The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โคงงานต้นกล้าความดี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

โคงงานต้นกล้าความดี

โคงงานต้นกล้าความดีคำนำ

โครงงานตน้ กล้าแหง่ ความดีตามแนววิถีพุทธ เปน็ โครงงานท่ีจดั กิจกรรมมุ่งพัฒนาคุณธรรมจรยิ ธรรมให้แก่
นักเรียนโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน จานวน 61 คนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลูกฝังการทาความดีในทุกท่ี
ทุกเวลา ทุกโอกาส นาสู่เป้าหมายให้นักเรียนเกิดคุณธรรมพ้ืนฐานและการทาบุญตักบาตรวิถีพุทธ วันสุดสัปดาห์
เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามในพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีวินัย ในการใช้จ่ายแบบ
พอประมาณและประหยัดโดยการออมทรัพย์วันละบาท การเพาะเห็ดนางฟ้าและปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งผลให้มี
ภูมิค้มุ กันในตวั เองตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง

คณะผู้จัดทาขอขอบคุณท่านพระคุณเจ้าการุญนันทวงศ์ เจ้าอาวาสวัดหลับมืนพรวน นางกวิสรา ศรีมูล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน ครูที่ให้คาปรึกษา คือ คุณครูนิพากร มะลิจันทร์ คุณครูจีรภรณ์ อภิวัน
คณะครูทุกท่านและนักเรียนโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวนทุกคน ท่ีมีส่วนร่วมให้กิจกรรมต่างๆของโครงงานครั้งนี้
สาเรจ็ ลุล่วงไปดว้ ยดี

คณะผ้จู ดั ทาชื่อเรอื่ ง : ตน้ กลา้ แหง่ ความดีตามแนววิถพี ุทธ
คณะผูจ้ ัดทำ :
ครทู ีป่ รกึ ษำ : นางนพิ ากร มะลิจนั ทร์

นางสาวจีรภรณ์ อภวิ นั

บทคดั ย่อ

โครงงานส่งเสริมคุณธรรม เรื่องต้นกล้าแห่งความดีตามแนววิถีพุทธ จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและปลูกฝังใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนทาความดีเป็นกิจวัตรจนติดเป็นนิสัยซ่ึงมีแนวคิด
การทาความดี คือการทาความดีในทุกท่ี ทุกเวลา ทุกโอกาส โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้บันทึกความดีในแต่
ละวันที่นักเรียนได้กระทา เพ่ือนาสู่เป้าหมายการส่งเสรมิ ให้นักเรียนได้เกิดคุณธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการ กิจกรรมท่ี
จัดได้แก่ การบันทึกความดีตามแนววถิ ีพุทธ การตักบาตรวิถีพุทธวันสุดสัปดาห์ การฝากออมทรัพย์วันละบาท การ
เพาะเห็ดนางฟ้าและการปลกู ผกั สวนครวั ปลอดสารพษิ

ผลการดาเนนิ งานนักเรยี นทกุ คนได้รับการสง่ เสรมิ ให้ทาความดี ฝึกการอยรู่ ่วมกนั อย่างเอื้อเฟ้อื เผ่ือแผ่ รู้จัก
แบ่งปนั น้อมนาพทุ ธศาสนาและปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งมาใช้ในชีวิตประจาวนัสำรบญั

เรอ่ื ง หน้า

คานา......................................................................................................................... ...........................ก
บทคดั ย่อ..............................................................................................................................................ข
สารบญั ....................................................................................................................... .........................ค
แบบสรุปยอ่ โครงงานคุณธรรม............................................................................................................1
ความสาคญั ของโครงงาน.....................................................................................................................2
วัตถปุ ระสงค.์ .............................................................................................................................. .........2
วธิ ีการดาเนินงาน..................................................................................................................................2
ปจั จยั แห่งความสาเรจ็ ...........................................................................................................................3
กิจกรรมในโครงงาน............................................................................................................................5
แนวทางปฏิบัต/ิ ผลทีค่ าดว่าจะไดร้ ับ...................................................................................................10
การประเมนิ ผล...................................................................................................................................10

ภำคผนวก
แบบประเมินความพึงพอใจ
สรปุ แบบประเมนิ ความพึงพอใจ
ผลการวเิ คราะห์ข้อมลู จากสรปุ แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ
ภาพกจิ กรรม

1

แบบสรุปย่อโครงงำนคณุ ธรรม

โครงงำน ตน้ กล้ำแห่งควำมดีตำมแนววถิ พี ุทธ
โดยนักเรยี นโรงเรียนบ้ำนหลับมืนพรวน สำนักงำนเขตพ้ืนท่กี ำรศึกษำประถมศกึ ษำน่ำน เขต1

หลกั ธรรมสำคัญ : คณุ ธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการ
พระรำชดำริ : ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

ประเด็นปญั หำหลกั : ด้วยความเจรญิ ก้าวหนา้ ทางเทคโนโลยีและข้อมลู ขา่ วสารตา่ งๆทีแ่ ทรกซมึ เข้าสวู่ ถิ ชี วี ิต
ของผคู้ นในสงั คมทกุ รปู แบบ ทาใหค้ นไทยโดยเฉพาะเดก็ และเยาวชนต้องเผชิญกบั ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้นึ
อยา่ งรวดเร็ว รนุ แรง และเต็มไปด้วยสถานการณท์ ่ีมีปัญหาสลบั ซบั ซ้อนทาให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของ
สถานการณ์ความเปลย่ี นแปลงทางสังคมและวฒั นธรรมต่างชาติ จนนาไปส่กู ารมีพฤติกรรมท่ไี ม่พงึ ประสงค์
มองข้ามคุณธรรมทาใหส้ ังคมขาดระเบยี บวินยั โรงเรยี นบ้านหลบั มืนพรวนจึงไดจ้ ดั กจิ กรรมทหี่ ลากหลายให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบตั ิในโครงงานตน้ กลา้ แหง่ ความดตี ามแนววถิ ีพทุ ธ เพือ่ พฒั นานักเรียนใหเ้ ป็นบคุ คลท่มี ีคณุ ภาพ
ทงั้ ด้านรา่ งกาย จติ ใจ สติปัญญา ความสามารถ มคี ุณธรรมจริยธรรม มวี ถิ ีชีวิตทพ่ี อเพียงเปน็ สุขตามท่ีสังคม
มงุ่ หวงั

กลมุ่ เป้ำหมำย : นักเรยี นโรงเรียนบ้านหลับมนื พรวน จานวน 6๑ คน

กจิ กรรมเด่น : กจิ กรรมบันทึกต้นกลา้ แห่งความดี กจิ กรรมตักบาตรวถิ ีพทุ ธวันสุดสัปดาห์ กจิ กรรมฝากออม
ทรัพย์วนั ละบาท กจิ กรรมเพาะเหด็ นางฟ้าและกิจกรรมปลูกผักสวนครวั ปลอดสารพิษ

ผลที่เกิดขน้ึ : นกั เรียนร้จู ักนาคุณธรรมพ้นื ฐาน 9 ประการ มาใชเ้ ป็นแนวทางในการประพฤตปิ ฏิบตั ิตน
ก่อใหเ้ กิดคุณธรรม จรยิ ธรรม สบื สานประเพณที ด่ี ีงามมีพฤติกรรมทด่ี ีขึ้นและรจู้ ักประหยัดอดออมตาม
หลกั เศรษฐกิจพอเพียง

ผรู้ ับผิดชอบโครงงำน : พระสงฆ์ที่ปรกึ ษำ : พระคุณเจ้าการุญนันทวงศ์
ผอู้ ำนวยกำรสถำนศกึ ษำ : นางกวิสรา ศรีมูล
ครทู ่ีปรึกษำ : นางนพิ ากร มะลิจันทร์

: นางสาวจรี ภรณ์ อภิวัน

2

ควำมสำคญั ของโครงงำน

เน่อื งจากปัจจบุ นั สังคมไทยกา้ วไกลด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรปู แบบมคี วามเจรญิ ทางด้านวัตถุนยิ มซึง่ สวนกระแส
กบั ดา้ นคุณธรรมจริยธรรมของสงั คมที่กาลังถดถอย ดังจะเห็นได้จากข่าวสะเทือนขวญั ไม่เวน้ แต่ละวนั กอ่ ใหเ้ กิด
ปัญหามากมายยากที่จะแก้ไข ทางโรงเรียนบ้านหลับมืนพรวนได้สะท้อนเหน็ ถึงปัญหาดังกล่าวจงึ ไดห้ าแนวทางใน
การช่วยปอ้ งกันโดยมุ่งพฒั นาและปลกู ฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ ก่นักเรียน ส่งเสริมใหน้ ักเรยี นกระทาความดี
โดยปฏิบัติตนในการทาความดีจนติดเปน็ นสิ ยั เม่อื นักเรียนกระทาคณุ งามความดีก็จะได้แตม้ คะแนนเป็นรางวลั
สะสมไว้ในแบบฝากตน้ กล้าแหง่ ความดี ส้ินปีการศึกษาจะมกี ารรวมคะแนนความดขี องนักเรยี นทุกคน นกั เรยี นที่มี
คะแนนสูงสุดจะได้รับคดั เลือกใหเ้ ป็น “สุดยอดคนดีวถิ ีพุทธของโรงเรียน”

วตั ถุประสงค์

1. เพือ่ สง่ เสรมิ ใหน้ กั เรียนไดท้ าความดี
2. เพ่ือปลูกฝงั คุณธรรมพ้ืนฐานให้กบั นักเรยี น
3. เพอ่ื นาหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวนั

ระยะเวลำดำเนนิ งำน

เดอื นพฤษภาคม-เดอื นกนั ยายน

สถำนท่ีดำเนินงำน

1. โรงเรยี นบา้ นหลบั มืนพรวน
2. วดั หลบั มนื พรวน

วธิ ดี ำเนนิ งำน

1. ประชาสัมพนั ธแ์ ละวางแผนการดาเนนิ งาน “โครงงานต้นกลา้ แห่งความดีตามแนววิถีพุทธ”
2. ปฏบิ ตั ิกิจกรรมต่างๆในโครงงาน
3. นกั เรยี นนาความดีที่ได้ทาในแต่ละวันมาบันทึกลงในแบบบันทกึ ตน้ กล้าแหง่ ความดี
4. สรปุ ผลการทาความดีของนักเรียนเมอ่ื สนิ้ ปกี ารศกึ ษา เพ่ือคัดเลือก “สดุ ยอดคนดีวิถพี ทุ ธ”3

ปจั จัยแหง่ ควำมสำเร็จ ปัจจัยแหง่ ความสาเรจ็ ทน่ี ามาใช้ปฏิบัติกิจกรรม มีดังนี้

คุณธรรมพ้ืนฐำน 9 ประกำร
เมอื่ นักเรยี นนาความดีมาฝาก จะไดค้ ะแนนความดี 1 คะแนน โดยนกั เรียนตอ้ งทาความดีอยา่ งเป็นรปู ธรรม มีผล
ของการทาความดีทส่ี งั เกตได้ ดงั นี้

1. ควำมขยัน หมายถึง การทาความดที ่ีแสดงให้เห็นถงึ ความขยันหมนั่ เพียรในการเรยี น การทางานและ
การปฏบิ ัติหนา้ ที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. ควำมประหยัด หมายถึง การทาความดีท่แี สดงให้เห็นถงึ รูจ้ ักกนิ รจู้ กั ใช้ ร้จู กั ออม
3. ควำมซื่อสตั ย์ หมายถึง การทาความดีทีแ่ สดงใหเ้ หน็ ถึง ความซื่อสัตย์สุจริตท้ังด้าน กาย วาจา ใจ4. ควำมมีวนิ ยั หมายถงึ การทาความดที ่ีแสดงให้เห็นถึง การรักษากฎ ระเบียบ กตกิ า

มารยาท ท่โี รงเรยี นและสังคมกาหนด

5. ควำมสุภำพ หมายถงึ การทาความดีท่ีแสดงใหเ้ ห็นถึง ความสภุ าพอ่อนน้อม มสี มั มา

คารวะ และกริยามารยาทท่ีดี ทั้งด้านกายและวาจา

6. ควำมสำมัคคี หมายถงึ การทาความดีท่ีแสดงให้เหน็ ถึง ความร่วมมอื รว่ มแรง รว่ มใจ ในการทางาน

และการปฏบิ ัติหนา้ ทีต่ ่างๆ

7. ควำมมนี ำ้ ใจ หมายถึง การทาความดที ี่แสดงให้เห็นถึง การให้การช่วยเหลือผอู้ ่ืนดว้ ยจิตอาสา

8. ควำมสะอำด หมายถงึ การทาความดที ี่แสดงใหเ้ ห็นถึง การทาความสะอาดร่างกาย ท่ีอยูอ่ าศยั

และสิ่งแวดล้อมใหส้ ะอาดเรียบรอ้ ย

9. ควำมกตญั ญู หมายถงึ การทาความดีท่ีแสดงให้เห็นถงึ การตอบแทนในสิง่ ทด่ี ีและถูกต้องต่อผู้มี

พระคุณ

ปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปน็ ปรัชญาทพ่ี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หู วั ทรงมีพระราชดารัสชแ้ี นะแนวทางการดาเนนิ
ชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตัง้ แต่ก่อนเกิดวกิ ฤติการณ์ทางเศรษฐกจิ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นยา้ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพน้ และสามารถดารงอย่ไู ด้อย่างมั่นคงและย่ังยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และความเปลย่ี นแปลง มหี ลกั พิจารณา ดงั น้ี
กรอบแนวคดิ เป็นปรัชญาทช่ี ี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏบิ ตั ติ นในทางที่ควรจะเป็นโดย มีพ้ืนฐานมาจากวิถี
ชวี ติ ดงั้ เดมิ ของสังคมไทย สามารถนามาประยกุ ต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลก เชงิ ระบบทม่ี ีการ
เปลยี่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มุง่ เนน้ การรอดพน้ จากภยั และวิกฤติ เพ่ือความมนั่ คงและความย่งั ยืนของการพัฒนา
คุณลักษณะ เศรษฐกจิ พอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใชก้ บั การปฏบิ ตั ิตนได้ในทกุ ระดบั โดยเน้นการปฏิบัติบนทาง
สายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นข้ันตอน

คำนิยำม ความพอเพยี งจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลกั ษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้
1. ควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมน่ อ้ ยเกดิ ไปและไมม่ ากเกินไป โดยไม่เบยี ดเบยี นตนเองและ

ผู้อืน่ เชน่ การผลิตและการบรโิ ภคท่อี ย่ใู นระดบั พอประมาณ
2. ควำมมีเหตุผล หมายถงึ การตดั สนิ ใจเกยี่ วกบั ระดบั ของความพอเพยี งน้นั จะต้องเปน็ ไปอย่างมี

เหตุผล โดยพจิ ารณาจากเหตุปจั จยั ทีเ่ ก่ียวข้องตลอดจนคานึงถงึ ผลทค่ี าดว่าจะเกิดข้นึ จากการกระทานั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ

3. กำรมภี ูมคิ ้มุ กันทีด่ ใี นตัว หมายถงึ การเตรยี มตัวใหพ้ ร้อมรบั ผลกระทบ และการเปลีย่ นแปลงด้านต่าง
ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคานงึ ถงึ ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ทีค่ าดวา่ จะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้และไกล

เงื่อนไข การตดั สินใจและการดาเนนิ กจิ กรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบั พอเพยี งน้นั ตอ้ งอาศยั ทัง้ ความรู้ และคณุ ธรรม
เปน็ พื้นฐาน กลา่ วคือ


1. เง่อื นไขควำมรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกีย่ วกบั วชิ าการต่าง ทเ่ี กยี่ วข้องอย่างรอบดา้ น ความ
รอบคอบทจ่ี ะนาความรเู้ หลา่ นั้นมาพิจารณาใหเ้ ช่ือมโยงกนั เพอ่ื ประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง ในขน้ั
ปฏบิ ัติ
2. เงือ่ นไขคณุ ธรรม ทีจ่ ะต้องเสรมิ สร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มคี วามชอื่ สัตยส์ จุ รติ
และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สตปิ ัญญาในการดาเนนิ ชีวิต

กจิ กรรมในโครงงำน กจิ กรรมทีด่ าเนนิ การในโครงงาน มีดงั น้ี

1. กจิ กรรมบันทกึ ตน้ กล้ำแห่งควำมดี

วัตถุประสงค์
1. เพอ่ื ส่งเสริมใหน้ กั เรยี นทาความดีในทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส
2. เพอื่ ใหน้ ักเรยี นนาความดมี าบันทึกลงในแบบบนั ทกึ “ต้นกลา้ แห่งความดีตามแนววถิ ีพุทธ”
3. เพื่อให้นกั เรยี นเกิดคณุ ธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการ

กลุม่ เปำ้ หมำย
นักเรียนโรงเรียนบา้ นหลบั มนื พรวน จานวน 6๑ คน

วธิ ีดำเนินงำน
1. ประชาสัมพันธ์ถึงรปู แบบกจิ กรรม
2. เตรยี มสือ่ ต้นกล้าแหง่ ความดี ประกอบดว้ ย

- แบบบนั ทึกความดี
- ชุดกจิ กรรมตน้ กล้าแหง่ ความดี (รปู ตน้ ไม้ สตก๊ิ เกอรร์ ปู ใบไม้ สติก๊ เกอรร์ ปู ผลไม้)
- แบบสรุปกจิ กรรม

3. ส่งเสริมให้นกั เรียนทาความดีในทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส แล้วนาความดที ่ไี ด้ทามาบันทกึ ลงในแบบ
บันทึกตน้ กล้าแหง่ ความดี
4. การเจรญิ เติบโตของตน้ กล้าแห่งความดี มดี ังน้ี
- ฝากความดี 1 วนั ไดร้ ับใบไมส้ เี ขียว 1 ใบ
- ฝากความดีตอ่ เน่ืองตลอดสัปดาห์ ได้รบั ดอกไม้ 1 ดอก
- ฝากความดีต่อเนื่องตลอดเดอื น ไดร้ ับผลไม้ 1 ผล
5. ครูประจาชน้ั สรปุ ผลการฝากความดีของนักเรยี นแตล่ ะคนในช้นั ของตนเอง แล้วนาส่งครูผู้รับผดิ ชอบ
กิจกรรมสรปุ ผลเป็นรายเดือน
6. เม่อื สิ้นปีการศกึ ษา สรปุ ผลการทาความดีของนกั เรียนเพ่อื คดั เลือก “สดุ ยอดคนดวี ถิ ีพทุ ธ”
รับเกยี รติบัตรและรางวัล2. กิจกรรมตักบำตรวถิ ีพทุ ธวันสดุ สปั ดำห์

วัตถปุ ระสงค์
1. เพอ่ื ใหน้ กั เรียนไดฝ้ กึ ปฏบิ ตั ิและเรียนรู้การทาบุญตักบาตร
2. เพือ่ เป็นการปลูกฝงั จิตใจท่ีดีงามเหน็ คุณค่าของการทาบุญตักบาตร
3. เพื่อรักษาไวซ้ ง่ึ ประเพณีอนั ดีงามของไทย

กลุม่ เปำ้ หมำย
นักเรียนโรงเรียนบา้ นหลับมนื พรวน จานวน 6๑ คน คณะครูจานวน ๖ คน

วิธดี ำเนินงำน
1. ประชาสมั พันธ์ถึงรูปแบบกิจกรรม
2. ประชมุ สมาชกิ เพ่ือหาแนวทางการปฏิบตั ิและวางแผนดาเนินงาน
3. ประชาสมั พนั ธ์ใหน้ ักเรยี น คณะครูและผูป้ กครองจดั เตรียมอปุ กรณใ์ นการทาบญุ ตกั บาตร
4. วันศุกรน์ กั เรียนทุกคนแตง่ ชุดไทยพรวน หลงั จากทากจิ กรรมหนา้ เสาธงเสรจ็ แล้ว นักเรยี นและคณะครู
ไปทาบุญตักบาตรทวี่ ดั
5. สรปุ ประเมินผล3. กจิ กรรมออมทรพั ย์วนั ละบำท

วัตถุประสงค์
1. เพอื่ ฝึกฝนใหน้ ักเรยี นมีความประหยดั รู้จักเกบ็ ออมและซือ่ สัตยส์ จุ รติ
2. เพื่อนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งมาประยุกตใ์ ช้ในชวี ิตประจาวัน

กลมุ่ เป้ำหมำย
นกั เรยี นโรงเรยี นบา้ นหลบั มืนพรวน จานวน 6๑ คน

วิธีดำเนนิ งำน
1. ประชาสมั พนั ธ์ถงึ รูปแบบกิจกรรม
2. ประชุมสมาชิกเพ่ือหาแนวทางการปฏบิ ัตแิ ละวางแผนดาเนินงาน
3. คณะกรรมการเกบ็ เงินออมทรัพยว์ นั ละบาทในแตล่ ะชัน้ เรยี นส่งครูประจาชน้ั
4. วันสิน้ เดอื นครูประจาช้ันรวบรวมเงินออมทรัพย์ส่งครูผรู้ บั ผิดชอบของโรงเรยี น
5. สรุปประเมินผล4. กิจกรรมเพำะเหด็ นำงฟำ้

วตั ถปุ ระสงค์
1. เพื่อใหน้ ักเรยี นมีความร้เู ร่ืองการเพาะเหด็ นางฟ้า
2. เพ่ือให้นกั เรียนนาความรแู้ ละประสบการณ์ที่ได้ไปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั
3. เพอ่ื นาผลผลติ มาประกอบอาหารกลางวันและจาหนา่ ยในชุมชน

กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรียนโรงเรียนบ้านหลบั มืนพรวน จานวน 6๑ คน

วธิ ีดำเนินงำน
1. ประชาสมั พนั ธ์ถงึ รปู แบบกิจกรรม
2. ประชุมสมาชกิ เพอ่ื หาแนวทางการปฏบิ ัตแิ ละวางแผนดาเนินงาน
3. จัดหาวัสดวุ สั ดุอุปกรณ์การเพาะเหด็ นางฟา้
4. ดาเนินการเพาะเห็ดนางฟ้า ดูแลรกั ษา เกบ็ ผลผลิต
5. นาเหด็ มาประกอบอาหารกลางวันและจาหนา่ ยในชมุ ชน
6. สรุปประเมินผล5. กจิ กรรมปลกู ผักสวนครัวปลอดสำรพิษ

วตั ถปุ ระสงค์
1. เพ่อื ให้นักเรียนมีความรเู้ รอ่ื งการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพษิ
2. เพื่อใหน้ ักเรียนนาความรแู้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้ไปใชใ้ นชีวติ ประจาวนั
3. เพื่อนาผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวนั และจาหน่ายในชุมชน

กลุ่มเป้ำหมำย
นักเรยี นโรงเรียนบา้ นหลับมืนพรวน จานวน 6๑ คน

วิธดี ำเนินงำน
1. ประชาสัมพันธ์ถงึ รปู แบบกิจกรรม
2. ประชมุ สมาชิกเพ่อื หาแนวทางการปฏบิ ตั ิและวางแผนดาเนินงาน
3. จดั หาวัสดุวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ใี นการปลูกผักสวนครวั
4. จดั หาพนั ธุ์ผกั และทาการปลูกผัก
5. ดแู ลรกั ษาและเกบ็ ผลผลติ
6. นาผลผลติ มาประกอบอาหารกลางวนั และจาหน่ายในชมุ ชน
7. สรุปประเมนิ ผลแนวทำงปฏิบัติ/ผลทค่ี ำดว่ำจะไดร้ บั

จากการนากจิ กรรมในโครงงานต้นกลา้ แหง่ ความดีตามแนววิถีพุทธ มาประยุกตใ์ ช้รว่ มกับหลัก
ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง ทาใหน้ กั เรยี นร้จู กั นาคณุ ธรรมพ้ืนฐาน 9 ประการ มาใชเ้ ปน็ แนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตน ก่อให้เกดิ คุณธรรม จรยิ ธรรม สืบสานประเพณีท่ีดงี ามมีพฤติกรรมทดี่ ีขนึ้ และรจู้ กั ประหยัดอดออมตาม
หลักเศรษฐกจิ พอเพียง อีกทั้งยังเปน็ การพัฒนาทสี่ มดลุ และยัง่ ยืน พรอ้ มรับต่อการเปลยี่ นแปลงในทกุ ด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกจิ สงั คมส่ิงแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

กำรประเมินผล

1. สังเกตการให้ความร่วมมือในการปฏบิ ัตกิ ิจกรรม
2. สงั เกตจากการประเมนิ ความพงึ พอใจของนักเรยี น

ภำคผนวก

แบบประเมนิ ควำมพงึ พอใจ

โครงงำนต้นกลำ้ แหง่ ควำมดีตำมแนววิถพี ุทธ
โรงเรียนบ้านหลบั มนื พรวน อาเภอเวียงสา จังหวดั น่าน
นกั เรยี นทท่ี าการประเมนิ ระดับชนั้ ประถมศึกษาปีที่............

คาชีแ้ จง ใหน้ ักเรยี นกาเครื่องหมาย / ลงในระดับชอ่ งความเห็นทต่ี รงกับความคิดเหน็ ของนักเรียนมากที่สดุ
3 หมายถึง พึงพอใจมาก

2 หมายถึง พงึ พอใจปานกลาง
1 หมายถงึ พงึ พอใจน้อย

ระดับควำมพึงพอใจ

ขอ้ ที่ ประเดน็ ประเมนิ มำก ปำนกลำง น้อย

(3) (2) (1)

1. กจิ กรรมในโครงงานทาให้เกดิ ทกั ษะปฏบิ ัติ

2. นกั เรยี นมสี ่วนร่วมและมีความสุขในการปฏิบตั ิกจิ กรรม

3. นกั เรียนรจู้ กั การทาบญุ ตักบาตรสบื สานประเพณอี นั ดีงาม

4. เป็นการปลูกฝงั จติ ใจทด่ี งี ามเหน็ คณุ คา่ ของการทาความดี

5. เปน็ โครงงานทีด่ ีควรดาเนนิ การต่อไป

สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
โครงงำนต้นกล้ำแหง่ ควำมดีตำมแนววิถีพุทธ
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน อาเภอเวียงสา จังหวดั นา่ น
นักเรียนทีท่ าการประเมนิ ระดบั ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน ๔๒ คน

ข้อที่ ประเด็นประเมนิ ระดับควำมพึงพอใจ รวม แปลผล
รอ้ ยละ
มำก ปำนกลำง นอ้ ย

(3) (2) (1)

1. กิจกรรมในโครงงานทาใหเ้ กิดทักษะปฏบิ ตั ิ 36 11 - 88.84 พึงพอใจมาก

2. นกั เรียนมสี ว่ นร่วมและมีความสขุ 42 5 - 94.68 พงึ พอใจมาก
ในการปฏิบตั ิกิจกรรม 42 5 - 94.68 พึงพอใจมาก
37 10 - 89.36 พงึ พอใจมาก
3. นักเรียนรจู้ ักการทาบุญตักบาตร
สืบสานประเพณีอันดีงาม

4. เปน็ การปลูกฝังจติ ใจที่ดงี ามเห็นคณุ คา่
ของการทาความดี

5. เป็นโครงงานที่ดีควรดาเนินการต่อไป 43 4 - 95.74 พึงพอใจมาก

เฉล่ียรอ้ ยละ 92.66 พึงพอใจมำก

เกณฑก์ ำรใหค้ ะแนนระดบั คุณภำพ
คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 70.00 - 100 หมายถึง พงึ พอใจมาก
คะแนน เฉลย่ี ร้อยละ 40.00 - 69.99 หมายถงึ พงึ พอใจปานกลาง
คะแนน เฉลย่ี ร้อยละ 1.00 - 39.99 หมายถึง พึงพอใจน้อย

ผลกำรวเิ ครำะห์ข้อมลู จำกตำรำงสรปุ ผลกำรประเมนิ ควำมพึงพอใจ

๑. เรียนเห็นว่า กจิ กรรมในโครงงานทาให้เกิดทักษะปฏบิ ัติ พึงพอใจในระดับมาก คดิ เปน็ ร้อยละ 88.84
นักเรียนเห็นวา่ นักเรียนมสี ว่ นร่วมและมคี วามสุขในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
๒.พงึ พอใจในระดบั มาก คิดเป็นร้อยละ 94.68
๓.นกั เรียนเหน็ วา่ นักเรียนรู้จักการทาบุญตักบาตรสบื สานประเพณีอนั ดีงามพึงพอใจในระดับมาก

คดิ เป็นร้อยละ 94.68
๔.นกั เรียนเห็นว่าเป็นการปลกู ฝงั จติ ใจทีด่ งี ามเห็นคุณค่าของการทาความดีพงึ พอใจในระดับมาก

คิดเปน็ ร้อยละ 89.36
๕.นกั เรยี นเห็นว่าเปน็ โครงงานที่ดคี วรดาเนนิ การตอ่ ไปพึงพอใจในระดบั มาก คดิ เปน็ รอ้ ยละ 95.75

สรปุ นักเรยี นระดับช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 1- 6 โรงเรยี นบ้านหลับมืนพรวน จานวน 4๒ คน มีความเหน็ ว่า การจัด

กิจกรรมในโครงงานตน้ กล้าแหง่ ความดีตามแนววถิ พี ทุ ธ มีควำมพึงพอใจระดับมำก คดิ เปน็ ร้อยละ 92.66

ภำพกิจกรรม

กจิ กรรมต้นกลำ้ ควำมดตี ำมแนววถิ พี ทุ ธ

กจิ กรรมตักบำตรวถิ ีพทุ ธวนั สุดสปั ดำห์

กจิ กรรมตักบำตรวถิ ีพทุ ธวนั สุดสปั ดำห์

กจิ กรรมฝำกออมทรพั ทว์ ันละบำท

กจิ กรรมตักบำตรวถิ ีพทุ ธวนั สุดสปั ดำห์

กจิ กรรมปลกู ผกั สวนครวั ปลอดสำรพษิ

โครงงำนตน้ กล้ำแห่งควำมดตี ำมแนววถิ ีพทุ ธ

ผู้จัดทำโครงงำน

เด็กหญิงพัชรำภำ สมภำรวงค์
เด็กหญิงณฐั นชิ ำ ยะกิจ
เด็กหญงิ ศศิกำนต์ พนมเพม่ิ สมบัติ
เด็กหญิงกญั ญำพชั ร ตันต่อมแก้ว
เด็กชำยวรำยทุ ธ เยน็ ใจมำ

โรงเรียนบำ้ นหลับมืนพรวน อำเภอเวียงสำ จังหวดั น่ำน
สำนักงำนเขตพื้นท่กี ำรศกึ ษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1


Click to View FlipBook Version