The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ismetpozder, 2019-05-16 05:19:46

Školski list Neretva-Glavatičevo

NERETVA 19

List učenika Osnovne škole „Glavatičevo“

Glavatičevo, maja 2019.god.
Godina XXI, broj 22

List učenika Pred nama je novi broj školskog lista Sadržaj :
Osnovne škole „Glavatičevo“  Rijeĉ urednika
„Neretva“. Nadamo se da de vam se sadržaj  Rijeĉ direktorice
Tel./fax: 036/739-044  Vremeplov
Lista svidjeti. Ako vam se svidi, radujte se  Iz naših klupa
e-mail: [email protected]  Sekcije
sljededem broju. Ako nije, obavijestite nas o  Izlet u Mostar i Neum
Direktorica:  Vijeće uĉenika
Munira Šurković čemu biste željeli da pišemo još. Svoje  Najbolji uĉenici
 Vesela stranica
Sekretar: prijedloge, primjedbe, radove i pohvale
Vahida Hebibović Naslovna i zadnja strana:
možete predati uredniku, a mi demo Belma Lulić, pedagogica
Glavni urednik: i Adila Jazvin
Ismet Pozder razmotriti i uvrstiti vaše ideje u List.
Fotografije:
DTP: Pokušali smo izabrati ono najinteresantnije i Almira Hebibović, IX
Ismet Pozder Adnan Ćesir, VIII
najbolje. Nastojali smo prikazati sve Aida Mustafić
Redakcija: Anel Landžo, VII
Belma Lulić događaje vezane za našu školu, a aktivnosti Dženeta Ĉorbadžić
Damir Fejzagić Ismet Pozder
je bilo na pretek. Učestvovali smo na Armin Tabaković, VI
Iner Alić Aid Kašić, IX
takmičenjima, testiranjima, Haris Halilović, IX

manifestacijama, literarnim konkursima i

volonterskim akcijama.

U maju putovali smo na planirani izlet u

Mostar, a čim bude lijepo vrijeme, idemo u

Neum na ekskurziju.

Bliži se kraj školske godine. Radimo na

pripremanju školske priredbe koja de se

održati u četvrtak, 23.5.2019. godine.

Stranice našeg Lista su otvorene za sve vas.

Pišite, šaljite nam svoje radove i fotografije.

Srdačan pozdrav !!!

2.

Naša Škola se prijavila na uĉešće u Faza 3 - Korak po korak do Eko-škole u našoj školi
MeĊunarodnom programu Eko-škola, te je i prošla (osnivanje odbora Eko-škole; ocjena stanja okoliša,
u prvoj grupi osnovnih škola iz BiH i tako dobila plan djelovanja- izrada program, praćenje stanja i

status kandidata. Pravilan odnos prema prirodi i ocjenjivanje, rad prema nastavnom programu,
svojoj i okolini se odgaja i uĉi. U implementaciji obavještenje javnosti i ukljuĉivanje medija od
strane škole, usvajanje eko-kodeksa škole, kreiranje
planiranih aktivnosti za dobijanje certifikata
pomaţe nam FEE operater za BiH: Inkubator eko-zastave);
društvenih inovacija „Munja“. Upoznajmo se o Faza 4 - Eko-zastava u dvorištu naše škole!
Faza 5 - Vođenje projekta (koordinacija projektnih
detaljima projekta... aktivnosti, praćenje progresa u školi i izvještavanje
Program Eko-škole je jedan unificirani obrazovni
program odgoja i obrazovanja za okoliš za o realizaciji projektnih aktivnosti, finansijsko
obrazovne institucije (vrtiće, osnovne i srednje
škole). Zadaća Eko-škole je odgojiti današnje upravljanje projektom)
naraštaje osjetljivima na pitanje okoliša, jer će Osnovna škola je prošla program Eko-škole,
upravo oni donositi odluke o razvoju društva u prihvata ga za koncept svog ţivljenja i nakon
ovom stoljeću. Škole koje proĊu program Eko- završetka projekta, te ostaje biti primjer svome
škole, dobivaju uglednu „zelenu zastavu“ i bivaju okruţenju kroz ispravan odnos prema okolišu kako
ukljuĉene u meĊunarodnu mreţu Eko-škola, kojih na nivou MZ Glavatiĉevo, tako i na nivou Općine
za sada ima oko 6000 u Evropi. Kada BiH potpiše
sporazum o pristupanju meĊunarodnom programu Konjic.
FEE, škole koje proĊu kroz pilot program će biti
već pripremljene za ukljuĉenje u meĊunarodnu
mreţu Eko-škola, a do tada, bit će primjer u svojoj

lokalnoj zajednici ispravnim odnosom prema
okolišu u svim segmentima ţivljenja škole.

Specifiĉni ciljevi projekta:
1.Upoznati uĉenike i sve uposlenike škole sa
meĊunarodnim programom Eko-škola;
2.Motivirati uĉenike i uposlenike škole da daju
liĉni doprinos realizaciji programa Eko-škola u
njihovoj školi;
3.Ugraditi odgoj i obrazovanje za okoliš u
svakodnevni ţivot škole;
4. Povezati našu školu u realizaciji programa Eko-
škola sa drugim školama na podruĉju Federacije

BiH kroz razmjenu iskustava i ideja u projektu.
U namjeri postizanja specifiĉnih ciljeva projekta,
te ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u
odabranoj u našoj, kroz pilot program Eko-škola
bit će korištene metode koje su uobiĉajene za ovaj

program. Kroz pilot program planiraju se realizirati
ciljane aktivnosti kroz sljedećih pet faza:
Faza 1 - Priprema projekta (poĉetni sastanak,

prezentacija projekta);
Faza 2 - Naše škole – Eko-škole, šta to znači?

(Priprema i realizacija prezentacija programa Eko-
školu za nastavno i vannastavno osoblje,
prezentacija programa Eko-škola za uĉenike);

Pripremila, pedagogica Belma Lulić 3.

Dana, 24. maja 2018.god. sveĉano je obiljeţen Dan Dana, 25.6.2018.god. naša uĉenica Adna Ćesir, uĉenik
škole. Tom prilikom odrţana školska priredba. generacije naše škole za 2017/18.godinu, prisustvovala je
Voditeljica je bila Sanita Bahtijar. Iz štampe izišao dodjeli nagrada i priznanja uĉenicima generacije osnovnih
školski list "Neretva". Školu posjetio ministar škola sa podruĉja HNK. Poklone i nagrade uruĉio je
Obrazovanja, nauke kulture i sporta, gospodin Rašid ministar obrazovanja, nauke kulture i sporta prof. dr. Rašid
Hadţović. Za uĉenika generacije proglašena uĉenica Hadţović, a 28.6.2018.god. naĉelnik općine gosp. Emir
Adna Ćesir. Bubalo uruĉio je uĉenicima generacije pohvale i novĉane

nagrade.

Dana, 7.6.2018.godine na literarnom konkursu raspisanom
povodom Dana općine Konjic. Naša uĉenica Adna Ćesir

osvojila je prvo mjesto.

Dana, 6.9.2018.god. poĉela je nova školska
2018/19.godina. Nastavni proces odvija se u dva školska
objekta i to u centralnoj školi u Glavatiĉevu i u podruĉnoj
školi u Odţacima.

4.

Dana, 4.10.2018. na Gradskom stadionu FK Igmana Dana, 12.10.2018. našu školu posjetili pripadnici LOT
odrţano prvo takmiĉenje na Malim olimpijskim igrama tima iz Jablanice te uĉenicima viših razreda prezentirali
2018. Uĉešće je uzelo pet škola. Takmiĉenje je odrţano temu o NUS-u. Uz to su školi i uĉenicima uruĉili
u10s0li,je3d0e0ć,im60d0isci ip8l0i0nammeat:ašrtaafietbaa4cXan.1j0e0k, utrgĉlaen.jeUnĉaen6i0ci, odreĊene poklone.
naše škole osvojili su vrijedne nagrade. U diciplini

trĉanje na 800 metara za uĉenike VIII-IX razreda
Adnan Šunj, osvojio je prvo mjesto. U disciplini trĉanje

na 60 metara za uĉenike VI-VII razreda, Faris Podrum,
osvojio je drugo mjesto. U disciplini štafeta 4x100 za
uĉenike VIII-IX razreda, zauzeli su treće mjesto.

Dana, 22.10.2018.god. u Centru za kulturu Mostar
upriliĉena je završna manifestacija povodom uspješno
završene obuke nastavnika, profesora i struĉnih saradnika
"Standardi nastavniĉke profesije" u organizaciji
Pedagoškog zavoda Mostar. Iz naše škole dodjeli su
prisustvovali nastavnici Damir Fejzagić i Meho Biber.

Dana, 4. 10. 2018. godine je u Centru za kulturu Mostar Dana, 1.11.2018.god. uĉenici viših razreda naše škole su
uruĉeno 58 certifikata obuĉenim trenerima i mentorima
u oblasti implementacije ishoda uĉenja u jeziĉno- prisustvovali prezentaciji pod nazivom Evropska unija.
komunikacijskom podruĉju, 8 certifikata za osam Prezentaciju izveo Darko Pejić. Prezentacija je bila i neka
obuĉenih trenera/ica u oblasti ishoda uĉenja vrsta kviza te su oni najbrţi mogli osvojiti i odreĊene
matematiĉkog podruĉja ToT obuke, te 17 certifikata za
nagrade.
sedamnaest trenera/ica u oblasti STEM/PPDM pristupa.

5.

Dana, 16.11. 2018.god. na literarnom konkursu Dana, 17.11.2018.god. u hotelu Holivud na Ilidţi
raspisanom povodom obiljeţavanja Dana 4.korpusa, odrţan je nauĉni simpozij na temu Primjena novih

naša uĉenica Almira Hebibović osvojila je prvo tehnologija u nastavi. Navedenoj edukaciji prisustvovali
mjesto. Dodjela diploma i novĉanih nagrada izvršena su i naši nastavnici Ismet Pozder, Damir Fejzagić,
je na ceremoniji na Trgu Alija Izetbegović u Konjicu. pedagogica Belma Lulić i Dţeneta Ĉorbadţić.

Dana 23.11.2018.god prigodnim programom Dana, 29.11.2018. naši uĉenici uĉestvovali na sportskoj
obiljeţen Dan drţavnosti naše zemlje. U programu su manifestaciji Male olimpijske igre u Konjicu. Naša
škola na takmiĉenju u basketu i u košarci osvojila je
prigodnim referatom te svojim recitatorskim i treće mjesto.
dramskim izvedbama uĉestvovali ĉlanovi historijske,
literarne, recitatorske i dramske sekcije. Ĉlanovi

likovne sekcije su pripremili likovne radove vezane za

ovaj dan. Priredbi su prisustvovali i roditelji naših

uĉenika. ,

6.

Dana, 5.12.2018.god. naši volonteri bili su prisutni na Dana 21.1.2019.god. još jedan lijep gest naših ljudi.
Osmoj Galeriji volonterizma. Sveĉanost je odrţana u Nekadašnji uĉenik naše škole, Ibrahim Tinjak za PŠ
hotelu Hils u Sarajevu. Našu školu predstavljali su Odţaci poklonio je jedan dobar raĉunar.
volonteri Almira Hebibović, Sanita Bahtijar, Jasmina
Hebibović i Mirsad Hebibović, voĊa tima i koordinator u
projektu je nastavnik Ismet Pozder. Ovom prilikom naša
ekipa osvojila je drugu nagradu. Nadamo se da ćemo i
ubuduće raditi volonterske aktivnosti i doprinijeti ugledu
naše škole.

Dana, 21.2.2019.god. u našoj školi obiljeţen Svjetski

dan maternjeg jezika. Prigodan performans pripremili
uĉenici IX razreda.

Dana, 18.12.2018.god. zbog vremenskih nepogoda na
podruĉju općine Konjic u svim školama prekinuta je
nastava. Nastavni proces je nastavljen u ĉetvrtak,

20.12.2018.godine.

Dana, 28.12.2018.god. u našoj školi prigodnim Dana, 26.2.2019.god. Aktiv nastavnika likovne kulture
programom obiljeţen Dan djeĉije radosti. Sveĉanost je osnovnih škola općine Konjic u saradnji sa općinom
uveliĉao poslovni mladi ĉovjek Muamer Tinjak koji je
svim uĉenicima naše škole darovao novogodišnje Konjic i Narodnim univerzitetom Konjic organizirao je
paketiće. Ima li išta ljepše od osmijeha na djeĉijem licu!?
likovnu radionicu povodom Dana nezavisnosti Bosne i

Hercegovine. Tema: Razglednica Bosne i Hercegovine.
Na radionici je uĉestvovalo ukupno 30 uĉenika i to iz
Druge osnovne škole, Prve osnovne škole, OŠ Ĉelebići,
OŠ Parsovići, OŠ Glavatiĉevo i OŠ Seonica. Cilj

radionice je razvijanje ljubavi prema domovini kroz
likovni izraţaj.

7.

Dana, 28.2.2019.godine u našoj školi odrţana je Dana, 08. 03. 2019.godine u Sveĉanoj sali Općine Konjic
sveĉana priredba povodom Dana nezavisnosti Bosne i prireĊena je sveĉana promocija i podjela volonterskih knjiţica
Hercegovine. Svojim performansom uĉenici su nas
podsjetili na historiju naše domovine te na ono što je i zahvalnica za projekat "Volontiranje je cool 2018!"Ovom
ĉini lijepom, bogatom, ĉestitom i na sve ono zbog prilikom uĉenici su imali priliku registrovati se na UNICEF-
ĉega smo mi ponosni na nju. Istaknute su jasne
poruke da mladi ţele ostati ovdje i da ţele graditi ovu ovu platformu U- Report. Projekat "Volontiranje je cool"
zemlju u miru i zajedništvu. Od svoje domovine traţe 2019, realizuje se uz podršku programa Dijalog za budućnost
da ih zaštiti i da im pruţi uslove za dostojanstvenu naših partnera UNICEF-a. @ Konjic
budućnost. Na priredbi smo uţivali u taĉkama
školskog hora, prigodnim recitacijama, likovnim
kreacijama, a odrţan je i kviz na temu "Domovino,

sretan ti Dan nezavisnosti." Na priredbi je prikazan i

prigodan video-matreijal koji nam je ustupio JOB

Konjic.

Maj,

Dana, 15.3.2019.god. našu školi posjetili predstavnici
Kulturnog centra Sulejmanija iz Konjica. Ovom prilikom
uĉenici 9.razreda su upoznati sa aktivnostima ovog centra koji
omogućava smještaj za uĉenike (srednjoškolce) koji stanuju
daleko od škole.

8.

Dana, 26.3.2019.god u organizaciji Yunus Emre instituta Dana, 28.3.2019.god. u organizaciji Udruţenja pedagoga
i Pedagoškog zavoda Mostar organizovano je takmiĉenje tjelesnog odgoja i sporta Konjic odrţano takmiĉenje u
u poznavanju turskog jezika za uĉenike osnovnih i odbojci i mini odbojci za uĉenike osnovnih škola općine
srednjih škola. Našu školu su predstavljale uĉenice Sanita Konjic. Na takmiĉenju u odbojci (VIII-IX razred). Naša
Bahtijar, uĉenica IX razreda i Emina Zalihić, uĉenica VIII škola ekipno, zauzela je drugo mjesto:

razreda.

Dana, 27.3.2019.god. u Drugoj osnovnoj školi Konjic Dana, 29.3.2019.god. u organizaciji Općinske radne
odrţano je takmiĉenje iz nastavnog predmeta Priroda i grupe za zaštitu djece od nasilja u JU Osnovna škola
društvo za uĉenike 4.razreda. Našu školu su predsravljali "Ĉelebici" prikazana teatarska izvedba uĉenika osnovnih
Selman Razić, Elmina Hodţić i Armana Tabaković. škola sa podruĉja Općine Konjic i Srednje škole Konjic, a
Uĉenici su pokazali dobre rezultate.
koja ima za cilj podizanje svijesti kod djece o
prepoznavanju i prijavljivanju nasilja. Našu školu
predstavljali su: uĉiteljica Dţeneta Ĉorbadţić, te uĉenice
9.razreda: Almira Hebibović, Sanita Bahtijar i Jasmina
Hebibović.

Dana, 28.3.2019.god. ĉlanovi ekološke sekcije naše škole Dana, 3.4.2019.god. Agencija za ekonomski razvoj "Prvi
ureĊivali su školsko dvorište.
korak" iz Konjica u saradnji sa Asocijacijom poduzetnika
Hercegovine i švicarskom organizacijom Helvetas su
uĉenicima 9.razreda naše škole odrţala predavanje na
temu "Srednje struĉno obrazovanje u Konjicu".

9.

Dana, 4.4.2019.god. na Malim olimpijskim igrama u Dana, 15.4.2019.god. grupa uĉenika naše škole
Konjicu, u organizaciji Udruţenja pedagoga (VIII i IX razreda) uĉestvovala je u obiljeţavanju
tjelesnog odgoja i sporta, naši uĉenici (VI i VII) u
Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine u
futsalu osvojili Konjicu. Pored redovne sveĉanosti na gradskom
su treće mjesto. trgu, ovom prilikom (prema predviĊenom planu
organizatora) uĉenici svih konjiĉkih škola posjetili

su objekat ARK.

Dana, 6.4.2019.god odrţano je Regionalno Dana, 22.4.2019.god. obiljeţen je Dan planete Zemlje.
takmiĉenje iz Islamske vjeronauke za uĉenike 8.i Cilj obiljeţavanja tog datuma je upozorenje na opasnosti
9.razreda. Našu školu predstavljale su uĉenice koje prijete ţivotu na Zemlji, ekosistemima i urbanim
Almira Hebibović i Lejla Zalihić sa nastavnikom
Kenanom Jazvinom. U konaĉnom poretku naša škola zonama uslijed razvoja industrije, globalnog
zagrijavanja, povećane postrošnje energije te klimatskih
je osvojila 5.mjesto.
promjena.

Dana, 11.4.2019.god. naši uĉenici prisustvovali Dana, 17.4.2019.god. Nijaz Lihovac iz Pazarića
su završnici Malih olimpinskih igara koje se poklonio 200 knjiga za našu školsku biblioteku.
odrţavaju u organizaciji Udruţenja pedagoga
tjelesnog odgoja i sporta Konjic. U našu skolu
stigle su i zasluţeno osvojene medalje.

10.

Dana, 25.4.2019.god. u organizaciji Yunus Emre Dana, 26.4.2019.god. Centar za zaštitu ţivotinja HNK u
instituta u Zenici je organiziran 6. djeĉji festival našoj školi odrţao je predavanje na temu: Zaštita i
uklanjanje ţivotinja sa ulice. Osnovne poruke bile su:
kojim se obiljeţava turski dan djeteta u Bosni i
Hercegovini i Turskoj. Ovom dogaĊaju prisustvovalo Budite sigurni, budite odgovorni. Ne prilazite nepoznatom
je više od 6.000 djece iz cijele Bosne i Hercegovine. psu. Predavaĉ je bio Benjamin Jusić.
Uĉenici naše škole su prisustvovali festivalu u
zeniĉkoj Areni. Uĉenici su bili u pratnji nastavnika
Dţenete Ĉorbadţić, Mehe Bibera, Ismeta Pozdera i
pedagogice Belme Lulić.

Dana, 4.5.2019.god. u Medresi "Osman ef. Redţović" u
Visokom odrţano je Drţavno takmiĉenje uĉenika osnovnih
škola iz nastavnog predmeta islamska vjeronauka. Na
takmiĉenju su uĉestvovali uĉenici i uĉenice koji su osvojili
prva tri mjesta na kantonalnim takmiĉenjima. Našu školu
predstavljali su uĉenica Almira Hebibović i profesor

religijske pedagogije Kenan Jazvin. Almira je dobila
priznanje za uĉešće na takmiĉenju.

Bahrudin Delić iz Australije donirao je uĉenicima naše
škole 500 KM za ekskurziju. Pored Bahrudina Općina
Konjic donirala je 200 KM te Mensur Kasumović
donirao 110 KM. Planirali smo ekskurziju u Neum. Zbog
loših vremenskih uslova, ova aktivnost bit će odgoĊena, a
fotografije i više teksta objavit ćemo u narednom broju
školskog lista.

11.

Selma Mušinović, V Na literarnom konkursu raspisanom povodom Dana
4.korpusa, ovaj rad učenice Almire Hebibović osvojio
Rijeke su simbol Bosne moje je prvo mjesto.
Neretva, Una, Bosna, Drina, Sava drage su mi rijeke. Četvrti korpus - moj korpus

One su simbol Bosne moje ponosne. Oni nisu oklijevali, plašili se, sakrivali i bjeţali, Oni su
Neretva i Bosna udahnuše joj dušu, jurišali bez straha za vlastiti ţivot, a boreći se za ţivote i
A duše ne bi bilo da Bosnu moju ne omeĊiše i slobodu drugih, boreći se tada za slobodu naših roditelja,
naših baka, nena, nana i deda, boreći se i za slobodu nas
vijekovima ne saĉuvaše koji smo je naslijedili zahvaljujući njima. To su ljudi. To
Una Sava i Drina su bili pripadnici 4. korpusa koji su provodili noći i dane
na Treskavici, u Bjelimićima, na Humu, na Prenju, na
Danas sam ljut na nas, na moje Bosance i Hercegovce, Porimu, u Vranjevićima. Kiša je padala, snijeg prekrivao
Jer nam dušu uprljaše. staze, ali oni su bili tu da brane ţivote naše i naših
roditelja. Mada, ja nisam tada bila roĊena, svejedno.
Zato ti, ĉovjeĉe, urazumi se! Ţivot mojih roditelja tada je i moj sadašnji ţivot.
Ĉuvaj bistrinu naših rijeka, Srce tih ljudi iz noći moralo je tada biti ispunjeno
Jer dok je njih, bit će i nas. neizmjernom ljubavlju prema domovini, prema voljenom
Konjicu, Jablanici, Mostaru, Blagaju, prema porodici,
Davud Hebibović, III komšijama, prijateljima. Bilo je ispunjeno i ţeljom da se
saĉuva sloboda, da se umiri uplakano dijete, zabrinuta
Lejla Tinjak, V majka, da se saĉuvaju kuće i ognjišta. To njihovo veliko
srce ustvari je i najjaĉe oruţje koje smo imali. Ono je
Škole i Ďaci nezadrţivo zaustavljalo svako neprijateljsko
Škole su veliki ĉudni dvorci napredovanje dok se iz daljine vio dim i jaukale
koje pohaĊaju hrabri osnovci. agresorske granate. Granate su padale. U zrak su letjeli
Svakoga septembra oštrom paljbom krovovi, ljudski ţivoti i snovi. Uprkos svemu, naši heroji
povlaĉe linije kao sabljom. nisu odustajali. Nisu oni branili ni samo svoj dom.
Branili su svaki pedalj ovog prostora od Blagaja do
Svakog septembra kad jesen stupi Treskavice. Stizali su svugdje. Branili su ĉovjeka od
po dva su borca u školskoj klupi. neĉovjeka. Ĉesto razmišljam o našim šehidima, o
12. Aldijana Tucaković, VI ljudima koji su ginuli na Poţiljku, ispod Huma, na
Ţljebini, na Ljubini ili u Podveleţju. Šta bi bili da nisu
poginuli. Šta bi bili sada? Gdje bi bili? Jesu li
zaboravljeni i zapostavljeni? Da li su zasluţili baš takvu
sudbinu? Naše borce i šehide ne smijemo prepustiti
prošlosti, jer oni su naš ponos, oni su dio naše sadašnjice
i bit će naša budućnost. Ne smijemo ih zaboraviti, jer
zahvaljujući njima, mi danas imamo ovo slobodno
Glavatiĉevo i sretno i mirno djetinjstvo. Imamo osmijeh
na licu, radujemo se ţivotu. Zato mogu slobodno reći:
„Slobodo, naša slobodo. Ti si krvlju ispisana. Ispisana si
ţivotima pripadnika 4. korpusa. To nikada ne smijemo
zaboraviti. Domovino, budi ponosna na pripadnike, na
ljude 4. korpusa. Hvala vam, heroji Bosne!

Uĉenici, 8.razreda
Odţaci

.

Adnan Šunj, IX Davud Hebibović, III
Selman Razić, IV
Na literarnom konkursu raspisanom povodom
Dana općine Konjic, ovaj rad učenice Adne
Ćesir osvojio je prvo mjesto.

Mom gradu za 636.roĎendan

U meni moj Konjic diše...
Uvukao mi se u srce
u dušu,
u osmijeh
i u san.

Sa sobom nosi huk Neretve i pisak lokomotive
U maju na proljetni behar miriše,
a zimi uz jauk vjetra sa Prenja
trpi ledene kiše.

U meni moj konjic ţivi...
U njemu se stapaju zvona sa crkvi

i ezan sa dţamija.
U tihim noćima sa Neretvom se Trešanica došaptava

U meni moj Konjic spava...
Ja danas ne mogu otjerati san.

Zaneseno pjevam:
Grade moj,
grade naš,

sretan ti 636. roĊendan.

Aldina Fišić, V Uĉenice IX rareda

13.

Dramska sekcija Likovna sekcija
Ova sekcija sastoji se iz dva dijela. Dijelom sekcije u
Ovom sekcijom rukovodi učiteljica Dženeta Čorbadžić. PO Odžaci rukovodi nastavnik razredne nastave
Sekcija broji 15 članova i to učenika svih uzrasta. Sekcija Damir Fejzagid. Drugi dio sekcije u centralnoj školi
učestvuje u svim priredbama i svečanostima koje vodi nastavnica likovne kulture Adisa Maksumid. U
obilježava naša škola, a najviše vremena provodi na likovnu sekciju su uključeni učenici od prvog do
pripremi priredbe koja će se povodom Dana škole održati, devetog razreda. Sekcija se zalaže da pomogne
23.5.2019.godine. Sekcija u svom radu vrši saradnju i sa nadarenim učenicima da što bolje izraze svoj talenat i
drugim sekcijama naše škole. Članovi ove sekcije uzeli su ljubav prema likovnoj umjetnosti. Sekcija priprema
učešće i aktivnostima koje je provodila Općinska radna radove povodom obilježavanja svih značajnih datuma
grupa za zaštitu djece od nasilja. Na kraju tih aktivnosti u i praznika. Likovni radovi su izloženi u holu škole
JU Osnovna škola "Čelebići" prikazana teatarska je Glavatičevo i Odžaci i ukrašavaju te prostore. Članovi
izvedba učenika osnovnih škola sa područja Općine Konjic ove sekcije učestvovali su u likovnim radionicama
i Srednje škole Konjic, a koja je imala za cilj podizanje koje je organizovao Aktiv nastavnika likovne kulture.
svijesti kod djece o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja.
U predstavi su učestvovale i članice ove sekcije: Sanita

Bahtijar, Almira Hebibović i Jasmina Hebibović.

Historijsko – geografska sekcija Recitatorska sekcija

Historisko-geografska sekcija je radila po predviĊenom Ova sekcija broji 12 članova. Sekcija učestvuje na
planu i programu. Ĉlanovi sekcije su: Sanita Bahtijar, svim priredbama i svečanostima koje obilježava
Almira Hebibović, Jasmina Hebibović, Adnan Šunj i naša škola. Trenutno sekcija vrijedno radi na
Mirsad Hebibović. Povodom Dana nezavisnosti BiH pripremi programa povodom Dana škole koji će se
sekcija je na priredbi organizovala Kviz znanja. Tom obilježiti, 23.5.2019.god. Sekcijom rukovodi
prilikom, pobjedniĉka ekipa je nagraĊena. Sekcijom nastavnik razredne nastave Ibro Potur.
rukovodi nastavnica historije i geografije Zehra Kudra.

14.

Biološka sekcija Novinarsko - literarna sekcija
Biološka sekcija broji 10 ĉlanova. Sastaje se jednom Ova sekcija broji dvanaest članova, uglavnom
sedmiĉno. Ova sekcija ima za cilj da zaštiti i saĉuva učenika viših razreda. Sekcija radi odvojeno i to u
školske prostre. Nastojimo da okupimo sve uĉenike Glavatičevu i u Bjelimićima. Sekcijom rukovodi
da zajedno na zanimljiv naĉin i putem istraţivaĉkog nastavnik bosanskog jezika Ismet Pozder. Članovi
pristupa saznamo više o biologiji kao prirodnoj ove sekcije učestvuju na svim literarnim konkursma
na nivou općine, kantona i Federacije. Članovi
nauci. Ovom sekcijom rukovodi nastavnik hemije i sekcije rade i na organizaciji svih školskih priredbi.
Svi članovi sekcije zajedno uključeni su u izradu
biologije Meho Biber. školskog lista „Neretva“.
Uspjesi ove sekcije kao i svake godine nisu izostali.
Prvo mjesto na literarnom konkursu povodom Dana
općine Konjic osvojila je Adna Ćesir i prvo mjesto na
literarnom konkursu raspisanom povodom Dana 4.
korpusa osvojila je Almira Hebibović.

Horska sekcija
Horska sekcija, pod mojim rukovodstvom, poĉela je
s radom školske 2017/2018 godine. Cilj same
sekcije je aktivnost svih uĉenika od 6 do 9. razreda i
prezentacija rada na svim dešavanjima unutar škole
što je i dokaz postojanja Muziĉke kulture kao
predmeta i vaţnosti istog. Izraţavamo našu
kreativnost, šaljemo poruke putem pjesama što znaĉi

da vizualno prezentujemo sve ono sto u biti i jesmo
ili kako kaţu : "Muziĉari ne znaju drugaĉije nego
srcem i dušom." Nadam se da ćemo opravdati nas
rad i trud uskoro na priredbi povodom Dana škole,

23.5.2019.god. Za sekciju, Emela Turak

15.

Dana, 19.4.2019. godine u petak uĉenici i nastavnici naše škole išli su na jednodnevni izlet u Mostar.
Na izlet je išlo 43 uĉenika i 7 nastavnika. Iz Glavatiĉeva smo pošli oko 8sati. Oko 10 sati smo stali kod
Binga u Konjicu da se malo odmorimo, kupimo neke grickalice i nešto da jedemo. U 11 sati smo stigli
na Vrelo Bune i tu smo se zadrţali oko sat vremena. Zadivljeno smo gledali taj neobiĉni izvor i stijenu
koja ga je nadvisila. Zatim smo se vratili u Mostar da posjetimo Stari most. Tu smo gledali skokove u
hladnu Neretvu. Zatim smo otišli u ašĉinicu Saray i naruĉili raznovrsna jela. Potom smo pješaĉili skoro
sat vremena do MepasMalla. Nakon toga smo se vratili na Autobusku stanicu i zaputili se prema
Konjicu. U Konjic smo stigli oko 17 sati. Malo smo šetali po Konjicu da bismo kasnije krenuli prema
Glavatiĉevu. Izlet je bio vrlo zabavan i svi su bili sretni i zadovoljni.

Pripremio, Adnan Šunj, IX

16.

SANITA BAHTIJAR ALMIRA HEBIBOVIĆ

JASMINA HEBIBOVIĆ MIRSAD HEBIBOVIĆ

AID KAŠIĆ HARIS HALILOVIĆ 17.

LAMIJA LAVIĆ ALMEDIN ŠUNJ
18.
PORUKA UČENIKA GENERACIJE

I ove godine naša škola slavi roĊendan. To je
sretan dan za nju, a i za djecu svu. Jedan takav
dan ne moţe proći bez predstave,s mijeha, igre
i zabave. Zato uĉenici organizuju priredbu za
poklon školi. Nastavnica Emela svira, hor
pjeva, budući glumci baš tada najbolje glume,
a nastavnici sve to sa ponosom gledaju. Uz
veliki trud sve se ostvaruje! Djeca su sretna i
nasmijana. Tada, na trenutak, svako zaboravi
svoje probleme i prepusti se mašti. Ipak,
najveći poklon školi su njeni uĉenici. Svake
godine oni joj dolaze u razliĉitom broju. Škola
je sretna što je uĉenici ĉuvaju i paze da bi bila
što urednija i ljepša. Ona je kao cvijet koji
stvara svoje latice za svaku i najmanju
pĉelicu. Ta pĉelica sakuplja med na cvijetu i
poslije nekog vremena ode na drugi cvijet. I
tako leti od cvijeta do cvijeta i skuplja zlatni
med koji joj onda niko ne moţe oduzeti. Isto
je i sa Ċacima. Idu u školu devet godina, a
onda je napuste i odu u neku drugu, treću...
Ali u svakoj sakupljaju znanje baš kao što
pĉele sakupljaju med. Moja generacija moţe
da izbori svoje mjesto u ovom svijetu samo
znanjem i uĉenjem. I zato, školo, hvala ti za
sve što si nam dala!

SRETAN TI ROĐENDAN!!!

Ishrana ima znaĉajnu ulogu i utjecaj na zdravlje svakog Ako dijete nema organiziranu uţinu u školi tad je bolje
pojedinca tokom cijelog ţivota, a osobito kod djece da od kuće nosi sendviĉ nego da pribjegava brzim
predškolskog i školskog uzrasta jer osim zadovoljavanja
osnovnih energetskih potreba i hranjivih tvari, dobro gotovim obrocima koji su visoke kalorijske vrijednosti, a
uravnoteţena i pravilna ishrana osigurava njihov pravilan male nutritivne. Sendviĉ od kuće napravljen od
rast i razvoj. cjelozrnatog peciva s šunkom ili sirom uz dodatak svjeţe
Za dobre školske rezultate i uspješan rad “malih sivih stanica sezonske salate zadovoljit će dnevne potrebe školarca do
mozga” koje tokom školske godine trebaju pohranite brojne završetka školskog dana.
informacije potrebna je zdrava i pravilna ishrana koja mora
zadovoljiti tjelesne potrebe za razliĉitim hranjivim tvarima, Raznovrsnošću do kvalitete i zdravlja
odonosno mora sadrţavati dovoljno kalorija, bjelanĉevina, Prehrane školske djece mora biti raznovrsna i temeljena
ugljikohidrata, masti, vitamina i minerala. Lijepo teoretski na piramidi zdrave hrane u kojoj su zastupljene sve vaţne
reĉeno, ali što to u praksi zapravo znaĉi. namirnice, a to znaĉi da:

Doručkom do petica  proizvodi od ţitarica moraju biti zastupljeni u
Djeca školske dobi trebala bi uzimati pet obroka dnevno u svakom obroku (crni ili integralni kruh, riţa,
pravilnim vremenskim razmacima. No, najĉešće su
prehrambene navike naših školaraca nepravilne i u pogledu integralna tjestenina),
pravilne raspodjele obroka, ali i u pogledu kvalitete hrane.  povrća treba jesti svakodnevno i u izobilju,
Većina djece odlazi u školu bez doruĉka. Uslijed toga u školi
su pospana, slabije koncentrirana i oteţano prate nastavu. osobito mahunarke, zeleno lisnato povrće, dok
Dokazano je da doruĉak pozitivno utjeĉe na uĉenje i voće treba biti zastupljeno 2-3 puta dnevno,
pamćenje kod školske djece.  riba, perad i jaja takoĊer trebaju biti zastupljeni

Istraţivanja provedena u Sjedinjenim Ameriĉkim Drţavama svakodnevno do dva puta dnevno,
potvrdila su povezanost izmeĊu uhranjenosti i  mlijeko i mlijeĉni proizvodi 1-2 puta dnevno,
psihosocijalnih funkcija sa školskim uspjehom. Slabije  nezdrave, nezasićene masne kiseline potrebno je
uhranjenja djeca imala su lošije ocjene u školi, manje su bila
zainteresirana za nastavu, te su imala više psiholoških zamijeniti nezasićenim biljnim uljima,
problema od djece koja su se hranila pravilno. Nakon šest  crveno meso, krumpir, rafinirane ţitarice, poput
mjeseci uĉenici koji su redovno konzumirali doruĉak
pokazali su bolju sposobnost koncentracije, imali su bolje bijelog kruha i rafinirani bijeli šećer (slatkiše)
ocjene i ponašanje im je bilo primjerenije.
konzumirati samo povremeno.
Što je prehrana raznolikija to je manja

vjerovatnost nastanka debljine ili obratno pomanjkanja
pojedinih ţivotno vaţnih hranjivih sastojaka. Da bi se to

izbjeglo nove smjernice piramide zdrave prehrane
preporuĉuju dnevno uzimanje multivitaminskih preparata
koji će zadovoljiti potrebe za vitaminima i mineralima.

Zbog intenzivnog rasta i razvoja djeca imaju dodatne

potrebe za kalcijem.
Svakodnevno vjeţbanje i kontrola tjelesne teţine
neophodno je u i školskoj dobi. Gledanje televizije,

sjedenje za kompjuterom i nepravilna prehrana

pridonijeli su porastu pretilosti kod djece u brojnim, a

osobito visokorazvijenim zemljama svijeta. Osim brojnih
zdravstvenih rizika (nastanaka povišenog krvnogi tlaka,
srĉano-ţilnih bolesti, šećerne bolesti itd.) pretilost je
povezana i s psihološkim problemima djece. S druge
strane sve je više školarki koje pate zbog anoreksije i/ili
bulimije te pribjegavaju drastiĉnim dijetama i ozbiljno
ugroţavaju svoje zdravlje.

Stoga u jutarnjoj ţurbi pronaĊite malo vremena za brz i
jednostavan doruĉak, prvo za sebe (jer svojim primjerom
uĉite djecu), a zatim i za svoje školarce. Najprikladnije su
ţitarice od cjelovitog zrna (muesli, zobena kaša, kukuruzne
ili ţitne pahuljice) s mlijekom ili jogurtom, zatim hljeb ili
tost od cjelovitog zrna s margarinskim ili mlijeĉnim
namazom uz šoljicu toplog mlijeka ili ĉašu prirodnog soka.

Školska užina 19.
Slijedeći kamen spoticanja izmeĊu roditelja i školske djece,

osobito tinejdţera i adolescenata je uţina. Većina djece
radije će za uţinu konzumirati nezdravu tzv.”brzu hranu”,

razne grickalice i slatkiše, te gazirane sokove umjesto
maminog sendviĉa.

UČENICI KOJI SU POSTIGLI ODLIČAN USPJEH 9
(IZUZETNE REZULTATE)U ŠKOLSKOJ 2018/19 GODINI: 2

1. RAZRED: Lejla Tinjak, Nejla Tinjak, Kanita Hodţić i Azra Razić
2. RAZRED: Emina Hebibović, Amer Mušinović i Mirza Zalihić
3. RAZRDE: Davud Hebibović, Amna Hebibović i Armin Tinjak
4. RAZRED: Selman Razić, Elmina Hodţić i Armana Tabaković
5. RAZRED: Lejla Tinjak i Esma Mušinović
8. RAZRED: Emina Zalihić i Lejla Zalihić
9. RAZRED: Adnan Šunj, Sanita Bahtijar i Almira Hebibović

1

3 4
5 8
20.
2

U protekloj školskoj godini Vijeće uĉenika je uz pomoć 22.APRIL 2019. GODINE DAN PLANETE ZEMLJE
koordinatora pedagogice Belme Lulić provelo razliĉite
aktivnosti po planiranom godišnjem programu rada Na konferenciji UNESCO-a 1969. godine John
Vijeća uĉenika. McConnell prvi je put predstavio ideju obiljeţavanja
Dana Zemlje i iste je godine dizajnirana Zastava
Ovaj put posebno ćemo istaći Akciju ĉišćenja koja je Zemlje, a sam je naziv Earth day prvi put upotrijebio
21. marta gradonaĉelnik San Francisca Joseph
provedena povodom Dana planete Zemlje Alioto 1969. g., u proglasu kojim je odluĉeno da se u
22.4.2019.godine. Predsjednica Vijeća uĉenika Almira gradu i na podruĉja San Francisca proslavi kao Dan
Hebibović odrţala je kratku prezentaciju svim uĉenicima planeta Zemlje.
naše škole o vaţnosti Dana planete Zemlje. Cilj
obiljeţavanja tog datuma je upozorenje na opasnosti koje Dan planete Zemlje sluţbeno se obiljeţava od 1992.
prijete ţivotu na Zemlji, ekosistemima i urbanim zonama godine kada je tokom Konferencije UN-a o okolišu i
razvoju u Rio de Janeiru na kojoj je sudjelovao velik
uslijed razvoja industrije, globalnog zagrijavanja, broj predstavnika vlada i nevladinih organizacija
povećane potrošnje energije, te klimatskih promjena. usklaĊen dalekoseţni program za promicanje
Nakon saslušane prezentacije, svi uĉenici su zajedno sa odrţivog razvoja.
nastavnicima oĉistili školsko dvorište i dio prostora
izmeĊu škole i rijeke Neretve. Na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine Opća je
skupština Ujedinjenih naroda 22. aprila proglasila
meĊunarodnim Danom planete Zemlje.

Dan planete Zemlje je dan za procjenu naše planete i
podsjećanje na dobre navike. Koristite manje
energije, proizvodite manje otpada i pomaţite u
obnavljanju nestašice vrsta biljaka i ţivotinja
podjednako.

21.
Pripremila: Belma Lulić, pedagogica

ŠTA JE PISMENOST ?
Po definiciji pismenosti koja
je korištena na zadnjem popisu
stanovništva, u BiH 2013.
godine, pismena osoba je ona
koja moţe s razumijevanjem
proĉitati i napisati kratku,
jednostavnu izjavu o svom
svakodnevnom ţivotu, u
suprotnom osoba je
nepismena. Prema podacima
popisa stanovništva, od
ukupnog broja osoba starijih
od deset godina ili od
3.180.115 osoba, nepismenih
je bilo 89.794 saopćeno je iz
Agencije za statistiku BiH.
U isto vrijeme informatiĉki
nepismenih bilo je 1.229.972
ili 38,7 posto.Informatiĉka
pismenost definiše se kao
sposobnost osobe da obradi
tekst, izradi tabele, koristi e-
mail i internet, dok se osoba
koja ne zna obavljati nijednu
od navedenih aktivnosti
smatra kompjuterski
nepismenom.

 da u prethodnih 4.000 godina ni jedna ţivotinja nije pripitomljena?
 da su slonovi jedine ţivotinje koje ne mogu skakati?
 da termiti rade 24 sata dnevno, i uopće ne spavaju?
 da oĉi bebe ne proizvode suze do 6-8 tjedana starosti?

 da ne postoji prirodno plava hrana?
 da je Madrid jedini glavni grad u Europi koji nije smješten na rijeci?
 da Pingvini ţive i u Africi?

OCJENE: Otac:“Perice, posljednji put te pitam kad ćeš
popraviti ocjene?“ Perica: „Baš mi je drago, tata, da me to
pitaš posljednji put.“
PISMENA: Nastavnica zadala uĉenicima temu za pismenu
vjeţbu sa naslovom:“Da sam ja direktor“ Svi pišu osim
Perice. Nastavnica ga upita: „Zašto ne pišeš, Perice?“ Perica
nimalo zbunjen odgovori: “Ĉekam sekretaricu.“
KOKUZLUK: Prosi mladić na ulici. Nailazi jedan gospodin.
„Daj, brate koji dinar, nemam ni za ljeba da jedem.“ „Pa ti
22. jedi bez hljeba, „reĉe gospodin.

23.

ŠTAMPANJE OMOGUĆILA
OPĆINA KONJIC

Štampa:
„Štamparija Fojnica“

D.D. Fojnica

Tiraž 150 komada


Click to View FlipBook Version