The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by airinnazrin, 2022-04-17 09:51:11

KURIKULUM PERMATA NEGARA & KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

TUGASAN 2 PENTAKSIRAN BERTERUSAN (PAKK1094 & GAPD1032)

TUGASAN 2 PENTAKSIRAN BERTERUSAN

PAKK1094 &
GAPD1032

NUR AIRIN NATASHA NAZRIN
BINTI MOHD NORDIN

KURIKULUM PERMATA NEGARA

kurikulum 0-4 tahun

ditubuhkan pada 2004/2005 oleh sekumpulan satu langkah bagi menangani masalah
pakar & diketuai isteri YAB Timbalan Perdana sosial dalam kalangan remaja dan belia

Menteri (pada masa itu)

NCDRC ditubuhkan di UPSI - menguruskan pembinaan kurikulum
Permata & perlaksanaan penyelidikan yang berkaitan

(menyediakan latihan kepada pelatih dan pendidik Permata)

21/6/2006 : jemaah menteri meluluskan dasar
komprehensif dan holistik berkaitan asuhan dan didikan

awal kanak-kanak iaitu "Setiap Anak Permata Negara"

MATLAMAT KURIKULUM

PERMATA NEGARA

menyediakan program melahirkan modal insan
asuhan dan didikan awal negara yang bersahsiah
yang bersepadu untuk mulia, kerohanian yang

kanak-kanak yang mantap, ketinggian
berumur 0-4 tahun kecerdasan intelek , hargai

menyediakan peluang kepelbagaian budaya,
kepada kanak-kanak untuk patriotik, dan amalkan gaya

mendapat pengalaman hidup sihat
pembelajaran awal yang

berkualiti

OBJEKTIF KURIKULUM
PERMATA NEGARA

membina emosi, akhlak membina kemahiran membimbing kanak-kanak mendidik kanak-kanak melatih kanak-kanak
dan spiritual kanak-kanak interpersonal dan sosial, menguasai kemahiran mengamalkan mengurus diri sendiri
awal berbahasa, sehingga mereka yakin,
untuk melahirkan yang baik untuk berkomunikasi dan pemakanan sihat, mampu berdikari dan
individu-individu yang membolehkan kanak- literasi dalam Bahasa kebersihan dan
bersahsiah mulia, tenang, kanak bergaul dalam Melayu, bahasa ibunda keselamatan diri dan boleh membuat
ceria, bersopan santun, masyarakat pelbagai dan Bahasa Inggeris gaya hidup sihat keputusan berdasarkan
penyayang, berempati
budaya kebolehan diri
dan adil

membantu kanak-kanak membina kemahiran membimbing kanak-kanak membina hubungan
mengembangkan awal matematik dan memahami dunia persekitaran positif dengan ibu bapa,
pemikiran logik kanak-
kemahiran motor kasar kanak serta keupayaan melalui aktiviti bermain, komuniti dan pihak-
dan motor halus serta mereka menumpukan meneroka, mencuba idea baru, pihak berkenaan yang
perkembangan fizikal mengeksperimen dan mencipta,
perhatian sama ada di dalam atau di luar boleh menyumbang
yang mapan kelas, menggunakan pelbagai kepada pendidikan dan

bahan yang terdapat dalam kesejahteraan
persekitaran mereka kanak-kanak

MODEL PENDIDIK
KONSEPTUAL
PERKEMBANGAN
SAHSIAH,

SOSIOEMOSI &
KEROHANIAN

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN
KREATIVITI &
BAHASA,
ESTETIKA PEMAKANAN
KESELAMATAN KOMUNIKASI &
SEIMBANG
AWAL LITERASI

KANAK-KANAK

SISTEM KOMUNITI

PERKEMBANGAN AMALAN PENJAGAAN & PERKEMBANGAN

FIZIKAL & PENGASUHAN LATIHAN AWAL MATEMATIK
& PEMIKIRAN
PSIKOMOTOR
URUS DIRI LOGIK

PERKEMBANGAN
DERIA &

PEMAHAMAN DUNIA
PERSEKITARAN

IBU BAPA

Perkembangan Perkembangan 6 BIDANG
Sahsiah, Sosio-Emosi Bahasa, Komunikasi PEMBELAJARAN

& Kerohanian & Literasi Awal (+) MATLAMAT

memberi fokus kepada
pembentukan sahsiah dan
kemahiran-kemahiran sosial,

interpersonal, intrapersonal, meningkatkan kemahiran Perkembangan
dan kerohanian berbahasa dan

kanak-kanak berkomunikasi bagi Fizikal & Psikomotor
membina kemahiran sosial
Perkembangan dan intelek kanak-kanak mengembangkan kemahiran
fizikal dan psikomotor
kanak-kanak untuk

Awal Matematik & Perkembangan Deria membolehkan mereka
mengawal anggota badan
Pemikiran Logik & Pemahaman Dunia
memperkembangkan dengan lebih berkesan
kemahiran awal Persekitaran
matematik dan pemikiran Perkembangan
kanak-kanak
logik kanak-kanak untuk meneroka alam Kreativiti &
membina konsep asas sekelilingnya dengan
matematik Estetika

lebih bermakna mengembangkan keupayaan
mereka mengimaginasi dan

memproses maklumat,

bahan dan sumber untuk

menghasilkan sesuatu

yang baru

OBJEKTIF 6 BIDANG PEMBELAJARAN

Perkembangan membina perasaan tenteram, kebolehan mengawal emosi Perkembangan membina kemahiran penggunaan deria secara
Sahsiah, Sosio- dan perasaan, membina tingkah laku yang sopan, identiti Deria & menyentuh, yang akan membolehkan kanak-kanak

Emosi & diri yang positif, self-esteem dan keyakinan diri yang Pemahaman mengenali dan memahami alam kehidupan
Kerohanian tinggi, kemahiran sosial, kebolehan mematuhi arahan, Dunia membina pemahaman mengenai alam fizikal
menghayati nilai-nilai murni, mensyukuri kebesaran Tuhan membina pemahaman mengenai alam bahan
Persekitaran

Perkembangan membina kebolehan bertutur, bersoal jawab, awal baca, Perkembangan menggunakan motor kasar dan motor halus, koordinasi
Bahasa, Fizikal & deria penglihatan dan tangan untuk mengawal anggota
awal tulis, dan menanam minat suka membaca sebagai
Psikomotor badan dan mengurus diri
Komunikasi & langkah awal ke arah pembudayaan ilmu dalam diri
Literasi Awal kanak-kanak

Perkembangan memberi fokus kepada konsep-konsep Perkembangan memberi fokus bagi menggalakkan perkembangan
Awal Matematik awal matematik Kreativiti & kreativiti kanak-kanak
Estetika
& Pemikiran
Logik

4 BIDANG ASUHAN

PEMAKANAN SEIMBANG KESELAMATAN KANAK-KANAK

pemakanan yang sihat dan seimbang adalah pendidik bertanggungjawab memastikan
penting untuk kanak-kanak kerana ia setiap pergerakan kanak-kanak diawasi dan
mereka berada dalam keadaan yang selamat
menyumbang kepada kesihatan, tumbesaran
dan perkembangan kanak-kanak dan jauh dari segala bentuk bahaya

AMALAN PENGASUHAN PENJAGAAN DAN LATIHAN URUS DIRI
BAYI DAN KANAK-KANAK
pendidik berperanan memberikan kasih sayang
dan perhatian kepada kanak-kanak selain berkaitan penjagaan kesihatan bayi & kanak-
kanak, pemeriksaan kesihatan, panduan
daripada memberi sokongan dan tunjuk ajar
pelbagai aspek kehidupan kepada kanak-kanak kepada pendidik, penjagaan kesihatan oral,
latihan urus diri dan kebersihan diri

MATLAMAT & OBJEKTIF BIDANG ASUHAN

PEMAKANAN SEIMBANG KESELAMATAN KANAK-KANAK

mendidikan kanak-kanak memastikan keselamatan kanak-kanak
mengamalkan pemakanan sihat, dalam keadaan baik & mengelakkan
kebersihan & gaya hidup sihat
daripada berlakunya sebarang kecederaan

AMALAN PENGASUHAN PENJAGAAN & LATIHAN URUS DIRI
BAYI & KANAK-KANAK
membina hubungan positif antara pendidik
dengan kanak-kanak, ibu bapa, komuniti & pihak Mengajar & melatih kanak-kanak untuk
mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin,
berkenaan yang boleh menyumbang kepada mampu berdikari & boleh membuat keputusan
pendidikan & kesejahteraan kanak-kanak
berdasarkan kebolehan diri

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
(KSPK)

LATAR BELAKANG

ditubuhkan pada tahun 2010
menjadi panduan guru dalam mendukung
hasrat mulia negara bagi menyediakan
pendidikan prasekolah bertaraf dunia
kepada generasi masa kini dan akan datang

MATLAMAT OBJEKTIF

memperkembangkan potensi 1. Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan
murid berumur empat berkesan

hingga enam tahun secara 2. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian
menyeluruh dan bersepadu untuk murid beragama Islam
dalam aspek jasmani, emosi,
3. Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia
rohani, intelek dan sosial 4. Menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia
melalui persekitaran
5. Menyayangi dan menghargai alam sekitar
pembelajaran yang selamat 6. Memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan
dan menyuburkan serta
keyakinan diri
aktiviti pembelajaran yang 7. Mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan
menyeronokkan, kreatif dan
badan dan menjaga keselamatan diri
bermakna 8. Mengembangkan daya kreatif dan estetika
9. Mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif
serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran

dan kehidupan seharian.

6 TUNJANG KSPK

TUNJANG KOMUNIKASI TUNJANG KEROHANIAN, TUNJANG KEMANUSIAAN

menekankan kepada kemahiran SIKAP DAN NILAI menekankan kepada penguasaan ilmu
berbahasa secara lisan dan bukan lisan dan amalan tentang kemasyarakatan
memberi keutamaan kepada aspek dan alam sekitar setempat, negara dan
semasa berinteraksi penghayatan amalan agama, global serta penghayatan semangat
mengandungi disiplin ilmu bahasa yang kepercayaan, sikap dan nilai
patriotisme dan perpaduan
wajib dipelajari oleh semua murid mengandungi disiplin ilmu Pendidikan
prasekolah Islam dan Pendidikan Moral

TUNJANG KETERAMPILAN TUNJANG TUNJANG SAINS

DIRI PERKEMBANGAN DAN TEKNOLOGI

memberi penekanan kepada FIZIKAL DAN ESTETIKA memberi penekanan kepada
perkembangan sosioemosi dan pembinaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap
kemahiran berinteraksi serta kemahiran menekankan perkembangan jasmani dan
kesihatan untuk kesejahteraan diri saintifik serta pengetahuan dan
sosial dalam kalangan murid melibatkan komponen Perkembangan kemahiran matematik
memupuk kepimpinan dan sahsiah diri Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta
melalui kurikulum dan kokurikulum Kreativiti dan Estetika

LAMPIRAN KOLABORASI BERSAMA
GURU PRASEKOLAH

RUJUKAN

Sabrinafuzi2020. (2020, January 29). KSPK SEMAKAN 2017 - Flip
eBook Pages 1-50 | AnyFlip | sabrinafuzi2020. Anyflip.com;
sabrinafuzi2020. https://anyflip.com/celdv/mlti/basic

Suhaimi Razaly. (2021). Kurikulum PERMATA Negara. Academia.edu.
https://www.academia.edu/25939052/Kurikulum_PERMATA_Negara

SEKIAN,
TERIMA KASIH!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เอกสารการเขียนแแบบ
Next Book
PENTAKSIRAN BERTERUSAN GISC1082