The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bunbow Z', 2020-09-08 04:18:36

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

“มลู นธิ ริ ัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ตณิ สูลานนท”์มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

เกิด... เผ่าพันธุ์ พืชผล คน ป่า สัตว์
มา ...ร้อยรัด ร่วมแผ่นดิน ถิ่นอาศัย
ต้อง ...รู้ รักษาเสริม เพิ่มปัจจัย
ตอบแทน ..ใน ชาติสังคม สมแนวทาง
บุญ ...บังเกิด หากคนนั้น กตัญญู
คุณ ...เชิดชู คือ “ความดี ท่ีสรรสร้าง”
แผ่น ...ภพ ผาสุกพูน เป็นศูนย์กลาง
ดิน ...กลบร่าง ยังแต่ช่ือ ลือ “รู้คุณ”

ประพันธ์โดย นายวิษณุ พุ่มสว่าง
ผไู้ ดร้ ับรางวัลชนะเลิศการประกวดบทความเรื่อง

“เกิดมาต้องตอบแทนบญุ คุณแผน่ ดนิ ”
เมอ่ื ๒๖ สงิ หาคม ๒๕๔๓มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

บทนำ�

เป็นสจั ธรรมที่วา่ เม่อื มบี วกก็ต้องมีลบในคำ� ว่า “โอกาส” นนั้ ก็เช่นเดยี วกันมีท้งั ด้านมืดและด้านสวา่ ง
ด้านมืด คือการขาดโอกาส มแี ต่ความมืดมน ไรค้ คู่ ิด ไร้ผู้อปุ ถมั ภ์ ไรแ้ สง ไรด้ าวสอ่ งทาง ท�ำให้เศรา้
และสนิ้ ความหวัง
แตต่ รงกนั ขา้ ม ถา้ ใครไดม้ โี อกาส คนๆ นนั้ จะมคี นเหน็ เหมอื นคนทไี่ ดร้ บั แสง มโี อกาสทจ่ี ะกา้ วเดนิ ตาม
ความฝนั ไปสูค่ วามสขุ ความเจริญ เป็นชวี ติ เป่ียมไปดว้ ยความหวังและความสำ� เรจ็
โอกาสเป็นแสงสว่าง ผู้ให้เปรียบดั่งดวงอาทิตย์ ที่คอยส่องสว่างให้กับชีวิต ให้โอกาสเพ่ือความเจริญ
เตบิ โตในดา้ นต่างๆ ตอ่ ไป ด้วยองคป์ ระกอบเหลา่ นีท้ ำ� ใหพ้ วกเราคดิ ถงึ “ป๋า” ข้ึนมา
“ปา๋ ” ไดใ้ หโ้ อกาส ใหค้ วามเมตตารเิ รมิ่ และตงั้ หนว่ ยงาน ๓ หนว่ ยงาน เพอ่ื สรา้ งโอกาส ใหโ้ อกาสกบั เรา
เรมิ่ ดว้ ยหนว่ ยงาน“สานใจไทยสใู่ จใต”้ กบั นอ้ งๆเยาวชน๕จงั หวดั ชายแดนภาคใต้ทดี่ อ้ ยโอกาสไดโ้ อกาสไดท้ ำ�
ความฝันใหเ้ ป็นจรงิ
ยังไดร้ ับไออ่นุ ของความรักจากครอบครัวอุปถัมภ์ทไี่ ดข้ าดหายไปจากชวี ิตของพวกเธอเหล่านนั้ ใหไ้ ด้
กลับคืนมา ได้สัมผสั กบั ความออ่ นโยนจากค�ำทกั ทายของ “ป๋า” ทเ่ี รยี กว่า “หลานๆ” ทุกครัง้ ที่พบเจอ มันเปน็
เสมือนน้�ำทพิ ย์ชโลมใจ
ถงึ ตรงนเ้ี ราไดย้ นิ เสยี งเพลงแวว่ ตามสายลมมาอยา่ งไพเราะ ของ “กรมดรุ ยิ างคท์ หารบก” ทเี่ รากไ็ มร่ วู้ า่
เปน็ เพลงของอดตี กำ� ลงั พลนกั ดนตรหี รอื นกั รอ้ งทเ่ี คยไดร้ บั ทนุ การศกึ ษาจาก “มลู นธิ พิ ลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์
กรมดรุ ิยางค์ทหารบก เพอื่ พัฒนาการดนตร”ี ตัง้ แตป่ รญิ ญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรอื ไม่
แตเ่ สยี งเพลงไดก้ ระตนุ้ ใหเ้ ราคดิ ถงึ คำ� พดู ของใครคนใดคนหนงึ่ ทเ่ี คยพดู วา่ “ดนตรที ำ� ใหผ้ มมคี วามสขุ
แตผ่ มจะสขุ ที่สุด ถ้าดนตรีสง่ ผลดตี อ่ แผน่ ดนิ ” น่เี ป็นค�ำพดู หรอื เสียงดนตรีกนั แน่ ชา่ งไพเราะนา่ ฟัง
ฟงั เพลงเสยี เพลนิ กต็ อ้ งจากลามาทศ่ี ลิ ปะ ที่ “ปา๋ ” กไ็ ดใ้ หโ้ อกาส ใหค้ วามเมตตา หาทนุ และมอบทนุ ทำ�
“ศิลปนิพนธ”์ ให้กับนสิ ิตนักศกึ ษาทีเ่ ปน็ คน “เกง่ และดี” ของแผน่ ดินแต่ยากจนจากมือของท่าน จำ� นวนกว่า
๑,๕๐๐ คน ตัง้ แตป่ รญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท และปริญญาเอก ได้จบการศึกษาโดยสมบูรณ์ กลายมาเป็นบุคลากร
ทมี่ คี ณุ ภาพของวงการศลิ ปะ
ถงึ ตรงนค้ี งมคี นสงสยั วา่ พวกเราพดู ถงึ “ปา๋ ” มาอยา่ งตอ่ เนอ่ื งไมห่ ยดุ ปาก แลว้ “ปา๋ ” ทา่ นนเ้ี ปน็ ใครกนั
เราจึงขอแนะน�ำว่าลองอ่านจากหนังสือเล่นน้ี ได้สัมผัสกับเหรียญที่ศิลปินแห่งชาติตั้งใจประดิษฐ์มา
เพอ่ื “ปา๋ ” และฟงั เพลงไพเราะจาก “ซดี ”ี ท่ี “กรมดรุ ิยางคท์ หารบก” เตรยี มไวใ้ ห้ เมอ่ื ไดร้ ับแจกหนงั สอื เล่มน้ี
แลว้ ทา่ นจะได้รู้ วา่ “ปา๋ ผ้ใู หโ้ อกาส” ทา่ นน้คี อื ใคร?

หนังสือเลม่ นี้จัดท�ำข้นึ เพื่ออุทิศให้ “ปา๋ ”มูลนิธิรัฐบรุ ุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

สาร
พลเอก สรุ ยุทธ์ จลุ านนท์

ประธานองคมนตรี
ประธานมลู นิธิรฐั บุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้ธ�ำรงไว้ซึ่งความซ่ือสัตย์ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผู้มี
คณุ ปู การตอ่ สงั คมไทย และสรา้ งความเจรญิ รงุ่ เรอื งใหก้ บั แผน่ ดนิ นมี้ าโดยตลอด ทงั้ ในฐานะทเ่ี ปน็ นายทหาร นายกรฐั มนตรี
ประธานองคมนตรแี ละรฐั บรุ ษุ สมควรจะไดจ้ ารกึ เกยี รตคิ ณุ และประวตั อิ นั ดงี ามนไ้ี ว้ เพอ่ื คนรนุ่ หลงั จะไดศ้ กึ ษาเรยี นรู้ และ
เปน็ แบบอยา่ งในการดำ� เนินชวี ติ ตอ่ ไป
มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ตณิ สูลานนท์ เปน็ หนึง่ ในมูลนิธทิ ่ี “ปา๋ เปรม” ได้จัดตง้ั ข้ึน เพ่อื สืบสานแนวคิดและ
ดำ� เนนิ งานตามวตั ถปุ ระสงคต์ ามทที่ า่ นมงุ่ หวงั ไวน้ น่ั คอื การสบื ทอดแนวคดิ ในการรบั ใชช้ าตบิ า้ นเมอื งการสง่ เสรมิ ยกยอ่ งคนดี
การพฒั นาการศกึ ษาศลิ ปวฒั นธรรมดนตรีตลอดจนการชว่ ยเหลอื ประชาชนผทู้ กุ ขย์ ากในพนื้ ทตี่ า่ งๆทวั่ ประเทศภายใตป้ ณธิ าน
“เกดิ มาตอ้ งตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” และ “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”์ อนั เป็นหลกั ชยั สูงสดุ ของ
คนท้ังประเทศ
การจดั ท�ำหนงั สอื ทีร่ ะลกึ พิธีพระราชทานเพลงิ ศพ พลเอก เปรม ติณสลู านนท์ ในคร้ังน้ี จึงเป็นส่วนหนง่ึ ของการ
สบื ทอดปณธิ านดงั กลา่ ว เพอ่ื เผยแพรใ่ หเ้ ปน็ ทป่ี ระจกั ษข์ องสงั คม ภายใตแ้ นวคดิ อนั เกดิ จากปณธิ านอนั มงุ่ มน่ั ของ “ปา๋ เปรม”
ทกี่ ลา่ วไว้วา่ “เราเกดิ มาในแผ่นดินนี้ เปน็ หนบ้ี ญุ คณุ ของแผน่ ดิน ฉะนัน้ เราทุกคน เกดิ มาตอ้ งตอบแทนบญุ คุณแผน่ ดิน”
โดยปณธิ านดงั กลา่ วนี้ ไดข้ ยายผลไปยงั เดก็ และเยาวชนรนุ่ ใหม่ ซงึ่ เปรยี บเสมอื นตน้ กลา้ ของเมลด็ พนั ธแุ์ หง่ ความดที จ่ี ะเปน็
ผสู้ บื ทอดหลกั การแนวความคดิ อนั เปน็ แบบอยา่ ง และสรา้ งความเจรญิ กา้ วหนา้ ใหก้ บั ประเทศไทยในอนาคต โดยผา่ นโครงการ
สำ� คญั ๓ โครงการไดแ้ ก่ “สานใจไทย สใู่ จใต”้ งานดา้ นดนตรี และกองทนุ สง่ เสรมิ การศกึ ษาการสรา้ งสรรคศ์ ลิ ปะ มลู นธิ ริ ฐั บรุ ษุ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีท�ำหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เติบโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ท่ีดี และมี
คณุ ภาพของสงั คม แมจ้ ะในมติ ทิ แ่ี ตกตา่ งกนั คอื การสรา้ งเยาวชนทม่ี จี ติ มงุ่ มนั่ ในการเสรมิ สรา้ งสนั ตสิ ขุ ใหเ้ กดิ ขน้ึ กบั ชายแดน
ภาคใต้ เยาวชนทม่ี คี วามสามารถดา้ นดนตรี และการสรา้ งเยาวชนทเี่ กง่ ดา้ นศลิ ปะ แตอ่ ยภู่ ายใตป้ ณธิ านเดยี วกนั คอื การทเ่ี ดก็
และเยาวชนเหล่าน้กี ลบั ไปตอบแทนบุญแผน่ ดนิ เกดิ และเปน็ ผูน้ ำ� ในการพฒั นาชาติบ้านเมอื งสบื ไป
หวังว่าหนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
“เกดิ มาตอ้ งตอบแทนบญุ คณุ แผน่ ดนิ ” น้ี จะไดส้ ง่ ตอ่ ปณธิ านใหค้ นรนุ่ ตอ่ ไป ไดน้ ำ� ไปศกึ ษาและประยกุ ตใ์ ชเ้ พอ่ื เปน็ แบบอยา่ ง
ในการด�ำเนินชีวิต ด้วยความหวังว่า หากน่ีเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างคนรุ่นใหม่ ที่เติบโตข้ึนและ
มงุ่ มน่ั ทจ่ี ะทำ� ประโยชนใ์ หก้ บั ประเทศชาตแิ ละสงั คม กน็ า่ จะสง่ ผลใหป้ ณธิ านของ “ปา๋ เปรม” ไดด้ ำ� รงอยอู่ ยา่ งยงั่ ยนื ตลอดไป
. . . และเชือ่ ว่าถา้ “ปา๋ ” ได้รับรถู้ งึ ความต้งั ใจเหล่าน้ี “ป๋า” ท่านคงจะดีใจ

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๑๐

สาร
นายอารยี ์ วงศ์อารยะ

ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

พลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์ ทา่ นใหค้ วามสนใจในการศกึ ษา โดยเฉพาะการศึกษาของเยาวชนมุสลิม ซ่ึงเม่อื คร้งั
ผมพน้ วาระการดำ� รงตำ� แหนง่ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และรบั ผดิ ชอบการศึกษาใน ๑๔ จังหวัดตอนใต้
ผมได้มีโอกาสพบกับท่าน และเล่าเร่ืองปัญหาการศึกษาของเด็กมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสมัยนั้นเด็กมุสลิม
ส่วนใหญ่จะนิยมศึกษาสายศาสนาในสถานศึกษาปอเนาะและตาดีกา ซึ่งส่วนน้อยจะศึกษาสายสามัญภาคบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทำ� ให้เสยี โอกาสการศึกษาระดบั ทีส่ งู ข้นึ
ในเวลานน้ั สถานการณค์ วามไมส่ งบในจงั หวดั ภาคใตม้ คี วามรนุ แรง ไดส้ รา้ งความหว่ งใยใหแ้ กท่ า่ นมาโดยตลอด
แม้วา่ เวลานั้นไมม่ ีหนา้ ทโี่ ดยตรง แต่ท่านพยายามหาแนวคิดและวธิ กี ารทจี่ ะบรรเทาและขจดั ความรุนแรงโดยสนั ตวิ ธิ ี
ป๋าเปรม ได้มองไปท่ีเยาวชนด้วยความหวังว่าจะสามารถปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี คิดดี และท�ำดี พลังแห่ง
ความดขี องเยาวชนจะเปน็ รากฐานท่ีแข็งแรง และมั่นคงของความร่มเย็นและสันตสิ ุข
จากแนวคิดของท่านว่า การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน่ึงคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการระดมทรัพยากรทางความคิดสู่การปฏิบัติจากภาคเอกชนและภาครัฐด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โครงการปอเนาะต้นแบบ และทุน
การศกึ ษาต่างๆ
ด้วยความหวังอย่างแน่วแน่ที่จะให้เยาวชนเป็นฐานรากที่แข็งแรงของชุมชน เป็นพลังท่ีเปล่ียนสังคมไปสู่สังคม
แหง่ การเรยี นรู้ สงั คมแหง่ ความรกั และสงั คมแหง่ ความสามคั คใี หม้ คี วามสงบสขุ และยง่ั ยนื ในจงั หวดั ชายแดนภาคใตต้ อ่ ไป

๑๑

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๑๒

สาร
พลตรี วิทยา ชยั สมพร
ประธานมลู นิธิ พลเอก เปรม ติณสลู านนท์

กรมดุริยางคท์ หารบก เพ่อื พฒั นาการดนตรี

พลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์ อดตี ประธานองคมนตรแี ละรฐั บรุ ษุ อดตี นายกรฐั มนตรขี องประเทศไทย เปน็ บคุ คลสำ� คญั
ของชาติ ปชู นยี บคุ คลของแผน่ ดนิ อาจกลา่ วไดว้ า่ ตลอดชวี ติ ของทา่ นไดอ้ ทุ ศิ ตนปฏบิ ตั ภิ ารกจิ เพอ่ื ตอบแทนบญุ คณุ แผน่ ดนิ โดย
ใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านอย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน ความอดทนอดกล้ัน ความเสียสละ และความซ่ือสัตย์สุจริต
น�ำพาประเทศชาติผ่านวิกฤตการณ์หลายครั้งหลายคราว รวมท้ังมีส่วนส�ำคัญย่ิงในการวางรากฐานให้ประเทศไทยก้าวเดินไป
ข้างหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ ท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างผลงานให้ทุกคนได้ประจักษ์ในด้านการท�ำงานรับใช้ชาติ ในฐานะผู้น�ำ
ประเทศทคี่ วรค่าแก่การยกย่อง ม่งุ ทำ� ประโยชนใ์ ห้กับประชาชนคนไทยมาเปน็ ระยะเวลาท่ียาวนาน ตลอดจนความสามารถใน
ดา้ นอื่น เช่นด้านการทหาร ด้านการต่างประเทศ ดา้ นเศรษฐกจิ และสงั คม กล็ ้วนแลว้ แต่เปน็ ทรี่ ู้จักและยอมรบั กนั ท่วั ไปในนานา
อารยประเทศ

ในด้านความสามารถทางดนตรี ท่านเป็นศิลปินที่รู้ซ้ึงและมีความเข้าใจในศิลปะ ใช้จินตนาการที่มีความประณีต
บนพื้นฐานของความรอบรู้ ใช้ความรู้สึก รวมท้ังใช้ความพิถีพิถันในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีด้วยการประพันธ์
บทเพลง ซงึ่ เปน็ การทำ� จากใจดว้ ยความรกั ทกุ บทเพลงของทา่ นแฝงไวด้ ว้ ยความหมายและใหข้ อ้ คดิ ในเชงิ ปรชั ญา ไมว่ า่ จะเปน็
บทเพลงทกี่ ลา่ วถงึ ความรกั ชาติ ความสามคั คี ความดงี าม ความเปน็ ธรรมชาติ สามารถแสดงออกใหเ้ หน็ ไดถ้ งึ ความตง้ั ใจในการ
เรยี งรอ้ ยท้ังคำ� ร้องและท�ำนองของบทเพลงที่สามารถสอื่ สารได้กับผูค้ นทุกระดบั ซ่งึ เป็นคณุ สมบัตสิ �ำคัญของความเป็นอัจฉริยะ
ทางดนตรีอย่างแท้จริง นอกจากนั้นท่านยังสามารถเล่นเปียโนและขับร้องเพลง ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ทางดนตรีทั้งส้ิน ท่านมักจะพูดเสมอว่า “ดนตรที ำ� ใหผ้ มมคี วามสขุ แตผ่ มจะสขุ ทส่ี ดุ ถา้ ดนตรสี ามารถสง่ ผลดตี อ่ แผน่ ดนิ ”
เป็นค�ำพูดที่บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์อันทรงคุณค่า ลึกซึ้ง ย่ิงใหญ่และกว้างไกล ท่ีจะน�ำงานศิลปะที่ท่านได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ้น
มาเหล่าน้ี ท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงท่านประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินการดังกล่าวอย่างงดงาม อาทิเช่น การจัด
การแสดงคอนเสิร์ตรกั เพลงรักแผน่ ดนิ และน�ำรายไดจ้ ากการจัดงานไปบริจาคเพ่อื ช่วยเหลอื สังคมในหลายด้าน เช่น ช่วยเหลือ
ผปู้ ระสบภยั ธรรมชาติ พฒั นาสถานพยาบาล ใหท้ นุ การศกึ ษานกั เรยี นทขี่ าดแคลนทนุ ทรพั ย์ พฒั นาการศกึ ษาดา้ นดนตรี เปน็ ตน้
นับได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอัจฉริยะทางวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน รวมท้ังยังสอดคล้องกับอีกค�ำพูดหนึ่งของท่าน
ท่ีว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ซ่ึงเป็นค�ำพูดที่เปรียบเสมือนแสงสว่างส่องทางท่ีถูกต้องให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
ได้ยึดถือเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตได้อย่างดีที่สุด และด้วยผลงานทางดนตรีของท่านท�ำให้กองทัพบกและคณะกรรมการ
สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและขนานนามท่านว่า “รัฐบุรุษศิลปิน”

ในการจดั ทำ� หนงั สือทร่ี ะลึกพิธพี ระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ตณิ สูลานนท์ ในครง้ั นี้ ทางมูลนธิ ิ พลเอก เปรม
ตณิ สลู านนท์ กรมดุริยางคท์ หารบก เพอื่ พัฒนาการดนตรี ไดน้ ำ� เสนอเรือ่ งราวที่เกย่ี วข้องทางดา้ นดนตรีรวมท้ังผลงานทางดนตรี
ของ พลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์ “รฐั บรุ ษุ ศลิ ปนิ คแู่ ผน่ ดนิ ไทย” ทที่ า่ นไดท้ มุ่ เทพลงั ทง้ั กายและใจในการใชจ้ ติ วญิ ญาณของความ
เปน็ ศลิ ปนิ สรา้ งสรรคผ์ ลงานทางดนตรที ม่ี คี วามงดงามในเชงิ ศลิ ปะและมคี ณุ คา่ มากในทางประวตั ศิ าสตร์ ผลงานทางดนตรขี อง
ทา่ นจะเปน็ มรดกอนั ทรงคณุ คา่ ทางปญั ญาและเปน็ สมบตั ขิ องแผน่ ดนิ ทางดนตรที สี่ ำ� คญั ยง่ิ ของประเทศไทย สบื ตอ่ ไปตราบกาลนาน

๑๓

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๑๔

สาร
อาจารย์ ปญั ญา วจิ ินธนสาร

ประธานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ
“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”
“ตามรอยเจตนารมณ์ รัฐบรุ ุษ”

การจากไปของพลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์ ประธานองคมนตรแี ละรฐั บุรุษ ซง่ึ เป็นผ้รู ิเริม่ กอ่ ตัง้ กองทนุ
สง่ เสรมิ การศึกษาการสรา้ งสรรคศ์ ลิ ปะ “มูลนธิ ิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ตณิ สูลานนท์” (กองทนุ ฯ) นบั ว่าเป็นการ
สญู เสยี ครง้ั ยงิ่ ใหญ่ของวงการศึกษาศลิ ปะของประเทศ
การท่ีพวกเราต้องขอพูด และขอพูดจากใจ เพราะได้เห็นถึงความมุ่งม่ันต้ังใจ และทุ่มเทให้กับวงการ
ศิลปะมายาวนาน ท�ำให้วงการศึกษาศิลปะที่มีนิสิตนักศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
แต่ยากจน ได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อท�ำ “ศิลปนิพนธ์” จบการศึกษาโดยสมบูรณ์ออกมา
ประกอบอาชพี เจริญกา้ วหน้า เกิดประโยชนก์ ับวงการศลิ ปะอยา่ งอเนกอนนั ต์
การให้ทุนและการให้การช่วยเหลือน้ันยังไม่มีข้อจ�ำกัด ทุนของ “ป๋า” บ่อยครั้งได้มอบให้กับนิสิต
นักศึกษาที่มีความพิการด้านการได้ยิน การมารับทุนก็ต้องได้รับความเมตตาจากครูล่ามภาษามือร่วมเดินทาง
มาด้วย นอกจากนี้ ทุนนี้ยังเป็นทุนไร้พรมแดน เคยมีนิสิตนักศึกษาต่างชาติท่ีมาศึกษาศิลปะในบ้านเมืองเราก็
เคยไดร้ บั ทนุ จากมือ “ป๋า” พรอ้ มๆ กบั นอ้ งๆ นิสิตนักศึกษาท่พี กิ าร
ส�ำหรับการศึกษาศิลปะก่อนหน้านี้กว่า ๒๐ ปี การศึกษาน้ันค่อนข้างกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองหลวง
เมืองใหญ่ นิสิตนักศึกษาในชนบทมีโอกาสที่จะได้รับทุนน้อยในแต่ละปี บ่อยคร้ังส่งมาขอทุนแล้วก็ต้องกลับไป
มอื เปลา่ แตก่ ารใหท้ นุ จากกองทนุ “ปา๋ ” ทม่ี กี ารใหท้ นุ มาอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ไดส้ รา้ งปรากฏการณใ์ หมๆ่ ให้กับวงการ
ศึกษาศิลปะในชนบท เน่ืองจากในระยะเวลา ๕-๖ ปีหลังมานี้ การตัดสินของคณะกรรมการพบว่า มีนิสิต
นักศึกษาจากพื้นท่ีชนบททเ่ี คยส่งมาแล้วไม่คอ่ ยได้รบั ทุน กลับไดร้ บั ทนุ เพ่ิมมากขึน้
หลายๆ ครั้งนิสิตนักศึกษาเหล่านี้กลับมีผลงานท่ีโดดเด่น ผิดหูผิดตาไปจากอดีต ได้รับการยกย่อง
เชดิ ชเู กยี รตใิ ห้เป็นดาวเด่นแหง่ ปขี องการคดั เลือก
นอกจากการมอบทนุ แล้ว การหาทุนเพื่อมอบทนุ ใหก้ บั นิสติ นักศกึ ษาในแตล่ ะปีกเ็ ปน็ เร่อื งสำ� คัญ ยิ่งใน
ปีแรกของการจัดตั้งกองทุนฯ ที่ต้องเร่ิมกันด้วยมือเปล่า ต้องอาศัยความร่วมมือ ขอการสนับสนุนโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเป็นหลักในการจัดงานประมูล ซ่ึงก็เป็นเร่ืองน่าแปลกท่ีสามารถด�ำเนินการได้อย่างราบรื่น สามารถ
ด�ำเนินการจัดประมูลหาทุนได้จริงๆ และสามารถน�ำรายได้ที่ได้นี้มามอบเป็นทุนให้กับนิสิต นักศึกษาในปีแรก
๒๕๔๔ ได้จำ� นวน ๕๐ ทนุ และไดม้ กี ารจัดหาทุนกันมาอย่างตอ่ เนอื่ ง
การจัดประมูลเพ่อื หาทุนก็เป็นเรอ่ื งนา่ สนใจ เป็นปรากฏการณข์ องสังคมไทยอีกประการหน่ึงทเี่ กดิ ขน้ึ
จากการขอการสนับสนุนของ “ป๋า” ต่อคนรวยผู้ใจบุญในบ้านเรา ให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือนิสิต นักศีกษาที่
ยากจนไดส้ ำ� เรจ็ เขา้ มารว่ มประมลู งานศลิ ปะ ซงึ่ เทา่ กบั เปน็ การเขา้ มารว่ มมอบทนุ ใหก้ บั นสิ ติ นกั ศกึ ษา ที่ “ปา๋ ”
ท่านพูดเสมอในงานนีว้ า่ ทา่ นอยากเหน็ “คนรวยได้ชว่ ยคนจน”
“ปา๋ ” ได้ท�ำให้เห็นด้วยมอื “ปา๋ ” เป็นทป่ี ระจกั ษแ์ ลว้ ครับ

๑๕

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

สาร
พลเอก พงษเ์ ทพ เทศประทปี

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

ในประสบการณ์ของกระผม ถา้ กระผมจะนกึ ถงึ ใครสกั คน กระผมจะนึกถงึ คุณงาม
ความดีของทา่ นนน้ั เปน็ ลำ� ดบั แรก ดงั นน้ั เม่อื กระผมนึกถึง “ปา๋ ” หรอื ฯพณฯ พลเอก เปรม
ติณสลู านนท์ กระผมจะนึกถึงคุณความดีทท่ี ่านได้สร้างไวใ้ นแผ่นดนิ นี้ เปน็ แผ่นดินทที่ ่านรกั
หวงแหน และอยู่ในความทรงจ�ำของท่านเสมอว่า “เกดิ มาต้องตอบแทนบุญคณุ แผน่ ดนิ ”
ป๋าได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้กับแผ่นดินนี้ ในบทบาทที่ป๋ามีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
ทุกตำ� แหน่งหน้าที่ด้วยความมงุ่ มัน่ จริงจงั และจริงใจ บนพ้นื ฐานของ ความซอ่ื สัตย์ สจุ ริต
เสียสละ จงรกั ภักดี และกลา้ หาญ
สิ่งทยี่ ่ิงใหญใ่ นความคิดของกระผมคือการทปี่ ๋าได้ท�ำให้คนไทยส่วนหนึ่งท่ีมีความคดิ
โนม้ เอยี งไปทางลทั ธกิ ารปกครองทเี่ รยี กวา่ คอมมวิ นสิ ต์ ซงึ่ มอี งคป์ ระกอบทเี่ ขม้ แขง็ ทง้ั ๓สว่ น
คือ พรรค กองก�ำลัง และแนวร่วม (หรือผู้สนับสนุน) จนสามารถประกาศเขตปลดปล่อย
ทั่วประเทศได้เกือบคร่ึงประเทศทุกภาคของราชอาณาจักรไทย ให้กลับมาวางอาวุธ และ
หนั มารว่ มมอื กนั พฒั นาราชอาณาจกั รไทย หลงั จากทปี่ า๋ ไดล้ งนามในคำ� สง่ั กอ.รมน. ท่ี ๖๖/๒๓
กระผมถือว่าเป็นผลงานที่ยงิ่ ใหญ่มาก ทีม่ ใิ ชเ่ ฉพาะคนไทยเท่าน้นั จะตอ้ งจารึกไว้ แตช่ าวโลก
ก็ต้องบันทึกเร่ืองราวนี้ไว้ ซึ่งเกิดจากนโยบายที่กล้าหาญ มีความมุ่งม่ัน จริงใจ และจริงจัง
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์และความผาสุกของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ตามรอย
เบอ้ื งพระยคุ ลบาทของในหลวงรชั กาลท่ี ๙ อยา่ งแทจ้ รงิ และนน่ั คอื “การตอบแทนคณุ แผน่ ดนิ
ที่ยิ่งใหญ่มากของป๋า” ท้ังนี้ยังไม่นับผลงานท่ียิ่งใหญ่อ่ืนๆ ของป๋าที่มีมากมายมหาศาลให้
อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษากัน ป๋าใช้ความเป็นประมุขศิลป์ในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมือง
หลายครงั้ ต่อต้านการปฏวิ ตั ริ ัฐประหารหลายคร้ัง
กระผมจึงขอกลา่ วว่า “ปา๋ เป็นบุคคลทหี่ าไดย้ ากยง่ิ ในแผน่ ดินน”้ี


๑๖

๑๗

มูลนิธิรัฐบรุ ุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

สารบญั

บทที่ ๑ “เกิดมาตอ้ งตอบแทนบญุ คุณแผน่ ดิน” ๒๐
“เราเปน็ หนี้แผ่นดิน” “เกิดมาตอ้ งตอบแทนบญุ คณุ แผ่นดนิ ” ๕๐
- บทนำ� ...อดุ มการณแ์ ห่งชีวิต ๙๘
- เปน็ คนดี
- ยกย่องคนดี
- เปน็ คนกลา้ ...อยูก่ บั ผกค.
- ชวนกนั ประหยัด
- การเปน็ ผู้ให้...เกดิ ฉายา “ปา๋ เปรม”
- พระบารมเี ปน็ ทีพ่ ึ่ง
- อ่อนนอ้ มถ่อมตน...พบชาวบ้านเพอ่ื รำ�่ ลา
- กตัญญรู ู้คุณ
- “เราเปน็ หนีแ้ ผน่ ดนิ ”
- กาลานุกรม (Timeline)
บทที่ ๒ “สานใจไทย สใู่ จใต”้
- ก่อเกิด “สานใจไทย สใู่ จใต”้
- จุดประกายความหวัง ก้าวส�ำคัญในการพัฒนาโครงการ
- แนวทางการด�ำเนินงาน
- ๑๔ ปี บนเส้นทางของความสมานฉนั ท์
- รุ่นแรก...เดินหน้า
- จากรนุ่ ส่รู นุ่
- พลงั เยาวชน...พลังครอบครัว
- หวั ใจอยู่ทคี่ รอบครัว
- ยคุ บูรณาการงานหลากหลายมิติ...พหวุ ฒั นธรรม
- เครือข่ายขยายผล
- อุ่นไอรกั ครอบครัวอุปถัมภ์
- เมลด็ พันธ์ุ “สานใจไทย สใู่ จใต้”
- ความเป็นไทย ความเปน็ ธรรม เกิดมาต้องตอบแทนบุญคณุ แผ่นดนิ
- บทความพิเศษของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ประธานมูลนิธิรฐั บรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสลู านนท์
บทท่ี ๓ “ดนตรีทำ� ให้ผมมคี วามสขุ
แตผ่ มจะสขุ ทส่ี ดุ ถา้ ดนตรีสง่ ผลดตี ่อแผ่นดิน”
- ผู้เป็นเอกอ.ุ ..
- “ปา๋ ” ผมู้ ีวิญญาณดนตรี
- “ปา๋ ” สรา้ ง Surprise!
- “ป๋า” มองเพลงในภาพรวม

๑๘

- “จากยอดดอย” เพลงประจำ� ตัว
- “ประพนั ธ์ ๒๐๐ เพลง”
- เพลงแรก “ใต้แสงจันทร์”
- แต่งเพลงเหมือนเขยี นหนังสือ
- ทะเลเปล่ยี นแปรตามคล่นื -ลม
- บา้ นสเ่ี สาฯ-บ้านแห่งเสียงเพลง
- “รฐั บรุ ุษศิลปนิ เพลง”
- ท�ำดนตรีส่งผลดีตอ่ แผ่นดิน
บทท่ี ๔ รวมบทประพันธเ์ พลงและลำ� ดบั ช่วงเวลาในการประพันธ์ ของ พลเอก เปรม ตณิ สลู านนท ์ ๑๒๔
บทที่ ๕ วง “The Dream” กบั “กระท่อมดนตรี” ท่บี า้ นส่ีเสา ๑๒๘
บทท่ี ๖ คอนเสริ ์ต รกั เพลง รักแผ่นดนิ MY SONG MY LAND CONCERT ๑๓๒
บทท่ี ๗ ผลงานการบันทกึ เสียง ๑๓๙
บทที่ ๘ โครงการครูดนตรีอาสาพัฒนาเยาวชน ๑๔๖
บทท่ี ๙ กองทนุ สง่ เสริมการศกึ ษา การสร้างสรรค์ศิลปะ ๑๕๐
มูลนธิ ิรัฐบุรษุ พลเอก เปรม ติณสลู านนท์
- กองทนุ ส่งเสรมิ การศกึ ษา การสร้างสรรคศ์ ิลปะ ๒๐๕
“มลู นธิ ริ ฐั บรุ ษุ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”...วฏั จักรแห่งความดีและการให้
โดย ดร.ดามพ์ สคุ นธทรพั ย์ กรรมการกองทุนฯ
- บทสมั ภาษณพ์ เิ ศษ พลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์ ประธานองคมนตรแี ละรัฐบุรุษ
- ตำ� นานกองทุนฯ...เกดิ ไดเ้ พราะ “มนตรา” หรือ “บารมี”
โดย อาจารย์อำ� มฤทธ์ิ ชสู วุ รรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยั ศิลปากร
- “ปา๋ ” ขอ “คนรวยชว่ ยคนจน”
โดย อาจารยว์ รี เดช พนมวนั ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
- “ป๋า” ช่วยพัฒนาการศกึ ษาศิลปะชนบท
โดย อาจารยช์ ัยวุฒิ รว่ มฤดกี ูล มหาวทิ ยาลยั เชียงใหม่
- กำ� แพงศิลปะวชิรพยาบาล...ก�ำแพงแห่งศรทั ธา
โดย อาจารยท์ รงไชย บัวชุม มหาวทิ ยาลัยศิลปากร
- “ป๋า” ผู้สรา้ งศิลปะไรพ้ รมแดน
โดย อาจารย์นภดล โชตะสิริ กรรมการกองทุนฯ
- งานสุดท้ายของความภาคภมู ิใจ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วงั บอน
- “คดิ ถงึ ป๋า” โดย อาจารยน์ รากร สทิ ธิเทศ กรรมการกองทุนฯ
- “ขอจดจำ� ในคณุ งามความดี” จาก คณุ ไพฑูรย์ วิโรจนโ์ ภคา ท่ปี รกึ ษากองทนุ ฯ
- คำ� ของ “ปา๋ ” จาก คุณเยาวณี นริ นั ดร กรรมการกองทนุ ฯ
ความเป็นมาของมูลนิธิรัฐบุรษุ พลเอก เปรม ติณสลู านนท ์
ประกาศ รายชือ่ คณะกรรมการดำ� เนนิ การจดั ทำ� หนงั สอื ฯ

๑๙

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

บทที่ ๑

“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

๒๐

“ปา๋ ” แถวยนื บนสุด คนท่ี ๒ จากซา้ ย

๒๑

มูลนิธิรัฐบรุ ุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

“ป๋า” น่ังแถวหน้า คนที่ ๒ จากซ้าย
โรงเรยี นสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

๒๒

“เราเป็นหนี้แผน่ ดิน” ท่านจะมอบหมายงานให้ทําคนละอย่าง เมื่อเสร็จส้ินจากการ
“เกดิ มาตอ้ งตอบแทนบญุ คุณแผ่นดิน” ชว่ ยเหลอื งานบา้ นแลว้ กจ็ ะตอ้ งทาํ การบา้ นอา่ นหนงั สอื เพอ่ื เตรยี มตวั
สำ� หรบั การไปโรงเรียนในวันรงุ่ ขน้ึ
บทน�ำ....อุดมการณแ์ หง่ ชวี ิต แม่จะคอยเตือนเมื่อถึงเวลาจะไปโรงเรียน เนื่องจากท่านมีลูก
หลายคน ผมเป็นคนที่ ๖ ท่านจะคอยดูแลอยู่เสมอว่า ลูกๆ ไป
คนเราเกิดมามักจะก�ำหนดเปา้ หมายของชวี ิต และพยายามให้ โรงเรียนกันหมดทกุ คนหรือยงั ”
ตัวเองก้าวไปตามทิศทางที่ก�ำหนดไว้นั้น เป้าหมายเป็นอุดมการณ์ เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนหนังสือ ท่านก็รู้หน้าที่และกระทําใน
ของชีวิตคน เรียกว่าเป็นชีวิตท่ีมีอุดมการณ์ก�ำกับเอาไว้ แต่บางคน บทบาทนนั้ อย่างเครง่ ครัด
ไม่ได้คาดหมายว่าชีวิตจะก้าวไปสู่จุดหมายอย่างไร และระดับใด “ในเรอื่ งการศกึ ษา ถา้ ลกู คนใดตอ้ งการจะทาํ อะไร แมไ่ มเ่ คยขดั
เพียงแค่ด�ำเนินไปตามข้ันตอนอย่างระมัดระวัง และท�ำได้ดีทุก ให้การสนับสนุนตลอด อย่างเช่น ผมอยากเรียนกลางคืนเพื่อเรียน
จังหวะชีวิต คร้ันถึงบ้ันปลายชีวิต กลับย้อนมองดู ปรากฏว่าชีวิต เพม่ิ เตมิ เหมอื นอยา่ งโรงเรยี นกวดวชิ าสมยั นี้ ทา่ นกอ็ นญุ าตใหไ้ ปเรยี น”
แต่ละช่วงได้สร้างคุณงามความดีให้กับส่วนรวม ให้กับผู้อ่ืน ผู้อ่ืน เมื่อมาถึงกรุงเทพฯ และต้องไปสอบแข่งขันเพ่ือเข้าเรียนท่ี
สามารถจับต้องเอาแบบอย่างนั้นไปยึดถือปฏิบัติ นําไปสร้างคุณงาม โรงเรยี นสวนกหุ ลาบฯ อนั เป็นโรงเรยี นท่ีมชี อื่ เสยี ง คนทเี่ ข้าเรยี นได้
ความดีตอ่ ๆ ไป แล้วกลายเป็นแบบอยา่ งทีด่ ีงามให้กับอนชุ นรนุ่ หลัง ตอ้ งเปน็ คนท่เี รียนหนังสือเก่งกันท้งั นั้น
ได้อีกดว้ ย “ส่ิงท่ีเป็นห่วงอีกอย่างหน่ึง ผมจะสอบเข้าโรงเรียนใน
กรงุ เทพฯ ได้หรอื เปลา่ เปน็ ที่รู้กันว่า เดก็ บ้านนอกนั้น คุณภาพการ
อยา่ งน้ีเรียกว่าชีวติ อนั เปน็ แบบอย่าง ซง่ึ ฯพณฯ พลเอก เปรม ศึกษาออกจะด้อยกว่าเด็กกรุงเทพฯ ซ่ึงมีอุปกรณ์การเรียนท่ีดีกว่า
ตณิ สลู านนท์ เปน็ หนงึ่ ของชวี ติ ทเี่ ปน็ แบบอยา่ งนน้ั เปน็ แบบอยา่ ง ซง่ึ มากมาย แต่ถึงจะด้อยกว่า ผมจะต้องสู้ ไม่มีใครหรอกท่ีจะชนะ
ไม่นา่ เชอื่ ว่าเคยมีบคุ คลเช่นนี้ เกดิ ขึน้ และด�ำรงอยู่ในโลก ขณะมชี วี ติ ถ้าหากไมต่ ่อสู้ ถ้าหากไมข่ ยันและไมม่ านะอดทน...
ได้สรา้ งคณุ ปู การหลากหลายไวก้ บั สังคม และเมอื่ ยามจากไปก็เป็นที่ พอผมได้ยินคําว่า “สวนกุหลาบ” ผมตกใจ เพราะโรงเรียนนี้
จดจำ� ของผคู้ น เปน็ หนงึ่ ในรฐั บรุ ษุ ทม่ี าจากคนธรรมดาสามญั ไดร้ บั ใช้ เปน็ ทก่ี ลา่ วขวญั กนั วา่ เปน็ โรงเรยี นทมี่ ชี อื่ เสยี งโดง่ ดงั นกั เรยี น ครบู า
เบื้องพระยุคลบาท กระท่ังด�ำรงต�ำแหน่งประธานองคมนตรีของ อาจารยล์ ว้ นแตเ่ กง่ ๆ นกั เรยี นสวนกหุ ลาบฯ สอบชงิ ทนุ ไปนอกไดม้ าก
พระมหากษัตริย์ถึงสองรัชกาล เป็นบุคคลซ่ึงจะถูกจารึกไว้ใน ทกุ ปี ใครกอ็ ยากเขา้ สวนกหุ ลาบฯ กนั ทง้ั นนั้ เราต้องไปแข่งกับคนมี
ประวัติศาสตรข์ องชาตไิ ทยไปอีกนานแสนนาน ความสามารถ ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กกรุงเทพฯ คงเก่งกว่าเราที่เป็น
และนี้คือท่ีมาแห่งการก่อเกิดอุดมการณ์ “เกิดมาต้อง เดก็ บ้านนอก
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หรือ เม่ือผมสมัครสอบแล้ว...ผมมุมานะดูหนังสือเป็นการใหญ่
“ปา๋ เปรม” ของประชาชนชาวไทย ตอ้ งสอบเขา้ ใหไ้ ด้ แมว้ า่ ผเู้ ขา้ สอบลว้ นแตเ่ รยี นเกง่ ทงั้ นนั้ กต็ าม..ทาํ ไม
“ป๋าเปรม” ผู้เป็นเจ้าของแบบอย่างชีวิต ประสบการณ์และ เราจะสอบเขา้ ไมไ่ ด้
ความรู้ที่ได้มาทั้งชีวิต ย่อมเป็นองค์ความรู้ท่ีทรงคุณค่า หากได้ ผมตงั้ ใจสอบอยา่ งเตม็ ที่ ไมใ่ ชเ่ พอ่ื ความภมู ใิ จของตวั ผมเทา่ นน้ั
เผยแพร่องค์ความรู้ไปให้ผู้อ่ืนได้รู้ได้ปฏิบัติตาม องค์ความรู้น้ันจึง
เป็นดังอุดมการณน์ นั่ เอง
ชีวิตของ ป๋าเปรม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ได้ทุกช่วงตอน
นับแต่วัยเด็กที่ยังอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ท่านก็เป็นลูกที่ดี
ดว้ ยการเช่อื ฟังพ่อแม่ ใหค้ วามรกั ต่อพ่อแม่ ตอบแทนท่ที า่ นได้เลย้ี งดู
“...แม่ผมสอนให้ลูกๆ ช่วยตนเอง ให้มีความรับผิดชอบ

๒๓

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๒๔

แม่ พอ่ และพ่ีๆ หรือแม้แต่ครเู คลา้ กค็ งจะภมู ใิ จด้วย” ใหค้ วามรกั กบั แม่ ทา่ นเกรงวา่ แมจ่ ะเหนด็ เหนอ่ื ย เพราะมลี กู หลายคน
ในท่ีสุดท่านก็สอบเข้าเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ได้ และ หรอื การทท่ี า่ นเรยี นหนงั สอื ดี กเ็ พอื่ ใหแ้ มก่ บั ครไู ดด้ ใี จ กระทง่ั มาสอบ
เมื่อเรียนจบแล้วท่านปรารถนาท่ีจะเรียนต่อในสาขาแพทยศาสตร์ เขา้ เรยี นโรงเรยี นสวนกหุ ลาบฯ กเ็ พอื่ ใหพ้ อ่ แม่ พน่ี อ้ งและคนทเี่ คารพ
แต่ทางบ้านไม่มีเงิน ท่านก็ไม่ได้ฟูมฟายเศร้าโศก ตีอกชกหัว แล้ว นับถือได้ภูมิใจด้วยการประพฤติตนเป็นคนดี โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
กลา่ วโทษพอ่ แม่ ใหท้ า่ นไดเ้ สยี ใจแตอ่ ยา่ งใด ทา่ นหนั เหไปเรยี นทหาร คนอันเป็นที่รักของเราได้มีความสุขน้ัน น่าจะเป็นวิธีการท่ีดีและ
ตามทเ่ี พื่อนแนะนาํ เพราะเรียนโดยไมต่ ้องเสยี คา่ เลา่ เรยี นนัน่ เอง มีประโยชน์หลายประการ ประโยชน์ท่ีคนอ่ืนจะมีความสุข ในการ
เมอื่ เป็นทหาร ทา่ นกเ็ ปน็ ทหารทด่ี ที สี่ ดุ มวี นิ ยั มคี วามประพฤตดิ ี ประพฤตดิ ขี องเราแลว้ ตวั เราเองกไ็ ดป้ ระโยชนจ์ ากการกระทาํ เหลา่ นน้ั
กา้ วข้ึนส่ตู าํ แหนง่ สูงสุดในอาชพี ทหาร นัน่ ก็คือ ผู้บญั ชาการทหารบก ดว้ ย ไดเ้ รยี นรู้ ไดท้ กั ษะ จากความประพฤตเิ ชน่ นน้ั และอกี ประการหนง่ึ
คร้ันเหตุการณ์ชักนําให้เข้ารับใช้บ้านเมืองในบทบาททางการเมือง เราสามารถประพฤตเิ ชน่ นนั้ ไดใ้ หมอ่ ยเู่ รอ่ื ยๆ เพราะเมอ่ื เราเหน็ พวกเขา
ท่านก็เป็นนักการเมืองที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่าง มคี วามสขุ จากสง่ิ ทเี่ ราทาํ เรากม็ ีกาํ ลังใจทจี่ ะทาํ อกี
ใหญห่ ลวง ได้เปน็ นายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยยาวนานถึง เปน็ วธิ กี ารทดี่ กี เ็ พราะวา่ ไมใ่ ชเ่ ปน็ การประพฤตดิ เี พอื่ ตวั เราเอง
๘ ปี ๕ เดือน เพราะถา้ ทาํ เพอื่ ตนเองแลว้ พอทาํ เสรจ็ เรากจ็ ะรอคาํ ชม หากไดร้ บั คาํ ชม
ตอ่ มาทา่ นไดร้ บั พระมหากรณุ าธคิ ณุ โปรดเกลา้ โปรดกระหมอ่ ม บ่อยเข้าอาจทําให้เราหลงตัวเองได้ง่าย ตรงกันข้าม ถ้าได้คําติเตียน
ใหด้ ำ� รงตำ� แหนง่ ประธานองคมนตรแี ละรฐั บรุ ษุ ถงึ สองรชั กาล อนั เปน็ แม้ไมม่ ากคร้ังนัก เรากอ็ าจทอ้ แทไ้ ด้งา่ ยๆ
เกยี รตยิ ศสูงสดุ ของชีวติ เมื่อคร้ังที่ ป๋าเปรม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
หนทางชวี ติ อนั ยาวไกลจากลกู ชายของพศั ดเี รอื นจาํ เมอื งสงขลา โปรดกระหม่อมให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
เปน็ ประธานองคมนตรแี ละรฐั บรุ ษุ ทา่ นตระหนกั อยเู่ สมอวา่ แผน่ ดนิ นี้ ทา่ นไดม้ โี อกาสใกลช้ ดิ กบั ครอบครวั ของผใู้ ตบ้ งั คบั บญั ชา ทา่ นพบเหน็
ใหโ้ อกาสแกช่ วี ติ ทา่ นอยา่ งเหลอื ลน้ ชวี ติ ทเ่ี หลอื อยจู่ งึ ควรตอบแทนคณุ หวั หนา้ ครอบครัวบางคนไม่รับผิดชอบ ท่านก็เรียกมาว่ากล่าว แล้ว
แกแ่ ผน่ ดนิ ดว้ ยความรทู้ ที่ า่ นไดร้ บั จากชวี ติ ของทา่ นเอง ทา่ นจงึ พรำ่� บอก ท่านก็ทําตัวเป็นแบบอย่าง เพื่อให้คนเหล่านั้นกลับไปทําหน้าที่
แกค่ นรนุ่ หลงั วา่ ไมเ่ พยี งแตช่ วี ติ ทเี่ หลอื อยเู่ ทา่ นน้ั แมช้ วี ติ ทเี่ พง่ิ เกดิ มา หัวหน้าครอบครัว ให้ความรักความเมตตาแก่ครอบครวั ของเขาเอง
ก็ควรต้องมีสํานึกท่ีจะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ชีวิตนั้นจึงจะ ระหว่างท่ีปฏิบัตหิ นา้ ที่ราชการในตาํ แหนง่ รองแม่ทพั ภาคที่ ๒
จําเรญิ กระท่ังเป็นแม่ทัพภาคที่ ๒ ท่านได้คลุกคลีใกล้ชิดกับประชาชน
นี่จึงเป็นท่ีมาของอุดมการณ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชาวอีสาน ได้ซาบซ้ึงกับน�้ำใจของชาวบ้าน ได้ตระหนักว่าความ
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ท่ีว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ ยากจนทค่ี กุ คามชวี ติ ประชาชนนน้ั เปน็ ภยั อนั รา้ ยแรงของประเทศชาติ
แผ่นดิน” เมอื่ ทา่ นกา้ วเขา้ มามบี ทบาททางการเมอื ง ความทกุ ขย์ ากลาํ บากของ
ประชาชน จึงกลายเป็นพลังให้ท่านฝ่าฟันมรสุมทางการเมืองมาได้
เปน็ คนดี ตลอดรอดฝัง่
กล่าวได้ว่า สิ่งท่ีทําให้ท่านยืนหยัดแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมือง
ป๋าเปรม ธ�ำรงไว้ซึ่งการ “ประพฤตติ นเปน็ คนด”ี ชวี ติ ท่ตี ้งั ม่ัน ในฐานะนายกรฐั มนตรนี น้ั กเ็ พราะทา่ นคาํ นงึ ถงึ ประโยชนต์ อ่ ผูอ้ ื่นนน่ั เอง
ว่าจะประพฤติตนเป็นคนดีนั้น เป็นหลักยึดท่ีมั่นคงให้กับชีวิตคนเรา
ได้ดี ถา้ เปรียบกบั คนทีม่ ีชวี ิตโดยไม่มหี ลกั ตงั้ ม่ันอะไร ยกย่องคนดี
การประพฤตติ นเปน็ คนดขี องทา่ นนนั้ นา่ สนใจตรงทเี่ ปา้ หมาย
ของการประพฤติดีน้ัน ไม่ใช่เพ่ือตัวท่านเอง แต่กลับเป็นเพื่อคนอื่น นอกจาก ป๋าเปรม จะประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างแก่
อย่างเช่นเม่ือยามเป็นเด็ก ท่านเช่ือฟังคําสั่งสอนของแม่ เพราะท่าน ผอู้ ืน่ แล้ว ท่านยงั ยกยอ่ งผ้อู ืน่ โดยเฉพาะหากคนคนนนั้ เป็นคนดี

๒๕

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๒๖

ท่านยึดม่ันในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรม เป็นคนกล้า....อยู่กบั ผกค.
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้
พระราชทานในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งท่ี ๖ ณ ค่ายลูกเสือ ความเปน็ คนกลา้ ของ ปา๋ เปรม แสดงออกตง้ั แตย่ งั เปน็ นกั เรยี น
วชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ นายรอ้ ยปที ี่ ๓ เมอ่ื มคี าํ สงั่ ใหน้ กั เรยี นนายรอ้ ยไปทาํ การรบในสมรภมู ิ
ธันวาคม ๒๕๑๒ ทต่ี อ้ งช่วยกันส่งเสรมิ และยกย่องคนดเี ปน็ ทีต่ งั้ อินโดจนี ในกรณพี ิพาทอินโดจีนกับฝร่ังเศส ท่านเข้าสู่สนามรบ และ
เม่ือครั้งที่นายทหารกลุ่มหนึ่ง มีความต้ังใจท่ีจะรวบรวม ไปประจาํ การในแนวหน้าท่ปี อยเปตทันที
เรอื่ งราวตา่ งๆ ของบา้ นเมอื ง ในชว่ งชวี ติ ของพลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์ “หนว่ ยของเราได้รบั คาํ ส่งั ให้เคลอ่ื นไปส่แู นวหน้า เดินทางโดย
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษา ท่านก็ได้ให้ความเห็นชอบโดย ขบวนรถไฟจากกรงุ เทพฯ มีประชาชนมาสง่ แนน่ ขนดั ตลอดเสน้ ทาง
ชีแ้ นวทางใหแ้ กพ่ วกเขาไว้วา่ จนถึงสถานีรถไฟอรัญประเทศ มีคนมาต้อนรับอย่างมากมาย แมว้ า่
ประการท่ี ๑ ข้อมูลต้องถูกต้องและมีหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิง ขา้ งหน้าคอื ความตาย แต่หาไดท้ าํ ใหพ้ วกเราพรนั่ พรงึ แม้แตน่ อ้ ย”
ภายหลัง ประการท่ี ๒ จะต้องไมก่ ระทบกระเทอื นถึงใครท้งั สิน้ และ ความเปน็ คนกลา้ ของปา๋ นบั ไดว้ า่ ทำ� ใหป้ า๋ เปน็ ทหารมอื อาชพี
ประการที่ ๓ ผู้ท่กี ระทําความดตี อ้ งยกยอ่ งใหป้ รากฏ ซึ่งพลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป อดีตเสนาธิการทหารบก ได้เคย
หมายถึงในเหตุการณ์ต่างๆ หากมีบุคคลใดกระทําส่ิงใด กล่าวถึงปา๋ ไวว้ ่า เปน็ บคุ คลทห่ี าได้ยากยิ่งในแผน่ ดนิ เป็นทหารอย่าง
อันเป็นเร่ืองดีงาม ต้องยกย่องเขา ช่ืนชมเขา เป็นการให้กําลังใจแก่ มอื อาชพี ทำ� อะไรจรงิ จงั ลกึ ซงึ้ เขม้ แขง็ เดด็ ขาด และปา๋ คอื สภุ าพบรุ ษุ
คนดีนนั่ เอง นกั รบตวั จริง
หรือสมยั ที่ ป๋าเปรม ดาํ รงตําแหน่งผ้ชู ่วยผู้บัญชาการทหารบก หรอื เมอื่ ครงั้ ทท่ี า่ นตอ้ งเขา้ สนามรบในสงครามแยง่ ชงิ ประชาชน
พรอ้ มกบั เปน็ รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การกระทรวงมหาดไทย ไดใ้ หส้ มั ภาษณ์ ทค่ี นไทยกบั คนไทยตอ้ งสรู้ บกนั เอง อนั เนอื่ งจากความคดิ อุดมการณ์ที่
หนังสือสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ มีความตอนหน่ึงที่เก่ียวกับ ต่างกัน อีสานในครั้งน้ันไฟสงครามกําลังลุกลาม ป๋าได้รับพระบรม
การยกยอ่ งคนดี ท่านใหแ้ งค่ ิดในเรือ่ งนเ้ี อาไว้น่าสนใจย่งิ ราชโองการโปรดเกลา้ โปรดกระหมอ่ ม ใหไ้ ปดาํ รงตาํ แหนง่ รองแมท่ พั
“สว่ นเรอ่ื งเกยี รติ เปน็ เรอ่ื งทงี่ า่ ยแตว่ า่ สาํ คญั นะคณุ คอื คนเรานี้ ภาคท่ี ๒ รบั ผิดชอบภาคอสี าน ๑๗ จังหวัด
ถ้าไม่มีเกียรติแล้ว ผมว่ามันหมดทุกอย่างนะ มันไม่รู้จะเป็นคน กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี ๒ ต้ังอยู่ท่ีนครราชสีมา ส่วนท่ี
ไปทาํ ไม พดู กนั อยา่ งหยาบๆ นะ ถา้ เปน็ คนไมม่ เี กยี รตแิ ลว้ ผมวา่ ไปเปน็ สกลนครเป็นกองบัญชาการส่วนหน้าของกองทัพภาคท่ี ๒ รวมท้ัง
อย่างอ่ืนเสียดกี วา่ เป็นคนทไี่ ม่มีประโยชน์ เปน็ ทต่ี งั้ กองอาํ นวยการรกั ษาความมนั่ คงภายในภาค ๒ ดว้ ย ซง่ึ ทา่ น
ถ้าคุณไหว้ผม ไหว้ผมแล้วบอกว่า เพราะผมเป็นรฐั มนตรี ผมก็ รับผิดชอบในฐานะรองแม่ทัพ สกลนครสมัยน้ันเหมือนอยู่กลาง
ไมเ่ หน็ วา่ จะรสู้ กึ ดใี จอะไร แตถ่ า้ คณุ ไหวผ้ มแลว้ ผมเปน็ ใครกไ็ มร่ ู้ แตว่ า่ สมรภมู ทิ เี ดยี ว เพราะเปน็ การสรู้ บแบบกองโจร ไมม่ แี นวหนา้ แนวหลงั
เพราะผมเปน็ คนดี ผมกพ็ อใจยิ่งกวา่ เป็นรัฐมนตรเี สยี อกี ไม่รู้วา่ ศตั รูเป็นใคร และพร้อมท่ีจะถูกโจมตีไดท้ กุ เวลา
ดงั นนั้ ผมจงึ อยากใหค้ ณุ ไดร้ จู้ กั วา่ คนไหนดกี ค็ วรจะยกยอ่ งเขา “ผมได้รับคําสั่งเป็นรองแม่ทัพ ผมก็ไปอยู่ส่วนหน้า ไปอยู่
ไม่ใช่ยกย่องเขาเพราะเขามีฐานะสูง ...แต่ถ้าคนเรามีเกียรติ ก็ต้อง ส่วนหน้าทีส่ กลนครเลย...
รู้จักรักษาเกียรติ รู้จักรักษาเกียรติก็เพราะเขาทําแต่ความดี เม่ือ ...ตอนนั้น เขาจัดให้รองแม่ทัพอยู่ส่วนหลัง หรือท่ีโคราชไว้
คนทาํ ความดี ประเทศชาตกิ ม็ ีแตค่ นดเี พ่ิมข้นึ ทกุ วนั มนั กด็ ี คนเดียว ส่วนรองอีก ๒ คน อย่สู ว่ นหนา้ สว่ นแม่ทพั ทา่ นกไ็ ปๆ มาๆ
ในทางตรงกันขา้ ม ถ้าคนไหนท่ไี มด่ ี คุณก็บอกวา่ ใช่คนนัน้ ไมด่ ี ผมไปอยู่ส่วนหน้าตลอด และเป็นความต้ังใจของผมด้วยว่า ผมจะ
อย่าไปไหว้เลย มีเงินมีทอง ก็ช่างปะไร อย่าไปคบค้าสมาคมด้วย ไม่กลับกรงุ เทพฯ”
อย่างนี้คนช่ัวก็จะรู้ว่าเรานี่ต้องอยู่สังคมกับคนชั่ว มาอยู่สังคมกับ “ผมไปถงึ สกลนครรบั ตําแหน่งวนั แรก คอื วันท่ี ๒ พฤศจิกายน
คนดีไม่ได้ ง่ายไหม...” ๒๕๑๖ พอวันรุ่งขึ้นวันท่ี ๓ ทหารของผมถูกซุ่มโจมตีตายไปทีเดียว

๒๗

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๒๘

๒๓ คน ขนาดโลงศพทีน่ ัน่ ไม่พอใส่ เป็นสองวันแรกท่ผี มไดพ้ บ ผมคิด ยึดหลักความพอเพียง” ทัศนะของท่านต่อเรื่องท่ีแต่ละคนถ้า
ไมอ่ อกว่า จะทาํ อย่างไรถึงจะแกป้ ญั หานไ้ี ด้ เพราะไปตอนแรกยังไม่รู้ ประหยัดแล้ว อะไรจะเกดิ ข้นึ กบั ชาตบิ ้านเมอื ง “ถ้าชว่ ยกันประหยดั
อะไรมากนัก.. ประเทศชาติก็ประหยัดไปด้วย เราก็มีเงินเหลือท่ีจะไปใช้จ่ายได้
...มีบ่อยคร้ังท่ีทหารผมเสียชีวิต บ่อยมากด้วยทั้ง ๑๗ จังหวัด หลายวัน ถูกไหม ถ้าเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยเด๋ียวเดียวก็หมดแล้ว ไม่มี
บางทีตอนเช้ายังคุยกันอยู่ดีๆ พอบ่ายก็ต้องไปรับศพแกมา มัน ประโยชน์อะไร ให้คนรจู้ ักประหยัด ประหยัดกระแสไฟฟา้ ไฟฟา้ จะ
สะเทือนใจมากพอสมควร เดก็ ท่เี สียชวี ิตเขาเป็นเด็กท่เี สยี สละจรงิ ๆ ไดร้ าคาถกู ลง ประหยดั การใชจ้ า่ ย รายไดข้ องเรา จะไดเ้ ปน็ ประโยชน์
สมัยน้ันท่ีสกลนคร เราเดินไปเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็น ผกค. ใหแ้ ก่ครอบครวั มากย่งิ ข้นึ ...”
(ผกู้ อ่ การรา้ ยคอมมวิ นสิ ต)์ คนไหนไมใ่ ช่ เปน็ พวกเราหรอื ศตั รู เราอาจ เมื่อผู้ส่ือข่าวถามท่านถึงเร่ืองการประหยัด ขณะท่ีคนจน
โดน ผกค. ลอบยิงหรือเสียบเอาเมื่อไหร่ก็ได้ ย่ิงไปตามอําเภอต่างๆ ส่วนมากก็ประหยัดกันอยู่แล้ว แล้วคนรวยจะมีวิธีรณรงค์อย่างไร
ยิง่ ไมร่ วู้ ่าใครเป็นใคร” ใหเ้ ขารจู้ กั ประหยดั ทา่ นกต็ อบวา่ “ไมย่ ากอะไร รณรงคโ์ ดยวธิ สี มมติ
ความกล้าหาญท่ีว่าน้ี มิได้มีเฉพาะเม่ือเป็นนักรบ หากแต่เมื่อ ว่าการเทยี่ วเตรน่ ้ี คนรวยกส็ ามารถเทย่ี วเตรไ่ ดท้ กุ วนั แตก่ ข็ อใหเ้ ขาตดั
มาด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ป๋าก็ได้แสดงความสงบน่ิง เม่ือมีภัย ลงบา้ ง อาทติ ย์หนึ่งเที่ยวเตร่สกั วนั นอกนั้นทํางานอย่บู ้านกับลกู เมีย
เช่นเมื่อคราวมีการปฏิวัติ หรือเหตุการณ์ความรุนแรง พลเอก อู๊ด ไมจ่ าํ เปน็ ตอ้ งเอารถไปโนน่ ไปนี่ ไปเทย่ี วคลบั ไปกนิ อาหาร Restaurant
เบอื้ งบน และพลเอก ไพโรจน์ พานิชสมยั นายทหารคนสนทิ ได้ให้ (ภตั ตาคาร)ทกุ วนั ไมจ่ าํ เปน็ กข็ อใหก้ นิ ทบี่ า้ นเสยี บา้ ง อาทติ ยห์ นง่ึ พกั ผอ่ น
ข้อมูลว่า ป๋าสามารถผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มาอย่างปลอดภัย ก็ด้วย สกั ครงั้ หนงึ่ อนั นก้ี ป็ ระหยดั ไปไดเ้ ยอะ รถรากไ็ มต่ ดิ นำ้� มนั กไ็ มเ่ ปลอื ง
ความมีบารมี ความสงบนิ่ง ความเฉียบแหลมของสติปัญญา และ อยา่ งผมเหมอื นกนั ทจ่ี รงิ ผมมฐี านะทจี่ ะเทย่ี วทกุ วนั กไ็ ด้ แตว่ า่
ทีส่ ำ� คญั คอื ความกลา้ หาญนัน่ เอง ผมไม่เที่ยวหรอก เพราะผมรู้ว่าการทําอย่างนั้นไม่ดี ไม่เป็นการ
เรือ่ งของความกล้าหาญ หากมองอีกมมุ หนงึ่ การกล้าตดั สินใจ ประหยดั เปน็ ตวั อยา่ งทไี่ มด่ ี ผมจะไปพกั ผอ่ นกเ็ ฉพาะวนั ทผี่ มวา่ ง...”
ก็ถือเป็นความกล้าหาญ ที่ส�ำคัญเช่นกัน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในงานเลยี้ งรบั รองนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ตณิ สูลานนท์
ขณะทที่ ำ� หนา้ ทนี่ ายทหารคนสนทิ ของนายกรฐั มนตรี ไดเ้ ปดิ เผยขอ้ มลู แห่งหนึ่ง เม่ือเสร็จภารกิจจากอาหารคาว ขณะที่แขกร่วมโต๊ะกับ
ว่า ป๋าเป็นคนท่ีฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย หาข้อมูลแล้วตัดสินใจ นายกรัฐมนตรีเริ่มรวบช้อนส้อม พนักงานสาวก็เข้ามาคุกเข่าเพื่อจะ
ป๋ากล้ายกเลิกการประมูลส�ำคัญ หากมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความ เสริ ์ฟกาแฟ พลเอก เปรม ตณิ สูลานนท์ กก็ ระซบิ ถามวา่ กาแฟอะไร
เสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผปู้ ฏบิ ัตงิ านทมี่ แี นวทางการท�ำงาน พนักงานสาว ตอบว่า มอคคา ทา่ นถึงกบั ถามเย้าว่า ทาํ ไมไมใ่ ช้กาแฟ
ที่ไม่เหมาะสม และเมื่อถึงวันที่เห็นสมควร “ป๋า” กล้าท่ีจะวางมือ เขาชอ่ ง
ทางการเมอื ง น่ีจงึ เป็นเสน้ ทางแหง่ รฐั บรุ ษุ โดยแท้ “ป๋าเปรม”เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ที่ยึดพระราชด�ำริ หรือ
พระราชดาํ รสั ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู พิ ล
ชวนกนั ประหยดั อดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร เป็นเขม็ ม่งุ ในการดาํ เนนิ ชีวิต แม้
ในเร่ืองการประหยัดมัธยัสถ์ ท่านยังได้อัญเชิญพระราชดํารัสของ
ลักษณะเด่นในชีวิตของประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พระองค์ ท่ีได้พระราชทานไว้ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงาน
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หรือ ป๋าเปรม ของชาวไทยทุกคน พระราชพธิ เี ฉลมิ พระชนมพรรษา เมอ่ื วันศกุ รท์ ่ี ๕ ธนั วาคม ๒๕๒๙
อกี ประการหนงึ่ ก็คือ ความประหยดั เรียบง่าย พลเรอื เอก พะจณุ ณ์ ความตอนหนึง่ ในพระราชดาํ รัสมีว่า
ตามประทีป ซ่ึงเคยท�ำหน้าท่ีดูแลป๋าในส�ำนักงานประธานองคมนตรี “ทุกวันน้ี ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล ท้ังทรัพยากร
ได้กลา่ วไว้ว่า “ปา๋ เปน็ แบบอยา่ งในการด�ำเนนิ ชีวิตด้วยความซอื่ สัตย์ ธรรมชาติ และทรพั ยากรบุคคล เราสามารถนํามาใช้เสรมิ สรา้ งความ
สุจริต ยึดมั่นในสัจจะวาจา ได้เห็นความเข้มแข็งในตัวท่าน แต่
แสดงออกต่อผู้อ่ืนด้วยความอ่อนโยน ได้เห็นความเป็นคนสมถะ

๒๙

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๓๐

อุดมสมบูรณ์ และเสถียรภาพอันถาวรของบา้ นเมอื งได้เป็นอย่างดี เขาใหค้ วามรกั แกง่ านในหนา้ ทอ่ี ยา่ งเอาเปน็ เอาตาย แพรข่ ยาย
ข้อสําคัญเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรน้ันอย่างฉลาด คือไม่นํามา ความรักต่อผู้ใตบ้ งั คับบญั ชาอยา่ งทัว่ ถึง ไมใ่ ช่แตเ่ ทา่ น้ัน บรรดาลกู ๆ
ทมุ่ เทใหส้ น้ิ เปลอื งไป โดยไรป้ ระโยชน์ หรอื ไดป้ ระโยชนไ์ มค่ มุ้ คา่ หาก ทหารท่ีพ่อไมเ่ อาใจใส่ เขาพยายามตักเตอื นและน�ำให้อยใู่ นแนวทาง
แต่ระมดั ระวังใช้ดว้ ยความประหยดั รอบคอบ ประกอบดว้ ยความคิด ของพ่อที่ดี ระยะหลัง ความรักของเขาแพร่ขยายไปถึงประชาชนท่ี
พจิ ารณาตามหลกั วชิ า เหตุผลและความถูกตอ้ ง เหมาะสม โดยมุ่งถึง ยากไร้และได้รับความอยุติธรรม ความรักอันม่ันคงแน่นหนักเหมือน
ประโยชนแ์ ทจ้ รงิ ทจี่ ะเกดิ แกป่ ระเทศชาตทิ ง้ั ในปจั จบุ นั และในอนาคต กับภเู ขา แพร่กระจายไปยงั ลกู น้องทวั่ ถว้ นทุกคน และยังขยายไปถงึ
อันยืนยาว” ครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก เหมือนกับสมัยที่เขายังอยู่บางกระบือ
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๙ ถ้าหากทหารคนใดไม่เอาใจใส่ลูกเต้า เขาจะเรียกมาตักเตือนด้วย
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงกบั กล่าวในทป่ี ระชมุ วา่ ความหวงั ดี”
“รฐั บาลจะตอ้ งรบั พระราชดาํ รสั น้ีใส่เกลา้ ฯ และนาํ ไปพจิ ารณา ผู้ใต้บังคับบัญชาต่างก็พร้อมใจกันเรียกท่านว่า “ป๋า” กัน
หาหนทางปฏิบัติให้ดีท่ีสุด และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องตระหนักต่อ ถ้วนหน้า สรรพนามท่ีคนเรียกท่านว่า “ป๋าเปรม” ก็เกิดที่ศูนย์การ
เรื่องนด้ี ้วย” ทหารม้าน่ีเอง
เรอ่ื งความเป็นผูใ้ ห้นัน้ พลเอก อู๊ด เบ้อื งบน สามารถยนื ยนั ใน
การเปน็ ผู้ให้....เกดิ ฉายา “ป๋าเปรม” เรอื่ งนไี้ ดด้ ี เพราะทา่ นเคยไดท้ นุ จากปา๋ ๑,๗๒๐ บาท เพอื่ เขา้ ศกึ ษาตอ่
เป็นนักเรียนเตรยี มทหาร โดยพลเอก อู๊ด สญั ญาว่าจะใชค้ นื เดือนละ
ชีวิตการทํางานของท่านอุทิศเวลาของตัวเองท่ีจะพักผ่อนหรือ ๒๐๐ บาท จนหมด ซ่ึงป๋ากย็ ม้ิ ๆ ไม่ได้พดู อะไร ซึง่ ลกั ษณะเชน่ วา่ น้ี
หาความสุข มาทมุ่ เทให้กบั การทํางานจนหมดสิ้น ผใู้ กลช้ ิดทา่ นผหู้ นง่ึ ปา๋ ไดป้ ฏบิ ตั มิ าจนกระทงั่ เปน็ ประธานองคมนตรี ทา่ นไดด้ แู ลสงเคราะห์
ใหค้ วามเหน็ ตอ่ การทาํ งานของพลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์ ว่า “ท่าน เยาวชน โดยให้ทนุ การศกึ ษาแกเ่ ด็กและเยาวชนทัว่ ประเทศ นบั พนั
ไม่ยอมให้เสียเวลาราชการเลย ท่านไม่ยอมเอาเวลาราชการมาใช้ นับหมื่นคน ไม่ว่าภายใต้มูลนิธิต่างๆ ท่ีมีช่ือของท่านเป็นผู้อุปถัมภ์
ประโยชนส์ ว่ นตวั เมอ่ื ทา่ นเครง่ ครดั แบบนจี้ งึ ทาํ ใหล้ กู นอ้ งตอ้ งปฏบิ ตั ติ าม หรอื ผา่ นโครงการของมลู นธิ ริ กั เมอื งไทย มลู นธิ ริ ฐั บรุ ษุ มเี ยาวชนไดร้ บั
ท่านได้เร่ิมแบบฉบับว่า ถ้าเป็นเร่ืองราชการก็ต้องเป็นเรื่อง ทุนผ่านโครงการของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ
ราชการ ต้องว่ากันตรงไปตรงมา ไม่ให้มีข้อครหา อะไรท่ีเป็น ซึ่งหลายคนเป็นเด็กจากชนบท หรือแม้แต่นักเรียนชาวต่างชาติ ป๋า
ผลประโยชนต์ อ่ ราชการกต็ อ้ งเขา้ กบั ราชการ การกอ่ สรา้ งตอ้ งถกู ตอ้ ง ดูแลเยาวชนท่ีสนใจด้านดนตรี มีการจัดคอนเสิร์ต สง่ เสรมิ งานดา้ น
ซึ่งทําให้ลูกน้องต้องนับถือและเกรงใจท่าน ท่านเป็นตัวอย่างท่ีดีว่า ดนตรี ให้เดก็ และเยาวชนได้แสดงออก ได้ศกึ ษาดนตรชี ัน้ สงู เยาวชน
ท่านไม่ยอมเบียดบังเอาผลประโยชน์ท่ีมันควรจะเข้ามาอยู่กับหน่วย จากจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ ทงั้ พทุ ธและมสุ ลมิ ไดม้ โี อกาสรว่ มกจิ กรรม
มาอยู่กับส่วนตัว ในเรื่องส่วนตัว ท่านก็มีสติปัญญาท่ีจะทําของท่าน ไดท้ นุ เรยี นตอ่ โดยมี พลเอก สรุ ยทุ ธ์ จลุ านนท์ และนายอารยี ์ วงศอ์ ารยะ
เองได้ จงึ เปน็ ท่ีเลอื่ งลือกนั ว่าท่านตรงไปตรงมา” เปน็ ผ้ดู แู ลโครงการ
นอกจากจะใหเ้ วลากบั ราชการแลว้ พลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์ ยงั แมแ้ ต่คนเลก็ ๆ คนธรรมดา ป๋ากไ็ มไ่ ด้ละเลย พลทหารท่ถี กู ส่ง
เผอ่ื แผค่ วามรกั ใหก้ บั ผใู้ ตบ้ งั คบั บญั ชา ดงั ความตอนหนงึ่ ทม่ี บี นั ทกึ ไว้ มาดูแลป๋าที่บ้าน ก็ได้รับโอกาสให้ศึกษาต่อ ป๋าส่งให้เรียนในระบบ
ในหนังสอื “ชีวติ และความภมู ใิ จของ พลเอก เปรม ตณิ สูลานนท”์ ว่า การศึกษานอกโรงเรียนหรือให้หาความรู้ เพื่อติดตัวไปประกอบ
“หลงั จากปี พ.ศ.๒๕๐๐ ความรกั อนั มนั่ คงและเตม็ ไปดว้ ยความเสยี สละ อาชพี หลังจากผ่านการเกณฑ์ทหารไปแลว้
ของ พันโท เปรม ติณสูลานนท์ อาจารย์วิชาทหาร โรงเรียนทหาร ความเป็นผู้ใหญ่ และเป็นผู้ให้ของป๋า จึงท�ำให้ “ป๋าเปรม”
ยานเกราะและผู้บังคับกองพันทหารม้าท่ี ๕ กรมทหารม้าท่ี ๒
ขยายกวา้ งข้นึ

๓๑

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๓๒

กลายเป็นป๋าของเด็กเยาวชนไทย รวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศ ยึดเอาพระบารมีเป็นที่พึ่ง อีกอย่างหน่ึงในเรื่องของการเสียสละน้ัน
โดยเฉพาะส�ำหรับเด็กและเยาวชนน้ันได้กลายเป็นผลผลิตที่จะเติบโต แม้ชีวิต ท่านก็ยินดีจะสละให้เพ่ือรักษาชาติบ้านเมือง เม่ือคราวท่ี
ขึ้นเพอื่ สบื ทอดอดุ มการณข์ องปา๋ มากมายท่ัวประเทศในอนาคต ตวั แทนทหาร ตาํ รวจ เขา้ กลา่ วอวยพรในวนั ขน้ึ ปใี หม่ พ.ศ.๒๕๓๐ นนั้
ท่านกล่าวตอบตัวแทนเหล่านั้น ความตอนหนึ่งมวี า่
พระบารมีเป็นที่พึง่ “ในวนั นเี้ ปน็ วนั ทม่ี คี วามอบอนุ่ ทส่ี ดุ อกี วนั หนงึ่ ทกุ คนคงทราบดี
ทพ่ี ูดเชน่ น้นั เพราะได้มายนื ร่วมกนั อย่างนหี้ ลายครัง้ หลายหนแลว้ มี
ใน “อารัมภบท” ของหนังสือ “รัฐบุรุษชื่อเปรม” บรรยาย ความอบอุ่นและมั่นใจเสมอ ทุกคร้ังที่ได้มาพบกับทุกคนที่มีความ
ความรู้สึกของผู้ร่วมงาน และผู้ใกล้ชิดที่มีต่อ พลเอก เปรม มุ่งม่นั ทจี่ ะรักษาบา้ นเมืองไว้ให้ได้ แมจ้ ะตอ้ งยอมเสียสละส่ิงที่ทกุ คน
ตณิ สูลานนท์ ไวว้ า่ “ตลอดระยะเวลาทไ่ี ด้มีโอกาสปฏิบัติงานใกล้ชดิ รักทสี่ ุด คอื ชวี ิตกต็ าม”
กับท่าน ท้ังด้าน “การทหาร” และ “การบริหารราชการแผ่นดิน” ในโอกาสเดียวกันน้ี ท่านได้พูดถงึ สงิ่ ท่ยี ดึ มน่ั สูงสดุ วา่
ทําให้ตระหนักดีถึงคุณลักษณะของตัวท่านว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละ “ ...ทุกคนได้ปฏิญาณกันทุกปี จะต้องทําอะไรบ้าง จะต้อง
อันยิ่งใหญ่ อุทิศชีวิตเพ่ือส่วนรวมและประเทศชาติอย่างแท้จริง มี รกั ษาสถาบนั พระมหากษตั รยิ ์ ชาติ บา้ นเมอื ง ทกุ คนรดู้ วี า่ บา้ นเมอื งนนั้
ความซ่อื สตั ย์สุจริต ยึดม่นั ในชาติ ศาสนา และพระมหากษตั รยิ ์ โดย ถา้ ไมม่ สี ถาบนั พระมหากษตั รยิ ค์ งไมม่ ชี าตบิ า้ นเมอื ง ใครเขาจะเขา้ ใจ
เฉพาะอยา่ งยง่ิ มคี วามจงรกั ภกั ดแี ละเทดิ ทนู พระบาทสมเดจ็ พระบรม อยา่ งไรกต็ าม เปน็ เรอื่ งของเขา แตเ่ รอื่ งของเราเปน็ เรอ่ื งทจ่ี ะตอ้ งยดึ มน่ั
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ในเร่ืองน้ี...
สมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ิต์ิ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนีพันปี ...ในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของ
หลวง ตลอดจนพระบรมวงศานวุ งศอ์ ย่างสงู ยงิ่ ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
เม่ือคร้ังที่ท่านดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ราชินีนาถ และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิส่ิงหน่ึงสิ่งใดในการธ�ำรงชาติบ้านเมืองไว้
ได้ตอบคําถามแก่ผู้สื่อข่าวมากมายหลายเรื่อง แต่มีอยู่ตอนหนึ่งท่าน ได้โปรดคุ้มครองบรรดาพวกเราให้มีความรัก ความกลมเกลียว
ได้พูดถึงความรู้สึกของท่านต่อสถาบันหลักของชาติว่า “เราต้อง สามคั คเี พอื่ ใหเ้ กดิ พลงั มหาศาล ในอนั ทจี่ ะผดงุ ชาตบิ า้ นเมอื งใหม้ นั่ คง
ยอมรบั วา่ ราชวงศจ์ กั รรี กั ษาบา้ นเมอื งมาตงั้ แตป่ ระวตั ศิ าสตร์ สาํ หรบั ให้พน่ี อ้ ง ชาวไทยของเรามีความรม่ เยน็ เป็นสุข”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ท่านได้สละทุกอย่าง เราพบการแสดงความจงรกั ภกั ดขี องพลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์
เหนด็ เหนอื่ ย เพอื่ จะทาํ ใหเ้ กดิ ความรม่ เยน็ ในบา้ นเมอื งของเรา ผมขอ ที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ได้มากมาย แม้แต่ในนโยบายท่ีจะใช้
เรียนยืนยันว่า ในความคิดของพระองค์ท่านคิดแต่เร่ืองของคนอื่น บรหิ ารประเทศ
เรอ่ื งของพระองคเ์ องผมไมค่ ดิ วา่ จะคดิ เทา่ ทผ่ี มเฝา้ สงั เกตดพู ระองคท์ า่ น “นโยบายทเ่ี ราแถลงต่อสภาไปแลว้ นั้น ถา้ มองกันใหล้ ึกซ้งึ แลว้
ทรงนกึ แต่เรอื่ งของคนอนื่ ตลอดเวลา” จะเห็นว่า สาระสําคัญของนโยบายทุกข้อทุกประการเน้นถึงเรื่อง
เม่ือคราวรับต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีคร้ังแรก แล้วเข้าไปแถลง ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสําคัญ เน้นถึงเรื่องการเทิดทูน
นโยบายในสภา ปา๋ เปรม ถกู นักการเมืองกอ่ กวนพดู จาวกวนในสภา และรักษาไว้ซ่งึ สถาบนั ชาติ ราชบัลลังก์ สง่ิ เหลา่ น้ีท่ีพวกเรายึดถอื มา
ทา่ นถึงกับเปรยความรู้สกึ วา่ เปน็ หลกั ในการบรหิ ารตลอดมา ผมมัน่ ใจวา่ คนไทยทุกคนเช่ืออย่าง
“ชวี ติ ของการเปน็ นายกรฐั มนตรี นบั เปน็ ชวี ติ ทแี่ ปลกประหลาด ไมม่ ขี อ้ สงสยั ว่า ชาตขิ องเราจะไมม่ สี ถาบนั พระมหากษัตรยิ ไ์ ม่ได้
พิสดารสาํ หรับผมเอาการ อย่างไรก็ตาม เมอ่ื เข้ามารบั ตําแหน่งนแี้ ลว้ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนสําคัญที่สุด ท่ีทําให้ชาติ
กจ็ ะต้องทาํ ต่อไปใหด้ ที ส่ี ุด โดยเอาพระบารมีเปน็ ท่พี ่งึ และจะตอ้ งได้ บ้านเมืองของเรามีสิ่งยึดเหน่ียวร่วมกัน มีความรักความสามัคคีกัน
รบั ความร่วมมือจากทุกๆ ฝา่ ยดว้ ย”
จะเห็นวา่ ไมเ่ พียงแต่จงรกั ภักดีเท่านัน้ ยามอึดอดั ขดั ข้อง ปา๋ ก็

๓๓

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๓๔

และมีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนสมบูรณ์และตลอดไป จะได้ช่ือว่าเราได้สนอง
และจะเปน็ อย่างน้ตี ลอดไป” พระราชปณิธานของพระผู้ทรงมีพระคุณล้นเหลือเพื่อแผ่นดิน จะได้
ในปาฐกถาพเิ ศษ เรือ่ ง “สนองพระราชปณธิ าน” ของพลเอก ชื่อว่า เราเป็นคนท่ีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีสุด ท่ีจะรักษา
เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวในวาระครบรอบ ๗ ปี มูลนิธริ ัฐบรุ ษุ และ ผนื แผน่ ดนิ ไทย ไวใ้ ห้ลูกหลานเราจรงิ ...”
พิธีมอบรางวัลประกวดบทความ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ และในปาฐกถาพเิ ศษ เร่อื ง “สงั คมศาสตรก์ ับชีวติ ทพี่ อเพียง :
แผ่นดนิ ” เมอ่ื วนั พุธท่ี ๑๔ สงิ หาคม ๒๕๔๓ มีความบางตอนวา่ ปัจจุบัน - อนาคต” กล่าว ณ หอประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์
“...ตอ่ ไปน้ี กม็ าถงึ ตอนสาํ คญั ยง่ิ กลา่ วคอื แลว้ เราจะมหี ลกั เกณฑ์ มหาวิทยาลัย เมอื่ วันพุธท่ี ๑๓ กนั ยายน ๒๕๔๓ มีความตอนหน่ึงวา่
มมี าตรการอย่างไร จงึ สนองพระราชปณธิ านได้สําเร็จ ค�ำตอบกวา้ งๆ “แต่ละพระราชภารกิจก็ล้วนแล้วแต่มีท่ีมาท่ีไป มีความหมาย
แตค่ รอบคลุมทกุ อย่างคอื เกิดมาต้องตอบแทนบญุ คณุ แผ่นดนิ มีประโยชน์และมีหลักให้คิดอย่างลึกซ้ึง แต่ถ้าประมวลเอามา
หากพวกเรายอมรบั คาํ ตอบนี้ กห็ มายความวา่ เราเปน็ คนดขี อง บรรยาย โดยยอ่ แลว้ ผมคดิ วา่ พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั ทรงเปน็
แผ่นดิน คนดีของแผ่นดินย่อมจะทําแต่ในส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อ แบบอย่างของผู้นําท่ตี งั้ อยูบ่ นความเพียร ความมสี ติ ความพอดี และ
แผน่ ดนิ คนดขี องแผน่ ดนิ ยอ่ มจะซาบซงึ้ ในพระบรมราโชวาท พระราช ความพอเพียง อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด...”
ดาํ รสั และพระราชดำ� ริศรทั ธาเทดิ ทนู ในพระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั
ฉะน้ัน จะไม่มีส่ิงใดเป็นที่สงสัยเลย คนดีของแผ่นดินจะสนอง อ่อนน้อมถอ่ มตน...พบชาวบ้านเพ่อื ร่ำ� ลา
พระราชปณิธานด้วยความสมัครใจ เต็มใจ พร้อมเพรียงกัน ย่ังยืน
ตลอดไป” บคุ คลกเ็ ชน่ เดยี วกบั รวงขา้ ว หากปลายรวงหอ้ ยตำ่� ยอ่ มหมายถงึ
อีกตอนหนง่ึ ความวา่ รวงนน้ั ข้าวเตม็ เมล็ด ผดิ กับรวงขา้ วจําพวกทีต่ งั้ ชข้ี น้ึ ฟา้ ย่อมเป็นข้าว
“...ผมู้ เี กยี รตคิ รบั ผมมน่ั ใจวา่ ถา้ คนไทยทง้ั มวล ไมว่ า่ มง่ั มี หรอื เมล็ดลีบหรือข้าวไม่มีเมล็ดใน ชีวิตของคนก็เป็นเช่นนั้น คนดีมัก
ยากจน ไมว่ า่ จะยดึ มน่ั ในศาสนาใด รบั พระบรมราโชวาท พระราชดาํ รสั อ่อนนอ้ มถอ่ มตน
และพระราชดําริ ทัง้ หมดทัง้ สิ้นของพระองคท์ ่านใสเ่ กล้าฯ ไปปฏบิ ตั ิ การดาํ รงชวี ติ ของคนเรา การออ่ นนอ้ มถอ่ มตน เปน็ ศลิ ปะในการ
อย่างจริงจัง จริงใจ โดยเชื่อมั่นในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงคิด ดําเนินชีวิต คนเรารับรู้ในทางเหตุผล แต่ปฏิบัติจริงๆ ก็ไม่ใช่ง่ายนัก
เพอื่ พระราชทานใหแ้ กพ่ วกเรา เชอ่ื มนั่ ในกจิ การตา่ งๆ ทที่ รงประพฤติ สาํ หรบั หลายคน
ปฏบิ ัตเิ ปน็ ตวั อยา่ ง ไม่ตอ้ งทง้ั หมด แมเ้ พียงครง่ึ เดยี ว ชาติบ้านเมอื ง ปา๋ เปรม มีคณุ ลกั ษณะในเรอื่ งนีโ้ ดดเดน่ ยงิ่ นัก แมแ้ ต่การเรียน
ของเราก็จะสงบสุขรม่ เยน็ หนงั สอื ได้ดขี องทา่ น ทา่ นก็ยกให้เปน็ ผลงานของคนอนื่
คนไทยจะค่อยๆ หายจน คนไทยจะไม่ทะเลาะกันเอง คนไทย “การที่ผมเรยี นดี ไมใ่ ชผ่ มเอาใจใส่อยา่ งเดียว แตข่ ้นึ อยกู่ ับครู
จะไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง คนไทยจะร่วมมือกันพัฒนาชาติบ้านเมือง และแม่ด้วย... แม่ผมมีส่วนสําคัญที่ทําให้ผมเรียนดีและก้าวข้ึนมาถึง
ดว้ ยความรกั สามคั คี คนไทยจะทาํ แตส่ งิ่ ทเี่ ปน็ ประโยชนต์ อ่ ประเทศชาติ ขนาดน”้ี
และ มีความสุขโดยทัว่ หนา้ กนั ...” เมื่อคราวท่ไี ด้รบั ตาํ แหนง่ รองแม่ทพั ภาคท่ี ๒ จนกระทัง่ ไดร้ บั
และตอนสุดทา้ ยของบทปาฐกถา มวี ่า ตําแหน่งแม่ทัพภาคน้ัน ท่านทํางานอยู่ท่ามกลางชาวบ้านอีสาน ได้
“...เพราะฉะน้ัน จึงใคร่ขอเชิญชวนคนไทยทั้งมวล “โปรด รว่ มสขุ รว่ มทกุ ขก์ บั พวกเขา ครน้ั ไดร้ บั พระมหากรณุ าธคิ ณุ โปรดเกลา้
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และจงรักภักดีต่อแผ่นดิน พึงตอบแทน โปรดกระหมอ่ ม ใหด้ �ำรงตำ� แหนง่ ผ้ชู ่วยผู้บญั ชาการทหารบก ทา่ นก็
บุญคุณแผ่นดิน” ด้วยการน้อมนําพระบรมราโชวาท พระราชดํารัส เขา้ ไปรำ�่ ลาชาวบา้ น ขอบอกขอบใจเขาทใ่ี หค้ วามรว่ มมอื ในการทาํ งาน
และพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปประพฤติ กับท่าน และยกย่องชาวบ้านว่า ที่งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีน้ัน
เป็นเพราะชาวบา้ นน่ันเอง

๓๕

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

“ปา๋ ” กราบรูปป้ัน “ครเู คลา้ คชาฉัตร” ทโ่ี รงเรียนมหาวชิราวธุ จงั หวัดสงขลา เมอ่ื วนั ที่ ๒๓ ธนั วาคม ๒๕๖๑

๓๖

“ท่ีผมพยายามทํามากที่สุดก็คือ ไปพบเพื่อบอกกับชาวบ้าน วัดดอนรักที่เก็บอัฐิท่าน อย่างท่ีสองก็คือ โรงเรียนที่เราเคยเรียน
ใหเ้ ขารวู้ า่ ผมจะไมอ่ ยแู่ ลว้ เทา่ ทส่ี ามารถจะบอกได้ พวกกลมุ่ พลงั ตา่ งๆ หนังสือ บุญคุณของโรงเรียนมหาวชิราวุธใหญ่หลวงนัก เกินที่จะ
ก็จะไปร่ำ� ลาเขา ไปขอบคุณเขา ไปบอกใหเ้ ขารูว้ า่ ทผ่ี มสามารถทาํ งาน บรรยายได”้
ไดส้ าํ เรจ็ ในระดบั หนงึ่ นน้ั กเ็ พราะวา่ ชาวบา้ นเขาเข้าใจ และเขาร่วมใจ นอกจากนี้ปา๋ ยังกตญั ญรู ้คู ุณครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยง่ิ
และให้ความจริงใจกบั เรา… ครูเคล้า ซ่ึงสอนท่านที่โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา ในบน้ั ปลายของ
...อยากจะไปขอบคณุ วา่ งานท่ีสาํ เร็จนมี้ ันไม่ใชผ่ ม ไมใ่ ช่เพราะ ชวี ติ ทา่ นไดส้ นบั สนนุ ใหส้ รา้ งอนสุ าวรยี ข์ องครเู คลา้ คชาฉัตร ข้ึนที่
กองทพั ภาคท่ี ๒ ไมใ่ ช่เพราะจังหวัดตา่ งๆ แต่เปน็ เพราะตวั เขาเองที่ โรงเรียน โดยมอบให้นายบัญญัติ จันทร์เสนะ ดูแลมูลนิธิครูเคล้า
ทําให้เกดิ ความสําเร็จขึน้ มา” ความผกู พนั ทมี่ ตี อ่ ครนู นั้ ชดั เจนนกั ดงั ทที่ า่ นไดเ้ คยกลา่ วไวว้ า่ “ครเู คลา้
ท่าทีท่ีอ่อนน้อมถ่อมตน ยกความดีงามให้คนอ่ืนเสมอน้ี คชาฉัตร เกิดมาเพ่ือเป็น “ครู” โดยแท้ มจี ิตวิญญาณของความเป็น
ไม่เพียงแต่จะทําให้ประชาชนยกย่องนับถือท่านเท่าน้ัน ผู้ใต้บังคับ ครู มคี วามเปน็ “ครูอาชีพ” มคี วามรักศิษย์ เปน็ “แรงบนั ดาลใจ”
บญั ชา หรอื ผู้บังคบั บัญชากใ็ ห้ความรกั และยกยอ่ งท่านด้วย อยากใหค้ รโู รงเรยี นมหาวชริ าวธุ ไดจ้ ำ� แบบครเู คลา้ ถอดแบบครเู คลา้
ความตอนหน่ึงในหนังสือชื่อ “รัฐบุรุษช่ือเปรม” บันทึกเอาไว้ และเลียนแบบครูเคล้า เก็บไว้ในตัวเอง จ�ำและน�ำไปสอนนักเรียน
วา่ “พลเอก เปรม ติณสลู านนท์ ท่านเปน็ ผ้ทู ถ่ี อ่ มตนอยู่เสมอวา่ ไมไ่ ด้ เมื่อใดครูโรงเรียนมหาวชิราวุธของเราทุกคนเป็นครูได้อย่างครูเคล้า
มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจมากไปกว่าทางด้านการทหาร แต่ท่าน เมื่อนนั้ มัน่ ใจได้เลยวา่ โรงเรยี นมหาวชิราวธุ จะเปน็ เลิศ”
กลับได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารงาน “นกั เรยี นเกา่ โรงเรยี นมหาวชริ าวธุ สงขลา ทเ่ี คยเรยี นกบั ครเู คลา้
เศรษฐกิจได้ดีที่สุดทีเดียว สามารถวางรากฐานระยะยาวกับประเทศ จะมองเหน็ ภาพครเู คลา้ ในรปู แบบเดยี วกนั พดู เสยี งเดยี วกนั วา่ ครเู คลา้
ทําให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัว และเจริญก้าวหน้าข้ึนจนเป็นที่ สอนเกง่ มเี ทคนคิ และลลี าเดน่ พเิ ศษ มอี ารมณข์ นั ใชก้ ารเลา่ นทิ านเปน็
ยอมรับจากต่างประเทศ” สอ่ื สรา้ งความสนใจ นกั เรยี นจงึ สนใจและสนกุ กบั การเรยี นกบั ครเู คลา้
ระหวา่ งทดี่ าํ รงตาํ แหนง่ ผนู้ าํ ประเทศนน้ั พลเอกเปรมตณิ สลู านนท์ มาก ใครไม่ได้เป็นลูกศิษย์จะร้สู ึกวา่ โชคไม่ดี บางคนถงึ กับเสยี ใจ แต่
พบกับมรสุมของการก่อรัฐประหารถึงสองคร้ัง ภายหลังเหตุการณ์ ส�ำหรบั ผม ครเู คลา้ เป็น “ทั้งครูและพ่อผมในเวลาเดยี วกัน” คราใด
สงบลง ท่านไดก้ ลา่ วในแถลงการณ์พบประชาชนดว้ ยความออ่ นน้อม ท่ีครูเคล้ามองผม ผมจะมองเห็นแววตาแห่งความรัก ความเมตตา
ถ่อมตน มีความตอนหนึง่ ว่า “ตั้งแต่เปน็ นายกรฐั มนตรีมา ผมไมเ่ คย ความห่วงอาทรของครูเคลา้ เสมอ คราใดที่สง่ั สอนผม ผมจะได้ยนิ คำ�
กล้าจะอวดอ้างตนว่า เป็นผู้มีความสามารถแก้ปัญหาหรือขจัด สั่งสอนที่เตม็ ไปด้วยความปรารถนาดี ห่วงใย และบรสิ ทุ ธิ์เหมอื นพอ่
อปุ สรรคของบา้ นเมืองใดๆ เพยี งลําพัง ส่ังสอนลูก ผมจึงรักครูเคล้ามากและจากสายตาและค�ำพูด ผมรู้ว่า
ตรงกนั ขา้ ม ไดช้ แ้ี จงครง้ั แลว้ ครงั้ เลา่ วา่ ปญั หาและอปุ สรรค ใน ครเู คลา้ ก็รกั ผมมาก
การบริหารน้ันกว้างขวาง ลึกซึ้งและไพศาล จะผ่านพ้นหรือกําจัดได้ เมอ่ื ผมไปลาครเู พอ่ื จะไปเรยี นตอ่ ทกี่ รงุ เทพฯ ครลู บู หวั ผม มอง
ก็ตอ้ งด้วยการรวมสตกิ าํ ลังปญั ญาของคนไทยท่วั หนา้ ...” ผมด้วยแววตาดวงเดิม ส่ังสอนสั้นๆ ว่า “เรียนให้สูงๆ” ผมรอ้ งไห้
เหมอื นเดก็ ขแี้ ย และกราบทต่ี กั ครเู คลา้ ผมไดท้ ำ� ตามคำ� สง่ั สอนของครู
กตญั ญรู ูค้ ุณ แลว้ ผมไดเ้ ขา้ โรงเรยี นนายรอ้ ย ได้เป็นนายทหาร ได้เป็นแม่ทพั ได้
เป็นผบู้ ญั ชาการทหารบก ได้เป็นรัฐมนตรวี ่าการกระทรวงมหาดไทย
ตลอดเวลาท่ีผ่านมา แม้หน้าที่การงานจะมากมายหนักหนา ไดเ้ ป็นนายกรฐั มนตรี เปน็ องคมนตรี เป็นรัฐบรุ ุษ และเป็นประธาน
เพียงใด แต่ยามที่ได้กลับไปจังหวัดสงขลา ท่านจะมีความสุขและ องคมนตรี ผมอยากจะบอกเรอ่ื งเหล่าน้ีให้ครูได้ดใี จ ไดภ้ ูมิใจ และมี
แสดงความกตัญญูทมี่ ีตอ่ พ่อแมแ่ ละสถานศกึ ษาของทา่ น ความสขุ แต่ผมไม่ไดท้ ำ� ผมทำ� ไมไ่ ด้ เพราะครูข้นึ สวรรคไ์ ปกอ่ นแล้ว
“ถ้าผมไปสงขลา สิ่งที่ผมนึกถึงอยู่เสมอก็คงจะมีสองอย่าง
อย่างหน่ึงก็นึกถึงพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดเรา เด๋ียวนี้ท่านอยู่วัดใต้หรือ

๓๗

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๓๘

ผมขอบอกครูเดี๋ยวน้ี และขอบอกว่าผมจะระลึกถึงครูเสมอ เมื่อเห็นประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นว่า เพียงคนเดียวที่นําหลักคิดมา
ไมม่ ีวนั ลมื หวงั ว่าครูจะได้ยนิ ” ปฏบิ ตั ิ บา้ นเมอื งยงั ไดป้ ระโยชนม์ ากมายถงึ เพยี งนี้ ถา้ ทาํ กนั หลายๆ คน
และสงู สุดของชีวิตป๋าเปรมก็คือ กตัญญูต่อแผ่นดิน ในขณะท่ี บ้านเมืองก็คงจะรุง่ เรอื งไม่ใชน่ ้อย
ทา่ นอยกู่ ลางสมรภมู ิ ทา่ นสาํ นกึ วา่ ขณะนท้ี า่ นกาํ ลงั รบั ใชช้ าตบิ า้ นเมอื ง อุดมการณ์เหล่านี้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและน�ำมาวิเคราะห์
ทา่ นตระหนกั อย่เู สมอวา่ แผ่นดนิ นใ้ี ห้โอกาสแก่ชีวติ ของทา่ น “แมจ้ ะ เป็นแบบแผนแนวทางชี้น�ำให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เป็นแบบอย่าง
อยู่ในช่วงเวลาท่ีจะเป็นศพได้ทุกขณะ แต่ตอนนั้นผมรู้สึกในทางดี ในการปฏบิ ัตติ าม หลกั การท่นี ำ� ไปสกู่ ารเกิดอุดมการณ์ “เกดิ มาต้อง
มากกว่าในทางที่ไม่ดี คอื ร้สู ึกว่า เราได้มโี อกาสทาํ เพอ่ื ชาตบิ ้านเมอื ง ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” น้ีได้น�ำเสนอไว้โดย กรมวิชาการ
ไม่รู้สึกวา่ มันรา้ ยกาจอะไร” กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ซึง่ ไดศ้ ึกษาวิเคราะห์ และจัดพิมพไ์ ว้ในหนังสอื
ในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ ๒๕๓๐ เมื่อตัวแทนนายทหาร ตํารวจ ชอ่ื เดยี วกันนี้ ในวาระเฉลิมฉลองอายุ ๘๐ ปี ของปา๋ เปรม เมือ่ พ.ศ.
เข้าอวยพรแก่ท่าน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้กล่าวกับบรรดา ๒๕๔๓ และคณะทำ� งานจดั ทำ� หนงั สอื ทร่ี ะลกึ พธิ พี ระราชทานเพลงิ ศพ
ตัวแทนเหล่าน้นั ความตอนหนง่ึ ว่า “เกดิ มาตอ้ งตอบแทนบญุ คณุ แผน่ ดนิ ” พ.ศ.๒๕๖๓ ไดน้ ำ� มาปรบั ปรงุ
“ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ผมเกิดมาเป็นทหารเหมือนกับนายทหาร และน�ำเสนอประเด็นที่เป็นสาระหรือตัวอย่างการด�ำเนินชีวิตของ
และนายตํารวจทั้งหลาย ผมมั่นใจว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจอย่าง ปา๋ เปรมเพม่ิ เตมิ เพอ่ื ความสมบรู ณ์ สำ� หรบั สรา้ งการรบั รแู้ กค่ นรนุ่ หลงั
เดยี วกนั พวกเราทกุ คนจงึ พยายามทาํ ในสง่ิ ทพ่ี วกเราเหน็ วา่ จะตอ้ งทาํ ต่อไป
เราจะไมล่ ะเลยในการกระทาํ ทเ่ี ราเหน็ วา่ เปน็ หนา้ ทข่ี องพวกเรา และ หากกลา่ วถงึ ชวี ติ ของคนคนหนง่ึ อยา่ ง พลเอก เปรม ตณิ สลู านนท์
เราไม่กระทําในส่ิงท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อบ้านเมือง เพราะว่า ประธานองคมนตรแี ละรฐั บรุ ษุ วถิ ชี วี ติ ของทา่ นทด่ี าํ เนนิ มาแตล่ ะชว่ ง
เป็นหนา้ ทีข่ องเรา… แตล่ ะระยะ บา้ งมวี ธิ ีคิดและหลกั คิดกํากับ บา้ งชวี ิตกด็ าํ เนินไปกอ่ น
เพียงให้ทุกคนยึดม่ันในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท แล้ว เกิดเปน็ หลักคดิ ตามมา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้นเมื่อท่านหันกลับมองย้อนไป หลักคิดต่างๆ ล้วนเอื้อ
และยึดมัน่ ตอ่ การทดแทนบญุ คุณแผน่ ดินทท่ี กุ คนอาศยั ” ประโยชน์ให้กับชีวิตของท่านเองทั้งส้ิน ไม่ว่าการประพฤติตนเป็น
เมื่อคร้ังที่ท่านวางมือไม่ขอรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซ่ึง คนดี เป็นลูกท่ีเช่ือฟังพ่อแม่ ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณที่พ่อแม่ให้
บรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองท่ีได้เสียงข้างมากและเตรียมจัดตั้ง ความรัก เลีย้ งดู ชีวิตก็เป็นสขุ ปราศจากเภทภยั
รัฐบาลได้มาขอร้องท่าน ในวาระเช่นน้ัน ท่านได้กล่าวคําอําลา การประพฤติตนเป็นคนดีเพ่ือให้พ่อแม่ ครูอาจารย์มีความสุข
พี่น้องประชาชน มีข้อความที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มีโอกาส ตัวของทา่ นเองก็ได้รับอานสิ งส์ ได้ความเมตตาเอ็นดูจากผใู้ หญ่
ได้รบั ฟัง ดงั ความตอนหนงึ่ วา่ การยกย่องให้เกียรติคน ก็ทําให้เป็นที่รักใคร่ชอบพอในหมู่
“เราทําทุกวันนี้ ไม่ใช่ทําเพื่อตัวเราเอง แต่เราทําเพ่ือแผ่นดิน เพอื่ นฝงู การเปน็ คนกลา้ ประหยดั เรยี บงา่ ย เปน็ ผใู้ ห้ ออ่ นนอ้ มถอ่ มตน
ที่เราอาศัยอยแู่ ละอาศยั เกิดมาเป็นคน เราเปน็ หนแ้ี ผน่ ดนิ นอ้ี ยู”่ กตัญญูรู้คุณ รวมถึงความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละ และจงรักภักดี
ได้ส่งผลให้ “ป๋าเปรม” ด�ำรงตนเป็นผู้ย่ิงใหญ่ ภายใต้ร่มพระบารมี
“เราเปน็ หนีแ้ ผน่ ดนิ ” ปกเกล้าปกกระหมอ่ ม อนั เปน็ มงคลในชีวติ
น่ีคือเรื่องราวของ “ป๋าเปรม” ผู้มีอุดมการณ์แห่งชีวิตท่ีว่า
อุดมการณ์แห่งชีวิตของป๋าเปรม เป็นอุดมการณ์ซ่ึงเกิดจาก แผน่ ดินนเี้ ล้ยี งดทู ่านมา เราตา่ งเปน็ หนีแ้ ผน่ ดิน
การน�ำหลักคิดบางอย่างไปปฏิบัติ และเม่ือทดลองนํามาปฏิบัติแล้ว
เกดิ ผลดี ทาํ ใหผ้ ปู้ ฏบิ ตั ไิ ดร้ บั ความสขุ ความเจรญิ ในชวี ติ แลว้ สว่ นรวม ...ภาระแหง่ ชวี ติ จงึ ควรตอ้ ง “เกดิ มาตอ้ งตอบแทนบญุ คณุ แผน่ ดนิ ”
ท่ีเปน็ ชมุ ชน เป็นเมือง เปน็ ประเทศ พลอยไดร้ บั ผลดจี ากการปฏิบัติ
ของคนเพียงคนหน่ึงเท่าน้ัน

๓๙

มูลนิธิรัฐบรุ ษุ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

กาลานุกรม (Timeline)

๔๐

๔๑

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พ.ศ.๒ ๔ ๖ ๓

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปา๋ เปรมเกดิ เมื่อวนั ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ ที่ตำ� บลบอ่ ยาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของรองอ�ำมาตย์โท
เปิดประวัตนาิยก"รปัฐา๋มนเปตรรี ๓มส"มยั หลวงวินิจทัณฑกรรม (บ้ึง ติณสูลานนท์) และนางวินิจ
ประธานองคมนตรี ๒ แผ่นดนิ ทณั ฑกรรม (ออด ตณิ สลู านนท)์ เปน็ บตุ รคนท่ี ๖ ในจำ� นวน
พน่ี อ้ ง ๘ คน

พ.ศ.๒ ๔ ๖ ๙

พ.ศ.๒๔๖๙ เข้ารับการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ ท่ี
โรงเรยี นมหาวชริ าวุธ จงั หวดั สงขลา หมายเลขประจำ� ตวั
๑๖๗ สำ� เร็จชั้นมัธยมศึกษาปที ี่ ๖ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘

พ.ศ.๒ ๔ ๗ ๙

พ.ศ.๒๔๗๙ เขา้ ศึกษาตอ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๗ - ๘
แผนกวทิ ยาศาสตร์ ท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวทิ ยาลยั
หมายเลขประจ�ำตัว ๗๕๘๗ และส�ำเร็จการศึกษา
เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๘๐

๔๒

พ.ศ.๒ ๔ ๘ ๑
พ.ศ.๒๔๘๑ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนเทฆ็ นิค
ทหารบก (ปัจจุบัน คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)
โดยเข้ารับการศึกษาเป็นรุ่นที่ ๕ มีเพื่อนร่วมรุ่น ๕๕ นาย
ส�ำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ ใช้เวลาเพียง ๓ ปี ไมค่ รบ
๕ ปี ตามหลกั สตู ร เนือ่ งจากเกดิ กรณพี ิพาทระหวา่ งรัฐบาล
ไทยกับฝรั่งเศสข้ึน จึงจ�ำเป็นต้องให้นักเรียนนายร้อยออก
รบั ราชการก่อนกำ� หนด

พ.ศ.๒ ๔ ๘ ๔
พ.ศ.๒๔๘๔ เรมิ่ รบั ราชการเปน็ ผบู้ งั คบั หมวด ประจำ�
กรมรถรบ เมอื่ วนั ท่ี ๓ มกราคม ๒๔๘๔ ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่
ณ สมรภมู ิรบปอยเปต ประเทศเขมร ในกรณพี พิ าท
อินโดจีนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝร่ังเศส
และได้รับแต่งต้ังให้เป็นว่าที่ร้อยตรี (รับกระบ่ีใน
สนามรบ) เม่อื วนั ที่ ๒๐ มกราคม ๒๔๘๔

พ.ศ.๒ ๔ ๘ ๕
พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๘๘ เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา
ไดร้ บั คำ� สงั่ ใหไ้ ปประจำ� การเปน็ กองหนนุ ในกองทพั พายพั
จังหวัดล�ำปาง ต่อมากองทัพเคล่ือนย้ายไปอยู่เชียงราย
และไดร้ บั คำ� สง่ั ใหไ้ ปขึน้ อยู่กบั กองพล ๓ ทเ่ี ชียงตุง จนได้
เล่ือนยศเปน็ ร้อยเอก และเปน็ ผู้บังคบั กองรอ้ ยทลี่ พบุรี

๔๓

มูลนิธิรัฐบรุ ุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พ.ศ.๒ ๔ ๘ ๙

พ.ศ.๒๔๘๙ - ๒๔๙๒ เปน็ ผบู้ ังคับกองรอ้ ยที่ ๒ กองพนั
ที่ ๑ กรมรถรบ ได้เข้าศกึ ษาเป็นนายทหารฝกึ หดั ราชการ
โรงเรียนนายทหารม้า เมื่อจบการศึกษาได้กลับมารับ
ต�ำแหน่งผู้บังคับกองร้อยเดิม และรักษาราชการผู้บังคับ
กองพนั ที่ ๑ กรมรถรบ

พ.ศ.๒ ๔ ๙ ๒

๑ กรกฎาคม ๒๔๙๒
ไดร้ ับพระราชทานยศ "พันตร"ี

พ.ศ.๒ ๔ ๙ ๓

พ.ศ.๒๔๙๓ เปน็ ผ้บู ังคบั กองร้อยที่ ๓ กองพนั ทหารม้าท่ี
๔ จงั หวัดอตุ รดิตถ์ รองผบู้ งั คับกองพนั ทหารมา้ ที่ ๔ และ
รองผบู้ ังคับการจังหวดั ทหารบกอตุ รดิตถ์ อีกต�ำแหนง่ หนึง่

๔๔

พ.ศ.๒ ๔ ๙ ๕
พ.ศ. ๒๔๙๕ ไดร้ บั ทนุ จากกองทัพบกโดยการสอบแขง่ ขันได้
ไปศกึ ษาตอ่ ท่ี The United States Army Armor School
รัฐเคนตักก้ี ประเทศสหรัฐอเมริกา ส�ำเร็จการศึกษาเมื่อ
ต้นปี พ.ศ.๒๔๙๗ กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ในแผนก
วิชายุทธวิธี กองการศึกษา โรงเรียนยานเกราะ กองพลน้อย
ทหารม้า (กรงุ เทพฯ)

พ.ศ.๒ ๔ ๙ ๗
พ.ศ.๒๔๙๗
๓๐ มกราคม ๒๔๙๗ ได้รับพระราชทานยศ “พันโท”
พ.ศ.๒๔๙๗ - ๒๔๙๘ เป็นผู้บังคบั กองพนั ทหารม้าท่ี ๕
กรมทหารมา้ ท่ี ๒ และเปน็ อาจารยห์ วั หนา้ แผนกวชิ าทหาร
กองการศกึ ษา โรงเรียนยานเกราะ
พ.ศ.๒ ๔ ๙ ๙

พ.ศ.๒๔๙๙
๑ มกราคม ๒๔๙๙ ไดร้ ับพระราชทานยศ “พนั เอก”

๔๕

มูลนิธิรัฐบรุ ุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

พ.ศ.๒ ๕ ๐ ๑
พ.ศ.๒๕๐๑ เปน็ ผชู้ ่วยผบู้ ัญชาการโรงเรยี นทหารมา้
ยานเกราะ ศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี
เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ
ศูนยก์ ารทหารมา้

พ.ศ.๒ ๕ ๐ ๖

พ.ศ.๒๕๐๖ เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า
ศูนย์การทหารม้า และเป็นรองผู้บังคับการจังหวัด
ทหารบกสระบรุ ี

พ.ศ.๒ ๕ ๐ ๙
พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๐ เข้ารับการศึกษาในวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๙ (ยศพันเอก) เดินทางไปดูงาน
ท่ีประเทศญ่ีปุ่น และเกาหลี

๔๖

พ.ศ.๒ ๕ ๑ ๑
พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รบั การแต่งตั้งใหเ้ ปน็ สมาชิกวุฒฺ สิ ภา เม่อื วนั ท่ี
๔ พฤษภาคม ๒๕๑๑
๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ยศ
พลตรี และช่วงน้เี องท่วี ่ากนั วา่ ฉายา “ป๋าเปรม” ได้เกิดขนึ้
เน่ืองจากท่านมักเรียกแทนตัวเองต่อผู้ท่ีอาวุโสน้อยกว่าว่า
“ปา๋ ” และเรยี กผทู้ ่อี าวโุ สน้อยกวา่ อยา่ งเอ็นดูวา่ “ลูก”

พ.ศ.๒ ๕ ๑ ๕

๑๖ ธนั วาคม ๒๕๑๕ เปน็ สมาชกิ สภานิติบญั ญตั แิ ห่งชาติ
จนถึงปี ๒๕๑๘
๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ เปน็ รองแม่ทพั ภาคท่ี ๒
๑ ตลุ าคม ๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานยศ “พลโท”
และด�ำรงต�ำแหน่ง “แมท่ พั ภาคท่ี ๒”
พ.ศ.๒๕๑๘ เปน็ ราชองครกั ษพ์ ิเศษ

พ.ศ.๒ ๕ ๒ ๐
๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ ได้รับพระราชทานยศ “พลเอก”
และ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�ำนวยการป้องกันการกระท�ำอันเป็น
คอมมวิ นสิ ตท์ วั่ ไปฝา่ ยทหาร และเปน็ รฐั มนตรชี ว่ ยวา่ การ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวนั ที่ ๑๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๒๐

๔๗


Click to View FlipBook Version