The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

pdfนำเสนอโปรแกรมน่านไม่มีวีดีโอ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by modern.art02, 2021-03-04 04:38:17

pdfนำเสนอโปรแกรมน่านไม่มีวีดีโอ

pdfนำเสนอโปรแกรมน่านไม่มีวีดีโอ

Suvarnabhumi Tour

สโลแกน : Moment of Happiness ทกุ ชวงเวลาของการเดนิ ทาง..คือความสุข

สีประจําบริษัท “เขียว” ท่ีมาจากความอุดมสมบูรณ สอบถามขอ มลู เพ่ิมเติมติดตอ
ของธรรมชาติทุกหนแหง ของประเทศไทย คณุ ทรอย 0886135731
คุณเหมยี ว 0853780108
วนั ทําการ
วันจันทร- วนั ศกุ ร 9:00 น.–18:00 น.
วนั เสาร 9:00 น.-12:00 น.
วันอาทติ ย ปดทาํ การ

ที่ตง้ั บรษิ ัท 9/9 หมูท่ี 6 ตําบลเสาธงหนิ อาํ เภอบางใหญ จังหวัดนนทบรุ ี 11140

02 524 9144 [email protected] เลขที่ใบอนุญาต 11/102365
Suvarnabhumi Tour WWW.SUVARNABHUMITRAVEL.COM

มนตเสนห ด ินแดนแหง ขนุ เขา...

“UNSEEN NAN”

แพร- นา น-หมูบานวังน้ําเยน็ 3 วัน 2 คืน

DAY 1

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 วันแรกของการเดินทาง...

เดินทางเขาสูหวงเวลาแหงความสุข อยางสมบูรณแบบ ลัดฟาดวยสายการบิน “นกแอร”

07.45 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบินในประเทศอาคารผูโดยสาร 2 ช้ัน 3 แถว 14-15 สายการ
บินนกแอร โดยมีเจาหนาที่ “SUVARNABHUMI TOUR”คอยใหการตอนรับทาน และอํานวยความสะดวก
เรือ่ งบัตรโดยสารที่น่งั และโหลดกระเปา ขนึ้ เครอ่ื ง

09.40 น. เหนิ ฟาสู จงั หวัดแพร โดยสายการบนิ นกแอร เทีย่ วบินที่ DD8002
11.00 น. ถงึ ทาอากาศยานแพร พรอมรับสัมภาระและออกเดินทางสูบ า นทุงโฮงดวยยานพาหนะทอ งถน่ิ

สมั ผัสการทําเส้ือมัดยอมดว ยตนเอง ณ บา นทุงโฮง

พรอมท้ังบริการอาหารกลางวัน(ม้ือท่ี1) ขาวซอยและ
ขนมจีนน้ําเงี้ยวซึ่งถือวาเปนเมนูข้ึนช่ือประจําจังหวัด
แพรแ ละภาคเหนือ

เดินทางเขา สทู พี่ กั

TRAVAL TO ACCOMMODATION

โฮมสเตยวังนํ้าเย็น เพื่อเก็บสัมภาระ พรอมแวะชมวิวทิวทัศนบนภูเขาท่ีสามารถมองเห็นยอดเขานับรอย
ลูกลายลอมมีความเขียวขจีปกคลุมไปทุกพื้นที่ มองไปทางไหนก็มีแตสีเขียวสดตลอดเสนทาง มีความ
สวยงามเกินบรรยาย

โฮมสเตยว ังนํา้ เย็น

นํา้ ตกวังพระงา ง อาหารค่ํา (ม้ือท่ี2) เมนูพื้นบาน อาทิลาบหมูค่ัว แกงแค ไกทอดมะแขวนและอีก
มากมาย พรอมรวมสนุกกับงานเล้ียงตอนรับท่ีมาพรอมรําวงยอนยุคสไตลลานนา
นํ้าตกวังพระงาง ซ่ึงเปนน้ําตกท่ีมีความเปน จากคนในหมบู าน
สวนตัวเนื่องจากอยใู นพื้นทใ่ี กลเ คียงกบั หมูบ า นวัง
น้ําเย็น จึงเปนจุดพักผอนเลนนํ้าที่พิเศษสําหรับ
นกั ทอ งเทย่ี ว

ท่ีพัก : โฮมสเตยวังนํา้ เย็น

DAY 2

วันท่ี 3 ตุลาคม 2563

เชา บริการอาหารเชา(ม้อื ที่ 3) ทบี่ า นพักโฮมสเตย (เมนูอาหารขน้ึ อยูกับเจาของโฮมส
เตยแ ตละหลัง)

หมูบานชนเผาผีตองเหลือง

นําทานเดินทางสู หมูบานชนเผาผีตองเหลืองหรือชนเผา“มละ”
เพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตและซึมซับวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งกลุมชนเผา
ผีตองเหลืองหรือชนเผามละนั้น จะเรียกตัวเองวา “คนปา” หรือ
“มลาบรี” ไมชอบถูกเรียกวา “ผีตองเหลือง”แตที่ผูคนทั่วไปจะ
คุนเคยกับคําวา“ผีตองเหลือง” อาจเนื่องมาจากคนปากลุมน้ี มัก
ชอบหายตัวไปอยางวองไว เมื่อเผชิญกับคนแปลกหนาจะทิ้งไวเพียง
เพิงพัก ซ่ึงมุงดวยใบตองกลวยปาท่ีผานการใชงานมาหลายวัน จน
ใบตองเปลย่ี นจากสเี ขยี วจนเปนสีเหลอื ง

แมน ํา้ หวยขนุ ลี

เรยี นรวู ฒั นธรรมชมุ ชนและการทําอาหารปาแบบตนฉบับ นวดแผนไทยโบราณสไตลลา นนา
ของชาวบา นวังนาํ้ เยน็

บรกิ ารอาหารค่ํา (มื้อที่ 4) อาทิ แกงสม เมอื งปลาคัง ปลาทอดน้ําปลา และอกี มากมาย

DAY 3

วันที่ 4 ตุลาคม 2563

เชา บริการอาหารเชา(มื้อที5่ ) ทีบ่ านพักโฮมสเตย (เมนูอาหารขน้ึ อยกู บั เจาของโฮมสเตยแตละหลงั )

กจิ กรรมงานฝม อื กับชาวบา นในชมุ ชน อาทิ สานตะกรา ทาํ ไมก วาด

พธิ บี ายศรีสขู วัญเพอื่ ความเปนสริ มิ งคลกอนเดินทางกลับ

WAT PHRATHAT KAONOI

วัดพระธาตเุ ขานอ ย

นําทานเดินทางสูวัดพระธาตุเขานอย สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิอีกแหงของจังหวัดนาน มีองคพระธาตุเจดียแบบศิลปะลานนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา และเปน ทปี่ ระดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีนาน พรอมรบั ชมววิ ทิวทัศนท ่สี วยงามของเมืองนาน

รบั ประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่6ี ) ทีเ่ ฮอื นฮอม ชุดอาหารตนตาํ หรบั ขนั โตก

WAT PHUMINTR

วดั ภูมนิ ทร (กระซบิ รักบันลือโลก)

เดินทางสูวัดภูมินทร จุดเดนของวัดน้ีคือเปนวัดที่สรางทรง
จัตุรมุขหน่ึงเดียวในประเทศไทย ท่ีดูคลายตั้งอยูบนหลัง
พญานาค 2 ตัว ดานในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธรูป
ขนาดใหญ 4 องค เปน พระพุทธรูปปางมารวิชัยหันพระพักตร
ออกดานประตูทั้งส่ีทิศ อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือ
ชาวไทยล้ือ อันวิจิตรพิสดารที่แสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของ
ยุคสมัยที่ผานมา ตามพงศาวดารของเมืองนาน รวมถึงภาพจิต
กรรมที่เล่ืองลือของจังหวัดนานอยางภาพ “ปูมานยามาน
ตํานานรัก กระซิบฮักเมืองนาน”

แวะซ้อื ของฝากข้นึ ช่อื ประจาํ จงั หวดั นา น อาทิ เครือ่ งเงิน และส้นิ คา พื้นเมอื งอ่นื ๆ

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 วันสุดทายของการเดินทาง...

เหินฟากลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน “แอรเอเชีย”

14.20 น. ถงึ ทา อากาศยานนาน เตรียมตรวจเช็คสัมภาระและเชค็ อินเตรยี มเดนิ ทางกลบั กรุงเทพมหานคร
16.15 น. เหนิ ฟากลับสจู งั หวัดกรุงเทพมหานครดว ยสายการบินแอรเอเชีย เทยี่ วบนิ FD3557
17.20 น. เดนิ ทางถงึ ทา อากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานคร โดยสวสั ดภิ าพ

อัตราคาบริการทัวร

กําหนดการเดินทาง ราคาทานละ (พักหองละ 2 ทาน)
2-4 ตลุ าคม 2563 7,799.-

หมายเหตุ เดนิ ทางโดยสายการบนิ นกแอร DD และสายการบนิ แอรเอเชยี FD

เอกสารประกอบการเดินทาง

• สาํ หรบั ผูใ หญ บัตรประชาชนตวั จรงิ หรอื ใบขับข่ตี ัวจริง เพื่อใชเ ชค็ อินบตั รโดยสารข้ึนเคร่ืองของสายการบิน
• สาํ หรบั เดก็ บตั รประชาชนตัวจริง หรือสําเนาใบสตู บิ ตั ร เพอื่ ใชเ ช็คอินบตั รโดยสารขน้ึ เคร่อื งของสายการบิน

สิ่งที่ควรนําติดตัว

• ยารกั ษาโรคประจาํ ตัว,ชดุ ท่ีสวมใสส บาย,ชุดสภุ าพสําหรับการเขา ชมวดั ,รองเทา ท่ีสวมใสส บาย/อปุ กรณก ันแดดรมพับ,ชดุ เลน นาํ้ และชดุ เปลยี่ น
• ของใชส ว นตวั ทา น อาทิ แปรงสีฟน ,ยาสฟี น,แชมพูสระผม,ครีมตา ง ๆ

อตั ราคา บรกิ ารทวั รน ีร้ วม

• คา รถทอ งถิ่น,คา รถตู
• คาต๋ัวเครื่องบนิ ดอนเมือง-แพร สายการบนิ นกแอร และ คาตว๋ั เครือ่ งบนิ นา น-ดอนเมือง สายการบนิ แอรเอเชยี
• คา ทพ่ี กั 2 คืน ตามทร่ี ะบุในรายการ (พักหอ งละ 2 ทา น)
• คาอาหาร 6 มอ้ื ตามทร่ี ะบใุ นรายการทัวร
• คาธรรมเนยี มสถานทที่ อ งเทย่ี ว ตามทรี่ ะบใุ นรายการทัวร
• คามัคคเุ ทศก ทคี่ อยดแู ลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• วคงา เปงนิระไมกเนั กอินุบทตั าเิ นหลตะุใน5ร0ะ0ห,0ว0าง0กบาราเทดนิตทามางเงอื่(คนาไปขรกะรกมันธอรรุบมตั  ิเหตคุ ุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงนิ ทานละ 2,000,000 บาท คา รกั ษาพยาบาลในกรณีท่ีเกดิ จากอบุ ัตเิ หตุ
• คา ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตราคา บรกิ ารทัวรนไ้ี มร วม

• คา ใชจา ยสวนตัวอนื่ ๆ ทนี่ อกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มทสี่ ่งั เพมิ่ ตางหาก
• คา อาหารมื้อที่ไมไ ดระบุไวใ นรายการทวั ร(ม้ือทีท่ านอสิ ระ),คาโทรศัพท
• คา ใชจ า ยท่ีมกี ารเปลยี่ นแปลงรายการทอ งเทย่ี ว ทีเ่ กิดจากผเู ดนิ ทางเอง
• คา ทิปมคั คเุ ทศก และพนกั งานขับรถ อันเหน็ สมควรดว ยน้าํ ใจของทาน

การจองทัวรแ ละสาํ รองที่นัง่

• เมอื่ ทาํ การจองทวั รแลว กรุณาแจง ชือ่ -นามสกุล,ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูเดนิ ทางในการติดตอ สาํ หรบั การออกใบแจงหน้ีและใบรับเงินของทาน
และทําการชาํ ระคามัดจําทัวร ทา นละ 4,000 บาท เพื่อเปนการยืนยนั การจองทัวร โดยการโอนเงินเขา ทางธนาคารของบริษัทฯ ดงั รายละเอียด

• การจองทวั รและการสํารองทนี่ ั่งบนรถจะสมบรู ณ กต็ อ เมอื่ มกี าร วางเงินมัดจํา เขามาทบ่ี รษิ ัทฯ เพื่อเปน การยนื ยนั การ
จองทัวร จงึ จะถอื วาไดทําการจองทวั รและสํารองทนี่ ่ังเสรจ็ สมบูรณ ทนี่ งั่ จะไมถูกตัด

• กรุณาสงสาํ เนาบตั รประจําตัวประชาชน หรอื สําเนาหนงั สอื เดนิ ทาง ใหท างบริษัทฯ กอ นการเดนิ ทาง 15 วนั เพ่อื ใชสําหรับการใสช ่ือต๋ัวเครอื่ งบนิ (สาํ หรับ
ทัวรเครอ่ื งบนิ ) และการทาํ เอกสารประกนั อุบัติเหตรุ ะหวางการเดินทาง

• การชําระคาทัวรส วนทเ่ี หลอื กรุณาชาํ ระกอ นการเดินทาง 15 วนั เปน อยางนอ ย เนื่องจากบรษิ ัทฯตองสํารอง คา ใชจา ยตาง ๆ อาทิ คาทพ่ี ัก คา รถ
คาอาหารและคาใชจายอนื่ ๆ มฉิ ะน้นั ทางบรษิ ัทฯ จะถือวา ทา นยกเลกิ
ทวั รโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรอ งเงินคา มัดจําคนื ได

การยกเลกิ การเดนิ ทาง

• แจงยกเลกิ กอนการเดินทาง 30 วันทางบริษทั ฯจะคนื คา ใชจายทง้ั หมด
• แจงยกเลกิ กอนการเดนิ ทาง 15-29 วัน ทางบรษิ ทั ฯ จะเกบ็ คามดั จําทัวร
• แจงยกเลิกนอ ยกวา 14 วนั กอนการเดินทาง ทางบรษิ ัทฯ จะเก็บคา ใชจายเตม็ จาํ นวนของราคาทัวร
• การไมม าชําระเงนิ คา ทัวรตามท่ีกําหนด ทางบรษิ ทั ฯ ขอสงวนสทิ ธิ์ในการคนื เงนิ มัดจาํ ทัวรท้งั หมด

การคดิ ราคาทัวร

รายการทวั ร UNSEEN NAN 3D 2N
วันเดินทาง 2-4 October 2020 จํานวนผูเดินทาง 35

A. ยานพาหนะ ราคารวม35 คน ราคาเฉลย่ี คนละ B. ทพี่ กั ราคารวม35 ราคาเฉล่ียคนละ
คน
ยานพาหนะวนั ท่1ี 73,038.- 2,086.80.- ท่พี กั 600.-
21,000.- 600.-
เคร่อื งบินขาไป Nok 1,800.- 51.43.- โฮมสเตยวงั นํ้าเยน็ 2 คืน 21,000.-
Air 74,830.- 2,138.23.- ยอดรวมท่ีพัก ราคาเฉล่ยี คนละ
ราคารวม35 คน ราคาเฉลย่ี คนละ 40.-
รถทองถ่นิ 4 คัน 1,800.- 51.43.- C. อาหาร ราคารวม35 คน 40.-
รวม 1,800.- 51.43.- 1,400.- 40.-
ราคารวม35 คน ราคาเฉลีย่ คนละ อาหาร 1,400.- 40.-
ยานพาหนะวนั ท2่ี 8,000.- 228.57.- มื้อที่1 1,400.- 40.-
รถทอ งถ่ิน 4 คนั 64,935.- 1,855.29.- มอ้ื ท่ี2 1,400.- 100.-
มื้อท3ี่ 1,400.- 20.-
รวม 72,935.- 2,083.86.- ม้ือท4่ี 3,500.- 320.-
ยานพาหนะวนั ที่1 149,565.- 4,273.29 ม้อื ที5่ 700.-
ม้ือที่6 11,200.-
รถตู 4 คัน นาํ้ ด่มื
เคร่อื งบนิ ขากลบั Air ยอดกรวมอาหาร

Asia
รวม
ยอดรวมยานพาหนะ

D. คาใชจ ายอื่น ๆ ราคารวม35 คน ราคาเฉล่ียคนละ ราคาทุน (E) 979.71.-
2,590.- 74.- VAT 7% (F) 68.58.-
คา ใชจา ยอ่นื ๆ 6,000.- 1,048.29. -
คาประกัน 2,000.- 171.43.- รวม(G)
10,500.- 57.14.-
คา Guide Staff 300.- ราคาทนุ /คน A+B+G
คาเอกสาร+โฆษณา 2,000.-
คา ของทรี่ ะลกึ +ของ 23,090.- 57.14.- ราคาทุน A+B+G ---------
659.71.-
รางวลั A 4,273.29. -
คา เบ็ดเตลด็ ราคาเฉลี่ยคนละ
320.- B 600.-
รวม 659.71.-
979.71.- G 1,048.29. -
ราคาทุน/คน C+D = E

ราคาทนุ C+D ราคารวม35 คน รวม 5,921.58.-
คาอาหาร C 11,200. -
คาใชจ า ยอน่ื ๆ D 23,090. - ราคาทนุ + กาํ ไร (30%) / คน
34,290. -
รวม (E) ราคาทุน/คน 5,921.58.-
กําไร(20-30%) 30%
ราคาทนุ /คน C+D x VAT 7% = F
รวม 7,698.05.-

ราคาขายจรงิ /คน 7,799. - / คน

Thank you…


Click to View FlipBook Version