The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สารทำความสะอาด สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนใช้มัธยมศึกษาปีที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ptview1995, 2019-09-21 03:43:36

สารทำความสะอาด

สารทำความสะอาด สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนใช้มัธยมศึกษาปีที่ 1

Keywords: สารทำความ,สะอาด,สารในชีวิตประจำวัน,ทดลอง

ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1

ส า ร ทา ค ว า ม ส ะ อ า ด

ภมุ รัตน์ ฐานะ
วิทยาศาสตรศกึ ษา ( เคมี )

คำนำ

หนังสือเลม่ น้ ีจดั ทำข้ ึนเพื่อเป็ นสว่ นหนึ่งของวิทยำศำสตรช์ ้นั มธั ยมศึกษำปี ท่ี 1 เพื่อใหไ้ ด้
ศึกษำหำควำมรูใ้ นเรื่องสำรทำควำมสะอำดและไดศ้ ึกษำอยำ่ งเขำ้ ใจเพือ่ เป็ นประโยชน์กับกำรเรียน

ผจู้ ดั ทำหวงั วำ่ หนังสือเล่มน้ ีจะเป็ นประโยชน์กบั ผอู้ ำ่ น หรือนักเรียน นักศึกษำ
ที่กำลงั หำขอ้ มูลเรื่องน้ ีอยหู่ ำกมีขอ้ แนะนำหรือขอ้ ผิดพลำดประกำรใด ผจู้ ดั ทำขอนอ้ มรบั ไวแ้ ละขอ
อภยั มำ ณ ท่ีน้ ีดว้ ย

ผจู้ ดั ทำ

สำรบญั 4
5
• ควำมหมำยของสำรทำควำมสะอำด 28
• สงั เกตสำรทำควำมสะอำด
• กำรทดลอง

ความหมายของ “สารทาความสะอาด”
เ ป็ น ส า ร ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ก า ร กา จั ด สิ่ งสก ส ก ป ร ก
ต ล อ ด จ น ฆ่ า เ ชื้ อ โ ร ค

ทาความสะอาดม ะ ก รู ด

ม ะ ข า ม เ ปี ย ก

ป ร ะ เ ภ ท ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร ใ ช้ ง า น

1. สารประเภททาความสะอาดรา่ งกาย ได้แก่ สบู่ แชมพูสระผม เป็นต้น
2.สารประเภททาความสะอาดเสอ้ื ผา้ ไดแ้ ก่ สารซักฟอกชนิดต่างๆ
3. สารประเภททาความสะอาดภาชนะ ได้แก่ นา้ ยาล้างจาน เป็นตน้

4. สารประเภททาความสะอาดหอ้ งนา้ ไดแ้ ก่ สารทาความสะอาด
ห้องนา้ ท้ังชนดิ ผงและชนดิ เหลวส า ร ทา ค ว า ม ส ะ อ า ด ร่ า ง ก า ย

• ส่ิงสกปรกหรือเชื้อโรคต่างๆติดอยู่ร่างกาย
ห า ก ไ ม่ ทา ค ว า ม ส ะ อ า ด ป ล่ อ ย ใ ห้ มี ก า ร ห มั ก ห ม ม
จ ะ ทา ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค ผิ ว ห นั ง ห รื อ อั น ต ร า ย อื่ น ๆ
เกิดขึ้นได้ ในการทาความสะอาดร่างกาย
ก็ จา เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ส า ร เ ค มี ช่ ว ย
เ พ่ื อ ชา ร ะ สิ่ ง ส ก ป ร ก อ อ ก

สบู่

เป็นสารทใ่ี ชท้ าความสะอาดรา่ งกาย เน่อื งจากสามารถ
ชาระลา้ งส่งิ สกปรกต่างๆท่ีเกดิ จากคราบไขมนั ไดด้ ี สบู่ที่ดนี อกจาก
จะทาความสะอาดรา่ งกายไดแ้ ล้วยังไมเ่ ปน็ อันตรายตอ่ ผวิ ปัจจบุ นั มี
สบมู่ ากมายบางชนิดมคี ุณสมบัติเป็นเบสอ่อนๆบางชนิด เปน็ กรด
บางชนิดมีการผสมสารฆา่ เช้ือโรคหรอื ครีมบารุงผวิ

ย า ส ร ะ ผ ม / แ ช ม พู

มคี ณุ สมบตั เิ ป็นเบส ชาระล้างคราบไขมัน ฝนุ่
ละออง เหงอื่ ไคล และสิ่งสกปรกออกจากเสน้ ผม หนัง
ศรี ษะโดยไมเ่ ป็นอันตรายต่อเส้นผมและไมท่ าลายไขมนั
ตามธรรมชาติของเสน้ ผมไมก่ อ่ ใหร้ ะคายเคอื ง

ย า สี ฟั น

มคี ณุ สมบัตเิ ป็นเบสกาจัดคราบจลุ ินทรยี ์ภายใน
ช่องปาก ประกอบด้วยฟลอู อไรด์ ปอ้ งกันฟันผุทาหนา้ ท่ี
เคลือบฟนั ปอ้ งกันการกัดกร่อนของกรด สารขัดฟัน ชว่ ย
กาจดั หินปนู รอยเปื้อน สารชาระลา้ ง ช่วยทาใหเ้ กิดฟองส า ร ทา ค ว า ม ส ะ อ า ด เ สื้ อ ผ้ า

• ผลติ ภัณฑ์ที่ใชท้ าความสะอาดมีหลายชนดิ
เช่น ผงซกั ฟอก นา้ ยาซกั ฟอก สารฟอกขาว
น้ายาปรับผา้ นุ่ม เปน็ ต้น

ผ ง ซั ก ฟ อ ก

สมบตั เิ ป็นเบสทาความสะอาดเส้นใยผ้าชว่ ยขจัด
คราบสกปรกให้ละลายออกมาในนาและอาจมีสารฟอกขาว
(bleaching agent)เขา้ ไปในเสน้ ใยผา้ ทาใหผ้ า้ ขาวขนึ สดใส

น้า ย า ซั ก ผ้ า ข า ว

สมบัติเป็นเบสใช้รว่ มกับผงซกั ฟอกเพอ่ื เพ่มิ พลงั ขจัดคราบ
สกปรกโซเดยี มไฮโปคลอไรท์NaOCl 3-6% หากนาเปน็ กรดเลก็ นอ้ ย
จะทาปฏิกิริยากบั NaOCl เกดิ เป็นแกส๊ คลอรนี ซงึ่ มีความเปน็ พษิ
การเติมเกลือ NaOH จงึ จะช่วยใหผ้ ลิตภณั ฑม์ ีความคงตวั มากขึน

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ก า ร ใ ช้ น้า ย า ซั ก ผ้ า ข า ว

ระวงั ไม่ใหผ้ สมกบั ผลติ ภณั ฑ์ทาความสะอาดทม่ี ีแอมโมเนีย
เป็นองคป์ ระกอบ เช่น ในนายาเช็ดกระจก

เพราะจะทาใหเ้ กิดก๊าซคลอรามีน (chloramine) ซ่งึ มี
ความเปน็ พิษตอ่ ระบบในร่างกายและสามารถตดิ ไฟได้เอง

ไมค่ วรนามาทาความสะอาดเสอื ผา้ ทเี่ ปอื้ นปสั สาวะ เพราะ
ในปัสสาวะมแี อมโมเนียอยู่ส า ร ทา ค ว า ม ส ะ อ า ด ภ า ช น ะ

• จะเป็นสารทใ่ี ช้ในภาชนะใส่อาหาร เช่น ถว้ ย ชาม หม้อ
กระทะ ขวดนม แกว้ นา้ เมอ่ื ใช้แล้วจะมคี ราบอาหารติด
อยู่ กอ่ นนามาใช้ใหม่ต้องทาความสะอาด คราบอาหาร
ส่วนใหญ่ ไมส่ ามารถทาความสะอาดดว้ ยน้าเปล่า
จึงจาเปน็ ตอ้ งใชส้ ารชว่ ยทาความสะอาด
เชน่ น้ายาลา้ งจาน เป็นต้น

นา้ ยาล้างจาน

มีคุณสมบตั เิ ปน็ เบส ทาให้ส่ิงสกปรกและไขมัน
หลดุ จากภาชนะและรวมตวั เป็นอมิ ลั ชันในน้าหรอื ฟอง
และยังมสี ่วนผสมของสารลดแรงตึงผวิ ที่มกี ารระคาย
เคอื งต่า เม่ือกลนื กนิ จะทาใหค้ ลืน่ ไสแ้ ตไ่ มเ่ สียชีวิตส า ร ทา ค ว า ม ส ะ อ า ด ห้ อ ง น้า

• สารทาความสะอาดหอ้ งนา้ และเคร่อื งสุขภณั ฑ์
เชน่ น้ายาล้างพ้นื หอ้ งน้า น้ายาเชด็ กระจก บางชนดิ มี
คณุ สมบตั เิ ปน็ กรดสามารถกัดกรอ่ นปนู ที่ยาไวร้ ะหว่าง
กระเบื้องปูพื้น หรือฝาห้องนา้ บรเิ วณสขุ ภณั ฑ์
ทาใหค้ ราบสกปรกที่เกาะอยูห่ ลดุ ออกมา หากใชส้ ารชนิดน้ี
ไปนานๆพืน้ จะสกึ กร่อน นอกจากน้ี ยงั ทาใหผ้ ู้ใชเ้ กดิ การ
ระคายเคืองของระบบหายใจและระบบผิวหนังตามไปด้วย

น้า ย า ล้ า ง ห้ อ ง น้า

ส่วนใหญจ่ ะประกอบด้วยกรดไฮโดรคลอรกิ หรือกรด
เกลอื รอ้ ยละ 8 ถึงร้อยละ15โดยนาหนกั HClเปน็ กรดแกท่ า
ปฏิกริ ยิ ากบั หนิ ปูนเกดิ ฟองฟสู ามารถกัดกรอ่ น จึงควรใช้ดว้ ย
ความระมัดระวัง

ป ฏิ กิ ริ ย า ข อ ง น้า ย า ล้ า ง ห้ อ ง นา้

ค ว า ม เ ป็ น พิ ษ ข อ ง น้า ย า ล้ า ง ห้ อ ง นา้
ถู ก ผิ ว ห นั ง
ระคายเคืองผวิ หนังอยา่ งรนุ แรง ผวิ หนงั อักเสบ บวม แดง เจบ็ แสบ
และอาจทาให้เกิดผลเสียอย่างถาวรตอ่ ผิวหนงั

ไ อ ร ะ เ ห ย ห รื อ ล ะ อ อ ง ไ อ เ ข้ า ต า
ระคายเคืองตาได้ ตาแดงในความเขม้ ขน้ สูงๆ จะเกดิ แผลไหมห้ รอื ตาบอดได้

ก า ร สู ด ด ม ไ อ ร ะ เ ห ย
เกดิ ฤทธก์ิ ดั กรอ่ นระบบทางเดินหายใจ ตงั แต่แสบจมูก ลาคอถ้าสดู ดม
ในปริมาณสูงๆ เปน็ เวลานานอาจทาให้เป็นแผลไหม้

ก า ร ก ลื น ห รื อ กิ น
เกิดการระคายเคอื ง และแผลไหม้ทป่ี าก ลาคอ ท่ออาหาร
กระเพาะอาหารและลาไส้ และทาให้เสยี ชีวิตได้

ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า น้า ย า ล้ า ง ห้ อ ง นา้

เก็บในบรเิ วณที่แหง้ ไกลจากความร้อน แสงแดด เปลวไฟ
วัตถหุ รือสารไวไฟ รวมถึงโลหะหนัก เน่ืองจากกรดไฮโดรคลอริก
สามารถทาปฏกิ ิรยิ ากับโลหะได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนท่ีติดไฟไดง้ า่ ย

เก็บให้ห่างไกลจากเดก็ และสัตว์เลียง
ไมค่ วรนามาไวใ้ กลอ้ าหาร
ควรเก็บใหม้ ิดชดิศึกษาการขจัดคราบไขมนั ของสารทใ่ี ชท้ าความสะอาด

กา ห น ด ปั ญ ห า

ชนดิ ของสารทาความสะอาดมสี ่วนเกีย่ วข้องกบั การขจดั คราบไขมันหรอื ไม่
ต้ั ง ส ม ม ติ ฐ า น

ถ้าสารทาความสะอาดมคี วามเกีย่ วขอ้ งกับการขจดั คราบไขมัน
ดังนันสารละลายท่ีใช้กับรา่ งกายจะขจัดไขมนั ได้ดที ่ีสดุ

วิธกี ารทดลอง

1) ใสน่ ากลั่นลงในหลอดทดลอง 4 หลอด หลอดละ 3 มิลลลิ ติ ร
2) เติมนามนั พชื ลงในหลอดทดลองในขอ้ 1) หลอดละ 3 หยด หรอื 10 หยด
3) เติมสารต่างๆปรมิ าตร 3 มลิ ลลิ ิตร ลงในหลอดทดลองในข้อ 1) ดังนี

หลอดทดลองที่ 1 เตมิ สารละลายสบู่
หลอดทดลองที่ 2 เตมิ สารละลายยาสระผม
หลอดทดลองที่ 3 เติมสารละลายผงซักฟอก
4) เขย่าหลอดทดลองแตล่ ะหลอด แล้วตังทงิ ไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง บนั ทกึ ผล

ตารางบันทึกผลการทดลอง การเปล่ียนแปลง

การทดลองท่ี
1. (นา้ กลนั่ +นา้ มันพชื )
2. (น้ากล่นั +น้ามันพืช+สารละลายสบู่)

3. (น้ากลั่น+นา้ มนั พืช+สารละลายยาสระผม)
4. (นา้ กล่นั +น้ามนั พืช+สารละลายผงซกั ฟอก)

ส รุ ป ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง

สบู่ แชมพู
ผงซักฟอกนา ผงซักฟอกผง

อา้ งอิง

สำรทำควำมสะอำด/(2562,กนั ยำยน)./สืบคน้ จำก/ from URL
https://cogtech.kku.ac.th/innovations/chemcritical/pages/contet-
pb3_1.htm

Thank You

ประวตั ิสว่ นตวั

ชอื่ : นางสาวภมุ รตั น์ ฐานะ
เกดิ : วนั ท่ี 19 เมษายน 2538
ที่อยู่ :184 หมู่ 13 ตาบลบวั ตมู อาเภอโซพ่ ิสยั จงั หวดั บึงกาฬ 38170
สถานท่ีทางาน : โรงเรียนบงุ่ คลา้ นคร
E-mail : [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
newคู่มือฝึกปฏิบัติการสอน เมย. 62
Next Book
covalent bond