The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เส้นทางการท่องเที่ยว เชิงพระพุทธศาสนา การเข้าวัดทำบุญ ไหว้พระสวดมนต์ ตามวัดต่างๆในจังหวัดเชียงราย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

006.เส้นทางบุญ เส้นทางธรรม จ.เชียงราย

เส้นทางการท่องเที่ยว เชิงพระพุทธศาสนา การเข้าวัดทำบุญ ไหว้พระสวดมนต์ ตามวัดต่างๆในจังหวัดเชียงราย

จ า ริ ก เ ส้ น ท า ง บุ ญ ใ น มิ ติ ท า ง ศ า ส น า

เส้นทางบุญ เส้นทางธรรม

@ เชียงราย

สำ นั ก ง า น วัฒ น ธ ร ร ม จัง ห วัด เ ชีย ง ร า ย

คำนำ

กระทรวงวฒั นธรรม ได้กำหนดนโยบำยหลัก 4 ประกำร คอื 1) สบื สำน : งำนวัฒนธรรมของชำติ
2) รักษำ : รักษำหวงแหนมรดกทำงวฒั นธรรม 3) ต่อยอด : ด้วยกำรนำคณุ ค่ำของวัฒนธรรม สร้ำงสรรคส์ ินค้ำ
และบริกำรสรำ้ งรำยไดจ้ ำกกำรท่องเทยี่ วและบริกำรทำงวฒั นธรรม 4) หลกั ธรรมำภิบำล : ยดึ หลักธรรมำภบิ ำล
และกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคม เร่งสร้ำงสรรค์วิถีชีวิตและสังคมคุณภำพ ด้วยกำรนำมิติทำงวัฒนธรรมมำสร้ำง
ค่ำนิยมและจิตสำนึกที่ดีกับสังคมไทย กำรใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ เคำรพและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 รวมถึง
ยทุ ธศำสตรช์ ำติในระยะ 20 ปี โดยเฉพำะกำรส่งเสริมภำคมิตชิ ุมชนในทกุ พื้นท่ี ให้เกิดเป็นชุมชนคุณธรรมด้วย
พลังบวร ซึ่งเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนท่ีเข้มแข็งของชำติ โดยเริ่มจำกระดับชุมชนสู่สังคมไทยในวงกวำ้ ง สอดรับกับ
นโยบำยของรัฐบำลที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศควบคู่กับกำรส่งเสริมหลักคุณธรรมจริยธรรม
และกำรอนรุ กั ษว์ ฒั นธรรมประเพณที ด่ี งี ำมและสิ่งแวดลอ้ มของสังคมไทย ให้คงอย่คู ่ชู ำติไทย

กรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงคุณค่ำและให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของประชำชนในชำติ โดยใช้มิติทำงศำสนำมำช่วยส่งเสริมในกำรพัฒนำประเทศ
จึงไดด้ ำเนินงำนโครงกำรจำริกเสน้ ทำงบญุ ในมิตทิ ำงศำสนำ ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 รว มถึงมิติทำงด้ำ น
วัฒนธรรม เช่น แหล่งโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยำกร
เชิงวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม อำหำรและภำษำถ่ิน กลุ่มชำติพันธ์ุที่มีเอกลักษณ์ ผู้นำชุมชนรวมถึงปรำชญ์
ชำวบ้ำนท่ีสบื ทอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ในชุมชน ร่วมถึงเทศกำล วฒั นธรรมประเพณี ที่เก่ียวเนื่องกับควำมเล่ือมใส
ศรัทธำและควำมเชื่อในมิติศำสนำ เป็นต้น ส่งเสริมกำรพัฒนำให้วัดและศำสนสถำนเกิดควำมพร้อม มีควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ สำมำรถจัดกิจกรรมจำริกเส้นทำงบุญในมิติทำงศำสนำ อันจะนำไปสู่กำรสร้ำง
ควำมเลื่อมใสศรทั ธำและเกิดควำมเชอื่ ในมติ ทิ ำงศำสนำ

จังหวัดเชียงรำย ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย เป็นพื้นท่ียุทธศำสตร์สำคัญ เนื่องจำกมี
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ แหล่งอำรยธรรมล้ำนนำ ตลอดจนมีควำมหลำกหลำยทำงสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธ์ุ
ต่ำงๆ ที่เชอื่ มโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้ำน แหล่งทอ่ งเที่ยวเชิงศลิ ปวัฒนธรรม แหล่งทอ่ งเที่ยวมิติศำสนำเปน็ จำนวน
มำก ซงึ่ เป็นเสน่ห์ท่ีทำใหจ้ ังหวัดเชียงรำยได้รับควำมสนใจจำกนักทอ่ งเที่ยว ทง้ั ชำวไทยและชำวตำ่ งชำติ

เพ่ือเป็นกำรรับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกำรศำสนำ สำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย จึงได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรจำริกเส้นทำงบุญในมิติทำงศำสนำ ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงรำย ประกอบดว้ ย วัดหว้ ยปลำก้ัง ตำบลริมกก อำเภอเมอื งเชยี งรำย วัดพระธำตุผำเงำ
ตำบลเวยี ง อำเภอเชียงแสน วัดหิรัญญำวำส ตำบลเกำะช้ำง และวัดพระธำตุดอยเวำ ตำบลเวียงพำงคำ อำเภอ
แมส่ ำย จังหวัดเชยี งรำย

สำนกั งำนวฒั นธรรมจังหวดั เชยี งรำย
กันยำยน 2564

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

สำรบัญ หนำ้

เร่ือง 1
3
แผนที่เสน้ ทำงส่งเสรมิ โครงกำรจำรกิ เส้นทำงบญุ ในมติ ิทำงศำสนำของจงั หวดั 3
วดั หว้ ยปลำก้ัง 4
ประวัตคิ วำมเปน็ มำ/ควำมสำคัญ 9
สถำนทีส่ ำคญั ในศำสนสถำน 9
ควำมโดดเดน่ และควำมนำ่ สนใจของสถำนท่/ี คุณค่ำท่เี ปน็ ที่ประจักษ์ 9
สิ่งที่ใหบ้ รกิ ำรหรืออำนวยควำมสะดวกแกป่ ระชำชนทเ่ี ขำ้ รว่ มกิจกรรม 9
กำรมสี ่วนรว่ มของหน่วยงำนทีเ่ ก่ยี วข้องในพื้นที่ 10
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อเจำ้ หนำ้ ท่ี/ผู้ประสำนงำน 10
วดั พระธำตุผำเงำ 11
ประวตั คิ วำมเป็นมำ/ควำมสำคญั 15
สถำนทีส่ ำคัญในศำสนสถำน 21
ควำมโดดเด่นและควำมนำ่ สนใจของสถำนที/่ คุณค่ำที่เป็นท่ีประจักษ์ 21
สิ่งท่ีให้บริกำรหรืออำนวยควำมสะดวกแกป่ ระชำชนทเี่ ข้ำร่วมกจิ กรรม 21
กำรมสี ว่ นร่วมของหนว่ ยงำนทีเ่ กี่ยวข้องในพื้นท่ี 22
หมำยเลขโทรศัพทต์ ิดต่อเจำ้ หนำ้ ที่/ผปู้ ระสำนงำน 22
วดั หิรญั ญำวำส 23
ประวตั ิควำมเปน็ มำ/ควำมสำคญั 30
สถำนทส่ี ำคัญในศำสนสถำน 32
ควำมโดดเด่นและควำมน่ำสนใจของสถำนท/ี่ คุณคำ่ ทเ่ี ปน็ ท่ีประจักษ์ 32
สงิ่ ท่ใี หบ้ ริกำรหรืออำนวยควำมสะดวกแกป่ ระชำชนทเ่ี ขำ้ รว่ มกจิ กรรม 32
กำรมีส่วนร่วมของหนว่ ยงำนทีเ่ กย่ี วข้องในพื้นที่ 33
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อเจ้ำหนำ้ ที่/ผปู้ ระสำนงำน 33
วัดพระธำตดุ อยเวำ 34
ประวตั คิ วำมเป็นมำ/ควำมสำคญั 37
สถำนทส่ี ำคัญในศำสนสถำน 39
ควำมโดดเดน่ และควำมน่ำสนใจของสถำนท/ี่ คุณค่ำทเ่ี ปน็ ที่ประจกั ษ์ 39
ส่งิ ทใี่ ห้บริกำรหรืออำนวยควำมสะดวกแกป่ ระชำชนที่เขำ้ ร่วมกิจกรรม 39
กำรมสี ่วนรว่ มของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี
หมำยเลขโทรศัพทต์ ดิ ต่อเจำ้ หน้ำที่/ผปู้ ระสำนงำน

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

โครงกำรจำรกิ เส้นทำงบุญในมติ ิทำงศำสนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
เสน้ ทำงบญุ เส้นทำงธรรม @ เชียงรำย
สำนักงำนวัฒนธรรมจงั หวดั เชยี งรำย

1. ภำพแผนท่เี สน้ ทำงส่งเสรมิ โครงกำรจำรกิ เสน้ ทำงบญุ ในมติ ิทำงศำสนำของจงั หวัด

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

2

แผนทีเ่ สน้ ทำงส่งเสรมิ โครงกำรจำริกเสน้ ทำงบญุ ในมิติทำงศำสนำของจงั หวัดเชยี งรำย

โครงกำรจำรกิ เสน้ ทำงบุญในมิตทิ ำงศำสนำของจังหวัดเชยี งรำย
1. วัดหว้ ยปลำกง้ั ชุมชนหว้ ยปลำก้ัง หมู่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชยี งรำย จงั หวัดเชียงรำย
2. วัดพระธำตผุ ำเงำ บ้ำนสบคำ หมู่ 5 ตำบลเวยี ง อำเภอเชยี งแสน จังหวัดเชียงรำย
3. วดั หิรญั ญำวำส บำ้ นเหมอื งแดงนอ้ ย หมู่ 8 ตำบลเกำะชำ้ ง อำเภอแม่สำย จงั หวัดเชียงรำย
4. วัดพระธำตดุ อยเวำ ชมุ ชนดอยเวำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงพำงคำ อำเภอแมส่ ำย จงั หวดั เชยี งรำย

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

3
2. ช่ือสถำนที่ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร (วัด-ศำสนสถำน-โบรำณสถำน-พิพิธภัณฑ์-ชุมชนคุณธรรม-แหล่งเรียนรู้ทำง
ประวัติศำสตร์ ร้ำนจำหน่ำยค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ) ที่ปรำกฏอยู่ในแผนที่เส้นทำงโครงกำรจำริกเส้นทำงบุญ
ในมติ ทิ ำงศำสนำของจังหวดั พรอ้ มจดั ทำข้อมลู รำยละเอียดของสถำนท่ีน้ัน ๆ ทุกแห่ง โดยสังเขป ดงั นี้

วัดหว้ ยปลำก้งั
ประวตั คิ วำมเป็นมำ/ ควำมสำคัญ

เริ่มก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ.2544 โดยคณะศรัทธำวัดห้วยปลำกั้งเร่ิมกันก่อต้ังเป็นสำนักสงฆ์
จนกระท่ัง วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2548 ได้มี พระอำจำรย์พบโชค ติสฺสวโส ได้เดินทำงมำปฏิบัติธรรมและ
เริ่มมีกำรก่อตั้งศำสนวัตถุ เร่ิมแต่กุฏิสงฆ์ ศำลำกำรเปรียญ หอฉัน เจดีย์และเม่ือ วันที่ 24 กรกฎำคม 2552
ทำงสำนักงำนพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้มีประกำศแต่งต้ังให้เป็นวัดโดยช่ือว่ำ วัดห้วยปลำกั้ง โดยมีพระอธิกำร
พบโชค ติสฺสวโส เป็นเจ้ำอำวำสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลำกั้งเป็นวัดที่มีศรัทธำ จำกต่ำงจังหวัด ต่ำงประเทศ
เขำ้ มำกรำบไหว้นมัสกำร และปฏิบตั ิธรรมเป็นจำนวนมำก ถือเปน็ จุดกำเนิดพุทธศำสนำในเชียงรำยแห่งหน่ึงท่ีสำคัญ

หลวงพ่อพบโชค ติสฺสวโส ท่ำนได้เล่ำประวัติควำมเป็นมำของกำรตั้งวัดห้วยปลำก้ัง จำได้ว่ำ
วันท่ี 14 พฤศจิกำยน 2541 จำริกแสวงธรรมมำจังหวัดเชียงรำย วัดแรกที่เข้ำพำนัก คือ วัดหนองยำว
เน่ืองจำกได้ยนิ กิตติศัพทค์ วำมเมตตำจำกหลวงพ่อเจ้ำอำวำส พักอยู่ได้ 7 วัน ได้ยินวำ่ มีวัดร้ำงจึงได้เดนิ ทำงเข้ำ
จำพรรษำอยู่นำนถึง 8 ปี จำกน้ัน ถึงครำวท่ีต้องเริ่มสร้ำงบำรมี เร่ิมมีลูกศิษย์มำขอควำมเมตตำช่วยเหลือ
และแต่ละคนก็เริ่มประจักษ์ในอิทธิฤทธ์ิและปำฏิหำริย์ของครูบำอำจำรย์ จึงได้ตัดสินใจย้ำยวัดมำอยู่ท่ีวัด
ปัจจุบัน คือ วัดหว้ ยปลำก้ัง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย โดยกำรแนะนำจำกพระครูวิจิตรปัญญำ
ภิวัฒน์ เจ้ำคณะตำบลริมกก และพ่ออุ้ยผัด ศรีกุณำ และคณะศรัทธำญำติโยมห้วยปลำกั้ง และท่ีลืมไม่ได้คือ
โยมเหมียว ท่ีแนะนำให้มำจำพรรษำที่วัดห้วยปลำกั้ง เดินทำงมำถึงวัดห้วยปลำกั้ง วันท่ี 19 พฤศจิกำยน
2548 ได้รับกำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น คณะศรัทธำและลูกศิษย์มำส่งหลำยร้อยคน พระอำจำรย์ได้ประชุม
ชำวบำ้ น แนะนำตัวแลว้ ก็รบั ปำกอยำ่ งเดียวคอื จะทำให้พระพุทธศำสนำเกดิ ข้นึ ท่ีน่ี

ด้วยใจมุ่งมั่นรับใช้ต่อพระศำสนำ จึงยอมทนเหน็ดเหน่ือยกับกำรรับแขก ญำติโยมกระจำย
กว้ำงไปเรื่อยๆ หลำยจังหวัดจนเป็นท่ีรู้จักพระอำจำรย์พบโชคใหม่ๆ ก็นึกอำยเป็นพระหมอดู หลำยคนก็ดูถูก
ดูแคลน ท้อใจหลำยครั้งจะเลิกหลำยหนแต่ก็ทนเพื่อให้สู่จุดหมำยที่คิดไว้ กำรดูดวงเป็นเพียงเปลือกกระพี้ของ
ศำสนำเท่ำนั้น ไม่ใช่แก่น แต่ตรำบใดที่ต้นไม้ยังต้องมีเปลือกกระพี้หุ้มแก่นจึงเติบโต ศำสนำก็เช่นกัน ประกอบ
กบั ครบู ำอำจำรย์ (หลวงปทู่ วด ฤๅษีองคด์ ำ องคข์ ำว) ท่ำนได้ชว่ ยศิษยม์ ำกหนำ้ หลำยตำให้ไดป้ ระสบควำมสำเร็จ
ในชีวิตอย่ำงมหัศจรรย์และด้วยควำมมีวินัยทำงกำรเงิน ซ่ือสัตย์ต่อศำสนำ สำนักสงฆ์ห้วยปลำกั้งท่ีมีเพียงศำลำ
เล็กๆ ก็เริ่มสร้ำงกุฏิเล็กๆ ให้พระอยู่ จำก 1 เป็น 2 จนกระท่ังครบ 9 หลัง เป็นที่พำนักของพระเณรและ
พรำหมณ์ ใช้เวลำประมำณ 1 ปี เก็บเล็กผสมน้อยจำกเงินขันครูดูดวง 5.25 บำท จำกนั้นก็สร้ำงถนนหน้ำกุฏิ
แล้วก็เร่ิมสร้ำงศำลำกำรเปรียญหลังใหญ่ กว้ำ 12 ยำว 32 เมตร โดยมีคุณธงชัย คุณนำยแน่งน้อย ศรีดำมำ
เปน็ ผู้อุปถมั ภห์ ลัก ทำ่ นชว่ ยเหลอื จนสรำ้ งสำเร็จและขออนุญำตใช้ชอื่ สกลุ เป็นชือ่ ของศำลำ

ปัจจุบันศำลำศรีดำมำใช้ประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำง ทั้งเป็นท่ีปฏิบัติธรรมและพำนักพักอำศัย
ของญำติโยม จำกนั้นกำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยเข้ำมำช่วยสร้ำงแท็งก์น้ำ หอฉันจนสำเร็จ และกุฏิเจ้ำอำวำส
3 ช้ัน ได้รับกำรอุปถัมภ์จำกคุณชำคริส กำจกำจรเดช นักธุรกิจจำกกรุงเทพฯ จำกเดิมท่ีดูดวงวันละเป็น
100 คน เมื่อนำนไปถึงปี 2550 คนเร่ิมน้อยลง อำตมำมีเวลำในกำรปฏิบัติกิจทำงศำสนำมำกขึ้น มีเวลำ
บำเพญ็ มำกขน้ึ วัดเรม่ิ เป็นรปู เป็นร่ำง จำได้ว่ำวนั แรกท่มี ำจำวดั น้ี นมิ ิตฝันเหน็ บนดอยลกู นเ้ี ปน็ เจดียข์ นำดใหญ่

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

4
สูงมำก แต่เห็นเป็นช้ันๆ คนเดินข้ึนได้มี 9 ชั้น สวยงำมมำก เก็บควำมคิดนี้ไว้ในใจ จนกระทั่งมีวิศวกรจำก
กรุงเทพฯ มำน่ังดูดวง ดูเสร็จเขำถำมว่ำจะสร้ำงอะไร ก็บอกว่ำจะสร้ำงเจดีย์เป็นรูปสำมเหล่ียม แล้วเป็นช้ันๆ
9 ช้ัน แล้วมีเจดีย์เล็กๆ 12 รำศี ล้อมรอบบอกเท่ำน้ีจริงๆ อีก 7 วันต่อมำ มีคนถือรูปเจดีย์เป็นภำพสีแต่งโดย
Computer พระอำจำรย์พบโชคเห็นแล้วขนลุกท้ังตัว คือภำพในนิมิตอย่ำงไงอย่ำงนั้นเลย นอนฝันไปหลำย
เดอื นอยำกจะสร้ำงเจดีย์แบบนใ้ี ห้คนกรำบไหว้ ลกู ศิษย์ช่ือ พ.ต.ท. สีหนำถ นิลสุข (สำรวัตรโป้ง) มักแซวบ่อย ๆ
ว่ำกลมุ้ ใจไม่มีเงินสร้ำงเจดีย์ แต่ก็จรงิ จนกระทง่ั คุณ เฉิน เซยี น เปำ่ นักธุรกจิ ชำวไต้หวัน ขึ้นมำเทยี่ วบนวัดและ
ดดู วง เกิดคยุ กันถูกคอ เขำถำมจะสร้ำงอะไร เอำรูปให้เขำดู เขำสนใจ นิมนตอ์ ำตมำไปโรงแรมดสุ ิตท่ีพักของเขำ
แล้วก็บอกวำ่ เป็นวำสนำท่ีได้เจอกัน เคยทำบุญมำแตช่ ำตปิ ำงกอ่ น แล้วจะสนับสนุน แลว้ เขำกส็ นับสนุนเงนิ กอ้ น
แรก 1 ล้ำนบำท แล้วก็เร่ิมตอกเสำเข็ม วันที่ 26 เมษำยน 2550 โดยให้ชำวบ้ำนในชุมชนเป็นประธำนในพิธี
วำงศิลำฤกษ์ และมีท่ำนพลเอกปิติ กัมพูพงค์ มำร่วมงำน ชำวบ้ำนและศิษย์มำหลำยร้อยคน ท่ีลืมไม่ได้
คือ ผบ.ธนสิทธิ์ พำนิชวงษ์ ผู้บัญชำกำรเรือนจำกลำงเชียงรำย (ขณะนั้น) เป็นเสำหลักในกำรนำสำยบุญเข้ำวัด
โดยตรงจำกนั้นก็มีคณะศรัทธำญำติโยมเข้ำร่วมทำบุญสร้ำงพัฒนำข้ึนเรื่อยๆ จนเป็นภำพปัจจุบัน และใช้เงิน
งบประมำณไปแล้วประมำณ 20 ล้ำนบำทเศษ ขณะน้ันยังขำดปัจจยั อยมู่ ำกในกำรสร้ำงเจดีย์ และสิ่งท่ีแปลกก็
คือ พระอำจำรย์พบโชคสังเกตว่ำผู้มีบำรมีหรือบุญเท่ำนั้นจึงมำร่วมสร้ำงเจดีย์น้ี คนรวยหลำยคนเห็นแล้วเขำก็
เฉยๆ แตห่ ลำยคนเห็นเจดยี ์เกดิ วิบัติ ทำบญุ ทำแลว้ ทำเล่ำ แลว้ ก็จะทำทุกชนั้ เจดีย์ดวงน้ีศักด์สิ ทิ ธม์ิ ำก หลำยคน
คงสัมผัสได้
สถำนทีส่ ำคญั ในศำสนสถำนน้นั ๆ

วัดห้วยปลำก้ัง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีควำม
สวยงำมไม่แพ้วัดอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงรำย ตั้งอยู่บนเขำและรำยล้อมด้วยเนินเขำและววิ ที่งดงำม จดุ เด่นของวัด
คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ช้ัน ทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้ำนนำสง่ำงำมด้วยทันได้ท่ีมีมังกรทอดยำว
ท้ังสองข้ำงบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์จำลองขนำด 12 รำศี ภำยในเจดีย์ ประดิษฐำนพระพุทธรูปและ
พระอรหันต์ต่ำงๆ รวมถึงเจำ้ แมก่ วนอิมแกะสลักจำกไม้จนั หอมองค์ใหญ่ แต่เดมิ เคยเป็นวัดร้ำงท่ีมมี ำแต่โบรำณ
ถูกบูรณะโดย พระอำจำรย์พบโชค ติสฺสวโส จนฟื้นกลับมำเป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวเชียงรำยอีกครั้ง และมี
ควำมเชอ่ื กันวำ่ หำกใครมำเยอื นจะร้สู กึ เหมือนไดข้ น้ึ สวรรค์

พบโชคธรรมเจดยี ์ 9 ชัน้

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

5
แต่ละชน้ั ของเจดยี ์พบโชค ประกอบดว้ ย

ช้ันที่ 1 มีองค์เจ้ำแม่กวนอิมปำงประทำนพรที่มีขนำดใหญ่ แกะสลักดว้ ยไมจ้ ันทร์หอมท่ีนำมำ
จำกประเทศจีน อินเดยี พม่ำ

ชั้น 2 เจ้ำแมก่ วนอิมปำงประทบั ยืน
ชน้ั 3 เจ้ำแม่กวนอิมปำงประทบั น่ัง
ชน้ั 4 หลวงพอ่ พระพุทธโสธรจำลอง
ชน้ั 5 เจำ้ แมก่ วนอิมปำงพันมือ
ชน้ั 6 หลวงป่โู ต พรหมรงั สี และหลวงปู่ทวด
ช้ัน 7 พระพุทธรปู ปำงนำคปรก ถือวำ่ เป็นช้ันสวรรคด์ ำวดงึ ห์ ปกป้องคุ้มครองปฐพี
ช้ัน 8 พระสังกัจจำยน์หรือพระศรีอริยเมตไตรย เทพเจ้ำแห่งควำมสำเร็จ เทพเจ้ำแห่งควำม
ร่ำรวย ประทำนทรัพย์ ประทำนพร
ชน้ั 9 พระอศิ วร
ถดั จำกพบโชคเจดีย์ คือ พระอโุ บสถส์ ีขำว ทำงข้ึนเป็นบนั ไดนำค อลังกำรด้วยลวดลำยปูนป้ัน
ทัง้ หลงั ภำยในประดษิ ฐำนองคพ์ ระประธำนสขี ำว และยงั มลี วดลำยปูนปั้นบริเวณผนังท่งี ดงำมไมแ่ พก้ นั

ชั้นท่ี 1 มอี งค์เจำ้ แมก่ วนอมิ ปำงประทำนพร

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

6

ชน้ั 2 เจ้ำแม่กวนอิมปำงประทับยืน และชน้ั ที่ 3 เจ้ำแม่กวนอิมปำงประทบั นั่ง
ชน้ั 5 เจำ้ แมก่ วนอมิ ปำงพันมือ และชน้ั 6 หลวงปโู่ ต พรหมรงั สี และหลวงปู่ทวด

ช้นั 7 พระพุทธรูปปำงนำคปรก และชัน้ 8 พระสงั กัจจำยนห์ รอื พระศรีอรยิ เมตไตรย

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

7

พระอุโบสถสีขำว ด้ำนในประดิษฐำนพระพุทธรูปสีขำว ต้ังอยู่ระหว่ำงองค์เจ้ำแม่กวนอิม
และเจดยี ์พบโชค

พระอุโบสถสีขำวทำงขึ้นเป็น
บันไดนำค สร้ำงลวดลำยปูน
ป้ันทั้งหลัง ภำยในประดิษฐำน
องค์พระประธำนสขี ำว และยัง
มีลวดลำยปูนปั้นบริเวณผนังท่ี
งดงำม

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

8
องค์เจ้ำแม่กวนอิมขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีควำมสูงประมำณ 79 เมตร เทียบเท่ำกับ
ตึกสูง 25 - 26 ช้ัน ต้ังอยู่บนเนินเขำมองดูเด่นเป็นสง่ำ เชื่อกันว่ำหำกใครมำขอพรในเร่ืองสุขภำพ กำรเงิน
กำรงำน จะได้พรน้ันกลับไป ระหว่ำงทำงเดินข้ึนไปสักกำระเจ้ำแม่กวนอิมจะพบกำรสถำปัตยกรรมท่ีสร้ำงข้ึ น
อย่ำงดงำมโดยเฉพำะรูปปั้นมังกรสีขำวตรงบันไดท่ีอ่อนช้อยงดงำม บรรยำกำศเหมือนอยู่ประเทศจีน ภำยใน
องค์เจ้ำแม่กวนอิมสำมำรถขึ้นไปเพื่อชมวิววัดห้วยปลำก้ังจำกมุมสูงได้ด้วยหำกข้ึนข้ำงบนใช้ลิฟท์ไปช้ัน 25
สำมำรถเดินชมควำมงำมของวัด และเดินไปที่จุดชมวิว จะไปอยู่ท่ีดวงตำของเจ้ำแม่กวนอิม มองเห็นทิวทัศน์
ของเชียงรำย และยังเห็นตรงประตูมังกรทำงเข้ำวัด ด้ำนหน้ำองค์เจ้ำแม่กวนอิมใหญ่พอดี เป็นอีกสถำนท่ีที่
นักท่องเทย่ี วมกั เขำ้ มำเยีย่ มชมควำมงดงำม

องค์เจำ้ แม่กวนอมิ ท่ีใหญท่ ี่สดุ และลวดลำยปูนปนั้ สีขำวภำยในองค์เจ้ำแม่กวนอมิ

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

9
ควำมโดดเดน่ หรอื ควำมนำ่ สนใจของสถำนที/่ คณุ ค่ำท่เี ป็นทปี่ ระจกั ษ์

วัดห้วยปลำกั้ง ตั้งอยู่บนเขำและรำยล้อมด้วยเนินเขำและวิวท่ีสวยงำม ควำมโดดเด่นของวัด
คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชั้น อุโบสถสีขำวทั้งหลัง และเจ้ำแม่กวนอิมท่ีใหญ่ที่สุด นักท่องเท่ียวท่ีได้
เข้ำมำเท่ียวที่วัดส่วนใหญ่จะไปกรำบสักกำระเจ้ำแม่กวนอิม เพ่ือขอพรในเรื่องสุขภำพ กำรเงิน กำรงำน
และชมวิวของตัวเมอื งเชยี งรำย ผำ่ นดวงตำของเจำ้ แม่กวนอมิ
ส่ิงทใี่ หบ้ รกิ ำรหรอื อำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรม

1. ทำงลำดสำหรบั ผ้พู กิ ำร
2. ห้องน้ำสำหรับผู้พกิ ำร และนกั ทอ่ งเทีย่ ว
3. บริกำรลฟิ ท์สำหรบั ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรบริเวณพบโชคธรรมเจดีย์ พระอุโบสถ และองคเ์ จ้ำ
แม่กวนอิมที่ใหญท่ ี่สุด
4. รำ้ นอำหำร และร้ำนกำแฟ ในรำคำยอ่ มเยำ
5. จดุ จำหน่ำยดอกไมธ้ ปู เทียน และสลำกกินแบ่งรฐั บำลเสี่ยงโชคพร้อมกับร่วมทำบญุ กับทำงวดั
6. รถรำงนำเทีย่ วชมวัดหว้ ยปลำก้งั
7. จุดจำหน่ำยขำ้ วสำร เพอื่ บรจิ ำคใหก้ บั ผูย้ ำกไร้
8. จุดเชำ่ บชู ำพระ ส่งิ ศักด์สิ ทิ ธ์ิ และจำหน่ำยของทร่ี ะลกึ
9. จุดคัดกรองและบริกำรเจลล้ำงมอื ให้กบั นกั ท่องเที่ยว
กำรมสี ่วนรว่ มของหน่วยงำนท่ีเกยี่ วขอ้ งในพน้ื ท่ี
สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด สนับสนุนกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ให้บรกิ ำรขอ้ มูลกำรทอ่ งเทย่ี ว และอำนวยควำมสะดวกแก่นกั ทอ่ งเท่ยี ว
กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงำนเชียงรำย สนับสนุนกำรจัดทำส่ือประชำสัมพันธ์
แหลง่ ทอ่ งเท่ียว ใหบ้ รกิ ำรข้อมูลกำรท่องเทย่ี ว และอำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ตำรวจท่องเที่ยวเชียงรำย ให้บริกำรข้อมูลกำรท่องเท่ียว และอำนวยควำมสะดวกแก่
นักท่องเทย่ี ว
สมำคมสหพันธ์ท่องเท่ียวภำคเหนือจังหวัดเชียงรำย สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์แหล่ง
ทอ่ งเทย่ี ว จัดทำโปรแกรมกำรทอ่ งเทย่ี วของจงั หวัดเชียงรำย และใหบ้ รกิ ำรข้อมลู กำรทอ่ งเทย่ี ว

หมำยเลขโทรศพั ท์ติดตอ่ เจำ้ หน้ำที/่ ผู้ประสำนงำนหลกั เสน้ ทำงทอ่ งเท่ยี วของศำสนสถำนและของจงั หวดั
ทอี่ ยู่ วดั ห้วยปลำกงั้ 553 หมู่ 3 ตำบลรมิ กก อำเภอเมืองเชียงรำย จงั หวดั เชยี งรำย 57100

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

10

วดั พระธำตุผำเงำ

ประวตั คิ วำมเป็นมำ/ควำมสำคัญ
พงศำวดำรโยนก กล่ำวว่ำ “ขุนพันนำทั้งหลำยได้ฟังหญิงม่ำยเล่ำควำมดังน้ันจึงได้ทรำบเหตุ

เขำก็รับเอำหญิงม่ำยนั้นไปเล้ียงไว้ แล้วเขำก็ประชุมกันเลือกสรรเอำโภชก นำยบ้ำนผู้หนึ่งชื่อขุนลัง ยกข้ึนเป็น
ประธำนำธบิ ดี แลว้ จึงใหส้ ร้ำงเมืองใหม่ริมน้ำแมข่ องฟำกตะวนั ตก เป็นเบื้องตะวนั ออกแห่งเมืองเก่ำที่ล่มจมเป็น
หนองน้ำน้ัน ตั้งหลักเมืองในวันอังคำรเดือน ๘ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีเมิงเม้ำคือปีเถำะ มหำศักรำชได้ ๔๗๖ สร้ำงสำเร็จ
แล้วให้ชื่อว่ำ เวียงปฤกษำ แต่น้ันมำก็สิ้นกษัตริย์วงศ์สิงหนวัติ นับได้ ๔๕ รำชวงศ์ มหำศักรำชล่วงได้ ๔๗๘
ขุนลังสรำ้ งเจดียธ์ ำตุดอยชัน ในวนั ศกุ ร์ เดือน ๖ ข้นึ ๑๕ ค่ำ ปีมะเส็ง” (พระยำประชำกจิ กรจกั ร์ (แช่ม บุนนำค)
๒๕๑๖ พงศำวดำรโยนก, หนำ้ ๑๖๑ พิมพ์ครัง้ ที่ ๗ บรุ นิ ทก์ ำรพิมพ์ ๑๖๔/๗๙ ท่ำพระ กรุงเทพฯ )

ศรีศักร์ วัลลิโภดม ได้เสนอข้อมูลใหม่ทำงโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุที่ค้นพบในปลำย
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตเมืองเชียงแสน เชียงรำยและพะเยำ (ศรีศกั ร วัลลิโภดม, ข้อมูลใหม่ – ข้อคิดใหม่เก่ียวกับ
เชยี งแสน – พะเยำ,วำรสำรเมืองโบรำณปที ่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษำยน – กรฎำคม, ๒๕๒๔ ) หน้ำ ๙- ๑๐ ) ดงั นี้

เชียงแสน พบว่ำในเมืองเชียงแสน ท่ีพระเจดีย์วัดอำทิตย์ค้นแก้วซึ่งมีร่องรอยพระเจดีย์
องคเ์ ดมิ อยู่ขำ้ งในนน้ั ณ ปำกน้ำ ได้ปีนขึ้นไปดูอย่ำงใกล้ชิดพบวำ่ ส่วนยอดพระสถูปองค์เดิมท่ีทำเปน็ รูปทรงกลม
คล้ำยปุ่มน้ำค้ำง มีรูปบัวประดับรอบส่ีทิศ ลักษณะเช่นแตกต่ำงไปจำกศิลปะสถำปัตยกรรมในเขตล้ำนนำน
ในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙ นอกจำกน้ีเม่ืออำจำรย์และนักศึกษำคณะโบรำณคดีไปทำกำรขุดค้นเขำลูกหน่ึงท่ี
เรียกว่ำ ดอยชัน ซึ่งอยู่นอกเมืองเชียงแสนไปทำงใต้รำว ๓ ก.ม. ก่อนถึงเวียงปรึกษำหรือเชียงแสนน้อย อยู่ริม
ปำกแม่น้ำตอนไหลลงสู่แม่น้ำโขง ได้พบเคร่ืองมือหินกะเทำะและหินขัดเป็นจำนวนมำก ได้ให้ควำมเห็นว่ำเป็น
แหลง่ โบรำณคดสี มัยหนิ เกำ่ และหินใหมท่ ่สี ำคัญแห่งหนง่ึ ในภำคเหนือ (วรี พันธ์ุ ไลยพันธุ,์ ๒๕๑๕:๓๕-๔๓)

ต่อมำมีพระสงฆ์และชำวบ้ำนได้มำแผ่วถำงป่ำบริเวณเชิงดอยชัน เพื่อพัฒนำขึ้นเป็นวัดได้พบ
ร่องรอยโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุในสมัยประวัติศำสตร์จำนวนมำก ตั้งแต่บริเวณเชิงดอยจนถึงยอดเขำ
ท่ีเป็นโบรำณวัตถุได้แก่ พระพุทธรูป พระพิมพ์ เศษเคร่ืองปั้นดินเผำเคลือบและไม่เคลือบ ส่วนท่ีเป็น
โบรำณสถำนได้แก่ ฐำนพระสถูปเจดีย์ วิหำร และพระพุทธรูปประธำนของวิหำร เม่ือพัฒนำเรียบร้อยแล้วก็ต้ัง
เป็นวัดข้ึนเรียกว่ำ วัดพระธำตุผำเงำ วัดพระธำตุดอยชันนี้ มีกล่ำวถึงในตำนำนสิงหนวัติกุมำรว่ำ เป็นวัดท่ี
สร้ำงขึ้นเหนือเวียงปรึกษำ ซึ่งเป็นเมืองท่ีเกิดขึ้นมำแทนที่หลังเวียงโยนกนำคพันธุ์ล่มจมเป็นหนองไปแล้ว
แต่ลักษณะศิลปสถำปัตยกรรมของศำสนสถำนแห่งน้ีเท่ำท่ีปรำกฏอยู่เป็นของที่ไม่เก่ำแก่ไปกว่ำพุทธศตวรรษท่ี
๑๙ หรอื อกี นยั หนงึ่ เปน็ ศลิ ปกรรมในสมยั ลำนนำนน่ั เอง

วัดพระธำตุผำเงำ ตำบลเวียง อำเภอเชยี งแสน จงั หวดั เชยี งรำย

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

11
สถำนทีส่ ำคญั ในศำสนสถำนนั้นๆ

พระพุทธรูปหลวงพ่อผำเงำ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดและมีอำยุเก่ำแก่มำกถึง
๗๐๐-๑,๓๐๐ ปี ขดุ พบเม่ือวนั ท่ี ๑๗ มีนำคม ๒๕๑๙ เวลำ ๑๔.๐๐ น. โดยมีนยั ว่ำ เมือ่ คณะศรัทธำไดป้ รับพ้ืนที่
หมดเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มขุดและยกตอไม้ขนำดใหญ่ออก ทุกคนต่ำงต่ืนเต้นและปิติยินดีเมื่อได้พบว่ำ ใต้ตอไม้
นั้นมีอิฐโบรำณก่อเรียงไว้ เม่ือยกอิฐออกก็พบหน้ำกำก (แผ่นทึบ) ก่อกั้นไว้ พอยกหน้ำกำกออกจึงได้พบ
พระพทุ ธรูปทีม่ ลี ักษณะสวยงำมมำก ผู้เชี่ยวชำญดำ้ นโบรำณวัตถุไดว้ เิ ครำะหว์ ่ำ พระพทุ ธรปู องค์นี้มอี ำยุระหวำ่ ง
๗๐๐-๑,๓๐๐ ปี คณะศรัทธำทั้งหมดจึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อพระพุทธรูปนี้วำ่ “หลวงพ่อผำเงำ” และเปลี่ยนช่ือ
วดั ใหมจ่ ำกวัดสบคำ มำ เปน็ วดั พระธำตุผำเงำ ตง้ั แต่บดั นน้ั เป็นต้นมำ

หลวงพ่อผำเงำ

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

12
เจดยี ์ผำเงำ ตั้งอยู่บนหนิ ผำติดเนนิ เขำดอยชันเป็นเจดีย์องค์เล็กทรงแปดเหลยี่ ม ศิลปะล้ำนนำ
ตั้งอยู่บนก้อนหินแกรนิต ขนำดใหญ่ สูง ๑๐ เมตร ท่ีฐำนของก้อนหินท่ีประดิษฐำนพระธำตุมีหินนอนลำด
ลักษณะคล้ำยเงำของหินผำท่ีเจดีย์ตงั้ อยู่ คณะผคู้ ้นพบจึงขนำนนำมว่ำ “พระธำตุผำเงำ” ซง่ึ ไม่ปรำกฏหลักฐำน
ว่ำสร้ำงในสมัยใด แต่สนั นิษฐำนว่ำสร้ำงรว่ มสมยั เดยี วกับหลวงพ่อผำเงำ

เจดยี ผ์ ำเงำต้งั อยู่ดำ้ นขวำมือวิหำรวดั พระธำตผุ ำเงำ

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

13
เจดีย์จอมจัน ต้ังอยู่บนไหล่ดอยชัน ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่ำงทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำคำ และที่รำบลุ่ม
เมืองเชียงแสนทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับ แม่น้ำกก และแม่น้ำโขง ทิศใต้ ติดกับที่รำบลุ่มหรืออยู่ในพิกัด
ภูมิประเทศที่ ๔๗ GPC ๑๕๙๓๘๖ บ้ำนโป่งน้อย พิมพ์ครั้งที่ ๑ – RTSD ลำดับชุด L๗๐๑๗ ระหว่ำง ๕๐๔๙
มำตรำส่วน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซ่ึงไม่ปรำกฏหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ แต่จำกกำรบอกเล่ำของชำวบ้ำนทรำบว่ำ
สันดอยอีกฝำกหน่ึงน้ันมีโบรำณสถำนอีกหลำยแห่ง ซึ่งน่ำจะเป็นวัดสำคัญของเมืองเชียงแสนน้อย มีลักษณะ
เดียวกับวัดพระธำตุดอยสุเทพของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน เจดีย์จอมจันได้รับกำรบูรณะและอนุรักษ์เมือง
ประวัติศำสตร์เชียงแสนของสำนักงำนโบรำณคดีและพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติท่ี ๖ เชียงใหม่ ซึ่งเจดีย์จอมจัน
คงเหลือแต่เจดียต์ งั้ แต่ฐำนถงึ ปำกระฆังเทำ่ นัน้ สว่ นองคร์ ะฆงั และส่วนยอดพังทลำยลงหมด

พระธำตุจอมจนั ต้งั อยู่ใกล้กับอุโบสถวดั พระธำตผุ ำเงำ

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

14
เจดีย์เจ็ดยอด เป็นเจดีย์ท่ีสมบูรณ์ มีลักษณะเป็นเจดีย์เจ็ดยอด เม่ือชำวบ้ำนอพยพเข้ำมำตั้ง
ถิ่นฐำนบ้ำนเรือนเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ยังพบสภำพเดิมมีลักษณะเป็นเจดีย์ยอด จึงได้เรียกขำนว่ำเจดีย์เจ็ดยอด
ตำมลักษณะท่ีพบ จวบจนล่วงเลยมำถึงปีพ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีกำรสำรวจโดยชำวบ้ำนเพื่อจัดตั้งวัด ซึ่งแผ้วถำง
บริเวณเจดีย์เจ็ดยอดบนดอยชัน (ดอยจันปัจจุบัน) พบว่ำเจดีย์ได้ชำรุดทรุดโทรม เป็นอันมำกตำมกำลเวลำ
เมื่อมีกำรยกวัดร้ำงข้ึนเป็นวัดมีพระสงฆ์ เม่ือพ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมกำรได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงพระบรมธำตุ
พุทธนิมิตเจดีย์เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง โดยกำรนำของ
อำจำรย์บุญธรรม โพธิแพ่งพุ่ม ได้เดินทำงมำหำสถำนที่ เพ่ือจัดสร้ำงพระบรมธำตุพุทธนิมิตเจดีย์ ขึ้นในพื้นที่
ภำคเหนือสุดของประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงได้ดูที่ต้ังของเจดีย์เจ็ดยอดเดิมตรงตำม
วตั ถุประสงค์คอื ตั้งอยู่บนยอดเขำสูง ติดชำยแดนจงึ ได้เสนอและเรียนเชิญทำ่ นผู้หญิงอุศนำ ปรำโมช ณ อยุธยำ
เป็นประธำนดำเนินกำรก่อสร้ำง พระบรมธำตุพุทธนิมิตเจดีย์ครอบองค์เจดีย์เจ็ดยอดองค์เดิม ดังปรำกฏใน
ปจั จุบัน

เจดยี เ์ จ็ดยอด ประดิษฐำนภำยในพระบรมธำตพุ ุทธนิมติ เจดยี ์

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

15
ควำมโดดเดน่ หรอื ควำมน่ำสนใจของสถำนท่ี/คณุ ค่ำทเ่ี ปน็ ทีป่ ระจักษ์

วิหำรวัดพระธำตุผำเงำ มีลักษณะเป็นสถำปัตยกรรมล้ำนนำก่อสร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตกแต่งด้วยลวดลำยปูนปั้น มีขนำดควำมกว้ำง ๑๐ เมตร ขนำดควำมยำว ๒๘ เมตร หลังคำลดหลั่น ๒ ช้ัน
มุงด้วยกระเบื้องดินขอเคลือบ หน้ำบันวิหำรประดับลวดลำยปูนปั้นศิลปะเชียงแสน บำนประตูทำด้วยไม้สัก
แกะสลักลวดลำยเกี่ยวกับประเพณีสิบสองเดือนของล้ำนนำ หน้ำต่ำงทำด้วยไม้สักแกะสลักลวดลำยเกี่ยวกับ
เรื่องรำวพระเจ้ำสิบชำติและพระเวสสนั ดรภำยในวิหำร ฝำผนงั ประดับประตมิ ำกรรมนูนตำ่ เก่ยี วกับพทุ ธประวัติ
สัตว์ป่ำหิมพำนต์ ก่อสร้ำงข้ึนครอบบริเวณวิหำรเดิมด้วยอิฐโบรำณที่มีอยู่เดิม โดยเร่ิมก่อสร้ำงเม่ือ พ.ศ.๒๕๒๒
จนแลว้ เสรจ็ ในปี พ.ศ.๒๕๓๕

วหิ ำรวดั พระธำตุผำเงำ

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

16
อุโบสถ สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะสถำปัตยกรรมล้ำนช้ำง ตกแต่งด้วยไม้สัก
แกะสลักและลวดลำยปูนปั้นในศิลปะแบบล้ำนนำเป็นโบสถ์วิหำรคต ขนำดกว้ำง ๑๕ เมตร ขนำดยำว ๒๕ เมตร
หลังคำมุงกระเบ้ืองดินขอโบรำณ ลดหล่ัน ๒ ช้ัน สิ้นงบประมำณในกำรก่อสร้ำง ๑๘,๕๐๙,๙๐๐ บำท
(สิบแปดล้ำนห้ำแสนเก้ำพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) ภำยในฝนังอุโบสถแกะสลักไม้บอกเล่ำเร่ืองรำวพุทธประวัติ
โดยรอบอยำ่ งงดงำม

อโุ บสถลักษณะสถำปตั ยกรรมลำ้ นชำ้ ง

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

17
พระบรมธำตพุ ุทธนิมติ เจดีย์ สร้ำงข้ึนด้วยควำมดำริของผู้มีควำมจงรักภักดีในพระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินี
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง โดยท่ำนผู้หญิงอุศนำ ปรำโมช ณ อยุธยำ เป็นประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ก่อสร้ำง ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินี พระบรมรำชชนนี-
พันปีหลวง เสด็จพระรำชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจิมแผ่นศิลำฤกษ์และทรงเททองพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หน่ึง
เพ่ือประดิษฐำนไว้ภำยในพระบรมธำตุพุทธนิมิตเจดีย์ ด้ำนทิศเหนือ เมื่อวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๒๔
พระบรมธำตพุ ทุ ธนมิ ิตเจดยี อ์ อกแบบโดย อำจำรยภ์ ิญโญ สวุ รรณครี ี (ปจั จุบนั ศ.ดร.ภญิ โญ สวุ รรณคีรี)
กำรก่อสร้ำงเร่ิมต้นเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๖ จนจวบปีพ.ศ.๒๕๓๖ จึงแล้วเสร็จ
ประธำนคณะกรรมกำรจึงได้น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยเป็นพระรำชกุศล โดย กรำบบังคมทูลเชิญ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินี พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระรำชดำเนินทรงเจิมยอดฉัตรและทรงเฉลิมฉลอง
พระบรมธำตุพุทธนมิ ติ เจดีย์ เมื่อวนั ที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๓๖
พระบรมธำตุพุทธนิมิตเจดีย์ได้สร้ำงข้ึนครอบพระเจดีย์เจ็ดยอดไว้ซ่ึงเป็นเจดีย์เก่ำ ภำยในมี
ภำพเขียนฝำผนังพระรำชประวัติพระนำงจำมเทวี ด้ำนนอกสำมำรถเดินรอบได้ลักษณะคล้ำยป้อมปรำกำร
สำมำรถมองเห็นภูมิทัศน์ประเทศลำวและพม่ำได้ขนำดกว้ำง ๔๐ เมตร ควำมยำว ๔๐ เมตร ควำมสูง
๓๙ เมตร ส้ินงบประมำณในกำรกอ่ สรำ้ ง ๓๒,๐๐๐,๐๐๐บำท (สำมสบิ สองล้ำนบำทถว้ น)

พระบรมธำตุพุทธนมิ ิตเจดียส์ ำมำรถมองเหน็ ภมู ทิ ัศน์ประเทศลำวและพม่ำได้อยำ่ งชัดเจน

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

18
หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ วัดพระธำตุผำเงำ
สรำ้ งขน้ึ เพื่อรวบรวมพระไตรปิฎกนำนำชำติ ๙ ประเทศ ๙ ภำษำ ประกอบด้วย ประเทศต่ำงๆ ได้แก่ อินเดีย
ศรีลังกำ พม่ำ จีน ญี่ปุ่น ลำว อังกฤษ กัมพูชำ และประเทศไทย เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวโรกำส
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงเจริญพระชนมำยุ ๘๐
พรรษำ ในวนั ท่ี ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ โดยสร้ำงในลกั ษณะของศิลปะแบบลำ้ นนำ กลำงสระน้ำ มฐี ำนรองรับสรำ้ ง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วยเสำ ๘๐ ต้น อำคำรหอพระไตรปิฎกฯ สร้ำงด้วยไม้สักทองทั้งหลัง
พื้นและรำวระเบียงตกแต่งด้วยหินทรำย โดยได้รับปัจจัยจำกกำรทอดผ้ำจุลกฐินเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้วำงศิลำฤกษ์ เม่ือวันอำทิตย์ ท่ี ๒๙ มกรำคม ๒๕๔๙ โดยมี ฯพณฯ พลเรือเอก
หม่อมหลวงอัศนี ปรำโมช องคมนตรี และผู้จัดกำรทรัพย์สินส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเสด็จพระรำชดำเนินทรงเป็นประธำนยกยอดฉัตร
หอพระไตรปิฎกฯ และทรงประกอบพิธีเททองชนวนหล่อพระพุทธรูปบูชำวัตถุมงคล ในวันจันทร์ท่ี
๑๒ กุมภำพันธ์ พุทธศกั รำช ๒๕๕๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น. และได้เสด็จพระรำชดำเนินทรงเปน็ ประธำนประกอบพิธี
เปิดป้ำย “หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐” และหอวัฒนธรรมนิทัศน์
ในวันอังคำรท่ี ๑๕ กุมภำพันธ์ พุทธศักรำช ๒๕๕๔ เวลำ ๐๙.๐๐ น. โดยใช้งบประมำณกำรก่อสร้ำงท้ังสิ้น
๑๙,๗๕๐,๙๙๙ บำท (สบิ เก้ำลำ้ นเจ็ดแสนหำ้ หมน่ื เก้ำรอ้ ยเกำ้ สบิ เก้ำบำทถ้วน)

หอพระไตรปิฎกเฉลมิ พระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธนั วำคม ๒๕๕๐

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

19
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ สนับสนุนกำรก่อสร้ำงโดย ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สหไพบูลย์โฮมเซ็นเตอร์ โดยคุณไพบูลย์ และคุณหยินผิน เลำพงษ์สิต งบประมำณในกำรก่อสร้ำงรวมท้ังสิ้น
๘,๑๐๘,๑๐๙ บำท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดแสดงโบรำณวัตถุ ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในท้องถิ่น กำรดำเนินงำนจัดแหล่งเรียนรู้ โดยคณะกรรมกำร
ศูนย์วัฒนธรรมไทยสำยใยชุมชนตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำก
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติเชียงแสน โดยคุณอัญชลี สินธุสอน พิพิธภัณฑ์บ้ำนฝ่ิน โดยคุณพัชรี ศรีมัธยกุล
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเวยี ง อำเภอเชียงแสน จงั หวัดเชียงรำย

หอวัฒนธรรมนทิ ศั น์ จดั แสดงโบรำณวตั ถุ ประวัตศิ ำสตร์ควำมเป็นมำ และภูมิปัญญำทอ้ งถ่นิ
เพอ่ื เปน็ แหลง่ เรียนรู้ของชุมชนในทอ้ งถ่ิน

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

20
พิพิธภัณฑ์ผ้ำทอล้ำนนำเชียงแสน เป็นเรือนไม้ทรงล้ำนนำ ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง เร่ิมก่อสร้ำง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วเสร็จเม่ือ พ.ศ.๒๕๓๙ มีขนำดกว้ำง ๑๐ เมตร ควำมยำว ๒๐ เมตร ส้ินงบประมำณ
ในกำรก่อสร้ำง ๑,๙๕๐,๐๐๐ บำท (หน่ึงล้ำนเก้ำแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ช้ันบนเป็นสถำนท่ีจดั แสดงลวดลำยผ้ำ
ทอสมัยเก่ำลวดลำยเชียงแสน แสดงวิถีชีวิตของชำวล้ำนนำดั้งเดิม ใต้ถุนเป็นท่ีทอผ้ำของกลุ่มทอผ้ำพ้ืนเมือง
ลำยเชียงแสน (วัดพระธำตุผำเงำ) ริเริ่มจัดตั้งโดย พระพุทธิญำณมุนี เจ้ำอำวำสวัดพระธำตุผำเงำรูปปัจจุบัน
เป็นแหล่งเรยี นรเู้ กยี่ วกบั กำรทอผ้ำชุมชน เพือ่ อนุรกั ษ์ผำ้ ทอลวดลำยเชยี งแสน

พิพิธภัณฑผ์ ้ำทอลำ้ นนำเชียงแสน

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

21

สิง่ ที่ใหบ้ ริกำรหรืออำนวยควำมสะดวกแกป่ ระชำชนท่ีเขำ้ ร่วมกิจกรรม
1. ทำงลำดสำหรับผู้พิกำร
2. หอ้ งน้ำสำหรบั ผพู้ กิ ำร และนกั ท่องเทย่ี ว
3. จุดจำหนำ่ ยดอกไมธ้ ูปเทยี นเคร่ืองสักกำระ
4. จุดทำบุญถวำยผำ้ หม่ พระธำตุ
5. ร้ำนอำหำร และร้ำนกำแฟ ในรำคำยอ่ มเยำ
6. รถรำงนำเท่ยี วชมวดั พระธำตผุ ำเงำ
7. จุดคดั กรองและบรกิ ำรเจลล้ำงมอื ใหก้ บั นกั ท่องเทย่ี ว

กำรมีส่วนร่วมของหนว่ ยงำนทเ่ี กีย่ วขอ้ งในพืน้ ที่
สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด สนับสนุนกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

ใหบ้ รกิ ำรข้อมูลกำรท่องเท่ยี ว และอำนวยควำมสะดวกแกน่ ักท่องเทย่ี ว
กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงำนเชียงรำย สนับสนุนกำรจัดทำส่ือประชำสัมพันธ์

แหลง่ ทอ่ งเทีย่ ว ให้บรกิ ำรข้อมูลกำรทอ่ งเทีย่ ว และอำนวยควำมสะดวกแกน่ ักทอ่ งเทีย่ ว
ตำรวจท่องเที่ยวเชียงรำย ให้บริกำรข้อมูลกำรท่องเท่ียว และอำนวยควำมสะดวกแก่

นกั ทอ่ งเทีย่ ว
สมำคมสหพันธ์ท่องเท่ียวภำคเหนือจังหวัดเชียงรำย สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเทีย่ ว จัดทำโปรแกรมกำรทอ่ งเทย่ี วของจงั หวัดเชียงรำย และให้บรกิ ำรข้อมลู กำรทอ่ งเทยี่ ว

หมำยเลขโทรศพั ทต์ ดิ ต่อเจำ้ หน้ำท/ี่ ผปู้ ระสำนงำนหลักเสน้ ทำงทอ่ งเทย่ี วของศำสนสถำนและของจงั หวดั
391 หมู่ 5 บำ้ นสบคำ ตำบลเวยี ง อำเภอเชียงแสน จังหวดั เชยี งรำย
1. พระพุทธิญำณมนุ ี (เจ้ำอำวำส) 098-8544558 ,099-1958698
2. พระปลัดณัฐธวนลพงศ์ กลฺยำโณ 095-5132875
3. นำยอำนนท์ สมพนั ธ์ 083-5768818

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

22
วดั หริ ัญญำวำส
ประวัติควำมเปน็ มำ/ควำมสำคญั

วัดหิรัญญำวำส อุทยำนเวฬุวัน อยู่ที่บ้ำนเหมืองแดงน้อย หมู่ท่ี 8 ตำบลเกำะช้ำง อำเภอ
แม่สำย จังหวัดเชียงรำย ไปชมพระเจ้ำสำนปำงมำรวิชัยที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย จุดเด่นของวัดน้ีอยู่ที่
พระประธำนในวิหำรสำนด้วยไม้ไผ่ หน้ำตักกว้ำง 9.9 ศอก สูง 19 ศอก เป็นพระพุทธรูป ลักษณะพระสิงห์
หน่ึงเชียงแสน ศิลปะแบบล้ำนนำท่ีสร้ำงด้วยไม้ไผ่ท้ังองค์ ใช้เวลำสรำ้ ง 99 วัน ใช้ไม้ไผ่ท้ังหมด 39,000 ท่อน
ชื่อว่ำ " พระสิงห์สำนชนะมำร " เคลือบเงำดำด้วยยำงของตันรัก และท่ีสำคัญไม้ไผ่ที่นำมำสำนก็มีแหล่งที่มำ
น่ำค้นหำ จำกกำรสอบถำมทรำบว่ำพระครูหิรัญอำวำสวัตร เจ้ำอำวำสวัดหิรัญญำวำส ท่ำนได้นำไม้ชนิดนี้มำ
จำกประเทศพม่ำ ซง่ึ เปน็ ไม้มงคล มถี ิ่นกำเนิดอยู่บนเขำสูงมีชื่อตำมท้องถ่ินว่ำ " ไมม้ ุง " เป็นไมใ้ นตระกูลไผ่ชนิด
หนึ่ง ลักษณะเด่นคือเหนียว มอดไม่กิน เหมำะสำหรับมำสำนเป็นพระพุทธรูป โดยในหน่ึงปี ชำวบ้ำนท่ีดูแล
ไม้มุง จะให้ตัดไม้นไ้ี ด้แค่คร้ังเดียว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เท่ำน้นั และทำงพม่ำเองก็จะมีกำรเสี่ยงทำยเป็นผู้
กำหนดวำ่ แตล่ ะปี วัดไหนทขี่ อไป จะโชคดเี ป็นผไู้ ด้สทิ ธติ์ ดั ไมม้ งุ จำกประเทศพม่ำ

วัดหริ ัญญำวำส วิหำรสำนด้วยไมไ้ ผ่

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

23
สถำนท่สี ำคญั ในศำสนสถำนนน้ั ๆ

พระสิงห์สำนชนะมำร เป็นลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชยี งแสน (โบรำณ) ท่ีทำจำกไม้ไผช่ นิดหน่ึงท่ี
มีถ่ินกำเนิดจำกประเทศพม่ำอยู่บนภูเขำสูงมีชื่อตำมท้องถ่ินว่ำไม้มุง นำมำจักสำนเป็นองค์พระ สล่ำสำน
พระจะต้องปวำรณำตน และจะกิน จะอยู่ จะนอน ในรำชวัตรฉัตรธงรอบวิหำรยกเว้นตอนเข้ำห้องน้ำเท่ำนั้น
และงดเว้นจำกกำรทำนเน้ือสัตว์ สมำทำนศีล 8 นุ่งขำวห่มขำว ทำใจให้ผ่องใสตลอดระยะเวลำในกำรสำน
จนองค์พระเสร็จ อีกทั้งผู้ที่มำร่วมกันเหลำตอก และช่วยสำน ก่อนลงมือทำจะต้องสมำทำนเบญจศีล ศีล 5
เพ่ือควำมเป็นสิริมงคล และควำมบริสุทธ์ิขององค์พระ ช่วงกำรสร้ำงพระน้ันมีศรัทธำผู้ใจบุญเดินทำงมำจำก
ทิศทั้ง 4 ท้ังใกล้และไกลมำร่วมสร้ำง และร่วมบริจำคทรัพย์กันอย่ำงเนืองแน่น เพื่อปรำรถนำที่จะให้องค์พระ
สำนสำเรจ็ ไดโ้ ดยไว เพอ่ื จะไดเ้ ห็นเปน็ บุญตำ

กำรสร้ำงพระลำดับมำจนถึง วันเสำร์ท่ี 7 พฤศจิกำยน 2552 กำรสำนท้ังหมดก็เสร็จ
เรียบร้อยเป็นพระพุทธรูปไม้สำนลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน (โบรำณ) มีขนำดหน้ำตักกว้ำง 9.9 ศอก
สูง 19 ศอก มีน้ำหนักประมำณ 2 ตันเศษ ใช้เวลำในกำรสำนท้ังส้ินรวม 99 วัน ถือว่ำเป็นพระสำนด้วยไม้ไผ่
ปรำงมำรวิชยั องคใ์ หญท่ ี่สดุ ในโลก

พระสงิ ห์สำนชนะมำร สำนด้วยไมไ้ ผ่

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

24
วหิ ำรทันใจพระเจ้ำสำน เม่ือวันท่ี 1 มกรำคม 2556 ได้ทำพิธชี ักลำกพระสิงห์สำนชนะมำร
มำประดิษฐำน ณ อุทยำนเวฬุวันพระเจ้ำสำนในปัจจุบันนี้ได้เร่ิมก่อสร้ำงวิหำรเพ่ือเป็นสถำนท่ีประดิษฐำน
พระสิงห์สำนเพ่ือให้สำธชุ นได้กรำบไหวข้ อพร เปน็ วหิ ำรที่สำนด้วยไมไ้ ผท่ ั้งหลัง ต้ังแต่ชอ่ ฟ้ำหลังคำฝำวิหำรสำน
ด้วยไม้ไผ่ประดับลวดลำยไม้ค้ิวประดับด้วยซุ้มประตูไม้สักทองปิดทองคำ ประดับกระจกอย่ำงลงตัวเสำภำยใน
ใช้ไม้ไผ่ในท้องถ่ินในกำรสำนส่วนหน้ำบันท้ังด้ำนหน้ำและด้ำนหลังสำนด้วยไม้ไผ่ประดับด้วยไม้สักแกะสลัก
ลงทองอย่ำงสวยงำมพื้นวิหำรสำนด้วยผิวไม้ซำงซึ่งต้องเป็นไม้ซำงท่ีมีอำยุได้เพียงปีเดียวตัดไม้เอำเฉพำะผิว
ล้วนๆ ในกำรสำนเป็นวิหำรศิลปะล้ำนนำ โดยรอบวิหำรประดับฆ้องรำยรอบวิหำรทั้งสิ้น 50 ใบ เสำโดยรอบ
ฆ้องประดับปรำสำทเฟื่องเรียงรำยอย่ำงลงตัว ทำงข้ึนวิหำรเป็นทำงลำดชันปูด้วยทรำย ล่ำงเป็นพญำนำคใหญ่
สองตัวคอยปกปักรักษำอยู่ ช่ำงผู้สำนส่วนใหญ่ได้รับควำมร่วมมือของชำวบ้ำนเหมืองแดงน้อยร่วมกันสร้ำง
พระครูหิรัญอำวำสวัตร เจ้ำอำวำสวัดหิรัญญำวำสเป็นผู้ออกแบบซึ่งเป็นกำรออกแบบอริยสถำปัตยสำหรับ
ผสู้ ูงอำยหุ รอื ผู้พิกำรสำมำรถใชล้ อ้ เขน็ ขนึ้ บนวหิ ำรได้อย่ำงสะดวกใชเ้ วลำในกำรก่อสรำ้ งทั้งสิ้นประมำณ 3 ปกี ว่ำ

วิหำรทันใจพระเจ้ำสำน

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

25
เจดีย์ เป็นเจดีย์ท่ีสำนด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9 ศอก สูง 27 ศอก ปลียอด
เป็นศิลปะแบบพม่ำประดับทองคำ และประดับเพชรพลอยด้ำนในโล่งสำมำรถเข้ำชมภำยในได้ซ่ึงประดิษฐำน
พระบรมสำรีริกธำตุไว้ตำมช่องโดยรอบองค์พระธำตุ ส่วนพระบรมสำรีริกธำตุตรงกลำงสมเด็จพระญำณสัง วร
สมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยกได้ประทำนให้วัดหิรัญญำวำสและได้ทรงตั้งช่ือพระเจดีย์น้ีว่ำ
พระธำตุสลศี รจี อมเงิน ใชเ้ วลำสำนทงั้ สนิ้ 49 วัน

พระธำตสุ ลศี รีจอมเงนิ

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

26
พระลักแล พระลักแลเป็นพระพุทธรูปศิลปะพม่ำเป็นพระพุทธรูปที่สำมำรถเหลียวหน้ำ
ตำมผู้ชมทุกด้ำนไม่ว่ำท่ำนจะมองพระพุทธรูปด้ำนใดพระจะมองตำมท่ำนทุกด้ำน พระครูหิรัญอำวำสวัตร
ได้นำมำจำกเมืองพุกำม ประเทศพม่ำ เมื่อครงั้ ทท่ี ่ำนได้เดนิ ทำงไปซอื้ น้ำยำงรักมำทำองค์พระสงิ ห์สำนชนะมำร

พระลกั แล ประดษิ ฐำน ณ วัดหริ ัญญำวำส (วดั เดมิ ) ห่ำงจำกวัดหิรัญญำวำส อทุ ยำนเวฬุวนั
ไปประมำณ 200 เมตร

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

27
พระพิฆเนศ ประดิษฐำนในอุทยำนเวฬุวันประดิษฐำนในซุ้มท่ีก่อสร้ำงโดยช่ำงผู้ชำนำญงำน
ออกแบบเป็นศิลปะของศำสนำพรำหมณ์

พระโพธิสัตเจ้ำแม่กวนอิม องค์เจ้ำแม่กวนอิมสูง 2.99 เมตร ประดิษฐำนในอุทยำนเวฬุวัน
ประดษิ ฐำนในซุม้ ทกี่ ่อสร้ำงโดยชำ่ งบ้ำนปำ่ ตองเมอื งพงษ์ ซงึ่ เป็นช่ำงที่ชำรำยออกแบบเป็นศลิ ปะแบบจนี

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

28
ต้นมหำโชค เป็นต้นไม้ทำงล้ำนนำได้ให้ควำมเคำรพนับถือเป็นต้นไม้มงคลที่คนล้ำนนำมักจะ
นำไมห้ รือใบของต้นนไ้ี ปประกอบพิธสี ืบชะตำ โดยใช้สว่ นของกง่ิ ก้ำนทีเ่ ป็นง่ำมนำไปเป็นส่วนของเคร่อื งสบื ชะตำ
แบบล้ำนนำ เชื่อกันว่ำผู้ใดได้ถวำยผ้ำสีแดงจำรด้วยอักขระแล้วอธิฐำนนำไปผูกที่ต้นมหำโชคผู้น้ันจะพ้นทุกข์
พน้ โศกโรคภยั จะหำยจะพบโชคลำภวำสนำท่ดี ี

ต้นมหำโชค อยดู่ ้ำนหน้ำวัดหิรัญญำวำส อทุ ยำนเวฬุวัน

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

29
พระอินทร์ทรงช้ำง พระอินทร์ทรงช้ำงน้ีอยู่ทำงเข้ำของหน้ำอุทยำนเวฬุวันเป็นช้ำงท่ีมีขนำด
สูงถึง 3.99 เมตร องคพ์ ระอินทร์ทรงช้ำงสีก่ รถอื ศำสตรำวธุ 5 ชนิด คือ ตรี ขอชำ้ ง คนั ศร สังข์ จักร เชอ่ื กันว่ำ
พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในแดนสรวงสวรรคเ์ ป็นผปู้ ระทำนพระอินทร์สำนองค์แรกไว้ในมนษุ ยโ์ ลกน้ี

พระอินทรท์ รงชำ้ ง หำกผทู้ ลี่ อดผ่ำนท้องชำ้ งจะขอพรใหไ้ ด้สมใจปรำถนำ

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

30
ควำมโดดเด่นหรอื ควำมน่ำสนใจของสถำนท่/ี คุณคำ่ ทเ่ี ปน็ ทีป่ ระจักษ์

วหิ ำรทันใจพระเจ้ำสำน เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2556 ได้ทำพิธีชักลำกพระสิงห์สำนชนะมำร
มำประดิษฐำน ณ อุทยำนเวฬุวันพระเจ้ำสำนในปัจจุบันน้ีได้เร่ิมก่อสร้ำงวิหำรเพ่ือเป็นสถำนที่ประดิษฐำน
พระสงิ ห์สำนเพ่ือให้สำธชุ นได้กรำบไหว้ขอพร เปน็ วิหำรที่สำนด้วยไม้ไผ่ท้ังหลงั ตั้งแต่ชอ่ ฟำ้ หลังคำฝำวิหำรสำน
ด้วยไม้ไผ่ประดับลวดลำยไม้คิ้วประดับด้วยซุ้มประตูไม้สักทองปิดทองคำ ประดับกระจกอย่ำงลงตัวเสำภำยใน
ใช้ไม้ไผ่ในท้องถ่ินในกำรสำนส่วนหน้ำบันท้ังด้ำนหน้ำและด้ำนหลังสำนด้วยไม้ไผ่ประดับด้วยไม้สักแกะสลัก
ลงทองอย่ำงสวยงำมพ้ืนวิหำรสำนด้วยผิวไม้ซำงซึ่งต้องเป็นไม้ซำงท่ีมีอำยุได้เพียงปีเดียวตัดไม้เอำเฉพำะ
ผิวลว้ นๆในกำรสำนเปน็ วหิ ำรศิลปะล้ำนนำ โดยรอบวหิ ำรประดับฆ้องรำยรอบวหิ ำรท้ังส้ิน 50 ใบ เสำโดยรอบ
ฆ้องประดับปรำสำทเฟ่ืองเรียงรำยอย่ำงลงตัว ทำงข้ึนวิหำรเป็นทำงลำดชันปูด้วยทรำย ล่ำงเป็นพญำนำคใหญ่
สองตัวคอยปกปักรักษำอยู่ ช่ำงผู้สำนส่วนใหญ่ได้รับควำมร่วมมือของชำวบ้ำนเหมืองแดงน้อยร่วมกันสร้ำง
พระครูหิรัญอำวำสวัตร เจ้ำอำวำสวัดหิรัญญำวำสเป็นผู้ออกแบบซ่ึงเป็นกำรออกแบบอริยสถำปัตยสำหรั บ
ผู้สูงอำยุหรือผู้พิกำรสำมำรถใช้ล้อเข็นข้ึนบนวิหำรได้อย่ำงสะดวกใช้เวลำในกำรก่อสร้ำงท้ังส้ินประมำณ
3 ปกี ว่ำ

วิหำรทันใจพระเจ้ำสำน

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

31
บ้ำนล้ำนนำโบรำณ พระครูหิรัญญำอำวำสวัตร ได้สนใจศึกษำลักษณะกำรสร้ำงบ้ำนเรือน
ในแบบลำ้ นนำโบรำณ และอยำกท่ีจะอนุรักษ์ฟื้นฟูรูปแบบกำรสร้ำงบ้ำนเรอื นแบบล้ำนนำโบรำณ และมีกำรจัด
แสดงสิ่งของเครอ่ื งใช้ของคนโบรำณล้ำนนำ ใหเ้ ด็ก เยำวชน และประชำชนผู้ที่สนใจได้เข้ำมำศึกษำ ปัจจุบันได้
สร้ำงบำ้ นล้ำนนำโบรำณ จำนวน 8 หลงั

บ้ำนล้ำนนำโบรำณ

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

32

สิ่งทใ่ี หบ้ ริกำรหรอื อำนวยควำมสะดวกแกป่ ระชำชนทเี่ ขำ้ รว่ มกจิ กรรม
1. ทำงลำดสำหรบั ผู้พิกำร
2. หอ้ งนำ้ สำหรบั ผพู้ กิ ำร และนกั ท่องเที่ยว
3. จดุ จำหน่ำยดอกไมธ้ ปู เทยี นเคร่ืองสกั กำระ
4. รถเข็นสำหรบั ผู้พกิ ำร
5. จุดเช่ำบชู ำวตั ถมุ งคล
6. รม่ สำหรับนกั ท่องเท่ยี ว
7. จุดคดั กรองและบรกิ ำรเจลลำ้ งมือใหก้ บั นกั ทอ่ งเทีย่ ว

กำรมีส่วนร่วมของหนว่ ยงำนทเ่ี กี่ยวขอ้ งในพ้ืนที่
สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด สนับสนุนกำรจัดทำส่ือประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

ให้บริกำรข้อมลู กำรทอ่ งเทย่ี ว และอำนวยควำมสะดวกแก่นกั ท่องเทยี่ ว
กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงำนเชียงรำย สนับสนุนกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว ใหบ้ ริกำรขอ้ มลู กำรทอ่ งเทยี่ ว และอำนวยควำมสะดวกแก่นกั ท่องเทย่ี ว
ตำรวจท่องเท่ียวเชียงรำย ให้บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยว และอำนวยควำมสะดวกแก่

นักท่องเทย่ี ว
สมำคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภำคเหนือจังหวัดเชียงรำย สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์

แหล่งทอ่ งเที่ยว จดั ทำโปรแกรมกำรท่องเทีย่ วของจงั หวดั เชียงรำย และใหบ้ ริกำรขอ้ มลู กำรทอ่ งเทีย่ ว
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะช้ำง ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ให้บริกำรข้อมูลกำร

ทอ่ งเทีย่ ว และอำนวยควำมสะดวกแกน่ ักทอ่ งเทยี่ ว

หมำยเลขโทรศพั ท์ตดิ ตอ่ เจำ้ หน้ำท่/ี ผปู้ ระสำนงำนหลกั เสน้ ทำงทอ่ งเทยี่ วของศำสนสถำนและของจังหวดั
วดั หิรญั ญำวำส บำ้ นเหมืองแดงน้อย ตำบลเกำะชำ้ ง อำเภอแม่สำย จงั หวดั เชยี งรำย
พระครหู ริ ญั อำวำสวัตร (เจำ้ อำวำส) โทร 081-9981741

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

33

วดั พระธำตดุ อยเวำ

ประวัติควำมเปน็ มำ/ควำมสำคญั
พระธำตุดอยเวำ เป็นปูชนียสถำนอันเก่ำแก่ ต้ังอยู่บนยอดเขำ ในเขตตำบลเวียงพำงคำ

อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย ห่ำงชำยแดนไทยพม่ำ ประมำณ 500 เมตร สร้ำงครั้งแรกเม่ือพุทธศักรำช
296 โดยพระขุนควักเวำ หรือองค์เวำ กษัตริย์องค์ท่ี 10 ของรำชวงศ์สิงหวัติ แห่งนครนำคพันธ์ (เชียงแสน
โบรำณ) สร้ำงพระเจดยี ์บรรจุพระเกศธำตไุ ว้บนดอยนี้ จึงได้เรียกว่ำ พระธำตุดอยเวำ ตำมพระนำมของกษัตริย์
องค์นั้น (คำว่ำ เวำ ในภำษำล้ำนนำ หมำยถึง แมงป่องช้ำงชะรอยตำมองค์เวำ เม่ือทรงพระเยำว์ ชอบขุดหำ
แมงป่องเล่น จึงมีพระนำมอย่ำงน้นั )

ต่อมำพระเจดีย์ได้ชำรุดหักพังตำมอำยุไข เหลือซำกพระเจดีย์เพียงฐำนช้ันล่ำง สูงพ้นดิน
ประมำณ 2 เมตร นำยบุญยืน ศรีสมุทร คฤหบดีอำเภอแม่สำย ร่วมกับพระภิกษุดวงแสง รัตนมณี (ชำวไทลื้อ
จำกเมืองลวง เขตสิบสองปันนำ) พรอ้ มด้วยข้ำรำชกำร พ่อค้ำ ประชำชนผู้มีจิตศรัทธำได้บูรณะข้ึนอีก จัดสร้ำง
ขึ้นตำมแบบล้ำนนำออกแบบโดยกรมศิลปำกร ในกำรขุดแต่งก่อนบูรณะได้พบบรมสำรีริกธำตุในผอบหินดำ
5 องค์ จึงบรรลุใส่ฐำนพระเจดีย์ที่เดิม วำงศิลำฤกษ์ก่อองค์พระเจดีย์ เมื่อวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2494
เวลำ 06.15 น. สรำ้ งเสรจ็ และได้จดั ฉลองสมโภชน์ เมื่อวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2498 มพี ุทธบริษทั ทั้งสอง
ฝ่ังประเทศ นำเคร่ืองไทยทำนมำร่วมถวำยเป็นพุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ สำหรับงำนประเพณีนมัสกำร
พระธำตนุ ั้น จะตรงกบั วันขึน้ 15 คำ่ เดือน 5 เหนือ (เดอื นสำมใต้) เปน็ ประจำทุกปี

พระธำตุดอยเวำ นอกจำกจะเป็นปูชนียสถำนอันเก่ำแก่ เป็นที่สักกำระบูชำของเหล่ำ
พุทธศำสนิกชนท่ัวไปแล้ว ยังเป็นสถำนทีท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจของอำเภอแม่สำยอีกแห่งหนึ่งด้วย เน่ืองจำกมี
หอชมวิวตั้งอยู่บนยอดเขำใกล้กับพระธำตุสำมำรถมองเห็นทิวทัศน์ท้ังฝ่ังไทยและพม่ำ มีอนุสำวรีย์พระนเรศวร
มหำรำช พระมหำกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกรำชของชำติไทยให้ได้สักกำระบูชำ และที่สำคัญรูปปั้นแมงปองยักษ์
ใหญท่ ่สี ดุ ในโลก อนั เปน็ สญั ลกั ษณข์ องพระธำตุดอยเวำ

พระธำตดุ อยเวำ

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

34
สถำนที่สำคัญในศำสนสถำนน้นั ๆ

ศำลำเพชรนิภำ ดำ้ นในประดษิ ฐำนพระมหำเมย๊ี ดมนุ ี ซง่ึ พระครบู ำแสงหล้ำธมมฺ สริ ิ เจ้ำอำวำส
วัดพระธำตุสำยเมือง จังหวัดท่ำขี้เหล็ก ประเทศเมียนมำร์ ซ่ึงเป็นพระมหำเถระที่ชำวไทยและชำวเมียนมำร์ให้
ควำมเคำรพนับถือเป็นอย่ำงมำก ได้อัญเชิญมำจำกเมืองยำง ประเทศเมียนมำร์ ให้ชำวไทยได้สักกำระกรำบ
ไหวข้ อพรเปรยี บเสมอื นได้เดินทำงไปขอพรทเี่ มืองยำ่ งก้งุ ดว้ ยตนเอง

ศำลำพระอริยะสงฆ์ เป็นสถำนที่ประดิษฐำน รูปเหมือนหุ่นขี้ผ้ึงพระอริยสงฆ์ ได้แก่
หลวงพ่อเกษม เขมโก หลวงพ่อเงิน วัดบำงคลำน หลวงปู่แหวน สุจินโน หลวงพ่อพุทธำส สมเด็จโตพรหมรังสี
ครบู ำศรวี ิชัย และหลวงพ่อสด

อำคำรพุทธอริยะเทวำลัย เป็นอำคำรสูง 3 ชั้น ชั้นบนสุดประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุที่
พระครูสัทธรรมโกวิทได้อัญเชิญมำทั่วทุกสำรทิศ ช้ันที่ 2 เป็นสถำนท่ีรวบรวมเกบ็ วัตถุโบรำณ เชน่ พระพทุ ธรูป
เคร่ืองเขิน เคร่ืองเงิน เครื่องทองเหลือง พระผงต่ำงๆ ที่ท่ำนพระครูประยุตเจติยำนุกำรได้รวบรวมเก็บรักษำไว้
ช้นั ที่ 1 ประดิษฐำนองคพ์ ระพฆิ เนศ พระศรีอมุ ำเทวี และองค์พระศวิ ะ

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

35
วิหำรพระศรีอริยเมตไตรย เป็นวิหำรจัตุรมุข ศิลปะล้ำนนำผสมไทล้ือ จัดสร้ำงถวำยโดย
พระครูสัทธรรมโกวิท อดีตเจ้ำอำวำสวัดพระธำตุดอยเวำ ด้ำนในประดิษฐำนพระศรีอริยเมตไตรย หลวงปู่
โลกอุดร และครบู ำเจ้ำศรวี ิชยั

ปรำสำทไพชยนต์ ต้ังอยู่บนเชิงเขำใกล้กับลำนพระธำตุดอยเวำ จัดสร้ำงตำมคติควำมเช่ือว่ำ
องค์อมรินทร์เทวำธิรำชผู้เป็นใหญ่อยู่ในสรวงสวรรค์ชั้นฟ้ำ ประทับอยู่ในปรำสำทไพชยนต์มีช้ำงเอรำวัณ
เป็นพำหนะ วัดพระธำตุดอยเวำ อยู่บนภูเขำสูงติดชำยแดนไทย – เมียนมำร์ คณะศรัทธำได้ร่วมกันสร้ำงถวำย
เพื่อควำมเป็นสิรมิ งคลแก่บ้ำนเมอื ง และผทู้ ่ศี รัทธำมำสักกำระขอพรบงั เกิดโชคลำภวำสนำ

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

36
รูปป้ันแมงเวำยักษ์ สร้ำงขึ้นเพื่อรำลึกพระองค์เวำที่สร้ำงวัดพระธำตุดอยเวำ รูปป้ันแมงเวำ
ยักษ์ (แมงป่องยักษ์) เป็นสัญลักษณ์ของพระธำตุดอยเวำ อยู่ทำงด้ำนทิศเหนือ นักท่องเท่ียวที่ได้มำไหว้พระ
ท่วี ดั พระธำตดุ อยเวำมักจะไปถ่ำยรูปกบั รปู ปน้ั แมงเวำยกั ษ์

อนุสำวรีย์พระนเรศวร อนุสำวรีย์พระเอกำทศรถ อนุสำวรีย์พระสุพรรณกัลยำ และจุดชม
ววิ ชำยแดนแม่สำย อนุสำวรยี พ์ ระนเรศวร อนุสำวรีย์พระเอกำทศรถ อนสุ ำวรีย์พระสุพรรณกลั ยำ ประดิษฐำน
อยู่ทำงด้ำนทิศเหนือ สร้ำงขึ้นจำกควำมตั้งใจของหลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบำทเขำรวก จังหวัดพิจิตร
และคณะศรทั ธำ เพอ่ื นอ้ มรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคณุ ควำมกล้ำหำญ และควำมเสียสละ ของท้ังสำมพระองค์
อนุสำวรีย์ตั้งอยู่ถัดจำกรูปปั้นแมงเวำยักษ์ และบริเวณโดยรอบนักท่องเที่ยวสำมำรถมองเห็นวิวชำยแดน
แมส่ ำย และจังหวัดท่ำขีเ้ หลก็ ประเทศเมียนมำร์

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

37
ควำมโดดเดน่ หรอื ควำมน่ำสนใจของสถำนท่ี/คณุ ค่ำทีเ่ ปน็ ที่ประจักษ์

วิหำรพระเจ้ำอินทร์สำน เป็นสถำนท่ีสวยงำมตกแต่งด้วยศิลปะไทล้ือ ไทใหญ่ ด้ำนใน
ประดิษฐำนพระเจ้ำอินทร์สำนขนำดหน้ำตัก 59 น้ิว เป็นพระพุทธรูปท่ีสำนด้วยไม้ไผ่ สร้ำงถวำยด้วยช่ำง
ชำวไทใหญ่ ประเทศเมยี นมำร์ เม่ือปี พ.ศ. 2553 เดิมท่ำนเจ้ำอำวำสได้เดินทำงไปสักกำระพระเจำ้ อินทร์สำน
องค์ท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดอำยุประมำณ 600 กว่ำปี ณ วัดเมืองนุง เชียงตุง ประเทศเมียนมำร์ และได้อธิฐำนขอพร
หำกสร้ำงวิหำรหลวงสำเร็จภำยใน 1 ปี จะขอจัดสร้ำงพระเจ้ำอินทร์สำนประดิษฐำนเป็นพระประธำนใน
วิหำรหลวงบนพระธำตุดอยเวำ พระเจ้ำอินทร์สำนตำมควำมเชื่อผู้ที่มำสักกำระขอพรจะสำนต่อควำมสำเร็จ
สมปรำรถนำทุกประกำร

พิพิธภัณฑ์หมูป่ำ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง เกิดจำกควำมตั้งใจของพระครูประยุตเจติยำนุกำร
เจำ้ อำวำสวัดพระธำตุดอยเวำ สืบเน่ืองจำกวนั ที่ 23 กรกฎำคม 2561 ไดท้ รำบข่ำวเด็กติดถ้ำหลวงเข้ำไปเท่ียว
แล้วออกจำกถ้ำไม่ได้รู้สึกตกใจ ประกอบกับมีคนบอกว่ำคนที่พำเด็กๆไปติดถ้ำหลวงคือโค้ชเอก นำยเอกพล
ซึง่ เปน็ ลูกศิษย์วัดพระธำตุดอยเวำ พระครูประยุตเจติยำนุกำร พระเณรและลูกศิษย์ได้ช่วยกันเก็บรวบรวมภำพ
กำรให้ควำมช่วยเหลือ เพ่ือเก็บไว้ให้โค้ชเอกและเด็กๆ ท้ัง 12 คนได้ดูตอนท่ีออกจำกถ้ำ โค้ชเอกตอนท่ีอยู่วัด
พระธำตุดอยเวำ เป็นคนดีมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ขยัน อดทน มีสติ และชอบสวดมนต์ นั่งสมำธิ
พระครูประยุตเจติยำนุกำร เช่อื ว่ำจำกประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำโค้ชเอกจะต้องช่วยเหลือนอ้ งๆ ออกมำจำกถ้ำหลวง
ได้อย่ำงปลอดภัย และจำกกำรรวบรวมภำพถ่ำยกำรให้ควำมช่วยเหลือน้องๆ 13 หมูป่ำติดถ้ำหลวง
ทั้งธำรน้ำใจจำกคนไทย และช่ำงต่ำงประเทศ ทำให้เกิดภำพประทับใจ ควำมสมัครสมำนสำมัคคี ควำมรัก
มิตรภำพ และกำรสูญเสียวีรบุรุษ “จ่ำแซม” ในกำรปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือ 13 หมูป่ำติดถ้ำหลวง
พระครูประยุตเจติยำนุกำรจึงได้นำภำพแห่งประวัติศำสตร์ของโลก จำนวนกว่ำ 4,000 ภำพ เพ่ือเผยแพร่
ในพพิ ธิ ภัณฑ์หมูป่ำ 13 ชวี ติ ติดถำ้ หลวง ให้กับนกั ท่องเที่ยวไดม้ ำเยีย่ มชม

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชยี งราย

38

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

39

สงิ่ ทีใ่ หบ้ รกิ ำรหรืออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนที่เขำ้ รว่ มกจิ กรรม
1. ทำงลำดสำหรับผ้พู ิกำร
2. ห้องน้ำสำหรบั ผู้พกิ ำร และนกั ท่องเที่ยว
3. จุดจำหน่ำยดอกไม้ธูปเทยี นเคร่ืองสกั กำระ
4. จดุ เช่ำบชู ำวตั ถุมงคล
5. จุดจำหนำ่ ยอำหำรและเครอื่ งดมื่
6. จดุ คดั กรองและบรกิ ำรเจลลำ้ งมือใหก้ ับนักท่องเท่ียว

กำรมสี ่วนร่วมของหนว่ ยงำนทเี่ ก่ียวขอ้ งในพื้นท่ี
สำนักงำนท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัด สนับสนุนกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

ใหบ้ ริกำรขอ้ มูลกำรทอ่ งเทีย่ ว และอำนวยควำมสะดวกแก่นกั ท่องเท่ยี ว
กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงำนเชียงรำย สนับสนุนกำรจัดทำส่ือประชำสัมพันธ์

แหล่งทอ่ งเท่ยี ว ให้บริกำรขอ้ มูลกำรทอ่ งเทย่ี ว และอำนวยควำมสะดวกแกน่ ักท่องเทย่ี ว
ตำรวจท่องเท่ียวเชียงรำย ให้บริกำรข้อมูลกำรท่องเที่ยว และอำนวยควำมสะดวกแก่

นกั ท่องเท่ยี ว
สมำคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภำคเหนือจังหวัดเชียงรำย สนับสนุนกำรประชำสัมพันธ์แหล่ง

ทอ่ งเท่ียว จดั ทำโปรแกรมกำรทอ่ งเท่ยี วของจังหวดั เชยี งรำย และให้บริกำรข้อมูลกำรทอ่ งเท่ยี ว
เทศบำลตำบลแม่สำย ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้บริกำรข้อมูลกำรท่องเท่ียว และ

อำนวยควำมสะดวกแกน่ ักท่องเทย่ี ว

หมำยเลขโทรศพั ท์ติดตอ่ เจำ้ หน้ำท/่ี ผ้ปู ระสำนงำนหลกั เส้นทำงทอ่ งเทีย่ วของศำสนสถำนและของจงั หวัด
วัดพระธำตดุ อยเวำ หมูท่ ี่ 1 ตำบลเวยี งพำงคำ อำเภอแมส่ ำย จังหวัดเชยี งรำย
พระครูประยตุ ิเจติยำนกุ ำร (เจำ้ อำวำส) โทร 089-2614433

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

เส้นทางบุญ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

จดั พิมพ์โดย สำนักงำนวัฒนธรรมจงั หวดั เชียงรำย

พมิ พค์ ร้งั ที่ 1 พ.ศ. 2564

จำนวน เล่ม

บรรณำธกิ ำร และผเู้ รียบเรียง วฒั นธรรมจงั หวดั เชยี งรำย
1. นำยพสิ นั ต์ จนั ทร์ศลิ ป์ นักวชิ ำกำรวฒั นธรรมชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงเบ็ญจมำส บุญเทพ นกั วชิ ำกำรวัฒนธรรมชำนำญกำร
3. นำงสพุ รรณี เตชะตน

ออกแบบ สำนักงำนวฒั นธรรมจังหวดั เชียงรำย
โทร 053 150169

เส้นทางบญุ เสน้ ทางธรรม @ เชียงราย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

https://www.m-culture.go.th/chiangrai

สนงFacebook . วัฒนธรรม เชียงราย

โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๕๐๑๖๙ โทรสาร ๐๕๓ ๑๕๐๑๗๐


Click to View FlipBook Version