The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวมหาดไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vasabih, 2019-12-25 01:39:10

ปีที่ 5 ฉบับที่ 6

จดหมายข่าวมหาดไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562

มหาดไทยจดหมายข่าว

ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๖ เดอื นธนั วาคม ๒๕๖๒

นายกรฐั มนตรี เปดิ โครงการเสรมิ สร้างประสทิ ธิภาพ

ตงั้ เปา้ ลดกอาบุรปตั อ้ เิงหกนัตแุละลดอบุ ัติเหตุทางถนน

สร้างความปลอดภยั ตลอดท้ังปี หน้า๒-๓

มท.๒ ลุยพมิ าย

กำ� ชบั ผู้วา่ ฯ-สว่ นทอ้ งถ่ิน

ร่วมใจปิดจดุ เสยี่ งอบุ ตั ิเลหตดบุ สนญูทอ้ งเสถนยี นรับปี ๒๕๖๓ หนา้ ๖

มท.๓ ชวนเที่ยวงานโอทอปซิตี้

ของเฝทศากากลขถองกู ขวใัญจปีใหม่

OTผOลิตPภัณCฑท์ iว่ัtไyทยร2ว0มไว1้ใน9 หน้า๗

สานต่อคำ� พ่อสอน

“...เรามเี สรภี าพในการคิด การทำ� แตก่ ารใชส้ ทิ ธิดังกลา่ วนี้ ตอ้ งมหี ลักท่จี ะต้องปฏิบตั ิ คอื รกั ษาผลประโยชนข์ องส่วนรวมไว้
เพราะประโยชน์ของสว่ นรวมเปน็ สิง่ ส�ำคญั อย่างย่ิง ท่จี ะทำ� ใหป้ ระเทศชาตทิ รงไวซ้ ึ่งอิสรภาพ ผลสดุ ทา้ ยกเ็ ทา่ กับเปน็ ประโยชน์ของแต่ละคน...”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร

ในพธิ พี ระราชทานปรญิ ญาบตั รแกน่ ิสิตจฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๓ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๐๔

นายกรฐั มนตรี เปิดโครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน

ตงั้ เปา้ ลดอบุ ตั เิแหละตลดุ อบุ ัตเิ หตทุ างถนน

สรา้ งความปลอดภยั ตลอดทั้งปี

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงมอื ปฏบิ ตั งิ าน เพอื่ ใหส้ ามารถลดอบุ ตั เิ หตุ และสรา้ งความปลอดภยั ใหก้ บั ประชาชน
เปน็ ประธานเปิดโครงการเสรมิ สร้างประสทิ ธิภาพการป้องกนั พร้อมแนะให้ประชาชนรั ก ๓ อย่ า ง คือ รักตนเอง รักครอบครัว และรักคนอ่ืน
และลดอบุ ตั เิ หตทุ างถนนในระดบั พนื้ ท่ี โดยมี พลเอก อนพุ งษ์ สรา้ งความปลอดภยั ลดอบุ ตั เิ หตุ ลดความสญู เสยี เพอื่ รว่ มกนั สรา้ งชาตใิ หม้ น่ั คง และ
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ สรา้ งชอ่ื เสยี งใหป้ ระเทศ ทำ� ใหส้ งั คมมคี วามสขุ อกี ทง้ั ลดจำ� นวนผเู้ สยี ชวี ติ ใหน้ อ้ ยกวา่
ผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ๒๑ คนตอ่ ประชากรแสนคน ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหบ้ ังเกดิ ผลเป็นรูปธรรม เพอ่ื การ
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สัญจรปลอดภยั
มหาดไทย นายฉตั รชัย พรหมเลศิ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผ้บู ริหารระดับสงู ของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวดั
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดจังหวัด ท้องถ่ิน
จังหวดั และเจา้ หน้าท่ีท่ีเกีย่ วขอ้ ง ร่วมรับฟงั กวา่ ๒,๑๐๐ คน
ณ ห้องรอยัลจูบิล่ี ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จงั หวัดนนทบรุ ี
นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย�้ำให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ขับเคลื่อนมาตรการและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลด
อบุ ตั ิเหตุทางถนน พร้อมมอบนโยบายด้านความปลอดภยั ทาง
ถนนท้ังในระดับนโยบายและในระดับจังหวัด ๔ ด้าน ได้แก่
๑) ให้ถือว่าความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายส�ำคัญของ
รฐั บาล เพราะทกุ ชวี ติ มคี วามสำ� คญั และตอ้ งแกป้ ญั หาอบุ ตั เิ หตุ
ทางถนนให้ดีข้ึน ๒) ให้ทุกจังหวัดก�ำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอ�ำเภอ โดยสร้างความตื่นตัวให้กับ
ประชาชน เปลีย่ นพฤตกิ รรมท่เี สี่ยงจะเกดิ อุบัตเิ หตุ ซงึ่ มี Best
Practice ในหลายประเทศ ขอให้ทุกภาคส่วนไปศึกษา และ
ใหค้ วามรูก้ บั ประชาชน ๓) ให้ทุกจังหวัดจดั ท�ำแผนปฏิบัติการ
ความปลอดภยั ทางถนน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏบิ ัติงาน
ของจงั หวดั และอ�ำเภอ ซ่ึงผลลัพธต์ อ้ งดขี นึ้ และ ๔) ใหศ้ ูนย์
อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ บูรณาการการ
ท�ำงานกับทกุ ภาคส่วน โดยการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วม

2 จดหมายขา่ วมหาดไทย : ฉบับที่ ๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

พลเอก อนพุ งษ์ เผา่ จินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการน้ี ยงั ไดก้ ลา่ วถงึ การเสยี ชวี ติ จากอบุ ตั เิ หตทุ างถนน มากกวา่ รอ้ ยละ
กล่าวถงึ ปญั หาอบุ ตั เิ หตุทางถนนเป็นปัญหาสำ� คัญของทุกประเทศ และมี ๗๐ มักเกิดขึ้นบนถนนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถ่ิน​ ชี้ ให้เห็นถึง
แนวโน้มผู้เสียชีวิตและความรุนแรงที่สูงขึ้น ซ่ึงองค์การสหประชาชาติได้ ความส�ำคัญข องการกระจายอ�ำนาจ ​และบทบาทขององค์กรปกครอง
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเห็นความส�ำคัญ และยกระดับการแก้ปัญหา ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและ
ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระส�ำคัญของทุกประเทศในโลก โดยให้ ลด ความสูญเสียท่ี เกิดข้ึน จึงผลักดันโครงการฯ​ ดังกล่าว​ โดยการน�ำ
ด�ำเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ก�ำหนดให้ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ แน วทางป ระชารัฐ​มา ใช้กับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม
เปน็ ทศวรรษแหง่ การปฏบิ ตั เิ พอ่ื ความปลอดภยั ทางถนน ซงึ่ คณะรฐั มนตรี ผ่าน ๕​แนวทางส�ำคญั ได้แก่ (๑) การเสริมสรา้ งจิตสำ� นกึ และวฒั นธรรม
ไดม้ ีมติเมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำ� หนดให้ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ความปลอดภยั ทางถนน (๒) การเฝา้ ระวงั และลดปจั จยั เสยี่ งทางกายภาพ
เปน็ ทศวรรษแหง่ ความปลอดภยั ทางถนน และเปน็ วาระแหง่ ชาติ โดยมอบ (๓ ) พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย
ให้ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนน�ำกรอบปฏิญญามอสโก (๔) การบรหิ ารจดั การขอ้ มลู ดา้ นความปลอดภยั ทางถนน และ (๕) การพฒั นา
ภายใต้ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโลก ๕ เสาหลัก ได้แก่ ปร ะสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ย�้ำว่า
๑) การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ๒) ถนนและการสัญจร กา รพัฒนาความปลอดภัยทางถนนไปสู่ความยั่งยืนได้น้ัน จะต้องอาศัย
อย่างปลอดภยั ๓) ยานพาหนะปลอดภัย ๔) ผ้ใู ชร้ ถใช้ถนนอยา่ งปลอดภัย คว ามร่วมมือและประสานงานจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
๕) การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไปสกู่ ารปฏบิ ตั อิ ยา่ งจรงิ จงั และตอ่ เนอ่ื ง โดยมงุ่ หวงั ใหพ้ น้ื ทใ่ี นระดบั ตำ� บล
ดา้ นความมน่ั คง นโยบายรฐั บาลดา้ นการปอ้ งกนั และลดอบุ ตั เิ หตทุ างถนน ลด ผู้เสียชีวิตลงอย่างน้อย ๑ ราย อันจะมีผลท�ำให้ประเทศมีสถิติการ
และแผนแม่บทความปลอดภยั ทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยศูนย์ เสียชวี ติ จากอุบัตเิ หตุทางถนนลดลงได้อยา่ งเปน็ รูปธรรม
อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดท�ำโครงการเสริมสร้าง จากน้ัน ไดม้ ีการบรรยายพิเศษ เร่ืองการสรา้ งวนิ ัยของคนในชาติ
ประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นท่ี วา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และลดอบุ ตั เิ หตทุ างถนน โดยไดร้ บั เกยี รตจิ าก นายชวน
มีเปา้ หมายให้สามารถลดจ�ำนวนผเู้ สยี ชีวิตจากอบุ ัติเหตทุ างถนนให้เหลอื หลกี ภยั ประธานรัฐสภา เปน็ วทิ ยากรพิเศษในการบรรยายดงั กล่าว
๒๐ คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี ๒๕๖๓ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในพ้ืนท่ี ๗๖ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และ ๘๗๘ อ�ำเภอ โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเก่ยี วขอ้ ง
ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย กลา่ วสรปุ ผลการดำ� เนนิ การโครงการประชมุ วชิ าการขบั เคลอื่ น
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม​
ท่ีจัดข้ึนภายในงาน ภายใต้ศูนย์อ�ำนวยความปลอดภัยทางถนน​ร่วมกับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ​ (สสส.)​ ตลอดจน
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง​ โดยมีผู้แทนแต่ละ หน่วยงาน ร่วมรับฟัง

3ฉบับท่ี ๖ เดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ : จดหมายขา่ วมหาดไทย

ก้ า ว ย่ า ง อ ย่ า ง สิ ง ห์

มท.๑ ประชุมตดิ ตามสถานการณ์อทุ กภัยในพ้นื ที่ภาคใต้

ร่วมกับผู้วา่ ฯ ๕ จงั หวดั

ลงพนื้ ท่ีให้ก�ำลังใจ

ประชาชนทป่ี ระสบอทุ กภัย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แหง่ ชาติ โดยใหม้ กี ารทำ� งานอยา่ งเปน็ ระบบ ตง้ั แตก่ ารตดิ ตาม ปอ้ งกนั แกไ้ ข
เป็นประธานการประชุมข้อราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ี และฟนื้ ฟู
จังหวัดนราธิวาส ทศ่ี าลากลางจงั หวดั นราธิวาส โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด มหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานด�ำเนินการขับเคล่ือนศูนย์ความ
กระทรวงมหาดไทย พลโท พรศักด์ิ พลู สวสั ดิ์ แมท่ ัพภาค ๔ เลขาธกิ าร ปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเตรียม
ศอ.บต. พรอ้ มดว้ ยคณะผบู้ รหิ ารกระทรวงมหาดไทย และผวู้ า่ ราชการจงั หวดั เจา้ หนา้ ทแ่ี ละงบประมาณเพอ่ื รองรบั ภารกจิ นี้ ซง่ึ เมอ่ื ตน้ ปที ผ่ี า่ นมาพระราช
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สงขลา และนายอ�ำเภอ ผู้บรหิ าร หวั หน้า บญั ญตั ิ (พ.ร.บ.) จดั ตงั้ องคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั (อบจ.) การจดั ตง้ั เทศบาล
ส่วนราชการในจังหวดั นราธิวาส เข้าร่วมการประชุม และจดั ตง้ั องคก์ ารบรหิ ารสว่ นตำ� บล (อบต.) ใหด้ แู ลความสงบเรยี บรอ้ ย ดแู ล
รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงมหาดไทย กลา่ ววา่ ในขณะนภ้ี าคใตก้ ำ� ลงั ดา้ นการจราจร ซง่ึ ทอ้ งถน่ิ สามารถตงั้ งบประมาณในการดแู ลเรอื่ งดงั กลา่ วได้
เผชิญกับอุทกภัย นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ปลัด
โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ให้ก�ำลังใจประชาชนในเร่ือง กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ ศอ.บต. แมท่ ัพภาค ๔ นายเอกรฐั หลีเสน็
อทุ กภยั และพบกบั ขา้ ราชการ เจา้ หนา้ ทที่ ป่ี ฏบิ ตั งิ านในพนื้ ท่ี พรอ้ มสนบั สนนุ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
ในทุกดา้ น ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ได้รับ
จากนัน้ แม่ทัพภาคที่ ๔ เลขาธิการ ศอ.บต. ผวู้ ่าราชการจงั หวดั ทงั้ ผลกระทบ ทีช่ มุ ชนรมิ แมน่ �ำ้ สุไหงโก-ลก และอาคารสวนรน่ื อรณุ เทศบาล
๕ จงั หวดั และผทู้ เ่ี กยี่ วขอ้ งไดร้ ายงานสถานการณท์ งั้ ดา้ นอทุ กภยั ความมน่ั คง เมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ความสงบเรยี บรอ้ ย การพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คม และขอ้ เสนอในการขอรบั มหาดไทย กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
การสนับสนุนดา้ นตา่ ง ๆ จากกระทรวงมหาดไทย น้อมน�ำพระราชกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงในด้านความมั่นคง หนว่ ยงานตา่ ง ๆ เรง่ ชว่ ยเหลอื ประชาชนใหก้ ลบั คนื สสู่ ภาวะปกตโิ ดยเรว็ ทงั้ นี้
เร่ืองเร่งด่วนท่ีต้องด�ำเนินการคือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้พระราชทานโรงครัวพระราชทานมาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
เพ่ือลด Demand และ Supply ไปพร้อมกัน การลงทะเบียนผู้เข้าออก ประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ ซ่ึงกระทรวง
ในพ้ืนท่ี เพื่อรักษาความสงบและความเรียบร้อยในพ้ืนที่ โดยเจ้าหน้าที่ชุด มหาดไทยจะเร่งให้ความช่วยเหลือ และหากมีความเดือดร้อนให้แจ้ง
ตา่ ง ๆ เชน่ ชรบ. อส. และ ชคบ.ฯลฯ และเรอ่ื งบุคคลสองสัญชาติ เป็นต้น ความตอ้ งการผา่ นไปยงั เจา้ หนา้ ทใี่ นระดบั พนื้ ทไี่ ด้ ทา้ ยนี้ ขอใหก้ ำ� ลงั ใจพน่ี อ้ ง
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต้องรู้ความต้องการของประชาชน ประชาชนท่ีประสบอุทกภัยทุกคนให้มีก�ำลังใจเข้มแข็ง ทุกหน่วยงานพร้อม
โดยใช้กลไกสภาต�ำบล เพ่ือตอบสนองให้ได้มากท่ีสุด รวมถึงการเร่งให้เกิด เคียงขา้ งทกุ ทา่ น
การจ้างงาน ด้านความเหลือ่ มล�ำ้ การเข้าถึงทด่ี นิ การเรง่ รัดการพสิ จู นส์ ิทธิ์
การเร่งจัดสรรท่ีดินท�ำกินให้พ่ีน้องประชาชน และด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ให้ด�ำเนินการตามแผนปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั

4 จดหมายข่าวมหาดไทย : ฉบับท่ี ๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ม ห า ด ไ ท ย ห ม า ย ด่ ว น มท.๑

ภัยแล้งสง่ัปกราับรผแผวู้ า่นฯเผทชกุ จญิ ังหเหวตัดุ
สใหถ้ทานนั กตารอ่ ณ์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “กลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้�ำ” โดยบูรณาการหน่วย
ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ปฏิบัติการกับฝ่ายพลเรือนหน่วยทหาร และภาคเอกชน แก้ไขปัญหาการ
เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขาดแคลนนำ้� โดยใหค้ วามสำ� คญั กบั นำ�้ เพอื่ การอปุ โภค บรโิ ภคเปน็ อนั ดบั แรก
เป็นต้นไป ปริมาณฝนรวมจะมีค่าต่�ำกว่าปกติ ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุก พร้อมก�ำหนดพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ๒) ส�ำรวจ
หนาแนน่ ซง่ึ จากการตดิ ตามสภาพอากาศและการบรหิ ารจดั การนำ้� รวมท้งั ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้�ำ โดยเฉพาะน้�ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ข้อมูลจากส�ำนักงานทรัพยากรน้�ำแห่งชาติ พบว่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา กำ� หนดมาตรการรบั มอื อาทิ การจดั ทำ� แผนสำ� รองนำ�้ การหาแหลง่ นำ�้ สำ� รอง
อ่างเก็บน�้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตลอดจนแหล่งน�้ำธรรมชาติ การขุดเจาะบอ่ น้ำ� บาดาลในพ้ืนที่เสีย่ งขาดแคลนน�ำ้ ดบิ และให้ก�ำหนดพื้นที่
จะสามารถกักเก็บน้�ำได้เพิ่มขึ้น แต่บางพ้ืนท่ีในภาคเหนือ ภาคตะวันออก รับน�้ำ (แก้มลิง) ชั่วคราวท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นพ้ืนท่ีกักเก็บน้�ำถาวร
เฉียงเหนือ และภาคกลาง ยงั คงมีความเสีย่ ง เนื่องจากมฝี นตกนอ้ ย ไมอ่ ยูใ่ น ตลอดจนจดั ทำ� ธนาคารนำ้� ใตด้ นิ ทม่ี คี ณุ ภาพนำ้� อยใู่ นเกณฑม์ าตรฐาน สะอาด
เขตชลประทาน และไม่มีแหล่งเก็บน�้ำสำ� รอง อาจประสบปญั หาขาดแคลน ปลอดภัย เพียงพอส�ำหรับการใช้ประโยชน์ ๓) ในการจัดสรรน้�ำเพื่อ
นำ้� เพอื่ การอปุ โภค บรโิ ภคได้ และในเขตชลประทานนน้ั กเ็ สยี่ งขาดแคลนนำ�้ การเกษตร ขอความร่วมมือไม่ให้เกษตรกรปิดก้ันลำ� น�้ำหรือสูบน้�ำเข้าพ้ืนที่
ด้านการเกษตร เนื่องจากหลายพื้นที่มีปริมาณนำ�้ ในอ่างเก็บน�้ำน้อย จึงไม่ เพาะปลกู ตามแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพอ่ื ลดการขาดแคลน
เพยี งพอต่อการเพาะปลูก น�้ำอุปโภค บริโภค พร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้ส่ังการไปยังกองอ�ำนวย จัดท�ำฝนหลวง ๔) เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน�้ำเสียลงแม่น�้ำ
การปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั จงั หวดั ทกุ จงั หวดั ใหป้ รบั แผนเผชญิ เหตุ คู คลอง เพือ่ ลดปริมาณการใชน้ �ำ้ ดไี ลน่ �้ำเสีย และ ๕) รณรงคป์ ระชาสัมพนั ธ์
ภัยแล้งทั้งในภาพรวมและเฉพาะเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับ สรา้ งการรบั รใู้ หป้ ระชาชนมสี ว่ นรว่ มในการประหยดั นำ�้ และมาตรการจดั การ
สถานการณ์ โดยดำ� เนนิ การใน ๕ แนวทาง ไดแ้ ก่ ๑) ใชก้ ลไกระบบบญั ชาการ น�้ำของภาครัฐ และเชิญชวนจิตอาสาในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง/
เหตุการณ์ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน�้ำ เพื่อปลุกจิตส�ำนึกการใช้น�้ำอย่างประหยัดและ
ภัยแลง้ แบง่ เป็น ๓ กล่มุ ภารกจิ หลัก คอื “กลุ่มพยากรณ์” ประกอบดว้ ย รู้คุณค่า ขอให้ทุกจังหวัดบูรณาการการท�ำงานในพื้นท่ีท้ังภาครัฐ เอกชน
หนว่ ยงานดา้ นการคาดการณส์ ภาพอากาศ หนว่ ยงานดา้ นการบรหิ ารจดั การ ภาคประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ มงุ่ แกไ้ ขปญั หาภยั แล้งร่วมกัน ท�ำงาน
นำ้� และฝ่ายปกครองในพืน้ ที่ ทำ� หน้าทต่ี ดิ ตามสภาพอากาศ สภาพน้ำ� และ เปน็ ระบบ และคำ� นงึ ถงึ การชว่ ยเหลอื ประชาชนเปน็ สง่ิ สำ� คญั อนั ดบั แรก ทง้ั น้ี
ระดับน�้ำในอ่างเก็บน�้ำในพ้ืนที่ เพ่ือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น�้ำ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พร้อมสนับสนุน
ตน้ ทนุ และความตอ้ งการใชน้ ำ้� ดา้ นตา่ ง ๆ “กลมุ่ บรหิ ารจดั การนำ้� ” ทำ� หนา้ ที่ ทรัพยากรทุกด้านเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น และหากได้รับ
วางแผนการใช้น้�ำ ก�ำหนดแนวทางการระบายน�้ำ และกักเก็บน้�ำไว้ใช้ ผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถติดต่อสายด่วนสาธารณภัย โทร. ๑๗๘๔
ประโยชน์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์น�้ำในพื้นท่ี ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง

5ฉบับท่ี ๖ เดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ : จดหมายข่าวมหาดไทย

มท.๒กำ� ชบั ผ้วู า่ ฯ-ลสุย่วพนทมิ อ้ างยถนิ่
รว่ มใจปิดจุดเส่ียงอุบัตลิเหดตสบุ ูญนท้อเสงถียนรนับปี สิ ง ห์ ส่ ง ข่ า ว

๒๕๖๓

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผา่ นมากฎหมายสภานติ บิ ญั ญตั ไิ ดแ้ กไ้ ขใหท้ อ้ งถน่ิ เขา้ มามสี ว่ นรว่ มในการแก้
เป็นประธานมอบนโยบายความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้บริหารองค์กร ปัญหาเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงต้องไปแก้กฎหมาย
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี จดั ตัง้ องคก์ รปกครองทอ้ งถนิ่ ทง้ั ๓ ฉบับ พ.ร.บ. องคก์ ารบริหารส่วนจงั หวัด
นางปยิ ะฉตั ร อนิ สวา่ ง รองผวู้ า่ ราชการจงั หวดั นครราชสมี า นายเลศิ พนั ธ์ุ (อบจ.) พ.ร.บ. เทศบาล และ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)
สินบรรเลงเสนาะ นายอ�ำเภอพิมาย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน เพม่ิ อำ� นาจหนา้ ทขี่ องท้องถิ่นจากเดิมทีไ่ ม่ได้เก่ยี วข้องในเร่ืองของความสงบ
ทเี่ กยี่ วขอ้ งรว่ มประชุม ณ หอประชุม ทวี่ า่ การพิมาย อำ� เภอพิมาย จงั หวัด เรียบร้อย เร่ืองของจราจร สามารถรับเงินอุดหนุนจากการแพทย์ฉุกเฉินได้
นครราชสมี า เพราะถือว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น องค์กรปกครองท้องถิ่นจึงมี
รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย กลา่ ววา่ อบุ ตั เิ หตทุ างถนน หน้าท่ีหลักในการดูแลความปลอดภัยทางถนนในเรื่องการจราจร เริ่มตั้งแต่
ถือเป็นปัญหาส�ำคัญที่สร้างความสูญเสีย ก่อความเสียหาย ส่งผลต่อการ สอนวินัยจราจรในเด็กเล็ก โรงเรียน และอบรมชุมชนให้มีความรู้เร่ืองการ
พัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาเราสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละกว่า จราจร รวมท้ังตั้งจุดตรวจ ด่านสกัดให้เทศกิจ อปพร. เข้ามาช่วยเหลือ
๒๒,๐๐๐ ราย และจากรายงานขององค์การอนามยั โลกพบวา่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดูแลได้ “อยากจะเชญิ ชวนทุกคน เตมิ บุญให้กับคนไทย ลดการเสียชวี ติ
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๒๒,๔๙๓ ราย วันน้ีจึง บนท้องถนน ปิดจุดเสี่ยง จุดที่ล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ
เดินสายชวนท�ำบุญช่วยชีวิตคน ชวนภาคีเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ร่วมกัน เสียชีวิต จึงขอเชิญชวนองค์การบริหารส่วนต�ำบล เทศบาล ก�ำนัน-
รณรงค์ลดตัวเลขการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีองค์การ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครชุมชน ทุกภาคีเครือข่าย โดยเร่ิมรณรงค์จาก
อนามัยโลกกำ� หนดไว้ไมเ่ กนิ ๑๖ คนตอ่ ประชากรหน่ึงแสนคน ซึ่งขณะนี้เรา ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด่านโรงเรียน ให้ความรู้แก่ชุมชน บังคับใช้
อยู่ที่ประมาณ ๓๓-๓๕ คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน จึงขอให้ช่วยกัน กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของ
ลดจำ� นวนผเู้ สยี ชวี ติ ลง ใกลช้ ว่ งเทศกาลปใี หมส่ ถติ ขิ อ้ มลู ถนนทอี่ ยใู่ นการดแู ล เด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในพื้นท่ีองค์กร
ของกรมทางหลวง ๗-๘ เปอร์เซ็นต์ คือ ประมาณ ๕๑,๐๐๐ กม. อยู่ใน ปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ และยำ้� ใหอ้ ำ� เภอ จงั หวดั กำ� หนดใหก้ ารปอ้ งกนั และ
การดแู ลของกรมทางหลวงชนบทประมาณ ๔๘,๐๐๐ กม. ส่วนของท้องถิน่ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต้องขับเคล่ือนการด�ำเนินงานอย่างจริงจัง
อยใู่ นความดแู ลประมาณ ๘๖% หรอื คดิ เปน็ ระยะทาง ๖๐๐,๐๐๐ กม. โดยท่ี และตอ่ เนอื่ งท้ังในชว่ งปกตแิ ละช่วงเทศกาลสำ� คัญ”

6 จดหมายข่าวมหาดไทย : ฉบบั ท่ี ๖ เดอื นธันวาคม ๒๕๖๒

มท.๓เทศกาลของขวญัชวปนีใหเทม่ี่ยขวองงานฝโาอกทถอปกู ซใติจ้ี
OTOP City 2019รอบรั้วมหาดไทย
ผลิตภัณฑท์ ่วั ไทย
รวมไว้ใน

นายทรงศักด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดขึ้นปีแรก เพื่อเอาใจสาวนักช้อปให้ “ช้อปสินค้าได้ครบในที่เดียว”
เปน็ ประธานเปดิ งาน OTOP City 2019 : เทศกาลของขวญั ปีใหม่ ของฝาก โดยกระแสตอบรับงาน OTOP City 2019 ในวันแรก มีรายได้ท้ังสิ้น
ถูกใจ ผลติ ภณั ฑ์ทวั่ ไทย รวมไว้ใน OTOP City 2019 พร้อมมอบเกยี รตบิ ตั ร ๑๕๒,๓๓๗,๐๓๓ บาท ภายในงานยังประกอบด้วย ๑. นิทรรศการ
แก่ผู้แทนคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
โดยมี นายธรี ภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำ� นักนายกรัฐมนตรี นายบญุ ธรรม ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา  ท�ำความดีด้วยหัวใจ” ๒. การจัดแสดงและ
เลศิ สขุ ีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หวั หน้ากลมุ่ ภารกิจด้านพฒั นา จำ� หนา่ ยสนิ คา้ OTOP Classic ๕ ประเภท ๓. กจิ กรรม Highlight  ได้แก่
ชุมชนและสง่ เสรมิ การปกครองท้องถ่ิน นายสุทธิพงษ์ จลุ เจริญ อธบิ ดีกรม โซนของขวัญปีใหม่ โซนหมู่บ้านท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี โซน OTOP
การพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรี Masterpiece โซนผลิตภัณฑ์ท่ีชนะการประกวด Knowledge Based
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร OTOP (KBO) และโซนตดั เย็บเส้ือผา้ ๔. การจัดนทิ รรศการของหนว่ ยงาน
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาคี ที่ขับเคลื่อนโครงการหน่ึงต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ๕. กิจกรรม
ในสงั กดั กระทรวงมหาดไทย ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั ภาคเอกชน ภาคประชาชน การบรกิ าร เชน่ ธนาคาร/ไปรษณยี ์ Health & Spa บรกิ ารหอ่ ของขวญั และ
เข้าร่วมงาน ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ ๒ ศูนย์การแสดงสินค้าและ ๖. OTOP ชวนชิม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงศิลป
การประชุมอมิ แพ็ค เมอื งทองธานี อำ� เภอปากเกร็ด จงั หวัดนนทบุรี วฒั นธรรม การแสดงมนิ คิ อนเสริ ต์ กจิ กรรมสนิ คา้ นาทที อง กจิ กรรมจบั รางวลั
รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย กลา่ วถงึ การจดั งาน Otop ชิงโชค เพียงช้อปสินค้า OTOP ครบทุก ๑,๐๐๐ บาท ลุ้นรับของรางวัล
City 2019 ครง้ั นว้ี า่ เปน็ ครง้ั ยงิ่ ใหญท่ ส่ี ดุ เพอื่ ใหป้ ระชาชนไดซ้ อ้ื ของขวญั ของ มากมาย มูลคา่ รวมกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ฝากที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน ซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการสนับสนุน
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยการพัฒนาสินค้าชุมชนหน่ึงต�ำบล ผลิตภัณฑ์จากชุมชนในงาน OTOP City 2019 นอกจากผลิตภัณฑ์จาก
หน่ึงผลิตภัณฑ์ OTOP ท่ีมาจากโครงการพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ ภูมิปัญญาและฝีมือของคนไทยในราคายุติธรรมแล้ว ยังช่วยสร้างงาน
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สรา้ งอาชพี สรา้ งรายได้ให้แก่พี่น้องในชมุ ชนทัง้ ระบบ ซ่ึงขณะนี้ รฐั บาลได้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด�ำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายใน
ที่ทรงส่งเสริมราษฎรให้มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รัฐบาล ประเทศ โดยการซอ้ื สนิ คา้ ของประชาชนไปสู่ E-Marketplace ผา่ นชอ่ งทาง
จึงให้ความส�ำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน ของ thailandpostmart.com ซงึ่ ถอื เปน็ แหลง่ รวมสนิ คา้ OTOP จากชมุ ชน
โดยขยายผลโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ และพัฒนายกระดับ และผลติ ผลทางการเกษตร ในระบบ E-Commerce ทีใ่ หญท่ ่ีสดุ ท้งั ยงั เปน็
ผลิตภัณฑ์ OTOP รวมท้ังเพิ่มช่องทางตลาดอย่างต่อเน่ือง ก้าวไกลจนถึง การส่งเสริมการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการกระจายรายได้สู่
ปัจจุบนั การจดั แสดงสนิ ค้า OTOP ในระดับประเทศไดจ้ ัดกนั ปลี ะ ๓ ครัง้ ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรงด้วย จึงขอเชิญชวนให้ทุกคน
ภายใตช้ อ่ื OTOP MIDYear OTOP ศลิ ปาชพี และ OTOP City เลอื กซ้อื กระเชา้ ของขวัญและสินค้า OTOP ประเภทต่าง ๆ เพื่อเพมิ่ รายได้
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ใหแ้ กพ่ นี่ อ้ งในชนบท ใหเ้ กดิ การหมนุ เวยี นเศรษฐกจิ ในระดบั ฐานราก ในงาน
การจดั งานในปนี จี้ ดั ขน้ึ ภายใตแ้ นวคดิ เทศกาลของขวญั ปใี หม่ ของฝากถกู ใจ OTOP City 2019 ระหวา่ งวนั ที่ ๑๕-๒๓ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-
ผลติ ภณั ฑท์ ว่ั ไทยรวมไวใ้ น OTOP City 2019 ภายในงานมโี ซน OTOP Lady ๒๑.๐๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ อมิ แพค็ เมอื งทองธานี

7ฉบบั ที่ ๖ เดอื นธนั วาคม ๒๕๖๒ : จดหมายขา่ วมหาดไทย

จดหมายขา่ วกระทรวงมหาดไทย เปน็ วารสารท่จี ัดทำ�ขน้ึ เพอ่ื เผยแพร่นโยบาย กระทรวงมหาดไทย PR

และผลงานของกระทรวงมหาดไทย และเปน็ สือ่ กลางในการประชาสมั พันธข์ า่ วสาร บาํ บดั ทุกข์ บํารงุ สขุ
ให้กับบคุ ลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทง้ั ประชาชนท่วั ไป จัดทำ�โดย กองสารนเิ ทศ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรงุ เทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศพั ท์ ๐-๒๒๒๒-๔๑๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๓๐๒๙ www.moi.go.th
https://www.facebook.com/prmoithailand/


Click to View FlipBook Version