The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by The book, 2022-07-12 09:57:31

โวหารการเขียน

โวหารการเขียน

โวหาร

การเขยี น

เพจภาษาไทยไมจ่ ัก๊ เดียม

เพจภาษาไทยไมจ่ ัก๊ เดยี ม

การเขยี น

การสือ่ สารเรือ่ งราว ความต้องการ
ความคิดเหน็ หรือความร้สู ึกไปสู่ผอู้ ่าน
เพื่อให้เกดิ ความรู้ ความเขา้ ใจ ตามที่
ผเู้ ขียนต้องการ

โวหารการเขียน

สาํ นวนและลีลาในการเขียน

บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร

เล่าเรือ่ งราว บอกเล่า เล่ารายละเอยี ด แทรก
เหตุการณ์ไปตามลําดบั อารมณค์ วามรูส้ กึ ให้เหน็ ภาพ

เทศนาโวหาร

สอนใจให้คดิ

สาธกโวหาร เพจภาษาไทยไม่จัก๊ เดยี ม อปุ มาโวหาร

ยกตัวอย่างเพื่ออธบิ าย เปรียบเทียบให้เข้าใจ
ใหแ้ จม่ แจง้ ความหมาย

เพจภาษาไทยไม่จกั๊ เดียม

บรรยายโวหาร โวหารทใี่ ชใ้ นการเล่าเรอื่ ง บอกเลา่ หรอื อธิบายเรอื่ งตา่ ง ๆ

ใชถ้ อ้ ยคาํ ธรรมดา ใชภ้ าษาง่าย ๆ ตรงไปตรงมา เหน็ แบบไหนกเ็ ขยี นแบบนัน้

ตัวอย่าง

วนั นีเ้ ป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยาย แม่ของฉันตนื่ แตเ่ ช้า
เพื่อหงุ ขา้ วและทาํ กบั ขา้ วเตรียมไว้ใหค้ ณุ ยายใส่บาตรในตอนเช้า
ส่วนฉันกบั คณุ ยายกําลงั นงั่ พับดอกบวั รออยู่หน้าบ้าน คณุ ยาย
บอกว่า การพับดอกบัว เป็นงานละเอยี ดออ่ น ตอ้ งอาศัยสมาธิ
และใจทหี่ ยุดนิง่ ผ่องใส ประณตี จึงนับเป็นการฝึกสมาธิ และ
ฝึกใจให้ผ่องใสไปในตวั

หลกั การเขียนบรรยายโวหาร

1. เรือ่ งทเี่ ขียนต้องเป็นเรือ่ งจริง ผูเ้ ขียนควรมคี วามร้เู กยี่ วกบั เรอื่ งทจี่ ะเขียน
เป็นอย่างดี โดยอาจร้มู าจากประสบการณ์ หรอื การคน้ คว้าก็ได้

2. เลือกเขียนเฉพาะสาระสาํ คญั ไม่เน้นรายละเอยี ด แตเ่ ขียนตรงไปตรงมา
ไม่ออ้ มค้อม กระชับ ชดั เจน

3. ใช้ภาษาใหเ้ ข้าใจง่าย หากต้องการจะกล่าวใหช้ ัด อาจใชอ้ ุปมาโวหารและสาธก
โวหารเข้าช่วยได้บ้าง แต่ต้องไม่มาก จนสว่ นทีเ่ ป็นสาระสําคญั กลายเป็นส่วน
ดอ้ ยไป

4. เรียบเรยี งความคิดให้ตอ่ เนอื่ ง และสมั พันธก์ ัน

เพจภาษาไทยไมจ่ กั๊ เดยี ม

เพจภาษาไทยไม่จัก๊ เดยี ม

พรรณนาโวหาร โวหารทีใ่ ช้ในการเขยี นเรือ่ งราวอย่างละเอียด เพื่อให้

ผู้อ่านเห็นภาพทชี่ ัดเจนยงิ่ ขึน้ เขา้ ใจอารมณ์และความรสู้ กึ ใชภ้ าษาทไี่ พเราะ

ตัวอยา่ ง

ทะเลหมอกในยามเช้าเรียงรายกันเหมือนกับท้องทะเลไม่มีผิด
แสงหมอกอุ่น ๆ กระจายเต็มทั่วบริเวณ ความงดงามยามรุ่งอรุณ
ที่คอยต้อนรับให้เราเดินทางสู่วันใหม่ด้วยความอบอุ่นใจ อากาศ
หนาวพร้อมทัง้ ความเย็นทีม่ าสัมผัสร่างกาย เสียงนกร้องเจือ้ ยแจ้ว
ดังมากับสายลมอ่อน ๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขท่ามกลาง
ธรรมชาติทีแ่ สนสวยงาม ในยามเชา้ ทแี่ สนจะสดใส

หลกั การเขียนพรรณนาโวหาร

1) ต้องใช้คําดี หมายถึง การเลือกสรรถ้อยคํา เพื่อใหส้ อื่ ความหมาย สือ่ ภาพ
สือ่ อารมณ์เหมาะสมกบั เนือ้ เรอื่ งทีต่ ้องการบรรยาย ควรเลอื กคํา ทใี่ ห้
ความหมายชดั เจน ทัง้ อาจต้องเลอื กใหเ้ สยี งคําสัมผัสกันเพื่อเกิดเสียงเสนาะ
อยา่ งสมั ผัสสระ สัมผสั อักษร ในงานรอ้ ยกรอง

2) ตอ้ งไดใ้ จความ แมจ้ ะพรรณนายดื ยาว แตใ่ จความตอ้ งมุ่งให้เกิดภาพ
และอารมณ์ความรสู้ กึ สอดคล้องกับเนอื้ หาทกี่ าํ ลงั พรรณนา

3) อาจต้องใชอ้ ุปมาโวหาร คือ การเปรียบเทยี บเพื่อให้ได้ภาพชดั เจน และมักใช้
ศิลปะการใชค้ ําทีเ่ รยี กวา่ ภาพพจน์ประเภทต่าง ๆ ทงั้ นเี้ ป็นวิธีการทีจ่ ะทําให้
พรรณนาโวหารเดน่ ทัง้ การใช้คํา และการใชภ้ าพทแี่ จม่ แจง้ อ่านแล้วเกิด
จินตนาการและความรู้สกึ คล้อยตาม

เพจภาษาไทยไมจ่ ัก๊ เดียม

หลักการเขยี นพรรณนาโวหาร (ต่อ)

4) ในบางกรณอี าจตอ้ งใชส้ าธกโวหารประกอบดว้ ย คือ การยกตัวอย่าง
เพื่อให้เกิดความแจ่มแจง้ โดยยกตวั อย่างสิง่ ทีล่ ะม้ายคลา้ ยคลึงกัน
เพื่อใหเ้ กดิ ภาพ และอารมณเ์ ดน่ ชดั พรรณนาโวหารมกั ใช้กับการชม
ความงามอืน่ ๆ เชน่ ชมสถานที่ สรรเสริญบคุ คล หรือใชพ้ รรณนา
อารมณ์ ความรู้สึก เช่น รัก เกลียด โกธร แค้น เศร้าสลด เป็นตน้

เพจภาษาไทยไม่จกั๊ เดยี ม

ประเภทของเรือ่ งทีใ่ ช้วิธกี ารเขยี นพรรณนา

1. การพรรณนาบคุ คล ผ้เู ขียนควรสังเกตรูปร่างหนา้ ตา
เพื่อคน้ หาบคุ ลิกลักษณะเฉพาะของบคุ คลมาเป็นข้อมลู
ในการพรรณนา
2. การพรรณนาสถานที่ ผู้เขียนควรสงั เกตลักษณะของ
สถานที่ ตาํ แหนง่ ทีต่ ัง้ เหตุการณ์ทีท่ ําใหป้ ระทับใจ
เพื่อนาํ มาเป็นข้อมลู ในการพรรณนา

เพจภาษาไทยไม่จกั๊ เดียม

ประเภทของเรือ่ งทใี่ ชว้ ธิ ีการเขียนพรรณนา

3. การพรรณนาธรรมชาติ ผูเ้ ขยี นควรสงั เกตทิวทศั น์
บรรยากาศ สิง่ มชี ีวิตและไมม่ ีชวี ิตโดยรอบ เพื่อนํามาเป็น
ข้อมูลในการเขียน
4. การพรรณนาเหตุการณ์ ผเู้ ขียนควรสงั เกตลักษณะ
เดน่ ของเหตุการณ์

เพจภาษาไทยไม่จกั๊ เดยี ม

เพจภาษาไทยไมจ่ ัก๊ เดยี ม

เทศนาโวหาร โวหารทีม่ ีจุดมงุ่ หมายในการเขียนเพื่อแนะนํา สงั่ สอน

หรือมุง่ ใหผ้ อู้ า่ นปฏิบตั ติ าม

ตวั อยา่ ง

“ความสาํ เรจ็ ” ไมไ่ ดเ้ กดิ ขึน้ งา่ ย ๆ และไม่ได้เกิดขนึ้ กบั ทุกคน
แค่ความคิดอย่างเดียว ไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จ หากเราไม่เริม่
ลงมือทํา หากไม่อยากล้มเหลว ผิดหวัง ก็ต้องลองเปลี่ยนแปลง
ตัวเองดูสักครั้ง “คาดหวังให้น้อย ลงมือทําให้มาก” ในทุก “ความ
พยายาม” อาจจะไม่ประสบความสําเร็จ แต่ทุกความสําเร็จ ต้องใช้
“ความพยายาม”

โดย สโรชา สพุ ันธ์

หลกั การเขียนเทศนาโวหาร

1) การเขียนเทศนาโวหารตอ้ งใช้โวหารประเภทต่าง ๆ มาประกอบ กล่าวคอื ทงั้ ใช้
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร อปุ มาโวหาร และสาธกโวหารดว้ ย เพื่อให้
ใจความชัดเจนแจม่ แจ้ง จนเกดิ ความรสู้ ึกนึกคดิ คลอ้ ยตาม

2) หากเป็นการแสดงความคิดเหน็ ควรอธิบายทัง้ ดา้ นทีเ่ ป็นประโยชนแ์ ละโทษ
หรอื แสดงเหตุและผล

3) ผู้เขียนต้อง มคี วามรเู้ กยี่ วกับเรอื่ งทเี่ ขยี นเป็นอยา่ งดี สามารถอธิบายอยา่ ง
ชดั เจน อีกทัง้ ควรพรรณนาให้เกดิ ความเขา้ ใจอยา่ งลกึ ซงึ้ ต้องรู้จักใช้เหตุผล
และหลกั ฐานสนับสนนุ ความคิดเห็นทีต่ นเสนอดว้ ย

เพจภาษาไทยไมจ่ ัก๊ เดยี ม

เพจภาษาไทยไมจ่ กั๊ เดยี ม

สาธกโวหาร โวหารทีม่ ีการยกตัวอยา่ ง นาํ เรอื่ งราวอนื่ เข้ามาประกอบ

ใหช้ ัดเจนขึน้ หรอื สนับสนนุ ความคิดเหน็ ให้น่าเชอื่ ถอื มากยิง่ ขึน้ ใช้เขียนเสริม
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร

ตวั อย่าง

คนเราจะไปดูถูกคนอืน่ เพียงเพราะเขาอ่อนแอกว่าหรือมีฐานะ
ด้อยกว่าไม่ได้ นิทานอีสปเรื่องราชสีห์กับหนูก็บอกอยู่แล้วว่า
แม้ราชสีห์จะมีอํานาจและทรงพลังเพียงใด แต่วันหนึ่งเมื่อเกิด
ปัญหาก็ต้องให้หนูตัวเล็ก ๆ มาช่วย ดังนั้น เราจึงควรปฏิบัติดี
ต่อผู้อื่น มีน้ําใจไมตรีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น
ใครก็ตาม

โดย กานตธ์ ิดา แก้วกาม

หลักการเขยี นสาธกโวหาร

1) การเขียนสาธกโวหารจะเขียนควบคกู่ บั เทศนาโวหาร หรอื บรรยายโวหาร
โดยการยกตวั อยา่ งประกอบ

2) ตัวอยา่ งทีย่ กมาประกอบตอ้ งสอดคล้องสัมพันธ์กับเนอื้ ความในเทศนาโวหาร
หรอื บรรยายโวหาร

3) ต้องยกตัวอยา่ งชดั เจนใช้ถอ้ ยคาํ งา่ ย และควรสรปุ หลังจากยกตวั อยา่ ง
ประกอบแลว้ ใหเ้ หน็ ความสาํ พันธ์ของเทศนาโวหารกบั สาธกโวหารหรอื บรรยาย
โวหารกับสาธกโวหาร

เพจภาษาไทยไมจ่ กั๊ เดียม

เพจภาษาไทยไมจ่ กั๊ เดยี ม

อุปมาโวหาร โวหารทีม่ กี ารเปรยี บเทยี บใหผ้ ู้อา่ นเขา้ ใจมากยงิ่ ขึน้

เป็นโวหารเสริมทใี่ ชเ้ สรมิ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร

ตวั อยา่ ง

เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ฉันเรียนที่โรงเรียนมัธยมแห่ง
หนึ่ง วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมมาก โดยเฉพาะ
อาคารเรียนถูกรื้อทิ้งไปราวกับว่าที่ตรงนี้ไม่เคยมีอาคาร
เรยี นมากอ่ น

โดย กานต์ธดิ า แก้วกาม

หลักการเขียนอปุ มาโวหาร

1) เปรียบเทยี บของสงิ่ หนึง่ เหมือนสงิ่ หนงึ่ ใช้คาํ ว่า เหมือน ราว ดุจ ดัง เพียง
เสมือน ประดุจ ฯลฯ เป็นตัวเชือ่ มขอ้ ความ เช่น
- เธอสวยราวกับนางฟา้
- เขาดีใจเหมอื นถกู รางวลั
- แม่รกั ลกู ดงั ดวงใจ

2) เปรยี บเทียบโดยโยงความคิดผูอ้ ่านไปส่สู ิง่ หนงึ่ เช่น ชีวติ เหมอื นนวนิยาย

เพจภาษาไทยไมจ่ ัก๊ เดยี ม

จบ

เพจภาษาไทยไม่จกั๊ เดยี ม


Click to View FlipBook Version