The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือเกี่ยวกับสมากชิกเอ็นซีทีและระบบวง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nampeung Nampeung, 2020-10-09 12:21:05

NCT

หนังสือเกี่ยวกับสมากชิกเอ็นซีทีและระบบวง

Keywords: NCT,NCT127,NCT U,NCT DREAM

บทนํา

นิตยสาร เรื่อง ประวัติของวงเอ็นทีซี เป็นผลงานในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา
การออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ รหัสวิชา 20308-2004 (3 หน่วยกิต) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กราฟิก ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ อาจารย์ผู้สอน
นางเรณู หุ่นกลัด อาจารย์ประจําคณะวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เนื้อหาภายในนิตยสาร ประกอบด้วย
1. ความเป็นมาของวง 2. สมาชิกทั้งหมด 3. ระบบวง 4. บรรณานุกรม 5. ประวัติผู้เขียน
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาผลงานนิตยสาร ได้แก่Adobe Illustrator CC , Adobe Photoshop CC ,
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาผลงานนิตยสารให้ออกมาในรูปแบบ E-Magazine ได้แก ่https://anyflip.com/

สารบัญ

ความเปน็ มา 1
สมาชกิ
2
แทอิล
จอหน์ นี่ 3
แทยง 4
ยตู ะ 5
โดยอง 6
แจฮยอน 7
จองอู 8
มารก์ 9
แฮชาน 10
คนุ 11
เตนล์ 12
วินวิน 13
ลคู สั 14
เซียวจวนิ้ 15
เฮนเดอรี่ 16
หยางหยาง 17
เจโน่ 18
แจมนิ 19
เหรินจว้ิน 20
เฉนิ เล่อ 21
จซี อง 22
ระบบวง 23
บรรณานกุ รม 24
ประวตั ิผูเ้ ขยี น 25

1

NCTความเป็นมาของ

เอ็นซีที (ฮันกึล: ) เป็นบอยแบนด์เกาหลีใต้ ก่อตั้งโดยเอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์ชื่อ

ของพวกเขามาจากโครงการเผยแผ่กระแสเกาหลีในหลายภาษา นีโอคัลเจอร์เทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ ;

Neo Culture Technology) ผู้ก่อตั้งเอสเอ็ม ได้อธิบายแนวคิดของกลุ่มคือกลุ่มที่มีสมาชิกไม่จำกัดจำนวน

และแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อยตามเมืองต่างๆ ทั่วโลก

ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2019 กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 21 คน ประกอบด้วยแทอิล, จอห์นนี,แทยง,

ยูตะ, คุน, โดยอง, เตนล์, แจฮยอน, วินวิน, จองอู, ลูคัส, มาร์ก, เซียวจวิ้น, เฮนเดอรี ,เหรินจวิ้น, เจโน่,

แฮชาน, แจมิน, เฉินเล่อ, หยางหยาง และ จีซ็อง

วันที่12 มิถุนายน 2017 เอ็นซีทีได้ประกาศชื่อแฟนคลับ โดยชื่อแฟนคลับคือ เอ็นซีทีเซ็น(NCTZen)
เกาหลี (ซีจือนี่)ซึ่งมีการอ่านออกเสียงคล้ายกับคำว่า City ซึ่งแปลว่า เมือง ซึ่งมีความหมาย
ว่าแฟนๆทั้งหมดคือ พลเมือง (Citizens) ของ NCT ซึ่งมีเสียงคล้ายกับ “N City” แฟนด้อมของพวกเขามัก
จะถูกเรียกว่า “Cizenie” อยู่บ่อยๆ และ สีประจำวงของเอ็นซที ีคอื สเี ขียวมัสแคท

2

แทอลิ Moon Taeil

มนุ แทอลิ ( )

วนั เกิด : 14 มิถุนายน ค.ศ. 1994

สถานทีเ่ กดิ : โซล

สญั ชาติ : เกาหลใี ต้

สมาชิกยนู ิต : NCT U , NCT 127

ตำแหน่งในวง : นกั รอ้ งเสยี งหลัก

3

จอหน์ น่ี Johnny

ซอ ยองโฮ (เกาหล:ี )

วนั เกิด: 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995

สถานทเ่ี กดิ : ชิคาโก, รัฐอิลลนิ อยส์,ประเทศสหรฐั อเมรกิ า

สญั ชาต:ิ เกาหลใี ต,้ สหรัฐ

สมาชิกยูนิต: NCT 127

ตำแหน่งในวง: นกั รอ้ งเสริม, แรป็ เปอร,์ นักเตน้ นำ

4

แทยง Lee Taeyong

ลี แทยง (เกาหลี: )

วันเกิด : 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1995

สถานที่เกดิ : โซล

สญั ชาติ : เกาหลีใต้

สมาชกิ ยูนิต : NCT U , NCT 127

ตำแหน่งในวง : แร็ปเปอร์หลัก นักเต้นหลัก ลดี เดอร(์ 127)

5

ยูตะ Nakamoto Yata

นากาโมโตะ ยตู ะ (ญี่ปุ่น: )

วนั เกดิ : 26 ตลุ าคม ค.ศ. 1995

สถานทเี่ กิด : โอซาก้า

สัญชาติ : ญปี่ ุน่

สมาชกิ ยนู ิต : NCT 127

ตำแหนง่ ในวง :นกั เตน้ นำ, แร็ปเปอรน์ ำ, นักร้องเสรมิ

6

โดยอง Kim Doyoung

คมิ โดยอง (เกาหล:ี )

วนั เกดิ : 1 กมุ ภาพนั ธ์ ค.ศ. 1996

สถานท่ีเกดิ : คูรี,คยองกี

สญั ชาติ : เกาหลใี ต้

สมาชิกยูนิต : NCT U , NCT 127

ตำแหนง่ ในวง : นักร้องเสยี งหลัก

7

แจฮยอน Jung Jaehyun

จอง ยนุ โอ (เกาหลี: )

วันเกดิ : 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997

สถานที่เกิด : โซล

สญั ชาติ : เกาหลีใต้

สมาชิกยนู ติ : NCT U , NCT 127

ตำแหน่งในวง : นักเต้นนำ, นักรอ้ งนำ,แรป็ เปอร์เสริม,ภาพลกั ษณ์

8

จองอู Kim Jungwoo

คิม จองอู (เกาหล:ี )

วันเกิด: 19 กมุ ภาพนั ธ์ ค.ศ. 1998

สถานท่ีเกดิ : โซล, ประเทศเกาหลใี ต้

สัญชาติ: เกาหลี

สมาชิกยูนติ : NCT U , NCT 127

ตำแหน่งในวง: นักร้องเสียงหลัก

9

มาร์ก Mark Lee

ลี มนิ ฮยอง (เกาหล:ี )

วนั เกิด : 2 สงิ หาคม ค.ศ. 1999

สถานที่เกิด : แวนคเู วอร์

สญั ชาติ : แคนาดา เกาหลีใต้

สมาชิกยนู ติ : NCT U , NCT 127, NCT DREAM

ตำแหน่งในวง : แรป็ เปอรห์ ลัก นักรอ้ งเสริม

10

แฮชาน Lee Donghyuk

ลี ดงฮยอก (เกาหลี: )

วนั เกดิ : 6 มิถุนายน ค.ศ. 2000

สถานท่เี กดิ : เกาะเชจ,ู ประเทศเกาหลีใต้

สญั ชาติ: เกาหลีใต้

สมาชกิ ยูนติ : NCT DREAM,NCT 127

ตำแหนง่ ในวง: นักรอ้ งเสียงหลัก, นักเตน้ นำ

11

คุน Qian Kun

เฉยี น คนุ (จนี : )
วนั เกดิ : 1 มกราคม ค.ศ. 1996
สถานที่เกิด: มณฑลฝูเจีย้ น, ประเทศจีน

สญั ชาติ: จนี
สมาชกิ ยนู ติ : NCT U , WAY V
ตำแหนง่ ในวง: นกั รอ้ งเสียงหลัก

12

เตนล์ Chittaphon Leechaiyapornkul

ชติ พล ลีช้ ยั พรกุล (จีน: 李永钦)
วนั เกิด : 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996

สถานท่ีเกิด : กรงุ เทพ
สัญชาติ : ไทย

สมาชกิ ยนู ติ : NCT U , WAY V
ตำแหนง่ ในวง : นักเตน้ หลกั , แรป็ เปอรน์ ำ, นกั ร้องเสริม

13

วินวนิ Dong Sicheng

ตง ซอื เฉิง (จีน: 董思成)
วนั เกิด : 28 ตลุ าคม ค.ศ. 1997
สถานทเี่ กิด : วอนโจว,เจอ้ เจียง

สัญชาติ : จีน
สมาชกิ ยนู ิต : NCT 127, NCT U , WAY V
ตำแหน่งในวง :นกั เต้นหลัก, แรป็ เปอร,์ นกั ร้องเสรมิ

14

ลูคสั Wong Yukhei

หวอ่ ง ยกเฮย (จนี : )

วันเกดิ : 25 มกราคม ค.ศ. 1999

สถานทเ่ี กดิ : ฮอ่ งกง

สญั ชาต:ิ จนี

สมาชิกยูนติ : NCT U , WAY V

ตำแหน่งในวง: แรป็ เปอรน์ ำ

15

เซยี วจวิน้ Xiao De Jun

เซียว เต๋อจวนิ้ (จีน: )

วนั เกิด: 8 สงิ หาคม ค.ศ. 1999

สถานท่ีเกดิ : มณฑลกวางต้งุ

สญั ชาติ: จนี

สมาชกิ ยนู ติ : WAY V

ตำแหน่งในวง: นักรอ้ งหลัก

16

เฮนเดอร่ี Huang Guanheng

หวง กวา้ นเฮงิ (จนี : )

วนั เกดิ : 28 กนั ยายน ค.ศ. 1999

สถานทเ่ี กดิ : มาเกา๊

สัญชาต:ิ จนี

สมาชิกยูนิต: WAY V

ตำแหนง่ ในวง: นกั เต้นนำ, แรปเปอร์นำ, นกั รอ้ งเสรมิ

17

หยางหยาง Liu Yangyang

หลวิ หยางหยาง (จนี : 刘扬扬)
วันเกดิ : 10 ตุลาคม ค.ศ. 2000
สถานท่เี กดิ : ไตห้ วนั
สญั ชาติ: ไตห้ วนั -เยอรมนั
สมาชิกยูนิต: WAY V

ตำแหนง่ ในวง: แรปเปอรห์ ลกั , นกั เต้นนำ , นกั ร้องเสริม

18

เจโน่ Lee Jeno

ลี เจโน่ (เกาหลี: )

วันเกิด: 23 เมษายน ค.ศ. 2000

สถานท่เี กิด: โซล,ประเทศเกาหลีใต้

สญั ชาติ: เกาหลใี ต้

สมาชกิ ยูนิต: NCT DREAM

ตำแหนง่ ในวง: นกั รอ้ งสนบั สนุน, แร็ปเปอร์นำ , นกั เตน้ นำ , ภาพลกั ษณ์ของว

19

แจมิน Na Jaemin

นา แจมนิ (เกาหลี: )

วนั เกิด: 13 สงิ หาคม ค.ศ. 2000

สถานทเี่ กิด: โซล,ประเทศเกาหลใี ต้

สญั ชาต:ิ เกาหลใี ต้

สมาชกิ ยูนติ : NCT DREAM

ตำแหน่งในวง: นกั รอ้ งเสริม , แรป็ เปอรน์ ำ , นักเตน้ นำ , ภาพลกั ษณ์ของวง

20

เหรินจวิ้น Huang Ren Jun

หวง เหรนิ จวิ้น (จนี : )

วนั เกิด: 23 มีนาคม ค.ศ. 2000

สถานทเ่ี กิด: มณฑลจ๋ีหลนิ , ประเทศจีน

สัญชาติ: จนี

สมาชิกยนู ติ : NCT DREAM

ตำแหนง่ ในวง:นกั ร้องนำ

21

เฉินเล่อ Zhong Chen le

จง เฉินเลอ่ (จนี : 钟辰乐)
วันเกดิ : 22 พฤศจกิ ายน ค.ศ. 2001

สถานท่เี กดิ : เซยี่ งไฮ,้ ประเทศจีน
สัญชาต:ิ จีน

สมาชกิ ยนู ติ : NCT DREAM
ตำแหนง่ ในวง: นกั ร้องเสยี งหลัก

22

จีซอง Park Jisung

ปาร์ค จีซอง (เกาหล:ี )

วันเกิด: 5 กมุ ภาพันธ์ ค.ศ. 2002

สถานที่เกิด: โซล, ประเทศเกาหลใี ต้

สัญชาติ: เกาหลีใต้

สมาชิกยูนติ : NCT DREAM

ตำแหน่งในวง: นักรอ้ งเสริม, แร็ปเปอร,์ นกั เตน้ หลัก, นอ้ งเล็ก

23

ระบบวง NCT & WAY V

NCT 127

NCT 127 เป็นระบบฟิกเมมเบอร์(ตอนนี้มีแทยง แทอิล จอห์นนี่ ยูตะ แจฮยอน โดยอง
จองอู มาร์ก - แฮชาน วินวิน((ตอนนี้วินวินไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ127เพราะติดงานของWay V)))

NCT U
NCT U เป็นระบบไม่ฟิกเมมเบอร์ เหมือนชมรมยูนิตนี้เมมเบอร์ทุกคนสามารถเข้ารวมได้
โดยแต่ละเพลงก็จะมีเมมเบอร์ที่ต่างกันไปเช่น THE 7ST SENSE , Without you , Timeless , BOSS ,
BABY DON'T STOP, yestoday มีเพลง Solo ของเตนล์ด้วยคือ DREAM IN A DREAM

NCT Dream

NCT DREAM เป็นยูนิตที่เมมเบอร์อายุไม่เกิน20(เกาหลี) มีระบบแบบGraduation
(ระบบจบการศึกษา) ตั้งแต่แรกมีเมมเบอร์ทั้งหมด7คนคือ มาร์ก (ลีดเดอร์) เหรินจวิ้น เจโน่ แจมิน
แฮชาน เฉินเล่อ จีซอง

ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2020 เอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ประกาศยกเลิกระบบ
จบการศึกษาของ เอ็นซีที ดรีม และใช้ระบบหมุนเวียนสมาชิกคล้ายคลึง เอ็นซีที ยู ด้วยจะมีสมาชิก
7 คน รวมถึงมาร์กที่จบการศึกษาเมื่อ 2018 กลับเข้ามาร่วมโปรโมทอีกครั้ง โดยมี เหรินจวิ้น เจโน่
แจมิน เฉินเล่อ และ จีซอง เป็นสมาชิกหลักและแฮชานจะโปรโมททั้งใน NCTU,NCT127และNCT DREAM

WAY V

Way V เป็นยูนิตจีนของ NCT แต่ตั้งเป็นวงใหม่ภายใต้การดูแลของบริษัทลูกของ SM
ในจีนเพราะมีปัญหาบางอย่างระหว่างจีนและเกาหลี เมมเบอร์มี 7 คนคือ คุน(ลีดเดอร์) เตนล์ วินวิน
เซี่ยวจวิ้น เฮนเดอรี่ หยางหยาง คุน เตนล์ วินวินเป็นเมมเบอร์ ของ NCT ตามที่ระบุบไว้ในเว็บ
NCT2019 ในส่วนของเมมเบอร์ที่เหลือทาง SM บอกไว้ว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ NCT
ได้ในอนาคต

24

บรรณานุกรม

ที่มาของสมาชิก NCT
แหล่งทมี่ า : http://nctlandoftheworld.blogspot.com/p/blog-page_25.html
(สืบคน้ เมอ่ื 25 กนั ยายน 2562)
ทม่ี าของระบบวง NCT
แหล่งท่ีมา : https://twitter.com/KanaPxim/status/1089876284660842496
(สืบค้นเม่อื 26 กันยายน 2562)
ที่มาของรปู ภาพ
แหลง่ ทม่ี า : http://technoponyva.hu/q3npr/nct-127-neo-zone-rar.html
(สืบคน้ เมอ่ื 27 กนั ยายน 2562)
ทีม่ าของรปู ภาพ
แหล่งท่ีมา : https://www.kpopmap.com/wayv-1st-full-album-awaken-the-wolrd-concept-photo
(สืบคน้ เมอ่ื 27 กนั ยายน 2562)

25

ประวัติผูเ้ ขียน

ช่ือ-นามสกลุ นางสาว ธนภรณ์ แก้วปล่ัง
วฒุ ิการศึกษา ประกาศนยี บตั รวิชาชีพ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบรหิ ารธุรกจิ
วัน/เดอื น/ปเี กดิ 17 พฤษภาคม 2547
ทอ่ี ยู่ บ้านเลขท่ี 17/49 พหลโยธนิ 54/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

10220
E-mail [email protected]
ประวตั ิการศึกษา
พ.ศ. 2551-2558 ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1-6 โรงเรียนประเทอื งทิพย์วทิ ยา
พ.ศ. 2559-2561 มธั ยมตน้ โรงเรยี นฤทธิยะวรรณาลัย
พ.ศ. 2562-2563 กำลงั ศึกษาอย่คู ณะวชิ าคอมพวิ เตอร์กราฟกิ

วทิ ยาลัยเทคโนโลยไี ทยบริหารธุรกิจ 43 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรงุ เทพมหานคร 10220


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Vonzetta McElrath Program
Next Book
RED SOIREE AND LIP SERVICE EVENT OVERVIEW OCTOBER 2020