The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวมหาดไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vasabih, 2019-12-25 00:29:14

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

จดหมายข่าวมหาดไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

มหาดไทยจดหมายขา่ ว

ปที ี่ ๕ ฉบับท่ี ๓ เดอื นพฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

มท.๑ส่ังการผูว้ า่ ฯ มท.๒ เดนิ หนา้
๑๔ จงั หวัดภาคใต้

เตรียแมจพ้งรเอ้ ตมรือับนทุกสปถชานชก.ารณ์
ก่อนเกิดสถานการณ์หนา้ ๒

ลดเช่อื มทกุ เครือขา่ ยทางสังคม
การเสยี ชวี ิตบนถนน
ในรอที่สบะส๑มก๕ว่าป๔ี แสนคน

หน้า ๕

มท.๓ ออกตรวจเยี่ยม
โครงการกอ่ สร้างระบายน้ำ� หลกั

เพอื่ บรรเทาปญั หาน�ำ้ ท่วมพนื้ ท่ีชมุ ชน
และโครงการกอ่ สร้างเข่ือนป้องกันตลงิ่

พื้นทจ่ี ังหวัดพทั ลงุ หน้า ๖

สานตอ่ คำ� พอ่ สอน

“...สงั คมใดก็ตาม ถา้ มคี วามเอ้ือเฟอ้ื เก้อื กลู กนั ด้วยความมงุ่ ดมี ุง่ เจริญตอ่ กนั สงั คมนั้นยอ่ มเตม็ ไปด้วย
ไมตรจี ติ มติ รภาพ มีความรม่ เยน็ เปน็ สุข นา่ อยู.่ ..”

พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู พิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานเพ่ือเชญิ ลงพิมพ์ในนติ ยสารทีร่ ะลึกครบ ๓๖ ปี ของสโมสรไลออนส์แหง่ กรงุ เทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมอื่ วนั ที่ ๓๑ มนี าคม พุทธศกั ราช ๒๕๓๘

ห ม า ย ด่ ว น

มท.๑

ส่ังการผวู้ า่ ฯ

๑๔ จงั หวดั ภาคใต้
แเตจรยีง้ มเตพรือ้อนมรปบั ทชกุ ชสถ. ากน่อกนารเกณิด์ สถานการณ์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ด�ำเนินการทางกฎหมาย ส�ำหรับในด้านการเผชิญเหตุ ได้เน้นย�้ำ
เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา
(บกปภ.ช.) ไดต้ ดิ ตามลกั ษณะอากาศของกรมอตุ นุ ยิ มวทิ ยาพบวา่ ชว่ งกลาง สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมาย โดยต้องมอบภารกิจ
เดอื นตลุ าคมจนถงึ เดอื นธนั วาคม บรเิ วณภาคใตจ้ ะไดร้ บั อทิ ธพิ ลของมรสมุ ในพื้นที่ปฏิบัติงานแก่ผู้รับผิดชอบ พร้อมก�ำหนดข้ันตอน วิธีการที่เป็น
ตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ทพี่ ดั ปกคลมุ ภาคใตแ้ ละอา่ วไทย สง่ ผลใหม้ ฝี นตกชกุ รูปธรรม ชัดเจน ได้แก่ ดา้ นการสื่อสาร ให้จดั ระบบการส่อื สารระหวา่ ง
และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่บริเวณภาคใต้ เพื่อเตรียมพร้อม หนว่ ยงานภาครฐั หน่วยทหาร เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ และ
รบั สถานการณ์ บกปภ.ช. สง่ั การใหผ้ วู้ า่ ราชการจงั หวดั ในฐานะผอู้ ำ� นวยการ เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่ม
ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๑๔ จงั หวดั ภาคใต้ เพชรบุรี และ ช่องทางส�ำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขอรับความ
ประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากประชาชน ด้านการจัดการทรัพยากร
และคลน่ื ลมแรงทอี่ าจเกดิ ขน้ึ โดยตอ้ งแจง้ เตอื น เพอ่ื ใหป้ ระชาชนรบั ทราบ ใหก้ ำ� หนดหนว่ ยงานรบั ผดิ ชอบ ประสานงาน ผมู้ อี ำ� นาจสง่ั การเคลอ่ื นยา้ ย
ขอ้ มลู ขา่ วสาร แนวทางปฏบิ ตั ิตน และช่องทางการขอรบั ความช่วยเหลือ ยานพาหนะ เครอื่ งจกั รกลสาธารณภยั ใหพ้ รอ้ มเผชญิ เหตไุ ดอ้ ยา่ งรวดเรว็
จากภาครัฐ นอกจากนี้ ให้ติดตามวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ ทันท่วงที และด้านการด�ำรงชีพ และการบรรเทาทุกข์ ให้จัดเตรียม
สภาวะอากาศ สภาพน�้ำหลาก และคลื่นลมในทะเล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง คลังเสบียงอาหารจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน
หากเกดิ เหตสุ าธารณภยั ขนึ้ ใหเ้ สนอผมู้ อี ำ� นาจตามกฎหมาย แจง้ เตอื นภยั ดา้ นอาหาร และน้�ำด่ืมไดท้ ันที โดยให้ฝ่ายปกครอง หน่วยทหาร องค์กร
ประชาชน พรอ้ มส่งั อพยพออกจากพื้นท่เี สี่ยงภยั ไปอยู่ในจุดปลอดภัยสงู ปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีประสบภัย
พร้อมจัดต้ังเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ พร้อมเชิญชวนจิตอาสามีส่วนร่วมกับภาครัฐตามทักษะความถนัดในการ
เตน็ ทส์ นาม ให้มคี วามพรอ้ มรองรบั การอพยพของประชาชน ในส่วนของ ให้ความชว่ ยเหลือประชาชนท่ปี ระสบภัย
สถานที่ท่องเที่ยว ท้ังทางธรรมชาติ และพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเล ให้วาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ิมเติมว่า บกปภ.ช.
มาตรการ การแจ้งเตือนนักท่องเท่ียวหรือบุคคลเข้าพ้ืนที่ พร้อมจัด ได้เน้นย�้ำให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจ
เจ้าหนา้ ทเ่ี ฝ้าระวังตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ใหก้ ำ� หนดมาตรการห้ามการเดนิ เรือ เกดิ ข้นึ และรายงานมายังกองอำ� นวยการกลางอยา่ งตอ่ เน่ือง ทัง้ น้ี พน่ี ้อง
กรณีที่มีความเสี่ยงภัย พร้อมก�ำหนดแนวทาง วิธีการ และระบบในการ ประชาชนสามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือได้ทางสายด่วน
บงั คบั ควบคมุ นำ� เรอื ทฝี่ า่ ฝนื ซง่ึ อยใู่ นภาวะเสย่ี งภยั กลบั เขา้ สฝู่ ง่ั หากฝา่ ฝนื สาธารณภยั โทร.๑๙๗๘ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

2 จดหมายข่าวมหาดไทย: ฉบับที่ ๓ เดือนพฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

ภารกิ จ ร า ช สี ห์

มท.๑ ลงพนื้ ท่ี

คตรลวจอเยง่ยี มเปการรกมอ่ สปร้ารงะเขช่ือนากร

ช่วงท่ี ๑ คืบหน้ากว่ารอ้ ยละ ๙๒

พรอ้ มจัดการท่ีอยอู่ าศัยให้กบั ประชาชนโดยรอบ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียม
ความก้าวหน้าการก่อสร้างเข่ือนคลองเปรมประชากร และการจัดการท่ีอยู่อาศัยริมคลอง
เปรมประชากร ท่ีบริเวณริมคลองเปรมประชากร หลงั วัดเสมียนนารี เขตจตจุ ักร กรงุ เทพมหานคร
โดยมี นายชานน วาสิกศริ ิ ผชู้ ่วยปลดั กระทรวงมหาดไทย พลโท ธรรมนูญ วิถี แมท่ พั ภาคท่ี ๑
นายขจติ ชัชวานชิ ย์ รองปลดั กรงุ เทพมหานคร นายธนัช นฤพรพงศ์ การสร้างความเขา้ ใจกบั ประชาชนในพน้ื ท่ี ฝ่ายทหาร โดยกองทัพภาคที่ ๑
ผชู้ ว่ ยผอู้ ำ� นวยการสถาบนั พฒั นาองคก์ รชมุ ชน (องคก์ ารมหาชน) และ ได้ส�ำรวจพ้ืนที่และพบปะพูดคุยกับประชาชนและเปิดเวทีประชาคมเพ่ือ
หนว่ ยงานทเ่ี กยี่ วขอ้ ง รว่ มลงพน้ื ทต่ี รวจเยย่ี มพรอ้ มรบั ฟงั การบรรยายสรปุ ท�ำความเข้าใจชี้แจงการรื้อถอนบางส่วน และรับฟังเสียงสะท้อนปัญหา
แผนการด�ำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร โดยส�ำนักการ ความเดือดร้อนจากการสร้างเข่ือนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ระบายน�้ำ กรุงเทพมหานคร ช่วงท่ี ๑ (จากคลองบ้านใหม่ ถึงบริเวณ (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการออมทรัพย์ ด�ำเนินการออมทรัพย์
หมบู่ า้ นแกรนด์คาแนล) ระยะทาง ๕๘๑ เมตร ดำ� เนินการแลว้ เสรจ็ คดิ เปน็ ให้กับครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พร้อมร่วมร้ือถอนและขนย้ายส่ิงของ
รอ้ ยละ ๙๒ ซงึ่ เรว็ กวา่ เปา้ หมายทตี่ งั้ ไว้ ไดแ้ ก่ ตอกเสาเขม็ เขอื่ น ไดจ้ ำ� นวน ในบ้านพักของประชาชนริมคลองเปรมประชากรที่มีความประสงค์
๗๖๘ ตน้ ติดต้ังแผงกันดนิ คอนกรีตเสริมเหลก็ ไดจ้ ำ� นวน ๗๖๐ ช่อง และ กลับภมู ิล�ำเนา
งานก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองแยก ความยาว ๘ เมตร ความก้าวหน้าการกอ่ สร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร มีท่มี าจาก
โดยอยู่ระหว่างการด�ำเนินงานระบบท่อรวบรวมน้�ำเสีย ความยาว ๕๙๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๒
เมตร และตดิ ตง้ั ราวเหลก็ กนั ตก ความยาว ๕๑๕ เมตร สำ� หรบั การจดั การ ใหก้ ระทรวงมหาดไทย โดยกรงุ เทพมหานครดำ� เนนิ การกอ่ สรา้ ง ระยะเวลา
ด้านท่ีอยอู่ าศัย โดยสถาบนั พฒั นาองคก์ รชมุ ชน (องค์การมหาชน) ให้กบั ดำ� เนินการ ๔ ปี ตงั้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ภายในกรอบ
ประชาชนรมิ คลองเปรมประชากร ไดร้ บั รองสทิ ธคิ รวั เรอื นแลว้ ๒๘ ชมุ ชน วงเงิน ๓,๔๔๓ ลา้ นบาท ซงึ่ เมือ่ ด�ำเนินการแลว้ เสรจ็ จะเป็นการยกระดบั
๖ หมบู่ ้าน รวม ๓๔ ชมุ ชน ดำ� เนินการจดั ตง้ั กล่มุ ออมทรัพย์ ๓๓ ชุมชน คณุ ภาพชวี ติ ของประชาชนรมิ คลองเปรมประชากรใหม้ สี ภาพความเปน็ อยู่
โดยจดั ตง้ั เปน็ สหกรณแ์ ลว้ ๕ สหกรณ์ อนมุ ตั โิ ครงการและงบประมาณแลว้ ท่ีดี ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้�ำ ป้องกันปัญหาน้�ำท่วม และ
๔ สหกรณ์ รวม ๙๒๗ ครัวเรอื น วงเงนิ ๑๔๕.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่าง แก้ไขปัญหาน้�ำเน่าเสีย ช่วยลดมลพิษและสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชน
การด�ำเนินการรังวัดที่ดิน โดยกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน ซึ่งมีแผนที่จะ ให้ดขี นึ้
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมีแผนรื้อย้ายชุมชน
ประชาร่วมใจ ๒ เขตจตุจักร ซึ่งมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการแล้ว ๕๘๓
ครวั เรอื น โดยจะเรมิ่ กอ่ สรา้ งบ้านเฟสแรกในเดอื นมกราคม ๒๕๖๓ และ
วางแผนรอ้ื ย้ายก่อสร้างอกี ๒ สหกรณใ์ นเดอื นมกราคม ๒๕๖๓ ในด้าน

3ฉบับที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ :จดหมายข่าวมหาดไทย

นานาสาระ

รมช.มท.ชี้

มท.นำ� ทีมทกุ คนตอ้ งมีจิตส�ำนกึ
ร่วมรกั ษาสง่ิ แวดลอ้ ม

ขบั เคลือ่ นภารกจิ สำ� คญั สู่การปฏบิ ัติ

นายนพิ นธ์ บญุ ญามณี รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย จัดการน�้ำเสียประสบความส�ำเร็จประการแรก คือ การเริ่มต้นจาก
ประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปล่ียนน้�ำเสีย เป็นน้�ำใส เราคนไทย ตวั เราเอง ถา้ เราทกุ คนใช้น้�ำอย่างประหยดั แยกเอาเศษอาหารออกก่อน
ต้องรว่ มมือ” ซง่ึ จัดโดยองคก์ ารจดั การนำ้� เสีย ณ หอ้ งทัพพร์ ดา โรงแรม การล้างจาน หรือการดูแลรักษาถังดักไขมัน เพียงแค่นี้ก็จะสามารถช่วย
เดอะ เบด เวเคช่ัน ราชมังคลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมทั้ง ลดความสกปรกจากบ้านเรือนลงสู่ท่อระบายน้�ำ แหล่งน�้ำได้เป็นอย่างดี
ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบปรับปรุงคุณภาพน้�ำของเทศบาล การทีเ่ ราคนไทยจะชว่ ยกนั ในส่งิ ทก่ี ลา่ วมาแลว้ ไดอ้ ยา่ งสมำ่� เสมอ จะตอ้ ง
นครสงขลา ณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา และชุมชนใกล้เคียงของเทศบาล มีการปลูกฝังจิตส�ำนึก ให้มีความตระหนักว่า การมีส่ิงแวดล้อมที่ดี ไม่มี
นครสงขลา โดยมี นายจารวุ ฒั น์ เกลยี้ งเกลา ผวู้ า่ ราชกาลจงั หวดั สงขลา น�้ำเสีย ไม่มีขยะ แต่ถ้ามีคลองสวยน้�ำใสใกล้บ้าน จะท�ำให้คุณภาพชีวิต
กลา่ วตอ้ นรบั พรอ้ มดว้ ยผอู้ ำ� นวยการองคก์ ารจดั การนำ้� เสยี และเจา้ หนา้ ที่ ของเราดขี น้ึ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน โครงการ “เปลี่ยนน้ำ� เสีย เปน็ นำ้� ใส เราคนไทย ตอ้ งรว่ มมือ”
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา นายกเทศบาลนคร โดยองคก์ ารจดั การนำ�้ เสยี ณ ชมุ ชนรว่ มใจพฒั นา และชมุ ชนใกลเ้ คยี งของ
สงขลาและเจา้ หนา้ ที่ ผู้นำ� ชมุ ชนและประชาชน รว่ มในพธิ เี ปิดโครงการ เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นตัวอย่างของการให้ความส�ำคัญ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดการ เสรมิ สรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจในการปอ้ งกนั แกไ้ ขปญั หานำ้� เสยี และสรา้ ง
น้�ำเสียของประเทศไทยนับว่าเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับประชาชนทุกคน ความตระหนักในการช่วยกันลดความสกปรกของน้�ำจากแหล่งก�ำเนิด
เม่อื แหลง่ น้�ำ แม่น�้ำ ลำ� คลอง มีคณุ ภาพน�้ำท่ีดี ไม่มกี ารเน่าเสยี จะส่งผล การรว่ มกนั รกั ษาสงิ่ แวดลอ้ ม ใหม้ คี วามสอดคลอ้ งกบั นโยบายของรฐั บาล
ท�ำให้คุณภาพชีวิตสุขอนามัยของเราทุกคนดีขึ้น แต่การท่ีจะท�ำให้การ กบั การบรู ณาการในระดบั พน้ื ที่ โดยใหก้ ระทรวงมหาดไทยเปน็ กลไกหลกั
ในการขบั เคลอื่ นภารกจิ ไปสกู่ ารปฏบิ ตั ิ เชน่ การพฒั นาเศรษฐกจิ ฐานราก
4 จดหมายขา่ วมหาดไทย: ฉบับที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จากการบรหิ ารจดั การขยะมลู ฝอย และการแกไ้ ขปญั หานำ�้ เสยี ซง่ึ จะทำ� ให้
สงขลาเป็นเมอื งนา่ อยู่ น่าเท่ยี ว

มลทด.๒สิงห์ส่งข่าว เดินหน้า

เช่ือมทุกเครอื ข่ายทางสงั คม

การเสยี ชวี ิตบนถนน

ในรทอีส่ ะบสม๑กว๕่า ๔ปแสี นคน

นายนพิ นธ์ บญุ ญามณี รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย ต�ำบลขับขี่ปลอดภัย” ซ่ึงมุ่งเน้นประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความ
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการด�ำเนินการ ปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) ให้เป็นกลไกหลักในการ
ดา้ นความปลอดภยั ทางถนน เพอื่ สรา้ งวฒั นธรรมความปลอดภยั ทางถนน ขับเคล่ือนการลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อยา่ งยง่ั ยนื ทโ่ี รงแรมอวานี อำ� เภอเมอื ง จงั หวดั ขอนแกน่ โดยมี ดร.สมศกั ด์ิ โดยเช่ือมโยงการท�ำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ โดยเฉพาะการพฒั นาระบบกฎหมายและบงั คบั ใชก้ ฎหมายลดปจั จยั เสยี่ ง
หน่วยงานทเี่ กี่ยวข้องให้การตอ้ นรับ ทางกายภาพ เพ่ิมศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในพื้นท่ี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงอุบัติเหตุ ทุกภูมิภาค พร้อมเพ่ิมด่านชมุ ชน สกัดเมาแลว้ ขับและขับเร็ว
ทางถนนเป็นปัญหาส�ำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
เป็นจ�ำนวนมาก โดยแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า
๒๒,๐๐๐ คน หากรวมยอดสะสม ๑๕ ปี น่าตกใจท่ยี อดสูญเสยี มากถงึ
๔๐๐,๐๐๐ คน ดงั้ นนั้ รฐั บาลโดยศนู ยอ์ ำ� นวยการความปลอดภยั ทางถนน
จึงเน้นย�้ำให้ทุกภาคส่วนต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องกัน และ
ต้องลดอบุ ัติเหตทุ างถนนอย่างจริงจัง ตอ่ เนือ่ ง เพ่ือใหเ้ กดิ ความตระหนักรู้
และสรา้ งวนิ ยั ในการใชร้ ถใชถ้ นนของประชาชนในภมู ภิ าคตา่ ง ๆ ทวั่ ประเทศ
เพื่อน�ำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด
ส�ำหรับโครงการส�ำคัญที่จะด�ำเนินการในระยะแรกคือ “การเสริมสร้าง

5ฉบับที่ ๓ เดือนพฤศจกิ ายน ๒๕๖๒ :จดหมายข่าวมหาดไทย

ก้ า ว ย่ า ง อ ย่ า ง สิ ง ห์

มท.๓ออกตรวจเยยี่ ม โครงการกอ่ สร้างระบายน�ำ้ หลกั
เพอื่ บรรเทาปญั หาน�้ำทว่ มพ้ืนท่ชี ุมชน

นายทรงศักด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คือ คลองท่าแนะมีขนาดเล็ก ขวางใน ท�ำให้ระบายน�้ำลดลง ส่งผลให้
และคณะ ลงพื้นท่จี ังหวดั พทั ลุง เพ่อื ตรวจเย่ยี ม “โครงการกอ่ สรา้ งระบบ น้�ำล้นตล่ิงเข้าท่วมพ้ืนที่ชุมชน ดังน้ัน เพื่อบรรเทาปัญหา ในปีงบประมาณ
ระบายน�้ำหลักเพ่ือบรรเทาปัญหาน�้ำท่วมพื้นท่ีชุมชนควนขนุน อ�ำเภอ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รฐั บาลจดั สรรให้กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื งด�ำเนินการ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง” และ “โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริม “โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน�้ำท่วมพ้ืนที่
คลองมะกอกใต้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดมะกอกเหนือ ต�ำบล ชมุ ชนควนขนุน อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพทั ลุง” ตามแนวคลองท่าแนะ
มะกอกเหนือ อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง” ซึ่งโครงการดังกล่าว มคี วามยาว ๓,๙๖๐ เมตร ประกอบดว้ ย คันปอ้ งกนั นำ้� ทว่ มริมคลองทา่ แนะ
เป็นภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การปรับปรงุ สะพานคอนกรตี เสรมิ เหล็ก และประตรู ะบายน้ำ� คลองทา่ แนะ
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน “โครงการ ซง่ึ ถ้าแล้วเสรจ็ จะมีพ้ืนทไี่ ดร้ บั ประโยชน์ ๒.๒๙ ตารางกโิ ลเมตร ประชาชน
ก�ำจัดผักตบชวา ในเขตพ้ืนที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ�ำเภอควนขนุน กวา่ ๕,๙๘๒ คน (๑,๙๙๒ ครวั เรือน)
จังหวัดพัทลุง” ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การสนับสนุนเรือก�ำจัด ทง้ั น้ี โดยสภาพภมู ิประเทศของจงั หวดั พทั ลงุ เปน็ ท่ีลุ่ม เมือ่ ถึงฤดฝู น
ผกั ตบชวา โดยมี นายสมชาย เมธวฒั น์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการ น้�ำจะไหลเข้าท่วมพื้นท่ีเกษตร บ้านเรือนของประชาชน ศาสนสถาน และ
และผังเมือง นายดนัย สุนันทารอด ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วย สิ่งสาธารณประโยชน์ของทางราชการช�ำรุดเสียหายเป็นประจ�ำทุกปี ส่งผล
นายอนุชิต มากนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง หัวหน้า ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นปัญหาซ้�ำซากท่ีต้องได้รับการแก้ไข
สว่ นราชการ ผบู้ รหิ าร เจา้ หนา้ ทรี่ ว่ มตอ้ นรบั และนายปราโมทย์ พรหมทอง อย่างถาวร กรมโยธาธิการและผงั เมอื ง จงึ จัดท�ำ “โครงการกอ่ สร้างเขอ่ื น
วิศวกรโยธาช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ปอ้ งกนั ตลงิ่ รมิ คลองมะกอกใต้ บรเิ วณวดั มะกอกเหนอื ตำ� บลมะกอกเหนอื
บรรยายสรปุ โครงการ อ�ำเภอควนขนุน จังหวดั พทั ลงุ ” ระยะทาง ๔๐๐ เมตร และ “โครงการ
นายทรงศักด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดวิหารสูง ต�ำบล
กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) มีภารกิจเก่ียวกับการก่อสร้าง ชยั บรุ ี อำ� เภอเมอื ง จังหวดั พทั ลุง” ระยะทาง ๑๒๐ เมตร (ต่อจากโครงการ
ระบบระบายนำ�้ และปอ้ งกนั นำ�้ ทว่ มพนื้ ทช่ี มุ ชน เขอื่ นปอ้ งกนั ตลง่ิ ทวั่ ประเทศ เดิม ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ) เพ่ือป้องกันการกัดเซาะรมิ ตลิง่
ซ่ึงจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน�้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง รัฐบาล อย่างถาวร ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพของการระบายน�้ำ รักษาระบบนิเวศ
จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกท้ังยังเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้กับคลองมะกอกใต้ กรมโยธาธิการและ
ส�ำหรับเทศบาลต�ำบลควนขนุนและชุมชนต่อเนื่อง มีสาเหตุปัญหาน้�ำท่วม ผงั เมือง ยังไดส้ นบั สนนุ เรือกำ� จัดผักตบชวาใน “โครงการก�ำจดั ผักตบชวา
ในเขตพื้นท่ีห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง”
เฉพาะในเขตพน้ื ทที่ กี่ รมอทุ ยานแหง่ ชาตสิ ตั วป์ า่ และพนั ธพ์ุ ชื เพอ่ื ชว่ ยในการ
ระบายน�้ำลงสู่ทะเลน้อย รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกให้ชาวประมงและ
นกั ท่องเท่ยี วท่มี าชมนก และทะเลบัว มพี นื้ ทรี่ วมท้งั สนิ้ ๑,๔๘๕ ไร่ โดยเรม่ิ
ต้ังแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน ซึ่งเรือก�ำจัดผักตบชวา
แบบสายพานลำ� เลยี ง จ�ำนวน ๑ ลำ� สามารถกำ� จัดผกั ตบชวาได้สงู สดุ วันละ
๑๒๐ ตนั

6 จดหมายข่าวมหาดไทย: ฉบับที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

ม ห า ด ไ ท ย ส ร้ า ง สุ ข

มท.“อขาบั เสคลาอ่ื นสเมดสคันิ รงัหบนครา้ มริบับาผลสู้ท้อูงงอถานิ่ ย” ุ
ในการดูแลผสู้ งู อายทุ ม่ี ีภาวะพ่ึงพงิ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (๒) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ส�ำหรับผูส้ งู อายุที่มภี าวะพึ่งพงิ (๓) ใหบ้ ริการดา้ นสุขภาพขน้ั พ้นื ฐาน ภายใต้
เปิดเผยท่ีกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา การกำ� กับของบคุ ลากรวิชาชพี ดา้ นสุขภาพในพน้ื ที่ (๔) ใหค้ ำ� ปรึกษาดา้ น
รฐั มนตรวี า่ กระทรวงมหาดไทย ไดล้ งนามในระเบยี บกระทรวงมหาดไทย สขุ ภาพเบอ้ื งตน้ และประสานความชว่ ยเหลอื กบั หนว่ ยงานตา่ ง ๆ (๕) ประเมนิ
ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ ปญั หาในการดแู ลผสู้ งู อายทุ ม่ี ภี าวะพงึ่ พงิ เบอ้ื งตน้ และประสานงานในการ
การเบกิ ค่าใชจ้ ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบงั คบั ใชเ้ มื่อ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ส่งต่อไดอ้ ย่างถูกตอ้ ง (๖) บรกิ ารให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล
ท่ีผ่านมา เพื่อให้อาสาสมัครดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ี (Care Plan) (๗) ชว่ ยเหลอื ดแู ลผสู้ งู อายทุ ม่ี ภี าวะพงึ่ พงิ ดา้ นสขุ ภาพพน้ื ฐาน
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มท่ี หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมี การฟน้ื ฟสู มรรถภาพ และกายภาพบ�ำบดั อื่น ๆ ส่วนจ�ำนวนอาสาสมคั ร
การบริการครอบคลุมด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ บริบาลท้องถ่ิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ในแต่ละเทศบาล องค์กรบริหาร
กายภาพบำ� บัดตามประเภทและกิจกรรมบริการ ทีก่ ระทรวงสาธารณสขุ สว่ นตำ� บล อยา่ งนอ้ ย ๒ คน ยกเวน้ เทศบาล องค์กรบรหิ ารส่วนตำ� บลใด
กำ� หนด ท้ังนี้ ตอ้ งผา่ นการอบรมหลกั สตู รทีเ่ ก่ียวข้องกบั การดูแลผสู้ ูงอายุ ท่ีมีจ�ำนวนผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงในพื้นท่ีน้อยกว่า ๔ คน อาจจัดให้มี
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ในระยะยาว และให้มีค่าตอบแทนตามท่ีกระทรวง อาสาสมัครฯ น้อยกวา่ ๒ คนกไ็ ด้ เทศบาล องคก์ รบรหิ ารส่วนต�ำบลใดท่ีมี
มหาดไทยกำ� หนด จ�ำนวนผูส้ งู อายุท่มี ภี าวะพงึ่ พิงในพน้ื ทมี่ ากกว่า ๘ คน และมีความจ�ำเปน็
          รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย อาจก�ำหนดให้มีอาสาสมัครฯ มากกว่า ๒ คนก็ได้ โดยความเห็นชอบ
ไดร้ ว่ มหารอื กบั หนว่ ยงานทเ่ี กยี่ วขอ้ ง เชน่ กรมกจิ การผสู้ งู อายุ กรมอนามยั จากสภาท้องถน่ิ
กรมการแพทย์ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะ ส�ำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน ดังน้ี
กรรมการการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ (๑) ปฏิบัตหิ น้าท่ตี ามแผนการดูแลรายบคุ คล (Care Plan) ไมน่ ้อยกว่า
ก�ำหนดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และ วนั ละ ๘ ช่วั โมง ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ ๒๐ วนั โดยอาสาสมัครฯ ทีผ่ า่ น
หลกั เกณฑ์ วิธีการ เงอื่ นไข อตั ราค่าตอบแทน และการจา่ ยค่าตอบแทน การอบรมหลกั สูตรการดแู ลผูส้ ูงอายขุ นั้ กลาง จ�ำนวน ๗๐ ช่ัวโมง จะไดร้ ับ
ของอาสาสมคั รบริบาลท้องถิ่น ของ อปท. โดยมรี ายละเอียดท่สี ำ� คญั เช่น ค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (๒) อาสาสมัครฯ ที่ผ่านการอบรม
คุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ได้แก่ (๑) มีอายุไม่ต่�ำกว่า หลกั สตู รการดแู ลผสู้ งู อายขุ น้ั กลาง จำ� นวน ๗๐ ชวั่ โมง และผา่ นการอบรม
๑๘ ปี บรบิ รู ณ์ (๒) เปน็ ผผู้ า่ นการอบรมหลกั สตู รการดแู ลผสู้ งู อายขุ น้ั กลาง หลกั สตู รฝกึ อบรมเพม่ิ เตมิ นกั บรบิ าลทอ้ งถน่ิ จำ� นวน ๕๐ ชวั่ โมง ของคณะ
จ�ำนวน ๗๐ ช่ัวโมง ของคณะกรรมการผูส้ ูงอายุแหง่ ชาติ จากหน่วยงาน กรรมการผสู้ งู อายแุ หง่ ชาติ จากหนว่ ยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอื ท่ี อปท.
ภาครฐั ภาคเอกชน หรอื จาก อปท. ทจี่ ดั ใหม้ กี ารอบรมโดยไดร้ บั อนมุ ตั ใิ ห้ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จะได้
ใชห้ ลกั สตู รจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (๓) มภี ูมิล�ำเนาอยใู่ น รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นต้น พร้อมท้ังให้มี
อปท. หรือพื้นท่ีใกล้เคียงที่ได้รับค�ำส่ังให้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ การประเมนิ ผลงาน รบั ฟงั ปญั หาและอปุ สรรค เปน็ ตน้ อาสาสมคั รบรบิ าล
ในการดแู ลผสู้ งู อายทุ ม่ี ภี าวะพง่ึ พงิ จากผบู้ รหิ ารทอ้ งถน่ิ แหง่ นน้ั (๔) ไมเ่ ปน็ ท้องถ่ินจะเป็นผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่และชุมชนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ�ำ ใหไ้ ดร้ บั บรกิ ารดา้ นสาธารณสขุ ในทกุ ดา้ น ตอบรบั การเขา้ สสู่ งั คมผสู้ งู อายุ
ขอบเขตและเง่ือนไขการท�ำหน้าที่ ดังนี้ (๑) ช่วยดูแลสุขภาพส�ำหรับ โดยสมบูรณ์ (Aging Society) ทีม่ ีคุณภาพชวี ิตทีด่ ีและยั่งยนื

7ฉบบั ท่ี ๓ เดอื นพฤศจิกายน ๒๕๖๒ :จดหมายข่าวมหาดไทย

มหาดไทย เสริมสรา้ งองค์ความรู้
ให้แกข่ ้าราชการบรรจใุ หม่ ผ่านหลกั สูตร
รนุ่ ที่
“ ขา้ ราชการท่ดี ”ีการเปน็

๖๕เน้นยำ้� จรยิ ธรรมของข้าราชการ
และการเตรยี มความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าท่ี ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย

นายสมคดิ จนั ทมฤก รองปลดั กระทรวงมหาดไทย ไดร้ บั มอบหมาย สงิ่ ทข่ี า้ ราชการทกุ คนพงึ มี นอกจากน้ี การเตรยี มความพรอ้ มในการปฏบิ ตั ิ
จากปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรม หน้าท่ีถือเป็นคุณสมบัติส�ำคัญ ซ่ึงความพร้อมดังกล่าวย่อมหมายถึง
หลักสูตร “การเป็นข้าราชการท่ีดี” รุ่นที่ ๖๕ ประจ�ำปีงบประมาณ (๑) พร้อมในด้านขีดความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ ช้ัน ๕ อาคาร ๕ กรมส่งเสริม (๒) พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
การปกครองทอ้ งถน่ิ จดั โดย สถาบนั ดำ� รงราชานภุ าพ กระทรวงมหาดไทย ตลอดเวลา (๓) พร้อมท�ำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน
เพ่ือให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของราชการและ ได้ในทุกสถานการณ์ (๔) พร้อมอาสาท�ำงาน โดยมีความเสียสละและ
การเป็นข้าราชการที่ดี มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จ�ำนวน ๑๐๐ คน ยนิ ดีชว่ ยเหลอื งานราชการอืน่ ๆ ท่อี ย่นู อกเหนอื ไปจากความรบั ผิดชอบ
ประกอบดว้ ย ขา้ ราชการจากหนว่ ยงานในสงั กดั กระทรวงมหาดไทย (มท.) ของตน และไม่น�ำเวลาราชการเป็นตัวต้ังในการปฏิบัติหน้าที่แต่เพียง
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เทา่ นนั้ ทว่าจะตอ้ งพรอ้ มท�ำงานในทกุ เมอ่ื (๕) พร้อมท�ำหนา้ ท่ขี องตัวเอง
ใช้ระยะเวลาศึกษาอบรม รวม ๑๐ วนั ระหวา่ งวันที่ ๒๑ - ๓๐ ตลุ าคม ให้ดีท่ีสุด โดยทุ่มเทเวลาให้กับการท�ำงานอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นท�ำงาน
๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และ (๖) พร้อมใช้
นายองั กูร สุน่ กุล ผู้อ�ำนวยการสถาบันดำ� รงราชานุภาพ กลา่ วรายงาน โอกาสในแตล่ ะวนั ทำ� งานเพอื่ สง่ั สมความรแู้ ละประสบการณใ์ นสายอาชพี
รองปลดั กระทรวงมหาดไทย กลา่ วแสดงความยนิ ดกี บั ขา้ ราชการ ตลอดจนผกู มติ รสมั พนั ธก์ บั ผู้บงั คบั บญั ชาและผรู้ ่วมงานอยเู่ สมอ
ทบี่ รรจใุ หม่ พรอ้ มบรรยายพเิ ศษในหวั ขอ้ เรอ่ื ง “การเปน็ ขา้ ราชการทดี่ ”ี           การศกึ ษาอบรมครัง้ นถ้ี ือเป็นจุดเรมิ่ ต้นในการเปน็ ข้าราชการท่ีดี
โดยมใี จความตอนหนึง่ ว่า ข้นึ ชอื่ ว่า “ขา้ ราชการ” แลว้ การตระหนักใน จึงขอให้ทุกคนตง้ั ใจเรยี น เพ่อื น�ำสง่ิ ทไ่ี ด้เรียนรไู้ ปใชใ้ นการปฏบิ ตั ริ าชการ
เรอ่ื ง “จรยิ ธรรมของขา้ ราชการ” ยอ่ มมคี วามสำ� คญั และจำ� เปน็ อยา่ งมาก และขอให้ใช้โอกาสน้ีสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เพื่อการท�ำงานร่วมกัน
หากข้าราชการซ่ึงถือเป็นกลไกส�ำคัญของทางราชการขาดซึ่งจริยธรรม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และราชการ พร้อมกันนี้
จิตส�ำนึก จิตวิญญาณ หรืออดุ มการณ์ทด่ี งี ามเพอื่ สว่ นรวมแล้ว ก็จะท�ำให้ ขอใหท้ กุ คนรว่ มกนั สรา้ งสงั คมคณุ ธรรม พฒั นาตนเองตามหลกั คณุ ธรรม
ข้าราชการประพฤติมิชอบในวงราชการได้ ดังนั้น “จริยธรรมของ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพ่ือน�ำประเทศชาติ
ขา้ ราชการ” จงึ แสดงใหเ้ หน็ ถงึ การเปน็ ขา้ ราชการทมี่ ี “คณุ ธรรม” อนั เปน็ ไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยง่ั ยนื สบื ไป

จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็นวารสารทจี่ ดั ทำ�ข้ึนเพ่ือเผยแพร่นโยบาย กระทรวงมหาดไทย PR

และผลงานของกระทรวงมหาดไทย และเปน็ สอื่ กลางในการประชาสัมพนั ธข์ า่ วสาร บาํ บดั ทกุ ข์ บาํ รงุ สขุ
ให้กับบุคลากรและหน่วยงานทเ่ี กยี่ วข้อง รวมทง้ั ประชาชนทว่ั ไป จดั ทำ�โดย กองสารนเิ ทศ
สำ�นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย ถนนอษั ฎางค์ แขวงราชบพธิ เขตพระนคร กรงุ เทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๔๑๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๓๐๒๙ www.moi.go.th
https://www.facebook.com/prmoithailand/


Click to View FlipBook Version