The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พัชราภรณ์ อันนี้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Phatcharaphon, 2022-05-20 06:54:23

พัชราภรณ์ อันนี้

พัชราภรณ์ อันนี้

ใหน้ กั เรียนตอบคำถามต่อไปน้ี
1. การใชภ้ าษาในการถาม มีความสำคญั อยา่ งไร
ตอบ ช่วยใหก้ ารสื่อสารเขา้ ใจยง่ิ ข้ึน
2.การใชภ้ าษาในการถาม ควรมีลกั ษะอยา่ งไร
ตอบ 1.ควรใชภ้ าษาที่ผอู้ ่ืนฟังเขา้ ใจ

2.ควรใชค้ ำที่สุภาพ
3. ควรคาํ นึงวา่ การใชค้ าํ ศพั ทเ์ ฉพาะน้ี ผตู้ อบสามารถ เขา้ ใจไดห้ รือไม่
3.การใชภ้ าษาในการตอบ ควรมีลกั ษณะอยา่ งไร
ตอบ 1.ควรใชภ้ าษาท่ีผอู้ ื่นฟังเขา้ ใจ
2.ควรใชค้ ำท่ีสุภาพ
3.ใชค้ ำที่เขา้ ใจง่ายไม่ซบั ซอ้ น

2

4.จงอธิบายลกั ษณะของการแสดงมารยาทในการตอบ
ตอบ 1.ควรตอบใหส้ ุภาพนุ่มนวล

2.รู้จกั เลี่ยงไม่ตอบคาํ ถามที่ก่อใหเ้ กิดผลเสีย
3.ใชอ้ วจั นภาษาใหเ้ หมาะสม
5.วธิ ีการต้งั คำถามเพื่อแสดงความสุภาพของผถู้ ามมีลกั ษณะอยา่ งไร
ตอบ 1.ร้จกั เลือกใชค้ าํ หรือกลุ่มคาํ ท่ีแสดงความสุภาพในคาํ ถาม
2.มกั ใชค้ าํ วา่ โปรด กรุณา ขอ ขอประทานโทษ อยใู่ น คาํ ถาม
เช่นกรุณาบอกหน่อยสิคะวา่ เพลงอะไรที่คุณชอบฟังมากท่ีสุด

ขอประทานโทษค่ะ อาคารฝึกอบรมไปทางไหนคะ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
4 MENU - MR. NHÂN
Next Book
ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่