The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผล-การอบรมการวัดและประเมินผล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nipapornkamalaeman, 2022-09-01 09:11:13

รายงานผล-การอบรมการวัดและประเมินผล

รายงานผล-การอบรมการวัดและประเมินผล

รายงานผลการอบรม

การวดั และประเมนิ ผลการจัดการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาด COVID -19

นางสาวนภิ าพร กาหมาแลหมนั
ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรยี นนาทววี ิทยาคม อำเภอนาทวี จงั หวัดสงขลา
สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตลูรายงานผลการอบรม

เรือ่ ง การวดั และประเมินผลการจดั การศึกษา
ในชว่ งการแพร่ระบาด COVID -19

นางสาวนิภาพร กาหมาแลหมนั

โรงเรยี นนาทวีวทิ ยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรยี นนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จงั หวดั สงขลา 1
1
ท่ี ศธ 04338.18/ วันที่
1
เรือ่ ง รายงานผลหลักสตู ร “การวดั และประเมินผลการจดั การศกึ ษาในชว่ งระบาด COVID-19”

เรียน ผอู้ ำนวยการโรงเรียนนาทววี ิทยาคม
เร่อื งเดิม
ตามที่ คณะกรรมการเครือข่ายสง่ เสริมประสิทธภิ าพการจัดการศึกษามธั ยมศึกษา จังหวดั สงขลา

กำหนดจดั อบรม เร่อื ง “การวัดและประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษาในช่วงการแพร่ระบาด COVID - 19”
ในระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2564 ผ่านแอพพลเิ คชั่น Zoom โดยใช้รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ครู

ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างเหมาะสมและมปี ระสิทธภิ าพ นน้ั

ข้อเท็จจริง
ในการนี้ ข้าพเจ้า นางสาวนิภาพร กาหมาแลหมัน ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้ร่วมการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
จึงได้สรุปรายงานผลการอบรมดังกล่าวมาเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนและพฒั นางานของหนว่ ยงาน

ตอ่ ไป ทง้ั น้ี ขา้ พเจ้าไดร้ ายงานผล ดังรายละเอยี ดตามเอกสารทแ่ี นบมาพรอ้ มกนั น้ี
ข้อเสนอพจิ ารณา
จึงรายงานเพอ่ื โปรดทราบ

ลงชอ่ื ...................................................
(นางสาวนภิ าพร กาหมาแลหมนั )
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

รายงานผลการอบรม

เรือ่ ง “การวัดและประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษาในช่วงการแพรร่ ะบาด COVID-19”
ระหว่างวนั ที่ 23 - 24 สิงหาคม 2564
ผา่ นแอพพลิเคชนั่ Zoom

ข้าพเจ้า นางสาวนิภาพร กาหมาแลมัน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรยี นนาทวีวิทยาคม
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้เข้าร่วม
การอบรมเรื่อง “การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด COVID -19”
ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom บัดนี้ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม
ดังกลา่ วเรยี บร้อยแลว้ จงึ ขอรายงานสรุปผลให้ทราบ ดงั นี้
1. การฝกึ อบรมดังกลา่ วมีวัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล
การจัดการศกึ ษาในช่วงการแพรร่ ะบาด COVID -19

1.2 เพอื่ กำหนดวิธกี ารวัดและประเมนิ ผลการจดั การเรยี นการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2016 ไดอ้ ยา่ งเหมาะสมและมีประสทิ ธิภาพ

2. เนอื้ หาและหวั ข้อวชิ าของการอบรม สรปุ สาระสำคัญไดด้ ังนี้
การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด COVID - 19 รับผิดชอบโดย

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา ร่วมกับวิทยากรจาก
ส ำ น ั ก ท ด ส อ บ ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท ี ก า ร ศ ึ ก ษ า ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษ า ป ทุ มธ า นี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการวัดผลประเมินผลในช่วงการแพร่ระบาด COVID - 19 เพื่อนำความรู้ ทักษะจากการอบรมในครัง้ นี้
ไปใชใ้ นกิจกรรมการเรียนการสอนในรปู แบบออนไลน์ ใหม้ ปี ระสิทธภิ าพและเกดิ ประสิทธผิ ลตอ่ หน่วยงาน
ใหส้ งู ขนึ้ โดยมรี ายละเอยี ด ดังน้ี

2.1 การวัดผลประเมนิ ผลอยา่ งไรในช่วงการแพรร่ ะบาด COVID 19 บรรยายโดย
ดร.ชนาธปิ ทุย้ แป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- แนวปฏิบตั ใิ นการวดั และประเมนิ ผล

- มาตรฐานและตัวชี้วัดกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
บรบิ ทของสถานศึกษา

- การจัดการเรียนรแู้ ละการประเมินสมรรถนะ
- การวัดและประเมินผลอย่างไรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา
(COVID-19)
- หลักการสำคัญในการวัดและประเมนิ ผลในชว่ งสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ ต่อ
โคโรนา (COVID-19)
2.2 การวดั ผลประเมนิ ผลโดยใช้แอพพลิเคชัน่ บรรยายโดย
ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึ ษาปทมุ ธานี
- เป้าหมายนโยบายการศึกษา
- เกณฑก์ ารประเมินวิทยฐานะแบบใหม่
- ส่ิงท่ีควรร้ใู นการจดั การเรยี นรู้ออนไลน์
2.3 สอนออนไลนอ์ ย่างไรให้ปงั และการวดั ประเมินอย่างไรให้วา้ ว บรรยายโดย
ผศ.ดร.มฮั ดี แวดราแม คณะศกึ ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิ ยาเขตปัตตานี
- เทคนิคการสอนออนไลนใ์ นรปู แบบต่าง ๆ
- การสรา้ งขอ้ สอบด้วย Application ตา่ ง ๆ
- Application ในการวัดและประเมนิ ผลออนไลน์
- การวดั และประเมนิ ผลในระดบั ประถม ระดบั มัธยม
- การนำ Application มาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนใหน้ ่าสนใจ

3. ประโยชนท์ ไ่ี ด้รับจากการอบรมคร้งั น้ี
3.1 Application ในการวัดและประเมินผลออนไลน์
3.2 Application ทีน่ า่ สนใจสำหรบั จดั กจิ กรรมการเรียนการสอนออนไลน์
3.3 วิธีการวัดและประเมนิ ผลการจัดการศึกษาในชว่ งการแพร่ระบาด COVID -19
3.4 เกณฑ์การประเมินผลในรปู แบบ Onsite และ Online/Covid
3.5 เทคนิคการต้ังค่าตา่ ง ๆ ในการสรา้ งข้อสอบด้วย Google form
3.5 เทคนคิ การสรา้ งใบงาน ใบความรู้ ด้วย Liveworksheets.com
3.6 การสร้าง QR Code ในรูปแบบต่างๆ
3.7 การปรับเปลี่ยนเนื้อหา / ใบงานในรูปแบบตา่ ง ๆ ใหเ้ ข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดโควดิ 19

4. แนวทางในการนำความรูท้ กั ษะท่ีได้รบั จากการฝกึ อบรมครงั้ นไี้ ปปรบั ใชใ้ หเ้ กดิ ประโยชน์
แก่หน่วยงาน มดี งั น้ี

4.1 เป็นแนวทางในการปฏบิ ตั ติ น ปฏบิ ตั งิ าน
4.2 เผยแพร่ความรู้ทไ่ี ดจ้ าการอบรมใหแ้ ก่บคุ คลที่สนใจ
4.3 นำความรแู้ ละเทคนิคต่างๆ ไปปรับใชใ้ ห้กบั เพอื่ นครแู ละบคุ ลากร
4.4 จัดบรรยากาศในหอ้ งเรียนออนไลน์ ใหม้ ีความน่าสนใจ พรอ้ มรบั การเรียนรใู้ หม่ ๆ
ในสถานการณแ์ พร่ระบาด COVID 19

5. ผลการอบรม
การอบรมเรื่อง “การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19”

ทำให้ข้าพเจ้ามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
COVID -19” รวมทั้งเทคนิคการใช้ Application ต่าง ๆ มาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจ นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเข้าเรียนออนไลน์ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสอนของครูในรปู แบบเดมิ ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ ไวรัสโคโรนา COVID 19

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการใช้เครื่องออนไลน์ต่าง ๆ
เป็นสิ่งที่ทำยาก และดูเหมือนว่าครูจะมภี าระงานมากขึ้น ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานนี้จะต้องมี
ความตั้งใจ ความพยายาม ความอดทน และต้องทำงานตลอดเวลา แต่ถ้าจะพิจารณาอย่างท่องแท้แล้ว
ก็ไม่ใช่ภาระงานที่นอกเหนือขอบเขตของความเป็นครูที่มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาบุคคล ครูที่ปฏิ บัติ
หน้าที่เต็มที่ตามแนวทางที่ถูกต้องย่อมจะได้รับผลงานของความเหน็ดเหนื่อยอย่างคุ้มค่าในเบื้องต้น
คือได้ช่ืนชมกบั ความเจริญงอกงามของศษิ ย์ ดงั คำกล่าวที่วา่ “ความสำเร็จของศิษย์คือรางวัลของคร”ู

6. เอกสารท่ไี ด้รับจากการอบรม มดี งั ตอ่ ไปน้ี คือ
6.1 รายช่ือผ้เู ขา้ รับการอบรม
6.2 เอกสารประกอบการอบรมการอบรม
6.3 เกียรติบัตรผ่านการอบรมเรื่อง “การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด

COVID -19”

7. เอกสารที่ควรเผยแพรใ่ หค้ วามรแู้ ก่บคุ ลากรของโรงเรยี นนาทววี ทิ ยาคม คอื
รายงานผลการอบรมเร่อื ง “การวัดและประเมนิ ผลการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด

COVID -19”

8. การเผยแพรค่ วามรู้ ประสบการณ์ ทักษะและอนื่ ๆ แกผ่ เู้ กย่ี วข้อง คอื
8.1 ขยายผลแนวทาง ขั้นตอน วธิ ีการในการวดั และประเมินผลการจดั การศกึ ษาในชว่ งการแพร่

ระบาด COVID -19”
8.2 เผยแพรแ่ นวทางการวดั และประเมนิ ผลผ่านแอพพลิเคชน่ั ตา่ ง ๆ

ภาคผนวก

1. สำเนาหนงั สอื ท่ี ศธ 04338.40/ว003
2. กำหนดการอบรม
3. เกยี รตบิ ตั รการอบรมฯ
4. ภาพกิจกรรมการอบรมฯ
5. เอกสารประกอบการอบรม

สำเนาหนังสอื ท่ี ศธ 04338.40/ว003กำหนดกำรอบรม

เกียรติบตั รกำรอบรมฯ

ภำพกิจกรรมกำรอบรมฯเอกสำรประกอบกำรอบรม


Click to View FlipBook Version