The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวมหาดไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vasabih, 2019-12-25 01:38:23

ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

จดหมายข่าวมหาดไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562

มหาดไทยจดหมายขา่ ว

ปีท่ี ๕ ฉบับที่ ๕ เดือนธนั วาคม ๒๕๖๒

มท. ๑

ประชุมขับเคล่อื นนโยบายผูว้ ่าฯ ทั่วประเทศ

ย้�ำหลักการ ประชาชนเป็นศูนยก์ ลาง
ท�ำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน หน้า๒

มท.๒ ประชุมคณะกรรมการ

ศนู ย์อำ� นวยการความปลอดภยั ทางถนน

ลดอุบตั ิเหตุมงุ่ สร้างความปลอดภยั
ช่วงเทศกาลปใี หม่ ๒๕๖๓ หนา้ ๓

มท.๓ ตรวจเยีย่ ม

เผร้ปู ่งรระกดัอบผกาจลร.หสนกัินอคงด้าคOาันยTOP

การค้าชายแดนกการระตท้นุอ่ เงศเทร่ยีษวฐกิจ
ชว่ งเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ หน้า๔

สานต่อค�ำพอ่ สอน

“...การท่ีประชาชนประสบเคราะห์รา้ ยเมอ่ื ใด เคราะห์รา้ ยนน้ั ไมใ่ ช่เฉพาะผ้ทู ป่ี ระสบภยั เคราะห์รา้ ยน้ันตกกับประชาชนทัง้ ประเทศ
เพราะวา่ ถ้าผู้ทเี่ คราะหร์ ้ายโดยตรงไม่ได้รบั การช่วยเหลือ ก็ทำ� ให้ความเดือดรอ้ นนัน้ แผม่ าสสู่ ่วนอืน่ ของประเทศด้วย คนทกุ คนในชาตกิ ็เดือดร้อนด้วย
การที่จะบรรเทาความเดือดรอ้ นก็ท�ำได้อย่างทที่ า่ นท�ำ คือ ผ้ทู ีย่ งั พอมีกินอยู่ กค็ วรจะเผ่อื แผแ่ กผ่ ู้ทีเ่ ดือดรอ้ นอย่างนี้ ด้วยความสามัคคี ดว้ ยความเมตตา

เราจะบรรเทาความเดือดร้อนส่วนรวมได้ จะนำ� ความปึกแผ่นแกบ่ า้ นเมอื งได้ และเป็นกศุ ลดว้ ยเพราะวา่ ไปแผ่เมตตา...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทานแกค่ ณะกรรมการสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบรุ ี เมอื่ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ พระต�ำหนกั จติ รลดารโหฐาน พระราชวงั ดุสิต

มท. ๑ ประชมุ ขับเคลอ่ื นนโยบายผู้วา่ ฯ ทั่วประเทศ
ยำ้� หลกั การ ประชาชนเป็นศนู ย์กลาง
ทำ� งานเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บ ำ� บั ด ทุ ก ข์ บ ำ� รุ ง สุ ข
เป็นประธานการประชุมขับเคล่ือนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและ
ภารกิจส�ำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญควบคู่กับการบริหารราชการแผ่นดิน และ
(ไตรมาส ๑/๒๕๖๓) โดยมี นายนพิ นธ์ บญุ ญามณี รัฐมนตรีชว่ ยวา่ การ ตง้ั กระทถู้ ามสว่ นราชการเกย่ี วกบั ปญั หาในแตล่ ะพน้ื ท่ี จงึ ขอใหผ้ วู้ า่ ราชการ
กระทรวงมหาดไทย นายทรงศกั ดิ์ ทองศรี รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวง จงั หวดั หมน่ั ลงพน้ื ทต่ี ดิ ตามประเดน็ ปญั หาในพนื้ ทอ่ี ยา่ งใกลช้ ดิ เพอื่ สามารถ
มหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร นำ� ขอ้ มลู สำ� หรบั ตอบกระทถู้ ามของสมาชกิ รฐั สภาอนั เปน็ ประโยชนต์ อ่ พนี่ อ้ ง
ระดบั สงู ของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผูต้ รวจราชการกระทรวง หัวหน้า ประชาชน ในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใชถ้ นน ขอใหผ้ วู้ ่าฯ ก�ำกบั ดูแล
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเจ้าหน้าท่ี โครงการรองรบั การแกไ้ ขปญั หาจราจร ซง่ึ ถอื เปน็ การลดอบุ ตั เิ หตอุ ยา่ งยงั่ ยนื
ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชน้ั ๕ อาคาร ๓ กรมปอ้ งกนั นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าฯ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการ
รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย พัฒนาเศรษฐกจิ ฐานราก การพฒั นาบุคลากรในพ้นื ที่ ผนู้ ำ� ชุมชน กลมุ่ สตรี
มุ่งเน้นการขับเคล่ือนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้วยการก�ำหนดแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีเศรษฐกิจดีขน้ึ
ยดึ ประชาชนเปน็ ศนู ยก์ ลาง เพอ่ื สรา้ งความความผาสกุ ใหก้ บั ประชาชน และ สุดท้ายรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ขอใหผ้ วู้ ่าฯ ท�ำหน้าท่ี
ทีส่ ำ� คัญ ผู้วา่ ราชการจังหวัดตอ้ งบูรณาการกบั ทกุ ภาคส่วนในพนื้ ท่ี จากนัน้ ในฐานะ “พอ่ เมอื ง” ทส่ี นองตอบความตอ้ งการและแกไ้ ขปญั หาใหป้ ระชาชน
ไดม้ อบนโยบายการขบั เคลอ่ื นงานของรฐั บาลและภารกจิ สำ� คญั ของกระทรวง ตามอ�ำนาจหน้าท่ีอย่างแท้จริง
มหาดไทย อาทิ ๑) การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการ
พระราชด�ำริ และโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๒) การแก้ไขปัญหาและ
พฒั นาพนื้ ทจี่ งั หวดั ชายแดนภาคใต้ ๓) การปอ้ งกนั และแกไ้ ขปญั หายาเสพตดิ
๔) การด�ำเนินงานศูนย์ด�ำรงธรรม ๕) การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
๖) การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ ๗) การตรวจสอบข้อมูล
เกย่ี วกบั คนตา่ งดา้ วในพนื้ ที่ ๘) การดำ� เนนิ งานของทอ้ งท่ี (กำ� นนั -ผใู้ หญบ่ า้ น)
๙) การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนและสัญชาติ ๑๐) การส่งเสริม
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม (โฮมสเตย์) ๑๑) การจัดการด้านท่ีดิน
๑๒) การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๑๓) การเตรียมความพร้อม
จดั การสาธารณภยั ๑๔) การแกไ้ ขปญั หาฝนุ่ ละออง PM2.5 ๑๕) การบรหิ าร
จัดการน้�ำและการเตรียมการรับมือภัยแล้ง ๑๖) ความปลอดภัยทางถนน
และทางน้�ำ ๑๗) การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ๑๘) การจัดการน�้ำเสีย ๑๙) การดูแลสุขอนามัยในตลาดสด
และ ๒๐) การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงดิน
นายนพิ นธ์ บุญญามณี รฐั มนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
กล่าวว่า ในปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพื้นที่จะท�ำหน้าท่ีในฐานะ

2 จดหมายขา่ วมหาดไทย : ฉบบั ท่ี ๕ เดอื นธันวาคม ๒๕๖๒

ม ห า ด ไ ท ย ห ม า ย ด่ ว น

มท.๒ ประชุมคณะกรรมการ

ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภยั ทางถนน

ลดอบุ ัตเิ หตุมงุ่ สรา้ งความปลอดภยั
นายนพิ นธ์ บญุ ญามณี รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย ชว่ งเทศกาลปใี หม่ ๒๕๖๓
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ�ำนวยความปลอดภัยทาง
ถนน (ศปถ.) ครงั้ ที่ ๓/๒๕๖๒ ภายใตค้ วามรว่ มมอื ของกระทรวงมหาดไทย ความพรอ้ ม ระหวา่ งวนั ที่ ๑ – ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ และระยะที่ ๓ ชว่ งควบคมุ
และหนว่ ยงานภาคเี ครอื ขา่ ย เพอื่ รว่ มกนั พจิ ารณา (รา่ ง) แผนการบรู ณาการ เขม้ ขน้ ระหวา่ งวนั ท่ี ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๒ – ๒ ม.ค. ๒๕๖๓ ผา่ นมาตรการสำ� คญั
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๖ ดา้ น ประกอบด้วย (๑) การลดปจั จัยเสย่ี งด้านคน (๒) การลดปจั จยั เสยี่ ง
ความคบื หนา้ ในการขบั เคลอ่ื นโครงการเสรมิ สรา้ ง “ตำ� บลขบั ขี่ ปลอดภยั ” ด้านถนนและสภาพแวดล้อม (๓) การลดปัจจัยเส่ียงด้านยานพาหนะ
โดยมี นายฉตั รชยั พรหมเลิศ ปลดั กระทรวงมหาดไทย และผแู้ ทนจาก (๔) การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ (๕) ความปลอดภัยทางน�้ำ และ
หนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วข้อง เขา้ ร่วมประชมุ ณ หอ้ งประชมุ ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ (๖) การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือบรรลุเป้าหมายใน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกันน้ี ได้มีการถ่ายทอดสด การด�ำเนินการให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุข
ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้วา่ ราชการจงั หวดั ทว่ั ประเทศ ในชว่ งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสว่ นของการขบั เคลือ่ นงานดา้ นการ
รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย กลา่ ววา่ อบุ ตั เิ หตทุ างถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ศูนย์อ�ำนวยการความ
ถือเป็นปัญหาส�ำคัญท่ีสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิด ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จัดท�ำโครงการเสริมสร้าง “ต�ำบลขับขี่
ความเสยี หายตอ่ เศรษฐกจิ และสง่ ผลกระทบตอ่ การพฒั นาประเทศ รฐั บาล ปลอดภัย” เพ่อื ขับเคลอ่ื นนโยบาย กรอบคดิ ยทุ ธศาสตร์ มาตรการและ
จงึ ไดใ้ หค้ วามสำ� คญั กบั การปอ้ งกนั และลดอบุ ตั เิ หตทุ างถนนแบบองคร์ วม แผนงาน ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยใน
โดยกำ� หนดใหม้ กี ารปอ้ งกนั และแกไ้ ขอบุ ตั เิ หตทุ างถนนเปน็ นโยบายสำ� คญั การสัญจร ลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างน้อย ๑ ราย
ท่ีต้องด�ำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้จัดท�ำแผนบูรณาการ ซึ่งจะท�ำให้ภาพรวมของประเทศมีสถิติการเสียชีวิตลดลงได้อย่างเป็น
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึน รูปธรรม ซึ่ง ศปถ. จะได้น�ำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของที่ประชุมฯ
โดยมุ่งเน้นในลักษณะยึดพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง ผ่านการบูรณาการร่วมกันของ ไปปรบั ปรงุ ก่อนนำ� เสนอคณะรฐั มนตรีพิจารณาต่อไป พรอ้ มกันนี้ ได้ขอ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกัน ความร่วมมือจากหนว่ ยงานในทกุ ภาคสว่ น มุ่งขับเคลอ่ื นการป้องกนั และ
และลดปัจจยั เส่ยี งในการเกดิ อบุ ัตเิ หตุทางถนนใหเ้ หลอื นอ้ ยที่สุด ภายใต้ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น และพึงให้ความส�ำคัญ ครอบคลุม
แนวคิด “ขับรถมีน�้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยได้แบ่งการด�ำเนินการ ทั้งคน รถ ถนน และสง่ิ แวดล้อม เพ่ือลดอัตราการเสียชวี ติ จากอุบัตเิ หตุ
ออกเปน็ ๓ ระยะ คอื ระยะท่ี ๑ ช่วงการรณรงคแ์ ละประชาสัมพนั ธ์ ทางถนนใหเ้ หลือน้อยที่สดุ และเสริมสรา้ งวฒั นธรรมความปลอดภยั ทาง
ระหว่างวนั ท่ี ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ - ๒ ม.ค. ๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ ช่วงเตรยี ม ถนนในสงั คมไทยอย่างยง่ั ยนื ต่อไป

3ฉบบั ท่ี ๕ เดอื นธนั วาคม ๒๕๖๒ : จดหมายขา่ วมหาดไทย

มท.๓ผปู้ ระกเรอบ่งกราดัรสผินคลา้ กั OดTOนั P ตจ.รหนวอจงเคยา่ยีย ม
การค้าชายแดน กระต้นุ เศรษฐกจิ
การทอ่ งเท่ียว

ชว่ งเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์

นายทรงศักด์ิ ทองศรี รฐั มนตรชี ว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพ่ือตรวจเย่ยี ม
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่โดดเด่นของจังหวัดหนองคาย รวมถึงได้พบปะข้าราชการ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย หวังผลักดันสินค้า OTOP พัฒนาส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน โดยการต่อยอดผลผลิตเพื่อเพ่ิมมูลค่า และเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเน้นจุดเด่นความเป็น
เมอื งทอ่ งเทย่ี วริมแม่น�้ำโขง และการเปน็ จงั หวัดชายแดนประตสู อู่ าเซยี น
ทง้ั นี้ นายทรงศกั ดิ์ ทองศรี ไดก้ ลา่ ววา่ ทกุ ภาคสว่ นตอ้ งบรู ณาการความรว่ มมอื อยา่ งจรงิ จงั ทง้ั ภาคราชการ
ภาคการเมอื ง และภาคประชาชน ใหบ้ งั เกดิ ผลเปน็ รปู ธรรม ซงึ่ จะถอื เปน็ การสนบั สนนุ การพฒั นาเศรษฐกจิ ฐานราก
สง่ เสรมิ การประกอบอาชพี เพม่ิ ชอ่ งทางการตลาด พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของประชาชนใหม้ คี วามมนั่ คง มง่ั คงั่ และ
ยั่งยืนตอ่ ไป

4 จดหมายข่าวมหาดไทย : ฉบับที่ ๕ เดอื นธนั วาคม ๒๕๖๒

มหาดไทย ร่วมกับป.ป.ช.
ขบั เคล่อื นภารกจิ การปอ้ งกนั

ปลกู จิตสำ� นึกและปราบปรามการทุจริต
“คนไทยไมท่ นตอ่ การทุจรติ ”
ม ห า ด ไ ท ย เ พ่ื อ ป ร ะ ช า ช น

รัฐมนตรวี า่ การกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ทกุ จงั หวดั ดำ� เนนิ การทงั้ ดา้ นการปอ้ งกนั และการปราบปรามการทจุ รติ ควบคู่
พรหมเลศิ ปลดั กระทรวงมหาดไทย พรอ้ มคณะผบู้ รหิ ารกระทรวงมหาดไทย กนั ไป โดยส่งเสรมิ ความรู้ สรา้ งมาตรการ และรณรงค์ใหป้ ระชาชนเข้ามามี
ให้การต้อนรบั พลตำ� รวจเอก วชั รพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงเน้นย้�ำในการ
ป.ป.ช. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปราม หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดใหเ้ ป็นไปตามตัวชีว้ ดั ท่กี �ำหนด
ทุจรติ และ นายอทุ ิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการ นายอุทิศ บวั ศรี รองเลขาธกิ ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึง
ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด การขบั เคลอื่ นการประเมนิ คณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดำ� เนนิ งานของ
ทุกจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) หนว่ ยงานภาครฐั (ITA) ซงึ่ เปน็ เครอ่ื งมอื ทห่ี ลายประเทศนำ� มาใชเ้ พอ่ื ยกระดบั
เพอ่ื ชแี้ จงภารกจิ การปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ รติ ณ หอ้ งประชมุ ราชสหี ์ การป้องกนั และปราบปรามการทจุ ริต ในปี ๒๕๖๓ จะเปิดให้ลงทะเบยี นใน
ศาลาวา่ การกระทรวงมหาดไทย วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะประกาศผลภายในเดือนกันยายน
พลตำ� รวจเอก วชั รพล ประสารราชกจิ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ๒๕๖๓ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานด�ำเนินการตาม
กลา่ ววา่ ป.ป.ช. มหี นา้ ทแี่ กไ้ ขปญั หาการทจุ รติ และประพฤตมิ ชิ อบในภาครฐั ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และในส่วนกลไกการท�ำงานในระดับจังหวัด
โดยปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้แก่ทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกในระดับพื้นท่ี ซึ่งมี ใหร้ ่วมกับ ป.ป.ช. จงั หวัด ดำ� เนินการตามตัวชวี้ ัดกำ� หนด
ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีจะเป็นผู้น�ำในการผลักดันภารกิจการป้องกันและ ในท้ายสดุ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนน้ ยำ�้ ใหผ้ วู้ ่าราชการจังหวดั
ปราบปรามการทจุ ริตให้หมดไป เพ่อื ใหเ้ ปน็ ไปตามวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทย ใหค้ วามสำ� คญั และสนบั สนนุ การดำ� เนนิ งานตามยทุ ธศาสตรช์ าตวิ า่ ดว้ ยการ
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean ป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด และตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
Thailand)” โดยมปี ระเด็นหารือ ได้แก่ ๑) การขบั เคล่อื นการด�ำเนนิ งาน การปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ รติ ระยะท่ี ๓ และการยกระดบั คะแนน
คณะอนกุ รรมการการดำ� เนนิ งานตามยทุ ธศาสตรช์ าตวิ า่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และ การประเมนิ ITA ประจำ� ปี ๒๕๖๓ ใหผ้ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน (๘๕ คะแนน)
ปราบปรามการทุจริตจังหวัด ๒) การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ โดยถอดบทเรยี นขอ้ บกพรอ่ งของการประเมนิ ในปที ผ่ี า่ นมา และมกี ารประชมุ
ความโปร่งใสในการดำ� เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำ� ปี ๒๕๖๓ ติดตามการด�ำเนินงานอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และขอให้ทุกจังหวัด
และ ๓) การจดั งานต่อตา้ นคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จดั งานวนั ตอ่ ตา้ นคอรร์ ปั ชนั สากล เพอื่ รว่ มกนั สอ่ื สารเจตจำ� นงในการตอ่ ตา้ น
นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ การทุจรติ ไปยังทกุ ภาคส่วน
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปราม ในขณะเดียวกัน นายประจวบ สวัสดิประสงค์ รองเลขาธิการ
ทุจริต กล่าววา่ ส�ำนกั งาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมอื จากผู้ว่าราชการจงั หวดั คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน็ ประธานเปดิ โครงการวนั ตอ่ ตา้ นคอรร์ ปั ชนั สากล
(กระทรวงมหาดไทย) รวมท้ังได้รับเกียรติจาก นางฉวีวรรณ นิลวงศ์

ผ้อู ำ� นวยการกองยทุ ธศาสตรแ์ ละแผนงาน สำ� นักงาน ป.ป.ท. และ
นายสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์สี
กองทพั บก ชอ่ ง ๗ มารว่ มเปน็ วทิ ยากรอภปิ รายในหวั ขอ้ “รว่ มทำ�

ร่วมคิด สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด” จัดโดยศูนย์
ปฏบิ ัติการต่อตา้ นการทุจรติ กระทรวงมหาดไทย เพอื่ สรา้ ง
การรบั รเู้ กย่ี วกบั วนั ตอ่ ตา้ นคอรร์ ปั ชนั สากล (ประเทศไทย)
และปลกุ กระแสสงั คมทไ่ี มท่ นตอ่ การทจุ รติ ใหก้ บั บคุ ลากร
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น ๕ อาคารด�ำรงราชานุสรณ์
กระทรวงมหาดไทย

5ฉบบั ท่ี ๕ เดอื นธันวาคม ๒๕๖๒ : จดหมายข่าวมหาดไทย

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์ มหาดไทยสัมมนา

ต่อตา้ นการทจุ รติคนตมอ้ หงยาึดดหไลทกั ยธรรมาภิบาล

ยำ้� ใมช้มหาตารกดารไเทชิงรยกุ เใพสอื่ บสรระลอภุ าารกดจิ
นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับ กระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้�ำหลักการท�ำงานของกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นประธานเปิดโครงการ ซง่ึ จะตอ้ งยดึ หลกั ธรรมาภบิ าล ๖ ประการ ไดแ้ ก่ หลกั นติ ธิ รรม คณุ ธรรม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ความโปร่งใส การมีส่วนรว่ ม ความรบั ผิดชอบ และความคุ้มค่า ในการ
ประจ�ำปี ๒๕๖๓  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยน แก้ปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นเร่ืองการบริหารงบประมาณให้มีความ
ประสบการณเ์ กยี่ วกบั การจดั ทำ� มาตรการในการบรหิ ารจดั การความเสยี่ ง โปรง่ ใส และเปน็ ไปตามขน้ั ตอน/ระเบยี บตา่ ง ๆ เพอื่ บรรลภุ ารกจิ มหาดไทย
ของการดำ� เนนิ งานทอี่ าจกอ่ ใหเ้ กดิ การทจุ รติ รวมถงึ แนวทางในการจดั ทำ� ใสสะอาด จงึ จ�ำเปน็ ที่ทกุ หนว่ ยงานจะตอ้ งมีการพัฒนากลไก และการจดั
โครงการดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ รติ ตลอดจนเพอ่ื สง่ เสรมิ ท�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตต้ังแต่ต้นทาง ผ่านกลยุทธ์การประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ ความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกลยุทธ์การส่งเสริม
หน่วยงานท่ีเกย่ี วขอ้ ง ทง้ั ในระดบั กรม/หน่วยงานรฐั วิสาหกจิ และระดบั คณุ ธรรมจรยิ ธรรมในระดบั พน้ื ท่ี เพอ่ื ทำ� ใหป้ ญั หาลดลง และบรรลภุ ารกจิ
จังหวัด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๒ มหาดไทยใสสะอาด น�ำพาประเทศไทยปราศจากการทุจริตต่อไป
ช้ัน ๔ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  สำ� หรบั โครงการสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารตอ่ ตา้ นการทจุ รติ กระทรวงมหาดไทย
         ในการนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึงปัญหาการ และจงั หวดั ประจำ� ปี ๒๕๖๓ น้ี ไดร้ บั เกยี รตจิ ากวทิ ยากรสำ� นกั งาน ป.ป.ท.
ทจุ รติ ยงั คงเปน็ ปญั หาสำ� คญั ทสี่ ง่ ผลกระทบตอ่ การพฒั นาประเทศมาอยา่ ง มาเป็นผู้ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินความเส่ียงต่อ
ยาวนาน แมใ้ นปจั จบุ นั ทางราชการจะไดม้ กี ารพฒั นาระบบการตรวจสอบ การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท�ำแผนการ
เพอ่ื ปอ้ งกนั และแกป้ ญั หาการทุจรติ และประพฤตมิ ิชอบให้มคี วามเขม้ ข้น ประเมนิ ความเสยี่ ง พรอ้ มดว้ ยวทิ ยากรจากสำ� นกั งาน ป.ป.ช. มาถา่ ยทอด
ย่ิงข้นึ แต่การทจุ รติ ก็มีการปรับเปลย่ี นรปู แบบ วธิ กี าร เพื่อหลบเล่ียงการ ความรู้เก่ียวกับการจัดท�ำโครงการด้านการป้องกันและปราบปราม
ตรวจสอบออกไป ดงั นั้น รฐั บาลจงึ ได้ใชม้ าตรการเชงิ รกุ โดยกำ� หนดเป็น การทจุ รติ และการส่งเสริมคณุ ธรรมจรยิ ธรรมอีกด้วย
นโยบายหลกั และนโยบายเร่งดว่ น โดยเฉพาะอยา่ งยิ่ง รัฐมนตรวี ่าการ

6 จดหมายขา่ วมหาดไทย : ฉบบั ที่ ๕ เดอื นธนั วาคม ๒๕๖๒

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ

มท.

ร่วมประชมุ คณะมนตรี

องคก์ ารระหวา่ งประเทศเพื่อการโยกยา้ ยถ่ินฐาน สมยั ท่ี ๑๑๐

นายปวณิ ชำ� นปิ ระศาสน์ รองปลดั กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหวั หนา้ คณะผแู้ ทน
ประเทศไทยร่วมกับ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจ�ำ
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การระหว่างประเทศ
เพอื่ การโยกยา้ ยถิ่นฐาน (International Organization for Migration - IOM) สมยั ท่ี ๑๑๐
ณ อาคารส�ำนกั งานทรัพย์สนิ ทางปญั ญา นครเจนวี า สมาพันธรฐั สวสิ
รองปลดั กระทรวงมหาดไทย ได้แถลงในนามประเทศไทย (Country Statement)
โดยแสดงความขอบคณุ องคก์ ารระหวา่ งประเทศเพอื่ การโยกยา้ ยถน่ิ ฐาน (IOM) ในฐานะเปน็
องค์กรท่ีมีภารกิจหลักในการดูแลผู้โยกย้ายถิ่นฐานทั่วโลก ซ่ึงประเทศไทยโดยกระทรวง
มหาดไทยมภี ารกจิ ดแู ลผหู้ นภี ยั การสรู้ บจากประเทศเพอื่ นบา้ นกวา่ ๔๐ ปี ซง่ึ IOM ในฐานะ
หน่วยงานภาคีได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา โดยเฉพาะโครงการส่งผู้หนีภัย
การสู้รบจากเมียนมาไปตั้งถ่ินฐานใหม่ยังประเทศที่ ๓ และโครงการส่งผู้หนีภัยการสู้รบ
จากเมยี นมากลบั มาตภุ มู โิ ดยสมคั รใจ นอกจากนี้ ไดแ้ จง้ ใหท้ ป่ี ระชมุ ฯ ทราบถงึ ความคบื หนา้
ในการดำ� เนนิ งานทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั ผโู้ ยกยา้ ยถนิ่ ฐานทเี่ ขา้ มาในประเทศไทย อาทิ การใหโ้ อกาส
ทางการศึกษาแก่ผู้โยกย้ายถ่ินฐานท่ีเป็นเยาวชน การด�ำเนินมาตรการและแนวทางแทน
การกักตัวเด็กในสถานกักกันคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะผู้โยกย้ายถ่ินท่ีเป็นสตรีซ่ึงเป็นเหย่ือค้ามนุษย์
ให้อาศัยในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราวได้ การจัดการการทำ� งานของแรงงานต่างด้าวจาก
ประเทศเพอ่ื นบา้ น รวมทง้ั ความพยายามของประเทศไทยในการนำ� ขอ้ ตกลงระหวา่ งประเทศ
เพื่อการโยกยา้ ยถ่นิ ฐานที่ปลอดภยั เปน็ ระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration : GCM) ไปสกู่ ารปฏิบัตภิ ายในประเทศ
นายอันโตนิโอ วาเลนติโน ผู้อ�ำนวยการใหญ่ IOM ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทย
ในฐานะประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคด้านท่ีเกี่ยวข้องกับผู้โยกย้ายถ่ินฐานภายในประเทศ
อาทิ การขับเคลอ่ื นนโยบายด้านสาธารณสขุ เพอื่ ให้ครอบคลมุ ผ้โู ยกย้ายถน่ิ ฐาน การดำ� เนนิ
มาตรการแทนการกกั ตัวเด็กผูโ้ ยกย้ายถ่ินฐานในสถานกกั กันคนตา่ งดา้ ว และการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้โยกย้ายถิ่นฐานท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ รวมท้ัง
การด�ำเนินการอืน่ ๆ ที่เกยี่ วขอ้ ง ซ่งึ ในที่ประชมุ ประเทศไทยไดแ้ สดงเจตนารมณ์ทีช่ ัดเจน
ในการท�ำงานร่วมกับ IOM และประเทศสมาชิก เพื่อแสวงหาแนวทางในการด�ำเนินการ
ตอ่ ผโู้ ยกย้ายถน่ิ ฐานท่ยี ัง่ ยนื ต่อไป

7ฉบบั ที่ ๕ เดอื นธันวาคม ๒๕๖๒ : จดหมายขา่ วมหาดไทย

ร อ บ รั้ ว ม ห า ด ไ ท ย

รมว.มท.
วางพวงมาลาถวายสกั การะ

พรอะองนคุส์ปาวฐรมยี เ์สสมนเดา็จบฯดกีกรมรพะทระรยวาดง�ำมรหงราาดชไาทนุภยาพ

พลเอก อนพุ งษ์ เผ่าจนิ ดา รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย งานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า ‘บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข’ ซึ่งพระบาทสมเด็จ
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ พระจลุ จอมเกลา้ เจา้ อยู่หัว มพี ระราชดำ� รสั ว่า ‘กรมด�ำรงฯ มอบดวงใจ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ เนื่องในวันท่ีคล้ายวันส้ินพระชนม์สมเด็จ ใหก้ ระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย คอื ผดู้ แู ลประเทศชาติ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ชาวไทย ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข’ และทรงได้รับความไว้วางพระราช
ซงึ่ คณะรัฐมนตรมี ีมตเิ มอื่ วันท่ี ๒๗ พฤศจกิ ายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก�ำหนดใหเ้ ป็น หฤทยั เปน็ อยา่ งสงู ดง่ั ปรากฏพระนามวา่ ทรงเปน็ อจั ฉรยิ ะบรุ ษุ แกม่ หาชน
“วันด�ำรงราชานุภาพ” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย ในทุกสมัยจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ และใน พ.ศ. ๒๕๐๕
ว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยวา่ การ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ
กระทรวงมหาดไทย นายฉตั รชัย พรหมเลศิ ปลดั กระทรวงมหาดไทย UNESCO จึงถวายการสดุดีให้ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทรงเป็น ‘บุคคลส�ำคัญของโลก’ พระองค์แรกของประเทศไทย
ในสงั กดั กระทรวงมหาดไทย สมาชกิ ราชสกลุ ดศิ กุล และผู้แทนหนว่ ยงาน ซ่ึงนับเป็นเวลาถึง ๑๒๖ ปี ท่ีคนมหาดไทยได้ตระหนักในภาระหน้าท่ี
ราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมวางพวงมาลา ณ บริเวณ และได้ร่วมปฏิบัติงานอ�ำนวยประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่าง
หนา้ ศาลาวา่ การกระทรวงมหาดไทย ใกล้ชิด และเต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อน�ำบ้านเมืองไปสู่ความร่มเย็น
ในการนี้ รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงมหาดไทย ไดก้ ลา่ วสดดุ สี มเดจ็ ฯ เป็นสขุ ดั่งปณธิ าน ‘บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสขุ ’ ตามเจตนารมณ์ของสมเดจ็ ฯ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ตราบจนปัจจุบนั ”
ใจความตอนหนง่ึ วา่ “ดว้ ยสำ� นกึ ในพระกรณุ าธคิ ณุ ของพระองค์ ทที่ รงวาง จากนน้ั รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงมหาดไทย ไดน้ ำ� คณะผบู้ รหิ าร
รากฐานอนั ม่ันคงใหแ้ กก่ ระทรวงมหาดไทย และท�ำนุบ�ำรงุ แผ่นดนิ ใหเ้ กิด ระดับสูงประกอบพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวง
ประโยชนส์ ขุ แกป่ ระเทศชาติ ทรงเปน็ กำ� ลงั สำ� คญั ยง่ิ ในการปฏริ ปู การจดั มหาดไทย เพื่อท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรง
ระเบยี บบรหิ ารราชการแผน่ ดนิ ทงั้ ในสว่ นกลาง และสว่ นภมู ภิ าค ทรงวาง ราชานุภาพ ตลอดจนผู้มีพระคุณและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวง
รากฐานการปกครองแบบเทศาภบิ าล และสขุ าภบิ าล อนั เปน็ รากเหงา้ ของ มหาดไทยท่ีล่วงลับไปแล้ว โดยประธานในพธิ ีถวายเครอ่ื งไทยธรรม และ
การปกครองในระบอบประชาธปิ ไตย ทรงตราพระราชบญั ญตั ลิ กั ษณะการ ภตั ตาหารแดพ่ ระภิกษุสงฆ์
ปกครองทอ้ งท่ี งานตำ� รวจภบู าลและภธู ร และทรงกำ� หนดความหมายของ

จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เปน็ วารสารท่ีจัดทำ�ขึ้นเพ่ือเผยแพรน่ โยบาย กระทรวงมหาดไทย PR

และผลงานของกระทรวงมหาดไทย และเป็นส่อื กลางในการประชาสมั พันธ์ข่าวสาร บําบดั ทกุ ข์ บํารุงสุข
ใหก้ บั บคุ ลากรและหน่วยงานที่เก่ยี วขอ้ ง รวมทัง้ ประชาชนทวั่ ไป จดั ทำ�โดย กองสารนเิ ทศ
สำ�นกั งานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอษั ฎางค์ แขวงราชบพธิ เขตพระนคร กรงุ เทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๒-๔๑๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๓๐๒๙ www.moi.go.th
https://www.facebook.com/prmoithailand/


Click to View FlipBook Version