The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sufi marga, 2021-03-31 11:26:26

01.04.2021

01.04.2021

¸ÀƦü ªÀiÁUÀðMobile: 9902492681 https://www.paperboy.com/sufi-marga-newspaper-read PÀ£ÀßqÀ ¢£À ¥ÀwæPÉ
£ÀA©PÉAiÀÄ ¥Àæw©A§ SUFI MARGA KANNADA DAILY
¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: ¸Áfzï C° ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: gÀ«PÀĪÀiÁgï FZÀ®ªÀÄgÀ

gÀÆ.-3 ¸ÀAaPÉ: 01 ¸ÀA¥ÀÄl:31 RNI: KARKAN27031 ¢£ÁAPÀ: 01-04-2021 UÀÄgÀĪÁgÀ ¥ÀÄl-4 E-MAIL: [email protected]

¸ÀgÀ¼À ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæ

PÀ®§ÄgÀV; ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ C¦ð¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀgÀªÀÄ ¥ÀÆdå qÁ.C¥Áàf ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ 8£Éà ¦ÃoÁ¢ü¥Àw ªÀiÁvÉÆòæà qÁ.zÁPÁë¬ÄtÂ
¥gÀ ªÀ ÄÀ ¥ÆÀ då qÁ. ±gÀ tÀ §¸ªÀ ¥À àÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀgÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀPÀÆÌ ªÀÄÄAZÉ ²æà CªÁéf ªÀiÁvÀ£Ár, ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ
C¥Áàf K¦æïï 2gÀAzÀÄ ±gÀ tÀ §¸ªÀ ÃÉ ±éÀggÀ À ¥¸æÀ ÁzÀ §l®Ä PgÀ ÆÉ Ã£Á PÁgtÀ ºÁUÆÀ ¸PÀ ÁðgÀ
dgÀÄUÀĪÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ¥ÀÄtå¸ÀägÀuÉAiÀÄ ¢£ÀzÀAzÀÄ (¸ÀAvÀgÀÄ §¼À¹zÀ ¨É½î vÀmÉÖ) ªÀÄvÀÄÛ f¯ÁèqÀ½vÀ ºÉÆgÀr¹zÀ
199£Éà eÁvÁæ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ °AUÀ ¸ÀfÓPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀPÀÛjUÉ ºÉƸÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼À£ÀÄß
¨sÀPÀÛgÀÄ ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀ §zÀ®Ä gÀxÉÆÃvÀìªÀ dgÀÄV¹¸ÀĪÀ C¥Áàf ¥ÀæzÀ²ð¸À°gÀĪÀgÀÄ. UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ©üÃPÀgÀ
CxÀªÁ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ ¨sÉÃn vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀgÀ PÀgÉÆãÁ 19 - gÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
¤ÃqÀĪÀ §zÀ°UÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁrPɬÄzÉ. F eÁvÉæAiÀÄ°è gÀxÉÆÃvÀìªÀ dgÀÄUÀ°zÉ. ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ PÁgÀt F eÁvÁæ
ªÀÄ£ÉUÀ¼À¯Éè EzÀÄÝ, vÀªÀÄä DgÁzsÀå ªÄÀ ºÆÉ ÃvªìÀ À ªÄÀ vÄÀ Û EvgÀ É zÁs «ÄðPÀ
zÉêÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀgÀ£ÀÄß gÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ««zsÀ PÁAiÄÀ ðU¼À °À è ºaÉ £Ñ À ¸AÀ SåÉAiÄÀ £ÄÀ ß
¥Áæyð¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¨sÀPÀÛgÀ°è ªÉÆlPÀÄUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.
ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ. ¨sÁUÀUÀ½AzÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¨sÀPÀÛgÀÄ

¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ

eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ PÀÄlÄA§

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÁUÀÆ PÉ®ªÉÇAzÀÄ F J¯Áè zsÁ«ÄðPÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ

DAiÉÄÌAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ, K¦æïï 2gÀAzÀÄ dgÀÄUÀ°ªÉ.

F GvÀìªÀ ¸ÀgÀ¼À jÃwAiÀÄ°è eÁvÉæUÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV K¦æ¯ï

dgÀÄUÀ°zÉ JAzÀgÀÄ. 01 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ “GZÁҬĔ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ Cwà zÉÆqÀØ

²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉÃUÀÄ®zÀ K¦æ¯ï 02 gÀAzÀÄ gÀxÉÆÃvÀìªÀPÀÆÌ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, UÀÄA¥ÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ
ªÀÄÄAZÉ C£Á¢ PÁ®¢AzÀ®Æ
EwºÁ¸ÀzÀ°è, EzÀÄ JgÀqÀ£Éà DZÀgÀuÉAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè zsÁ«ÄðPÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ªÉ.
¨ÁjUÉ eÁvÁæ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ Cwà K¦æ¯ï 02 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀgÀÄ F ¸ÀÄvÀÛ®Æ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀgÀ DZÀj¸À®Ä ¸ÀA¸ÁÜ£À ¤zsÀðj¹zÉ
qÁ. C¥ÁàfAiÀĪÀgÀÄ PÀÈvÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀ°gÀĪÀgÀÄ. ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼ÀV¹zÀgÀÄ. CzÉÃ
«dæA¨sÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉʨsÀªÀ¢AzÀ UÀzÀÄÝUÉUÉ «±ÉÃμÀ ¥ÀÆeÉ C©üμÉÃPÀ CzÃÉ ¢Ã£À 18£ÃÉ ±vÀ ªÀ iÀ Á£zÀ À ¸AÀ vÀ EAzÀÄ £ÀAzÁ¢Ã¥À JAzÀÄ GZÁÒ¬Ä J¼ÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÆ ©üÃPÀgÀ gÉÆÃUÀzÀ «gÀÄzÀÞ
ªÄÀ vÄÀ Û UÄÀ gÄÀ ¥ÁzÀ ¥ÆÀ eÉ EvÁå¢ ²Ãæ ±gÀ tÀ §¸ªÀ ÃÉ ±éÀgÄÀ ¨¼É VÀ ¸ÄÀ wÛzÝÀ PÀgÉAiÀįÁUÀÄwÛzÉ. gÀxÉÆÃvÀìªÀPÉÌ
PÀÆqÀzÉÃ, ¸ÀgÀ¼ÀvɬÄAzÀ £AÀ zÁ¢Ã¥À ºÁUÆÀ PÄÀ A¨Às ¥ÆÀ eÉ ¥ÀÆeÉ ¸À°è¸ÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä EzÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀgÀ eÁvÁæ ºÉÆÃgÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀ
£qÀ AÉ iÄÀ °z.É 18 £ÃÉ ±vÀ ªÀ iÀ Á£zÀ °À è zÉêÀjUÉ PÀÄA¨sÀ ¥ÀÇeÉAiÀÄ£ÀÄß
£ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. «ÃgÀ±ÉʪÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ DgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß zÉÆA¢UÉ PÉÊeÉÆÃr¸ÀĪÀÅzÀÄ

°AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ°è ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæwAiÉƧ⠣ÁUÀjPÀ£À

¸ÁªÀ£ÀÄß ªÉÆÃPÀëªÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀvÀðªÀåªÁVzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.

£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ: dUÀzÉêÀ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ UÉ®ªÀÅ PÉÆëqï-19 ®¹PÉ AiÀÄĪÀw ¥ÀvÉÛUÉ ªÀÄ£À«
¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ²Ã®ªÀAvÀ ¸À®ºÉ
¥ÀmÁQ ¹r¹, ¹» PÀ®§ÄgÀV: eÉêÀVð vÁ®ÆQ£À
ºÀAa ¸ÀA¨sÀæ«Ä¹zÀgÀÄ. PÀ®§ÄgÀV: UÀÄ®§UÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄ, UÀÄgÀÆf
£ÀÆvÀ£À ªÁqÀð ¸ÀzÀ¸Àå PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ºÀgÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ 16 ªÀµÀðzÀ
dUÀzÉêÀUÉ ºÁgÀ ºÁQ ºÁUÀÆ J£ïJ¸ïJ¸ï WÀlPÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è
C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄvÀÄÛ DzÀ±Àð AiÀÄĪÀwAiÀiÁzÀ PÀÄ. ©üêÀĨÁ¬Ä
£ÀUÀgÀUÀ¼À°è PÉÆëqï-19 PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈw C©üAiÀiÁ£À
ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¸ïÌ «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀ£ÀÆßgÀ EªÀgÀÄ

UÀÄgÀÆf PÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÁtÂdå ¥ÀzÀ« 2021gÀ ¥sɧæªÀj 25 gÀAzÀÄ
ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ CzsÀåPÀë PÀ¯ÁåtPÀĪÀiÁgÀ
²Ã®ªÀAvÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ¨É½UÉÎ 5 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ
PÀqÁØAiÀĪÁV PÉÆëqï ®¹PÉ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁ¸ïÌ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ
CAvÀgÀ PÁ¥ÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ PÉÆëqï
©eɦ CzsÀåPÀë ªÀĺÁªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ
JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.
Ct«ÃgÀ EAV£À±ÉnÖ, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ
¥Àæw ¤vÀå DUÁUÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒªÁV
±ºÀ Á¨Áz:À £UÀ gÀ ¸À ¨À AÉs iÄÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ PÀZÉÃj «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ £ÀgÉÃAzÀæ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄÄRåªÁV ¸Áå¤mÉÊdgï JAzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀ£ÀÆßgÀ
vÀgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ JAzÀÄ
ªÁqÀð £ÀA.18gÀ PZÀ ÃÉ jAiÄÀ ¸¨À Ás AUtÀ z°À è ªÀªÀiÁð, £ÁUÀgÁd ºÉýzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ eÉêÀVð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ
ZÀÄ£ÁªÀuÁ JtÂPÉ
¸ÀzÀ¸Àå ¤zsÀ£ÀgÁzÀ PÁAiÀÄð £ÀqɬÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÄîVj, ZÀAzÀæPÁAvÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ªÀÄvÀÄÛ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀUÀ¼À zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.
PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁj d£ÀjUÉ PÉÆëqï PÀÄjvÀÄ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
»£É߯ÉAiÀÄ°è vÉgÀªÁVzÀÝ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï ¸ÀÄgÉñÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, ¦J¸ïL UÉƧÆâgÀPÀgï, ¤AUÀtÚ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250 AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ
ªÀªÀiÁð ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è AiÀÄ®èªÀÄä, wgÀĪÀįÉñÀ ªÀiÁ¸ïÌUÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ «vÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ
G¥ÀZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁj ¸ÉÃjzÀAvÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ºÀļÀUÉÆüÀPÀgï, JvÀÛgÀ 4 Cr EzÀÄÝ, UÉÆâü ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ
±ÀªÀıÉÆÃ¢Ý£ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UÀÄgÀÆf ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ ªÀÄÄR ºÁUÀÆ ªÉÆ£ÀZÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, zÀ¥Àà£ÉAiÀÄ
©eɦ C¨sÀåyð ¥ÀmÉïï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÇ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ PÀÄA¨ÁgÀ, «zÁå®AiÀÄzÀ J£ïJ¸ïJ¸ï ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀiÁ¢üPÁj ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß
ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁj EzÀÝgÀÄ. PÀÄ.¸À©ºÁ ºÉZï.J¸ï., G¥À£Áå¸ÀPÀgÁzÀ eÉÆåÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ.
dUÀzÉêÀ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ §¸ÀªÀgÁd PÉÆ®Æègï gÀ« gÁoÉÆÃqÀ, gÀAUÀzÁ¼À, w沯ÁzÉë, ¸À«vÁ, ±ÁæªÀtÂ,
JtÂPÉ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀĺÁ£ÀAzÁ, CZÀð£Á ¥Ánïï, eÉÆåÃw
CªÀgÀÄ dAiÀÄUÀ½¹zÁÝgÉ. ¹zÁæªÀÄ PÀĸÁ¼É, zÀvÁÛ »gÉêÀÄoÀ, ¸ÀĪÀÄ£ï, GµÁ, ±ÁAvÀ¥Áà, ªÀ¹ªÀiï
ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ.
dUÀzÉêÀ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ ¥sÀAqï, «gÉñÀ§AzÀ½î,

CªÀgÀÄ 355 ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀĺÁzÉêÀ F AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ PÉA¥ÀÄà §tÚzÀ mÁ¥ï, ºÀ¹gÀÄ ºÀtÚzÀ
ZÀÆrzÁgÀ ¥ÁåAmï ºÁUÀÆ ©½ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢
¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, vÀªÀÄä ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ UÉƧÆâgÀPÀgï, ¸ÀAdAiÀÄ «Ä²ævÀ NqÀt zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. F PÀÄjvÀÄ eÉêÀVð
¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ
¥Àæw¸Àà¢üð PÁAUÉæ¸ï ªÁqÀð £ÀA. 18PÉÌ PÉÆÃgÉ, eÉÆåÃw vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. AiÀÄĪÀwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w
¹PÀÌ°è PÀÆqÀ¯Éà eÉêÀVð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ
C¨sÀåy𠲪Á£ÀAzÀ vÉgÀªÁVzÀÝ MAzÀÄ ±ÀªÀiÁð, dAiÀIJæà DgÀPÀëPÀ G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀ PÀZÉÃjUÉ w½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ
CªÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ.
CA§tÚ zÉÆgÉ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ £ÀqÉzÀ ¸ÀÆr,§¸ÀªÀgÁd
£ËPÀgÀgÀ ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀjºÁgÀPÉÌ MvÁÛAiÀÄ
CªÀjAzÀ 100 ªÀÄvÀUÀ¼À
PÀ®§ÄgÀV: £ÀUÀgÀPÉÌ DUÀ«Ä¹zÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ
CAvÀgÀ¢AzÀ UɮĪÀÅ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ð ¦.gÀ«PÀĪÀiÁgï CªÀjUÉ
f¯Áè ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë gÁdÄ
¸Á¢ü¹zÁÝgÉ. ²ªÁ£ÀAzÀ ¯ÉÃAUÀn CªÀgÀÄ 371(J) PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀzÀ
£ËPÀgÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄ£À«
CA§tÚ zÉÆgÉ CªÀjUÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ.

255 ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ ®©ü¹zÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è

615 ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ

ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, 5

ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃmÁUÉ

©¢ÝªÉ.

¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉUÉ £ÀqɹzÀgÀÄ. EzÉà G¥ÀZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ©gÁzÁgÀ,CgÀÄt
G¥ÀReÁ£É PÀZÉÃjAiÀÄ ¥ÀlÖtPÀgï,¢£ÉñÀ U˽,
¨sÀzÀævÁ PÉÆoÀr¬ÄAzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è UɮĪÀÅ §ÄzsÀªÁgÀ ©eɦ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ WÀAn, F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ
ªÀÄvÀAiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß CtÚ¥Àà zÀ¸ÁÛ¥ÀÇgÀ,²æÃzsÀgÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ UÉÆüÀ¸ÁgÀ, ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå
©V ¥ÉÇ°Ã¸ï ¸Á¢¹ü zÀ ©e¦É C¨åÀsyð C¨sÀåyð dUÀzÉêÀ eÉÆö ¸ÉÃjzÀAvÉ ªÀÄoÀ¥Àw, C§Äݯï CfêÀiï, CuÁÚgÁªÀ
§AzÉÆç¸ÀÛzÉÆA¢UÉ EvÀgÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. ºÁ¨Á¼ÀPÀgÀ, §¸ÀªÀgÁd §¼ÀÆAqÀV, ¸ÀwñÀ
dUÀzÉêÀ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ ¸ÀĨÉÃzÁgÀ CªÀgÀÄ ¸ÀdÓ£ï, ªÀiÁºÀ«ÃgÀ PÁ¸Àgï EzÀÝgÀÄ.

CªÀgÀ£ÀÄß ¸À£Á䤹, UɮĪÀÅ ¸Á¢ü¹zÁÝgÉ.

¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß UÀįÁ® JgÀa,

01-April-2021 UÀÄgÀĪÁgÀ ¸ÀƦü ªÀiÁUÀð ¥ÀÄl -2

GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÁªÀÄUÁj ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÆ ¸ÀºÀPÀj¹ “UÁæªÀÄ PÁAiÀÄPÀ «ÄvÀæ”
¥ÁægÀA¨sÀPÉÌ ©üêÀiï D«Äð DUÀæºÀ
ºÀÄzÉÝUÉ Cfð DºÁé£À
±ÀºÁ¥ÀÅgÀ: vÁ®ÆQ£À ²gÀªÁ¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw
C¢üPÁgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼ÀÄ P®À §ÄgVÀ : ªÄÀ ºÁväÀUÁA¢ü UÁªæ ÄÀ ¥AÀ ZÁAiÄÀ vUÀ ¼À °À è
PÀ¼ÉzÀgÀÆ §qÀ d£ÀjV¯ïè GzÉÆåÃUÀ SÁwæ
AiÉÆÃd£É ®¨sÀåªÁUÀÄwÛ®è DPÉÆæñÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹ £gÀ ÃÉ UÁ AiÆÉ Ãd£AÉ iÄÀ r ªiÀ ÁvæÀ “UÁªæ ÄÀ PÁAiÄÀ PÀ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄrAiÀÄ°è d£ÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ
¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ JAzÀÄ ©üêÀiï D«Äð AiÀiÁzÀVj P®À §ÄgVÀ f¯AèÉ iÄÀ UÁªæ ÄÀ «Äv”æÀ g£À ÄÀ ß £ÃÉ ªÄÀ PÀ
f¯Éè G¸ÀÄÛªÁj JAzÀÄ ²ªÀÅ DAzÉÆïÁ
DUÀ滹zÁÝgÉ. ¥AÀ ZÁAiÄÀ wU¼À °À è “UÁªæ ÄÀ ªiÀ Áq¯À ÁUÄÀ vzÛÀ .É UÁªæ ÄÀ

PÁAiÄÀ PÀ «Äv”æÀ ºÄÀ zÝÉU¼À À PÁAiÄÀ PÀ «ÄvjæÀ UÉ ªiÀ Á¹PÀ

¨wÀs ð ªiÀ Áq®À Ä CºðÀ 6,000 gÆÀ .U¼À À UËgªÀ zÀ £Às À

F PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï C©üªÀÈ¢Þ ªÄÀ »¼Á C¨åÀsyðU½À AzÀ ¤Ãq¯À ÁUÄÀ vzÛÀ .É CªgÀ À
C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÀgÉ ¸ÀA¥ÀPÀðPÉÌ ¹UÀÄwÛ®è,
§qÀªÀgÀ UÉƼÀÄ PÉüÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ ©üêÀiï ªiÀ ÁvæÀ Cfð DºÁ¤é ¸¯À ÁVzÉ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
D«Äð AiÀiÁzÀVj f¯Éè G¸ÀÄÛªÁj DUÀ滹zÀgÀÄ.
JAzÄÀ P®À §ÄgVÀ f¯Áè DzjÀs ¹ 5,000 gÆÀ .
§qÀ d£ÀjUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É
CrAiÀÄ°è PÉ®¸À PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¥AÀ ZÁAiÄÀ vï ªÄÀ ÄRå U¼À À ªgÀ UÉ É ¥ÆÉ Ãæ vÁºì À
GUÀæªÁzÀ ºÉÆÃgÁl C¤ªÁAiÀÄð JAzÀÄ JZÀÑjPÉ
¤ÃrzÁÝgÉ. P®À §ÄgVÀ : «zÄÀ åvï-¨Áålj ªÁ¶ðPªÀ ÁV CAzÁdÄ 7 ªÄÀ ÄA§gÄÀ ªÀ ¢£UÀ ¼À °À è PÁAiÄÀ ð¤ªÁðºPÀ À C¢Pü Áj z£Às À ¥qÀ AÉ iÄÀ §ºÄÀ zÁVz.É

d£À¥ÀzÀ £ÀÈvÀå ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÁ°vÀ ªÁº£À UÀ ¼À £À ÄÀ ß ®PëÀ PÆÉ Ãn gÆÀ . ªåÀ¬Ä¸ÄÀ wzÛ .É ¸ÁªðÀ d¤PgÀ ÄÀ ¥jÀ ¸gÀ À ¸ßÉ Ã» qÁ. ¢°Ã±ï ¸Á¹ CªgÀ ÄÀ C¨åÀsyðAiÄÀ Ä ¥jÀ uÁªÄÀ PÁj
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÀªÉÆò ZÁ®£É
§¼¸À ÄÀ ªÅÀ zgÀ À ªÄÀ Æ®PÀ ªÁAiÄÀ Ä ¥AÀ iiÀ ÁðAiÄÀ EAz£Às À ªÁº£À UÀ ¼À À §¼¸À ÄÀ ªÀ ªÄÀ Æ®PÀ w½¹zÁÝg.É ¸AÀ ªºÀ £À À P˱®À å, GvªÛÀ ÄÀ
PÀ®§ÄgÀV: £ÀUÀgÀzÀ qÁ.J¸ï.JA ¥ÀArvÀ
gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ°è EwÛÃZÉUÉ £ÀlgÁeï ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ªiÀ Á°£åÀª£À ÄÀ ß ¤AiÄÀ Aw¸æ ®À Ä §¼PÀ ¬É ÄAzÀ ¥jÀ ¸gÀ ªÀ ÅÀ ¥jÀ ¸gÀ À PÁ¼fÀ vÆÉ Ãj¸¨À ÃÉ QzÉ ªÄÀ »¼Á C¨åÀsyðU¼À À P¤À µ×À £ÁAiÄÀ PvÀ éÀ UÄÀ t ºÁUÆÀ
¸ÀAVÃvÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀw¬ÄAzÀ
DAiÉÆÃf¹zÀ PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ d£À¥ÀzÀ ¥wæÀ AiÆÉ §âgÆÀ ¸ºÀ PÀ jÀ ¸¨À ÃÉ PÄÀ PÁ¥Áq§À ºÄÀ zÄÀ eÆÉ vUÉ É JAzgÀ ÄÀ . «zÁåºðÀ vÉ 10£ÃÉ vgÀ UÀ wÀ AiÄÀ °è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ
£ÀÈvÀå ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß «zsÁ£À
¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸Àå ±À²Ã¯ï f £ÀªÉÆò CªÀgÀÄ JAzÄÀ ¸ÁjUÉ E¯ÁSAÉ iÄÀ DyðPÀ G½vÁAiÄÀ ªÅÀ GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸AàÀ ¢¸ÄÀ ªÀ UÄÀ t®PtëÀ U¼À £À ÄÀ ß
GzÁÏn¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀAAiÉÆÃdPÀ ¢£ÉñÀ
£ÁAiÀÄPï £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀÈvÀå PÀ¯Á«zÀjUÉ ¸À£Á䤹 C¥gÀ À ¸ÁjUÉ DAiÄÀ ÄPÛÀ (¥jÀ ¸gÀ À ªiÀ Áq§À ºÄÀ zÄÀ . »ÃUÁV «.n.AiÄÀ Ä. ¥Ázæ ÃÉ ²PÀ ¤zÃÉ ð±PÀ À C¨åÀsyðAiÄÀ Ä ¢£ÁAP:À ºÆÉ A¢g¨À ÃÉ PÄÀ .
UËgÀ«¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
ªÄÀ vÄÀ Û E-Dq½À v)À ²ªgÀ Áeï ¥mÉ ÆÉ Ãæ ¯ï, r¸ÃÉ ¯ï DzÁs jvÀ qÁ.§¸ªÀ gÀ Ád UÁzUÀ É CªgÀ ÄÀ 1.1.2021PÌÉ C£¬éÀ ĸÄÀ ªAÀ vÉ UÁªæ ÄÀ PÁAiÄÀ PÀ «ÄvgæÀ £À ÄÀ ß
F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è gÁdå ªÀÄ»¼Á PÁAUÉæ¸ï WÀlPÀzÀ
G¥ÁzsÀåPÉë gÉÃtÄPÁ ¨Á§ÄZÀªÁít, °AUÀgÁeï ©.¥Ánî CªgÀ ÄÀ ºÃÉ ½zgÀ ÄÀ . ªÁº£À UÀ ¼À À §¼PÀ É ¤°¹è , ªiÀ Áv£À Ár, «zÁåyðU½À UÉ vÁªÅÀ Cfð ¸°À ¸è ÄÀ ªÀ MAzÄÀ ªµÀ ðÀ zÀ Cª¢À Uü É
vÁgÀ¥sÉÊ®, ¥Àæ¢Ã¥ï ¨sÁªÉ, J.©. ºÉƸÀªÀĤ,
gÁªÀÄÄ gÉrØ, ªÀÄ£ÉÆúÀgï ©gÀ£ÀÆgÀ, wæ±ÁAPÀ ZÁfðAUï ¸Ë®¨åÀsªÅÀ ¼îÀ PÃÉ ª®À ²PtëÀ ¤ÃrzgÀ É UÁªæ ÄÀ ¥AÀ ZÁAiÄÀ wAiÄÀ °è DAiÄÉ Ì ªiÀ Áq¯À ÁUÄÀ ªÅÀ zÄÀ .
¥Ánïï, UÀuÉñÀ mÁUÉÆÃgï, CA©PÁ C¯ÉÆè½î
PÁAiÀÄðzÀ²ð C²é¤ ¸Àwñï gÁA¥ÀÅgÀ EzÀÝgÀÄ. P®À §ÄgVÀ AiÄÀ «±éÃÉ ±égÀ AÀ iÄÀ å ªÁº£À UÀ ¼À £À ÄÀ ß ¸ÁªðÀ d¤PgÀ ÄÀ ¸Á®zÄÀ . CªjÀ UÉ ¥jÀ ¸gÀ À ªÄÀ ºÁväÀUÁA¢ü £gÀ ÃÉ UÁ MAzÄÀ ªµÀ ðÀ zÀ £AÀ vgÀ À UÁªæ ÄÀ

vÁAwPæ À «±é«À zÁå®AiÄÀ zÀ ºaÉ £Ñ À jÃwAiÄÀ °è §¼¸À ¨À ÃÉ PÄÀ PÁ¼fÀ , ¸ÁªiÀ ÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj AiÆÉ Ãd£AÉ iÄÀ r QAæ iiÀ Á²Ã® ¥AÀ ZÁ¬ÄwU¼À À ªiÀ Á£ªÀ À

¥Ázæ ÃÉ ²PÀ PZÀ ÃÉ jAiÄÀ JAzÄÀ ¸®À ºÉ ¤ÃrzgÀ ÄÀ . PÄÀ jvÄÀ CjªÅÀ ªÄÀ Ær¸¨À ÃÉ PÄÀ . eÁ§PÁqïð ºÆÉ A¢g¨À ÃÉ PÄÀ . ¢£UÀ ¼À À ¸ÈÀ d£,É zÁR¯ÁwU¼À À

¸¨À Ás AUtÀ z°À è §ÄzªÀs ÁgÀ EAvºÀ À PÁAiiÀ ÁðUÁgUÀ ½À AzÀ ªAÀ iÆÉ Ã«Äw 1-1-2021 ¤ªðÀ ºuÀ É ¸ÃÉ jzAÀ vÉ

¸ÁjUÉ E¯ÁS,É «.n.AiÄÀ Ä P®À ĶvÀ ªÁAiÄÀ Ä ªiÀ Á°£åÀ «zÁåyðU½À UÉ ºZÉ ZÑÉ ÄÀ Ñ PÌÉ C£¬éÀ ĸÄÀ ªAÀ vÉ 45 ¤U¢À ¥rÀ ¸¯À ÁzÀ dªÁ¨ÁÝ-

¥Ázæ ÃÉ ²PÀ PZÀ ÃÉ j ªÄÀ vÄÀ Û PÄÀ jvÄÀ FUÁU¯À ÃÉ ¸ÄÀ ¦Ãæ A ¸AÀ ±ÆÉ Ãz£Às AÉ iÄÀ °è vÆÉ qUÀ ®À Ä ªµÀ ðÀ «ÄÃjg¨À ÁgzÀ ÄÀ . jU½À UÉ C£ÄÀ UÄÀ tªÁV CªgÀ À

¸ÁßvPÀ ÆÉ ÃvgÛÀ À PÃÉ AzæÀ PÆÉ Ãmï𠸺À À DvAÀ PÀ £gÉ ªÀ ÁU°À zÉ JAzÄÀ CªgÀ ÄÀ Z£É ÁßV NzÄÀ ªÄÀ vÄÀ Û §gºÀ À PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß

ºÁUÆÀ ¥ÆÀ då zÆÉ q¥ØÀ àÀ ªåÀP¥ÛÀ rÀ ¹, ¥jÀ ¸gÀ zÀ À C©¥ü ÁAæ iÄÀ ¥lÀ ÖgÄÀ . §®ªè gÀ ÁVg¨À ÃÉ PÄÀ . UÁªæ ÄÀ ªiÀ Ë®åªiÀ Á¥£À À ªiÀ Ár

C¥àÀ EAf¤AiÄÀ jAUï ªÄÉ Ã¯ÁUÄÀ wgÛ ÄÀ ªÀ ºÆÉ gÉ «.n.AiÄÀ Ä.£À ¸ºÀ À ¥Ázæ Ás å¥PÀ À PÁAiÄÀ PÀ «ÄvæÀ ºÄÀ zÝÉUÉ Cfð CªgÀ £À ÄÀ ß ªÄÀ ÄAzÄÀ ª-À

PÁ¯ÃÉ dÄ P®À §ÄgVÀ EªÅÀ U¼À À ¤AiÄÀ AvtæÀ PÌÉ ¸PÀ ÁðgUÀ ½À UÉ JA.¹.ªÄÀ oï CªgÀ ÄÀ ¸°À ¸è ÄÀ ªÁUÀ DAiiÀ Á UÁªæ ÄÀ j¸ÄÀ ªÀ CxªÀ Á vUÉ zÉ ÄÀ

¸AÀ AiÄÀ ÄPÁ±Û AæÀ iÄÀ z°À è “«zÄÀ åvï ¸ÆÀ a¹z.É ªÁAiÄÀ Ä ªiÀ Á°£åÀ PÁAiiÀ ÁðUÁgÀ «µAÀ iÄÀ ¥AÀ ZÁ¬ÄwU¼À À ªÁå¦AÛ iÄÀ °è ºÁPÄÀ ªÀ §UÎÉ f¯Áè ªÄÀ lzÖ À

ZÁ°vÀ ªÁº£À UÀ ¼À À ¸ÄÀ ¹ÜgvÀ É «ZÁgªÀ ÁV P®À §ÄgVÀ f¯èÉ PÄÀ jvÄÀ ªiÀ Áv£À ÁrzgÀ ÄÀ . ªÁ¹¸ÄÀ ªÀ C¨åÀsyðU¼À ÄÀ DAiÄÉ Ì ¸«À ÄwAiÄÀ Ä ¤zðÀs -

ºÁUÆÀ ZÁfðAUï ¸Ë®¨åÀsU¼À À ¸ÃÉ jzAÀ vÉ gÁdåzÀ MlÄÖ PÁAiÄÀ ðPªæÀ ÄÀ z°À è G¥À ªiÀ ÁvæÀ Cfð ¸°À ¸è ¨À ÃÉ PÄÀ . j¸ÄÀ vzÛÀ .É CºðÀ C¨åÀsyðU¼À ÄÀ

C©ªü ÈÀ ¢Þ” PÄÀ jvÄÀ MAzÄÀ LzÄÀ f¯UèÉ ¼À £À ÄÀ ß PAÉ ¥ÄÀ ¸ÁjUÉ DAiÄÀ ÄPÛÀ ªÄÀ vÄÀ Û »jAiÄÀ C¨åÀsyðAiÄÀ Ä P¼À zÉ À ªÄÀ ÆgÄÀ vªÀ ÄÀ ä ªÁå¦AÛ iÄÀ UÁªæ ÄÀ

¢£zÀ À PÁAiiÀ ÁðUÁgÀ GzÁÏn¹ ª®À AiÄÀ U¼À AÉ zÄÀ (gqÉ ï ¥Ázæ ÃÉ ²PÀ ¸ÁjUÉ C¢Pü Áj ªµÀ ðÀ U¼À °À è (2018-19, ¥AÀ ZÁAiÄÀ wU¼À °À è Cfð

CªgÀ ÄÀ ªiÀ Áv£À ÁrzgÀ ÄÀ . ghÉ Æãï) UÄÀ gÄÀ w¹gÄÀ ªÀ §UÎÉ ©.£ÆÀ gÀ ªÄÀ ºªÀ ÄÀ äzï ¨Ás µÁ, 2019-20 ªÄÀ vÄÀ Û 2020- ¹Ãé PjÀ ¸ÄÀ ªÀ PÆÉ £AÉ iÄÀ ¢£À

¥mÉ ÆÉ Ãæ ¯ï, rø¯É ï EAz£Às À CªgÀ ÄÀ G¯ÃèÉ T¹ P¼À ªÀ ¼À À zÆÉ q¥ØÀ àÀ C¥àÀ EAf¤AiÄÀ jAUï 21) P¤À µ×À JgqÀ ÄÀ ªµÀ ðÀ U¼À ÄÀ 2021gÀ K¦¯æ ï 12 EgÄÀ vzÛÀ .É

DzÁs jvÀ ªÁº£À UÀ ¼À £À ÄÀ ß ªåÀP¥ÛÀ rÀ ¹zgÀ ÄÀ . PÁ¯ÃÉ f£À ¥ÁAæ ±ÄÀ ¥Á®g F AiÆÉ Ãd£AÉ iÄÀ r CPÄÀ ±®À

¸ÁzåÀsªÁzµÀ ÄÀ Ö §¼¸À ÄÀ ªÅÀ z£À ÄÀ ß ¨AÉ U¼À ÆÀ j£°À è EAz£Às À J¸ï.J¸ï.º¨É Áâ¼,À P®À §ÄgVÀ PÆÀ °PÁggÀ ÁV P®É ¸À C¨åÀsyðU¼À ÄÀ ªÄÀ wvÛ gÀ À ºaÉ £Ñ À
ªiÀ Á»wUÁV vªÀ ÄÀ ä UÁªæ ÄÀ
¤°¹è zgÀ ,É P®À ĶvÀ UÁ½¬ÄAzÀ g»À vÀ ªÁº£À UÀ ¼À £À ÄÀ ß ºZÉ ÁVÑ «¨Ás UzÀ À dAn ¸ÁjUÉ ¤ªðÀ »¹g¨À ÃÉ PÄÀ . ¥AÀ ZÁ¬ÄwAiÄÀ ¥AÀ ZÁ¬Äw
C©ªü ÈÀ ¢Ý C¢Pü ÁjU¼À £À ÄÀ ß
DgÆÉ ÃUåÀzÀ ªÄÉ Ã¯ÁUÄÀ ªÀ §¼¸À ¯À ÁUÄÀ wzÛ É JAzÄÀ ºÃÉ ½zÀ DAiÄÀ ÄPÛÀ ¹.ªÄÀ °Pè ÁdÄð£,À 2020-21£ÃÉ ¸Á°£°À è ¸AÀ ¥QÀ ð¸¨À ÃÉ PAÉ zÄÀ CªgÀ ÄÀ
20 ¸Á«gÀ ªiÀ Á£ªÀ À w½¹zÁÝg.É
zÄÀ µjàÀ uÁªÄÀ ª£À ÄÀ ß vqÀ UÉ lÀ Ö®Ä ²ªgÀ Áeï ©. ¥Ánî CªgÀ ÄÀ , «.n.AiÄÀ Ä PÁ¯ÃÉ f£À ¨ÆÉs ÃzPÀ -À ¢£UÀ ¼À À ¸ÈÀ d£É ªiÀ ÁrzÀ

¸ÁzåÀsªAÉ zgÀ ÄÀ . P®À §ÄgVÀ AiÄÀ °è EAvºÀ À ¨ÆÉs ÃzPÀ ÃÉ vgÀ À ¹§âA¢ ºÁUÆÀ

¨Ás gvÀ ªÀ ÅÀ PZÀ ÁÑ vÊÉ ®PÁÌV ªÁº£À UÀ ¼À À §¼PÀ É «g¼À ªÀ ÁVz.É «zÁåyðU¼À ÄÀ ¥Á¯ÆÉ ÎArzÝÀgÄÀ .

C¥ÉæAn¸ï²¥ï DzsÁjvÀ ¥ÀzÀ«UÀ½AzÀ ²PÀët PÉÃvÀæzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÁzsÀå

PÀ®§ÄgÀV: ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ²PÀët ±ÀgÀt§¸ÀªÀ «±Àé«zÁå®AiÀĪÀ£ÀÄß zÉñÀzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÁèX¹zÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À CrAiÀÄ°è P˱À®å ªÀÄvÀÄÛ C£ÉÃPÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ C£ÀÄPÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ, «zÁåyðUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ
C¥ÉæAn¸ï²¥ï DzsÁjvÀ ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ ¯Áf¹ÖPïì ¸ÉPÀÖgï CUÀvÀåvÉ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ ªÀÈwÛ
ªÀÄvÀÄÛ r¥ÉÇèªÀiÁ PÉÆøïðUÀ½AzÀ ¹Ì¯ï Pˤì¯ï ªÀÄÆgÀÄ PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß P˱À®åªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.
²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÁzsÀå. ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ.
¥ÀzÀ« ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ Prof Gayathri Harish,
²PÀët ºÀAvÀzÀ°è «zÁåyðUÀ½UÉ eÁÕ£ÀzÀ
eÉÆvÉUÉ ªÀÈwÛ P˱À®åUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛªÉ ¥ÉÇæ. UÀuÉñÀ ªÀiÁvÀ£Ár, F ªÀμÀð Head-Skilling in
JAzÀÄ P˱À®å C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀÄzÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ P˱À®å ªÀÄvÀÄÛ C¥ÉæAn¸ï²¥ï
¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢üãÀzÀ ¯Áf¹ÖPïì DzsÁjvÀ PÉÆøïðUÀ½UÉ ¥ÀæwQæAiÉÄ Schools and Academia
¸ÉPÀÖgï ¹Ì¯ï Pˤì¯ïzÀ ¥ÉÇæ. J¸ï UÀuÉñÀ CzÀÄãvÀªÁVzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50
C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ. «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G£ÀßvÀ ²PÀët Linkages, Logistics Sector
PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ zÉñÁzÀåAvÀ F PÉÆøïð
£ÀUÀgÀzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è C£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹ªÉ. ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ Skill Council P˱À®å ªÀÄvÀÄÛ
§ÄzsÀªÁgÀ ©©J ¯Áf¹ÖPïì, ©JAJ¸ï PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è
K«AiÉÄÃμÀ£ï ¸À«Ãð¸À¸ï ªÀÄvÀÄÛ Kgï ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è ºÉƸÀ D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæªÀÄÄR £ÀÆå£ÀvÉUÀ½ªÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÉÃj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. CPÁqÉ«Ä °APÉÃeï, ¯Áf¹ÖPïì ¸ÉPÀÖgï
PÁUÉÆÃð ªÀÄvÀÄÛ ¦f r¥ÉÇèªÀiÁ E£ï ¸ÀȶָÀÄvÀÛzÉ. «zÁåyðUÀ¼À°è eÁÕ£À ºÉaѹ, ¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ²PÀët
qÁmÁ ¸ÉÊ£ïì ¥sÁgï ¯Áf¹ÖPïì PÀÄjvÀÄ GzÀåªÀÄzÀ°è GvÀÛªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄlÖzÀ°è P˱À®å ªÀÄvÀÄÛ C¥ÉæAn¸ï²¥ï ¹Ì¯ï Pˤì¯ï ªÀÄÄRå¸ÉÜ ¥ÉÇæ. UÁAiÀÄwæ
DAiÉÆÃf¹zÀÝ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß §®UÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ DzsÁjvÀ PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸À®Ä
GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ, JAzÀgÀÄ. ¤zsÀðj¹zÉ. «±Àé«zÁ央AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjÃ±ï ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.
«zÁåyðUÀ¼À P˱À®å ¥ÀjZÀ¬Ä¸À®Ä PÁ¯ÉÃdÄUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀ
²PÀët ¤Ãw ªÀÄvÀÄÛ JAJZïDgïr «zÁåyðUÀ½UÉ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ PÀÄ®¸ÀaªÀ
ºÉƸÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÉ. ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð GzÉÆåÃUÀPÉÌ ¹zÀÞgÀ£ÁßV¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ²PÀët ºÀAvÀzÀ°è qÁ.C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ©qÀªÉ ¸ÁéUÀw¹,
C¥ÉæAn¸ï²¥ï DzsÁjvÀ PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ
«zÁåyðUÀ½UÉ P˱À®å ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛ G£ÀßvÀ ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼ÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ PÀÄ®¥Àw «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è F PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß
ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ.
eÁÕ£ÀzÀ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß GvÁࢸÀÄwÛªÉ. qÁ. ¤gÀAd£ï « ¤¶×, vÀªÀÄä ¥ÁægÀA©ü¸À®Ä «« PÀįÁ¢ü¥Àw ¥ÀÆdå

«zÁåyðUÀ¼À°è P˱À¯ÁåzsÀjvÀªÁV CzsÀåQëÃAiÀÄ ¨sÁµÀtzÀ°è, ±ÀgÀt§¸ÀªÀ qÁ. ±ÀgÀt§¸ÀªÀ¥Àà C¥Áàf ªÀÄvÀÄÛ ««

PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁV ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ©JAJ¸ï «±Àé«zÁå®AiÀĪÀÅ »AzÀĽzÀ PÀÄ®¥Àw qÁ.¤gÀAd£ï «. ¤¶× CªÀgÀÄ

PÉÆgÀvɬÄzÉ. P˱À®å DzsÁjvÀ ²PÀëtzÀ K«AiÉÄÃμÀ£ï ¸À«Ãð¸À¸ï ªÀÄvÀÄÛ Kgï ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ P˱À®å ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃrzÀ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ.

PÉÆgÀvɬÄAzÁV, «zÁåyðUÀ½UÉ PÁUÉÆÃð PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ C¥ÉæAn¸ï²¥ï DzsÁjvÀ PÉÆøïðUÀ¼À£ÀÄß «« ¸ÀªÀÄPÀÄ®¥Àw qÁ. « r ªÉÄÊwæ,
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À PÀÄ®¸ÀaªÀ qÁ.
GzÀåªÀÄPÉÌ ¹zÀÞgÁV¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀzÀ ¨ÁjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÄÝ, F ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ F ¨sÁUÀzÀ d£ÀgÀ °AUÀgÁeï ±Á¹Ûæ, rãï, qÁ. ®Qëä
¥ÁnÃ¯ï ªÀiÁPÁ, ©¹£É¸ï ¸ÀÖrøï
PÉÆgÀvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ. “ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁV ¥ÀzÀ«¥ÀǪÀð ¸Ë¨sÁUÀåªÁVzÉ JAzÀgÀÄ. rãï, qÁ.J¸ï. JZï ºÉÆ£Àß½î EvÀgÀgÀÄ
G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.
¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ PÉÆøïð ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÝ F PÉÆøïðUÀ¼ÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ

¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ±ÉæÃAiÀĸÀÄì ±ÀgÀt§¸ÀªÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄPÉÌ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß

¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è «zÁåyðUÀ¼À°è PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸À®ÄèvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ. ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVªÉ.

Edited & Published By: Sajid Ali At, Printed at G.G. Printers & Traders, Plot No. 86/1 & 87/1, SSV Kodla Colony, Press Club Campus, Kusnoor Road, Kalaburagi-585106


Click to View FlipBook Version
Previous Book
η βιβλιοθηκάριος της Βασόρας
Next Book
term 2 PIBG activities