The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

LAPORAN PBL PSV TAHUN 6K DISEDIAKAN OLEH CIKGU NORHAYAH HAKIM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norhayah7015, 2021-10-28 22:38:37

LAPORAN PBL PSV TAHUN 6KINABALU

LAPORAN PBL PSV TAHUN 6K DISEDIAKAN OLEH CIKGU NORHAYAH HAKIM

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK
PSV TAHUN 6KINABALU

PROJECT BASED LEARNING (PBL)

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY

Start!

Mata Pelajara : Pendidikan Seni Visual
TAHUN : 6 KINABALU
Sekolah : SK.St.Mary (M) Limbahau Papar.
Guru Pembimbing : Norhayah Binti Hakim

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK
PSV TAHUN 6KINABALU

PROJECT BASED LEARNING (PBL)

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY Start!

Mata Pelajara : Pendidikan Seni Visual
TAHUN : 6 KINABALU
Subjek lain merentas kurikulum : TMK
TEMA : seni digital
Sekolah : SK.St.Mary (M) LimbahauPapar.
Guru Pembimbing : Norhayah Binti Hakim

ISI KANDUNGAN

PERANCANGAN PBL GURU
HASIL KERJA PROJEK PBL MURID
RUMUSAN GURU DAN PENAMBAHBAIKAN

Standard Kandungan, standard Pembelajaran dan Standard Pristasi :

MATA STANDARD STANDARD STANDARD
PELAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRISTASI
Pendidikan 4.1 Aprisiasi 1.4.1 Mempamerkan
Seni Visual Seni karya lukisan yang Merujuk
dihasilkan Standard
Pristasi DSKP.
1.4.4 Menyimpan
karya lukisan di 1
dalam portfolio Mengetahui
pengetahuan
1.4.3 Membuat asas dan
ulasan karya lukisan kemahiran asas
sendiri dan rakan seni.
secara lisan 2
Memahami
pengetahuan
asas dan
kemahiran asas
seni.
3
Mengaplikasikan
pengetahuan
dan kemahiran
kesenian dalam
aktivtiti
penerokaan dan
amali seni.
4
Menganalisis
karya seni
menggunakan
pengetahuan
dan kemahiran
seni.
5
Menilai karya
seni
menggunakan
pengetahuan
dan kemahiran
seni.
6
Menjana idea
kreatif dalam
pengkaryaan
seni yang
inovatif.
KSSR
PENDIDIKAN
KESENIAN
TAHUN 6

C. OBJEKTIF PROJEK :
1.Murid dapat mempamerkan semua hasil karya versi PKP melalui ePortfolio
PSV Victory menggunakan aplikasi Anyflip.
2.Murid dapat menyimpan hasil karya PSV dengan lebih sistematik dan selamat
dimusim PKP ini dengan menggunakan ePortfolio PSV6K Victory menggunakan
aplikasi Anyflp
3.Murid menyampaikan aprisiasi tugasan yang diberikan.

D. ISU/PERMASALAHAN ( Ikut pengalaman guru subjek )
1. Murid menghadapi masalah penyimpanan hasil karya / tugasan PSV yang

telah disiapkan semasa PKP sebelum ini.

2. Guru menghadapi masalah murid yang selalu tidak dapat menghantar hasil
tugasan mereka kerana hasil tugasan hilang dan rosak kerana tempoh masa
PKP yang agak panjang.

E. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : PBL

F. ARAHAN

1. Murid diminta mengikuti bengkel penghasilan ePortfolio PSV6K Victory
menggunkan aplikasi Anyflip yang disampaikan oleh guru melalui aplikasi
google meet.
http://online.anyflip.com/oveu/lagl/

2. Murid juga dikehendaki menonton video toturial membuka akaun Anyflip
pada pautan berikut :
https://youtu.be/SK-gNmbwuzM

3. Contoh ePortflio yang diberikan adalah seperti berikut :

https://anyflip.com/hctw/nmaa

https://anyflip.com/pvdmj/fgdn/

4. Ibu bapa /penjaga hendaklah memberikan bimbing dan sentiasa
membantu murid – murid sepanjang proses ini.

5. Gambar-gambar semasa proses penghasilan dan penggunaan aplikasi
Anyflip perlulah di ambil dan dihantar pada guru.

6. Akaun Anyflip,dan bahan yang sudah siap hendaklah digambar dan
dihantar kepada guru sebagai bukti penghasilan kerja ini.

7. Pautan ePortfolio PSV6K Victory yang telah siap hendaklah dan
dikongsikan kepada guru dan rakan-rakan.

8. Pembentangan hasi kerja akan dibuat selepas murid Berjaya menghasilkan
ePortfolio PSV6K Victory.

9. Video penghasilan ePortfolio dan penerangannya perlu dibuat dan dihantar
kepada guru.

G. PROJEK YANG DIHASILKAN : ePortfolio PSV6K Victory

H. JADUAL PERLAKSANAAN.
Tempoh Pelaksanaan : Dua minggu
Tarikh Mula /Tarikh Hantar : 05 /10/2021 - 12/10/2021

G. SOALAN KURIKULUM

Soalan Utama Apakah yang dimasudkan dengan Portfolio ?

Solan Unit Apakah kepentingan mencipta ePortfolio ?

Solan Kandungan 1.Pernahkah kamu menghasilkan Portfolio secara
menual ?

2.Apakah alatan yang kamu gunakan untuk
membina ePortfolio ?

3.Apakah ciri-ciri ePortfolio yang akan kamu
hasilkan ?

4.Apakah langkah-langkah dalam menghasilakan
ePortfolio yang kamu cipta ?

5. Apakah kegunaan ePortfolio yang kamu
hasilkan ?

6. Jelaskan kepentingan ePortfolio tersebut.

7. Jelaskan kebaikan ePortfolio kepada kita.

G. PROSES PEMBELAJARAN :

MINGGU AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
1 1. Guru menyediakan soalan dan menghantarnya ke dalaam

grup Telegram kelas.

2. Guru menerangkan tugasan yang diberikan kepada murid
melalaui aplikasi google meet.

3. Guru mengadakan bengkel penghasilan ebook melalui
aplikasi Anyflip,menggunakan aplikasi google meet.
http://online.anyflip.com/oveu/lagl/

4. Murid membuka akaun Anyflip masing-masing.

5. Guru membuat tunjukcara cara penghasilan bahan

- Cara menghasilkan bahan
- Cara menukarkan format bahan kepada PDF

6. Murid membuat latihan penggunaan aplikasi Anyflip dan
cara membuat perkongsian bahan.

MINGGU AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN
2
1. Murid membuat perbincangan dan mendaptkan tunjuk
ajar dan maklumat daripada guru tentang tugasan.

2. Guru meminta murid membuat rujukan pada pautan
berikut
https://youtu.be/SK-gNmbwuzM

1. Hasil kerja perlulah digambar :
- Sebelum melaksanakan tugasan,persiapan bahan dan
sebagainya
- Semasa penghasilan kerja
- Hasil kerja bersama murid

2. Guru meminta murid menghantar gambar hasil kerja
menggunakan aplikasi telegram.

3. Guru meminta murid menghantar pautan ePortfolio PSV
6KVictory yang telah dihasilkan

4. Murid diminta menghantar video semasa menghasilkan
ePortflio PSV6K Victory menggunakan aplikasi Anyflip.

5. Membuat penilaian dan pentaksiran kendiri.

G. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
1. Rubrik Pentaksiran : Merujuk Standard Pristasi DSKP PSV.
2. Berikut adalah cara untuk menentukan Tahap Penguasaan murid.

a) Penilaian secara pemerhatian
b) Senarai semak.
c) Guru menggunakan borang Senarai Semak
d) Gambar-gambar
e) Video aktiviti-aktiviti untuk menentukan Tahap Penguasaan murid.

PROJEK PBL PSV YANG TELAH
DIHASILKAN OLEH
MURID

TAHUN 6KINABALU

PBL PSV TAHUN 6KINABALU

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY

Start!

SOALAN KURIKULUM 1
2
SOALAN UTAMA : 3
4
Apakah yang dimasudkan dengan ePortfolio ?

Merupakan koleksi kerja pelajar yang memberi gambaran tentang usaha pelajar dan
pencapaian dalam sesuatu bidang

SOALAN UNIT :

Apakah kepentingan mencipta ePortfolio ?

Murid dapat menyimpan hasil karya PSV dengan lebih sistematik dan selamat dimusim
PKP ini denganmenggunakanePortfolio PSV6K Victory menggunakan aplikasi Anyflp

SOALAN KANDUNGAN

1.Pernahkah kamu menghasilkan Portfolio secara menual ?
Ya, saya pernah menghasilkan ePortfolio secara manual.

2.Apakah alatan yang kamu gunakan untuk membina ePortfolio ?
Hasil-hasil tugasan seperti nota-nota dan gambar, komputer dan beberapa
aplikasi yang bersesuaian

3.Apakah ciri-ciri ePortfolio yang akan kamu hasilkan ?
Ciri-cirI ePortfolio yang saya hasilkan mestilah mempunyai infomasi yang
betul berdasarkan garis panduan yang diberikan oleh guru. Selain itu, gaya
persembahan ePortfolio mestilah menarik dan kreatif agar dapat menarik
minat para pembaca dan mudah difahami

SOALAN KANDUNGAN

4.Apakah langkah-langkah dalam menghasilakan ePortfolio yang kamu cipta ?

Langkah-langkah dalam menghasilkan eProtfolio saya ini adalah yang
pertama, rancang idea-idea untuk menghasilkan ePortfolio. Kedua,
kumpulkan semua bahan yang diperlukan. Ketiga, susun atur semua hasil
kerja dengan informasi yang diperlukan. Keempat, edit semua hasil kerja
mengikut kreativiti yang terbaik. Kelima, hantar kepada guru pembimbing
untuk disemak dan penambahbaikan idea

5. Apakah kegunaan ePortfolio yang kamu hasilkan ?
Kegunaannya untuk menyimpan semua kerja hasil PSV agar
mudah disemak atau dirujuk semula
dan dikongsi kepada rakan-rakan

SOALAN KANDUNGAN

6. Jelaskan kepentingan ePortfolio tersebut.

Kepentingannya ialah dapat menyimpan dengan lebih selamat dan sistematik
serta dapat dikongsi dengan rakan-rakan dengan lebih efisyen.

7. Jelaskan kebaikan ePortfolio kepada kita.
Kebaikannya ialah dapat mempamerkan semua kerja kita dengan lebih
teratur, mudah difahami, lebih menarik, dapat membatu pelajar menjadi
kreatif, melatih pelajar untuk terus maju dalam teknologi dan berinovasi.

APAKAH BAHAN YANG DIPERLUKAN 1
2
1. Hasil tugasan yang diarahkan oleh guru

2. Komputer dan aplikasi Power Point serta Anyflip 3
4

FASA PERANCANGAN M
T
Perbincangan mengenai bahan atau alat dan aplikasi yang boleh digunakan untuk
menjayakan projek ini degna guru pengajar melalui platform whatsapp, telegram dan
google meet.

W

T
F

FASA PELAKSANAAN M
T
● Menyediakan dan mengumpul bahan serta menghasilkan projek menggunakan
maklumat yang diperolehi mengikut kreativiti sendiri
●Mengedit hasil kerja menggunakan aplikasi Power Point dan Anyflip

W

T
F

FASA PENILAIAN M
T
●Melaporkan hasil kepada guru melalui aplikasi telegram untuk disemak sekiranya isi
kandungan adalah memenuhi keteria

W

T
F

PRODUK YANG DIHASILAKN M
T
●Muka hadapan ePortfolio PSV6K Victory W
T
https://anyflip.com/baqvn/mcjw/ F

M

VIDEO PEMBENTANGAN

VIDEO PBL PSV\PBL PSV HEZRON.mp4 T
W

T
F

PBL PSV TAHUN 6KINABALU

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY

Start!

SOALAN KURIKULUM 1

SOALAN UTAMA : 2

Apakah yang dimasudkan dengan ePortfolio ?

Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid yang memberi gambaran tentang
sejarah usaha murid dan pencapaiannya dalam bidang tertentu.

SOALAN UNIT : 3
4
-Kepentingan ePortfolio dapat membina perkembangan bakat murid dan dapat
merancang serta dapat memperkembangkan potensi yang terdapat dalam diri
mereka ia juga menjadi sumber rujukan pada masa hadapan.

SOALAN KANDUNGAN

1.Pernahkah kamu menghasilkan Portfolio secara menual ?
. - ya, seperti buku skrap.

2.Apakah alatan yang kamu gunakan untuk membina ePortfolio ?
- kumpulkan bahan contoh projek rujukan dan kokurikulum yang lengkap,
bina portfolio digital dan cetakan menggunakan computer

3.Apakah ciri-ciri ePortfolio yang akan kamu hasilkan ?
- Ciri-ciri portfolio yang saya hasilkan ialah ia mudah difahami kemas dan
teratur.

SOALAN KANDUNGAN

4.Apakah langkah-langkah dalam menghasilakan ePortfolio yang kamu cipta ?
- Langkah yang pertama buka akaun ANYFLIP rujuk slide bengkel pbl

eportfolio, kumpulkan semua gambar hasil kerja yang telah siap,buat
power point dan masukkan semua hasil kerja yang lengkap,tukarkan
power point ke PdF selepas itu pindahkan format pdf td ke anyflip,kongsi
dan copy link dan Qr code eportfolio psv6k victory untuk di beri kepada
cikgu.

5. Apakah kegunaan ePortfolio yang kamu hasilkan ?
-eportfolia yang saya hasilkan boleh di kongsi kepada kawan-kawan,dan
boleh menjadikan contoh portfolio untuk semua orang di internet.

SOALAN KANDUNGAN

6. Jelaskan kepentingan ePortfolio tersebut.
Kepentingannya,dapat menyimpan semua hasil kerja PSV musim PKP dengan
selamat dan mudah untuk kongsikan.

.

7. Jelaskan kebaikan ePortfolio kepada kita.
Kebaikannya ialah dapat mempamerkan semua kerja kita dengan lebih
teratur, mudah difahami, lebih menarik, dapat membatu pelajar menjadi
kreatif, melatih pelajar untuk terus maju dalam teknologi dan berinovasi.

APAKAH BAHAN YANG DIPERLUKAN 1
2
1. komputer. 3
-power point. 4
-hasil kertas kerja
-format pdf
-akaun anyflip

FASA PERANCANGAN M
T
-mendengar taklimat tugasan melalui goggle meet W
-menghadiri bengkel eportfolio PSV6K Victory secara goggle meet T
-taklimat cara penghasilan bahan ke power point F
-membuka akaun aplikasi anyflip.

FASA PELAKSANAAN M
T
-Menyediakan bahan serta menghasilkan projek menggunakan maklumat yang
diperolehi.
-Memasukkan semua gambar projek ke dalam power point dan merancang membuat
pembentangan.

W

T
F

FASA PENILAIAN M
T
●Melaporkan hasil kepada guru melalui aplikasi telegram untuk disemak sekiranya isi
kandungan adalah memenuhi keteria

W

T
F

PRODUK YANG DIHASILAKN M
T
https://anyflip.com/gqvki/vjlc/ W
T
F

M

VIDEO PEMBENTANGAN

C:\Users\User\Documents\KERJA T
SEKOLAH\PBL PSV\VIDEO PBL PSV\PBL W

PSV ED.mp4

T

F

PBL PSV TAHUN 6KINABALU

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY

Start!

SOALAN KURIKULUM 1

SOALAN UTAMA : 2
3
Apakah yang dimasudkan dengan ePortfolio ?

Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid yang memberi gambaran tentang sejarah
usaha murid dan pencapaiannya dalam bidang tertentu.

SOALAN UNIT :

Dapat mengumpul dan menyusun karya murid.

Memudahkan capaian dokumen dan karya murid
Hasil kerja murid tidak mudah hilang

4

SOALAN KANDUNGAN

1.Pernahkah kamu menghasilkan Portfolio secara menual ?
Tidak

. 2.Apakah alatan yang kamu gunakan untuk membina ePortfolio ?
Komputer riba dan hasil kerja PSV sepanjang PKP

3.Apakah ciri-ciri ePortfolio yang akan kamu hasilkan ?
. Menarik, mudah diakses

SOALAN KANDUNGAN

4.Apakah langkah-langkah dalam menghasilakan ePortfolio yang kamu cipta ?
Mengumpul bahan
Menyusun bahan didalam aplikasi powerpoint
Mengubah kepada aplikasi Anyflip

5. Apakah kegunaan ePortfolio yang kamu hasilkan ?
Sebagai medium penghantaran hasil kerja sepanjang PKP

SOALAN KANDUNGAN

6. Jelaskan kepentingan ePortfolio tersebut.
Memudahkan proses pembelajaran di antara guru dan murid
.

7. Jelaskan kebaikan ePortfolio kepada kita.

1. Mudah diakses
2. Jimat kos
3. Tidak perlu bersemuka

APAKAH BAHAN YANG DIPERLUKAN 1
2
Gambar hasil kerja sepanjang pdpr 3
Ada 9 hasil kerja 4
Laptop,aplikasi anyflip,power point

FASA PERANCANGAN M
T
Mengikuti bengkel bengkel dan taklimat tentang penyediaan ePortfolio secara GM.

Bengkel penghasilan anyflip W
T

F

FASA PELAKSANAAN M
T
Mengumpul hasil kerja sepanjang pdpr ke dalam satu folder dalam komputer W

T
F

M

FASA PENILAIAN

Menghasilkan ePortfolio dengan menggunakan powerpoint dan juga dalam bentuk PDF

T

W

T
F

PRODUK YANG DIHASILAKAN M
T
https://anyflip.com/iwnww/skqb/ W
T
F

M

VIDEO PEMBENTANGAN

VIDEO PBL PSV\PEMBENTANGAN PSV T
NATHANIEL.mp4 W

T
F

PBL PSV TAHUN 6KINABALU

TAJUK PBL : ePORTFOLIO PSV6K VICTORY

Start!

SOALAN KURIKULUM 1

SOALAN UTAMA : 2

Apakah yang dimasudkan dengan ePortfolio ?
Koleksi hasil kerja murid

SOALAN UNIT : 3
4
Apakah kepentingan mencipta ePortfolio ?
Untuk menyimpan semua hasil kerja murid dengan selamat dan mudah dirujuk semula

SOALAN KANDUNGAN

1.Pernahkah kamu menghasilkan Portfolio secara menual ?
Tidak pernah

2.Apakah alatan yang kamu gunakan untuk membina ePortfolio ?
Aplikasi smallpdf, canva, anyflip dan Microsoft powerpoint

3.Apakah ciri-ciri ePortfolio yang akan kamu hasilkan ?
. Mudah dirujuk melalui link yang dikongsikan dan koleksi hasil kerja PSV

tersusun dengan kemas

SOALAN KANDUNGAN

4.Apakah langkah-langkah dalam menghasilakan ePortfolio yang kamu cipta ?
1. Membina slaid Powerpoint koleksi hasil kerja PSV.
2. Menukarkan fail slaid Powerpoint kepada bentuk PDF menggunakan aplikasi

smallpdf.
3. Memuatnaik fail PDF ke dalam aplikasi Anyflip menjadi ePortfolio PSV.

5. Apakah kegunaan ePortfolio yang kamu hasilkan ?
Menyimpan semua hasil kerja PSV dengan kemas, selamat dan mudah dirujuk
semula.

SOALAN KANDUNGAN

6. Jelaskan kepentingan ePortfolio tersebut.
Untuk menyimpan semua hasil kerja PSV sebagai bukti saya menyiapkan
semua tugasan PSV.

7. Jelaskan kebaikan ePortfolio kepada kita.
Sebagai satu kaedah untuk menyimpan semua hasil kerja murid dengan
kemas, selamat dan mudah dirujuk semula.

APAKAH BAHAN YANG DIPERLUKAN 1
2
Hasil kerja PSV 3
Aplikasi Microsoft powerpoint, Whatsapp, 4
Anyflip, Smallpdf, Canva,Buku teks


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PDF/BOOK Ah, The Beach! 2022 Tropical Wall Calendar kindle
Next Book
RUTIN ADAM