The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

โครงงานอาชีพ น้ำยาล้างจานพอเพียง

โครงงานอาชีพ
เรือ่ ง น้ายาลา้ งจานพอเพยี ง

จดั ท้าโดย

เดก็ ชายณภัทร ของเมอื งพรวน เลขท่ี 1

เด็กหญงิ ชยุดา พรมฟกั เลขที่ 2

เดก็ หญงิ อุษามณี จนั ทร์สงู เลขที่ 3

เดก็ หญงิ ณชั ชาวีย์กานต์ มุดแก้ว เลขที่ 4

เดก็ ชายปุณญาภทั ร เย็นใจมา เลขที่ 5

นักเรยี นชนั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5
ครูที่ปรกึ ษาโครงงาน คุณครูบษุ กร ปัญญาทิพย์

โรงเรยี นบา้ นหลบั มนื พรวน
ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2562
ส้านักงานเขตพนื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษา เขต 1

บทท่ี 1
บทน้า

ท่มี าและความส้าคญั
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เราได้ประสบปัญหากันน้ัน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ี

ดิง่ ตัวลงอย่างน่าตกใจน้ันไดส้ ง่ ผลต่อราคาสินค้าอปุ โภคและบริโภคในตลาดได้ปรับตัวสงู ขนึ้ ตามไปด้วย
ทาให้เหล่าพ่อค้าและประชาชนต้องประสบปัญหาสินค้าแพง และสินค้าขายไม่ได้ ทาให้ราคาสินค้ายิ่ง
ขยับตัวแพงขึ้นไปอีก ซ่ึงท่านพ่อบ้านแม่บ้านอาจจะกาลังกลุ้มใจกับรายจ่ายภายในครัวเรือนที่ต้องมี
รายจ่ายเพม่ิ ข้ึน แตร่ ายรบั ยงั มเี ท่าเดมิ ดงั นนั้ พวกเราจงึ ได้ปรกึ ษาและหาทางออกเพือ่ ช่วยท่านพ่อบ้าน
และแม่บา้ นทง้ั หลาย ให้มีรายจา่ ยภายในครัวเรือนลดนอ้ ยลงบา้ ง ซึ่งตอ้ งเริ่มจากสิ่งท่เี ราใช้ทุกวัน และ
สิ้นเปลืองอยา่ งมาก เช่น น้ายาล้างจาน ทีไ่ ด้ขยบั ราคาขนึ้ สงู อีกเหมือนกนั เราจึงได้คดิ ค้นวิธศี กึ ษา และ
วธิ ที านา้ ยาลา้ งจานใช้เองซ่งึ จะทาใหไ้ ดล้ ดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้อีกนดิ หน่อยกย็ ังดี น้ายาล้างจาน
ท่ีเราได้ศึกษาและนามาเสนอนี้ ล้วนมีวัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติหาได้ภายในครัวเรือนและท้องถิน่ ไม่
อันตราย แถมยังไม่ต้องซ้ือหา ทาให้ประหยัดเงินไปได้อีกมากมาย วิธีการทาน้ายาล้างจานก็ง่ายแสน
ง่าย เพียงแค่ท่านพ่อบ้านแม่บ้าน หรือผู้ที่สนใจจะศึกษา และน้าไปทาก็สามารถทาไดด้ ้วยตัวเอง แถม
เมื่อเรามีความรู้ความสามารถทาได้สาเร็จแล้วน้ันเราอาจจะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจแต่ไม่ค่อยมี
เวลาศึกษาเอกสารเองก็ได้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ และสามารถ
นาไปผลิตขายไดภ้ ายในอนาคตอกี ดว้ ย

วัตถปุ ระสงค์
1.เพื่อนาไปใช้ในภาคครัวเรือน
2.เพ่ือประหยัดค่าใชจ้ า่ ยในครัวเรือน
3.เพื่ออาจสามารถนาไปจาหน่ายได้

2

4.เพ่ือทราบคา่ คณุ ภาพของกรดจากมะนาว ทนี่ ามาทาเป็นน้ายาล้างจาน
ขอบเขตของการศึกษา
ด้านระยะเวลา

13 พฤศจกิ ายน –12 ธนั วาคม 2562 รวมระยะเวลาท่ีใชใ้ นการศึกษา คน้ ควา้ และทดลอง
ท้ังหมด 20 วนั

ด้านเนอื หา
ในการศึกษาทดลองโครงงานนี้มุ่งศึกษาการทาน้ายาจากสมุนไพรที่ใชส้ ่วนผสมทีม่ คี วาม

แตกต่างกัน เพื่อเปรยี บเทียบและศึกษาคน้ คว้าต่อไป

ผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั
1. สามารถสร้างน้ายาล้างจานจากกรดจากมะนาวที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับน้ายา

ลา้ งจานไดม้ ากขึ้น
2. สามารถรู้ไดว้ ่าการใชก้ รดจากมะนาวทาใหล้ า้ งจานไดส้ ะอาดขึ้น

บทที่ 2
เอกสารทเ่ี กย่ี วขอ้ ง

การศึกษากรดจากน้ามะนาวมาทาน้ายาล้างจานมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพว่าสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้น้ายาล้างจานได้ดีข้ึนหรือไม่ ผู้ศึกษาได้ทาการค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ดังมี
หัวข้อต่อไปน้ี

1. ความสาคัญของนา้ ยาล้างจาน
2. สารตา่ งๆ ท่อี ยูใ่ นน้ายาล้างจาน
3. ประโยชน์, โทษของน้ายาล้างจาน และการดูแลรักษาเมอ่ื เกิดอาหารผดิ ปกตทิ ีเ่ กดิ จากนา้ ยาล้าง
จาน
4. ส่อื ที่ใช้ในการนาเสนอโครงการ
5. เศรษฐกิจพอเพียง

1.ความส้าคัญของน้ายาลา้ งจาน

น้ายาล้างจาน คือสารชาระล้าง (detergent) ท่ีใช้ช่วยในการล้างจาน มีส่วนผสมของสารลด
แรงตึงผิว (surfactant) ที่มีการระคายเคืองต่า ประโยชน์หลักของน้ายาล้างจานคือใช้ล้างภาชนะและ
เครื่องครัวด้วยมือหลังจากประกอบหรือรับประทานอาหารแล้ว น้ายาล้างจานทาให้สิ่งสกปรกและ
ไขมันหลุดจากภาชนะและรวมตัวเป็นอีมัลชัน (emulsion) อยู่ในน้าหรือฟอง (foam) เน่ืองจาก
โมเลกุลของน้ายาล้างจานประกอบด้วยส่วนที่มีขั้วและไม่มขี ้ัวเช่นเดยี วกบั ผงซกั ฟอก ส่วนท่ีมีข้ัวจะจบั
กับโมเลกุลของน้า และส่วนท่ีไม่มีขั้วจะจับกับส่ิงสกปรกให้หลุดออก ในสมัยก่อนมีช่ือเรียกอ่ืนๆ
เช่น สบลู่ ้างจาน หรอื ครีมลา้ งจานเนื่องจากเคยผลิตในรปู ของสบแู่ ละครีมมาก่อน ปจั จุบันนา้ ยาล้าง

4

จานมีส่วนผสมอื่นรวมอยู่ด้วย เช่น น้ามะนาวหรือชา ซ่ึงเช่ือว่าเป็นการช่วยให้ภาชนะสะอาดมากขึ้น
และถนอมมอื มากกวา่ เดมิ

2.สารต่างๆ ท่ีอยใู่ นนา้ ยาล้างจาน

น้ายาล้างจาน Linear Alkylbenzene Sulfonates, Sodium Salt (LAS) จัดเป็นสารลด
แรงตึงผิวชนิดประจุลบ (anionic surfactant) LAS เป็นสารผสมของสารท่ีมีจานวนคาร์บอนอยู่
ระหว่าง 10-14 อะตอมบนสายอัลคิล (alkyl chain) ซ่งึ ต่อกับวงแหวนเบนซินทต่ี าแหน่งพารา

1 LAS ในรูปของเกลือโซเดียมจัดเป็นสารสาคัญในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดเส้อื ผ้า และ ผลิตภัณฑ์
ลา้ งจาน ในความเข้มข้นระหวา่ ง 5-25 %

2 เนอ่ื งจาก LAS สามารถทาให้สงิ่ สกปรก หรอื คราบไขมนั หลดุ จากผวิ ของผ้าหรือจานชามได้

3. ประโยชน,์ โทษของนา้ ยาล้างจาน และการดูแลรกั ษาเมอ่ื เกิดอาหารผิดปกติที่เกดิ จากนา้ ยาลา้ ง
จาน

ประโยชน์ ใชท้ าความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ในครวั

อาการเมื่อเป็นพิษ ความเป็นพิษของสารน้ีต่อมนุษย์จัดว่าเป็นพิษน้อย โดยท่ัวไปอาจ
ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนัง หรือตาได้เล็กน้อย ในการทดลองการก่อการระคายเคืองของ
สารน้ีต่อผิวหนังและตาในกระต่าย พบว่าสารนี้สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองท่ีตาได้ในความ
เข้มข้น 5% ส่วนที่ผิวหนังต้องใช้ในความเข้มข้นที่สูงประมาณ 47-50% ส่วนความเป็นพิษเม่ือ
รับประทานนั้น ต้องได้รับสารน้ีในความเข้มข้นมากกว่า 65%3 และจากการทดลองในหนูพบว่า
ปริมาณสารมากท่ีสุดท่ียังปลอดภัยเมื่อรับประทาน คือ 85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน4 อาการเป็น
พิษท่ีพบได้ในหนูจะพบความผิดปกติ ดังนี้ เดินโซเซ ขนตั้งชัน การหายใจลดลง ง่วงซึม หนังตาตก
ทอ้ งเสีย เปน็ ตน้

การปฐมพยาบาล

- กรณรี บั ประทาน หา้ มทาให้อาเจียน ให้รีบดืม่ น้าหรือนมมาก ๆ เพ่ือลดการดูดซึม แล้วรีบนา
ผปู้ ่วยส่งแพทยท์ นั ที

5

-กรณีเข้าตา ให้รีบล้างตาด้วยน้ามาก ๆ จนอาการระคายเคืองตาหายไป หากไม่ดีขึ้นควรนา
ผปู้ ่วยพบแพทย์

ขอ้ ควรระวัง (คา้ เตอื น)
-ห้ามรบั ประทาน
-ระวงั อย่าให้เขา้ ตา ควรเก็บในที่มดิ ชดิ ให้ห่างจากเด็กและอาหาร

4. สอ่ื ทใ่ี ช้ในการนา้ เสนอโครงการ
4.1 ทา้ โบชวั ร์ การท้าแผ่นพับ ดว้ ยโปรแกรม Publisher 2013
ในตระกูล Microsoft office 2013 โปรแกรม Publisher 2013 ถือว่าเป็นโปรแกรม

ออกแบบโบชัวร์ การทาแผ่นพับ ได้อยา่ งสะดวกรวดเร็วอีกโปรแกรมหนง่ึ สามารถจดั การส่วนประกอบ
ต่างๆเช่น ข้อความ หรือ ภาพได้อย่างง่ายดาย แถมยังเป็นโปรแกรมสามัญประจาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท่ัวไปอยู่แล้ว ไม่จาเป็นต้องหามาติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด อีกท้ังหน้าตาก็คล้ายคลึงกับโปรแกรม MS
word 2013 ท่เี ราๆท่านใชก้ ันแทบทุกวัน

เริ่มต้นด้วยการปรับแต่งโปรแกรม Publisher 2013 ให้เรามีหน่วยวัดแบบเดียวกันคือ
เซนติเมตร ถ้าหน่วยตรงกันแล้วสามารถข้ามข้ันตอนน้ีไปได้ โดยกดท่ี File >> Options >>
Advanced >> Show measurements in units of >> Centimeters

1.ขั้นตอนแรก เร่ิมสร้างไฟล์งานใหม่ โบชัวร์ การทาแผ่นพับ โดยกดที่ File >> New >>
เลือกtemplate โดยโปรแกรม Publisher มี template ให้เลือกมากมายและสามารถค้นเพิ่มเติม
onlineได้ในช่องค้นหา หลังจากเราสร้างไฟล์งานใหม่แล้ว เราก็ต้องปรับขนาด template ให้มีขนาด
เท่ากับขนาดโบชวั ร์ หรือ ขนาดแผน่ พบั ทเ่ี ราตอ้ งการ ในโพสนี้เราจะทาโบชัวรข์ นาดA4 มขี นาดสาเร็จ
แล้วที่ 21 x 29.7 cm แต่ในการพิมพ์โบชัวร์ จะพิมพ์บนกระดาษท่ีใหญ่กว่า แล้วตัดให้ได้ขนาดโบ
ชัวร์ที่ต้องการ โดยเราจาเป็นเผื่อระยะตัดด้านละ 0.3 cm ขนาดไฟล์จึงใหญ่กว่าของจริงเล็กน้อยคือ
21.3 x 30 cm โดยระยะตดั ทเ่ี ราเผือ่ ไวน้ ้จี ะถกู ตดั ออกหลังพมิ พ์ลงกระดาษแลว้ เพือ่ จะได้ขนาด

6

เท่ากับขนาดA4ปกติ หลังผลิตสาเร็จ เร่ิมการปรับขนาดหน้ากระดาษ โดยกดที่ Page Design >>
Size >> Page Setup >> Width 21.3 cm >> Height 30 cm ต่อด้วยการปรับ Margin >>
Top = 0 >> Left = 0 >> Bottom = 0 >> Right = 0 ดังภาพด้านล่างน้ี (สาหรับบางท่านที่ใช้
เครื่องปร๊ินท่ัวไป ให้ใช้ขนาดA4 สาเร็จเลยคือ 21 x 29.7 cm) เราจะได้ไฟล์งานใหม่ ท่ีพร้อมจะใส่
ข้อความ เพ่ิมรูปภาพ เพ่ิมแบ๊คกราวน์ ย้ายส่วนประกอบต่างๆแล้วค่ะดังภาพด้านล่างน้ี โดยเราทาโบ
ชัวร์ก็สามารถเริ่มข้ันตอนต่อไปได้เลยค่ะ แต่ถ้าต้องการทาแผ่นพับให้ดูในส่วนการทาแผ่นพับด้านล่าง
จ้า มใี นส่วนการแบ่งสว่ นระยะพับที่จาเป็นตอ้ งคานึงถึง ในการทาแผน่ พับด้วย

2.ข้ันตอนต่อไปคือการจัดวางข้อความที่เราต้องการ หรือรูปภาพสินค้า โดยข้อความ และ
สินค้าต่างๆควรอยู่ห่างจากขอบด้านละ 1cm จากที่ผลิตงานโบชัวร์มา พบว่าการจัดข้อความให้ห่าง
จากขอบด้านละ 1cm นี้เป็นระยะท่ีพอเหมาะไม่ใกล้ขอบเกินไป และห่างจนเกินไป แบบว่ากาลังสวย
ค่ะ ถ้าใส่ข้อความชิดขอบ จะทาให้โบชัวร์และแผ่นพับ ดู ขาดๆ เกินๆ ค่ะ ส่วนภาพพ้ืนหลังที่จะทาให้
โบชวั ร์ แผ่นพับ ควรว่างเตม็ ไฟลง์ าน ไมต่ อ้ งเวน้ ระยะตัด โดยพื้นหลังจะถกู ตดั ออกเล็กนอ้ ย ท่ีระยะตดั
เพื่อไม่เห็นขอบขาว สาหรับผู้เร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม Publisher เร่ิมต้นด้วยการใส่ข้อความท่ีเมนู
Insert >> Draw Text Box สามารถกดท่เี พจเพื่อวางตวั อักษร และสามารถสรา้ งรูปภาพทเ่ี มนู Insert
>> Pictures

การเพ่ิมภาพท่ีเราต้องการบางครั้งหายากเหลือเกิน แต่ในโปรแกรม Publisher 2013 ช่วย
ทาให้เป็นเร่ืองง่ายๆ โดยเราสามารถค้นหาแบบ online ได้เลย สะดวกมากๆ โดยกดที่ Insert >>
Online Pictures >> Search Bing >>ใส่ประเภทของภาพที่เราต้องการค้นหา ดังภาพด้านล่างนี้ ใน
ตัวอย่างนี้ต้องการหารูปธงชาติค่ะ ได้ภาพธงชาติมากมาย สะดวกมากมาย การเพ่ิมเส้น เพ่ือแบบ
สัดส่วน หรือ รวดลาย สามารถใส่เส้นใส่ตาราง ลูกศรชี้ซ้ายขวา หรือรูปทรงเลขาคณิต ก็มีให้เลือก
มากมายที่ Insert >> Shapes >>เลือกแบบท่ีต้องการ และอีกส่วนท่ีอยากแนะนาเพื่อทาให้โบชัวร์
ของเราสวยข้ึนผิดหูผิดตาเลยคือการใช้ Insert >> Page Parts >> Sidebars / Stories ทาออกมา
ได้ดคี ะ่ ทาใหผ้ ้ใู ช้งานสามารถตกแต่งโบชัวร์ และแผน่ พบั ได้อยา่ งงา่ ยดาย โดยจะมีภาพพน้ื หลงั ให้และ
แบ่งสัดสว่ นให้ เหลือเพยี งใสข่ ้อความ ช่ือรา้ น รายละเอยี ด และภาพ ก็จะไดไ้ ฟลง์ านทเี่ ราต้องการ

ไดอ้ ธิบายการใชเ้ ครื่องมอื ตา่ งๆเปน็ โปรแกรม Publisher 2013 ท่ีสาคญั ไปแล้ว เรากจ็ ะได้โบ
ชวั ร์ ดังตวั อย่างภาพด้านล่างน้ี จะแสดงเสน้ สเี ขยี วทเี่ ว้นจากขอบทุกด้าน 1 cm และกาหนดเป็นระยะ
ปลอดภยั ที่สามารถวางโลโก้ ข้อความตามๆ ออกแบบเสรจ็ แล้วก็ลบเส้นสีเขยี วนอ้ี อกค่ะ โดยเมื่อพิมพ์

7

สาเร็จจะมีความสวยงามสมส่วนค่ะสังเกตว่าสีพื้นสีม่วงดิฉันวางเต็มพื้นท่ีโบชัวร์ จะไม่มีปัญหาในการ
ตดั แลว้ จะเห็นขอบขาว

การทาแผ่นพับด้วยโปรแกรม Publisher 2013ก็มีหลักการสร้างไฟล์และการเว้นขอบ
เหมือนกับโบชัวร์ เพียงต้องคานึงถึงระยะพับด้วยเช่นตัวอย่างด้านล่างเป็น แผ่นพับ สองพับสามตอน
จะมีระยะพับด้านหน้าอยู่ที่ 97mm/100mm/100mm ไม่รวมระยะตัดอีกด้านละ 1.5mm หรือ
เส้นกรอบนอกสีดา โดยให้วางข้อความห่างจากระยะพับอีกด้านละ 0.5 cm เพื่อความสวยงาม ดัง
ตัวอย่างภาพด้านล่าง ทั้งน้ีตัวอย่างด้านล่างเป็นรูปแบบการพับท่ัวไป แบบ 2พับ 3ตอน สามารถใช้
งานงา่ ยสะดวกในการใช้งาน และการแจกด้วย นิยมมากๆคะ่ การพับแบบน้ี หน้าแรกจะอยู่ทีด่ า้ นซ้าย
หรอื ตรงท่มี ีรปู โลโกร้ า้ น และด้านหลังจะอยทู่ ีห่ น้ากลางหรอื instructions นนั้ เองคะ่

ส่วนด้านหลังจะมีระยะพบั ท่ีสลับกันกบั ดา้ นหนา้ คือ 100mm/100mm/97mm ส่วนระยะ
ขอบคอื ด้านละ 1.5 mm

3.ขั้นตอนสุดท้ายสาคัญสุด คือบันทึกไฟล์ ถ้าโบชัวร์และแผน่ พับท่ีเราทาเสร็จแล้ว ไม่สามารถ
ไปใช้ที่อื่นได้ หรือไม่คมชัด เท่าที่เคร่ืองเรา มีความผิดเพ้ียนของหน้าจอ ย่อหน้าผิด คงทาให้เราเสีย
อารมณม์ ากๆ แลว้ ทาอยา่ งไรถงึ จะถูกต้อง เริ่มกันเลยค่ะ

โดยเราควรบันทึกไฟล์ต้นฉบับในเครื่องเราเป็นไฟล์ของโปรแกรมนั้นๆเอง1ไฟล์ เพื่อความ
สะดวกในการแก้ไขในอนาคต แต่โดยส่วนใหญ่ไฟล์ท่ีบันทึกเป็นไฟล์ของโปรแกรมนั้นๆ จะไม่สามารถ
ใช้งานบนเคร่ืองอ่ืนได้ หรือผิดเพ้ียนไป ดังน้ันอีกไฟล์ท่ีควรเซฟเก็บไว้ เพ่ือไว้ใช้เปิดบนเครื่องอื่นได้
อย่างไม่มีปัญหา เปิดบนมือถือ แท๊บเล็ตต่างๆ ก็สามารถทาได้น้ันคือ เซฟเป็นไฟล์PDF โดยกดที่ File
>> Save as >> Browse >> File name >> ใส่ช่ือไฟล์ >> Save as type >> PDF โดยเจ้าไฟล์
PDF นีเ้ ราสามารถปรบั ใหม้ ีความคมชดั มากกว่าปกติ เพอ่ื การนาไฟลโ์ บชัวรแ์ ละแผ่นพับน้ันไปจัดพิมพ์
โบชัวร์ หรือนาไปพรีเซนต์ก็ไม่ต้องคมชัดมากนัก ซึ่งเราสามารถเลือกปรับได้ โดยให้เลือกที่ Options
สังเกตุว่าเราสามารถกาหนดความคมชัดของไฟล์ได้ โดยในการผลิตพิมพ์โบชัวร์น้ัน ไฟล์ที่ใช่ควรมี
ความคมชัดมากกว่า 300 dpi ขึ้นไปโดยยิ่งความคมชัดสูงขึ้น ก็จะทาให้ขนาดของไฟล์ใหญ่มากข้ึน
ด้วย ซึ่งอาจไม่สะดวกกับการถา่ ยโอนข้อมูลผ่านอีเมล์ ดังน้ันเลือกให้เหมาะสมกับงานท่ีเราต้องการใช้
ค่ะ หลังจากเซฟไฟล์เสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ PDF ดังภาพด้านล่างน้ี ท่ีสามารถเปิดได้ทุกเคร่ือง แม้มือ
ถือ แทป๊ เล็ตFrontข้อความ การเวน้ วรรคถูกต้อง ใช้ได้กับทุกเคร่ืองไมว่ า่ จะเป็น windows หรือ MAC
OS ก็ตาม ถึงตรงนหี้ วงั ว่าบนความน้จี ะมีประโยชนต์ ่อผู้อ่านไม่ทางใด ก็ทางหนง่ึ คะ่ ขอบคณุ คะ่

8

สรุปการทาโบชัวร์ การทาแผ่นพับด้วยโปรแกรม Publisher 2013 น้ันสามารถออกแบบได้
ง่าย ไม่ต้องหาโปรแกรมเสริม มีเครื่องมือเบ้ืองต้นให้ใช้งาน สามารถทาโบชัวร์และการทาแผ่นพับได้
อย่างสวยงาม ซ่ึงความสวยงามน้ีต้องเกิดจากไอเดียผู้ออกแบบ80% ค่ะ ความสามารถของโปรแกรม
เปน็ ส่วนเสรมิ ที่ทาให้ไอเดียของผู้ใชง้ าน ปรากฏเป็นผลงานได้ง่ายขึน้ เท่านั้น ถือวา่ Publisher 2013
ทาได้อย่างดีทีเดียว สาหรับผู้เร่ิมต้น ไม่ต้องใช้เวลาศึกษามากเนื่องทุกคนมักคุ้นเคยกับการใช้งาน
Office อยูแ่ ล้ว เปน็ โปรแกรมเริม่ ตน้ ทเี่ ป็นพน้ื ฐานการใชโ้ ปรแกรมขั้นสูงต่อไป

5. เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงจะดาเนินไปได้ดี ด้วยการ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนปฏิบัติตาม ที่ขอให้อย่า
ลืมท่ีจะปฏิบัติในเร่ือง ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน ปฏิบัติตนเป็นคนดี ดาเนินชีวิตแบบเรียบ
ง่ายให้พอเพียง พอกนิ และพอใช้ โดยยดึ หลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนควรร่วมมือ ร่วมใจ กันปฏิบัติตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงต้ังแต่ยังเดก็ แล้วจะติดเปน็ นสิ ยั ความพอเพียงไปตลอดชวี ติ สามารถนาไปพัฒนา
ตน พฒั นาประเทศชาติใหเ้ จรญิ ก้าวหนา้ เปน็ บคุ คลทม่ี ีคุณภาพ เปน็ คนดขี องสังคม

การประยุกต์ปลกู ฝงั ใช้เศรษฐกจิ พอเพียงในโรงเรยี น

เรมิ่ ต้นจากการเสรมิ สร้างคนให้มกี ารเรยี นรู้ วชิ าการและทักษะต่างๆ ทจ่ี าเป็น เพ่อื ให้
สามารถรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ พร้อมท้ังเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศน์วิทยาอย่างสมดุล
เพอ่ื จะได้มคี วามเกรงกลัวและละอายตอ่ การประพฤติผิดมิชอบ ไมต่ ระหน่ี เปน็ ผู้ให้ เก้อื กลู แบง่ ปัน มี
สตยิ ัง้ คดิ พจิ ารณาอย่างรอบคอบ กอ่ นทจ่ี ะตัดสินใจ หรอื กระทาการใดๆ จนกระทงั่ เกดิ เป็นภมู คิ ุ้มกันท่ี
ดีในการดารงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทาบนพ้ืนฐานของความมีเหตุมีผล พอเหมาะ พอประมาณ
กับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคล ในแต่ละสถานการณ์ แล้วเพียรฝึกปฏิบัติเช่นนี้ จน
ตนสามารถทาตนให้เป็นพึ่งของตนเองได้ และเป็นท่ีพึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุดเศรษฐกิจพ้ืนฐาน
ประกอบดว้ ยลกั ษณะสา้ คัญคือ

• เป็นเศรษฐกิจ ของคนทงั้ มวล

9

• มีชุมชนท่ีเข้มแข็งเปน็ พ้ืนฐานของเศรษฐกจิ

• มคี วามเป็นบูรณาการเข้มแขง็ ไปพรอ้ ม ๆ กันหมด ท้ังเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สงิ่ แวดลอ้ ม และ
วฒั นธรรม

• เติบโตบนพ้นื ฐานท่ีเข้มแขง็ ของเราเอง เช่น ดา้ นเกษตร หตั ถกรรม อุตสาหกรรม สมนุ ไพร อาหาร
การทอ่ งเท่ยี ว เปน็ ต้น

• มกี ารจดั การทด่ี เี ป็นพน้ื ฐาน ส่งเสริมการเกดิ นวตั กรรมต่าง ๆ ให้สามารถนามาใช้งานไดอ้ ย่าง
ตอ่ เน่ือง

การพฒั นาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพยี ง

การพฒั นาประเทศ มไิ ดม้ แี บบอยา่ งตายตวั ตามตารา หากแต่ต้องเป็นไปตามสภาพภมู ิประเทศ
ทางภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรมชุมชน ที่มีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจใน
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วตามอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ ควบคู่ไปกับ
การพยายามหาแนวทางหรือวิธีการท่ีจะดารงชีวิตตามหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ให้
ดาเนนิ ไปไดอ้ ย่างสมดุลและสอดคลอ้ งกับสภาพแวดลอ้ มในยคุ โลกาภวิ ฒั น์ โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบท่ีชุมชนอาจจะได้รับ ไม่ให้กระแสเหล่าน้ันมาทาลาย
เอกลักษณแ์ ละวัฒนธรรมชุมชนจนตอ้ งลม่ สลายไป

จากแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางท่ีให้ประชาชนดาเนินตามวถิ ีแห่งการ
ดารงชีพท่ีสมบูรณ์ ศานติสุข โดยมีธรรมะเป็นเคร่ืองกากับ และใจตนเป็นที่สาคัญ ซ่ึงก็คือ วิถีชีวิตไทย
ท่ียดึ เส้นทางสายกลางของความพอดี ในหลกั ของการพึง่ พาตนเอง 5 ประการ คือ

• ความพอดดี ้านจิตใจ : เข้มแข็ง พง่ึ ตนเองได้ มจี ิตสานกึ ทดี่ ี เอ้ืออาทร ประนีประนอม คานงึ ถึง
ผลประโยชนส์ ่วนรวม

• ความพอดีด้านสงั คม : มกี ารชว่ ยเหลอื เกอ้ื กลู กนั สร้างความเขม้ แขง็ ให้แก่ชมุ ชน ร้จู ักผนึกกาลงั
และที่สาคญั มกี ระบวนการเรียนรูท้ ่ีเกิดจากฐานรากท่ีมัน่ คงและแข็งแรง

10

• ความพอดีดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม : รู้จกั ใช้และจดั การอยา่ งฉลาดและรอบคอบ
เพอื่ ใหเ้ กิดความย่งั ยืนสงู สุด ใช้ทรพั ยากรทีม่ อี ยู่ในประเทศ เพ่อื พฒั นาประเทศให้ม่ันคงเป็นขน้ั เปน็
ตอนไป

• ความพอดีด้านเทคโนโลยี : รูจ้ ักใช้เทคโนโลยที เี่ หมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการและควร
พฒั นาเทคโนโลยีจากภมู ปิ ัญญาชาวบา้ นของเราเอง และสอดคลอ้ งเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้ ม
ของเราเอง

• ความพอดดี า้ นเศรษฐกิจ : เพ่มิ รายได้ ลดรายจ่าย ดารงชีวิตอยา่ งพอสมควร พออยู่ พอกนิ ตาม
อตั ภาพ และฐานะของตนเอง

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเริ่มจาก การสร้างพื้นฐาน ความพอกินพอใช้ ของประชาชนในชาตเิ ป็น
ส่วนใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ . ตามลาดับ เพื่อจะได้เกิด
สมดุลทางด้านต่าง ๆ หรือ เป็นการดาเนินการไปอย่างเป็นข้ันเป็นตอน จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับ
หน่ึง โดยสร้างความพร้อมทางด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ที่ไม่ใช่เป็นการ “ ก้าวกระโดด ” ที่ต้องใช้
ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ มาเป็นตัวกระตุ้น เพียงเพ่ือให้เกิดความทันกันในช่ัวขณะหนึ่ง ซ่ึงในท่ีสุด
ประชาชนไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกบั ความต้องการและการแข่งขันดังกล่าวได้ ก็จะเกิดปัญหา
ตามมา ดังทป่ี ระเทศไทยได้ประสบปัญหาเศรษฐกจิ

บทท่ี 3
วิธกี ารศึกษา

การศึกษาการนาสมุนไพรมาทาน้ายาล้างจานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพว่าสมุนไพร
ชนิดใดที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ายาล้างจานได้มากกว่ากันคณะผู้รายงานกาหนดขั้นตอน/
วธิ ีการศกึ ษาไว้ ดงั น้ี

วสั ดุ อุปกรณ์และเครอื่ งมอื ที่ใช้

1. กรดมะนาว 1 ซอง 2. ผงฟอง 1 ขีด

3. หัวเชอื้ N 70 ½ ก.ก 4. ผงข้น 7 ขดี

5. ขจดั คราบ ½ ก.ก 12
7. กล่นิ มะนาว 1 ขวด 6. กนั บดู ½ ขวด
9. ไมพ้ าย
8. สสี งั เคราะห์ 1 ห่อ

10. ตราช่ัง

13

11. กะละมงั 12. ถังพลาสติก

13. น้า

14

วธิ ีการ/ขนั ตอนการศึกษา
1. ขันเตรียม

1.1 เตรียมอุปกรณใ์ ห้ครบ
2. ขันตอนด้าเนินงาน

2.1 ช่ังนา้ ใหไ้ ด้ 12 ลติ ร

2.2 นาน้าเปลา่ มาผสมกบั ผงฟองท้งิ ไวใ้ หผ้ งฟองละลายเองหรือคนจนผงฟองละลายแล้วทิง้ ไว้
ประมาณ 30 นาที

15
2.3 นาหวั เชื้อ N 70 เทลง ถงั พลาสติก ตามด้วย ขจัดคราบ แลว้ คนไปในทางเดียวกนั ใหเ้ น้อื เขา้ กนั

2.4 เมอ่ื เนอื้ เข้าเดียวกันแล้ว ให้เทผงข้นลงไป แลว้ คนให้เน้อื เข้ากัน

16
2.5 เมอื่ เนือ้ เข้าเดยี วกนั แล้ว ให้เทสารกันบูดลงไป แล้วคนให้เน้ือเข้ากัน แลว้ พักไวป้ ระมาณ 10 นาที

2.6 หลังจากพกั 10 นาที แล้ว นาน้าท่ไี ดจ้ ากการละลายผงฟอง มาเติมใส่ทีละนิด
2.7 เม่อื ใสน่ ้าจนหมดแลว้ ใสก่ ล่ินมะนาวลงไป

17

2.8 แลว้ ตามด้วย สสี ังเคราะห์ แลว้ คนให้เข้าเน้อื แล้วพกั ไว้ 1 คืน

2.9 เม่อื พักน้ายาล้างจานไว้ 1 คนื แลว้ ก็นามาเทใส่ขวด

18

3.ขันสรุปและรายงานผล
3.1 นานา้ ยาลา้ งจานท่ีได้ทดลองลา้ งจาน แล้วดูความสะอาด
3.2 บันทึกผลท่ีได้จากการทดลอง

บทที่ 4
ผลการศกึ ษา

การศกึ ษาการนานา้ มะนาวมาเปน็ สว่ นผสมในการทาน้ายาลา้ งจานมีวัตถุประสงคเ์ พ่ือศึกษาวา่
นา้ มะนาวจะมีคณุ ภาพที่สามารถเพิ่มประสทิ ธิภาพใหน้ า้ ยาล้างจานได้มาขนึ้ หรือไม่ มีผลการศึกษา
ดังน้ี

การทาน้ายาล้างจานจากกรดมะนาวน้นั ช่วยให้ผจู้ ดั ทาโครงงานไดค้ วามรู้และไดเ้ รียนรวู้ ิธกี าร
ทาเพือ่ เปน็ ประโยชนใ์ นอนาคต อีกทง้ั ช่วยประหยดั รายจ่ายจากการที่ตอ้ งไปซ้ือนา้ ยาล้างจานจาก
ทอ้ งตลาดอกี ดว้ ย

บทที่ 5
สรปุ ผลการศึกษา

การศกึ ษาการนานา้ มะนาวมาเปน็ สว่ นผสมในการทานา้ ยาลา้ งจานมวี ัตถุประสงคเ์ พ่ือศึกษา
ว่าคุณภาพของน้ามะนาวจะสามารถเพิ่มประสทิ ธภิ าพใหน้ ้ายาล้างจานได้มากขึน้ ได้หรอื ไม่ สามารถ
สรุปผลการศกึ ษาได้ดังน้ี

อภิปรายและสรปุ ผล

จากการที่เราไดศ้ ึกษา และ ได้ผลติ นา้ ยาลา้ งจานจากมะนาวออกมาใช้นน้ั มปี ระสิทธิภาพใน
การชาระสงิ่ สกปรก ซึ่งน้ายาลา้ งจานของเรามสี ่วนผสมของน้าดา่ งซงึ่ มีฤทธิ์เป็นเบสชว่ ยในการชาระ
ลา้ งส่ิงสกปรก ส่วนมะกรดู น้ันมฤี ทธ์ิเปน็ กรดซงึ่ ทาปฏิกริ ิยากบั ไขมนั จงึ ชว่ ยขจัดความมันและกลิ่นคาว
เกลอื ชว่ ยขจัดส่ิงสกปรก ส่วนหวั เช้ือ N8000 ช่วยให้นา้ ยาล้างจานของเรามีฟองน่าใชด้ งั น้ันน้ายาง
ล้างจานทเ่ี ราผลติ ขึ้นน้จี งึ เป็นผลิตภัณฑท์ าความสะอาดทางเลอื ก ใหม่ทดี่ อี ีกทางหน่ึง

ขอ้ เสนอแนะ
1.สามารถนามาประกอบเป็นอาชีพได้
2.สามารถทาไดเ้ องในเวลาท่ตี ่า
3.สามารถนามาใช้งานได้อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ

21

เอกสารอา้ งอิง

http://bumblebee-b-blogger.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
http://www.the-than.com/samonpai/sa_16.html
http://www.vcharkarn.com/vcafe/45359


Click to View FlipBook Version