The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krc_pr, 2019-11-25 02:25:21

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562

Keywords: เขารูปช้าง

เทศบาลเมืองเขารปู ชา้ ง

KHAOROOPCHANG MUNICIPALITIES

องค์กรปกครอง
สว่ นท้องถนิ่

ทม่ี กี ารบรหิ ารจดั การทดี่ ี
ประจ�ำปี 2562

สารบัญ

01 ข้อมลู องคก์ ร ๅ

02 ดา้ นความโปร่งใส 2

03 ด้านการมสี ่วนรว่ ม 4

04 การบรหิ ารจัดการอย่างมืออาชพี
และการลดขั้นตอน/อ�ำนวยความสะดวก 8

05 กปารระสใหิท้บธรภิ กิ าพารแปลระะผชาลชสนัมฤทธิ์ 14

01

1ข้อมลู
องค์กร
“เทศบาลเมืองเขารปู ชา้ ง” โดยเน้นความรวดเร็ว ท่ัวถึง เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย
มีพื้นที่ 27.49 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์รวม ในชวี ติ และทรพั ยส์ นิ ภมู ใิ จในวฒั นธรรม ประเพณี
ของสถานท่ีราชการ สถานศึกษาและโรงงาน ภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถนิ่ สง่ เสรมิ การศกึ ษา การกฬี าและ
อุตสาหกรรม มีลักษณะกึ่งชุมชนเมือง ประกอบ สขุ ภาพ รว่ มกนั อนรุ กั ษท์ รพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ
ด้วย 10 หมู่บ้าน ประชากรจ�ำนวน 42,048 คน แวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างมีทิศทาง
นอกจากน้ี ประชาชนสามารถพง่ึ พาตนเอง
ต ล อ ด จ น มี ส ถ า น ท่ี ท ่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ไ ด ้ รั บ ได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบบริหาร
ค ว า ม ส น ใจ อ า ทิ จุ ด ช ม วิ ว หั ว น า ย แร ง จดั การทดี่ ี นำ� ไปสคู่ วามเปน็ เมอื งนา่ อยอู่ ยา่ งยง่ั ยนื
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา
สงขลา สวน-สัตว์สงขลา และยังไม่นับรวมถึงร้าน “ พฒั นาทอ้ งถิน่
ค้า ร้านอาหารขึ้นช่ืออีกหลายแห่ง ท�ำให้เมืองเขา
รปู ช้างมีความเจรญิ เติบโตขึน้ อยา่ งรวดเร็ว ดว้ ยหลักการมสี ่วนร่วม
ภ า ย ใ ต ้ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น โ ด ย
นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรี ”ของประชาชน
เมืองเขารูปช้าง ก�ำหนดเป้าหมายส�ำคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน มุ่งหวังพัฒนาเมืองเขารูปช้าง
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็ง
เป็นเลิศในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

2ดควา้ นามโปรง่ ใส 02
ด้านหลักความโปร่งใส การจัดซ้ือจัดจ้าง
ด�ำเนนิ การอยา่ งชดั เจน ตรวจสอบไดท้ กุ ขัน้ ตอน
มีค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีพัสดุประจ�ำกอง
เพ่ือเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการปฎิบัติ
งานและลดขน้ั ตอนการปฎบิ ตั งิ าน เพอื่ กอ่ ใหเ้ กดิ
ความโปรง่ ใส
ด้านการจัดหาพัสดุ เป็นการปฎิบัติ
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก
เป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ นอกจาก
นี้ ไ ด ้ มี ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม อ บ ร ม ใ ห ้ ค ว า ม รู ้
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ ้ า ง แ ล ะ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้กับ
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการ
ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ เจ ้ า ห น ้ า ท่ี ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง า น
ด ้ า น พั ส ดุ แ ล ะ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ท่ี เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง

03

หลกั การบรหิ ารงานของเทศบาลเมอื งเขารูปชา้ ง
ม่งุ เนน้ การทำ� งานทีม่ คี ณุ ภาพ มจี ุดมงุ่ หมายเพอ่ื ใหก้ ารปฏบิ ัติงาน
และการบรกิ ารอำ� นวยการความสะดวกใหแ้ ก่ประชาชน
รวมทง้ั ผู้มาตดิ ต่อราชการ เปน็ ไปด้วยความถกู ตอ้ ง โปร่งใส ตรวจสอบได้

สว่ นการตรวจรบั งานจา้ ง ของคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน จะมีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาหารือแนวทางการตรวจสอบเพื่อให้
ถูกต้องตามรายละเอียดของสัญญา และถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก�ำหนด เพ่ือให้มีความโปร่งใส
ถูกต้อง โดยในการจัดหาพัสดุด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดของระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

ท้งั น้ีได้มกี ารประชาสัมพันธ์ข้อมลู ข่าวสารฝา่ ย ส�ำหรับการรายงานงบฐานะการเงิน
หลายชอ่ งทาง ประกอบดว้ ย สามารถทราบขอ้ มลู หลายชอ่ งทาง ประกอบดว้ ย
1. การปดิ ประกาศเผยแพรข่ ้อมูลบอรด์ 1. การปดิ ประกาศเผยแพรบ่ อรด์ ประชาสัมพนั ธ์
2. เว็ปไซด์ของเทศบาลเมืองเขารปู ช้าง 2. เวป็ ไซด์ของเทศบาลเมืองเขารูปชา้ ง
3. มีการส่งประกาศเผยแพร่ไปยังส�ำนักงานตรวจ
(www.krc.go.th) เงินแผน่ ดนิ ภูมภิ าคที่ 15
3. เว็ปไซดข์ องกรมบัญชกี ลาง 4. ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั สงขลา สำ� นกั งานคลงั จงั หวดั
สงขลา ก�ำนัน และผ้ใู หญ่บา้ น ตลอดจนสมาชกิ
(https://process3.qprocurement.go.th) สภาเทศบาลเมอื งเขารปู ชา้ ง

04

3ดกา้ารนมีสว่ นร่วม

เทศบาลเมืองเขารูปช้างได้เปิดโอกาสให้ อาทิเช่น กลมุ่ ผู้สงู อายุทีเ่ พม่ิ สงู ข้ึน การกำ� หนด
ประชาชนทุกกลุ่ม ได้เข้ามามีส่วนร่วม มีกลุ่ม นโยบายพ้ืนฐานโดยรัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชนท่ีมีจิตสาธารณะเข้ามาด�ำเนินงาน ผสู้ งู อายอุ าจไมเ่ หมาะสมและสอดคลอ้ งกบั บรบิ ทมี
เพ่ือพัฒนาเมืองเขารูปช้างในรูปของกลุ่มต่างๆ การรวมกลมุ่ ผสู้ งู อายทุ ง้ั ๑๐ ชมรม ตงั้ เปน็ “ศนู ยส์ ง่
13 กลุ่ม โดยทุกกลุ่มมีการคิดโครงการ เสรมิ คุณภาพชวี ติ ผสู้ ูงอาย”ุ เพอื่ ให้ผสู้ งู อายุเขา้ มา
ส ร ้ า ง กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ร ่ ว ม พั ฒ น า ใ น ทุ ก มีส่วนร่วมค้นหาปัญหาหรือความต้องการของผู้สูง
มิติ เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิต และการด�ำรง อายุ ร่วมวางแผนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามคุณลักษณะ ในการดำ� เนนิ กจิ กรรมในรปู แผนการดำ� เนนิ การของ
และวัตถุประสงค์ของกลุ่มนั้นๆ โดยใช้หลัก ศูนย์เอง ภายใตแ้ นวคดิ “คดิ เปน็ ทำ� เปน็ เรียนรู้
ประชาธิปไตย ประชาชนคิดเอง ประชาชน เปน็ และแกป้ ญั หาได”้ จงึ มกี ารเสนอโครงการ ดงั นี้
ท�ำเอง และผู้ได้รับประโยชน์คือประชาชน
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุด้านต่าง ๆ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ
เรยี นรผู้ สู้ งู อายใุ นชมุ ชน หรอื โรงเรยี นผสู้ งู อายุ เกดิ
จากแนวคิด เปลยี่ น “ภาระ” ให้เป็น “พลัง”

05

อกี ทั้งไดเ้ ปดิ โอกาสให้ประชาชนทุกกลมุ่ มีสว่ นร่วมคดิ วางแผน แล้วยังใหม้ กี ารประเมินโครงการ
กจิ กรรม เพื่อรบั ทราบปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพือ่ นำ� ไปปรบั ปรงุ ให้มคี วามเหมาะสม อาทิ
เช่น การปรับเนือ้ หา การเรยี นของโรงเรยี นผู้สูงอายทุ เ่ี นน้ จากผเู้ รยี นและใช้ภมู ิปัญญาท้องถิน่ ทำ� ใหช้ ว่ ย

นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอร่างเทศบัญญัติเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากปัญหานำ�้ ทว่ ม กรณีเตรียมการปอ้ งกนั อุทกภัย เมื่อมีการขุดลอกท่อระบายนำ้� ซ่งึ มกั พบไขมัน
อุดตัน โดยมีสาเหตุมาจากการไม่ได้ติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือน จึงได้มีการเสนอให้มีการตรา
เทศบญั ญตั ติ ดิ ตง้ั บอ่ ดกั ไขมนั บำ� บดั นำ�้ เสยี ในอาคารขนึ้ เพอ่ื บงั คบั ใชใ้ นเขตเทศบาลและแกป้ ญั หาจาก
ต้นเหตทุ ี่ทำ� ให้เกิดอทุ กภยั ในพืน้ ท่ี

06

“โครงการท่ีเทศบาลเมืองเขารูปช้างท�ำร่วม
กับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือแบบเป็น
ทางการ”

1. การจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน
เป็นการบันทึกความร่วมมือกันระหว่าง
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง กับ ส�ำนักงาน
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏ
หมายและการบังคับคดจี ังหวดั สงขลา

2. โครงการ “ส่งเสรมิ มาตรการองคก์ ร
เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา
หรอื หว่ งใครใหใ้ สห่ มวก” โครงการ “รณรงค์
ใหผ้ ขู้ บั ขแี่ ละผโู้ ดยสารรถ จกั รยานยนตส์ วม
หมวกนริ ภัย 100 เปอร์เซน็ ต์

07

“โครงการที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างท�ำร่วมกับองค์กรเครือข่ายไม่ปรากฏบันทึกข้อตกลง
1.“กิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวชนยุคไซเบอร์” ร่วมกับบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย ส�ำรวจ
และผลติ จำ� กดั โดยมลู นธิ แิ พธทเู ฮลท์ (P2H) และ ม.ราชภฏั สงขลา โรงพยาบาลสง่ เสรมิ สขุ ภาพตำ� บล
และแกนน�ำชุมชน
2. โครงการ “สานสัมพันธ์ครอบครวั อบอุน่ สขุ ภาพจติ ดมี ีความสุข” กับ ส�ำนักงานพัฒนาสังคม
และความมน่ั คงของมนษุ ย์จงั หวัดสงขลา
3. โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” กับ บ้านพักเด็กและครอบครัว
จงั หวดั สงขลา
4. โครงการ “เปดิ หอ้ งเรียนพอ่ แม่ รว่ มกบั บรษิ ัทเชฟรอน ประเทศไทย

การบรหิ ารจดั การอย่างมืออาชพี 08
และการลดข้นั ตอน

4/อ�ำนวยความสะดวก

การบรหิ ารจัดการอย่างมอื อาชพี และการลดขัน้ ตอน

บคุ ลากรเทศบาลเมอื งเขารปู ช้าง ทกุ คนคอื กลไกขับเคล่อื นให้เกิดการพฒั นา โดยมงุ่ เน้นให้
ทกุ คนเปน็ ข้าราชการมอื อาชีพท่ีต้องมกี ารพัฒนาตนเอง ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ สู่
องค์กรทนั สมัย Thailand 4.0 มงุ่ เนน้ การพฒั นาคนเพื่อตอบสนองความตอ้ งการของประชาชน
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดภายใต้สโลแกน “บริการคืองานของเรา” จัดให้มีการพัฒนาองค์
ความรูใ้ นทกุ ดา้ นใหก้ ับบคุ ลากร ทัง้ ด้านสตปิ ญั ญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม อาทเิ ช่น สง่ เสรมิ
ให้บุคลากรทกุ คนผ่านการฝึกอบรมอย่างนอ้ ยคนละ 1 หลักสตู ร

การรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีก่อนเริ่มปีงบประมาณ

เพื่อเปน็ แนวทางการขับเคลอ่ื นนโยบายของผ้บู ริหารสผู่ ูป้ ฏิบตั ิได้อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

09

การจัดกิจกรรมและสอดแทรกด้านคุณธรรมจริยธรรม ในการประชุมและโครงการต่าง ๆ
เชน่ โครงการหว้ิ ปน่ิ โตเขา้ วดั ทำ� บญุ ฟงั ธรรม เพอื่ เปน็ การสง่ เสรมิ ใหใ้ ชห้ ลกั ธรรมคำ� สอนของพทุ ธ
ศาสนามาปรับใช้ในการท�ำงาน

การฝึกอบรมการสร้างทีมงาน รวมถึง

นโยบายการจัดการองค์ความรู้โดยผู้ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมด้านกฎระเบียบการปฏิบัติงานตามหลัก
เกณฑ์ใหม่ น�ำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับเจ้า
หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีการจัดท�ำ
กระบวนงานและขน้ั ตอนระยะเวลาการใหบ้ รกิ าร
ประชาชน

รวมถึงมีการจัดแผนผังขั้นตอนในการให้

บริการแต่ละงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจ
ขน้ั ตอนการรบั บริการ ณ จดุ One Stop service

10

การบรหิ ารจดั การโครงการตา่ ง ๆ คำ� นงึ
ถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในเชิงงบ
ประมาณ อาทโิ ครงการโรงเรียนผู้สงู อายุ โดย
เป็นการบูรณาการความร่วมมือในการจัดท�ำ
หลักสูตรและวิทยากรผู้บรรยายในรายวิชา
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัย
ทกั ษณิ โรงพยาบาลสงขลา และศนู ยก์ ารศกึ ษา
นอกโรงเรียน ซึง่ ทำ� ใหล้ ดค่าใช้จ่ายการบรหิ าร

จัดการได้มาก และที่ส�ำคัญส่งผลให้ผู้สูง
อายมุ คี วามสขุ มคี วามรู้ ทนั สมยั นำ� ไปปรบั

ใชใ้ นชวี ติ ประจ�ำวนั ส่งผลให้สขุ ภาพแขง็ แรง มี
เพอื่ นคลายเหงาไมเ่ ปน็ โรคซมึ เศรา้ ใชเ้ วลาวา่ ง
ให้เกิดประโยชน์

11

การใชพ้ ลงั งานทางเลอื กเพอ่ื ใหเ้ กดิ ความคมุ้ คา่ ของการใชท้ รพั ยากร นอกจากจะเปน็ การรกั ษาสงิ่
แวดลอ้ มแลว้ ยังเป็นการประหยดั คา่ ใช้จ่าย โดยได้สนบั สนนุ ใหม้ ีการนำ� พลังงานทางเลอื กมาใช้ใน
ท้องถิ่น เชน่ การนำ� เตาชีวมวลมาใชป้ รงุ อาหารในงานพิธีทางศาสนาของวัดเขาแก้วและครวั เรือน
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้การใช้เตาชีวมวล จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่สี ามารถประหยัดค่าใช้จา่ ย

นอกจากนเี้ ทศบาลเมอื งเขารปู ช้าง ได้มกี าร
ใช้ไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างบริเวณ
อาคารส�ำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลได้อาศัย
ศักยภาพท่ีมีอยู่และความร่วมมือของคนในพื้นที่เพื่อ
คล่ีคลายปัญหาดังกล่าวให้แก่ประชาชน เช่น การ
จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจร่วมกับ อปพร.และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกตรวจตราบ้านเรือน
ประชาชนในยามวิกาล โครงการฝากบ้านไว้กับ
เทศกิจในช่วงเทศกาลต่างๆ ท่ีมีวันหยุดติดต่อกัน
รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจรของ
เจ้าหนา้ ท่ีเทศกิจในชว่ั โมงเร่งด่วน

12

การอำ� นวยความสะดวกใหแ้ ก่ประชาชน

“อาคารส�ำนกั งานเทศบาลเมืองเขารปู ชา้ ง
กอ่ สรา้ งองิ รปู แบบ อารยสถาปตั ย”์

อาคารส�ำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างก่อสร้างอิงรูปแบบ อารยสถาปัตย์ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการจัดให้มีส่ิงอ�ำนวยความสะดวก อาทิ ห้องน�้ำ, ลิฟท์,
ทางลาด ราวบนั ไดทางลาด รถเขน็ และแวน่ สายตา ปา้ ยไวนิลเบอร์โทรศพั ทค์ ณะผบู้ รหิ ารและส่วน
ราชการ ป้ายห้องน�้ำ ท�ำเนียบบุคลากร ป้ายสถานท่ีจอดรถผู้มาติดต่อราชการช่องทางด่วนพิเศษ
เพ่ืออำ� นวยความสะดวกแก่ผูพ้ ิการ ผ้สู งู อายุ และประชาชนที่มาใชบ้ ริการ

13

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดให้มีศนู ย์บริการแบบเบ็ดเสรจ็ หรอื one stop service ตงั้ อย่บู ริเวณ
ชนั้ 2 ของอาคาร สามารถรองรบั ผทู้ มี่ าตดิ ตอ่ ขอรบั บรกิ ารทม่ี ปี รมิ าณเพม่ิ สงู ขนึ้ ทกุ ปี และลดขน้ั ตอนการ
ใหบ้ รกิ ารต่างๆ อาทิ การชำ� ระภาษี งานทะเบียนราษฏร์ การขออนญุ าตกอ่ สรา้ งอาคาร และ งานด้าน
สาธารณสขุ และสง่ิ แวดล้อม เพอื่ ความสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความตอ้ งการของผรู้ ับบริการ และไดน้ ำ�
ระบบโปรแกรมกดเรียกควิ เพอ่ื ความสะดวกเป็นธรรมแก่ผเู้ ข้ามาใช้บรกิ าร

นอกจากน้ี ยังให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ และศูนยอ์ ัยการคุ้มครองสิทธิ์ เพ่อื
บรกิ ารใหค้ ำ� ปรกึ ษาและชว่ ยเหลอื ทางกฎหมาย
โดยไมม่ คี ่าใชจ้ ่าย

และด้วยภารกิจในการจัดเก็บภาษีท้องถ่ิน
ได้มีการเพิ่มช่องทางเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
และประหยดั เวลามากขนึ้ โดยการจดั เกบ็ ภาษเี คลอ่ื นท่ี
ผา่ นโครงการเทศบาลพบประชาชน การทำ� การโอนเงนิ
ผา่ นธนาคาร หรอื หกั เงนิ ภาษผี า่ นเครอื่ งเดบทิ การชำ� ระ
เงินภาษีผ่านระบบคิวอาร์โค๊ด ซ่ึงได้ผลตอบรับที่ดีจาก
ประชาชน

ประสทิ ธิภาพและผลสมั ฤทธิ์ 14

5 การใหบ้ ริการประชาชน

เทศบาลเมอื งเขารปู ชา้ ง เปน็ เ พ่ื อ รั บ ฟ ั ง ป ั ญ ห า ค ว า ม และประเมินองค์กร เพื่อให้
หน่วยงานขององค์กรปกครอง ต้องการของพ่ีน้องประชาชน เกิดการปรับปรุงและพัฒนาใน
สว่ นทอ้ งถนิ่ ซงึ่ มคี่ วามใกลช้ ดิ กบั ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับ โอกาสต่อไป
ประชาชนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ดัง ต�ำบล การรับฟังความคิดเห็น นอกจากน้ีแล้วการให้บริการ
นั้นในการด�ำเนินโครงการและ ข้อเสนอแนะในวาระตา่ งๆ ต่างๆ ท่ีเทศบาลด�ำเนินการทั้ง
งานต่างๆ จึงมีการคิดวางแผน การให้บริการสาธารณะ การให้
การพัฒนาว่าจะท�ำอย่างไรให้ เพอ่ื นำ� ปญั หาความตอ้ งการที่ บรกิ ารประชาชน ลว้ นมงุ่ หวงั ให้
ประชาชนในพื้นที่ได้มีความพึง ไดม้ าดำ� เนนิ การแกไ้ ข ซงึ่ ในการ ผู้มารับบริการได้รับประโยชน์
พอใจสูงสุดภายใต้ทรัพยากรท่ีมี ด�ำเนินการนั้นเทศบาลได้มีการ และความพึงพอใจสูงสุดเช่น
อยูอ่ ย่างจ�ำกดั และเพ่ือเปน็ การ ตดิ ตามและประเมนิ ผลทกุ ระยะ เดยี วกนั ภายใตแ้ นวคิดที่ว่า
ตอบสนองความต้องการของ ท้งั ในการประเมนิ โครงการ
ประชาชนไดอ้ ย่างแทจ้ รงิ คอื “งาบนรขกิ อารงเรา”

จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เสนอปัญหาความต้องการ ผ่าน
การจดั ประชมุ ประชาคม

15

จากการปฏิบตั ิงาน อย่างมปี ระสิทธภิ าพใสใ่ จรายละเอยี ดทุกขัน้ ตอน สง่ ผลทำ� ให้

งานมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี ประชาชนเกิดทัศนคติเชิงบวกกับเทศบาล โดยจะเห็นได้จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากทุกตัวช้ีวัด ก่อนจะน�ำผลส�ำรวจความพึงพอใจพร้อม
ทงั้ ขอ้ เสนอแนะตา่ งๆ รายงานใหก้ ับคณะผ้บู ริหาร และสภาทอ้ งถิน่ ไดร้ บั ทราบ เพือ่ จะไดน้ ำ�
ข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรบั ปรงุ แกไ้ ขให้ดยี ง่ิ ขึ้น

การประเมนิ จากหน่วยงานภายนอก

โดย ศนู ยบ์ ริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซง่ึ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

83.19% 83.02% 80.42% 73.07%

ด้านการเสริมสร้าง ดา้ นการพฒั นา ดา้ นการส่งเสริม ด้านการเพ่ิมศกั ยภาพ
ความม่นั คงการรักษา โครงสร้างพ้นื ฐาน และพัฒนาการสาธารณสขุ ชุมชน ในการจัดใหบ้ รกิ าร
ความสงบและความเป็น และสง่ เสริมการมสี ว่ นร่วม
ระเบียบเรยี บรอ้ ย และคณุ ภาพชวี ติ
ของประชาชน

การประเมนิ จากหนว่ ยงานภายใน

สำ� รวจการใหบ้ ริการของศูนย์ One Stop Service ในงานบริการต่างๆ ดงั น้ี การใหบ้ รกิ ารรับช�ำระภาษี
งานทะเบียนราษฎร, งานให้บริการด้านสวัสดกิ ารสงั คม, งานบรกิ ารดูดส่งิ ปฏิกลู และศูนยข์ อ้ มูลขา่ วสารฯ

94.84% 94.40% 94.32% 92.24%

ขั้นตอนการใหบ้ ริการและเจา้ การใหบ้ รกิ ารตรงตามความ ความครบถ้วน ถกู ตอ้ ง คุม้ คา่ ส่ิงอำ� นวยความสะดวก
หนา้ ที่ทใี่ หบ้ ริการ ต้องการ คุ้มประโยชนข์ องการให้บริการ

ผลจากการบริหารจัดการที่ดี ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรมีความ
เข้มแข็ง มุ่งให้บริการสาธารณะอย่างรวดเร็ว ท่ัวถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประชาชน
พึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกภาคส่วน เป็น
“องค์กรธรรมาภบิ าลอย่างยงั่ ยนื ”

ผ ล จ า ก ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม
องค์กรมีความเข้มแข็ง มุ่งให้บริการ
สาธารณะอยา่ งรวดเรว็ ทวั่ ถงึ เปน็ ธรรม
มีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งตนเองได้
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา เกิดความ
ภาคภมู ใิ จร่วมกันของทุกภาคสว่ น เปน็

“องคก์ รธรรมาภบิ าลอย่างย่ังยืน”
สำ� นักงานเทศบาลเมอื งเขารูปชา้ ง 333 ม.10 ต.เขารปู ชา้ ง อ.เมอื ง จ.สงขลา

โทร : 074-302555 E-mail : [email protected]


Click to View FlipBook Version