The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ning DGMC Station, 2021-04-20 13:24:24

Portfolio สุนิสา หงษ์ทอง

Portfolio

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธี รรมราช

Preface

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เล่มนี้ จดั ทาขนึ้ เพื่อเป็นเอกสารแสดงขอ้ มลู เก่ียวกับ
ตัวข้าพเจ้า ประกอบไปดว้ ย ประวัติส่วนตวั ประวัติการศึกษา ความรูค้ วามสามารถ
เกยี รตปิ ระวตั แิ ละรางวลั ทเี่ คยไดร้ บั ตลอดจนผลงานและรูปภาพกิจกรรมที่ผจู้ ดั ทาไดเ้ ขา้
รว่ ม ผจู้ ดั ทาหวงั เป็นอย่างย่ิงว่าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จะทาใหท้ ุกท่านที่ไดอ้ ่าน
เห็นถงึ ความสามารถโดยรวมของผจู้ ดั ทามากยิ่งขนึ้

ทง้ั นี้ ผจู้ ดั ทาขอขอบพระคณุ ครู อาจารย์ และเพ่ือนๆ ผทู้ ม่ี สี ่วนรว่ มในการใหค้ วาม
ช่วยเหลือ ใหค้ าแนะนา รวบรวมเอกสาร หลกั ฐาน และขอ้ มลู ต่างๆ ที่เป็นประโยชนใ์ น
การจดั ทาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในครงั้ นี้

ผจู้ ดั ทา
นางสาวสนุ สิ า หงษ์ทอง

Content

Profile Education

ประวตั สิ ว่ นตวั ประวตั ิการศกึ ษา

Working Experience

ประสบการณท์ างาน

Activities Certificate

กจิ กรรม ประกาศนยี บตั ร

PROFILE

สาขานิเทศศาสตร์ วิชาเอกสอ่ื สารมวลชนดิจทิ ลั

มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏนครศรธี รรมราช

PROFILE

ชอื่ นางสาวสนุ สิ า หงษ์ทอง ชือ่ เลน่ หนิง
เกดิ วันที่ 13 ตลุ าคม 2541 อายุ 23 ปี
หมเู่ ลือด B สญั ชาติ ไทย
เชอื้ ชาติ ไทย ศาสนา พทุ ธ
บิดาชอ่ื นายจาลอง หงษ์ทอง
มารดาชอื่ นางสชุ าดา หงษท์ อง เบอรโ์ ทรติดต่อ 063-6174009

ทอ่ี ยู่ 362 ม.3 ต.เขาพระ [email protected]
อ.พปิ ูน จ.นครศรธี รรมราช

098-8940469 Sunisa Hongtong

ความสามารถพเิ ศษ

ถา่ ยรูป ลงเสยี ง รวมทงั้ สามารถตดั ต่อ และใชโ้ ปรแกรม Photoshop

Education

ระดบั ประถมศึกษา

โรงเรยี นวดั หนา้ เขา

ระดบั มธั ยมศกึ ษา

โรงเรยี นพปิ นู สงั ฆรกั ษป์ ระชาอทุ ศิ

ระดบั ปริญญาตรี

มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครศรีธรรมราช

Working Experience

ประสบการณ์ทางาน

- ไดอ้ อกฝึกประสบการณว์ ชิ าชีพ ตาแหน่งฝ่ายประชาสมั พนั ธ์
สถานทฝี่ ึกงาน ศนู ยภ์ าษา มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครศรีธรรมราช
- ไดร้ บั การแต่งตง้ั จากมหาวทิ ยาลยั เป็นทมี งานถ่ายทอดสดงานมินมิ าราธอน ครง้ั ที่ 15
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครศรีธรรมราช
- เขา้ รบั การอบรมพฒั นาความรูใ้ หก้ บั แกนนาเครือข่ายผบู้ รโิ ภคในกิจการกระจายเสยี ง
และโทรทศั น์
- เขา้ รว่ มการประกวดอ่านฟังเสยี ง ระดบั อดุ มศกึ ษา โครงการธนชาต รเิ ร่มิ ... เตมิ เต็ม
เอกลกั ษณไ์ ทย ชงิ ถว้ ยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ครงั้ ที่ 47 และ 48
- เป็นกรรมการสโมสรคณะวทิ ยาการจดั การ ประจาปีการศกึ ษา 2561

\

ACTIVITIES

เขา้ ร่วมกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลยั รับน้องคณะ
และรับน้องสาขา

เขา้ ร่วมพธิ อี ัญเชญิ ตราราชภฏั สญั ลักษณแ์ ก่นักศกึ ษาใหม่

ร่วมเป็ นทมี ทางานขบั เคลอ่ื นโครงการ

การใช้สมารท์ โฟน เพือ่ การผลิตสอ่ื ปลอดภยั ในกลุม่ เส่ยี งเดก็ และ
เยาวชน ในสถานศกึ ษาทงั้ ในและนอกระบบ

เป็ นพธิ กี รและร่วมถ่ายทอดสด

งานราชภฏั นครฯ มินิมาราธอน ครั้งท่ี 15

เป็ นพธิ ีกรวนั ปฐมนิเทศนักศกึ ษา

ประจาปี การศกึ ษา 2561

เป็ นแกนสันทนาการ

ของคณะวทิ ยาการจดั การ

เป็ นกรรมการสโมสร

คณะวิทยาการจัดการ
ประจาปี การศกึ ษา 2561

ไดเ้ ป็ นตัวแทนถอื พานไหวค้ รู
สาขา นิเทศศาสตร์

คนของพระราชา บชู าครู

เป็ นพธิ กี รงาน Marketing Plan Contest

โครงการ 11 By A.P. Honda

เข้าร่วมการประชุมเชงิ ปฏิบตั กิ าร

“ ทกั ษะการผลติ รายการและการบรหิ ารจดั การโทรทศั นช์ มุ ชนอยา่ งย่ังยนื สาหรับภาคใต้ ”

23 - 24 ธนั วาคม 2561 ณ โรงแรมกระบท่ี พิ า รีสอรท์ จังหวดั กระบ่ี

เป็ นเจา้ หน้าทเ่ี กบ็ ขอ้ มูล

โครงการสารวจความคดิ เหน็ ของประชาชนต่อการเลอื กตงั้
ปี 2562 ในพืน้ ท่ี 14 จงั หวัดภาตใต้

แข่งขนั อา่ นฟังเสียง

โครงการ ธนชาต ริเริ่ม… เติมเตม็ เอกลกั ษณไ์ ทย

ชงิ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุ ารี

ครัง้ ท่ี 47 ประจาปี 2561

ครัง้ ที่ 48 ประจาปี 2562

ออกฝึ กประสบการณว์ ชิ าชพี

ตาแหน่งฝ่ ายประชาสมั พันธ์

สถานทฝ่ี ึ กงาน ศูนยภ์ าษา มหาวิทยาลัยราชภนั ครศรธี รรมราช

เขา้ รับการอบรมพฒั นาความรู้

แกนนาเครอื ขา่ ยผู้บรโิ ภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทศั น์
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎรธ์ านี

ร่วมจดั กจิ กรรมสมั มนา

เสริมสรา้ งทักษะการรูเ้ ท่าทันสอื่ รูส้ ทิ ธิ สานพลงั เครอื ข่ายเยาวชน
ผูบ้ รโิ ภคภาคใต้ โดย Power Gen Team
ณ โรงเเรมไดอิชิ หาดใหญ่ จ.สงขลา

เป็ นพธิ กี รและผู้ผลิต

รายการ ยายสอนหลาน

ลงพนื้ ทเ่ี กบ็ ข้อมลู ภายในชุมชน

ไปศึกษาดูงานชอ่ ง 7 HD, ชอ่ งไทยรัฐ ทวี ี, การทอ่ งเทย่ี ว
แห่งประเทศไทย (ททท.), นิทรรศนร์ ัตนโกสนิ ทร์

ผลติ สารคดี “ ฅนหลงั เลนส์ รักษท์ ะเลน้อย ”

เป็ นตวั แทนนักศกึ ษา

ร่วมบนั ทกึ เทปถวายพระพร สมเด็จฯ พระพันปี หลวง

ประจาปี การศกึ ษา 2563

เป็ นผจู้ ดั การกองถ่ายทาภาพยนตร์

“ ENDLESS LOVE กนั และกรรณ์ ”

เข้าร่วมการประชุมและนาเสนอผลงาน

วชิ าการทางการศกึ ษาระดับชาติ ครัง้ ท่ี 7

โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั วงษช์ วลิตกลุ

โดยนาเสนอออนไลนผ์ ่านโปรแกรม Google Meet

ผลงานทไ่ี ดเ้ ผยแพร่ทางเวบ็ ไซต์ได้ฝึ กงาน

ทส่ี ถานีวทิ ยุโทรทศั นแ์ หง่ ประเทศไทยจงั หวดั สงขลา
ตาแหน่ง ผ้ชู ่วยบรรณาธกิ ารขา่ ว

ไดล้ งพนื้ ทท่ี าขา่ ว และได้เขียนขา่ วเพอ่ื ออกอากาศทาง
ชอ่ ง NBT ดว้ ย

ไดส้ มั ภาษณป์ ระชาชน หรอื แหลง่ ขา่ วทต่ี อ้ งการสมั ภาษณ์

ไดร้ ับหน้าทเ่ี ป็ นชา่ งภาพในการถา่ ยรูป และถา่ ย

วิดโี อในการทาขา่ ว

ลงพนื้ ทไ่ี ปกับทมี งาน NBT สงขลา เพอื่ ไปจัด

รายการแหลงข่าวชาวใต้ พริ าบคาบขา่ วสัญจร ทโี่ รงเรยี น
สวสั ดบิ์ วร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ทาหน้าทเ่ี ป็ นผชู้ ่วย
บก. ข่าว

เตรยี มไมค์ และตรวจเช็คอปุ กรณใ์ ห้ผู้ประกาศขา่ ว
พมิ พ์ Auto Script ในหอ้ งสตูดโิ อ

ตวั อยา่ งขา่ วทไ่ี ดอ้ อกอากาศScript ขา่ วทไ่ี ด้เขยี น

สงขลา-จัดกจิ กรรมพาดาวมาหาน้อง ทอ่ งโลกวทิ ยาศาสตร์

ขา่ วท่ี

ประจาวันที่ 11 มนี าคม 2564

ประกาศ เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จับมือ กับ 5 หน่วยงาน
จัดกิจกรรม “พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์”

ยกท้องฟ้าจาลอง ย่อโลกวิทยาศาสตร์ เปิ ดโอกาสการเรียนรู้

ดาราศาสตรใ์ หแ้ กเ่ ยาวชน

เทปโทรทัศน์ ศนู ยก์ ารคา้ เซ็นทรลั เฟสติวลั หาดใหญ่ รว่ มกบั สถาบนั วิจยั ดารา
CG1.ภาพ-ขา่ ว/สุนิสา–ปิ ยะฎา ศาสตรแ์ ห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สทท.สงขลา จัดกิจกรรม พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์ โดยมี

นางสภุ าพร กาเนิดผล รองนายกองคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั สงขลา

เป็นประธานเปิด

กิจกรรม “พาดาวมาหานอ้ ง ท่องโลกวิทยาศาสตร”์ เป็นการเปิด

โอกาสใหเ้ ดก็ และเยาวชน ไดเ้ รยี นรูน้ อกสถานที่ โดยเฉพาะกิจกรรม

-อา่ นต่อ- ศึกษาโลกดาราศาสตร์ ท่ีจะช่วยเสริมสรา้ งประสบการณก์ ารเรียนรู้

ดา้ นดาราศาสตร์ และวทิ ยาศาสตร์ ซ่งึ เจา้ หนา้ ทไี่ ดย้ กทอ้ งฟา้ จาลอง
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เสมือนจริงระบบฟูลโดมดิจิทลั 10 เมตร ความคมชดั ระดบั 4K โดย
ระหว่างวันท่ี 11-14 มีนาคม 2564 ณ หาด ไดร้ บั การสนบั สนนุ จากสถาบนั วิจัยดาราศาสตรแ์ ห่งชาติ หอดูดาว
ใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนยก์ ารค้าเซ็นทรัลเฟส เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นอกจากนี้ยังมี
ติวลั หาดใหญ่ และขอความรว่ มมือใหท้ ุกคน กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย ไดแ้ ก่ กิจกรรม Science
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกนั การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อยา่ งเครง่ ครดั ..// Show, ถา้ จุลินทรเ์ รืองแสง, กิจกรรมทางดา้ นธรณีฟิสิกส์ จากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ โดยกิจกรรมนี้ สรา้ ง

ความตืน่ ตา และไดร้ บั ความรูใ้ หก้ บั เยาวชนทเ่ี ขา้ รว่ ม

ผู้ประกาศ ธุรกจิ ร้านป้ายโฆษณาฟื้ นตัวขนึ้ จากการหาเสยี งเลอื กต้งั
ข่าวที่
เทปโทรทัศน์
1.CG ภาพ-ข่าว : อดุลเดช-สุนสิ า ประจาวนั ที่ 9 กมุ ภาพันธ์ 2564
สทท.สงขลา ธุรกิจร้านป้ายโฆษณากลับมาเฟื่ องฟูอีกคร้ัง หลัง
กกต.ประกาศวันเลือกต้ังท้องถิ่น ผู้สมัครแห่ส่ังทาป้ายชู
2.CG วรชยั ขณะรัตน์ นโยบาย หาเสยี ง สร้างการรับรูใ้ หป้ ระชาชนกอ่ นวันเลอื กต้ัง
ผปู้ ระกอบการ 28 มีนาคมนี้
หลงั จากที่มีการประกาศเลือกตง้ั สมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ทาให้โรงพิมพห์ ลายแห่งในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ ฟื้นตวั อีกครงั้ หลงั เปิดรบั สมคั รรบั เลือกตง้ั
เมอื่ วานน(ี้ 8 ก.พ.64)มผี สู้ มคั รทีม่ ีหมายเลขแลว้ ส่งั ทาปา้ ยโฆษณา
อย่างต่อเน่ือง

นายวรชัย ขณะรตั น์ ผปู้ ระกอบการ ยอมรบั ว่า ทุกครงั้ ท่ีมี
การเลือกตงั้ จะมียอดการผลิตเพิ่มขึน้ จากการส่งั ทาป้ายหาเสียง
ของผูส้ มัคร เพ่ือแนะนาตวั และโฆษณาหาเสียง ติดต้งั ตามย่าน
เศรษฐกิจใน อ.หาดใหญ่ รวมทั้งการส่ังทานามบัตรแนะนาตัว
ผสู้ มคั ร เพอ่ื สรา้ งการรบั รูใ้ หก้ บั ประชาชนก่อนไปใชส้ ทิ ธเ์ ลอื กตงั้ ใน
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคมนี้ พร้อมเน้นย้าให้ทางร้านผลิตและ
ออกแบบ ใหเ้ ป็นไปตามระเบยี บท่ี กกต.กาหนด
ขณะเดียวกัน ยงั ตอ้ งเตรียมสต๊อก ทงั้ ป้ายไวนิล / หมึกพิมพ์ และ
โครงไมไ้ ว้ เพอื่ รองรบั การส่งั ทาป้ายโฆษณา ที่ทยอยส่งั
และกระตุน้ เศรษฐกิจในพืน้ ที่ได้เป็นอย่างดี ทาให้ร้านคา้ มีเงิน
หมนุ เวียน และเกดิ การจา้ งงานเพิม่ มากขนึ้ อกี ดว้ ย...///

** ปลอ่ ยเสยี งสัมภาษณ์ **

เขยี น Script สกู๊ปข่าว และได้ตัดต่อคลิป
วดิ โี อเพอื่ เผยแพร่

Script สกปู๊ ขา่ วทไ่ี ดเ้ ขียนเอง

สกู๊ป อ.สะบ้ายอ้ ย ถ่นิ กาเนดิ กาแฟโรบสั ต้า ชายแดนใต้
เมล็ดกาแฟโรบัสต้า ท่ีตากแหง้ อยู่ในโรงเรือนนี้ เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งก่อนท่ีเมล็ดกาแฟเหล่านี้ จะถูกนาไปสู่
กระบวนการแปรรูปเป็นกาแฟพรอ้ มดื่ม ซ่ึงเช่อื กนั วา่ ตน้ กาแฟทสี่ ะบา้ ยอ้ ย คือตน้ แมพ่ นั ธข์ องกาแฟโรบสั ตา้ ตน้ แรกของประเทศ
ไทย ตง้ั แตป่ ี พ.ศ.2447 กอ่ นจะไดร้ บั ความนิยมปลกู กนั อย่างแพรห่ ลายในจงั หวดั ตา่ ง ๆ ของประเทศไทย
ดว้ ยเอกลกั ษณท์ ี่โดดเด่นของกาแฟโรบัสตา้ สะบา้ ยอ้ ย ท่ีมีความเขม้ ขน้ มีกล่ินหอม รสชาติขมถกู ลิน้ เป็นท่ีถกู ใจของคอกาแฟ
ทาใหเ้ กษตรกรในพืน้ ท่ีใหค้ วามสนใจ หันมาปลูกกาแฟโรบสั ตา้ มากขึน้ ปรบั เปลี่ยนแนวคิดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการ ทา
เกษตรแบบผสมผสาน ปลกู กาแฟโรบสั ตา้ รว่ มยางพารา สรา้ งรายไดห้ มนุ เวียนใหก้ บั ครวั เรอื นไมต่ ่ากวา่ 2 แสนบาทตอ่ ปี

** ปลอ่ ยเสียงเกษตรกร **
ปัจจุบนั กาแฟโรบสั ตา้ ถกู ขยายพนื้ ท่ีเพาะปลกู ครอบคลุม อ.สะบา้ ยอ้ ยแลว้ จานวนกว่า 200 ไร่ จนเกิดการรวมกล่มุ
ในนามวสิ าหกิจชมุ ชนแปรรูปกาแฟสะบา้ ยอ้ ย ตง้ั อยใู่ นหม่ทู ี่ 6 อาเภอสะบา้ ยอ้ ย จงั หวดั สงขลา ที่ไม่เพียงรว่ มกนั ผลิตเมด็ กาแฟ
ใหม้ คี ณุ ภาพ แตย่ งั เป็นแหลง่ เรยี นรูร้ ว่ มกนั ระหว่างเกษตรกรในพนื้ ทีอ่ ีกดว้ ย

** ปล่อยเสยี งกล่มุ วสิ าหกจิ **
กระบวนการผลิตกว่าจะเป็นกาแฟโรบสั ตา้ ในแต่ละแกว้ นัน้ มีข้นั ตอนท่ีพิถีพิถนั และใชเ้ ครื่องมือที่ทนั สมัย ตงั้ แต่การ
คัดแยกเมล็ด / การกะเทาะเปลือกนอกดว้ ยเครื่องสี จนเป็นกาแฟโรบัสตา้ พรอ้ มดื่ม ภายใตก้ ารสนับสนนุ องคค์ วามรู้ และการ
สง่ เสรมิ ช่องทางการจาหน่ายจากส่วนราชการ จนทาใหป้ ระชาชนและนกั ท่องเที่ยวท่วั โลก รูจ้ กั กาแฟโรบสั ตา้ สะบ้ายอ้ ย อย่าง
แพร่หลายมากขึน้ นาไปส่กู ารพัฒนาพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ใหเ้ ป็นตน้ แบบพืน้ ที่ของการพฒั นาอย่างย่งั ยืน ประชาชนมี
อาชีพ มรี ายได้ ชว่ ยสรา้ งความแข็งแกรง่ ใหก้ บั เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรฐั บาล

** ปล่อยเสียง ปลดั **
สาหรบั กาแฟโรบสั ตา้ ของกล่มุ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบา้ ยอ้ ย มีจาหน่าย 2 รูปแบบ คือ แบบค่วั บด ขนาด
250 กรมั ราคา 180 บาท ส่วนแบบเมล็ดค่วั ขนาด 500 กรมั ราคา 290 บาท สามารถส่งั ซือ้ ไดโ้ ดยตรงท่ีกล่มุ วิสาหกิจชุมชน
แปรรูปกาแฟสะบ้าย้อย หมู่ท่ี 6 ตาบลบา้ นโหนด อาเภอสะบ้ายอ้ ย จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 083 -3699125 หรือดูข้อมลู
เพิ่มเตมิ ที่ เพจเฟซบุ๊ก โรบสั ตา้ สะบา้ ยอ้ ย ตน้ กาเนิดกาแฟโรบสั ตา้ แท้ 100%
บดนิ ทร์ พรหมสุข ถ่ายภาพ - สนุ ิสา หงษท์ อง ทีมข่าว NBT สงขลารายงาน..../

CG.1 พรไพร พรหมปลอด เกษตรกร
CG.2 ประณตี ไชยม่อน เหรัญญกิ กลุม่ วิสาหกิจแปรรูปกาแฟสะบ้าย้อย
CG.3 จรญิ ศักดิ์ สงสวุ รรณ ปลดั อาวโุ ส อาเภอสะบา้ ย้อย
CG.4 สนใจส่งั ซือ้ โทร. 083-3699125 หรอื เพจ: โรบสั ตา้ สะบา้ ย้อย ต้นกาเนดิ กาแฟโรบสั ต้าแท้ 100 %

ผลงานการผลิตสกู๊ปขา่ ว

ไดล้ งพนื้ ท่ี อ.สะบา้ ยอ้ ย
เพอ่ื เก็บขอ้ มูลและผลิตสก๊ปู ขา่ ว

-

ไดอ้ อกอากาศทางช่อง NBT2HD
ในรายการรอบทศิ ถ่ินไทย ประจาวนั ท่ี 24 มนี าคม 2564

ทมี่ า : https://youtu.be/bDq958e1lvE

ได้ออกอากาศทางชอ่ ง NBT รายการข่าวเด่นประเด็นใต้
ประจาวันที่ 25 มนี าคม 2564

ทมี่ า : https://youtu.be/iIHHyjJga40

เผยแพร่ทางเพจ : Fanpage NBT Songkhla

ดูเพิม่ เตมิ ท่ี :
https://www.facebook.com/NBTsongKhlateam/posts/1630985723764876

ผลงานดา้ นกราฟฟิ ก

ได้ออกแบบกราฟฟิ กเพือ่ เผยแพร่ทาง
เพจ : Fanpage NBT Songkhla

พ่ี ๆ และเพอื่ นฝึ กงานฝ่ ายข่าวที่
NBT สงขลา

Certificate

ได้รบั เกียรตบิ ัตรในการเข้าร่วมประกวด Marketing Plan Contest
โครงการ 11 By A.P. Honda เขตภาคใต้ ประจาปี การศกึ ษา 2561


Click to View FlipBook Version