The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

A magyartarka szakmai lap 2021. őszi száma

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2021-11-03 05:51:26

A magyartarka • 2021. ősz

A magyartarka szakmai lap 2021. őszi száma

A Magyartarka Tenyésztők Egyesületének információs lapja

XXI. évfolyam 1. szám • 2021. tavasz

Címlapfotót készítette: Kovács-Mesterházy Zoltán

Életképek a tenyészetekből • fotó: MTE archív

Rácz Károly

elnök, MTE

TISZTELT OLVASÓ!

A járványhelyzet, az egyre mélyülő gazdasági válság nehéz helyzetbe sodorja az állattartókat. Szinte nincs olyan nap, hogy ne kap-
nánk valamilyen áremelésről értesítést. Egekbe szöktek a takarmányárak, jó munkaerőt szinte már nem is lehet találni. Ez óriási
kihívás elé állítja a magyartarka-tartókat és a tenyésztő szervezetet is. Ha valaki az extenzív tartás mellett dönt, nem tud annyi jöve-
delmet termelni, hogy fejlődni tudjon. Számukra marad a helyben topogás és a mindennapi robot. Az előre menekülők fejlesztenek,
a legkorszerűbb eszközöket és a legújabb technológiai megoldásokat szeretnék használni. Ennek is ára van, de legalább társul hozzá
sikerélmény is. A tenyésztésnek, a tenyésztő szervezeteknek ezeket a gazdákat kell kiszolgálni. Intenzív termelési körülmények között
helytálló, robotfejésre alkalmas, magas szinten és gazdaságosan termelő magyartarkát kell tenyésztenünk. E cél elérése érdekében
gőzerővel folyik az állomány genomvizsgálata. Már több mint 8000 mintát küldtünk el Csehországba SNP-meghatározásra. Hama-
rosan genomikai tenyészértéket is számolnak az állatainknak Németországban. Akár már a néhány hónapos bikáról is tudni fogjuk,
hogy milyen utódokat várhatunk tőle. A minél gyorsabb előrehaladás érdekében egyre nagyobb jelentősége lesz a legkorszerűbb
biotechnológiai módszerek alkalmazásának. A mesterséges termékenyítést, embrió-átültetést, a szexált sperma használatát min-
dennapos gyakorlattá kell tenni a magyartarka tenyésztők körében is. Ebben óriási segítséget nyújt számunkra a Génbank-Semex
Magyarország Kft.-vel folytatott, immár több mint 15 éves együttműködés. Elmondhatjuk, hogy a Génbank vezetőivel és szakembe-
reivel nagyon korrekt, a kölcsönös előnyökön alapuló munka folyik. A fő cél a tenyésztők minél magasabb szintű kiszolgálása. Vár-
hatóan ősztől már magyar bikáktól is tudunk szexált spermát kínálni, elérhető áron. Bízom abban, hogy minden tenyésztőtársunk
megtalálja a legjobb megoldást a jövőbeni boldogulása érdekében, és ehhez jó egészség is társul.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete TARTALOMJEGYZÉK
információs lapja
BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRŐL.................. 4
A szerkesztőbizottság tagjai: TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK.............................................................. 8
Dr. Holló István MAGYARTARKA HÚST SÜSSÜNK!........................................................11
Dr. Húth Balázs BEMUTATKOZUNK – EGY CSALÁDI TEHENÉSZET CSERTŐN.................. 12
Dr. Polgár J. Péter PORTRÉ – VERES ZOLTÁN.................................................................. 14
Dr. Stefler József XIX. TARKA FOTÓPÁLYÁZAT – FELHÍVÁS............................................ 16
IN MEMORIAM DR. NAGY TIBOR........................................................ 18
Fõszerkesztõ: Dr. Füller Imre
Szerkesztõség: Készült az AGRÁRMINISZTÉRIUM támogatásával.

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
7150 Bonyhád, Zrínyi út 3.

tel.: 74/451-022, fax: 74/451-022
e-mail: [email protected]

web: http://www.magyartarka.hu
ISSN 1587-9305

Kiadó: Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
7150 Bonyhád, Zrínyi út 3.

tel.: 74/451-022, fax: 74/451-022
e-mail: [email protected]
Felelõs kiadó: Rácz Károly
Lektor: Prikk Orsolya
DTP: Szalai Norbert
Nyomda: Pethő Kft.

Megjelenés: negyedévente 2.000 példányban

A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz) 3

Dr. Füller Imre

ügyvezető igazgató, MTE

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET
2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRŐL

A 2020. január 28-án Gánton megtar- a legnagyobb régiónk! A levezető elnök támogatások ügyét. Régi szokásunknak
tott elnökségi ülés összehívta a 2020. évi Bertalan Barna elnökségi tagunk volt megfelelően az elnökségi üléseket minden
regionális közgyűléseket. A meghívókat V. régió: Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén alkalommal más helyszínen tartottuk,
a tizenöt napos határidőben kiküldtük megye, a taglétszám 93, a régióhoz tar- egy alkalommal – az egyre komolyabb
tagjainknak. A regionális közgyűléseket a tozó tehénlétszám 1811 tehén. Az ülést járványügyi szabályozások, korlátozások
levezető elnök nyitotta meg. Ezt követően Zimmermann István elnökségi tag vezet- miatt – 2020. május 7-én elektronikus
az ügyvezető igazgató tartott beszámolót a te le. VI. régió Hajdú-Bihar és Szabolcs- hírközlő eszközön (Skype), tartottuk meg
2019-es év eseményeiről. Őt Kovács-Mes- Szatmár-Bereg megye, a taglétszám 204, az elnökségi ülést, egy alkalommal pedig
terházy Zoltán tenyésztésvezető előadása a régióhoz tartozó tehénlétszám 5947 te- 2020. december 23-án ülés tartása nélkü-
követte „A magyartarka-tenyésztés aktu- hén. Az ülés levezető elnöke Békési Imre li határozathozatallal volt elnökségi ülés.
ális helyzete, jövőkép” címmel. A negye- elnökségi tag volt. VII. régió: Békés és Ezekre az időközben megjelenő jogsza-
dik napirendi pont a régiók küldötteinek Csongrád-Csanád megye, a taglétszám bályok lehetőséget adtak. A személyes je-
megválasztása volt. Az utolsó kettő rész- 128, a régióhoz tartozó tehénlétszám 2140 lenléttel megtartott elnökségi ülések hely-
taggyűlésen már megjelent a COVID-19 tehén. A levezető elnök Rácz Károly elnök színei a következők voltak: 2020. január
járvány, és voltak korlátozó intézkedések volt. 28-án Gánt, 2020. június 23-án Dunaha-
is, de egyesületünk a küldöttek megvá- raszti, 2020. szeptember 22-én Bonyhád.
lasztását sikeresen befejezte. Az Egyesü- Egyesületünk elnöksége 2020-ban öt A Szakbizottság online tartotta meg ülé-
let életében az ezt követő időszakban sok ülést tartott, és az egyesületi munka szer- seit. A megbeszélésükön javaslatot adtak
mindent felülírt a járvány rohamos terje- vezése érdekében 55 határozatot hozott. az elnökségnek a forgalmazható tenyész-
dése, az egyre szigorodó előírások meg- Az elnökségi üléseken megtárgyalt főbb bika körre vonatkozóan, és a tavaszi és
változtatták az éves ügymenetet. napirendek a következők voltak: őszi tenyészértékbecslés eredményeit tár-
gyalták meg. A Felügyelő Bizottság elnöke
2020. december 31-i taglétszámunk Minden elnökségi ülés az előző elnök- minden elnökségi ülésen jelen volt.
1238 tag 28377 tehénlétszámmal. A tag- ségi ülésen hozott határozatok végrehaj-
létszám és a tehénlétszám az előző évhez tásáról szóló jelentéssel kezdődik, és min- tisztségválasztó küldöttközgyűlésünket
képest kicsit csökkent összességében, mi- den alkalommal áttekintjük az Egyesület a korlátozó intézkedéseket figyelembe
vel – ahogy erről már korábban is beszél- pénzügyi helyzetét. Az Alapszabály a ki- véve 2020. augusztus 25-én, Bonyhádon
tünk – a kis létszámú tehénnel rendelkező lépők és belépők elfogadását az elnökség tartottuk. A küldöttközgyűlés levezető el-
idős tagjaink abbahagyják a gazdálkodást, döntésére bízza, így ezzel is mind a hat nöke Rácz Károly elnök volt. A küldöttek
és nincs mögöttük fiatal generáció, aki ezt ülésen foglalkoztunk. Napirendi pont- megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és
a tevékenységet folytatná! ként tárgyaltuk a nemzetközi kapcsola- hitelesítőket, szavazatszámlálókat, majd
tokról szóló beszámolót, a Magyartarka elnök úr némi áttekintést adott az elmúlt
I. régió: Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Tenyésztés Kft. működéséről szóló jelen- időszakról kiemelve az utolsó 5 évet (ezt
Nógrád megye, a taglétszám 186, a régi- tést, a Genetik Plusz Kft. és a HOMAKO- korábbi lapszámunkban olvashatták is).
óhoz tartozó tehénlétszám 3333 tehén. ÁT. Kft. működését. A Résztaggyűlések
A levezető elnök Ficsor Árpád elnökségi és a Küldöttközgyűlés összehívásával Elnök úr megköszönte a küldötteknek,
tag volt. II. régió: Veszprém, Komárom- foglalkozott az elnökség. Szerződést kö- hogy a 2020. május 25. napján a 102/2020.
Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és töttünk a Csehmorávia Állattenyésztési (IV.10.) Korm. rendelet 3. §. (1) bekezdés
Vas megye, a taglétszám 195, a régióhoz Részvénytársasággal a kiküldött szőr- b./ pontja és 4. §. (1) bekezdés c./ pontja
tartozó tehénlétszám 7001 tehén. Tehén- minták SNP meghatározására, melyből alapján ülés tartása nélküli határozatho-
létszámát tekintve a legnagyobb régiónk! az LfL. genomikai tenyészértéket szá- zatallal történt küldöttközgyűlésén (2019.
A résztaggyűlés levezető elnöke Szabóné mol. Szerződést kötöttünk a Bayerische évről szóló beszámoló és mérleg elfogadá-
Bogdán Judit, a Felügyelő Bizottság elnö- Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) sa, költségvetés elfogadása) 51 fő küldött
ke volt. III. régió: Zala, Somogy, Tolna és tenyészértékbecslő német szervezettel a küldte meg szavazatát e-mailben az Egye-
Baranya megye, a taglétszám 146, a régi- genomikai tenyészérték-becslésről. Az sületnek, így az nagyon sikeres volt.
óhoz tartozó tehénlétszám 3272 tehén. Állattenyésztési Törvényhez kapcsolódó
Az ülést Schweitzer József elnökségi tag rendeletek – kormányrendelet, minisz- A következő napirendi pont a választás
vezette le. IV. régió: Bács-Kiskun megye, a teri rendelet – megbeszélése is napirendi volt. A küldöttek megválasztották az új
taglétszám 362, a régióhoz tartozó tehén- pont volt. Tárgyaltuk a Tenyésztési prog- elnökséget és Felügyelő Bizottságot, majd
létszám 5749 tehén. Taglétszámát tekintve ram végrehajtását és az ÍTV indítások, az elnökség és a Felügyelő Bizottság elnö-
köt választott tagjai közül.

4 A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRŐL

A választás eredménye a következő lett: Tenyészet tej kg zsír kg zsír % fehérje kg fehérje %
Elnökség: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft., 8894 312 3,51 301 3,38
»» Rácz Károly elnök Hajdúböszörmény
»» Bertalan Barna elnökségi tag Pannónia-Állattenyésztő Kft., 8364 324 3,87 300 3,59
»» Békési Imre elnökségi tag Bonyhád 8273 290 3,51
»» Bokros Lajos elnökségi tag 8197 330 3,99 305 3,72
»» Ficsor Árpád elnökségi tag Teveli Mg. Zrt., Tevel 7866 347 4,23 275 3,49
»» Galamb Zoltán elnökségi tag 274 3,48
»» dr. Húth Balázs elnökségi tag Húshasznú Bt., Vép
Felügyelő Bizottság:
»» Tóth Szabolcs elnök Martinek Imre, Hajdúnánás
»» Kovács Ervinné tag
»» Szpisjakné Vértes Veronika tag 1. táblázat | A TOP 5 tenyészet laktációs eredménye, 2020.

Egyesületünk tehénlétszámmal rendel- Pártoló tagjaink 2020-ban: legjobb teheneket válogatta ki és párosítot-
kező taglétszáma 2020. december 31-én »» Budapest, Agrár Security Senit Kft. ta a bizottság. Kettőshasznosítású állomá-
1124 tag. Tagjaink tulajdonában 28377 »» Budapest, Agro-Legato Kft. nyokban, 14 tenyészetben 207 tehén lett
tehén található, melyből 62% húshaszno- »» Budapest, M.A.H. Food Controll Kft. mesterséges termékenyítésre alkalmas te-
sítású, 38% kettőshasznosítású állomány- »» Csém, Sano Magyarország Kft. nyészbikát előállító bikanevelő tehén, míg
ban termel. Az aktív populáció sajnos »» Debrecen, Bihari-Gén Centrum Kft. természetes fedeztetésre alkalmas tenyész-
nagyon kicsi, de úgy tűnik, a veszélyezte- »» Kaposvár, Argosz-Feed Zrt. bika előállítására 60 tehenet választott a bi-
tett fajta kapcsán megjelent rendelet ezt a »» Karcag, Cargill Takarmány Zrt. zottság. Húshasznosítású állományokban,
nagyon alacsony létszámot egy bizonyos »» Pápa, VNV Hűtés- és Fejéstechnika Kft. 12 tenyészetben 157 tehén lett mesterséges
szintig növelni tudta. A kettőshasznosítá- »» Szeged, Déli-Farm Kft. termékenyítésre alkalmas tenyészbikát elő-
sú, „A” módszerrel termelés-ellenőrzött »» Székesfehérvár, Bentley Magyarország állító bikanevelő tehén, míg természetes
tehénlétszám 4179 (53 tenyészetben, 36 fedeztetésre alkalmas tenyészbika előállítá-
tartási helyen), míg a húshasznosítású Kft. sára 178 tehenet választott a bizottság.
termelés-ellenőrzött tehénlétszám 5937 »» Úrhida, Gravetti Kft.
(66 tenyészetben, 50 tartási helyen). Így a A kettőshasznosítású termelés-ellen- 2020. évi kettőshasznosítású tenyészbika-
termelés-ellenőrzött tehénlétszám összes- őrzött magyartarka állomány 2020. évi előállító tenyészetek:
ségében továbbra is 10 000 fölött van! laktációs áltagtermelése 7.089 kg tej
3,96 tejzsír %-kal, 3,55 tejfehérje %-kal. 1. Bonyhád, Pannónia-Állattenyésztő
Egyesületünket és tagjainkat kiemelt Immár négy olyan tenyészetünk van, Kft.
pártoló tagok és pártoló tagok segítik. amelyben a laktációs átlagtermelés 8.000
Vannak tiszteletbeli tagjaink és tehén- kg felett van! 2. Dunaharaszti, Ficsor Árpád
létszámmal nem rendelkező tagjaink is. 3. Dunafalva, Dunafalvai Mg. Kft.
A tehénlétszám nélküli tagjaink főként A húshasznosítású tenyészetek 2020. 4. Ják, Ráczné Gyalog Stefánia
inszeminátorok és olyan kutatók, egyete- évi induló tehénállományra vonatkozta- 5. Ják, Rácz Dániel
mi oktatók, szakemberek, akik az Egyesü- tott szaporulati mutatója átlagosan 70% 6. Hajdúböszörmény, Hajdúböször-
let fejlesztési munkáját segítik. Tisztség- volt, ez az előző évinél valamelyest jobb,
viselőink is tehénlétszám nélküli tagjai az de még mindig nagyon alacsony, ha a ményi Béke Mg. Kft.
Egyesületnek. legjobb tenyészetet nézzük, akkor min- 7. Kaposvár, Kaposvár Egyetem
Kiemelt pártoló tagjaink 2020-ban: denképpen alacsony ez a szám! A legjobb 8. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági
»» Bonyhád, Magyartarka Tenyésztés tenyészet – Gégény Tünde, Panyola –
106%-ot ért el. Gratulálunk a szép ered- Szövetkezet
Kft. ményhez! 9. Máriakálnok, Rongits Ferenc
»» Bugyi, Hunland-Trade Kft.
»» Budapest, Bauker Hungaria Kft. A 205 napra korrigált választási súly az családi gazdasága
»» Budapest, Venia 2000 Bt. elmúlt évben bikáknál 255 kg, míg üszők- 10. Öregcsertő, Hérkány Kft.
»» Dabas, Animal Hygiene Kft. nél 239 kg volt. A legjobb tenyészet Gégény 11. Sárrétudvari, Servet 2000. Kft.
»» Gödöllő, Állattenyésztési Teljesít- Tünde panyolai tenyészete, eredménye bi- 12. Szentkirály, Béni Farm Kft.
kánál 366 kg, üszőnél 329 kg volt. A borjak 13. Tevel, Teveli Mezőgazdasági Zrt.
ményvizsgáló Kft. a borjúóvodában kiegészítő abrakot kap- 14. Vép, Húshasznú Bt.
»» Grieskirchen, Alois Pöttinger nak. Gratulálunk a szép eredményhez!
2020. évi húshasznosítású tenyészbika-elő-
Maschinenfabrik GmbH. 2020-ben is elvégeztük a bikanevelő állító tenyészetek:
»» Kapuvár, Vital-Feed Kft. tehenek bírálatát és célpárosítását. A 22
»» Székesfehérvár, Alpha-Vet Kft. tenyészbika-előállító tenyészetben csak a 1. Derecske, Petőfi Mezőgazdasági
Kft.

2. Nagyvenyim, Simon Kertész Kft.
3. Kánó, Kánói Magyartarkák Kft.

A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz) 5

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRŐL

4. Kánó, Tölgycsemete Kft. év hímivarú nőivarú összesen
5. Kocsér, Petőfi Mezőgazdasági 2011. 01. 01. 353 40 720 41 073
2012. 01. 01. 395 42 494 42 889
Szövetkezet 2013. 01. 01. 448 49 034 49 482
6. Nyőgér, Gründl Franz Helmut 2014. 01. 01. 485 54 489 54 974
7. Őriszentpéter, Őrségi Nemzeti 2015. 01. 01. 524 59 871 60 395
2016. 01. 01. 557 65 021 65 578
Park Igazgatóság 2017. 01. 01. 600 69 330 69 930
8. Panyola, Gégény Tibor 2018. 01. 01. 630 70 308 70 938
9. Panyola, Gégény Tünde 2019. 01. 01. 658 72 105 72 763
10. Vasvár, Csörnöc menti Mg. Szö- 2020. 01. 01. 611 72 520 73 531
2021. 01. 01. 579 89 996 90 575
vetkezet
11. Vép, Húshasznú Bt. 2. táblázat | A törzskönyvezett magyartarka egyedek száma 2011-2020. között
12. Vép, Hegyhát Mg-i Szövetkezet
A megszületett tenyészbika-jelölteket a 01.–2021. 01. 01. között (01 fajta besoro- A tenyészértékkel rendelkező bikáink
jáki központi sajátteljesítmény vizsgáló lású, január elsején élő magyartarka egye- tulajdonságonkénti értékelése évjáraton-
(KSTV) állomásra szállítottuk. 2020-ban dek) Úgy gondolom, a táblázat magáért ként folyamatosan javuló képet mutat,
45 tenyészbikajelölt zárt KSTV-t, átlagos beszél! mely növekedés az Egyesület megalaku-
életnapi testtömeg-gyarapodásuk 1454 g/ lása óta erőteljesebb. Ez a növekedés kü-
nap volt, a legjobb bika 2458 g/napot pro- A jáki magyartarka telepen működik lönösen jól érzékelhető a TTI, a tej kg, a
dukált a KSTV alatt, melynek időtartama az európai uniós számmal is rendelke- tejzsír kg és a tejfehérje kg esetében.
120 nap. A beszállított tenyészbika-jelöl- ző bejegyzett spermatároló központ,
tek közül a bizottság 12 tenyészbikának melynek felülvizsgálatát 2020-ban is Marketing-tevékenységünkben egyik
adott mesterséges termékenyítésre alkal- elvégezték a hatóságok. Ezen a telepen legfontosabb szerepe az újságunknak van.
mas minősítést. A 12 tenyészbika KSTV tároljuk az Egyesület tulajdonát képező 2020-ban adtuk ki 20. alkalommal lapun-
alatti átlagos testtömeg-gyarapodása 1831 magyartarka termékenyítő anyagot, itt kat. Az elmúlt évben is 4 alkalommal je-
g/nap volt, a legjobb tenyészbika 2458 g/ működik a KSTV állomás. A váromá- lent meg, juttattuk el tagjainkhoz. A vis�-
napi testtömeg-gyarapodást teljesített. nyos és termelés alatt álló tenyészbikáink szaérkező vélemények alapján úgy tűnik,
2020. évben a termelés-ellenőrzés alatt a Génbank-Semex Magyarország Kft. sikerült egy, a tagjaink igényeit kielégítő,
álló kettőshasznosítású tenyészetekben telepén találhatók Mezőhegyesen. Az színvonalas lapot szerkesztenünk. Másik
két alkalommal indítottunk ivadékvizs- egyesületi tagok tulajdonában 2020. 12. fontos marketingeszközünk a honlapunk
gálatot 3-3 tenyészbikával, míg a hús- 31-én korcsoportonként a következő te- (www.magyartarka.hu), melyen igyek-
hasznosítású tenyészetekben tavasszal egy nyészbikák voltak: szünk minden fontos eseményt megjele-
alkalommal indult ITV, 4 tenyészbikával. »» Növendék tenyészbika: 24 (Ják, KSTV níteni. Itt megtalálhatók a tagjainkat érin-
2020/I (tavaszi) kettőshasznosítású: tő fontosabb rendeletek, jogszabályok, a
32939 Vértesfarm Somló Sipán állomás) tenyészbika teljesítményösszesítő is, me-
33362 Bonyhádi Totya Humpert »» Tenyészbika: 38 (Tenyészbika-őrző te- lyet nyomtatott formában már nem ad-
33363 Dunaharaszti Titán Ibhár tunk ki. A magyartarka húsforgalmazók
húshasznosítású: lep, Ják és Génbank-Semex Magyaror- elérhetőségét is megtekinthetik a honla-
33328 Derecskei Turull Lackó szág Kft., Mezőhegyes - termelés alatt pon. A tenyészbika-katalógus és az újság
33329 Vasvári Tökös Jókora állók) eddigi számai is elérhetők itt. Továbbra is
33350 Vasvári Telivér Mathew népszerű az adás-vétel rovat, ahol tagja-
34001 Őrségi Táltos Hancock Az egyesületi tagok tulajdonában lévő ink önállóan hirdethetnek. Sok látogatója
2020/II (őszi) kettőshasznosítású: magyartarka bikaspermakészlet 2020. 12. van honlapunknak, nemcsak Magyaror-
33364 Dunaharaszti Tamás Manton 31-én: szágról, hanem külföldről is. 2020-tól el-
34078 Bonyhádi Tégla Járás STK, Ják: indult facebook-oldalunk is „Magyartar-
34079 Bonyhádi Török Jázmin Genetik Plusz Kft., 433 763 adag ka Egyesület” néven, melynek egyre több
Természetes fedeztetésre 91 tenyészbika követője van.
kapott engedélyt, melyek egy része az üze- Marosvásárhely: 5 395 adag
mi sajátteljesítmény-vizsgálatokon zárt, Génbank Kft., Mezőhegyes: 38 169 adag
illetve került elbírálásra. Összesen:
A 2. táblázat a törzskönyvezett magyar- 477 327 adag
tarka egyedek számát mutatja 2011. 01.

6 A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGEIRŐL

2020. évben megkötöttük a genomikai tehenek kiválogatását, célpárosítását fo- »» Kiállításokon való részvétel: (Hód-
tenyészérték-becsléssel kapcsolatos szer- lyamatosan végeztük, vagyis az egyesületi mezővásárhely, 2021. 09. 24-25.; Deb-
ződésünketaBayerischeLandesanstaltfür munka nem állt le. recen, 2021. 08. 17-20.; a KÁN és az
Landwirtschaft (LfL) tenyészértékbecslő Nemzetközi fórumokon az Egyesület OMÉK időpontját még nem tudjuk)
német szervezettel, amit az elnöksé- képviseli a magyartarka fajtát. 2020. évben
gi ülések kapcsán már említettem. itt is áttértünk az online megbeszélésekre A kiállítások időpontja a járványhelyzet
A genomikai tenyészértékbecslés rend- mind az Európai Szövetségben, mind a Vi- függvényében még változhat. A pontos
szerében Ausztria, Németország, Csehor- lágszövetségben. A tervezett kongresszusok, időpontokat honlapunkon és facebook-
szág, Olaszország és Magyarország adatai személyes találkozások itt is elmaradtak. oldalunkon közzétesszük!
szerepelnek, akárcsak a hús tenyészérték- A 2021. évre is sok feladatot tűztünk ki »» Szakmai rendezvények: Szakmai Nap
becslésnél. Ezen rendszerek működtetése magunk elé, melyek megvalósítása tagja-
nagy anyagi teher lenne az Egyesület szá- ink nélkül lehetetlen! (szeretnénk megtartani, amennyiben
mára, ezért az agrártárca felajánlotta se- lesz rá lehetőségünk); XX. Tarka Mar-
gítségét, amit 2020-ban meg is kaptunk! 2021. évi feladataink: hafesztivál, Bonyhád, 2021. augusztus
A szőrminta gyűjtése folyamatosan megy, »» Kapcsolattartás tagjainkkal 6-7.
az első tenyészértékek is megérkeztek.­ »» Tenyésztőszervezeti felülvizsgálati »» „A magyartarka” újság XXI. évf. 1., 2.,
A folyamat sajnos lelassult, mivel a né- szemlék 3., 4. száma
met tenyészértékbecslést végző szervezet »» Bikanevelő tehenek bírálata, párosítása »» Tenyészbika-előállítás
áttért egy új tenyészértékbecslő módszer- »» KSTV zárások (három indítás és zárás) »» A magyartarka termékenyítő anyag
re, a single step tenyészérték-becslésre. »» Származási igazolások kiadása értékesítésének segítése
Az új becslési metódus eredménye a »» 2021. évi ITV indítás tavasszal és Az Egyesület elmúlt időszaka alatt igye-
csatlakozott kisebb egyedlétszámmal ősszel (kettős és hús) keztünk tagjaink érdekeit szolgálni, re-
rendelkező országoknak nem kedvez, így »» Termelés-ellenőrzött tehénlétszám méljük, ez sikerült is!
az LfL munkatársaival keressük a szá- növ­ elése Az újonnan választott tisztségviselők,
munkra is kedvező megoldást. »» Genomikai tenyészértékbecslés elin- elnökség, Felügyelő Bizottság és Szakbi-
Az elmúlt évben a COVID-19 járvány dult, mintagyűjtések folytatása zottság az egyesületi tagokért, a magyar-
miatt a kiállítások, szakmai rendezvények »» Hús ITV folytatása tarka-tenyésztésért, a fajta jobbá tételéért
elmaradtak vagy lemondtuk őket, így a »» 2021. évi pályázatok elkészítése dolgozik. Ezt bizonyítják azok a számok,
résztaggyűlésen kívül személyesen nem »» Idén kettőt nyújtottunk be eddig amelyeket a beszámolóban olvashatnak!
tudtunk találkozni tagjainkkal. Termé- (Hungarikum pályázat, tenyésztés-
szetesen a küllemi bírálatokat, bikanevelő szervezési pályázat)

A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz) 7

Kovács-Mesterházy Zoltán

tenyésztésvezető, MTE

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK

TEJTERMELÉSI EREDMÉNYEK Év Teljesített KEKI (nap)1 Laktációs Tejzsír % Tejfehérje % Legjobb
Minden tavasz elején érdeklődve várjuk laktáció tejtermelés tenyészet
az előző évi laktációs zárási eredménye- átlaga (kg)
ket, így volt ez idén is. Szorítottunk, hogy (kg)
a tenyészeteink átlagos eredménye lépje át 7565
a következő lépcsőfokot, a 7 000 kg-ot. 2014 2,7 410 6061 4,02 3,50 7563
8049
A termelésellenőrzött magyartarka te- 2015 2,6 409 6329 3,98 3,48 8086
nyészetek összesített laktációs eredmé- 8401
nyeit az 1. táblázat tartalmazza. Ha a táb- 2016 2,8 408 6401 3,97 3,50 8627
lázatra pillantunk, láthatjuk, hogy sikerült 8894
átlépni azt a bizonyos küszöböt (7089 kg). 2017 2,8 419 6467 3,99 3,56
Biztató az az adat is, hogy nem csupán né-
hány nagy tenyészet, hanem tenyészeteink 2018 2,7 405 6798 3,92 3,50
többsége tovább tudta javítani termelési
eredményeit. Beltartalom tekintetében 2019 2,7 406 6805 3,92 3,56
továbbra sem lehet panaszunk, azonban
a két ellés közti idő tovább romlott, egy 2020 2,6 413 7089 3,96 3,55
héttel növekedett ez az időtartam!
1: két ellés közti idő
A 100 tehén feletti tenyészetek meg-
szokott négyesfogata mellé felzárkózott 1. táblázat | Magyartarka tenyészetek átlagos laktációs termelési eredményei (2014-2020.) (forrás: NÉBIH)
egy régi patinás tenyészet, a kocséri Petőfi
Mezőgazdasági Szövetkezet is. A 2. és 3. Úgy vélem, jelenleg a magyar húsmar­ jut a jószágra, annál jobb eredményeket
táblázatból látható, hogy a 100 tehénlét- ha-­állomány leggyengébb pontja a gyenge érünk el. S annak ellenére, hogy a felso-
szám alatti tenyészetek is képesek a magas reprodukciós eredmény, s ez sajnos igaz a rolt gazdaságok 50 tehénlétszám alattiak,
tejtermelésre, ebben az esetben köztük magyartarkára is. A kettős magyartarka biztos vagyok benne, hogy a több százas
jelentős különbség nincs. Ami első ráné- esetében az átlagos két ellés közti időtar- tenyészetekben is lehet jó eredményt elér-
zésre is szembetűnő, hogy a két ellés közti tam enyhe növekedése figyelemfelkeltő, ni. Jó példa erre az Őrségi Nemzeti Park
idők viszont lényegesen magasabbak, ami de a húsos állományok esetében a 70%-os Igazgatóság tenyészete, ahol 87%-os volt
jelzi, hogy takarmányozásban, szaporo- borjúszaporulat már kell, hogy kongassa az induló tehénlétszámra jutó borjúsza-
dásbiológiai menedzselésben még van a vészcsengőt. Természetesen a statisztika porulat, s a 205 napra korrigált választási
fejlődni való. Az nyilvánvaló, hogy egy sok mindenre nem lát rá, így a nagy átla- testtömeg bikák esetében 283 kg, üszők
nagyobb gazdaságnak nagyobb a gazda- gokat nézve nem ismerhetjük a selejtezé- esetében 260 kg volt 2020-ban.
sági mozgástere is (technológiai, techni- si szokásokat, időzítéseket, s azt, hogy az
kai előny), de jó technológia-választással, anyatehéntartás-támogatás mennyire tesz TAVASZI IVADÉKVIZSGÁLAT
szakszerű takarmányozással ez a hátrány bennünket elnézőbbé, amikor a tehén Tavasszal három tenyészbikát (34601
csökkenthető. száma mellé odaírjuk az „S” betűt. Dunaharaszti Tomboló Rafaele, 35075
Jáki Ultimo Irgo és 35077 Máriakálnoki
HÚSOS TENYÉSZETEINK EREDMÉNYEI A húsos tenyészetek értékelésekor leg- Unikum Minnesota) indítottunk a kettős
A termelési eredményeket a húsos állo- általánosabban használt mutatószám, a (fejt) tenyészetekben.
mányok esetében az egyesület által mű- 205 napra korrigált választási testtömeg
ködtetett W. Tarka programból nyerjük esetén azt állapíthatjuk meg, hogy az Tomboló Ficsor Árpád dunaharaszti
ki. Az országos eredményeket (7 évre eredmények nem rosszak, de van még tenyészetéből került ki, aki évek óta pré-
visszatekintve) az 4. táblázat tartalmaz- fejlődési potenciál szeretett fajtánkban. mium minőségű érlelt sajtokat állít elő, s
za. Különösen igaz, ha az 5. táblázatra te- ennek rendeli alá tenyésztési elképzelé-
kintünk, ahol a legjobb mutatókkal ren- seit és takarmányozási technológiáját is.
delkező húsos magyartarka tenyészeteket Tomboló apja a svájci tenyésztésű 28912
soroltuk fel. A táblázatban szereplő ada- Rafaele, akit az egyesület Árpi kérésére
tok kiválóak. Nem állítom, hogy minden importált. Rafaele igen jó lábakon álló, jó
tenyésztőnek ezeket a számokat kellene tőgyszerkezetet örökítő bika. Rafaele any-
produkálni, de mindenképpen törekedni ja a 4. laktációban 8 503 kg tejet termelt
kell a minél minőségibb „portéka” előállí- 4,57%-os zsírtartalom mellett.
tására. A 6. táblázatnak még az a tanulsága
is megvan, hogy minél nagyobb figyelem

8 A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK

Tomboló anyja legmagasabb tejterme- Tenyészet lakt. átl. KEKI Laktációs tejtermelés t.zsír % t.feh. %
lését szintén a 4. laktációban teljesítette (nap)1 (kg)
(10 196 kg) 3,81%-os zsírtartalom mellett. Hajdúböszörményi Béke Mg.-i Kft.,
A mama (aki még aktív tehén ma is) átlag Hajdúböszörmény 2019 2020
feletti rámával és tőgyalakulással rendelke-
zik, ami küllemi tenyészértékében is megje- 2,5 404 8 627 8 894 3,51 3,38
lenik, ezt szeretnénk majd Tomboló utóda-
iban is látni. Titántól emellett a beltartalom, Pannónia Állattenyésztő Kft., Bonyhád 2,4 392 7 637 8 364 3,87 3,59
és a lábszerkezet javítását is várjuk.
Teveli Mg-i Zrt., Tevel 2,3 404 8 273 8 273 3,99 3,51
Ultimo apja a köröstarcsai Vértes család 3,1 404 7 331 8 197 4,23 3,72
tenyészetéből kikerült, méltán népszerű Húshasznú Szarvasmarhateny. Bt., 2,2 401 6 756 7 537 4,26 3,63
Irgó. Akit a kimagasló küllemi tulajdonsá- Egyházasrádóc
gai (ráma: 116; lábszerkezet: 123; tőgyala-
kulás: 120) miatt kedvelünk elsősorban. Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet,
Ez a kiváló tenyészbika lett célpárosítva Kocsér
egy jáki, Kamikáze apaságú tehénnel, aki
szintén jó lábszerkezettel és tőgyalaku- 1: két ellés közti idő
lással rendelkezik, s most teljesíti a har- 2. táblázat | Top 5 magyartarka tenyészet átlagos laktációs termelési eredményei (100 tehén feletti állomány) (forrás: NÉBIH)
madik laktációját, amit 9 000 kg körülire
számítunk. Ebből a párosításból született Tenyészet lakt. átl. KEKI Laktációs tejtermelés t.zsír % t.feh. %
Ultimó a jáki Rácz család tenyészetében. (nap)1 (kg) 3,49
Martinek Imre, Hajdúnánás
Ultimótól egyaránt várjuk a magas Gyalogh Mátyás, Kemenesmagasi 2019 2020
tejtermelés, a jó húsformák és a kiváló
tőgyalakulás örökítését. KSTV alatti napi 2,5 448 7 410 7 866 3,48
testtömeggyarapodása 2 008 g volt, s a
rámára, izmoltságra, lábra egyaránt 8-8 1,9 447 7 062 7 775 4,01 3,66
pontot kapott.
Magyar Agrár- és Élettudományi 2,4 418 7 275 7 346 4,00 3,58
Unikum Rongits Ferenc máriakálnoki Egyetem, Kaposvár
tenyésztő gazdaságában született, s remél-
jük, nevét a magas tejtermelés és kiváló Gyalogh Mátyás, Kemenesmagasi 2,0 428 7 473 7 062 3,58 3,71
küllemi adottságok örökítse miatt fogjuk
emlegetni. Gyalogh-Páli Annamária, 2,8 420 7 364 6 862 3,57 3,53
Kemenesmagasi
Apját, a 30565 Minnesotát a tejtermelés
növelése és a tőgyalakulás javítása céljából 1: két ellés közti idő
használták a bikanevelő tehenek párosítá-
sakor. 3. táblázat | Top 5 magyartarka tenyészet átlagos laktációs termelési eredményei (100 tehén alatti, de legalább 15 tehenes
állomány állomány) (forrás: NÉBIH)
Anyja legmagasabb tejtermelését a 3.
laktációban teljesítette (7 445 kg) kima- kettős vonalakat a húshasznú magyartarka testtömege 258 kg volt, a KSTV alatti test-
gasló (4,7%) zsírtartalom mellett. Anyai tenyésztésében. Anyja idén a kilencedik tömeg-gyarapodása 2 258 g/nap; rámára
nagyapja, 19227 Kocséri Dülő Romel a borjának adott életet (melyek közül 4 te- és izmoltságra a legmagasabb (9) pontot,
magas tejtermelés mellé igen jó lábszerke- nyészbika), ivadékainak átlagos 205 napra míg lábszerkezetre 8 pontot kapott.
zetet és tőgyalakulást örökített. korrigált választási testtömege 268 kg.
Uniformis is a derecskei tenyészet hírne-
Unikumtól elsősorban a tejmennyiség Torpedó 205 napra korrigált választási vét erősíti majd reményeink szerint. Apja
növelését, valamint a tőgyalakulás és a testtömege 322 kg volt, míg a KSTV alatti 32058 Eagle, aki a magyartarka-tenyész-
lábszerkezet javítását várjuk. testtömeg-gyarapodása 1 825 g/nap; rá- tésben is használt Steinadler fia. Eagle igen
mára 9, izmoltságra és lábszerkezetre egy- jól izmolt, nagy növekedési erélyt örökítő
Húsos tenyészetekben szintén három aránt 8-8 pontot kapott. bika. Anyja idén hetedik alkalommal ellett,
tenyészbika indult el ivadékvizsgálatban jó borjúnevelő képességgel rendelkezik,
(34002 Derecskei Torpedó Marcel, 34591 Tornádó a szintén sok jó tenyészbikát ivadékainak átlagos 205 napra korrigált
Kocséri Tornádó Mathew, 36374 Derecs- előállító kocséri Petőfi Mezőgazdasági választási testtömege 277 kg.
kei Uniformis Eagle). Szövetkezetben látta meg a napvilágot.
Apja a húsos magyartarka közegben mára Uniformis 205 napra korrigált válasz-
Torpedó a nagymúltú és igen jóhírű legendássá vált Derecskei Mathew Tyson tási testtömege 295 kg volt, a KSTV alat-
Derecske Petőfi Mg. Kft. tenyészetében fia. Mathewnak igen jól izmolt és nagy ti testtömeg-gyarapodása 1 725 g/nap;
született, apja a szintén derecskei tenyész- testtömeggyarapodásra képes ivadékai izmoltságra 8 pontot kapott.
tésű Marcel Gormo, aki kiváló példa arra, vannak, ebbe a sorba szépen illeszkedik
hogy hasznos kombinálni a húshasznú és Tornádó is. Anyja szintén még termelő Reméljük, hogy a most bemutatott te-
egyed, nagyon jó borjúnevelő képességgel. nyészbikákat néhány év múlva már az
utódok minél jobb termelése kapcsán
Tornádó 205 napra korrigált választási emlegetjük!

A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz) 9

TENYÉSZTÉSI AKTUALITÁSOK

KÖZPONTI SAJÁTTELJESÍTMÉNY VIZSGÁLAT Évjárat Induló tehénlétszámra jutó szaporulat 205 napra korrigált választási testtömeg (kg)
(KSTV) – JÁK, 2020 (%) üsző bika
2014 75,7 237 243
Egyesületünk évente 3 KSTV-t végez Já- 2015 71,2 233 240
kon, a magyartarka központi telepen, 2016 72,9 241 249
indít­ásonként 12-14 egyeddel. Az idei 2017 75,8 236 243
első minősítés 2021. január 13-án volt, 2018 68,8 242 260
9 egyed vett részt az STV-ben, 5 kettős 2019 69,2 246 258
és 4 húshasznú bika, ebből 3 bika ka- 2020 70,1 249 255
pott mesterséges besorolású minősítést.
Az összefoglaló eredményeket a 6. táblá- 4. táblázat | Húshasznosítású magyartarka állományok országos átlagadatai (2014-2020.) (forrás: MTE adatbázis, 2021.)
zat tartalmazza.
Tenyészet Induló tehénlétszámra 205 napra korrigált választási testtömeg
A 6. táblázatból is látszik, hogy a januá- jutó szaporulat (%) (kg)
ri minősítésen 2 kettős tenyészbikajelölt Gégény Tünde, Panyola
kapott mesterséges termékenyítésre alkal- Szabó András, Hódmezővásárhely üsző bika
mas minősítést. A tenyészbikák kiválasztá- Hóbor Attila, Lenti
sakor a sok nagyszerű ős eredményein és Csóti Sándor, Báta 106 329 366
tenyészértékein keresztül azt kerestük, hogy Kerka-Agro Kft., Lenti
a lehető legjobb tőgyalakulást és lábszerke- 100 317 363
zetet örökítő bikákat válogassuk ki (a magas
tejtermelés adott volt mindenhol). 100 321 355
37597 Bénifarm VENCEL
(Remmel x Farmer) 98 291 303
Felmenői jó tőgypontszámokkal ren-
delkeznek, emellett jó lábszerkezet örö- 94 306 344
kítettek. Vencel STV alatti testtömeg­
gyarapodása: 1 875g/nap. 5. táblázat | TOP 5 húshasznosítású magyartarka tenyészet termelési eredményei – 2020 (forrás: MTE adatbázis, 2021.)
37603 Rádóci VARGA
(Lombard x Farmer) Hasznosítási Létszám testtömeg-gyarapodás (g/nap) Minősítés
Vargával majd elsősorban a nagytejes irány STV alatti Életnapra jutó Mesterséges Term. fedezt.
irányzatot szeretnénk kiszolgálni, s eköz- 5 1783 1464
ben javítani a tőgyalakulást is. KSTV alat- kettős 4 23
ti tömeggyarapodása: 1 817g/nap. húshasznú 9 1977 1505
A két kettős bika mellett még egy húsos összesen 13
bika is kapott mesterséges minősítést: 1869 1482
37602 Vasvári VAZUL 36
(Padisah x Hubertus)
A nagy ráma mellé kiváló izmoltságot és 6. táblázat | A 2021. 01. 13-án minősült tenyészbikák összesített KSTV eredményei (forrás: MTE adatbázis, 2021.)
testtömeggyarapodást várunk el Vazultól,
ami az ősök eredményeit figyelve reális el-
várás. KSTV alatti testtömeggyarapodása
kimagasló volt: 2458g/nap.

34002 Derecskei Torpedó Marcel

10 A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

Dr. Polgár J. Péter

egyetemi docens, MTE szakbizottsági elnök

MAGYARTARKA HÚST SÜSSÜNK!

LYUKAS CSONT ÉS TÁNYÉRHÚS, A MAGYAR TARKA NEMZETKÖZI RECEPTJEIBŐL

„A java marhahúst mindenkor leginkább Bécsbe szállították Magyaror- Én idősebb marhából csinálom, aminek több oka is van: ehhez lehet hoz-
szágról.” – panaszkodott Magyar Elek, a világháború előtti állapotokat zájutni, nagyobb, és marha jó, hogy a velő már kifejezett és jelentős men�-
tükröző, örök érvényű útmutatásában, „Az Ínyesmester szakácsköve” nyiségű benne. Én a bolognai verziót választom, mivel a paradicsomártás
című munkájában. „Az ökör persze ökör maradt, ha Bécsbe vitték is…” gyermekkorom meghatározó eleme volt a párolt húsok kapcsán.
kuncogott ezen a szólásmondást több értelemben is alkalmazó magyar
konyhásmester. „ …de hát éppen ez volt a fontos, … ha szaftos, kövér- Hozzávalók:
kés csonthúst vagy zöldséggel körített jó erős levesben úszkáló tányérhúst 3 szelet marhalábszár
akartak enni az osztrák sógorok.” A témában jártas mai gasztro-bloggerek 2 fej vöröshagyma, a végébe dugva 1-1 szegfűszeg
szerint a helyzet azóta is csak romlott. De valóban nem tudunk itthon 3 gerezd fokhagyma
egy megfelelő minőségű marhahúst elkészíteni és tányérunkra tenni? ¼ zeller, 2 szál zellerlevél
Ezt erősen vitatom. Különösen igaz lehet ez olyan receptek alkalmazása ½ liter natúr paradicsomvelő (szárazanyag 8% körül)
esetében, amelyek a főtt, párolt marhahúsok kategóriájába tartoznak. 4 dkg mangalica zsír
A mi konyhánk, a magyar konyha enyhén szólva sem egysíkú. Tükrözi 2 deciliter rosé bor, (mondjuk Georgikon pincészet, Keszthely)
mindazt, amit külhoni látogatásaink során élvezettel fogyasztottunk, és 2 répa és 1 petrezselyem gyökér
amit itthoni hagyományainkban, szépapáink bajusza csücskén megőriz- frissen őrölt bors, rozmaring, só
ni érdemesnek találtunk. Az én konyhám is (Bessenyei utca 23.) ennek
a kettősségnek a tükrözése. Zsírral kikenem a fedeles sütőlábast (nagymama-szótárban lásd:
kacsasütő), és a répa és zöldség felét burgonyahámozóval hos�-
A Magyar Elek által is hivatkozott tányérhús elegáns megfogalma- szú szeletek formájában beleszelem. Ráteszem a három befűsze-
zásban a főtt marhahús speciális esete, ami szerinte egy bécsi eredetű rezett húsdarabot. Mellé darabolom és dobálom a többi zöld-
vendéglői, tízórai étel. Persze, ezeket a kis tízóraikat, „gábelfröstököket” séget, és ráöntöm a paradicsomvelőt. A rosé borral ráhígítok.
valahogy úgy lehet a helyén kezelni, ahogyan ezt Krúdy Gyula „A has A többi bort félreteszem a szakács, és az esetleges érdeklődők részére.
ezeregyéjszakája” című kötetében közreadja. Ráérősen, több fogással, A lefedett sütőtálat 180 fokos sütőben indítom fél órán át, majd az ételt
köztük friss csapolásból pohárka sörökkel, tartalmasan… 3-4 órát 130-140 fokon párolom. A harmadik óra végén a húst megbö-
köm, puhaságát ellenőrzöm.
Hozzávalók:
80 dkg magyar tarka fartő/lábszár/hátszín/
(1 velőscsont, ha kedvünk úgy hozná)
2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma
1/2 zeller, 2 szál zellerlevél
1/2 karalábé
4 répa és 2 petrezselyem gyökér
frissen őrölt bors, só

Inkább legyen ez nálunk mégis ebéd a klasszikusan készült és tálalt
tányérhús. Tipikusan fartőből, lábszárból, magas hátszínből erős hús-
levest főzünk. A megfőtt húst szép nagy szeletekre vágjuk. „Minden-
kinek a tányérjába teszünk egyet -írja Magyar Elek-, melléje rakjuk a
velefőtt zöldségeket: sárgarépa, petrezselyemgyökér, karalábé, zeller s
levest öntünk rá, amelybe finom metéltet főzünk.” A levesben szintén
megfőtt velőscsont előételként szolgálhat egy szeletke pirítós kenyérre
csúsztatva. Pici bors, esetleg egy kis torma javasolt mellé. Ugyanez a
marhahúshoz is passzol.

A következő - eredetileg olasz recept alapján, magyar tarka húsból
készített-, magyaros felhanggal kunkorított étel is ízlik nekem. Aho-
gyan Bertalan Barna idézné: „kiscsaládom részire” is sikerrel kínál-
tam. Ráérős, hosszasan elgondolkodós napokra ajánlom, amikor a
sütő nem kell semmi másra. Lássuk tehát:

Az osso buco, a „lyukas csont” a marha (na jó, eredetileg a borjú) láb-
szárhúsának csöves csonttal együtt, keresztbe fűrészelt szeleteiből készül.

A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz) 11

Tamás Ferenc

ügyvezető, Hérkány Kft.

BEMUTATKOZUNK
EGY CSALÁDI TEHENÉSZET CSERTŐN

Bács- Kiskun megyében Kalocsa közelségében a mintegy 800 fős Öregcsertőn találjuk Tamás Ferenc tejtermelő tehenészetét. A negyvenes éve-
iben járó gazda már gyermekkorában kivette részét a házkörüli munkából. Őseinek mindig volt földjük és az állatok tartása is hozzátartozott
életmódjukhoz. Kalocsán a Dózsa György mezőgazdasági technikumba tanult, ahol Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt nyert, így felvételi
vizsga nélkül jutott be az Agrártudományi Egyetemre Gödöllőre. Az egyetem végzése közben megérkezett a rendszerváltás és annak részeként
beindult a privatizáció. A közös gazdaságokat kezdték elbontani, szétszedni, aminek következtében a friss diplomás szakemberek nem tudtak
elhelyezkedni. Ebben a helyzetben úgy döntött, hogy nem fejezi be az egyetemet, hazajött, hogy a rendszerváltás által adott lehetőségeket
kihasználva be tudja indítani a családi gazdaságot.

Így indult útjára a rendszerváltás után félintenzív tartási körülményeink között melünk. Lucerna vetőmagtermesztéssel is
családi gazdálkodásunk, emlékezik vis�- vetekszik a holstein-fríz fajtával. foglalkozunk. Az első és utolsó kaszálásból
sza a történelmi időkre Tamás Ferenc. szénát vagy csomagolt lucernát készítünk.
Először azt terveztük, hogy sertést fogunk – Ennek a vidéknek a mélyfekvésű talaj a
tenyészteni. Már kialakulóban volt a törzs- jellemzője. Milyen sajátosságot jelent ez a Félintenzív tartási körülmények között
tenyészetünk, mikor jött a sertéspestis, ami gazdálkodásban? tartjuk az állatokat. Tavasztól őszig legel-
keresztülhúzta elképzelésünket. Ekkor úgy – A Kalocsai - Sárköz legmélyebb telepü- tetünk, ősztől tavaszig monodiétás takar-
döntöttünk, hogy tejtermeléssel fogunk lése vagyunk, a szabályozás előtt ez a terü- mányozást alkalmazunk. Hátránya, hogy
foglalkozni, melynek előnye más ágazat- let a Duna árterülete volt, így a „vizes év” ezáltal kevesebb tejet termelünk, viszont
hoz képest az, hogy havi rendszerességgel nagy gondot jelent, mert a mélyfekvésű állataink egészségesebbek.
bevételt eredményez. területeken jelentős a belvízkár. A rétek
ingoványossá válnak, melyre az állatokat További előnye, hogy a egyedeink hasz-
– Milyen fajta összetételű és nagyságrendű kihajtani nem szabad, mert összevágja a nos élettartama magasabb. A legöregebb
most az állomány? legelőt, felhordja a sarat a laposabb terület- tehenünk egy magyartarka, már 10 borjút
– Ahogy lehetőségünk engedte, fokoza- re. Villanypásztorral elkeríteni a területet adott nekünk. Legeltetjük a növendék ál-
tosan növeltük az állomány létszámát. a jelentős számú vad miatt nem könnyen latokat, a szárazon állókat és a kistejű te-
Jelenlegi létszámunk 420, ebből a fejős megoldható. heneket. A nagytejű tehéncsoportot egész
tehenek száma 162 egyed. Az állomány évben monodietikus takarmányozásban
60 %-a Holstein-fríz, 40 %-a magyar tar- Jelenleg 575 ha földterületen gazdál- tartjuk. A legeltetéshez gulyást kell alkal-
ka. A magyartarka állományunk 98%-a kodunk, ennek egy része bérelt terület. mazni, mivel a legelő nem egy összefüggő
„A” törzskönyvvel rendelkezik (az” A” Lehetőség szerint a sajátunk mellett lévő területet képez.
törzskönyvbe sorolás feltétele legalább táblákat béreljük, hogy a gazdaságosabb
három ősi sorig igazolhatóan ismert szár- műveléshez legyen megfelelő tábla nagy- – Miként alakul a tehenek hasznos élettarta-
mazás, valamint a legalább 87,5% (>=) ság. Földterületünk most 65 táblát képez, ma, hogyan függ az össze a takarmányozás-
magyartarka génhányad.) A magyartarka valójában ennél több, legalább 80 is van, sal és a tejtermelés nagyságával?
állományunk kettős hasznosítású tenyész- mert a volt árterületen a vízfolyások föl- – Napi két alkalommal fejünk, a tejet az
bika előállító tenyészetként működik. szabdalják a területet, így 10 ha- nál na- Alföldi Tej Kft-nek értékesítjük. A ma-
A magyartarka tenyésztése 30 évvel ez- gyobb, egybefüggő homogén szántónk alig gyartarkánál a 2019-es évben 6.490 li-
előtt ismeretlen vérhányadról indult, van, rét, legelőben szerencsére nagyobb ter volt az éves laktációs átlag, 4.34 zsír-
soha nem került a tenyészetünkbe törzs- táblaméretekkel rendelkezünk. Komplett százalékkal és 3.59-es fehérje értékkel.
könyves tenyészetből élő nőivarú egyed. gépparkkal rendelkezünk, silózó, kombájn A mélyfekvésű talajon a lucerna és fűszé-
Az elmúlt években az 50 tehenet tartó gaz- és minden olyan egyéb gép a tulajdonunk- na magas savtartalmú, ezért a TMR-be
daságok termelési eredményét tekintve az ban van, ami a termeléshez szükséges. szódabikarbónát rakunk, hogy a szervezet
első öt között szerepeltünk. Magyartar- A géppark nagy része Claas típusú. savasodását megelőzzük. Korábban voltak
kával azért foglalkozunk, mert az ősök, a pata problémáink, mely a savas bendőtar-
hagyomány tisztelete vezérel bennünket. Termesztünk árpát, búzát, kukoricát, talomra vezethetők vissza. Mivel rendelke-
A magyartarkára jó ránézni, szerethe- silókukoricát. A vadveszélyes földterüle- zésre állnak a legelők, azokat hasznosítani
tőbb, mint a feketetarka holstein-fríz fajta. tekre silócirkot vetünk, mert abban nem kell. Ha nem lenne legelő és folyamatosan
A jó magyartarka termelés mutatói a mi tesz kárt a vad. A szarvasmarhák takarmá- a TMR-t etetnénk, akkor magasabb lenne a
nyozásához szükséges növények mellett tejtermelési átlagunk.
olajosmagvakat, napraforgót és repcét ter-

12 A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

– Mi jellemzi a borjúszaporulatot és az érté- – A tejtermelés gazdaságossága miként nö- tekkel rendelkeznénk nagyobb mennyiségű,
kesítést? velhető? többféle sajt készítésére. A legkritikusabb
– Az utódok csupán 35-40%-a nőnemű – A gazdálkodás gyakorlatából tudni lehet pontját a sajtkészítésnek az értékesítésben
egyed. Az ivararányon csak akkor tudunk azt, hogy hol van a gazdaságosság határa. látom. Gondolkodunk azon, miként lehetne
változtatni, ha ivarspecifikus spermát hasz- Legnagyobb befolyást erre a tényezőre a ezt a dolgot jól megcsinálni.
nálunk. A borjak ellés után 24 óránál töb- tej átvételi ára gyakorolja. A jelenlegi tej
bet nincsenek az anyjuk alatt. Születés után átvételi ára nem ösztönöz bennünket arra, – Az állomány minőségi cseréjén túlmenően
a föcstejet, ha nem tudják az anyjuk tőgyé- hogy magasabb beltartalmú tejet termel- melyek a termelés növekedését elősegítő té-
ből kiszopni, akkor azt szonda vagy cumi jünk. A gazdaságosság javítására nem vég- nyezők?
segítségével kapják meg. Itatási problémák zünk számításokat. Ha a mindennapi gya- – Elsőnek az infrastruktúra fejlesztését, az
a téli -15–20 fokos hidegben előfordul- korlatban azt tapasztaljuk, hogy csökken a elhelyezési és tartási körülmények fontos-
hatnak, ezért arra nagyon odafigyelünk, termelés hozama, annak okát igyekszünk ságát emelném ki. Ha jó az infrastruktúra,
hogy a tej megfelelő hőmérsékletű legyen. feltárni. Konzultálunk a takarmányozási akkor kevesebb munkaerőre van szükség.
Azt figyeltük meg, hogy a két fajta közül, a tanácsadóval a megoldást illetően. Az ál- Fontosnak tartom az egészség fenntartá-
magyartarkának erősebb a szopási ingere. tala javasolt változtatást kipróbáljuk, majd sát, mind az állatok egészsége, mind pedig
A cumis szoptatás esetében kialakulhat egy értékeljük eredményességét. a dolgozók egészségéről legyen szó. Ezen
erősebb szopási reflex, mely később saját túlmenően a termelés minden területén le-
maga vagy a többi állat szopásában nyilvá- Ha nincs eredmény, visszatérünk a jól hetne fejlődni, mert gazdaságunkban nem
nulhat meg. A borjúbetegségek kialakulása bevált módszerhez. Minden nap arról szól, csúcstermelést valósítunk meg. Nem min-
ellen vakcinázással védekezünk. hogyan csináljuk a holnapot. Ha változás dig és minden áron erőltetjük a fejlesztést,
következik be a termelési feltételekben ak- vannak olyan évek, mikor örülünk a túlélés-
Amennyiben van kereslet a külföldi pi- kor átgondoljuk annak a módját, hogyan nek. Az egészséges fejlesztés nélkül hosszú
acon a hízott marhára, akkor nem adjuk tudunk annak megfelelni. Egy családi gaz- távon nem lehetséges a talpon maradás.
el születésük után a bikaborjakat, hanem daságban szinte lehetetlen kiszámítani a tej
meghizlalva mennek majd exportra. előállítás költségét. Azon múlik a dolog, – Mi a véleményed a tejpiacon kialakult
hogy mit, hova számolok, milyen átadási helyzetről?
– A családi gazdaságban hány fő dolgozik? árakat kalkulálok stb. Ilyen számvetéseket – Ha a magyar fogyasztó mind nagyobb
– A családi vállalkozásban ketten dol- nem készítünk, erre a feladatra egy külön része a polcokról a magyar előállítású tejet
gozunk. Édesanyám és én, Édesapán- embert kellene alkalmazni. veszi le, ezáltal növekszik a magyar tejter-
kat 2020-as évben elveszítettük. Az al- melők bevétele, ez kiegyensúlyozott, ke-
kalmazottak száma 11 fő. Vannak még Nem tervezzük tovább növelni az állat- vésbé szélsőséges tejárakat eredményezhet.
alkalmi segítők, kik a munkacsúcsok létszámot, erre a jószág nagyságra bizto- Ennek eléréséhez valamennyi gazdálkodó-
idejére szénabetakarítás, trágyázás stb. sítottak a tartási körülményeink. A fejős nak a mostaninál nagyobb összefogására
úgy alakítják munkahelyükön a szabad- telepünkön a zöldmezős beruházások a lenne szükség.
ságot, hogy ilyenkor tudjanak segíteni a pályázatok segítségével befejeződtek, az
munkában. utolsó pályázatban a magtárt és a mini – Tapasztalsz-e a gazdálkodást negatívan
takarmány keverőt valósítottuk meg. A befolyásoló körülményt?
– Az állategészségügy területén mi a helyzet? növendék telepünk nagyon régi telep, an- – Van számos a gazdálkodást negatívan
– A tőgybetegségek előfordulása ritkább, nak most kezdjük a teljes rekonstrukcióját. befolyásoló körülmény, melyen változ-
mint korábban volt. Ez a céltudatos pá- Másrészt az alkalmazottak számát is növel- tatni kellene. Példaként említem, hogy a
rosítási tervnek és a fejőház stabilitá- ni kellene, de munkaerő nem áll rendelke- Natura 2000 területen nem lehet jó mi-
sának köszönhető. Delaval 2X8 állásos zésre a környékünkön. nőségű fűszénát előállítani, mert a kaszá-
paralel gyors kiengedős fejőházzal ren- lás olyan időpontra van meghatározva,
delkezünk. – Milyen fejlesztési elképzelések vannak? mikor előnytelen a fű bel tartalmi értéke.
– Csökkenteni szeretnénk a szomatikus Azt is lehetne említeni, hogy nem engedik
Lábvégbetegségek előfordulnak. Ré- sejtszám tartalmat, a tőgy és lábvég be- az előírások, hogy a partoldalakon termő
gebben ezek a legeltetéssel összefüggő tegségek előfordulási arányát. Ennek ér- füvet a fűszenázsba felhasználjuk. Micso-
betegségek voltak. Az esős időszakban dekében az állományban minőségi cserét da pazarlás az, hogy a környékünkön lévő
a mélyfekvésű területeken a felpuhult tervezünk. Saját tenyésztésből fokozatosan 4.000 ha kiterjedésű Natura 2000 terület
patát a két köröm között kiszúrta a fás lecseréljük az állományt. Az a célunk, hogy felét sem hasznosítják mezőgazdasági ter-
szárú növényi maradvány. Azáltal, hogy ennek eredményeként növekedjen majd a melésre. Arról is lehetne beszélni, hogy a
rendbe hoztuk, kitisztítottuk a legelőket, tejtermelésünk. terméseredmények biztosításához nem áll
már-már megszűntek ezek a jelenségek. rendelkezésre elegendő szervestrágya, en-
Az itatónál van egy magasítás a víz elfo- Szeretnénk sajtkészítéssel is foglalkozni. nek kiváltására használt műtrágya pedig a
lyása miatt, mely sérülést okoz az olyan Előfordul alkalmanként, hogy úgy támo- talajok elsavanyodásához vezetnek.
teheneknél, melyek fűkörme mélyebben gatunk rendezvényeket, hogy tombolának
helyezkedik el. édesanyám által készített sajtot ajánlunk fel.
Ez nem jelenti azt, hogy megfelelő ismere-

13A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

PORTRÉ

AKI KÉRDEZ: KOVÁCS-MESTERHÁZY ZOLTÁN
AKI VÁLASZOL: VERES ZOLTÁN

– Békéscsabán, 1964-ben születtem.
Felmenőim apai ágon cukoriparban dol-
goztak, anyai ágon kereskedelemmel fog-
lalkoztak, csak én lettem gazdász. Mező-
hegyesen töltöttem gyermekkoromat, de
1977-ben Kabára költöztünk a felépült új
cukorgyár adta lehetőség miatt.

Így a gimnáziumot a KLTE Gyakor-
ló Gimnáziumában, Debrecenben vé-
geztem, majd egy év katonaság után a
DATE-n, általános agrármérnökként sze-
reztem diplomát.

1989 szeptemberében egyenes út veze-
tett vissza Mezőhegyesre, a Ménesbirtok-
ba dr. Hajtman Pál akkori főállattenyésztő
hívására.

1993 márciusától napjainkig a Génbank­
-­Semex Magyarország Kft.-nél dolgo-
zom, köszönhetően az akkori ügyvezető,
dr. Török Imre bizalmának, hiszen ő hí-
vott ebbe a cégbe dolgozni, és nyugdíjba
vonulásakor egyértelműen személyem-
ben jelölte ki az utódját, amit a tulajdono-
sok is elfogadtak 2002-ben.

Feleségem, aki szintén mezőhegyesi
és bíróként dolgozik, két fiúgyermekkel
ajándékozott meg, akik ma már 21 és 16
évesek múltak.

A Génbank bikáitól szinte hallótávol-
ságban építettünk egy családi házat, itt
élünk 2007 óta.

– Miért ezt a pályát választottad? Egyértel- A mezőgazdasághoz kevés közöm volt A Ménesbirtokhoz kerülve aztán világos
mű volt az indíttatás, vagy kitérővel értél azelőtt, hiszen az egész életemet áthatot- volt az utam: dr Hajtman Pál főállattenyész-
célba? ta a cukoripar, de, mivel falun éltem, ter- tő szelíden, de egyértelműen a tejelő tehené-
– Ifjúkoromban – mint sok akkori fia- mészetesen nem volt ismeretlen előttem szet felé terelt, amit lelkesen el is fogadtam.
talnak – halvány elképzelésem sem volt, az agrárium. Így kerültem a Debreceni
merre is kellene indulni. Tagja voltam a Agrártudományi Egyetemre, és végeztem – Mikor kerültél kapcsolatba a magyartar-
Magyar Madártani Egyesületnek, és az általános agrármérnökként. kával?
ornitológia erősen foglalkoztatott, egy- – Mondhatni, amióta az eszemet tudom.
szakos biológusként képzeltem el az éle- Az egyetemi életem, tanáraim, az ott Édesanyám magyarkeresztúri születésű,
tem. Apám, látva hiperaktivitásomat, nem szerzett élmények egyértelművé tették így gyerekkorom tavaszi szünetei – illetve
tudott elképzelni tudósként, de jól látta az számomra, hogy a mezőgazdasági nagy- gyakran a nyári szünetek egy része is – anyai
állatok iránti szeretetemet, ezért egy szá- üzem lehet az én jövőm.
momra igen elfogadható megoldást java-
solt: „Végezd el, fiam, inkább az agráregye-
temet, aztán annyit madarászkodhatsz,
amennyit akarsz!”

14 A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

PORTRÉ: VERES ZOLTÁN

nagyszüleimnél teltek. Az iparosodott, illet- daságosság és az állatvédelem együtt állít holsteintenyésztők akár éves felhaszná-
ve modern nagygazdasággal rendelkező nagy kihívásokat a fajta elé. Már megszü- lásuk 20%-ában vásárolják? Mindennek
Mezőhegyesen tehenet akkor láttunk, ha letett az a generáció, amelyik talán egész oka az ivarspecifikus sperma, a genomika
kimentünk valamelyik szakosított telepre; életében nem fog találkozni egyetlen ma- és a jelentősen javuló környezeti feltételek
de Magyarkeresztúron kora reggel a falu gu- gyartarkával sem, ugyanakkor komoly el- adta jobb szaporasági, kiesési stb. muta-
lyájának kolompja ébresztett, és elbűvölten várásai lesznek a termékkel kapcsolatban: tók együttes hatása.
szívtam magamba a friss tehénszagot. akkor lesz hajlandó fogyasztani e fajta ter-
mékeit, amennyiben meggyőződik arról, A genomikus tenyészérték jelentősen
A magyarkeresztúri termékenyítő állo- a fajta csökkent környezetterheléssel, az át fogja alakítani a progresszív tenyész-
más négy házzal arrébb volt a nagyszülői állatok szenvedése nélkül képes egészsé- tők lehetőségeit, úgy gondolom: a kettős
háztól, ahol a kerítésen át belesve gyönyö- ges terméket előállítani. hasznosítási irány egyre inkább speciális
rű tenyészbikákat is láthattam. tejtermelő irányba indulhat, és teljesen el
A szarvatlanság génjének bevite- fog válni a húshasznosítástól.
– Mit tartasz a legkomolyabb szakmai ered- le mindenképpen feladat lesz a borjak
ménynek, amit elértél/elértetek? szarvtalanítása jelenlegi gyakorlatának el- Ami a hústermelést illeti: a kiváló tö-
– Nem nagyon szoktam saját munkámról kerülése érdekében, de az A2 típusú béta meggyarapodás a tömegtermelés jövője,
számvetést készíteni: végzem munkatársa- kazein termelése is valószínűleg elsődle- de tapasztalataim szerint egyre nagyobb
immal a dolgom legjobb tudásunk szerint. ges cél lesz hamarosan. A takarmányhasz- az igény a minőségi húsok iránt.
nosító képesség javítása – a metánkibo-
Talán két dologra vagyok büszke: a csátás csökkentése – alapvető szempont. El kell dönteni, hogy a húshasznosítású
Génbank a legnagyobb magyarországi fajtánk melyik irányba indul el a jövőt il-
szarvasmarha-genetikával foglalkozó vál- Az Egyesület gőzerővel dolgozik a letően: a magyar adottságok, a genomikus
lalkozás lett irányításom alatt. genomikus tenyészértékbecslés bevezeté- szelekció, a kutatás/fejlesztés intenzív
sén, úgy vélem, ez komoly lehetőség lesz uniós támogatása segítségével akár egy új,
A másik: munkatársaimmal és az Egye- a fajta jövőbeni igényeknek megfelelő ala- igen magas minőséget előállító, organikus
sülettel stabilizáltuk és szilárd alapokra kításához. körülmények között termelő fajtává is te-
helyeztük nemzeti kincsünk, a magyar- hetjük a hústípusú magyartarkát.
tarka tenyésztését és a fajta fejlesztését az – Miként látod, a magyartarka marha előtt
elmúlt 15 esztendőben. milyen jövő áll (kettős és húshasznosítás)? És vajon mennyien tudják, hogy a világ
– A jövő meghatározása a legnehezebb egyik legnagyobb kettőshasznú szimmentáli
– Véleményed szerint melyek azok a fonto- feladat. Ki gondolta volna komolyan jellegű állománya Kínában van?
sabb kihívások, melyekkel a magyartarka 5-8 évvel ezelőtt, hogy a kék-belga faj-
tenyésztőknek meg kell birkózniuk? ta szaporítóanyagát éppen az intenzív Ez a piac óriási, a magyar fajtának is
– A környezetvédelem, ugyanakkor a gaz- lehetnek itt lehetőségei, ha jól végezzük
a munkánkat és a szerencse is segít ben-
nünket.

15A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

XIX. TARKA

FOTÓPÁLYÁZAT

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. JÚLIUS 08.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Beküldési cím: [email protected]
Díjazás: az 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül, egy alkotó
A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, lakóhelytől és életkortól elnyeri a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének különdíját, ill.
függetlenül bárki részt vehet. egyéb különdíjak is átadásra kerülhetnek.
A pályázat témája: a szarvasmarha és annak tenyésztése. Tehát A pályázóknak nevezési díjat kell fizetniük, melynek összege:
nem kizárólag a magyartarkák örökíthetők meg, hanem a szar- 1.000 Ft/fő, a beküldött képek számától függetlenül. A neve-
vasmarhák valamennyi fajtája, bármilyen környezetben és bár- zési díjakat a pályázattal és kiállítással kapcsolatos költségek
milyen módon! fedezésére fordítják a szervezők. A nevezési díjat a pályázó
A pályázatra csak olyan felvételeket nevezzenek a szerzők, ame- nevével kérjük befizetni. Több pályázó nevezési díjának közös
lyek a korábbi Tarka Fotópályázatokon még nem szerepeltek. befizetése esetén kérjük a neveket jelezni a megadott email
Egy pályázó maximum 10 db fekete-fehér vagy színes, digitális címen.
vagy digitalizált képet küldhet be emailben. A beküldött alkotá- Számlaszámunk:
sok hosszabbik oldala minimum 3500 pixel legyen, 300 dpi, JPG Vörösmarty Mihály Művelődési Központ, OTP 11746036-
formátum. A zsűri által kiállításra javasolt képeket a szervezők 15415307(IBANformátum:HU03117460361541530700000000).
nagyíttatják le. A képek WeTransfer fotóküldő rendszerrel vagy A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: Tarka Fotópályázat. Aki
GoogleDrive-on keresztül is küldhetők. A fotók beérkezéséről nem tudja megoldani a banki átutalást, az adja fel a nevezési díjat
visszajelzést küldünk. postai rózsaszín csekken úgy, hogy azon a művelődési központ
A pályaművek fájlneve a következő adatokat tartalmazza ékeze- neve szerepeljen és cím helyett a számlaszáma.
tes betűkkel írva: a pályázó családi neve, keresztneve, a kép sor- A kiállításon szereplő művek a tárlat népszerűsítésével kapcso-
száma, a kép címe. Pl. Molnár_József_01_Kép címe latos publikációkban szerzői jogdíj fizetése nélkül jelennek meg
A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteniük. A nevezési la- – a szerző nevének feltüntetésével. A Magyartarka Tenyésztők
pon szereplő információk egyezzenek a fájlnévben feltüntetet- Egyesülete a kiválasztott képek közlési jogát esetleg megvásárol-
tekkel. A nevezési lap a kiírás végén szerepel, illetve letölthető a ja szakmai lapjában való felhasználásra, a szerzőkkel való egyez-
http://muvhazbonyhad.ewk.hu oldalról. A kitöltött nevezési la- tetés után. A díjnyertes fotók a zsűri bírálatát követően megte-
pot a képekkel együtt kérjük elküldeni. A nevezési lap fájlneve a kinthetők lesznek a http://muvhazbonyhad.ewk.hu internetes
pályázó neve legyen! oldalon. A kiállítást követően pedig egy online galériában közzé
tesszük az összes beérkező fotót, az alkotók nevének megjelölé-
sével. Erről a pályázók külön értesítést is kapnak. A szervezők a
beérkezett fotókat CD-n archiválják.

16 A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

XIX. TARKA FOTÓPÁLYÁZAT

További információk: Kirchné Máté Réka, tel.: 0630/986-1967, A kiállítás megnyitása és díjkiosztó:
email: [email protected] 2021. augusztus 7-én, szombaton 14.30-kor.

A zsűri tagjai: Szabó Béla EFIAP fotóművész, dr. Füller Imre, a A kiállítás megtekinthető:
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója, Bonyhádon, a művelődési központban (Széchenyi tér 2.),
Kirchné Máté Réka, a fotópályázat ötletgazdája, a Bonyhádi Fo- augusztus 6–31-ig.
tóklub alapítója.

Pályázati naptár: "
Beérkezési határidő: 2021. július 08.
Zsűrizés: 2021. július 12–16. között
Értesítés a zsűri döntéséről: 2021. július 23-ig

NEVEZÉSI LAP

A XIX. TARKA FOTÓPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A pályázat feltételeit ismerem. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kiállításra elfogadott alkotásaimat a rendezvény népszerűsítése érdekében
– térítésmentesen – publikálják a rendezők, a nevem feltüntetésével, különféle sajtótermékekben és az interneten, illetve archiválják.
Név: ………………………………………………………………………………………….
Postacím: …………………………………………………………………………………….
Telefonszám: ………………………………. E-mail: …………………………………….

Sorszám A kép címe Készítésének helye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dátum: 2021. …………………………………….

"

17A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

IN MEMORIAM
DR. NAGY TIBOR

(1958–2021)

Dr. Nagy Tibort a kocséri „Petőfi” MGSZ Dr. Nagy Tibor 1958. június 3-án szü- Bonyhádon megalakult a Magyartarka
saját halottjának tekinti. letett, általános iskolai tanulmánya- Tenyésztők Egyesülete. Egyesületünk
A „Petőfi” MGSZ és Nyitrai cégcsoport it Jászkarajenőn végezte. 1977-ben Alapszabályát Tibor készítette el, me-
dolgozói nevében: Nagykőrösön, az Arany János Gim- lyet a benyújtáskor – minden változ-
náziumban érettségizett. 1982-ben tatás, korrekció nélkül – el is fogad-
Dr. Nyitrai Gabriella Budapesten az Eötvös Loránd Tu- tak. Az Alapszabályt azóta a törvényi
elnök dományegyetemen jogász diplomát változások okán többször módosítot-
szerzett. Még abban az évben megnő- tuk, a módosításokat Ő vezényelte és
sült, majd 1986-ban megszületett fia, nyújtotta be a megfelelő helyekre. Az
Gábor. Családját szerető, gondoskodó Egyesület elnökségi ülésein a kezde-
fú, apa és férj volt. tektől részt vett dr. Nagy Tibor jogász,
aki jogi szempontból őre volt ezeknek
Dr. Nagy Tibor 1982. július 1-jétől az üléseknek, és aki 1989 óta az ös�-
a kocséri „Petőfi” Mezőgazdasági Szö- szes hivatalos iratot (jegyzőkönyvek,
vetkezetben jogtanácsosként dolgo- alapszabály-módosítások, Szervezeti
zott. A közel négy évtized alatt kiváló és Működési Szabályzat) elkészítette.
jártasságra tett szert a szövetkezeti A megalakulás óta eltelt több mint 35
jogban. Tudásával, tapasztalatával és évben a tisztségviselő-választások le-
nyugodt személyiségével segítette és bonyolítását a jelölésektől a választásig
támogatta kollégáit és a jelenlegi tu- figyelte, őrizte a törvényességet. Egye-
lajdonosokat is. Biztos pont volt a sületünk tagja volt, a Küldöttközgyű-
Szövetkezet életében. Köszönjük el- lés intézményének bevezetése óta az I.
kötelezett munkáját! Örömmel vett régióban Pest megyei küldött, a kocséri
részt a közösségi rendezvényeken. „Petőfi” Mezőgazdasági Szövetkezet,
Szívesen tervezte a közös kirándu- Kocsér képviselőjeként. Hirtelen ha-
lások útvonalait és programjait. Jel- lálhírét mély megrendüléssel fogadta
legzetes humorával sokszor derítette egyesületünk minden tisztségviselője,
jókedvre kollégáit. dolgozója és teljes tagsága! Emlékét
megőrizzük!
E helyen, a „Petőfi” MGSZ búcsúzta-
tójában tesszük közzé a Magyartarka Tibor nagyon várta nyugdíjazásának
Tenyésztők Egyesületének dr. Nagy pillanatát, a családjával együtt eltöl-
Tibort méltató nekrológját: tendő szép napokat. Élvezetes kirán-
dulásokat tervezett. Ezekre vágyott
„A Magyartarka Tenyésztők Egye- eljövendő nyugdíjas, pihenő éveiben.
sülete nevéhez, életéhez szorosan kap- Mi, munkatársai – mind a „Petőfi”
csolódott dr. Nagy Tibor jogász neve, MGSZ-ben, mind a Nyitrai Cégcso-
munkássága. Az első Egyesület 1987-es portban – őszintén sajnáljuk, hogy
megalakulását – amikor néhány hús- nem élhette meg!
hasznosítású magyartarkát tenyésztő
nagygazdaság laza társulást hozott Családjában és munkahelyén hatal-
létre az értékesítés területén – jogi mas űrt hagyott hátra.
szempontból Ő vezényelte le. 1989-ben
– az egyesülési törvény megjelenését Emlékét szívünkben örökké
követően – feloszlatták az akkori mi- megőrizzük!
nisztérium által is elfogadott, bejegy-
zett szervezetet, és 1989. június 16-án

18 A Magyartarka • XXI. évfolyam 1. szám (tavasz)

Életképek a tenyészetekből • fotó: MTE archív

Életképek a tenyészetekből • fotó: MTE archív


Click to View FlipBook Version