The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กำหนดการสอน 20 week G.5 เทอม1-65 A4 E-Book

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by inkkanaruk, 2022-07-08 06:07:58

กำหนดการสอน 20 week G.5 เทอม1-65 A4 E-Book

กำหนดการสอน 20 week G.5 เทอม1-65 A4 E-Book

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม

คมู่ ือนกั เรยี นชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ช่อื ...............................................................ชน้ั .............. เลขท่ี …........

คำชี้แจง

คู่มือนักเรียนฉบับน้ีจัดทาข้ึนเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสาหรับนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
และเป็นแนวทางในการทบทวนเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ หลังเรียน ตลอดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565
ซึง่ ประกอบด้วย

กาหนดเนื้อหาการเรียนรู้วิชาการไทย 8 กลุ่มสาระ และกาหนดเน้ือหาภาควิชาการภาษาต่างประเทศ
เพ่ือใหเ้ กิดประโยชน์สงู สดุ นักเรียนควรศึกษาและทบทวนเนื้อหาวชิ าการต่าง ๆ ตามคมู่ อื ทีก่ าหนดมาให้น้ี

ฝา่ ยวชิ าการ

1

สปั ดาห์ที่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม อา้ งองิ
1 กาหนดเนือ้ หาบทเรียนรายสัปดาหภ์ าคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565
ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่ี 5 วชิ า ภาษาไทย ครูผู้สอน ม.อรพรรณ , ม.พัชราภรณ์
2
เนอ้ื หา
3
4 หน่วยการเรียนรู้ ภาษาพาทีบทที่ 1 เรื่องครอบครัวพอเพียง
- อ่านเสรมิ เร่อื งควายหงานกับผกั หวานปา่
5 - การอ่านจับใจความ
- แบบฝกึ หดั หนา้ 1,2
6
- การพดู และเขยี นแสดงความรสู้ ึก
7 - หนว่ ยการเรียนรู้ วรรณคดลี านาบทที่ 1 เร่อื งกาเนดิ ผดิ พ้นคนท้ังหลาย
- บทอาขยานสังขท์ องตอนกาเนิดพระสงั ข์
8 - แบบฝึกหดั หน้า
9
10 หน่วยการเรยี นรู้ ภาษาพาทีบทที่ 2 เรื่องคนละไม้คนละมือ
11 - อ่านเสริมเรอ่ื งจิตท่ีควรพฒั นา
12 - คาบุพบท , แบบฝกึ หดั หนา้ 11-18

- เครื่องหมายวรรคตอน
- การอา่ นรอ้ ยแกว้
- มารยาทในการอา่ น , แบบฝึกหัดหน้า 11-18

หนว่ ยการเรียนรู้ ภาษาพาทีบทท่ี 3 เรอ่ื งภยั เงียบ
- อา่ นเสริมการดแู ลบารุงรกั ษาคอมพวิ เตอร์
- ประโยคและส่วนประกอบของประโยค
- แบบฝึกหัดหน้า 20,23-28

- ประโยคและสว่ นประกอบของประโยค (ตอ่ )
- สานวนทีเ่ ปน็ สภุ าษติ
- คาภาษาต่างประเทศ
- แบบฝึกหัดหน้า 20,23-28
หนว่ ยการเรียนรู้ วรรณคดลี านาบทที่ 2 เรอ่ื งกระเช้าของนางสดี า
- นทิ านไทย นิทานนานาชาติ นทิ านท้องถิน่
หนว่ ยการเรียนรู้ ภาษาพาทีบทที่ 4 ประชาธปิ ไตยใบกลาง
- แบบฝกึ หัดหน้า 32-34

- อา่ นเสริมบทเพลงแหง่ ประชาธิปไตย
- คาเชื่อม , การยอ่ ความ
- แบบฝึกหัดหนา้ 29-36

- การฟงั และการอ่านงานเขยี นประเภทโนม้ น้าวใจ
- อ่านเสริมบทเพลงแหง่ ประชาธิปไตย
- คาเชอ่ื ม (พาที70-71)

ทบทวนบทเรียน

ประเมินผลกลางภาคเรียนท่ี 1/2565

หน่วยการเรยี นรู้ ภาษาพาทบี ทท่ี 5 เร่ืองร่วมแรงร่วมใจ
- เขยี นแผนภาพโครงเร่ือง อ่านเสริม เรือ่ งของมด
- การอา่ นขา่ วสารทางราชการ
- แบบฝึกหดั หนา้ 37,42,43

2

สัปดาหท์ ี่ เนื้อหา อา้ งอิง
13
14 หน่วยการเรยี นรู้ วรรณคดีลานาบทท่ี 3 เร่ืองวชิ าเหมอื นสนิ ค้า
15 - บทอาขยาน “วชิ าเหมอื นสินค้า”
- กาพย์ยานี 11
16 - แบบฝกึ หดั หน้า 38,39,41

17 หนว่ ยการเรียนรู้ ภาษาพาทีบทที่ 6 เรื่องจากคลองสูห่ อ้ งแอร์
- อ่านเสรมิ เรอ่ื งเจ้าขายแตงโม
18 - การเขียนเรยี งความ

19 - คาอุทาน
20 - การเขียนเชิงจนิ ตนาการ
- แบบฝึกหัดหน้า 47-56

หนว่ ยการเรยี นรู้ ภาษาพาทีบทที่ 7 เรอ่ื งดงั่ หยาดทิพยช์ โลมใจ
- อ่านเสรมิ เรอ่ื งพระมหากษัตริยไ์ ทย
- คาราชาศพั ท์
- แบบฝึกหัดหน้า 58,59,61,63-64
- การใช้พจนานุกรม

หน่วยการเรยี นรู้ วรรณคดลี านาบทที่ 4 เรื่องพอ่ ค้าจากเมาะตะมะ
- การอ่านเอารสอ่านโวหาร
- แบบฝกึ หดั หนา้ 59,60,62

หน่วยการเรยี นรู้ ภาษาพาทีบทท่ี 8 เรื่องก้าวให้ไกลไปให้ถึง
- อ่านเสรมิ เรื่องลูกยางเดินทาง
- การคดิ วิเคราะห์ในการรบั สาร
- การพดู และเขียนแสดงความคิดเหน็ เชงิ วเิ คราะห์
- การเขยี นบนั ทกึ การอา่ น
- แบบฝึกหดั หนา้ 65-70

หน่วยการเรยี นรู้ ภาษาพาทีบทที่ 5
เรอื่ งรว่ มแรงรว่ มใจ

ประเมนิ ผลปลายภาคเรยี นท่ี 1/2565

3

สัปดาห์ท่ี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม อา้ งอิง
1 กาหนดเนอื้ หาบทเรียนรายสัปดาหภ์ าคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565
2 ระดับชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี 5 วิชา คณิตศาสตร์ ครูผูส้ อน ม.ณัฏฐนิช , ม.กมลวรรณ
3
4 เนือ้ หา
หนว่ ยท่ี 1 เศษส่วน
5 - การเปรียบเทียบเศษสว่ น
- การเรยี งลาดับเศษสว่ น
6 - ทบทวนการเรียงลาดับเศษส่วน
7 - การบวกการลบของเศษส่วนและจานวนคละ
8 - การคณู เศษส่วน
- การหารเศษส่วน
9 - การคูณการหารเศษสว่ น
10 - โจทยป์ ัญหาการคูณ การหารเศษสว่ น
11 - การบวก การลบ การคูณ การหารระคน
12 - โจทย์ปญั หาการระคน
หน่วยที่ 2 ทศนิยม
13 - การเขียนเศษส่วนทีม่ ตี ัวสว่ นเปน็ ตัวประกอบของ 10 100 หรอื 1,000 ในรปู ทศนิยม
- การหาคา่ ประมาณ
- การหาคา่ ประมาณทศนิยม
- การคูณทศนยิ ม
- การหารทศนิยม
- โจทย์ปญั หาการคูณ การหารทศนยิ ม
- โจทย์ปญั หาการบวก ลบ คูณ หารทศนยิ ม (1)
- โจทยป์ ัญหาการบวก ลบ คูณ หารทศนิยม (2)
- ทบทวนการคณู เศษสว่ น
- ทบทวนการหารเศษสว่ น
- โจทย์ปญั หาการระคน

ทบทวนบทเรียน
ประเมินผลกลางภาคเรยี นท่ี 1/2565
หน่วยที่ 2 ทศนยิ ม
- ทศนยิ มกับการวัด
- ความสัมพันธร์ ะหวา่ งหน่วยและปรมิ าตร
- ปรมิ าตรและความจุ
- โจทย์ปญั หาความสมั พันธ์ระหว่างหน่วยและปรมิ าตร
- โจทย์ปัญหาปริมาตรและความจุ

4

สปั ดาห์ที่ เนือ้ หา อ้างองิ
14 หนว่ ยท่ี 3 การนาเสนอขอ้ มูล
- แผนภมู แิ ทง่
15 - แผนภมู แิ ท่งเปรยี บเทยี บ
- การอ่านกราฟเส้น
16 - การเขยี นกราฟ
- แผนภูมแิ ทง่ เปรยี บเทียบ
17 - การอ่านกราฟเสน้
18 หน่วยท่ี 6 เสน้ ขนาน
19 - การวัดมุม
20 - เส้นขนาน
- มุมที่เกดิ จากเสน้ ตดั ขวางตดั เสน้ ตรงคู่หนึง่
- มมุ ทเี่ กดิ จากเสน้ ตดั ขวางตัดเส้นตรงคู่หนึง่
- มมุ ภายในข้างเดียวกันของเสน้ ตัด
- มุมภายในและมมุ ภายนอก
- มุมแยง้ ภายใน มุนแยง้ ภายนอก
- การหาคา่ มมุ แย้ง
- การหาค่ามมุ แย้ง (2)
- ทศนิยมกับการวดั
- ความสมั พนั ธร์ ะหว่างหนว่ ยและปริมาตร
- ปริมาตรและความจุ

ประเมนิ ผลปลายภาคเรยี นที่ 1/2565

สัปดาหท์ ี่ โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศสายไหม อา้ งองิ
1 กาหนดเนอ้ื หาบทเรียนรายสปั ดาห์ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565
ระดบั ช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 5 วิชา วทิ ยาศาสตร์ ครผู ูส้ อน ม.ธันยชนก สวัสดริ กั ษา 5
2
3 เนอื้ หา
4 หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 1 ชีวติ กบั สิ่งแวดล้อม
การปรับตัวของส่ิงมีชวี ิต
- กิจกรรมที่ 1.1 ใบพืชในท่แี หง้ แลง้ เก็บน้าไว้ได้อยา่ งไร
- กจิ กรรมที่ 1.2 การดารงชวี ติ ของพืชทะเลทราย
- กจิ กรรมท่ี 1.3 การดารงชีวติ ของพืชนา้
- กจิ กรรมท่ี 1.4 การปรับตวั ของสตั ว์
- ความสัมพันธ์ระหว่างกล่มุ ส่งิ มชี ีวติ และสิง่ แวดล้อม
- กิจกรรม 1.5 สารวจส่งิ มีชวี ิตกบั สง่ิ แวดลอ้ มในโรงเรียนของเรา

สัปดาหท์ ี่ เน้อื หา อา้ งอิง
- กลมุ่ สิ่งมชี วี ิตในแหลง่ ที่อยู่ต่างๆ
5 - ความสมั พันธ์ระหว่างส่งิ มีชีวิตกบั สงิ่ มีชีวิต 6
- กิจกรรมที่ 1.6 ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งส่งิ มีชวี ติ กบั สิง่ มชี วี ิต
6 - โซ่อาหาร
- กจิ กรรม 1.7 โซ่อาหาร
7 - กิจกรรมที่ 1.8 ใครกนิ ใครเปน็ อาหาร
8 - การมีสว่ นรว่ มในการดแุ ลรักษาสงิ่ แวดล้อม
หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 2การดารงพนั ธข์ องสิ่งมีชีวิต
9 - การถ่ายทอดลกั ษณะทางพันธุกรรม
10 ลกั ษณะทางพันธกุ รรมของพชื สตั ว์ และมนษุ ย์
11 - กิจกรรม 2.1 สารวจลักษณะทางพันธุกรรมของพืช
12-13 - กจิ กรรม 2.2 สารวจลกั ษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
14 - กจิ กรรม 2.3 สารวจลักษณะทางพันธกุ รรมของมนุษย์
15 - การถา่ ยทอดลักษณะทางพนั ธุกรรม
16 ลักษณะทค่ี ลา้ ยคลึงกนั ของตนเองกับพอ่ แม่
- กิจกรรมท่ี 2.4 ตรวจสอบลกั ษณะท่คี ลา้ ยคลงึ กันของตัวฉนั กบั พ่อแม่
17
ทบทวนบทเรยี น
18 ประเมนิ ผลกลางภาคเรยี นท่ี 1/2565
19 หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 3 การเปล่ียนแปลงของสารในชีวติ ประจาวนั
20 - การเปลีย่ นแปลงสถานะของสาร
การละลายของสารในน้า
- กจิ กรรมท่ี 3.2 การละลายของสารในนา้
- การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสารเมือ่ เกิดการเปลยี่ นแปลงทางเคมี
- กิจกรรมท่ี 3.3 การเปลยี่ นแปลงทางเคมี
หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 4 แรงในชวี ติ ประจาวัน
การหาแรงลพั ธข์ องแรงหลายแรงในแนวเดียวกนั ทก่ี ระทาต่อวตั ถุ
- กจิ กรรมท่ี 4.1 การเคล่อื นที่ของวตั ถุเมื่อมีแรงกระทามากกว่า 1 แรง
แรงเสยี ดทาน และผลของแรงเสยี ดทาน
- กจิ กรรมที่ 4.2 พนื้ ผวิ ของวัตถกุ ับการเคล่อื นท่ี
- แรงเสียดทาน
- กจิ กรรมที่ 4.3 ประโยชนข์ องแรงเสียดทาน
ประเมินผลปลายภาคเรยี นท่ี 1/2565

สปั ดาหท์ ี่ โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศสายไหม อ้างอิง
1 กาหนดเนื้อหาบทเรยี นรายสปั ดาหภ์ าคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565
2
3 ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่ี 5 วชิ า วทิ ยาการคานวณ
4 ครูผู้สอน ม.ธนพล อเลสซานยดรอโตมาชนิ ี
5
6 เนื้อหา
7 - กฎการใชห้ อ้ งคอมพิวเตอร์
8 - ข้อปฏิบัตใิ นการใช้ห้องคอม
9 - การแก้ไขปญั หา เบื้องต้น 1
10 - การแกไ้ ขปัญหา เบือ้ งตน้ 2
11 - วธิ กี ารแก้ปญั หา 1
12 - วธิ ีการแกป้ ัญหา 2
13 - วิธีการแก้ปญั หา 3
14 - การแกป้ ญั หาคอมพิวเตอร์ 1
15 - การแกป้ ญั หาคอมพวิ เตอร์ 2
16
17 ทบทวนบทเรียน
18 ประเมนิ ผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565
20 - การทางานคอมพวิ เตอร์
- การออกแบบอลั กอริทมึ
- การเขยี นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
- การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch
- ตัวแปร
- การเขยี นโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่
ประเมินผลปลายภาคเรยี นที่ 1/2565

โรงเรยี นสารสาสนว์ ิเทศสายไหม
กาหนดเนอ้ื หาบทเรียนรายสัปดาห์ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565

ระดบั ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 5 วชิ า สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม ครผู ้สู อน ม.กรรณิการ์ ศรีปานเงิน

สปั ดาหท์ ่ี เนอ้ื หา อ้างอิง

สาระที่ 1 ศาสนา ศลี ธรรม จริยธรรม

1 หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 1 ความสาคญั ของพระพุทธศาสนาพุทธประวัตแิ ละศาสนา
ที่ตนนับถอื

- ความสาคญั ของศาสนา พระพทุ ธศาสนา

2 - พุทธประวัติ
- ศาสนาอสิ ลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

3 หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 2 พทุ ธสาวก ชาดกและพุทธศาสนกิ ชนตัวอยา่ ง
- พทุ ธสาวก ชาดก

4 - พทุ ธศาสนกิ ชนตวั อยา่ ง

7

สัปดาหท์ ี่ เนอื้ หา อา้ งอิง
5 หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 3 พระไตรปฎิ ก
- พระไตรปฎิ ก
6 - คัมภรี ข์ องศาสนาต่างๆ
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลกั คาสอนของศาสนาตา่ งๆ
7 - หลกั ธรรมทางพระพทุ ธศาสนา
- หลกั คาสอนของศาสนาต่างๆ
8 หน่วยการเรยี นรูท้ ่ี 5 หนา้ ทแี่ ละมารยาทของชาวพทุ ธ
- หน้าท่ี มารยาทชาวพทุ ธ
9 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 การบรหิ ารจิตและเจริญปัญญา
10 - การสวดมนต์ไหวพ้ ระ
11 - การพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพทุ ธศาสนา
12 หนว่ ยการเรยี นร้ทู ่ี 7 ศาสนพธิ ีและวันสาคัญทางศาสนา
13 - ศาสนพธิ ี กิจกรรมวันสาคญั ทางพระพทุ ธศาสนา
14 - การปฏิบัติตนในศาสนพธิ หี รือพธิ กี รรมของศาสนาอน่ื ๆ
15
16 ทบทวนบทเรียน
17 ประเมนิ ผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565
18 สาระท่ี 2 หน้าทพี่ ลเมอื ง วัฒนธรรมและการดาเนนิ ชีวติ ในสังคม
18 หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 1 พลเมืองดขี องสงั คม
19 - สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรภี าพ หนา้ ที่ของพลเมอื ง
20 - คณุ ลกั ษณะและหนา้ ท่ีของพลเมืองดี
หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 2 สิทธิเดก็
- สทิ ธิเดก็
- การปกปอ้ งคมุ้ ครองสทิ ธิเด็กในสงั คมไทย
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 การปกครองสว่ นทอ้ งถ่นิ ของไทย
- อานาจหนา้ ท่ี บทบาทและความสาคญั ของการปกครอง ส่วนท้องถิ่น
- องคก์ ารปกครองสว่ นท้องถ่ินกบั การบรกิ ารสาธารณะประโยชนใ์ นชุมชน
หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 4 วัฒนธรรมและภมู ิปญั ญาท้องถิน่
- วฒั นธรรมไทย
- ภูมปิ ัญญาทอ้ งถ่นิ

ประเมินผลปลายภาคเรยี นท่ี 1/2565

8

สปั ดาหท์ ี่ โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศสายไหม อ้างอิง
กาหนดเน้ือหาบทเรียนรายสปั ดาห์ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565
1 ระดับช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 5 วิชา ประวัติศาสตร์ ครผู ู้สอน ม.สพุ รรณา แกน่ แก้ว

2 เนื้อหา
3-5 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
6 หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 1 ความเป็นมาของทอ้ งถนิ่
7 - การสบื คน้ ความเปน็ มาของท้องถิน่
8-9 - แหล่งสืบค้นความเปน็ มาของท้องถ่นิ
10 - หลักฐานทางประวัติศาสตร์
11 - การตงั้ คาถามและการตอบคาถามทางประวัตศิ าสตร์
- การนาเสนอประวตั คิ วามเปน็ มาของทอ้ งถ่นิ
12-13 - ความจรงิ กับขอ้ เท็จจริง

14-15 ทบทวนบทเรยี น
16-17 ประเมนิ ผลกลางภาคเรียนท่ี 1/2565
18
19 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างสรรค์อารยธรรม
20 - อารยธรรมอนิ เดยี
- อารยธรรมจีน
อารยธรรมตะวนั ตก
-ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติตอ่ สังคมไทย
-อารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวนั ตก

ประเมนิ ผลปลายภาคเรยี นท่ี 1/2565

โรงเรียนสารสาสนว์ ิเทศสายไหม
กาหนดเน้อื หาบทเรยี นรายสัปดาหภ์ าคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ระดบั ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ครูผสู้ อน ม.พสธร นาสมยนต์

สัปดาห์ท่ี เน้อื หา อ้างอิง
1
2 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ปฏบิ ัติ
3 - Push-up, Sit-up, BMI, Heart rate ปฏบิ ัติ
4 ปฏิบัติ
5 - ระบบย่อยอาหาร
6
- กฎและกตกิ ากฬี าฟุตบอล
7 - องค์ประกอบของกฬี าฟตุ บอล

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ทกั ษะการเล้ยี งบอล
- การเล้ยี งบอลด้วยฝ่าเทา้ และหลังเท้า

การปฏบิ ัติตนเปน็ สมาชิกของครอบครัว

ทักษะการรับ-ส่งบอล
- การรบั -ส่งบอลดว้ ยขา้ งเทา้ ด้านใน
- การรับ-ส่งบอลดว้ ยฝ่าเท้า
- การรับ-ส่งบอลด้วยหลงั เท้า

9

สปั ดาห์ที่ เน้ือหา อา้ งองิ

8 การเปล่ียนแปลงทางเพศ ปฏิบตั ิ
- ด้านรา่ งกาย
9 - ด้านจติ ใจ, อารมณ์, สงั คม ปฏิบัติ
- การปฏิบัตติ นในการดแู ลรกั ษาสุขอนามัยทางเพศ
10 ปฏบิ ัติ
11 ทดสอบการเล้ียงบอล ปฏิบตั ิ
12 - เลี้ยงบอลดว้ ยหลงั เท้า ปฏิบัติ
- เลย้ี งบอลดว้ ยฝา่ เท้า ปฏบิ ตั ิ
13 - เลย้ี งบอลด้วยข้างเท้าด้านใน

14 ทบทวนบทเรียน
15
16 ประเมินผลกลางภาคเรียนท่ี 1/2565
17
18 การแกไ้ ขปัญหาความขัดแยง้ ในครอบครวั และกลุ่มเพื่อน
19 - สาเหตคุ วามขัดแย้งในครอบครวั
20 - สาเหตคุ วามขัดแย้งในกลุ่มเพ่ือน

ทดสอบการรับ-ส่งบอล
- รบั -ส่งบอลด้วยขา้ งเท้าดา้ นใน
- รบั -สง่ บอลด้วยฝ่าเทา้
- รบั -สง่ บอลดว้ ยหลงั เท้า

การแกไ้ ขปญั หาความขัดแย้งในครอบครวั และกล่มุ เพือ่ น
- พฤติกรรมท่ีไมพ่ งึ ประสงคใ์ นการแกไ้ ขปัญหา
- พฤตกิ รรมทีพ่ ึงประสงค์ในการแก้ไขปญั หา

ทักษะการเลน่ เป็นทีม 5 VS 5

- ทบทวนความรู้วิชาสขุ ศกึ ษา
- ทาQuiz เกบ็ คะแนน

- ทกั ษะการเลน่ เป็นทีม 7 VS 7

- แขง่ ขันรูปแบบทีม 5 VS 5
- แบ่งทีมในช้นั เรยี น

- แขง่ ขันรปู แบบทีม 7 VS 7
- แบง่ ทมี ในชั้นเรยี น

ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565

10

โรงเรียนสารสาสน์วเิ ทศสายไหม
กาหนดเนือ้ หาบทเรยี นรายสัปดาหภ์ าคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565
ระดับช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 5 วชิ า ทศั นศลิ ป์ ครูผู้สอน ม.กรีวฒุ ิ จานงคม์ า

สปั ดาหท์ ่ี เน้อื หา อา้ งอิง
1
Activity 1 ทบทวนบทเรียน
2 - การวาดภาพเด็กชาย ประเมนิ ผลกลางภาคเรียนท่ี 1/2565
Activity 12
3 - การวาดภาพนก ประเมินผลปลายภาคเรยี นท่ี 1/2565
Activity 13
4 - การวาดภาพเดก็ ชายไทย
Activity 14
5 - การวาดภาพเด็กหญิงไทย
Activity 15
6 - การวาดภาพชุดประจาเผ่า
7 Activity 17
8 - การวาดภาพนกสาริกา
9 - งานสีชอล์ค
10 - งานปั้นดินนา้ มัน
11 - งานภาพพิมพ์
12
Activity 21
13 - การวาดภาพดอกกหุ ลาบ
Activity 22
14 - การวาดภาพแมงกระพรุน
Activity 24
15 - การวาดภาพปลาคารพ์
16 Activity 25
17-18 - การวาดภาพก้งุ กามกราม
19 - งานสีชอล์ค
20 - งานปั้นดินนา้ มัน
- งานสีไม้

11

สัปดาห์ท่ี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม อา้ งอิง
1 กาหนดเน้อื หาบทเรยี นรายสัปดาหภ์ าคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565
ระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 5 วชิ า Insight Music ครูผสู้ อน ม.อัญรินทร์ สุวรรณสงิ ห์ 12
2
3 เน้ือหา
เรื่อง ทฤษฎีดนตรีและเพลง Joyous Chanukah
4 - เคร่ืองหมายและสัญลกั ษณ์
- เพลง Joyous Chanukah หน้า 20
5-6
เรื่อง เพลง Joyous Chanukah
7 - เพลง Joyous Chanukah หน้า 20
- คา่ ตวั โน้ต
8 เรอ่ื ง เพลง Come with Me
9 - เพลง Come with Me หนา้ 22
10 - คา่ ตวั โน้ต
11
12-13 เรื่อง เพลง Come with Me
14-15 - เพลง Come with Me หนา้ 22
- ฝกึ เขยี นโนต้
16 เรื่อง เพลง Come with Me
17-18 - เพลง หนา้ 22
19 - ค่าตวั โนต้
20
เรื่อง เพลง Taffy
- เพลง Taffy หน้า 28
- ค่าตวั โนต้
เรอ่ื ง เพลง Taffy
- เพลง Taffy หน้า 28
- ฝึกเขยี นตัวโน้ต

เรอ่ื ง ประเมนิ ผล
- ทดสอบร้องเพลง

ทบทวนบทเรียน
ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1/2565

เรอ่ื ง เพลง Let’t us sing togather
- ค่าตวั โน้ต
เรื่อง เพลง Let us sing Together
- เพลง Let us sing Together หน้า 24
- ค่าตัวโนต้
เร่อื ง การต้ังเสยี งโน้ต
- Warm up เทคนิคขัน้ ค่เู สียง , ฝกึ Ear training
- เทคนคิ การจาโดยยกตัวอย่างเพลง
เรอ่ื ง เพลง Lullaby
- ฝกึ เขียนโน้ตเพลง

ทบทวนบทเรยี น
ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565

สปั ดาห์ที่ โรงเรียนสารสาสนว์ เิ ทศสายไหม อา้ งองิ
กาหนดเนือ้ หาบทเรยี นรายสปั ดาหภ์ าคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565
1 ระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 5 วิชา การงานอาชีพ ครผู ูส้ อน ม.วิจิตตรา ครองยุทธ์

2 เนอื้ หา
3 หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 1 งานบ้าน
4 - การทางานกับสมาชิกในครอบครวั
5 - การจัดหอ้ งครัว
- การจัดตู้เยน็ และตอู้ าหาร
6 - การจดั โต๊ะอาหาร
- การทาความสะอาดหอ้ งน้า
7 หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 2 เส้อื ผา้ และเครอ่ื งแตง่ กาย
8 - การซ่อมแซมเสอ้ื ผา้
9 - การซกั ผา้ และการตากผา้
10 - การเกบ็ ผ้าและพับผ้า
11 - การรีดผา้

12 ทบทวนบทเรยี น
ประเมินผลกลางภาคเรยี นท่ี 1/2565
13 หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 3 งานเกษตร
14 - การปลกู พชื และประเภทของพืช
- ความรูท้ ว่ั ไปเกีย่ วกบั การปลกู พืช
15 - การปลูกผักในแปลง
หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 4 งานชา่ ง
16 - หลกั การซอ่ มแซมอุปกรณข์ องใช้ในบ้าน
17 - กระบวนการซอ่ มแซมอปุ กรณ์ของใช้ในบ้าน
18 - การซ่อมแซมบานพบั ประตูและหนา้ ต่าง
19 - การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใชใ้ นบ้านทมี่ สี กรูวและนอตเป็นสว่ นประกอบ
20 - ประโยชน์ของการซ่อมแซมอปุ กรณข์ องใชใ้ นบ้าน
ประเมนิ ผลปลายภาคเรยี นท่ี 1/2565

สปั ดาหท์ ่ี โรงเรยี นสารสาสนว์ ิเทศสายไหม อา้ งอิง
กาหนดเน้ือหาบทเรียนรายสปั ดาห์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2565
1-3 ระดบั ชนั้ ประถมศึกษาปที ี่ 5 วชิ า ภาษาองั กฤษ ครผู ู้สอน นายปฐมพร ชลแดง 13
4
5 เนื้อหา
5
7 - Family: Present Simple tense
8 - Food: Present Simple tense
9 - Food: Imperative
- Health: Present Simple tense
- Health: should
- Health: Negative imperative
- Test: Lesson 1- 3

สปั ดาหท์ ี่ เนือ้ หา อา้ งอิง
ทบทวนบทเรยี น
10 References
ประเมนิ ผลกลางภาคเรยี นท่ี 1/2565 14
11
12 - Technology: Subject questions with What
13
14 - Technology: Present Simple Tense
15
16 - Technology: Modal Verb can
17
18 - Travel: Present continuous
19
20 - Travel: Modal Verb shall

- Weather: Conditional sentences

- Weather: Conditional sentences

- Test:4-6

ประเมนิ ผลปลายภาคเรยี นที่ 1/2565

Week Sarasas Witaed Saimai School
1 Summary Semester 1
2
3 Subject : Mathematics Grade : 5
4 Teacher : Ms. Jonna
5
6 Content
Unit 5 : Fractions
- Words to learn
- Review, Exercise
- Equivalent fractions
- HCF, Exercise
- Reducing fractions, Exercise

Unit 5: Fractions
- LCM, Exercise
- Ordering fractions, Exercise
Unit 5: Fractions
- Addition and Subtraction of Fractions, Exercise
- Multiplication of Fractions, Exercise
- Division of Fractions, Exercise
- Word Problems
Unit 6: Decimals
- Words to Learn, Decimals
- Writing Decimals in Expanded Notation, Exercises
- Comparing Decimals, Exercises
- Addition and Subtraction, Exercises
Unit 6: Decimals
- Word Problems
- Multiplication of Decimals, Exercise
- Division of Decimals
Unit 6: Decimals
- Rounding off Decimals, Exercises
- Changing Decimals to Fractions, Exercise
- Changing Fractions to Decimals, Exercise
- Multiplication and Division, Exercises

Week Content References
7 Unit 2: Geometry
- Words to Learn
8-9 - Geometry, Exercise
10 - Angles, Types of Angles, Exercise
11 - Measuring Angles, Exercises
12 Unit 2: Geometry
13 - Words to Learn
14 - Geometry, Exercise
15 - Angles, Types of Angles, Exercise
16 - Measuring Angles, Exercises
17
Revision
18 Midterm Exam Semester 1/2022
Unit 3: Parallel Lines
19 - Words to Learn, Parallel Lines
20 - Constructing Parallel Lines, Exercise
- Angles made with Parallel Lines, Exercise
Unit 3: Parallel Lines
- Interior Angles, Exercise
- Corresponding Angles, Exercises
Unit 3: Parallel Lines
- Interior Angles, Exercise
- Corresponding Angles, Exercises
Unit 9: Triangles
- Words to Learn
- Triangles, Exercise
Unit 9: Triangles
- Parts of a Triangle, Exercise
- Construction of Triangles, Exercises
Unit 9: Triangles
- Area of a Triangle, Exercise
- The Interior Angles of a Triangle, Exercises
Unit 1: Numbers
- Words to Learn
- Place Value, Exercise
- Expanded Notation, Exercise
- Addition, Exercise
Unit 1: Numbers
- Subtraction, Exercise
- Multiplication, Exercise
- Division, Exercise
- Inequalities, Ordering, Rounding Off, Exercises

Final Examination 1/2022

15

Sarasas Witaed Saimai School
Summary Semester 1

Subject : Science Grade : 5
Teacher : Teacher : Ms.Sarah

Week Content References
- Introduction of Topic
1 - Lesson: Giving rules and regulations
- Getting to know each other
2 - Introduction of topics
3 - Unit 1: Living Things and Environment
4 - Mangrove Habitat
5 - Desert Habitat
6 - Ecological relationship
7 - Food chains
8-9 - Unit1 Review
10 - Unit2: Heredity of living Things
11 - Inheritance in plants
12 - Inheritance in animals
13 - Inheritance in humans
14 - Family Traits
15 - Inventory of our traits
16 - Unit 2 Review
17 - Hands on Activity
18
19 Revision
20 Midterm Exam Semester 1/2022
- Unit 3 : Changing in the state Of matter
- Changing of matter
- Heat energy taken from matter
- Solubility of substance in water
- Summary
- Chemical changes
- Precipitate
- Unit 3 Review
- Unit 4 : Force in daily life
- Resultant Force
- Forces Direction
- Friction Force
- A Friction Ramp
- Factors that determine friction
- Advantages and disadvantages of friction in daily life
- Unit 4: Review

Final Examination 1/2022

16

Sarasas Witaed Saimai School
Summary Semester 1

Subject : Social Studies Grade :5
Teacher : Teacher : Ms.Sarah

Week Content References
17
1 Unit 6: Religion - Introduction to Religion
- Vocabulary

Religion In Thailand

2 • Buddhism • Islam

• Hinduism • Christianity

3 - The history of Buddha
- The Four Noble Truths

- Buddha’s Chief Disciples

4 - The Last Day of Buddha

- The Sangha

5 - The Buddhist Temples
- Importance of Buddhist Temples

6 - Ordination
- Why is Ordination Important

Unit 1: Family life

7 - The Family
- Vocabulary

- How to be a good member of society

- The Role of Parent

8-9 - The Role of Children

- How to be a good member of society

10 Revision

11 Midterm Exam Semester 1/2022

Unit 2: Society

12 - Vocabulary

- Characteristics of Communities

13 - Duties of people in communities
- Community development

Unit 3: Environment

14 - Vocabulary

- Soil

15 - What are the effects of soil becoming worthless?
- Soil conservation

- Water

16 - Causes of water conservation

- Water treatment

- Forest

17 - Methods of water conservation

- Water treatment

18 - Deciduous or mixed deciduous forest
- Effect of Deforestation

19 - Greenhouse Effect
- Forest conservation

20 Final Examination 1/2022

Sarasas Witaed Saimai School
Summary Semester 1

Subject : Health Grade : 5
Teacher : Teacher : Ms.Rosita , Ma.Ginalyn

Week Content References
1 Unit 4: Exercise
– Introduction to the Lesson and Vocabulary words
2 - Words to learn
3 - Exercise and Health
4 - Indoor and Outdoor Games
5 - Sports – Different types of sports
Unit 5: Healthy Food Introduction to the Lesson and
6 Vocabulary words
7 - Words to learn
8-9 - Types of food
10 - Food Pyramid
11 - Food Labels

12 Revision
Midterm Exam Semester 1/2022
13 Unit 6: Addictive Drugs
– Introduction to the lessons and Vocabulary words
14 - Words to learn
- Harmful Substances
15 - Effects of smoking
- What is alcohol and effect of alcohol in our body
16 - Different types of drugs
Unit 7: First Aid
17 – Introduction to the lesson and Vocabulary words
– Words to learn
18 – Coping with Accidents
– Poisoning
19 – Symptoms and Effects of poisoning
20 – Household Products
– Symptoms and Treatment
– Answering the book
– Electric shock
– Broken bones

Final Examination 1/2022

18

Sarasas Witaed Saimai School
Summary Semester 1

Subject : Language Grade : 5 Teacher : Mr.Vincent

Week Content References
1 Starter: Do something different!
2 - Lesson One: Story
3 - Lesson Two: Grammar
- Lesson Three: Punctuation
4 - Unit 1 One: You can build it!
- Lesson Two: Words
5 - Lesson Three: Grammar 1
- Lesson Four: Grammar 2
6 - Lesson Five: Skills Time!
- Reading
7 - Lesson Six: Words and context
- Lesson Seven: Skills Time!
8-9 - Writing
10 - Lesson Eight: Review
11 - Unit 2: It’s showtime!
12 - Lesson One: Story
- Lesson Two: Words
- Lesson Three: Grammar 1
- Lesson Four: Grammar 2
- Skills Time! Lesson Five: Reading
- Lesson Six: Words in context
- Skills Time! Lesson Seven: Writing
- Unit 2: Review: Lesson Eight
- Unit 3: The best party ever!
- Lesson One: Story
- Lesson Two: Words
- Lesson Three: Grammar 1
- Lesson Four: Grammar 2
- Skills Time!
- Lesson Five: Reading
- Lesson Six: Words in context
- Lesson Seven: Writing
- Unit 3: Review: Lesson Eight
- Fluency Time ! : Everyday English: Project
- Extensive reading: non-fiction
- Extensive reading: fiction
- Unit 4: Our planet
- Lesson One: Story
- Lesson Two: Words

Revision
Final Examination 1/2022
- Lesson Three: Grammar 1
- Lesson Four: Grammar 2
- Skills Time: Lesson Five
- Lesson Six: Words in context

19

Week Content References
13 - Unit 5: Reuse and recycle
14 - Lesson One: Story
15 - Lesson Two: Words
16 - Lesson Three: Grammar 1
17 - Lesson Four: Grammar 2
18 - Skills Time: Lesson Five
- Lesson Six: Words in context
20 - Lesson Seven: Writing
- Lesson Eight: Unit 5 Review
- Unit 6: Crazy about wildlife!
- Lesson One: Story
- Lesson Two: Words
- Lesson Three: Grammar 1
- Lesson Four: Grammar 2
- Skills Time !: Lesson Five: Reading
- Lesson Six: Words in context
- Skills Time !: Lesson Seven: Writing
- Unit 6: Review: Lesson Eight
- Fluency Time!: Everyday English
- Project
- Extensive Reading: Non-fiction
- Extensive reading: Fiction
- Unit 7: Call an ambulance!
- Lesson One: Story
- Lesson Two: Words
- Lesson Three: Grammar 1
- Lesson Four: Grammar 2

Final Examination 1/2022

Sarasas Witaed Saimai School
Summary Semester 1

Subject : Phonics Grade : 5 Teacher : Mr.Vincent

Week Content References
1 - Introduction
- The Vowel Rules
2 - Unit 1, Part A: The two sounds of s (s & z)
- The S sound
3 - Unit 1, Part A: The two sounds of s (s & z)
4 - The Z sound
5 - Unit 1,Part B: The two sounds of V
6 - Unit 1, Part C: The two sounds of g (g &j)
7 - The Soft g and hard g sound
8 - Unit 1, Part D: The R sounds and R blends
9 - Unit 1, Part E: The sounds of J
10 - Unit 1, Part F: The Ch blends.
- Unit 1, Part G: The Sh blends.

Revision

20

Week Content References
11 Midterm Exam Semester 1/2022
12 - Unit 1, Part H: The unvoiced Th.
13 - Unit 2, Part A: Vowel Sounds
14 - Unit 2, Part B: Magic E
15 - Fry’s 300 instant sight words
16 - Unit 2, Part C (a) : Long E (ee)
17 - Unit 2, Part C (b) : Long E (ea)
18 - Unit 2, Part D (a) : Long I (ie)
19 - Unit 2, Part D (b) : Long I (igh)
20
Final Examination 1/2022

Sarasas Witaed Saimai School

Summary Semester 1

Subject : Chinese Grade :5 Teacher : ม.วิทติ รุจริ วณิช

Week Content References
1 Lesson 1: This dress is too big. 21
2
3 - Pinyin 1
4 Lesson1: This dress is too big.
5
6 - Pinyin 2
- Text and New words
7 Lesson1: This dress is too big.
- Pinyin 3
8 - Text and New words
Lesson1: This dress is too big.
9 - Pinyin 4
- Text and New words
- The Chinese sentence. Chinese Exercise and Practice
Lesson 2: Can you teach me math.
- Pinyin 5
- Text and New sentence
Lesson 2: Can you teach me math.
- Pinyin 6
- Text and New sentence
- Chinese new vocabulary
Lesson 2: Can you teach me math.
- Pinyin 7
- Let’s read and New sentence
- Chinese new vocabulary
Lesson3:Who drank the milk on the table.
- Pinyin 8
- Let’s read and New sentence
- Chinese new
- vocabulary
Lesson3:Who drank the milk on the table.
- Pinyin 9
- Grammar把字句

Week Content References
10 Revision
11
12 Midterm Exam Semester 1/2022
Lesson 4: It’s windy outside.
13 - Pinyin 10
- Text and New words
14 Lesson 4: It’s windy outside.
- Pinyin 11
15 - Grammar
16 Lesson 4: It’s windy outside.
17 - Pinyin 12
18 - Learn radical
- Chinese sentence and Practice
19 Lesson 4: It’s windy outside.
20 - Pinyin 13
- Practice
Lesson 5: One piece of cake missing on the table.
- Pinyin 14
Lesson 5: One piece of cake missing on the table.
- Pinyin 15
Lesson 5: One piece of cake missing on the table.
- Pinyin 16
- Grammar
Lesson 5: One piece of cake missing on the table.
- Pinyin 17
- Let’s read

Final Examination 1/2022

22


Click to View FlipBook Version