The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย-ปี๒๕-2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สพป.ขอนแก่น เขต 4, 2022-07-05 10:10:24

คู่มือการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย-ปี๒๕-2

คู่มือการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย-ปี๒๕-2คู่มอื การแข่งขนั กิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ
ปกี ารศึกษา
๒๕๖๕คำนำ

ค ู ่ ม ื อ ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ก ิ จ ก ร ร ม ต า ม โ ค ร ง ก า ร ร ั ก ษ ์ ภ า ษ า ไ ท ย เ น ื ่ อ ง ใ น ว ั น ภ า ษ า ไ ท ย แ ห ่ ง ช า ติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
และระดับเขตพื้นท่ีเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกำหนดแนวทางตามเกณฑ์ของสถาบันภาษาไทย
เปน็ หลัก โดยกำหนดใหก้ ลุ่มโรงเรยี นได้ดำเนินการตามคมู่ อื เล่มนี้อยา่ งเครง่ ครัด

ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนคุณภาพภาษาไทย ร่วมหนุนเสริม
และร่วมดำเนินงานในทุกกจิ กรรม

หวังเปน็ อยา่ งยิ่งวา่ คู่มอื เล่มน้ีจะเป็นประโยชนใ์ นการดำเนินงานตามสมควร

งานเลขานกุ ารชมรมครภู าษาไทย
สพป.ขอนแก่น เขต ๔

สารบัญ ๓

คำนำ หน้า
สารบัญ
โครงการรักษภ์ าษาไทย เนอื่ งในสปั ดาห์วนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ ปี ๒๕๖๕ ๔
ระดบั สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๔ ๔
หลักการและเหตผุ ล ๔
วตั ถปุ ระสงค์ ๔
แนวทางการดำเนินงาน ๕
รายละเอยี ดในการแข่งขัน ๑๒
คณะผจู้ ดั ทำโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสปั ดาห์วนั ภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
ระดับสำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

หลักการและเหตผุ ล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่า
ของภาษาไทยโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย นอกจากนี้
ยังมีการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยมีการปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขน้ั พ้นื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

วัตถปุ ระสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริม

และอนรุ กั ษภ์ าษาไทย
๒. เพอ่ื พฒั นาส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของนักเรียน
3.เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน

ท่ปี ระสบผลสำเรจ็ และการประกวดการขบั เคลอ่ื นการดำเนนิ งานการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขัน้ สูง
เปา้ หมาย ศึกษานิเทศกภ์ าษาไทย ผ้บู รหิ ารสถานศึกษา ครผู ู้สอนภาษาไทย และนกั เรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

แนวทางการดำเนินงาน
๑. การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

ปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คอื
1) การคัดลายมอื ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๑ - ๓
2) การเขียนเรียงความ ระดบั ช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๔ - ๖
3) การแตง่ คำประพนั ธ์ ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ ๑ - ๓ (สพป.)
4) การอ่านจับใจความสำคญั โดยใชเ้ ทคนิคบันได ๖ ข้ัน ระดับช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ ๑ – ๓ (สพป.)

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จะจัดส่งคู่มือที่ใช้ในการแข่งขัน
ให้เครือข่ายโรงเรียน ขอให้ประธานเครือข่ายโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน และคัดเลือกผู้ชนะเลิศ
รายการละ ๒ คน โดยให้ส่งผลงานชนะเลิศของนักเรียน พร้อมทั้งแบบกรอกข้อมูลผู้ชนะเลิศและผลงาน
ของผู้ชนะเลิศ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ภายในวันที่ ๕
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ทางเขตพื้นที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะดำเนินการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ วันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๕ และนำสง่ รายช่อื เพอ่ื ไปแข่งขนั ตอ่ ในระดับประเทศ๒. ตารางสรปุ กิจกรรมการแข่งขัน

สพป. สพม. ประเภท

รายการกจิ กรรม ป. ๑ – ๓ ป. ๔ – ๖ ม.๑ - ๓ ม. ๔ – ๖ ม.๑ – ๓ ม. ๔ – ๖

๑. คดั ลายมอื ✓ ✓ ✓ ✓ บุคคล
๒. เขยี นเรยี งความ ✓ ✓ บคุ คล
๓. แต่งคำประพนั ธ์
๔. การอ่านจับใจความสำคญั บุคคล
โดยใชเ้ ทคนิคบนั ได ๖ ขั้น บคุ คล

รายละเอยี ดในการแขง่ ขัน

คัดลายมือ

กตกิ า ๑. เป็นการแขง่ ขนั ประเภทบคุ คล ระดับชัน้ ป.๑ - ๓
๒. สถานศกึ ษาแห่งหนง่ึ สามารถส่งผเู้ ขา้ แข่งขัน ๑ คนเทา่ นัน้
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งประธานเครือข่ายโรงเรียนเรื่องกิจกรรมการแข่งขัน

ในการคัดเลอื ก
๔. การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกของเครือข่ายโรงเรียนสามารถจัดการแข่งขัน

ตามสถานที่ท่ีเครือข่ายโรงเรียนกำหนด หรือจัดแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) ในแต่ละพน้ื ที่

๕. ผู้เขา้ แข่งขันใช้ตัวบทคัดลายมือท่ีเครือข่ายโรงเรียนกำหนด และกระดาษคดั ลายมือท่ี สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ กำหนด ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยคัดลายมือ
ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เว้นบรรทัด ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ดินสอดำ ความยาวประมาณ
10 - ๑๕ บรรทัด หรอื ไมเ่ กิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔

ตัวอกั ษรแบบกระทรวงศึกษาธิการ

๖. เครือข่ายโรงเรียนคัดเลือกและตัดสินผลงานที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๒ พร้อมทั้งส่งผลงาน
ของนักเรียนมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๕ หากเกนิ กำหนดจะถูกตัดสทิ ธทิ์ ันที

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จะคัดเลือกผลงานชนะเลิศ
จำนวน ๑ ผลงานเพ่อื เข้าแขง่ ขนั ตอ่ ในรอบระดบั ประเทศ โดยจะมีการประกาศให้ทราบตอ่ ไป

๘. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๔เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ๑๐๐ คะแนน

1. ใช้ตัวอกั ษรแบบกระทรวงศกึ ษาธิการ ๕๐ คะแนน

2. ถูกต้องตามอักขรวิธี ๒๕ คะแนน

3. อา่ นงา่ ย เป็นระเบียบ สะอาดเรยี บรอ้ ย ๒๕ คะแนน

การเขียนเรียงความ

กติกา ๑. เปน็ การแข่งขันประเภทบุคคล ระดบั ชน้ั ป.๔ - ๖

๒. สถานศึกษาแหง่ หนึ่งสามารถส่งผเู้ ขา้ แข่งขัน ๑ คนเทา่ นั้น

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งประธานเครือข่ายโรงเรียนเรื่องกิจกรรมการแข่งขัน

ในการคัดเลือก

๔. การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกของเครือข่ายโรงเรียนสามารถจัดการแข่งขัน

ตามสถานที่ที่เครือข่ายโรงเรียนกำหนด หรือจัดแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) ในแต่ละพืน้ ที่

๕. ผู้เข้าแข่งขันใช้กระดาษเขียนเรียงความที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

เขต ๔ กำหนด ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยเขียนเรียงความตามหัวข้อท่ี คณะกรรมการระดับกลมุ่

โรงเรยี นกำหนดและตัง้ ชื่อเรื่องใหม่ ความยาวไมน่ ้อยกวา่ ๑๕ แตไ่ มเ่ กนิ ๒๐ บรรทดั ตัว

บรรจงครึ่งบรรทัด ไม่เว้นบรรทัด ด้วยปากกาสีน้ำเงิน หรือสีดำ ใช้ตัวอักษรอ่านง่าย ถูกต้อง

ตามลักษณะวิธเี ขียนอกั ษรไทย

๖. เครือข่ายโรงเรียนคัดเลือกและตัดสินผลงานที่ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ และ ๒ พร้อมทั้งส่งผลงาน

ของนักเรียนมายังสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ภายในวันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม

พ.ศ.๒๕๖๕ หากเกินกำหนดจะถกู ตัดสิทธ์ิทันที

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จะคัดเลือกผลงานชนะเลิศ

จำนวน ๑ ผลงานเพือ่ เขา้ แข่งขันต่อในรอบระดับประเทศ โดยจะมีการประกาศใหท้ ราบต่อไป

๘. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศกึ ษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔


เกณฑ์การใหค้ ะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังน้ี
กรรมการจะไม่พิจารณาผลงานการเขียนเรยี งความ ในกรณีดังนี้
๑) ความยาวไมเ่ ปน็ ตามที่กำหนด ๒) เนื้อหาไม่ตรงกับหวั ข้อท่ีกำหนด ๓) องค์ประกอบเรยี งความไมค่ รบถ้วน
เกณฑ์ท่พี จิ ารณา ดงั นี้

รายการ คะแนน
5
การตงั้ ชอ่ื เรื่อง 10
- ชอ่ื เรอ่ื งสอดคลอ้ งกบั ประเด็นท่ีกำหนด 40
- ชื่อเรื่องสมั พันธ์กบั เนื้อหาทเ่ี ขียน
- ชอ่ื เรื่องมคี วามนา่ สนใจ / แปลกใหม่ 10
- ต้งั ช่ือเร่ืองอย่างสรา้ งสรรค์ ไม่ขดั ต่อหลักศลี ธรรมจรรยา
- ต้ังชือ่ เรอ่ื งได้กระชับ เขา้ ใจง่าย 20

การเขยี นส่วนนำ
- ส่วนนำมีเนือ้ หาชี้ให้เห็นความสำคัญ หรอื ปูพื้นฐานความเขา้ ใจให้แก่ผ้อู า่ น
- สว่ นนำสามารถกระตุน้ และดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้
- เนอ้ื หาในสว่ นนำตอ้ งไม่ซ้ำกับส่วนสรปุ
- ปรากฏเทคนคิ ทน่ี ่าสนใจในการเขียนสว่ นนำ เชน่ นำดว้ ยคำถาม นำดว้ ยสภุ าษติ
หรอื บทร้อยกรอง นำด้วยความเปน็ มาของเรื่อง นำด้วยจดุ ประสงค์ของการเขียน ฯลฯ
- ความยาวของสว่ นนำคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของเรียงความ

การเขยี นเน้ือเร่ือง
- ลำดบั ข้อความและความคดิ ต่อเนือ่ งสอดคลอ้ งกัน
- แสดงเหตแุ ละผลอยา่ งสมเหตสุ มผล
- ปรากฏใจความสำคญั 1 ใจความในแตล่ ะย่อหนา้
- เน้อื หาทีน่ ำเสนอเป็นขอ้ เทจ็ จริงถกู ต้อง
- ยกตัวอยา่ งและอ้างองิ ประกอบโดยใช้สำนวนโวหาร สภุ าษิต คำคม ตัวเลข สถติ ิ บคุ คล
ทฤษฎี หลักปรชั ญา ฯลฯ ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
- ความยาวของเนื้อเรือ่ งประมาณรอ้ ยละ 60 ของเรยี งความ

การเขียนส่วนสรปุ
- สว่ นสรุปมเี นื้อหาสัมพันธ์กบั เน้อื หาสว่ นอ่นื ๆ
- ส่วนสรุปมเี นอ้ื หากล่าวปดิ ไม่ปรากฏรายละเอยี ดท่ีซ้ำกับเนื้อเร่อื ง
- สว่ นสรปุ ไม่เสนอประเดน็ ใหม่ที่ไมเ่ ก่ยี วข้อง
- ปรากฏเทคนิคท่ีน่าสนใจในการเขียนสว่ นสรปุ เช่น สังเขปสาระสำคัญท้ังหมด เน้นย้ำ
ประเดน็ หลกั ตัง้ คำถามใหผ้ ู้อ่านฉกุ คดิ เสนอข้อคิดหรือ คติเตอื นใจ เสนอคำคม
หรอื บทรอ้ ยกรอง ฯลฯ
- ความยาวของสว่ นสรปุ ประมาณรอ้ ยละ 20 ของเรียงความ

การใช้ภาษา
- ใช้คำไดถ้ ูกต้องตามความหมาย
- ใช้ระดับภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามบุคคลและสถานการณ์
- ร้อยเรียงประโยคไดส้ ละสลวย
- ใชภ้ าษาทม่ี วี รรณศลิ ป์
- ใชค้ ำเชื่อมข้อความและย่อหนา้ ได้ถูกต้อง
- ไม่ปรากฏสำนวนภาษาต่างประเทศ
- ไม่ปรากฏการใชค้ ำฟุ่มเฟือย

รายการ ๘
คะแนน
- ใช้ภาษาไดก้ ระชับ อ่านเข้าใจง่าย
10
การเขยี นถูกต้องตามอักขรวธิ ี
- เขียนได้ถูกต้องตามหลกั ไวยากรณไ์ ทย 5
- สะกดคำได้ถูกตอ้ งทุกคำ ๑๐๐
- เวน้ วรรคตอนไดถ้ ูกตอ้ ง
- ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง
- ไม่พบการฉีกคำและการตดั คำ

อา่ นง่าย เป็นระเบยี บ สะอาดเรยี บรอ้ ย

รวม

การแตง่ คำประพันธ์

กตกิ า ๑. เปน็ การแข่งขนั ประเภทบุคคล ระดับชน้ั ม.๑ - ๓ (สพป./สพม.)
๒. สถานศึกษาแห่งหน่ึงสามารถสง่ ผเู้ ข้าแข่งขนั ๑ คนเท่านั้น
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งประธานเครือข่ายโรงเรียนเรื่องกิจกรรมการแข่งขัน

ในการคัดเลือก
๔. การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกของเครือข่ายโรงเรียนสามารถจัดการแข่งขัน

ตามสถานที่ที่เครือข่ายโรงเรียนกำหนด หรือจัดแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) ในแตล่ ะพนื้ ที่

๕. ผู้เข้าแข่งขันใช้กระดาษแต่งคำประพันธ์ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๔ กำหนด ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง ๑๖ จำนวน ๖ บท ตามหัวข้อ
ทคี่ ณะกรรมการระดับกล่มุ โรงเรยี นกำหนด โดยตั้งชอ่ื เรื่องใหม่

๖. เครอื ขา่ ยโรงเรยี นคัดเลือกและตัดสนิ ผลงานทช่ี นะเลิศอันดบั ท่ี ๑ และ ๒ พร้อมท้งั ส่งผลงาน
ของนักเรียนมายงั สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๔ ภายในวันท่ี ๕ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๕ หากเกนิ กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทนั ที

๗. สำนักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จะคัดเลอื กผลงานชนะเลิศ
จำนวน ๑ ผลงานเพื่อเขา้ แข่งขนั ตอ่ ในรอบระดบั ประเทศ โดยจะมกี ารประกาศให้ทราบต่อไป

๘. การตดั สนิ ของกรรมการถือเปน็ ทีส่ น้ิ สดุ และผลงานดงั กลา่ วเป็นลขิ สทิ ธิ์ของ สำนกั งานเขตพน้ื ท่ี
การศึกษาประถมศกึ ษาขอนแกน่ เขต ๔

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดงั นี้

* บทร้อยกรองท่ผี ดิ ฉนั ทลักษณ์ต่อไปนี้ กรรมการจะไม่นำไปตรวจให้คะแนน

- ไมม่ ีสมั ผสั ระหวา่ งวรรค (คำสดุ ทา้ ยของวรรคที่ ๑ สง่ สมั ผสั ไปยงั คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒)

- ไมม่ สี ัมผัสระหวา่ งบท (คำสุดทา้ ยของบทต้นสง่ สัมผสั ไปยังคำสดุ ทา้ ยของวรรคท่ี ๑ ในบทถัดไป)

- แต่งกาพย์ฉบงั ๑๖ ไม่ครบจำนวน ๖ บท หรอื แต่งเกินจำนวน ๖ บท

บทร้อยกรองที่ไมผ่ ดิ ฉันทลักษณ์ กรรมการจะนำไปตรวจให้คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดงั นี้

๑) ฉนั ทลักษณ์และอกั ขรวิธี คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

- เขียนตัวสะกดการันตผ์ ดิ หกั คำละ ๑ คะแนน

- มสี ัมผสั ซ้ำ หักคะแนนตำแหน่งละ ๒ คะแนน๒) ความคิดและเนอ้ื หา คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน

- ตรงประเดน็ หมายความวา่ นกั เรียนจะต้องใชห้ ัวข้อท่ีกำหนดให้เป็นแกนเรือ่ ง

- เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ หมายความวา่ เนื้อหาท่นี กั เรยี นเสนอนั้นให้แง่คิดท่ีเปน็ ประโยชน์

แกผ่ ู้อ่าน เช่น แงค่ ิดในการดำรงชวี ิต การเขา้ ใจสงั คม การปฏบิ ัตติ นให้เปน็ ประโยชน์

ต่อสังคม

- เสนอแนวคิดแปลกใหม่ หมายความว่า แนวความคดิ ท่เี สนอในเนอื้ หาไม่ค่อยมใี ครกลา่ วถงึ

เปน็ แนวความคดิ ทมี่ เี หตุผลและอยู่ในขอบเขตของหัวข้อ

๓) กวโี วหาร คะแนนเตม็ ๔๐ คะแนน

- เลอื กใช้คำเหมาะแกเ่ นื้อหาและบริบท

- เลน่ สมั ผสั อักษร เลน่ คำไพเราะ สละสลวยและราบรน่ื ชว่ ยใหค้ ำประพันธ์ไพเราะยง่ิ ข้นึ

- ใชโ้ วหารตา่ ง ๆ สง่ เสรมิ เนอื้ หาใหม้ ีความหมายลกึ ซ้งึ กนิ ใจ เชน่ ใชอ้ ุปมา ใชบ้ ุคคลวตั เปน็ ต้น

การอ่านจบั ใจความสำคัญโดยใช้เทคนคิ บนั ได ๖ ข้ัน

กติกา ๑. เปน็ การแขง่ ขันประเภทบุคคล แขง่ ขนั แยกระดบั ชั้น ม.๑ - ๓ (สพป./สพม.)
๒. สถานศกึ ษาแห่งหนึ่งสามารถสง่ ผ้เู ขา้ แขง่ ขัน ๑ คนเทา่ น้ัน
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งประธานเครือข่ายโรงเรียนเรื่องกิจกรรมการแข่งขัน

ในการคดั เลือก
๔. การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกของเครือข่ายโรงเรียนสามารถจัดการแข่งขัน

ตามสถานที่ที่เครือข่ายโรงเรียนกำหนด หรือจัดแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) ในแต่ละพ้นื ท่ี

๕. ผู้เข้าแข่งขันทำข้อสอบที่ คณะกรรมการระดับกลุ่มโรงเรียนกำหนด (ข้อสอบปรนัย
๔ ตัวเลือก ๒๐ ข้อ และขอ้ สอบอตั นัย จำนวน ๑๐ ข้อ) ใช้เวลาสอบ ๑ ชว่ั โมง โดยคณะกรรมการระดับกลมุ่
โรงเรียนเปน็ ผตู้ รวจข้อสอบและใหค้ ะแนน

๖. เครอื ขา่ ยโรงเรยี นคดั เลือกและตดั สนิ ผลงานทช่ี นะเลิศอันดับที่ ๑ และ ๒ พร้อมทง้ั สง่ ผลงาน
ของนักเรยี นมายงั สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๔ ภายในวนั ที่ ๕ เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๖๕ หากเกนิ กำหนดจะถกู ตัดสิทธท์ิ นั ที

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ จะคดั เลอื กผลงานชนะเลิศ
จำนวน ๑ ผลงานเพอ่ื เขา้ แขง่ ขนั ตอ่ ในรอบระดบั ประเทศ โดยจะมกี ารประกาศให้ทราบต่อไป

๘. การตดั สนิ ของกรรมการถือเป็นท่ีสนิ้ สุด และผลงานดงั กลา่ วเป็นลิขสิทธข์ิ องสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศกึ ษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

๑๐
ตัวอยา่ งข้อสอบการจับใจความสำคัญ ตอนที่ ๒
ตอนท่ี ๒
คำสง่ั จงจับใจความสำคญั ของยอ่ หนา้ ต่อไปน้ีและเขยี นเปน็ ประโยคทส่ี มบรู ณใ์ นกระดาษคำตอบทก่ี ำหนด
(๑๐ ขอ้ ๑๐ คะแนน)

๑. ฝนเทียม คอื การบังคบั เมฆฝนให้ตกลงมาเปน็ ฝน โดยใช้สารเคมีพน่ เข้าไปในกลุ่มเมฆ
ชาวบ้านมกั เรียกฝนเทียมวา่ ฝนหลวง เพราะฝนเทียมเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้ อยหู่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เม่อื ทรงเหน็ ความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ต้องพบกับสภาวะฝนแล้ง
ทำใหป้ ระกอบอาชีพไม่ได้

๒. โดยทั่วไปผดั ท่ขี ายตามท้องตลาดส่วนใหญเ่ กษตรกรมักใช้สารกำจัดศตั รูพืช หากไม่มีความรอบคอบ
ในการใชจ้ ะทำให้เกิดสารคา้ ง ทำใหม้ ปี ญั หาสุขภาพ ฉะน้นั เมอื่ ซ้ือผกั ไปรบั ประทานจึงควรล้างนำ้
หลาย ๆ ครั้ง เพราะจะชว่ ยกำจัดสารตกคา้ งไปไดบ้ า้ ง บางคนอาจแช่ผักไวโ้ ดยผสมโซเดยี ม
คารบ์ อเนตก็ได้ แต่อาจทำให้วิตามนิ ลดลง
ดาวนโ์ หลดแบบทดสอบค่มู ือการพัฒนาสมรรถนะการอา่ นข้นั สูง สถาบันภาษาไทย

๑. เล่มท่ี ๑ หลกั สูตรการพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสงู สำหรบั นักเรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาตอนต้น

๒. เล่มที่ ๒ หลกั สูตรการพฒั นาสมรรถนะการอ่านขนั้ สูง ฉบบั นักเรยี น

๑๑

๓. เล่มที่ ๓ แบบฝกึ ชวนคิดหลกั สตู รการพฒั นาสมรรถนะการอา่ นขนั้ สูง ฉบับนักเรียน

๑๒

คณะผู้จัดทำ

ทป่ี รึกษา

๑. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔

๒. นายวโิ รจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแกน่ เขต ๔

๓. นายณัฐพงศ์ คา่ ยไธสง ผูอ้ ำนวยการกลมุ่ นิเทศ ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการจดั การศกึ ษา

คณะทำงาน

๑. นายณฐั พงศ์ คา่ ยไธสง ผู้อำนวยการกล่มุ นิเทศ ตดิ ตามฯ ประธานกรรมการ

๒. นายสนั ติ จ้ำแพงจนั ทร์ ศกึ ษานเิ ทศก์ กรรมการ

๓. นางเพชรรตั น์ อดุ มพงษ์ ศึกษานเิ ทศก์ กรรมการ

๔. นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงคปู ่าชาติ กรรมการ

๕. นางสาวบษุ บง ไทยวงั ชัย ผอ.โรงเรยี นบา้ นสองคอนศิรคิ ุรุราษฎร์ กรรมการ

๖. นางฎฎั ฐากาญจน์ พรหมประโคน ผอ.โรงเรยี นบา้ นคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง กรรมการ

๗. นางเบญจวรรณ พงษอ์ ุดทา ผอ.โรงเรยี นบ้านทุง่ ใหญ่ กรรมการ

๘. นางสาวธนวรรณ สิมวเิ ศษ ผอ.โรงเรยี นบา้ นนางว้ิ นาโพธิ์ กรรมการ

๙. นางสาวมณรี ัตน์ เวียงวิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทองหว้ ยบาก กรรมการ

๑๐. นางสาวอรณุ โพธ์ิศรี ผอ.โรงเรยี นบ้านนาฝายเหนอื กรรมการ

๑๑. นางสาวจฑุ ามาศ ทรวงฤดี ผอ.โรงเรยี นบ้านคำจ่ัน (ปาสานะเตนุสรณ)์ กรรมการ

๑๒. นางสาวพรนชั ชา เพง็ วชิ ยั ผอ.โรงเรยี นบ้านบ่อใหญ่ กรรมการ

๑๓. นายอศั นยั วารีศรี ผอ.โรงเรียนบ้านขนุ ดา่ น กรรมการ

๑๔. นางปรางทอง แก้วเหลา่ ยูง ครูโรงเรียนบ้านผกั หนาม กรรมการ

๑๕. นางทรงศริ ิ เพ็งวชิ ัย ครโู รงเรยี นบา้ นแหว้ กรรมการ

๑๖. นายสมแกว้ จอมทอง ครูโรงเรยี นบา้ นหนองแวงเรือประชาศกึ ษา กรรมการ

๑๗. นางอำพะวัน หล้าคำ ครโู รงเรยี นน้ำพอง กรรมการ

๑๘. นางสุรีพร จนั ทะสี ครูโรงเรยี นอนุบาลอบุ ลรตั น์ กรรมการ

๑๙. นายธวชั ชัย ภบู านชนื่ ครโู รงเรยี นบ้านกระนวนซำสงู กรรมการ

๒๐. นายกัมปนาท อ่อนพร้อม ครูโรงเรยี นบ้านคำไฮผกั แวน่ กรรมการ

๒๑. นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

๒๒. นางสาวภทั ริกา ทองยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผชู้ ่วยเลขานกุ าร

๒๓. นางสาวธรรญธร สมบัติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานกุ าร

๒๔. นางอมรรัตน์ ดาคม ครูโรงเรยี นบา้ นสองคอนศริ ิคุรรุ าษฎร์ กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขานุการ

๒๕. นายชาคริต ออ่ นเบ้า ครโู รงเรียนบ้านคำบอนครุ รุ าษฎร์บำรงุ กรรมการและผชู้ ่วยเลขานุการ

พสิ จู นอ์ ักษร/ประชาสัมพันธ์

นางสาวกรรยา จติ ฟงุ้ ศกึ ษานิเทศก์ นางฎฎั ฐากาญจน์ พรหมประโคน ผอ.ร.ร.บา้ นคำบอนครุ ุราษฎรบ์ ำรงุ

นางสาวบษุ บง ไทยวงั ชัย ผอ.ร.ร.บ้านสองคอนศริ ิครุ รุ าษฎร์

และนางอมรรัตน์ ดาคม ครูร.ร.บ้านสองคอนศริ ิคุรรุ าษฎร์

ออกแบบปกและพมิ พ์ นางสาวกรรยา จติ ฟุง้ และนางอมรรตั น์ ดาคม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
โรคปลอกประสาทอักเสบ
Next Book
MUZTAQIM F038 &FARHAN F020 (1)