The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ครู กศน.ตำบล

ครู-กศน.ตำบล

คำนำ

แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) น้ี ข้าพเจ้าทาขึ้นเพ่ือนาเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับประวัติส่วนตัว ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ตลอดจนพัฒนาการ และกิจกรรมต่างๆของข้าพเจ้า โดยแฟ้ม
สะสมผลงานนี้ประกอบไปด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และประวัติการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู รวมท้ังรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ขา้ พเจ้าไดเ้ ขา้ รว่ มกิจกรรม

ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้จะทาให้ผู้อ่านได้
ทราบถึงความสามารถโดยรวมของขา้ พเจ้ามากย่ิงขน้ึ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และเพื่อน
ๆ ที่คอยช่วยเหลือให้คาปรึกษา รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพอื่ จดั ทาแฟ้มสะสมผลงานในครัง้ น้ี

นางสาวสุพัตรา เรอื งนางรองประวตั สิ ว่ นตัว

ชือ่ นำงสำวสพุ ตั รำ นำมสกุล เรอื งนำงรอง
ช่อื เลน่ หญงิ
วนั /เดอื น/ปเี กิด วนั ศุกร์ ท่ี 10 เดอื น มกรำคม 2535
อำยุ 27 ปี
เลขทบ่ี ตั รประจำตวั ประชำชน 1-3106-00182-17-2
สว่ นสงู 157 เซนติเมตร นำหนกั 67 กโิ ลกรัม
หมโู่ ลหิต โอ
สญั ชำติ ไทย เชอื ชำติ ไทย ศำสนำ พทุ ธ
บดิ ำชอ่ื นำยเสมยี น นำมสกุล เรอื งนำงรอง อำยุ 49 ปี
มำรดำชอื่ นำงอนนั ต์ นำมสกลุ เรอื งนำงรอง อำยุ 49 ปี
ที่อยตู่ ำมทะเบยี นบำ้ น เลขที่ 61 หมู่ 8 ตำบลหนองบวั
อำเภอปะคำ จงั หวัดบรุ ีรมั ย์ รหัสไปรษณยี ์ 31220
โทรศพั ท์ 095-7288348
E-mail : [email protected]ที่ ชอ่ื กจิ กรรม/รายการ ไดร้ บั จาก วนั เดอื นปี
26 ม.ิ ย. 2551
1 ประกวดคัดลายมือ กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 31 พ.ค. 2553

2 การประเมินผลทางด้านวชิ าการ ค่ายสานสายใย ภาควิชาฟสิ ิกส์ คณะ 10 เม.ย. 2557
10 เม.ย. 2557
พ่ีให้นอ้ ง วทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 6 ส.ค. 2557
22 ก.ย. 2560
มหาสารคาม
13 ก.พ. 2562
3 ผา่ นการฝึกอบรมวิชาผ้กู ากบั ลูกเสอื ขนั้ ความรู้ คา่ ยลกู เสอื อ่างหนิ
ทัว่ ไป

4 ผา่ นการฝึกอบรมวชิ าผู้กากับลูกเสอื สามัญร่นุ ค่ายลูกเสอื อ่างหนิ
ใหญ่ ขน้ั ความรู้เบอื้ งต้น

5 ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั

เรื่อง โครงงานวทิ ยาศาสตร์ นครราชสีมา

6 ผ่านการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการ “โครงการส่งเสรมิ จังหวัดบรุ ีรัมย์
และประชาสัมพนั ธก์ ารท่องเที่ยวจงั หวดั
บรุ ีรมั ย์”

7 ผ่านการอบรมโครงการความรูท้ างกฎหมาย จังหวัดบุรีรมั ย์
เกย่ี วกบั การประนอมขอ้ พิพาท (หนนี้ อกระบบ
และอ่ืนๆ)

ที่ ช่ือกิจกรรม/รายการ สถานท่ี วันเดอื นปี
1 เข้ารว่ มกจิ กรรมวันแม่แหง่ ชาติภายในโรงเรียน 11 ส.ค. 2558
โรงเรยี นเสงิ สาง
เสงิ สาง อ. เสิงสาง 20 ก.ค. – 25 ส.ค.
จ.นครราชสีมา 2558
2 จดั ทาโครงการสรา้ งสรรค์ปันรู้ – สรู่ ั้วเขยี วขาว
โรงเรียนเสงิ สาง โรงเรยี นเสิงสาง
อ. เสิงสาง
จ.นครราชสีมา

3 เปน็ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนั ตอบปัญหา โรงเรยี นเสงิ สาง 24 - 28 ส.ค. 2558

วิทยาศาสตร์ ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ใน อ. เสงิ สาง

สปั ดาหว์ ิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสงิ สาง จ.นครราชสีมา

4 รบั รางวัลครผู สู้ อนวิทยาศาสตร์ดเี ดน่ ในสปั ดาห์ โรงเรียนเสงิ สาง 28 ส.ค. 2558
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสิงสาง อ. เสงิ สาง
20 พ.ย. – 9 ธ.ค.
จ.นครราชสีมา 2558

5 จดั ทาโครงการพฒั นาเส้นจราจร ภายในโรงเรียน โรงเรยี นสะแกราชธวัช
ศกึ ษา อ. ปกั ธงชัย
สะแกราชธวชั ศึกษา จ.นครราชสีมา

6 จดั ทาโครงการพฒั นาห้องปฏบิ ตั กิ ารเคมี โรงเรยี น โรงเรยี นสะแกราชธวัช 22 ธ.ค. – 11 ม.ค.
สะแกราชธวชั ศกึ ษา ศึกษา อ. ปกั ธงชยั 2559

จ.นครราชสมี า

ท่ี ช่อื กิจกรรม/รายการ สถานท่ี วันเดอื นปี

7 รว่ มกิจกรรมสะแกราชบาร์ซา่ โรงเรยี นสะแกราช- กมุ ภาพันธ์ 2559
ธวัชศึกษา

8 ร่วมออกกาลงั กายทุกวันพุธ ตามนโยบายของ ตลาดสดเทศบาลตาบล ทุกวนั พุธ
ทา่ นนายกรฐั มนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์ อชา) ปะคา

9 รว่ มจัดทาโครงการศนู ย์กิจกรรมเยาวชนนอก ศาลาประชาคมอาเภอ 20 ธนั วาคม 2560
สถานศึกษา ประจาปงี บประมาณ 2560 ปะคา
“การฝึกอบรมอาชีพแหนมเห็ด”

10 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทาความดีดว้ ยหัวใจ บรเิ วณรอบทว่ี า่ การ 5 ธนั วาคม 2562
อาเภอปะคา
11 กจิ กรรมงานรัฐพิธี -
12 กิจกรรมตลาดประชารัฐ “ตลาดปะ พระทองคา ศาลาประชาคมอาเภอ ทุกวันจันทร์
ปะคา
ยามแลง” ตลาดสดเทศบาลตาบล
ปะคา

รบั ลงทะเบียนผ้ปู กครองและนักเรยี น เมอื่ เสรจ็ กจิ กรรมแล้วร่วมถา่ ยภาพกับเพื่อนๆ ณ โรงเรียนเสงิ สาง

ไดด้ าเนินการวางแผนในการจดั ทาป้ายนิเทศและติดข้อมูลในการจัดป้ายนิเทศ Why ของโครงการสร้างสรรค์
ปนั รู้สู่ร่วั เขยี ว-ขาว เพ่ือให้เด็กนกั เรยี นศึกษาในใบงานและตอบคาถามในป้าย ณ โรงเรยี นเสงิ สาง
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2558

กจิ กรรมการแขง่ ขนั การทดลองทางวิทยาศาสตรร์ ะดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเสิงสาง

ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2558 เนอื่ งในวันวิทยาศาสตร์ท่ตี รง
กบั วันท่ี 18 สงิ หาคม ของทุกปี

กิจกรรมการแขง่ ขันตอบปัญหาวทิ ยาศาสตร์ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรยี นเสงิ สาง
ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เนือ่ งในวนั วทิ ยาศาสตรท์ ีต่ รงกับวนั ที่ 18 สงิ หาคม ของทกุ ปี

กจิ กรรมการเรยี นการสอนเรอ่ื ง ปฏิกริ ยิ าการเกดิ พอลเิ มอร์ของนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 4/2
โรงเรียนเสิงสาง ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2558

โดยการนาเสนอหนา้ ชัน้ เรยี นของนักเรยี นซง่ึ แบ่งเปน็ กล่มุ ๆ ละ 3 คน

ภาพกอ่ นการทาโครงการพฒั นาเส้นจราจรภายในโรงเรียนสะแกราชธวัชศกึ ษา
ภาพขณะดาเนินงานตามโครงการพัฒนาเส้นจราจรภายในโรงเรยี นสะแกราชธวชั ศกึ ษา
ภาพหลังการทาโครงการพฒั นาเสน้ จราจรภายในโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ภาพก่อนการทาโครงการพฒั นาห้องปฏบิ ัตกิ ารเคมี

ภาพขณะดาเนนิ งานตามโครงการพฒั นาห้องปฏบิ ตั ิการเคมี
ภาพหลงั การทาโครงการพฒั นาห้องปฏบิ ัตกิ ารเคมี

กจิ กรรมการเรียนการสอนเรอื่ ง ปริมาตรของสารของนกั เรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4/2
โรงเรียนสะแกราชธวชั ศึกษา ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นกั เรยี นมัธยมศึกษาตอนตน้ เตรียมตวั ไปเข้าคา่ ยท่วี ังนา้ เขยี ว จงั หวดั นครราชสมี า

นกั เรยี นเขา้ รว่ มกจิ กรรมสะแกราชบารซ์ า โดยแต่ละห้องนาสนิ คา้ มาจาหนา่ ยรปู ภาพประกอบการไกลเ่ กลี่ยกรณีถกู ร้องเรยี นทด่ี นิ (สปก.4-01)
เมอ่ื วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

ณ พ้ืนท่พี พิ าทหมู่ท่ี 8 ตาบลโคกมะม่วง อาเภอปะคา จังหวดั บุรีรัมย์

รปู ภาพประกอบการอบรมกระบวนการไกล่เกลี่ยฯ
เมือ่ วันที่ 28 พฤศจกิ ายน 2562

ณ ศาลาประชาคมอาเภอปะคา จังหวัดบุรรี ัมย์พิธีมอบชุดจิตอาสา “ทาดีเพ่ือพ่อ” ถวายแด่ “พระผู้เสด็จ
สู่สวรรคาลัย” เพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี
ในวนั ที่ 26 ตลุ าคม 2560

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ" เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความจงรักภักดี
ต่อพระองคท์ ่าน

ออกกาลงั กายทุกวนั พุธตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จนั ทรโ์ อชา นายกรฐั มนตรี ท่ใี หค้ วามสาคัญ
กับการมีกจิ กรรมทางกาย ในช่วงเวลา 15 : 00 น. ถึง 16 : 30 น.

ร่วมกิจกรรมโครงการตลาดประชารฐั อาเภอปะคา “ตลาดปะ พระทองคา ยามแลง” ซง่ึ เปน็ การบูรณาการทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน จดั กจิ กรรม สง่ เสริมตลาดประชารัฐ “ตลาดปะ พระทองคา ยามแลง” ตลาดประชารฐั คนไทยยิ้มได้
เพ่อื จัดสรรพนื้ ทใี่ หผ้ คู้ ้า /ผู้ประกอบการในพน้ื ทไ่ี ด้มีแหลง่ จาหนา่ ยสินค้า ดาเนินการทุกวันจนั ทร์ เวลา 15.00 น. เปน็ ต้นไป

ณ บรเิ วณตลาดสดเทศบาลตาบลปะคา
Click to View FlipBook Version