The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การอบรมการเพาะถั่วงอก ปลูกผัก 3 วันเก็บทานได้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by STIW, 2021-12-28 01:44:44

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก

การอบรมการเพาะถั่วงอก ปลูกผัก 3 วันเก็บทานได้

U2T หว้ ยคต สง่ เสรมิ อาชีพ
กจิ กรรมอบรมการเพาะปลกู ถ่ัวงอก

การดำเนินกิจกรรมกระบวนการเพาะปลูกถัว่ งอก โครงการยกระดับสงั คมรายตำบลแบบบรู ณาการU2T

ห้วยคต

ไดจ้ ดั กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพใหก้ บั เกษตรกรชาวตาบล
หว้ ยคตเน่ืองจากในพ้ืนที่
เกษตรกรทาการเพาะปลูก
ทาง U2T หว้ ยคต ไดเ้ ร่งเห็น
ความสาคญั จึงไดจ้ ดั กิจกรรม
อบรมส่งเสริมอาชีพเพ่อื เพ่ิม
มูลค่าใหก้ บั พืชผล
การเกษตรใหก้ บั เกษตรกร
นาส่ิงท่ีมีอยมู่ าแปรรูปเพอื่
เพมิ่ มูลค่า ณ อาคารประชุม สหกรณ์การเกษตรหว้ ยคตจากดั เม่ือ
วนั ท่ี 10-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ท่ีผา่ นมา

กจิ กรรมการเพาะถั่วงอก

นำทมี โดย ผศ.ดร.อรสา เตตวิ ัฒน์ และ ดร.
พรพรรณ จิอู๋ หัวหนา้ โครงการ และวทิ ยากร ได้มอบ
ความรูเ้ รื่องการเพาะปลกู ตน้ อ่อนทานตะวันและให้
ความสำคญั เพ่ือให้เกษตรกรในยามวา่ งและขายพิชผล
ไม่ได้ตามทต่ี อ้ งการหนั มาทำอาหารแปรรูปเพอื่ เพิ่มรายได้
ให้กบั ครัวเรือนด้วยการอบรมสง่ เสริมอาชีพสร้างรายได้
ให้กับครอบครวั อกี ทางหนึง่ โดยหน่ึงในเกษตรกรทเี่ ขา้ ร่วม
การอบรมไดเ้ ผยวา่ ก่อนหน้านไี้ ม่เคยได้รับการอบรมเพม่ิ
มูลคา่ กบั ส่งิ ทม่ี ีอยแู่ ละช่วงโควิด 19 จงึ ทำใหไ้ ม่สามารถออกไป
รบั จา้ งไดเ้ หมือนก่อนรายไดก้ ไ็ ด้รับน้อยลง การไดเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรม
อบรมคร้งั นท้ี ำใหต้ นได้ลดคา่ ใชจ้ ่ายในครวั เรอื น

โดยหนึ่งเกษตรทีไ่ ด้เข้ารว่ มการอบรมในครั้งนไี้ ดเ้ ผยว่า ก่อนหนา้ น้ไี ม่เคยไดร้ ับการอบรมเพม่ิ มูลคา่ กบั
ส่งิ ท่ีมีอยู่ และช่วงโควดิ 19 จึงทำใหไ้ มส่ ามารถไปรับจ้างได้เหมือนก่อนจงึ ทำให้รายรับทเี่ ข้ามาไมเ่ พียงพอต่อ
ค่าใช้จ่าย การอบรมในครัง้ นี้สามารถเปน็ อกี หนง่ึ แนวทางทำให้เป็นการเพิ่มรายไดอ้ กี ช่องทางหน่งึ

ผลลพั ธท์ ไี่ ดจ้ ากการเพาะถั่วงอก

นอกจากเกษตรที่สนใจจะได้รับความรแู้ ละวธิ กี ารเพาะปลูกแลว้ ทาง U2T ห้วยคตไดส้ อนการโปรโมตสนิ คา้ ใน
ผลติ ภณั ฑ์ เพอ่ื ใหส้ นิ คา้ ของเราเปน็ ท่ีน่าสนใจมากข้นึ และเป็นการเพิ่มมูลคา่ ให้กบั สินคา้ ของเรา
Click to View FlipBook Version