The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าวมหาดไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vasabih, 2019-12-25 00:30:19

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

จดหมายข่าวมหาดไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

มหาดไทยจดหมายขา่ ว

ปีท่ี ๕ ฉบับที่ ๔ เดอื นธนั วาคม ๒๕๖๒

มท.๑ ลงพืน้ ท่ี จ.ปัตตานี

มอบนโยบายนายอ�ำเภอ กำ� นัน ผู้ใหญ่บา้ น ยำ้� ๓ ขอ้

“เข้าใจ มั่นคง พฒั นา”และ
เพ่อื นำ� ไปสูส่ ันตสิ ุข หนา้ ๒
มท.๒ MapOneเผย๓กระทรวงหลัก
จบั มือใช้
แก้ปัญหาท่อี ยอู่ าศัยและท่ีดินท�ำกิน
เขตเมืองและชนบททางภาคเหนอื ใชก้ ลไก คทช. หนา้ ๔
มท.๓
ร่วมประชมุ ระดับรัฐมนตรอี าเซียน
ด้านพฒั นาชนบท และขจดั ความยากจน คร้งั ท่ี ๑๑
ชู ๓ มติ ิหลกั ในการพัฒนา
ขจดั ความยากจน หนา้ ๕

มหาดไทยรบั รางวลั

สง่ เสริมการออมยอดเย่ยี ม ประจำ� ปี ๒๕๖๒

พรอ้ มสง่ เสรมิ วนิ ัยการออม

รองรบั สังคมสูงวัยอยา่ งมีคณุ ภาพ หน้า ๖

สานต่อคำ� พ่อสอน

“การยดึ มนั่ ในผลประโยชนข์ องแผน่ ดิน และความถกู ตอ้ งเปน็ ธรรม เป็นส่งิ ส�ำคญั ยิง่ ในการปฏิบตั หิ นา้ ทข่ี องขา้ ราชการ
เพราะการยึดมั่นดงั กลา่ วจะทำ� ใหม้ ีจิตใจมั่นคงเดด็ เดยี่ วในอนั ท่จี ะพากเพียรปฏบิ ัติหน้าท่ีใหจ้ นบรรลผุ ลส�ำเร็จ
และสามารถปอ้ งกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกต่ นแก่งานได้อยา่ งแท้จริง”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร

พระราชทานแก่ขา้ ราชการพลเรือน เน่อื งในวันข้าราชการพลเรอื น เมอื่ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๙

ภ า ร กิ จ ร า ช สี ห์

มท.๑ ลงพนื้ ที่ จ.ปตั ตานี
มอบนโยบายนายอ�ำเภอ ก�ำนนั ผู้ใหญบ่ า้ น

ยำ้� ๓แขล้อะพ“เขฒั ้าในจาม”นั่ คง

เพอ่ื น�ำไปสสู่ นั ติสุข

พลเอก อนพุ งษ์ เผา่ จนิ ดา รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงมหาดไทย ในฐานะตวั แทนนายกรฐั มนตรี
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนสภาสันติสุขต�ำบลในจังหวัดชายแดน กล่าวถึง การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อมาให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าท่ี และมอบ
ภาคใต้ ท่ีค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอนุชา นโยบายการสร้างสันตสิ ขุ ในพ้นื ที่ เน้นย้ำ� ให้คำ� นงึ ถงึ หลกั ๓ ประการ คอื
โมกขะเวส ที่ปรกึ ษารฐั มนตรวี ่าการกระทรวงมหาดไทย พลต�ำรวจตรี ๑. การสรา้ งความรแู้ ละความเขา้ ใจใหก้ บั พนี่ อ้ งประชาชนเปน็ เรอ่ื งสำ� คญั
ธารา ปณุ ศรี เลขานกุ ารรฐั มนตรวี า่ การกระทรวงมหาดไทย นายฉตั รชยั ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสร้างการรับรู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดี ตอ้ งไมส่ รา้ งเงอ่ื นไข ๒. เรอ่ื งความมน่ั คง ตอ้ งดแู ลทง้ั พน่ี อ้ งประชาชนและ
กรมการปกครอง พลโท พรศกั ด์ิ พูลสวัสด์ิ แม่ทัพภาค ๔ ผวู้ า่ ราชการ ตนเอง เนน้ สรา้ งความเปน็ มติ ร ประเมนิ สถานการณต์ ลอดเวลาเพอ่ื ใหเ้ กดิ
จงั หวดั ปตั ตานี ยะลา นราธวิ าส สงขลา นายอำ� เภอ ๓๗ อำ� เภอ ขา้ ราชการ ความพร้อม ลดความเสี่ยง และ ๓. การพัฒนา โดยสภาสันติสุขตำ� บล
ในพ้ืนที่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำ จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการพัฒนาพื้นที่ เพ่ือสร้าง
ศาสนา และภาคประชาชน ร่วมประชุม ความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า และเน้นย�้ำอีกครั้งว่า เม่ือเกิด
ความเข้าใจท่ีดีและถูกต้องแล้ว ก็จะสามารถน�ำมาซึ่งสันติสุขและความ
สงบสขุ กลับมาสู่พนี่ อ้ งในพน้ื ท่อี ยา่ งท่ีเคยเป็นมา

2 จดหมายขา่ วมหาดไทย: ฉบับท่ี ๔ เดอื นธันวาคม ๒๕๖๒

บ ำ� บั ด ทุ ก ข์ บ ำ� รุ ง สุ ข บกปภ.ช.

และแก้ไขปสญั ั่งกหาารภเตัยรยี หมนพารว้อมปอ้ งกนั
พร้อมดูแลประชาชน นกั ทอ่ งเทย่ี ว ใน ๕๕ จังหวดั
เหนอื อสี าน กลาง ตะวนั ออก

พลเอก อนพุ งษ์ เผา่ จนิ ดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เคร่ืองกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ
ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย นอกจากน้ันยังได้ก�ำหนดมาตรการ
ทุกจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เพื่อให้การ ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ใช้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก วิธีไถกลบแทนการเผาตอซัง เพื่อลดมลพิษและปัญหาหมอกควัน
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในอากาศ รวมท้ังเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และคาดหมายลักษณะอากาศ รถบรรทุกน�้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิงให้ปฏิบัติงานได้ทันที ส�ำหรับการ
ช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยจะมีจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยหนาว ได้ส่ังการให้ทุกจังหวัด บูรณาการกับ
ซ่ึงในช่วงคร่ึงหลังของเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จะเป็นช่วงท่ีมีอากาศ หนว่ ยงานตา่ ง ๆ ทง้ั หนว่ ยทหาร ภาคราชการ ภาคเอกชน องคก์ รการกศุ ล
หนาวเยน็ ที่สุด ต่อเนอ่ื งไปจนถึงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓ มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และ
รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงมหาดไทย ไดส้ ง่ั การใหก้ องอำ� นวยการ มมี าตรการการปอ้ งกันและลดอบุ ตั เิ หตุทีอ่ าจเกิดข้ึนแกน่ กั ท่องเทยี่ ว เชน่
ปอ้ งกนั และบรรเทาสาธารณภยั จงั หวดั ในพนื้ ทภี่ าคเหนอื ภาคตะวนั ออก ทัศนวิสัยจากหมอกหนา เส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร และ
เฉยี งเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวนั ออก รวม ๕๕ จงั หวดั โดยบรู ณาการ อัคคีภัยในเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยว เป็นต้น และยังได้เน้นย้�ำให้
กบั หนว่ ยงานในพน้ื ท่ี ตดิ ตามสภาวะอากาศ เพอื่ เตรยี มความพรอ้ มในการ ทุกจงั หวัดปฏบิ ัติตามระเบยี บและหลกั เกณฑ์ โดยค�ำนึงถงึ การชว่ ยเหลือ
ให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ประชาสัมพันธ์และให้ค�ำแนะน�ำในการ ผ้ปู ระสบภยั หนาวแบบไมซ่ �้ำซ้อน และเป็นไปอย่างท่วั ถึง
ดูแลสุขภาพ รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว โดยจัดเตรียม

3ฉบับท่ี ๔ เดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ :จดหมายข่าวมหาดไทย

ม ห า ด ไ ท ย ส ร้ า ง สุ ข

มท.๒เผย ๓ กระทรวงหลัก

One Mapจบั มือใช้
แก้ปญั หาทีอ่ ยูอ่ าศยั และท่ีดนิ ทำ� กิน ใช้กลไก คทช.

เขตเมืองและชนบททางภาคเหนือ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันท่ีอยู่อาศัยโลก
ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคล่ือนแผนพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและท่ีดินท�ำกินระดับจังหวัดให้เกิด
รปู ธรรม” วถิ ชี ุมชนท้องถน่ิ ส่กู ารแก้ไขปัญหาทีอ่ ยู่อาศัย และที่ดนิ ทำ� กนิ ในเขตเมืองและชนบท โดยมผี แู้ ทนองคก์ ร
ชุนชนจาก ๑๗ จังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ จงั หวดั เชียงราย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลท่ีให้ความส�ำคัญในการจัดสรรท่ีดิน
และกระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีดินท�ำกินและท่ีอยู่อาศัยของพ่ีน้องประชาชน โดยใช้กลไกโครงการจัดที่ดินท�ำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรฐั บาล (คทช.) เขา้ มาชว่ ยในการด�ำเนนิ การส�ำรวจข้อมลู ทีด่ ินทีท่ ำ� กนิ และทอ่ี ย่อู าศยั ซง่ึ ขณะนี้
อยรู่ ะหวา่ งการดำ� เนนิ งาน โดยกระทรวงมหาดไทยจะบรู ณาการรว่ มกบั กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เป็นหนว่ ยงานหลกั ทด่ี ำ� เนนิ การเรือ่ งการแกไ้ ขปัญหาทด่ี นิ และทอี่ ยู่อาศัย โดยจะด�ำเนนิ การส�ำรวจข้อมลู ท่ดี นิ ที่ท�ำกนิ
และทีอ่ ยู่อาศัยของประชาชน โดยทดลองใช้ แผนที่ One map เปน็ เครอ่ื งมือในการจัดแนวเขตที่ดิน ซง่ึ อยรู่ ะหวา่ ง
การดำ� เนนิ งานโดยกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย
ทผี่ า่ นมาทางเครอื ขา่ ยการพฒั นาทอี่ ยอู่ าศยั และการจดั การทด่ี นิ ภาคเหนอื ไดร้ ว่ มกบั หนว่ ยงานภาคใี นระดบั
จังหวัด ด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินท�ำกินของประชาชนผู้มีรายได้น้อยในปี ๒๕๖๒ โดยมีผู้ได้รับ
ผลประโยชน์รวม ๓,๖๓๖ ครวั เรือน แบ่งเปน็ บ้านมนั่ คงเมอื งและชนบท ๑,๑๘๒ ครัวเรอื น และบา้ นพอเพยี งชนบท
๒,๔๕๕ ครัวเรอื น

4 จดหมายข่าวมหาดไทย: ฉบับท่ี ๔ เดือนธนั วาคม ๒๕๖๒

มท.๓รดอ้าบนรพ้ั วฒั มนหาาชชดนู ๓ไบททยมแรล่วติ ะมขปหิ จรดัละคชักุมวราใขมะนดยจบัการกัดาฐั จมรนคนพคตวรรฒัง้ัาีอทามี่เ๑นซ๑ยยี านากจน

นายทรงศักด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู พิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้
หวั หนา้ คณะผแู้ ทนฝา่ ยไทย พรอ้ มดว้ ย นายบญุ ธรรม เลศิ สขุ เี กษม รองปลดั ในการขับเคลื่อนใน ๓ มิติ ดังนี้ มิติท่ี ๑ การลดความเหลื่อมล้�ำในสังคม
กระทรวงมหาดไทย นายชยชยั แสงอนิ ทร์ ผอู้ ำ� นวยการกองการตา่ งประเทศ มติ ทิ ี่ ๒ การพฒั นาศกั ยภาพของมนษุ ย์ มติ ทิ ี่ ๓ การเสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็
และคณะผู้แทนฝ่ายไทย เข้าร่วมการประชุมระดบั รัฐมนตรอี าเซียนด้านการ ของชมุ ชนและการพัฒนาเศรษฐกจิ ฐานราก
พัฒนาชนบทและขจัดความยากจน คร้ังท่ี ๑๑ (The 11th ASEAN สดุ ทา้ ยยงั ไดก้ ลา่ วถงึ การเปดิ ตวั ศนู ยอ์ าเซยี นเพอื่ การศกึ ษาและหารอื
Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication ดา้ นการพัฒนาทยี่ ั่งยืน (ASEAN Centre on Sustainable Development
หรอื 11th AMRDPE) ณ กรงุ เนปยดี อ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา Studies and Dialogue) ในประเทศไทย ซงึ่ ทางฝา่ ยไทยจะเปน็ แรงขบั เคลอ่ื น
รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย กลา่ ววา่ ประเทศไทยในฐานะ ในการกำ� หนดทศิ ทางความรว่ มมอื ของภมู ภิ าคอาเซยี น และสง่ เสรมิ ความเปน็
ประธานอาเซยี นในปนี ้ี พรอ้ มใหค้ วามรว่ มมอื ถือเป็นเปา้ หมายการพัฒนาท่ี หุ้นส่วนเพ่ือความย่ังยืนในทุกมิติของประเทศสมาชิกอาเซียน (Advancing
ย่ังยนื (SDGs) ของสหประชาชาติและอาเซยี น โดยมีการจัดทำ� ยทุ ธศาสตร์ Partnership for Sustainability) ทีม่ ีประชาชนเป็นศนู ย์กลาง โดยไม่ท้งิ ใคร
ชาติ ๒๐ ปี ท่ไี ด้น้อมนำ� หลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็ ไว้ข้างหลัง สอดคลอ้ งกบั แนวคดิ “รว่ มมอื รว่ มใจ ก้าวไกล ยัง่ ยนื ”

ผู้น�ำอาเซียน๒ องคก์ รไทย เขา้ รบั รางวลั
แดลา้ ะนขกจาัดรคพวฒัามนยาาชกนจบนท

และปชร่วเะปชย็นาเชตหนน้ ลใแนือบพบน้ื อทง่ีค์กรทีม่ ุ่งม่นั พฒั นาชนบท

นายทรงศักด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม
เลศิ สขุ ีเกษม รองปลดั กระทรวงมหาดไทย และ นายชยชยั แสงอนิ ทร์ ผ้อู �ำนวยการกอง
การต่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลผู้น�ำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจน คร้ังท่ี ๔ ประจำ� ปี ๒๕๖๒ โดยมี Dr.Aung Thu รฐั มนตรวี ่าการกระทรวง
เกษตร การปศุสัตว์ และชลประทานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธาน

ในพธิ ี ณ โรงแรม Horizon lake view resort hotel สาธารณรฐั แหง่ สหภาพ เพอ่ื ยกระดับสงั คม และขจดั ความยากจนใหห้ มดสิ้นไปจากประเทศไทย
เมียนมา สำ� หรับองค์กรของประทศไทยทไ่ี ด้รับรางวลั ในคร้ังนี้ คือ สมาคม รองปลดั กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า องค์กรท่ไี ด้รบั รางวัลในปีน้ี
เครอื ข่ายสรา้ งบ้านแปงเมืองพะเยา และบริษทั โลเคลิ อไลค์ จำ� กดั ถอื เป็นตน้ แบบใหช้ มุ ชนอ่ืน ๆ ไดแ้ ก่ บริษัท โลเคลิ อไลค์ จ�ำกดั ที่ไดด้ �ำเนนิ
รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย กลา่ ววา่ กระทรวงมหาดไทย กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในฐานะหนว่ ยงานประสานงานหลกั ตามกรอบความรว่ มมอื อาเซยี นไดด้ ำ� เนนิ โดยการเขา้ ไปใหค้ วามรู้ คำ� แนะนำ� ดา้ นบรรจภุ ณั ฑ์ พฒั นาทกั ษะดา้ นการตลาด
การคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ด้านการพัฒนาชนบท สง่ ผลใหช้ มุ ชนมรี ายไดเ้ พมิ่ ขนึ้ จากสามแสนบาทตอ่ ปี เปน็ หนงึ่ ลา้ นบาทตอ่ ปี
และขจดั ความยากจน เพอ่ื เขา้ รบั รางวลั ทกุ ๆ ๒ ปี รางวลั แบง่ เปน็ ๒ ประเภท และ กิจกรรมของสมาคมเครือข่ายสร้างบา้ นแปงเมืองพะเยา ท่ดี �ำเนนิ การ
คอื องคก์ รที่ไมใ่ ช่องคก์ รของรฐั (NGO) หรือองคก์ รภาคประชาสงั คม (CSO) จัดระบบสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา ท�ำให้กองทุนสวัสดิการในพ้ืนที่มี
และองคก์ รภาคธรุ กจิ เอกชน (Private Sector) จดุ ประสงค์หลักของรางวลั การบริหารจัดการท่ีดีข้ึน สามารถระบุ และให้การช่วยเหลือประชาชน
คือ การสนับสนุน ส่งเสริม และให้ก�ำลังใจองค์กรเหล่าน้ันที่ร่วมเป็นภาคี ในพ้ืนที่ได้ตรงกลมุ่ เป้าหมาย
เครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระดับพ้ืนที่

5ฉบับที่ ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ :จดหมายข่าวมหาดไทย

สิ ง ห์ ส่ ง ข่ า ว

มสง่หเสราิมดกาไทรอยอรมบั ยรอาดเงยวีย่ ลัม
พรอ้ มสป่งรเะสจ�ำรปิมี ๒ว๕นิ ๖ยั ๒การออม
รองรบั สังคมสงู วยั อยา่ งมคี ุณภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบให้
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทน
เขา้ รบั รางวลั เกยี รตยิ ศ จาก ดร. อตุ ตม สาวนายน รฐั มนตรวี า่ การกระทรวง
การคลัง ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมยอดเย่ียม ประจ�ำปี ๒๕๖๒
เนือ่ งในวนั ออมแหง่ ชาติ ทหี่ ้องประชุมวายภุ ักษ์ ๔ กระทรวงการคลัง โดยมี
ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั ทไี่ ดร้ บั มอบโลร่ างวลั ขบั เคลอื่ นกจิ กรรมสง่ เสรมิ การออม
ยอดเยี่ยม (ประเภทบุคคล) ด้วย จ�ำนวน ๕ รางวัล ได้แก่ นายพิพัฒน์
เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอรรถพร สิงหวิชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ อดีตผู้ว่า
ราชการจงั หวดั สรุ นิ ทร์ นายสฤษด์ิ วฑิ รู ย์ ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั อบุ ลราชธานี
และนายจารุวัฒน์ เกล้ียงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (อดีตผู้ว่า
ราชการจังหวดั สตูล)
กระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นและมุ่งหวังให้ประชาชนมีการออม
เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตภายหลังการเกษียณ
และใหด้ ำ� รงชพี อยไู่ ดอ้ ยา่ งมคี ณุ ภาพ รองรบั สงั คมสงู วยั จงึ พรอ้ มเปน็ แกนหลกั
ในการสนบั สนนุ กองทนุ การออมแหง่ ชาติ (กอช.) อยา่ งเตม็ ที่ ในการขบั เคลอื่ น
โครงการฯ ดังกล่าว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น�ำในการขับเคล่ือน
พรอ้ มทั้ง หนว่ ยงานท้องทีแ่ ละท้องถน่ิ ตลอดจนหนว่ ยงานภายใตก้ ารก�ำกับ
ดแู ลของกระทรวงมหาดไทยทจี่ ะชว่ ยใหก้ ารสนบั สนนุ และสง่ เสรมิ การสรา้ ง
วนิ ยั การออมใหเ้ กดิ ผลสมั ฤทธอิ์ ยา่ งเปน็ รปู ธรรม ซง่ึ การดำ� เนนิ งานทผี่ า่ นมา
ต้ังแต่เดือนมกราม ๒๕๖๒ กอช. มีจ�ำนวนสมาชิกเพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๑
จำ� นวน ๑.๖ ลา้ นคน คิดเป็นรอ้ ยละ ๒๖๓ จากสมาชกิ เดิม ๖๑๐,๖๘๓ คน
ทำ� ใหใ้ นปจั จบุ นั กอช. มสี มาชิกแล้วมากกวา่ ๒.๒ ลา้ นคน

6 จดหมายขา่ วมหาดไทย: ฉบับที่ ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒

นานาสาระ

มหาพดัฒไทนยาทรัพยากรมนุษยใ์ นยคุ จ Dัดiเg“สiวกtนaาาlฯDรisruptive World”
หวังกระต้นุ บคุ ลากรใหพ้ ร้อมรบั มือกบั การบรหิ ารงานบุคคลในยคุ ดิจิทัล

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับ ประสิทธิภาพ พัฒนาความก้าวหน้าให้กับองค์กร เพื่อยกระดับให้เป็น
มอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  องค์กรช้ันน�ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ อันจะก่อ
เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน ใหเ้ กิดประโยชน์สขุ ตอ่ ประชาชนอย่างแทจ้ รงิ
นกั ปฏบิ ตั ิ (CoPs) ของสำ� นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย ครงั้ ท ี่ ๑ ประจำ� นายพงศโ์ พยม วาศภตู ิ ประธาน อ.ก.พ.วสิ ามญั เกย่ี วกบั การสรา้ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า การบริหารและ
ในยุค Digital Disruptive World” จัดโดยสถาบันด�ำรงราชานุภาพ พัฒนางานบคุ คลภาครัฐในปัจจบุ นั จะต้องกา้ วใหท้ ันโลก โดยเฉพาะดา้ น
กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การปรบั เปลี่ยนกระบวนการทำ� งานผา่ นการใช้เทคโนโลยดี จิ ทิ ัล นอกจากน้ี
ในเร่ืองการบริหารและพัฒนาบุคคลภาครัฐ รวมถึงการปรับบทบาท  การวางแผนเพ่ือพิจารณาก�ำหนดอัตราก�ำลังให้มีความเหมาะสม รวมถึง
แนวคิด เพื่อให้ทันต่อบริบทต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป และการรับมือกับ การเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพ และต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรย่อมถือ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือน�ำ เปน็ สงิ่ สำ� คัญเช่นเดยี วกัน
ความรู้ไปพัฒนาการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และน�ำไปสู่ นายมนญู สรรคค์ ณุ ากร อดตี ผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั งานการบคุ คลกลาง
การทำ� งานในระดบั มอื อาชพี ตอ่ ไป โอกาสนไ้ี ดเ้ ชญิ  นายพงศโ์ พยม วาศภตู ิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการบริหารทรัพยากร
ประธาน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหาร มนุษย์ นอกจากน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการท�ำงานแล้ว การลด
ทรัพยากรบุคคล พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายมนูญ สรรค์คุณากร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การสร้างความพงึ พอใจใหก้ ับประชาชน และ
อดตี ผอู้ �ำนวยการส�ำนกั งานการบุคคลกลาง บริษัท ปนู ซเิ มนตไ์ ทย จำ� กดั การสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึน เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรตระหนักถึง และให้
(มหาชน) ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารและ ความส�ำคญั กบั ความหลากหลายทางวฒั นธรรมเช่นกนั
พัฒนางานบุคคล ณ ห้องประชุมราชสีห์ ช้ัน ๒ อาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจ ทั้งใน
สำ� นกั งานปลดั กระทรวงมหาดไทย กรม และรฐั วสิ าหกจิ ในสงั กดั กระทรวง
มหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video
Conference ไปยงั ศาลากลางจงั หวัดทงั้  ๗๖ แหง่ ท่วั ประเทศ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ใครท่ีสามารถน�ำเทคโนโลยีมาใช้ได้ก่อน 
ยอ่ มเกดิ ประโยชนแ์ ละไดเ้ ปรยี บ สำ� หรบั ใน “ยคุ ดจิ ทิ ลั ” สง่ิ ตา่ งๆ เหลา่ น้ี
สามารถท�ำสิ่งที่ยากให้ง่ายข้ึน  ซึ่งในระดับขององค์กร ด�ำเนินการ
ขับเคล่ือนองค์กร โดยการสร้างบุคลากรคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
มีเป้าหมาย คุ้มค่า และทันการณ์ พร้อมปรับกระบวนการท�ำงานให้มี

7ฉบบั ที่ ๔ เดอื นธนั วาคม ๒๕๖๒ :จดหมายขา่ วมหาดไทย

ร า ย ง า น พิกเ ศ ษระทรวงมหาดไทย

ถกู ใจผู้ใหใจรนณ้าเชทรกงศ่ืนคผกม์ ใลอาจบลติ ผกปภรีใรู้ะหเณัชบัม้าข่ฑ๒อชง์๕Oขุมว๖ญัชT๓ปOนีใหPมม่ีสขุ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พระบรมราชนิ นี าถ เพอ่ื เปน็ ของขวญั ของทร่ี ะลกึ เนอ่ื งในเทศกาลสง่ ทา้ ย
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ท้ังน้ี กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวน
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่นอ้ งประชาชนทส่ี นใจ สามารถเลอื ก
นายทรงศักด์ิ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP จากมูลนิธิโครงการหลวง และจากมูลนิธิส่งเสริม
คณะรฐั มนตรี เยย่ี มชมนทิ รรศการโครงการ “มอบกระเชา้ ของขวญั ปใี หม่ ศิลปาชีพฯ ที่มีหลากหลายชนิด เป็นของขวัญปีใหม่ เพ่ือมอบให้กับ
ของไทย ๑๐๐%” ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อ�ำเภอเมือง ผู้ที่เคารพนับถือ ซ่ึงจะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้มากข้ึน และ
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี เพมิ่ รายไดใ้ หแ้ กป่ ระชาชนในชนบท ทงั้ ทางตรงและทางออ้ ม โดยสามารถ
อย่างเป็นทางการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย โดยกรม เลือกชมผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ท่ี http://www.cdd.go.th ผลิตภัณฑ์
การพฒั นาชมุ ชน เพอื่ รณรงคใ์ หห้ นว่ ยงานภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน จากมูลนิธิโครงการหลวง ท่ีร้านดอยค�ำทุกสาขา และผลิตภัณฑ์มูลนิธิ
สง่ เสรมิ ศิลปาชีพฯ ได้ทาง http://silapacheep.ohm.go.th
เลือกใช้ผลิตภณั ฑ์ OTOP จากมูลนธิ โิ ครงการหลวง และ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

จดหมายข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็นวารสารทจี่ ดั ทำ�ข้นึ เพือ่ เผยแพร่นโยบาย กระทรวงมหาดไทย PR

และผลงานของกระทรวงมหาดไทย และเปน็ สอ่ื กลางในการประชาสัมพนั ธ์ข่าวสาร บําบัดทุกข์ บํารุงสขุ
ใหก้ บั บุคลากรและหนว่ ยงานที่เก่ยี วข้อง รวมท้งั ประชาชนทั่วไป จดั ทำ�โดย กองสารนเิ ทศ
สำ�นักงานปลดั กระทรวงมหาดไทย ถนนอษั ฎางค์ แขวงราชบพธิ เขตพระนคร กรงุ เทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศพั ท์ ๐-๒๒๒๒-๔๑๓๑-๒ โทรสาร ๐-๒๒๒๓-๓๐๒๙ www.moi.go.th
https://www.facebook.com/prmoithailand/


Click to View FlipBook Version