The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

โครงงานกล่องนมประยุกต์โครงงาน

เรอื่ งกลอ่ งนมประยุกต์

จดั ทาโดย

โรงเรยี นบ้านหลับมนื พรวน
ตาบลจอมจนั ทร์ อาเภอเวยี งสา จงั หวดั นา่ น

สานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาน่าน เขต ๑บทคดั ยอ่

ในการทาโครงงานคร้ังน้ี สืบเน่ืองมาจากปัญหาขยะในบริเวณโรงเรียนเพ่ิมข้ึน จึงได้จัดทาเพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว

โดยได้ทาการประดิษฐ์ช้ินงานเพ่ือศึกษา ในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมและนาส่ิงของมาใช้ใหม่และให้
เกิดประโยชน์ทางด้านต่างๆ คือ การประดิษฐ์กล่องใส่กระดาษทิชชู่ ที่ใส่ปากกา ตะกร้าใส่ของ และผ้าปูโต๊ะ
พบวา่ ขยะในแตล่ ะพ้ืนทีข่ องโรงเรียนบ้านหลับมนื พรวนเพ่ิมข้ึนอย่างมากในการกนิ และทิ้งผิดท่ี

สรปุ ผลการทดลอง สามารถประดิษฐ์ และสามารถใช้ใสส่ ิ่งของได้จริงในชวี ติ ประจาวนักิตตกิ รรมประกาศ

โครงงานน้ีสาเร็จลุงล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีย่ิง ของคุณครูศิริวิมล อภิวัน ครูท่ีปรึกษา
โครงงานท่ีไดใ้ หค้ าแนะนาและข้อคิดเห็นตา่ ง ๆ ของโครงงานโดยตลอด

คณะครูทุกท่าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน ในการให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ และให้
ความร่วมมอื ในการทาโครงงานกล่องนมประยุกต์ จงึ ขอกราบขอบพระคุณเปน็ อยา่ งสูงมา ณ โอกาสนี้

นกั เรยี นโรงเรยี นบา้ นหลบั มืนพรวน

บทที่ ๑

บทนา

ทม่ี าและความสาคญั
กลอ่ งนมถือเป็นขยะชนิดหน่ึงทีผ่ ู้คนสว่ นมากดื่มแล้วจะนากล่องมาท้ิงตามถงั ขยะหรือบางคนก็ท้ิงตาม

สถานที่ต่างๆ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในเรื่องของความสกปรกและพอเวลานานไปกล่องนมก็เร่ิมจะส่งกลิ่น
เหมน็ ออกมาซึ่งเราสามารถเอากล่องนมพวกน้ีมาคิดต่อยอดจดั ทาส่ิงของจากความคิดสรา้ งสรรค์ขน้ึ มา อาจจะ
เป็นของใช้ที่อยู่ใกล้ตัวเราท่ีเราสามารถนามาใช้ได้จริง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาขยะประเภทกล่องนม
และเป็นการรีไซเคิลของที่เราสามารถหาได้ โดยที่ช้ันของกล่องนมจะมีคุณสมบัติดีๆมากมายหลายอย่าง
ประกอบดว้ ย โพลีเอทลิ นี มีคุณสมบตั ปิ อ้ งกันความชน้ื จากภานอกและป้องกนั การรว่ั ซมึ ของของเหลว

ดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงต้องการศึกษาในเรื่องคุณสมบัติของกล่องนม มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเก่ียวกับ
การลดปัญหาในเร่ืองของขยะประเภทกล่องนม เพ่ือผู้สนใจในฉบับน้ีได้ตระหนักถึงการทิ้งขยะท่ีมีผลต่อ
สภาพแวดล้อมและรู้จักนาเอาขยะเหล่านน้ั มาทาการรีไซเคิลเพื่อใช้สอยประโยชน์มากกว่าการทจี่ ะเอาไปท้ิงให้
ประโยชนส์ ญู หาและยงั เปน็ ปัญหาในเรื่องของขยะ

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการทาส่ิงของประดิษฐ์จากกล่องนม
๒. เพื่อให้คนหันมารู้จักการรีไซเคิล

ขอบเขตของโครงงาน
๑. กลอ่ งนมหาไดจ้ ากที่โรงเรยี นนา้ พองศกึ ษา
๒. ศกึ ษาหาข้อมลู โครงสรา้ งของกล่องนมด้วนอนิ เตอร์เนต็
๓. ใช้โปรแกรมไมโครซอฟตเ์ วิรด์ ในการพิมพ์งาน

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
ได้รับประโยชน์จากการทาโครงงาน เพื่อนาไปประกอบเป็นอาชีพเสริม และสามารถการรีไซเคิล

กล่องนมเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้

ระยะเวลาดาเนินงาน
วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั
๑. แก้ปญั หาขยะประเภทกล่องนม
๒. นากลอ่ งนมมารีไซเคลิ
๓. ไดผ้ ลติ ภัณฑจ์ ากกลอ่ งนมทสี่ ามารถนามาใช้ประโยชนไ์ ด้

บทท่ี ๒

เอกสารท่ีเกย่ี วขอ้ ง

ในการศึกษาโครงงานเร่อื งกระเปา๋ กล่องนมคณะผูจ้ ัดทาได้ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลเละรวบรวมเอกสาร
งานวจิ ัยท่เี กี่ยวข้องและจากเว็บไซด์บนเครือข่ายอนิ เตอรเ์ น็ต

หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดที ่ีไม่น้อยเกนิ ไป และไม่มากเกนิ ไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง

และผ้อู ่นื เชน่ การผลติ และการบริโภคท่อี ยใู่ นระดบั พอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดั สินใจเก่ยี วกับระดับของความพอเพยี งนนั้ จะต้องเปน็ ไปอยา่ งมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจั จยั ท่เี กย่ี วข้องตลอดจนคานงึ ถึงผลที่คาดว่าจะเกดิ ขนึ้ จากการกระทานนั้ ๆ
อย่างรอบคอบ

๓. การมีภูมคิ ุม้ กนั ที่ดีในตวั หมายถึง การเตรยี มตวั ให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลยี่ นแปลงดา้ น
ต่าง ๆ ทีจ่ ะเกดิ ขึน้ โดยคานงึ ถึงความเปน็ ไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ทค่ี าดวา่ จะเกิดข้นึ ในอนาคตทั้งใกล้ และ
ไกล

จากการนาปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ ช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุล และยง่ั ยืน พรอ้ มรับ
ต่อการเปล่ยี นแปลงในทุกดา้ น ทงั้ ดา้ นเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี

นัน่ คอื หลกั แนวคิด และแนวทางเพ่ือการปฏบิ ตั ิ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง ซ่ึงไมว่ า่ จะเปน็
บคุ คล หรือองค์กรตา่ งๆ สามารถปฏบิ ัตติ ามได้

หลักธรรมทีส่ อดคลอ้ งกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏบิ ัติตามแนวทางเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๑. ยึดหลกั พออยู่ พอกิน พอใช้
๒. ยึดความประหยดั ตัดทอนคา่ ใช้จา่ ย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดารงชีพ

“ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟงุ้ เฟ้อต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง”
๓. ยดึ ถือการประกอบอาชพี ดว้ ยความถูกต้องและสุจรติ

“ความเจริญของคนท้งั หลายย่อมเกดิ มาจากการประพฤตชิ อบ และการหาเลย้ี งชีพชอบเป็นสาคัญ”
๔. ละเลกิ การแก่งแย่งผลประโยชนแ์ ละแข่งขันในการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบตอ่ สู้กนั อยา่ งรุนแรง
การประยกุ ต์ปลกู ฝงั ใชเ้ ศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
เริม่ ต้นจากการเสริมสร้างคนให้มีการเรยี นรู้ วิชาการและทักษะตา่ งๆ ที่จาเปน็ เพื่อให้สามารถรเู้ ท่าทัน
การเปล่ียนแปลงในด้านตา่ งๆ พร้อมท้ังเสริมสรา้ งคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถงึ คุณคา่ ของการอยู่
รว่ มกันของคนในสังคม และอยรู่ ว่ มกับระบบนิเวศนว์ ิทยาอย่างสมดุล

การพัฒนาประเทศตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาประเทศ มิได้มีแบบอย่างตายตวั ตามตารา หากแตต่ ้องเปน็ ไปตามสภาพภมู ิประเทศทาง

ภมู ศิ าสตร์ สังคมวิทยา วัฒนธรรมชมุ ชน ที่มีความหลากหลาย ในขณะเดียวกนั เราก็ต้องเข้าใจในการ
เปลยี่ นแปลงของสงั คมโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วตามอทิ ธพิ ลของกระแสโลกาภวิ ฒั น์ ควบคู่ไปกับการพยายาม
หาแนวทางหรือวธิ ีการทจี่ ะดารงชีวติ ตามหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพยี ง ใหด้ าเนนิ ไปได้อยา่ งสมดุล

รไี ซเคิล (Recycle)
รีไซเคิล (Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ท่ีกาลังจะเป็นขยะ โดยนาไปผ่านกระบวนการแปร

สภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพอื่ ให้เป็นวสั ดุใหม่แล้วนากลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวสั ดทุ ีผ่ ่านการแปรสภาพน้ันอาจจะ
เป็นผลติ ภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑใ์ หมก่ ไ็ ด้

ในความเข้าใจของคนบางกลุ่มน้ัน การรีไซเคิลยังหมายถึง การนาวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยน
รูปแบบ หรอื พัฒนารปู ร่างใหม่ ใหส้ ามารถนามาใชป้ ระโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เชน่ ขวดน้าพลาสตกิ หากนามาใช้
ใส่นา้ อีกครั้งเปน็ การรียสู ์ (reuse) แตถ่ า้ นาเอาขวดนาพลาสติกมาตัดให้เปน็ กระป๋อง แล้วนาไปใช้ตัดดินบรรจุ
ในถุง หรือนาขวดพลาสติดมาตัดคร่ึง เป็นแจกันใส่ดอกไม้ หรือเป็นท่ีใส่ปากกา มักถูกเรียกว่าเป็นการรีไซเคิล
ขวดนา้ พลาสตกิ

วสั ดุทส่ี ามารถรไี ซเคลิ
๑. แก้ว ขวด การจก
๒. กระดาษ
๓. พลาสติก
๔. โลหะ เหลก็ ทองแดง อะลูมเิ นียม

วัสดทุ ี่ไมส่ ามารถรีไซเคลิ
๑. ขยะเปียก
๒. ผา้ ไม้
๓. ยางรถยนต์
๔. สารกมั มันตรังสี

บทท่ี ๓
วิธดี าเนนิ การ

วสั ดุและอุปกรณ์
๑. กลอ่ งนมโรงเรียน

๒. ไม้บรรทดั
๓. คัตเตอร์หรือกรรไกร
๔. แผ่นรองตัด

๕. ดนิ สอหรอื ปากกา

วธิ ีทากลอ่ งใส่ทิชชู่
๑. พับกล่องนมใหเ้ รยี บตัดดา้ นหวั และทา้ ยออกแล้วล้างให้สะอาด และนาไปตากแดดให้แหง้

๒. ตัดกล่องนมให้มีขนาดเทา่ ๆ กัน ประมาณ ๒ -๒.๕ ซ.ม. (ขน้ึ อยู่กบั ขนาดของกลอ่ งนม)

๓. นาวัสดมุ า ๒ ชิ้นมาขดั กนั

๔. นาวสั ดชุ ้นิ ที่ ๓ มาสอดทบั เสน้ แนวนอน

๕. นาวสั ดชุ น้ิ ท่ี ๔ มาสอดทับบนเสน้ วสั ดแุ นวตง้ั และสอดกลบั เขา้ ไปในวสั ดชุ ้ินที่ ๑ เพื่อขัดกันใหเ้ ปน็
ตารางส่เี หลี่ยมและดึงปลายแตล่ ะข้างใหเ้ ท่ากัน

๖.การตอ่ ชุดข้อต่อให้นาวสั ดมุ าสอดทับและสอดกลบั เข้าไปในวัสดุอกี อนั เพือ่ ขดั กนั ใหเ้ กิด
เป็นตารางสี่เหล่ียม หลังจากนั้น ให้สานตอ่ ไปเช่นน้ีเร่ือย ๆ จนไดค้ วามยาวและความกวา้ งตามต้อง
การ(ฐานกล่องทิชช่)ู

๗.เข้ามมุ กล่องใสท่ ิชช่ใู ห้หกั ข้ึนเป็นดา้ นขา้ งของกล่องใสท่ ชิ ชู่ความสูงตามต้องการ(ด้านข้างกล่องทิชช่)ู

๘.ตอ่ ชุดขอ้ ต่อไปเร่ือย ๆ เป็นตารางสเี่ หลีย่ ม จนไดค้ วามยาวและความกวา้ งตามต้องการตัวกลอ่ งทิชชู่
และเกบ็ ปลายกลอ่ งนม

๙.นาฐานกลอ่ งทิชชู่ และฝากลอ่ งทชิ ชมู่ าประกบกนั

วธิ ีทาท่ใี สป่ ากกา
๑. พับกล่องนมให้เรียบตดั ด้านหวั และท้ายออกแล้วล้างให้สะอาด และนาไปตากแดดให้แห้ง

๒. ตัดกล่องนมให้มขี นาดเทา่ ๆ กนั ประมาณ ๒ -๒.๕ ซ.ม. (ขน้ึ อยู่กบั ขนาดของกล่องนม)

๓. นาวัสดุมา ๒ ช้นิ มาขัดกนั

๔. นาวสั ดุชน้ิ ท่ี ๓ มาสอดทบั เสน้ แนวนอน

๕. นาวสั ดุชิน้ ท่ี ๔ มาสอดทบั บนเสน้ วัสดุแนวตง้ั และสอดกลับเข้าไปในวัสดชุ ิน้ ที่ ๑ เพ่ือขัดกันใหเ้ ป็น
ตารางสี่เหลี่ยมและดึงปลายแตล่ ะข้างใหเ้ ทา่ กนั

๖. การต่อชุดข้อต่อให้นาวสั ดุมาสอดทบั และสอดกลบั เขา้ ไปในวสั ดอุ กี อนั เพอื่ ขัดกนั ให้เกิด
เป็นตารางสเ่ี หลี่ยม หลังจากน้ัน ให้สานตอ่ ไปเช่นนีเ้ รื่อย ๆ จนได้ความยาวและความกว้างตามต้อง
การ(ฐานกล่องใส่ปากกา)

๗. เขา้ มมุ กล่องใสป่ ากกาใหห้ ักขึ้นเปน็ ด้านขา้ งของกลอ่ งใสป่ ากกาความสูงตามต้องการ
(ดา้ นขา้ งกลอ่ งใส่ปากกา)

๘.ตอ่ ชุดข้อต่อไปเร่ือย ๆ เป็นตารางสีเ่ หลย่ี ม จนได้ความยาวและความกว้างตามต้องการตัวกล่องใส่
ปากกาและเก็บปลายกลอ่ งนม

วิธีทาตะกร้าใส่ของ
๑. พบั กล่องนมใหเ้ รยี บตัดด้านหวั และทา้ ยออกแล้วลา้ งให้สะอาด และนาไปตากแดดให้แหง้

๒. ตดั กลอ่ งนมให้มีขนาดเท่า ๆ กัน ประมาณ ๒ -๒.๕ ซ.ม. (ขึ้นอยู่กับขนาดของกลอ่ งนม)

๓. นาวสั ดุมา ๒ ชิน้ มาขดั กนั

๔. นาวัสดุช้ินท่ี ๓ มาสอดทบั เสน้ แนวนอน

๕. นาวสั ดุชิน้ ท่ี ๔ มาสอดทบั บนเส้น วสั ดุแนวต้งั และสอดกลบั เข้าไปในวัสดุชนิ้ ที่ ๑ เพ่ือขัดกันใหเ้ ป็น
ตารางส่เี หลี่ยมและดึงปลายแต่ละข้างให้เทา่ กนั

๖.การตอ่ ชุดข้อต่อให้นาวสั ดุมาสอดทับและสอดกลบั เขา้ ไปในวัสดุอกี อัน เพอ่ื ขดั กนั ใหเ้ กิด
เป็นตารางส่ีเหลี่ยม หลังจากน้ัน ให้สานต่อไปเชน่ น้เี รื่อย ๆ จนได้ความยาวและความกวา้ งตามต้อง
การ(ฐานตะกร้าใส่ของ)

๗.เข้ามมุ กล่องใสป่ ากกาใหห้ ักข้ึนเป็นด้านข้างของตะกร้าใสข่ องความสูงตามต้องการ
(ด้านขา้ งตะกร้าใสข่ อง)

๘.ตอ่ ชุดข้อต่อไปเรื่อย ๆ เปน็ ตารางสี่เหล่ยี ม จนไดค้ วามยาวและความกวา้ งตามต้องการตวั กลอ่ งใส่
ปากกาและเก็บปลายกล่องนม

วิธีทาผ้าปูโต๊ะ
๑. พบั กล่องนมให้เรยี บตดั ดา้ นหวั และทา้ ยออกแลว้ ลา้ งให้สะอาด และนาไปตากแดดให้แห้ง

๒. ตัดกล่องนมให้มีขนาดเท่า ๆ กัน ประมาณ ๒ -๒.๕ ซ.ม. (ขึ้นอยู่กับขนาดของกลอ่ งนม)

๓. นาวสั ดมุ า ๒ ชิน้ มาขัดกนั

๔. นาวัสดุช้ินท่ี ๓ มาสอดทับเส้นแนวนอน

๕. นาวัสดชุ นิ้ ที่ ๔ มาสอดทบั บนเส้น วสั ดแุ นวตั้งและสอดกลับเข้าไปในวสั ดุช้นิ ที่ ๑ เพ่ือขัดกันใหเ้ ปน็
ตารางส่เี หลย่ี มและดึงปลายแตล่ ะข้างให้เทา่ กัน

๖.การต่อชดุ ข้อต่อให้นาวสั ดมุ าสอดทบั และสอดกลบั เขา้ ไปในวัสดอุ กี อัน เพื่อขัดกัน ให้เกิด
เป็นตารางสี่เหลยี่ ม หลงั จากน้ัน ใหส้ านต่อไปเช่นนีเ้ รื่อย ๆ จนได้ความยาวและความกวา้ งของผ้าปูโต๊ะตาม
ต้องการ

บทท่ี ๔

ผลการศึกษาดาเนนิ งาน

การจัดทาโครงงาน เรื่องกล่องนมประยุกต์ ผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือได้
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างของกล่องนมและวิธกี ารสานกล่องเป็นกล่องใส่ทิชชู่ กล่องใส่ปากกา ตะกร้าใส่
ของ และผ้าปูโต๊ะ ผลการศึกษาคือ สามารถนากล่องนมไปทาเป็นกล่องใส่ทิชชู่ กล่องใส่ปากกา ตะกร้าใส่ของ
และผา้ ปูโต๊ะ เพ่ือใช้ได้จรงิ การนากล่องนมนามารีไซเคลิ เพอ่ื ลดปัญหาขยะประเภทกลอ่ งนม

บทท่ี ๕

สรปุ และอภปิ รายผล

จากการทาโครงงานเร่ืองกล่องนมประยุกต์นี้สามารถลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยนากล่องนมมา
ประดษิ ฐเ์ ปน็ สิ่งของเครื่องใชล้ ดปรมิ าณกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ทม่ี อี ยู่ในอากาศลดปริมาณลดการเผากล่อง
และยงั ลดปรมิ าณกลอ่ งนมในโรงเรียนไดอ้ ีกดว้ ย

สรุปผลการทดลอง
จากกล่องนมท่ีใช้แล้ว จะถูกนามาผ่านกรรมวิธีแยกเย่ือกระดาษออกจากแผ่นโพลีเอททีลีนและ

อลูมิเนียมฟอยล์ ด้วยถังตีกระดาษ หรือ 'Pulpers' ซ่ึงเฉล่ียแล้ว กล่องกระดาษ 1 ตัน จะมีเยื่อกระดาษอยู่
ประมาณ 600 กโิ ลกรัม โดยกรรมวิธที ั้งหมด ไม่ต้องใชส้ ารเคมีหรืออุปกรณ์พิเศษใดๆ เนือ่ งจากเยอ่ื กระดาษท่ี
นามาผลิตกลอ่ ง ประกอบด้วยเยอ่ื ใยยาว และเยื่อกึ่งเคมี ( CTMP) ที่ไม่เคยใช้งาน มาก่อน ( virgin pulp) เยื่อ
กระดาษเหล่านี้จึงมีความแข็งแรงกว่าเย่ือกระดาษจากกล่องกระดาษเก่า ( old corrugated carton
boxes) ทผ่ี า่ นการรีไซเคลิ มาหลายคร้ัง ดังนน้ั เยอ่ื กระดาษที่ได้มาจากกล่องเคร่ืองด่ืม เหมาะท่จี ะนามาทาเป็น
กระดาษกล่องท่ีต้องการความแข็งแรงสูง ส่วนพลาสติกและฟอยล์สามารถนาไปทาเป็นอุปกรณ์พลาสติกที่
ต้องการ ความแขง็ แรง เชน่ ด้ามจับกระทะ หรอื ผลติ เป็นผลิตภัณฑ์พลาสตกิ รไี ซเคลิ ทั่วไป

อภปิ รายผลการทดลอง
เนื่องจากเยื่อกระดาษที่นามาผลิตกล่อง ประกอบด้วยเยื่อใยยาว และเยื่อก่ึงเคมี ที่ไม่เคยใช้งาน มา

ก่อน เย่ือกระดาษเหล่าน้ีจึงมีความแข็งแรง สามารถประดิษฐ์เป็นกระเป๋าจากกล่องนมได้ซึ่งจะสามารถลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยนากล่องนมมาประดิษฐเ์ ปน็ ส่ิงของของเครือ่ งใชล้ ดปริมาณก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ที่
มีอยู่ในอากาศลดปริมาณลดการเผากล่องนม และยงั ลดปรมิ าณกลอ่ งนมในโรงเรยี นได้อีกดว้ ย

บรรณานุกรม

รีไซเคิล,๒๕๖๒:

https://sites.google.com/site/karrisikheilrecycle/risikheil-khux

เศรษฐกจิ พอเพียง,๒๕๖๒:

https://www.chaipat.or.th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html


Click to View FlipBook Version