The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pot3535, 2022-03-26 04:44:06

เอกสารประสอบการสอบ ภาค ค นายสาธิต บัวหลวง

เอกสารสอบภาค ค

Sathit bualuang เอกสารแนะนำตวั ประกอบการประเมนิ

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชพี ตำแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย
และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
นายสาธติ บวั หลวง

ปรญิ ญาตรี บธ.บ ระบบสารสนเทศทางคอมพวิ เตอร์

Information

Sathit bualuang

ช่อื -สกลุ นายสาธิต บัวหลวง ช่ือเลน่ เท่ห์
เกิดวนั ท่ี 3 พฤษภาคม 2535 อายุ 30 ปี

แคร์ ท้ังใจ Sathit0103

Contact Skills • การผลติ สื่อและนวตั กรรม
• เทคโนโลยีเพ่อื การจัดการเรยี นการสอน
152 หมู่ 19 ตำบลเมอื งแก ความสามารถใน • การบรู ณาการใหส้ อดคลองกับหลักสูตรและตัวชี้วัด
อำเภอทา่ ตมู จงั หวัดสรุ ินทร์ 32120 การจดั การเรยี นรู้

084-4164-967 ด้าน SOFEWARE โปรแกรมสำนกั งาน(ดเี ยยี่ ม)

[email protected] ทักษะทางดา้ น โปรแกรม social media (ดเี ยยี่ ม)
คอมพวิ เตอร์
Education
โปรแกรม อน่ื ๆทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั การ
ประถมศกึ ษา จัดการเรยี นการสอนและงานท่ี
โรงเรยี นเรยี นบา้ นหนองตาด เกย่ี วขอ้ ง (ดเี ยย่ี ม)

จบการศึกษา 2548 ดา้ น HARDWARE
มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
โรงเรยี นทา่ ตูมประชาเสริมวิทย์ - ซอ่ มบำรงุ คอมพวิ เตอรแ์ ละอกุ รณต์ อ่ พว่ งตา่ งๆ เชน่ เครอื่ งพมิ พ์ ฯ
จบการศกึ ษา 2551 - ซอ่ มบำรงุ และวางระบบเครอื ขา่ ยอนิ เทอเนต็
ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี
วิทยาลัยการอาชพี ทา่ ตูม ทักษะภาษาอังกฤษ
จบการศกึ ษา 2554
ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ช้ันสงู พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเย่ยี ม
วิทยาลัยการอาชีพทา่ ตูม
จบการศึกษา 2556

ปรญิ ญาตรี
มหาวทิ ยาลยั ราชมงคลอสี าน วิทยาเขตสรุ นิ ทร์

จบการศึกษา 2558
ประกาศนยี บตั รบณั ฑติ (ป.บณั ฑติ )

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั สรุ ินทร์
จบการศกึ ษา 2562

Experience

ประสบการณท์ ำงานและหนา้ ทไี่ ดร้ บั มอบหมาย ( 9 ปี )

โรงเรยี นเรยี นบา้ นหนองตาด
บ้านหนองตาด หมู่ท่ี 19 ตำบลเมืองแก อำเภอทา่ ตูม จงั หวดั สุรนิ ทร์ 32120

ปกี ารศึกษา 2556 - 2562 ( 7 ปี )

1. ปฏบิ ตั กิ ารสอนรายวชิ าภาษาคอมพวิ เตอร์ ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 1 - 6 จำนวน 6 ห้องเรยี น
2. ปฏบิ ัติการสอนรายวิชาการงานอาชพี และเทคโนโลยี ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 1 - 6 จำนวน 6 ห้องเรียน
3. แอดมนิ ระบบงานศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษา สรุ ินทร์ เขต 2
4. แอดมนิ ระบบงานศิลปหัตถกรรมนกั เรียน เครื่อข่ายโรงเรยี นท่าตมู 3
5. ครดู ศี รีทา่ ตมู 2 ปี
6. เลขาฝ่ายวชิ าการ เครือขา่ ยโรงเรียน ทา่ ตมู 3
7. ผูด้ แู ลระบบสารสนเทศของโรงเรียน เชน่ DMC , EMIS , SCHOOLMIS , ระบบปัจจยั พน้ื ฐานนกั เรียน ฯลฯ

ยากจน
วทิ ยาลยั การอาชพี ทา่ ตมู
405 หมู่ 7 ตำบลท่าตมู อำเภอท่าตมู จงั หวดั สุรนิ ทร์ 32120

ปกี ารศกึ ษา 2563 - ปจั จบุ ัน ( 2 ปี )

ครูประจำแผนกวชิ า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน้
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ฯลฯ เป็นต้น
ปฏบิ ตั กิ ารสอนในระดับช้นั ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับช้ันประกาศนยี บัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) สัปดาห์ละ 42
ชว่ั โมง และไดร้ ับมอบหมายให้ปฏบิ ัติหน้าท่ี ดังนี้

• ครูที่ปรึกษา นักเรียนแผนกคอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ ระดับประกาศนยี บตั รวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 จำนวน 29
คน

• หวั หน้างานประชาสมั พันธ์ วทิ ยาลัยการอาชพี ท่าตมู
• ผูช้ ่วยหวั หนา้ งานศูนยข์ ้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลยั การอาชพี ทา่ ตูม
• คณะกรรมการดำเนนิ งานและกจิ กรรมตา่ งๆ ทว่ี ิทยาลยั ได้จดั ขนึ้ และปฏิบตั ิงานตามคำสั่งทไี่ ด้รบั มอบหมาย

Sathit bualuang kj

Portfolio

นายสาธติ บวั หลวง

ปรญิ ญาตรี บธบ.ระบบสารสรเทศทางคอมพวิ เตอร์

คPำRนEำFACE

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประวัติการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา
ความสามารถและทักษะ ตลอดจนผลงานต่างๆ

ขอกราบขอบพระคุณบดิ า มารดา และคณาจารย์ ที่คอยสนบั สนนุ อบรมบ่มเพาะให้ขา้ พเจา้ เตบิ โตอยา่ งมี
สตปิ ัญญา คอยขัดเกลาให้ขา้ พเจา้ อยู่อยา่ งผู้มีศีลธรรม มอบความรัก ความรู้ และความปรารถนาดดี ว้ ยความมี
เมตตาเสมอมา ตลอดจนปลกู ฝงั ให้ขา้ พเจ้าเปน็ ผใู้ ฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักในการเรียน ใหก้ ารสนับสนุนทงั้ กำลงั ใจและ
กำลงั ทรพั ย์ อีกทั้งบ่มเพาะอุดมการณ์และจติ วิญญาณความเป็นครู พร้อมจะเสยี สละประโยชน์สว่ นตนเพื่อ
ประโยชนส์ ว่ นรวมให้สังคมพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป

ขา้ พเจา้ หวงั เปน็ อยา่ งยิ่งวา่ เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ฉบบั น้ีจะทำให้ผู้อ่านทราบถงึ ตัวตน ทศั นคติ
ทกั ษะ และความสามารถของขา้ พเจ้ามากย่ิงขนึ้ หากมขี ้อผดิ พลาดประการใดกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และยนิ ดีรับ
ฟงั ข้อเสนอแนะเพ่อื นำไปปรบั ปรงุ แก้ไขต่อไป

สาธิต บัวหลวง

CสOารบNัญTENT

1 Personal Information
ประวตั สิ ว่ นตวั

2 Educational
ประวตั กิ ารศกึ ษา

3 Experience
ประสบการณท์ ำงาน

4 Awards and Training experience
รางวลั และประสบการณฝ์ กึ อบรม

5 Study tour and become a lecturer
ศกึ ษาดูงานและเปน็ วทิ ยากร

“เพราะทุกท่านส่วนใหญ่จะออกไปทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ เป็น
แม่พิมพ์ของชาติ จึงต้องเป็นแม่พิมพ์ที่ดี ให้กุลบุตรกุลธิดา ซึ่งเป็น

ศิษย์ของท่านเจริญรอยไปตามไปในทางที่ดีงาม จะต้องสำนึกอยู่
ตลอดเวลาว่าเราเป็นครู จะต้องปลูกฝังศิษย์ทั้งด้านความรู้
ความประพฤติ และหลักอันดีงาม ไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหน่ึง
เท่านั้น เราสอนด้านไหนก็ย่อมจะเน้นหนักในด้านนั้นเป็นธรรมดา

จะตอ้ งสอดแทรกดา้ นอ่นื ๆ ตามโอกาสและความเหมาะสม”

พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบตั รแกบ่ ัณฑิตวทิ ยาลัยวิชาการศกึ ษา ประสานมติ ร
30 มิถุนายน 2519

Information ประวตั ิสว่ นตวั

Profile
สปารธะวติตั ิสบ่วนวัตวั หลวง

ประวตั สิ ว่ นตวั

ชอ่ื -สกลุ นายสาธิต บวั หลวง ชอื่ เลน่ เทห่ ์

เกดิ วนั ท่ี 3 พฤษภาคม 2535 อายุ 30 ปี

สญั ชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ทอ่ี ยู่ 152 หมู่ 19 ตำบลเมืองแก อำเภอทา่ ตมู จงั หวัดสรุ นิ ทร์ 32120

[email protected] facebook.com/pot1992
084-4164967 Sathit0103

Skills

ความสามารถใน • การผลิตสอ่ื การสอน
การจัดการเรียนรู้ • เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
• การบูรณาการใหส้ อดคลองกับหลักสูตร

และตวั ชวี้ ดัSOFTWARE • ซ่อมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ
• ซ่อมเครื่องพิมพ์ต่างๆ
ทักษะทางด้าน • วางระบบและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ • การดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ อย่างปลอดภัย

HARDWARE

ทักษะทางดา้ นอ่ืนๆ • งานช่างต่างๆ ทจี่ ำเป็น เชน่ ชา่ งเช่อื ม,ชา่ งไม้ ฯ
• งานวชิ าการ งานธรุ การ การประสานงาน ฯ
• การใชร้ ะบบต่างๆ เชน่ EMIS,DMC,SCHOOLMIS ฯ
• การจดั อบรมตา่ งๆ ท้งั แบบออนไลน์และออฟไลน์

ทักษะภาษาอังกฤษ

พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก ดีเย่ียม

Educational ประวตั ิการศกึ ษา

Educational

ประวตั กิ ารศึกษา

ประถมศึกษา

โรงเรยี นบา้ นหนองตาด
จบการศึกษา 2548

มธั ยมศึกษาตอนตน้

โรงเรยี นวนิ ติ ศกึ ษา ในพระราชปู ถมั ภ์
จบการศกึ ษา 2553

ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) และ ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ชน้ั สงู (ปวส.)

วทิ ยาลัยการอาชพี ทา่ ตมู
จบประกาศนยี บตั รวิชาชีพ (ปวช.) 2554
จบประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ชนั้ สงู (ปวส.) 2556

ปรญิ ญาตรี

มหาวทิ ยาลยั ราชมงคลอสี าน วทิ ยาเขตสุรนิ ทร์
จบการศึกษา 2558

ประกาศนยี บตั รบณั ฑติ (ป.บณั ฑติ )

มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สรุ นิ ทร์
จบการศึกษา 2562

Experience ประวัติการทำงาน

กจิ กรรมการเข้าถึงชมุ ชน
และการมีจติ สาธารณะ

Work Experience

ประสบการณ์การทำงาน 9 ปี

ปีการศึกษา 2556 - ปกี ารศึกษา 2562

ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองตาด หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
ปฏิบัตกิ ารสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดบั ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 1 - 6 ทงั้ หมด 6 หอ้ ง ห้องละ 2 ชว่ั โมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติการ
สอนวชิ าการงานอาชพี ระดับช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 1 - 6 ทงั้ หมด 6 ห้อง และไดร้ ับมอบหมายให้ปฏิบัติหนา้ ท่ี ดงั น้ี

• ปฏบิ ัตหิ น้าท่ีฝึกซ้อมนกั เรยี นในกจิ กรรมตา่ ง ๆ ของโรงเรยี น
• รับผดิ ชอบจดั ทำโครงการกฬี าสีภายใน โครงการเวทคณติ และโครงการเศรษฐกิจพอเพยี ง
• ร่วมกิจกรรมทีท่ างโรงเรียนจัดข้ึนและปฏบิ ัตงิ านตามคำส่ังทีไ่ ด้รับมอบหมาย
• รบั ผดิ ชอบดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ภายใน โรงเรียน เชน่ DMC , EMIS , SCHOOLMIS ฯลฯ
• เปน็ ผดู้ ูแลระบบ(ADMIN) งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรียน เขตพนื้ ท่กี ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
• เปน็ ผดู้ แู ลระบบ(ADMIN) งานศลิ ปหัตถกรรมนักเรยี น เครือขา่ ยท่าตูม 3
• เป็นผดู้ ูแลระบบ(ADMIN) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรยี นบ้านหนองตาด
• เป็นเลขาวชิ าการ เครือข่ายท่าตมู 3

ปกี ารศึกษา 2563 - ปจั จบุ นั

ตำแหน่งครพู ิเศษสอน แผนกคอมพวิ เตอร์ธุรกิจ วทิ ยาลัยการอาชีพทา่ ตมู 405 หมู่ 7 ตำบลทา่ ตูม อำเภอท่าตูม
จังหวัดสุรนิ ทร์ 32120 ปฏิบัติการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุเบื้องต้น ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการอาชีพ ฯลฯ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดบั ชัน้ ประกาศนียบตั รวิชาชพี ชัน้ สงู (ปวส.) รวม 42 ช่วั ใมงตอ่ สัปดาห์และได้รบั มอบหมายให้ปฏิบัติหนา้ ท่ี ดงั น้ี

• รับผดิ ชอบเป็นครทู ป่ี รกึ ษานกั เรียนระดบั ช้นั ประกาศนียบตั รวิชาชีพ (ปวช.) ชน้ั ปีที่ 3 หอ้ ง 2
• หวั หนา้ งานประชาสมั พนั ธ์ วทิ ยาลยั การอาชีพท่าตมู
• ผ้ชู ว่ ยหัวหน้างานศูนยข์ ้อมลู สารสนเทศ วทิ ยาลยั การอาชพี ทา่ ตมู
• งานอ่ืน ๆ ท่ไี ดร้ บั มอบหมาย เชน่ คณะกรรมการการดาเนินกิจกรรมตา่ งๆ

โครงการตน้ กลา้ งานศลิ ปร์ กั ษถ์ น่ิ เกดิ

โครงการ ใสช่ ดุ ผา้ พน้ื เมอื งเขา้ วดั ทกุ วนั ศกุ ร์

โครงการปฏบิ ตั ธิ รรม ปารวิ าสกรรม

โครงการเศรฐกจิ พอเพยี ง

เขา้ รว่ ม โครงการ ของดวี ถิ เี มอื งแก
ประกวดหอ้ งเรยี นคณุ ภาพ

ผา้ ปา่ เพอ่ื การศกึ ษา

การเตรยี มการจดั การเรยี นการสอน ชว่ งโรค โควิด 19 ระบาด(ร.ร.บา้ นหนองตาด)
การเตรยี มการจดั การเรยี นการสอน ชว่ งโรค โควดิ 19 ระบาด(วก.ทา่ ตมู )

คณะกรรมการ การแขง่ ขนั ทกั ษะวชี าชพี

เจา้ หนา้ ทร่ี ะบบหอ้ งสอบ V - NET

ครทู ี่ปรกึ ษาประกวดโครงงานวชิ าชพี

จติ อาสา ชว่ ยโรงเรยี นบ้านระหาร ทถี่ กู พายพุ ดั

Awards and Training รางวัลที่ภาคภูมิใจ

และประสบการณก์ ารฝึกอบรม

Awards
รางวลั ท่ภี าคภมู ใิ จ

Training
experience
ประสบการณ์การฝกึ อบรมศึกษา ูดงาน

และเป็นวิทยากร

Study tour and become a lecturer

Study tour

ศกึ ษาดงู านbecome a lecturer

เปน็ วิทยากรThank You Make the best of the present
for a better future


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ตารางใช้งานครุภัณฑ์
Next Book
立体构成