The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by linjianzhou1979, 2022-04-10 11:20:28

四年级设计与工艺电子课本

四年级设计与工艺电子课本

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

No. Siri Buku: 0032 PENGHARGAAN

KPM2019 ISBN 978-967-14846 - 4 -7 Penerbitan buku teks ini melibatkan
Cetakan Pertama 2019 kerjasama banyak pihak. Oleh itu, pihak
©Kementerian Pendidikan Malaysia penerbit merakamkan penghargaan dan
terima kasih kepada semua pihak yang
Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan telah memberikan sumbangan sehingga
dalam buku ini tidak dibenarkan diterbitkan buku ini sempurna diterbitkan.
semula, disimpan dalam cara yang boleh
dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam Sekalung penghargaan dan terima kasih
sebarang bentuk atau cara, baik dengan cara ditujukan kepada semua pihak yang
elektronik, mekanik, penggambaran semula terlibat:
mahupun dengan cara perakaman tanpa
kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua • Jawatankuasa Penambahbaikan Pruf
Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Muka Surat, Bahagian Sumber dan
Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk Teknologi Pendidikan, Kementerian
kepada perkiraan royalti atau honorarium. Pendidikan Malaysia.

Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan • Jawatankuasa Penyemakan Pembetulan
Malaysia oleh: Pruf Muka Surat, Bahagian Sumber dan
Tai Seng Trading (747430-K) Teknologi Pendidikan, Kementerian
BB-G-36 Jalan Pinggiran 1/5, Pendidikan Malaysia.
Taman Pinggiran Putra,
43300 Seri Kembangan, Selangor • Jawatankuasa Penyemakan Naskhah
Tel: 012-2996362 Sedia Kamera, Bahagian Sumber dan
Teknologi Pendidikan, Kementerian
Reka Letak dan Atur Huruf: Pendidikan Malaysia.
Tai Seng Trading (747430-K)
• Pegawai-pegawai Bahagian Sumber dan
Muka Taip Teks: Kai Shu Teknologi Pendidikan, Bahagian
Saiz Muka Taip Teks: 20 poin Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pendidikan Malaysia.
Dicetak oleh:
Vivar Printing Sdn Bhd (125107-D) • Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Lot 25 & 27, Rawang Integrated Industrial Park, Kementerian Pendidikan Malaysia.
48000 Rawang, Selangor.

• Scratch (http://scratch.mit.edu).

• Semua pihak yang terlibat dalam
proses penerbitan buku ini.পஐ;ॸᮋ਴
‫ူܪ‬ᣏॱҞ͝ᄉழก

1. ၸೞᔈ૊Ͱ͝ԯൢᛝnj 2. ၸၶူᄡපຌร͝ԯnj

㪛㏎䁯㯏

3. ‫͝ڙ‬ԯʼ๔ખʶࡎ ጊ᝭Ṋॸᮋ࠱Ժ᜸ᄉФ̴ऩྫྷຌᬓnj
ᘘᘘᄉ๖ඈᕱᒖnj
4. ᠚ʼѸԺ᠚੊ၸጧ࣊
Ӊ᜜͝ԯnj

㼜Ⱏ䄊ⷁ

⡧ᗹ᤽঍

1.1.3 1. ‫ݟ‬౦ߥၶ͝Ҹː᧗Ḽᭉҁӝᬒ੊ងႤ੝ଋԩ෴Ⴄnj
6 2. ଡᧇߥၶʿክ᥄ҁ͉ʹ਒ܰḼॸᮋኃʶௐᫍ᤯ᅻᏤ࣍nj

3. ࣛᮖߥၶᤈᛠ᫸༡໥˷Ḽࣲଡᧇ̴͂ॸᮋ಩૵ጊপᡸጲ‫ڎ‬ԜҁᬶՋཁnj

ࢹͺࠈᄉ߶КߵѶ
ʶNjγ૆ࢹͺࠈᄉஞผ

̃NjγШ֖ߚஉࢹХ

ࢹͺࠈ᧖ᄉࢹХᭉ᜵፤νԢγШnjཨՐḼ
ߚஉ‫ॆ᤟ڙ‬ᄉ‫ڠ‬ழnjᤇಧᑞढ᫁ࢹХᄉ΍ၸయnj

ຌร໡҄

1. ၸேઐጭ૗Ԍܲͷᄉ໡nj 2. ΍ၸෳব໡ᄉ໡҄ၸ 3. ၸேઐጭખ࣯໡҄ՐḼ
཯ෳNjౚᓫෳ੊ሩ᧕ ߚஉԓͮnj
⡧ᗹ᤽঍ ҍ๒รnj΍ၸපব໡
ᄉ໡҄Ѷၸප๒รԀԺnj

1.1.4 1. ߥၶѫጷຌူࢹͺࠈnj 7

2. ᝧߥၶѫጷ᜹ࠢࢹͺࠈ᧖ߚஉࢹХᄉͮᎵnjஇᓡᄉᕘ‫ڎ‬

4. ͤ᝟੆ఴ

ੇ͂Ժ̾᤯᣾ѴѢ౅஧ᄉӬ͈Ḽ̾੼Ѣֵ̖
ᄉ੆ఴnj

ࣿՁ ౅஧ ஜ᧙ Ӭ͈(RM) ͈ಪ (RM)
3.00 15.00
1. ᡓᣏዤ‫ ڗ‬5Ӊ

2. ᇒᨠ 1˓ 2.00 2.00
3.00 3.00
3. ुҦᑚ 1 ˓ 20.00
Р

⡧ᗹ᤽঍

3.1.6 1. ଡᝫߥၶ͕ЎᏥᘼࠓ௛Ԩ३ᄉࢹХ֖‫ٿ‬அ౅஧nj
2. ଡᧇߥၶԵᭉͤ᝟౅஧ᄉ੆ఴnj
3. ल࠭ߥၶ΍ၸஜ૵‫ူܪ‬ᣃ͇҃ͺ੆ఴᛪnj 35

5. ҃ͺֵ̖

಩૵ᕘ‫ڎ‬э‫౅ܫ‬஧ˀࢹХnjཨՐḼΙཱᕘ‫ڎ‬
ध‫҃ݼ‬ͺᇒ᠚nj

1. э‫౅ܫ‬஧֖ࢹХnj 2. ૪Ѣጭ౓ᄉ्࿃nj

3. ԌѢጭ౓ᄉጲ్nj 4. ܲҪʶࡎዤ‫ڗ‬Ḽвၸྤ҄
ԌѢᙫዼᄉᛪࡎnj

5. ࠱ዤ‫ڗ‬ହ੆్࿃҃ͺ੆‫ݚ‬ෳnj 6. ԌѢ‫ݚ‬ෳᄉࡎ൒nj

7. ᜈᯎ౓ߔᙫዼnj 8. ዤ‫ڗ‬᮲࣯ՐḼၸुҦᑚ࠱
ᇒᨠዤʼnj

⡧ᗹ᤽঍ ‫ܫ‬ซṊֵ̖Եᭉ ࠴ௐࢺԾࡂᑞᒬཨ᮲࣯nj

36 3.1.7 1. ल࠭ߥၶ΍ၸՉᒬэ‫ܫ‬ᄉ౅஧֖ࢹХध‫҃ݼ‬ͺֵ̖nj

2. ଡᧇߥၶॸᮋ࠴ॶ΍ၸ࠸ѽᄉࢹХnj


Click to View FlipBook Version