The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตร 10 ตลาดนัด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nipapornkamalaeman, 2022-09-05 19:20:49

หลักสูตร 10 ตลาดนัด

หลักสูตร 10 ตลาดนัด

หลักสูตรที่ 10“Active Learning”

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

บันทกึ ข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรยี นนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จงั หวัดสงขลา

ท่ี ศธ 04338.18/ วนั ที่

เรอ่ื ง ขอรายงานผลการอบรมเชงิ ปฏิบัติการเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา

ผา่ นระบบออนไลน์ “ตลาดนดั การเรียนรูอ้ อนไลนว์ ังจันทรเกษม” ครั้งท่ี 2

เรยี น ผู้อำนวยการโรงเรยี นนาทวีวทิ ยาคม

เรอื่ งเดมิ

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวนิภาพร กาหมาแลหมัน ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่ 10
ในหัวขอ้ “Active Learning” ซงึ่ ข้ึนจัดโดย กระทรวงศกึ ษาธิการ เมื่อวนั ท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 น้นั

ขอ้ เทจ็ จรงิ
บัดนี้การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงเสนอรายงานผล
การเข้ารว่ มกจิ กรรม ตามรายละเอียดทแี่ นบมาพร้อมน้ี

ข้อเทจ็ จรงิ
พิจารณาลงนาม ตามเอกสารดังแนบ

ลงชอ่ื ......................... ..............................
(นางสาวนภิ าพร กาหมาแลหมนั )
ตำแหน่ง ครู

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

คำนำ

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธกิ ารไดด้ ำเนินการจดั กิจกรรมการอบรมออนไลน์ ตลาดนดั วงั จนั ทรเกษม เฟส 2
ในครงั้ นี้มีการอบรมทั้งหมด 10 หลักสูตรใหแ้ กบุคคลาการทางการศึกษาและผ้ทู ส่ี นใจในการพัฒนาตนเองดงั น้ี

หลกั สตู รที่ 1 คณุ ธรรมสร้างสขุ สำหรับครูสผู่ ู้เรยี น
หลกั สูตรท่ี 2 การสร้างวินยั สคู่ วามเปน็ เลศิ ทางกีฬาของเยาวชนไทย
หลกั สตู รที่ 3 เปดิ โลกการศกึ ษาไรข้ ีดจำกัดในยุคจกั รวาลนฤมิต
หลกั สูตรท่ี 4 ค่านิยมทด่ี ีงามของเด็กและเยาวชน
หลกั สตู รท่ี 5 คุณคา่ ทางวฒั นธรรมในความงดงามของชวี ติ
หลักสตู รท่ี 6 จำอวดหน้าวงั (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บา้ น รากฐานการศกึ ษา
สนุ ทรียภาพทางปัญญาคุณคา่ มรดกแผ่นดนิ
หลักสูตรท่ี 7 ส่ือยคุ ใหม่ การศกึ ษาออนไลน์
หลกั สตู รที่ 8 การสอนให้สนกุ จากครูทมี่ ปี ระสบการณ์
หลักสูตรท่ี 9 หลกั การปฏบิ ตั ริ าชการ
หลักสตู รท่ี 10 Active Learning
ขา้ พเจา้ ขอขอบคณุ กระทรวงศกึ ษาธิการ และผูท้ ี่มสี ่วนเกย่ี วข้องทกุ ฝ่าย ทีม่ สี ่วนรว่ มในการจดั อบรมใน
ครงั้ นเ้ี พอ่ื ให้บุคลากรทางการศึกษาไดน้ ำแนวทางไปตอ่ ยอดและเปน็ วธิ ีปฎบิ ตั เิ พื่อใหเ้ กดิ ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนพรอ้ มทักษะความร้ใู นด้านต่างๆสืบไป

นางสาวนิภาพร กาหมาแลหมัน

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

สารบญั หนา้

เรอื่ ง ข
บันทึกขอ้ ความ ค
คำนำ 1
สารบัญ
เอกสารประกอบการประชมุ 6
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ภาพเกียรตบิ ัตร

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

แบบรายงานผลการเข้ารบั การอบรมและการนำไปใช้ในการจดั การเรียนรู้

โรงเรยี นนาทววี ิทยาคม

*************************

1. ข้อมลู ผเู้ ข้ารับการอบรมพัฒนา

1.1 ชอ่ื -สกุล นางสาวนิภาพร กาหมาแลหมนั ตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรยี น นาทววี ิทยาคม

สำนกั งานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศึกษาสงขลา สตลู

1.2 หัวข้อหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2 หลักสูตรที่ 10
ในหัวข้อ “Active Learning”

รหสั หลกั สูตร - รนุ่ ท่ี -

ระหวา่ งวนั ท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565

เปน็ เวลารวมทัง้ สิ้น 1 วัน ณ อบรมผ่านส่ือการเรยี นรใู้ นรปู แบบดิจิทลั

http://moemarket.moe.go.th/app/main/main.php

1.3 การใช้ประโยชนจ์ ากการเข้ารบั การอบรมและการนำไปใชใ้ นการจดั การเรียนรู้

 ขยายผลเพ่ือพัฒนานักเรยี น  ขยายผลแก่บุคลากรในโรงเรยี น

 เปน็ แบบอยา่ ง และเกยี รตยิ ศของโรงเรยี น  อื่นๆ ระบุ

2. รายละเอียดการไปเขา้ รบั การอบรมฯ เอกสาร/สอื่ /วัสดอุ น่ื ๆ ขอ้ สงั เกต ความรทู้ ไ่ี ดร้ ับ/
ประโยชนท์ ่ีไดร้ ับจากการเขา้ ร่วมการอบรมฯ (ระบุใหช้ ดั เจน)
Andrew Biggs (แอนดูรว์ บิ๊กส์) ได้นำสุภาษิต คำพังเพยของภาษาไทย มาประยุกต์ให้เข้ากับ

ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนด้วยวธิ ีแบบ Active Learning

Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
หรือสร้างความรูใ้ ห้เกดิ ข้นึ ในตนเอง ด้วยการลงมอื ปฏิบัตจิ รงิ ผ่านส่อื หรอื กจิ กรรมการเรียนรู้ ที่มีครผู ู้สอนเป็น

ผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ
ผูเ้ รียนมกี ารวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินคา่ จากส่ิงที่ได้รบั จากกจิ กรรมการเรยี นรู้ ทำให้การเรียนรู้
เปน็ ไปอยา่ งมีความหมายและนำไปใชใ้ นสถานการณ์อนื่ ๆได้อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒกิ ลุ , 2558)

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

ลักษณะของการจดั การเรียนการสอนแบบ Active Learning เปน็ ดังน้ี (ไชยยศ เรอื งสวุ รรณ, 2553)
1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้
2. เป็นการเรียนการสอนทเ่ี ปิดโอกาสใหผ้ ้เู รียนมสี ่วนรว่ มในกระบวนการเรยี นรสู้ ูงสดุ
3. ผู้เรียนสรา้ งองคค์ วามรแู้ ละจดั กระบวนการเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
รว่ มมอื กนั มากกว่าการแขง่ ขัน
5. ผู้เรียนเรียนรคู้ วามรบั ผดิ ชอบร่วมกัน การมวี นิ ยั ในการทํางาน และการแบ่งหน้าทคี่ วามรับผิดชอบ
6. เปน็ กระบวนการสรา้ งสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พดู ฟงั คดิ อยา่ งลุ่มลกึ ผเู้ รยี นจะเป็นผู้จัดระบบการ
เรยี นรู้ด้วยตนเอง
7. เปน็ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ ทกั ษะการคดิ ข้นั สูง
8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิด
รวบยอด
9. ผู้สอนจะเป็นผูอ้ ำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อใหผ้ เู้ รียนเป็นผู้ปฏิบัติดว้ ยตนเอง
10. ความร้เู กิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผเู้ รยี น

บทบาทของอาจารย์ผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังน้ี
(ณชั นนั แกว้ ชัยเจรญิ กิจ, 2550) จัดใหผ้ เู้ รียนเป็นศนู ย์กลางของการเรียนการสอน กจิ กรรมต้องสะท้อนความ
ต้องการในการพัฒนาผเู้ รยี นและเนน้ การนำไปใชป้ ระโยชน์ในชีวติ จรงิ ของผเู้ รยี น

1. สร้างบรรยากาศของการมีสว่ นร่วม และการเจรจาโตต้ อบท่สี ง่ เสริมให้ผ้เู รยี นมปี ฏสิ มั พนั ธ์ที่ดีกับผู้สอน
และเพอ่ื นในชั้นเรียน

2. จดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนใหเ้ ปน็ พลวตั สง่ เสริมใหผ้ เู้ รียนมีสว่ นร่วมในทกุ กิจกรรมรวมทงั้
3. กระตุน้ ใหผ้ เู้ รียนประสบความสำเรจ็ ในการเรียนรู้
4. จัดสภาพการเรยี นรแู้ บบร่วมมอื สง่ เสริมใหเ้ กิดการรว่ มมือในกลุม่ ผ้เู รยี น
5. จดั กจิ กรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผเู้ รยี นได้รับวิธกี ารสอนทหี่ ลากหลาย
6. วางแผนเกีย่ วกบั เวลาในจัดการเรยี นการสอนอย่างชัดเจน ทงั้ ในส่วนของเนือ้ หา และกิจกรรม
7. ครผู ูส้ อนต้องใจกว้าง ยอมรบั ในความสามารถในการแสดงออก และความคดิ เของท่ีผเู้ รยี น

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

3. การนำความรู้จากการอบรมไปใชใ้ นการจดั การเรยี นการสอนใหม้ ปี ระสิทธภิ าพและประสทิ ธผิ ล
สูงสุด

 ตอ่ ตนเอง ได้แก่
1. ได้รับความรใู้ นการพฒั นางานท่ีรบั ผิดชอบ ในดา้ นปฏบิ ตั ิการเสริมสรา้ งศกั ยภาพขา้ ราชการครแู ละ

บุคลากรทางการศึกษา
2. ให้ตนเองมคี วามรใู้ นการบรหิ ารจัดการตนเองในการเสริมสรา้ งศกั ยภาพและสามารถแนะนำผ้อู น่ื ได้

 ตอ่ หน่วยงาน ได้แก่
1. การพฒั นาโรงเรียนให้มคี ณุ ภาพ ในดา้ นต่าง ๆ โดยเฉพาะงานดา้ นบคุ คล
2. แนะนำเพ่อื นครูให้การเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ พฒั นาความรใู้ นการพัฒนางานทีร่ ับผดิ ชอบ

4. สรปุ ข้อคดิ เหน็ /ข้อเสนอแนะ

4.1 การอบรมนม้ี ีประโยชนม์ าก สามารถนำไปใชใ้ นการปฏบิ ตั งิ านได้จรงิ อกี ทง้ั ยังสามารถถา่ ยทอด
ความรูใ้ ห้แกบ่ ุคลากรในหน่วยงานได้

4.2 วทิ ยากรมคี วามรู้ ประสบการณ์และทกั ษะในการถา่ ยทอดอยา่ งดยี ง่ิ ทำให้ผู้เขา้ อบรมมีความรู้
ความเขา้ ใจและสามารถบรรลุวตั ถปุ ระสงค์ในการอบรม

4.3 ระยะเวลาในการฝึกอบรม เหมาะสมกบั การดำเนนิ การฝึกอบรม
4.4 ตำราประกอบการอบรม มมี าตรฐาน สามารถใชศ้ กึ ษาคน้ คว้าและนำไปอา้ งอิงได้
อีกทง้ั เอกสารทีป่ ระกอบการบรรยายด้วยคอมพวิ เตอรม์ คี รบถ้วน

ขอรบั รองว่าขอ้ มลู ทร่ี ายงานขา้ งต้นเปน็ จริงทุกประการ

ลงช่ือ.....................................................ผรู้ ายงาน
(นางสาวนภิ าพร กาหมาแลหมนั )
ตำแหน่ง ครูหลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

การอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเสรมิ สร้างศกั ยภาพขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา
ผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรยี นรูอ้ อนไลนว์ งั จนั ทรเกษม” ครงั้ ที่ 2
หลักสูตรท่ี 10 ในหวั ข้อ “Active Learning”
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
ณ กระทรวงศกึ ษาธิการ

******************************

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

ภาคผนวก

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

เกยี รตบิ ตั ร

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”

ภาพประกอบ

หลกั สูตรที่ 10 “Active Learning”


Click to View FlipBook Version