The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 1964migael, 2021-04-25 03:03:45

Write on the ROCK


ใครจะรู

ว่าสุกัญญา มิเกล

เคยเปน

Coiumnist
ผลงานทรวบรวมไว้ เปนเสมอนบันทกของสังคม


ี่
มิเกล...กคือ..มิเกลนนแหละ ทำนอำนเรือยๆ แล้วทำนจะ


เข้ำใจว่ำผู้เขียนเปนพวกประเภทไหน ทีจะบอกกเพียงว่ำ ผู้เขียนเปนคนคิดตรง พูดและเขียนตรงๆ ใช่ว่ำจะมองตัวเองนนเลอเลิศเสียเตมประดำ หำกแต่คิดว่ำเปนประชำชนคนประชำธิปไตย ก็


เข้ำใจว่ำสำมำรถมีสิทธิในควำมคิดและบอกกล่ำวเล่ำแถลงไขใครตอใครกได้ ทีคิดว่ำนำจะเปนประโยชน์ตอส่วนรวมนะคะคือก็มีควำมคิดอยู่ว่ำหำกเรำเอำแตตัวเองไม่คิดถึงควำม

ถูกต้องและใครอืนเลย แล้วไอ้ทีเรำอยำกให้สังคมทีอยูดีกว่ำน ้


มันจะเปนจริงไปได้อย่ำงไร ในเมือเรำเองกหนงในส่วนประกอบ

ของสังคม ถ้ำหำกทุกคนในสังคมเอำแต่ตัวเอง เอำแต่ถูกใจฉน
่ ้

ไม่มีกฎแห่งควำมถูกต้องเปนทีตัง เหนผิดเปนชอบ และยำมเหน
ใครท ำผิดกลับทำเมินเฉย คิดแตว่ำไม่ใช่เรืองของเรำแล้ว พวก


File1 :

เรำจะเปนกันอย่ำงไร จะอยู่ร่วมกันได้อย่ำงไร
ด.เดก กำรเขียนในเวทีนกคงจะเปนหนทำงหนงของคนตัว

ก่อนอืน...ผู้เขียนขอแนะนำตัวให้ผู้อำนได้ทรำบ ได้เหนเปนภำพ เลกๆ อย่ำงฉนจะท ำตัวให้เปนประโยชน์ต่อสังคมได้ เรำมักจะพูดลำงๆ ถึงเค้ำร่ำงตัวตนของผู้เขียนเสียก่อนนะคะ หลำยท่ำนก็คง และกล่ำวกันให้สวยงำมและเลิศหรู ดูเปนพวกมีสมองอันแสนจะร้อง อ๋อ!!! เมือได้ทรำบนำมอันเปนทีกระฉอนของผู้เขียนแล้ว ชำญฉลำดว่ำ

แตบำงทำนกอำจจะยังไม่ร้ เพรำะชือเสียงเรียงนำมไม่เข้ำตำ “ดิฉน หรือกระผม เปนพวกรักเดก ชอบช่วยเหลือและตังใจจะ


กรรมกำรนกอำนทังหลำยสักเท่ำไร ส่งเสริมให้เดกได้รับสิงดีทีสุดในชีวิต”เรำจะได้ยินกันบ่อยๆ โดยเฉพำะตอนทีเขำหำเสียง หรือ สัมมนำของ “มลนธิเดกอ่อนในสลัมฯ” ในหัวข้อเรือง หยุดเรียกร้องควำมสนใจจำกคณะกรรมกำรและประชำชนทัวไปใน กระทำกำรรนแรงตอเดก ในฐำนะทีเปนแม่กับเขำคนหนงฉนร้สึก


เวทีประกวดตำงๆ คือว่ำไอ้ตอนพูดเนยมันง่ำย มันสวย ฟงดูแล้ว หดหมำกทีรับร้ว่ำ มีพ่อแม่จ ำนวนไม่น้อย ทีเอำแตใจ เอำแต ่

เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลำบ สนกสนำนสนองควำมต้องกำรของตัวเองมำกกว่ำทีจะ

แตในควำมเปนจริงแล้วนนฉนยังคงไม่เหนกลีบกุหลำบ รับผิดชอบกับชีวิตทีพวกเขำได้สร้ำงขึนมำ ทังกินเหล้ำ ทังเสพ

้ ่

บนหนทำงของเดกๆ ในสังคมของเรำเลย เดกเลก เดกโตล้วนยัง ยำ ทังมัวเรือง รอX และกควำมรนแรงทีเกิดขึนภำยในครอบครัวถูกท ำร้ำยทังทำงตรงและทำงอ้อมอยูร ำไป ทำงตรงก็แบบว่ำเดก และทีเรำพบคือมิใช่แตเฉพำะเพศชำยเทำนนทีกระทำกำรรนแรงก ำพร ้ำก่อเกิดขึนทกวัน มีเดกทียังต้องอดอยำกทังอำหำรและ แต่รวมไปถึงแม่และวงศำคณำญำติด้วย

ควำมร้ ยังมีเดกทีเปนเหยือจำกควำมรนแรง ทังจำกคนใน โดยเฉพำะเดกๆ ทีได้รับผลกระทบแบบฝงลึกเพรำะผู้ใหญ่่ ่

ครอบครัวและนอกครอบครัวทัวไป ผู้กระทำควำมผิดกยังคง มักจะคิดว่ำเดกเลกมำกๆ นนไม่สำมำรถรับร้เรืองอะไรได้ซึงนน


ลอยนวลหรือโดนจับได้ก็ยังได้รับโทษเบำหวิว ไม่นำนก็เดินตัว เปนควำมเชือทีผิดมำก มูลนธิจึงได้ตังใจจะละลำยพฤติกรรม
ปลิวมำกระท ำกำรรุนแรงไต้อีก ของผู้ใหญ่เพือเปนกำรช่วยเหลือเดกๆ ในระยะยำว

ส่วนทำงอ้อมก็จำกวัฒนธรรมกำรใช ้ชีวิตทีรับเอำของ ในกำรสัมมนำทีฉนได้เข้ำร่วมกได้พบกับพ่อแม่ของเดกที ่้ ่


ตำงประเทศมำมำกเกินควร จำกสือทีมุงเปำหวังผลแตเรืองเงิน ตังใจอยำกจะแก้ปญหำทีเกิดขึนกับครอบครัวของตัวเอง ทังทีจนลืมเรืองจริยธรรมไม่สนใจเรืองคุณประโยชน์และโทษทีจะเกิด ควำมเปนธรรมชำติของพวกเขำมันก็พยำยำมกระชำกพวกเขำ

กับสังคมโดยรวม แนนอน ให้ใช ้ชีวิตอย่ำงทีเคยเปนมำ แล้วยังพบว่ำมีพ่อจ ำนวนอีกมำกที ่
“ผู้ทีเข้มแขงกรอด อ่อนแอกแพ้ไป” ไม่ยอมเข้ำร่วมกิจกรรมน เพรำะเขำปดใจไม่รับสิงใหม่ พวกเขำตอต้ำนกำรทีใครจะเข้ำไปยุงเกียวกับชีวิตของพวกเขำ ซึง
แต่ผู้อ่อนแอและด้อยประสบกำรณ์อย่ำงเดกๆ จึงได้รับ กำรณ์อย่ำงนมันกทำให้สังคมเปลียนแปลงจำกทีเคยเปนได้ยำก
ผลกระทบอย่ำงจัง ฉนเปนคนหนงซึงได้มีโอกำสไปร่วมงำน ยิง และผู้ใหญ่ประเภทนีในสังคมก็มักจะไม่รู ้ตัวเองเลยว่ำไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึน เปนประเภทมือไม่พำยแถมยังเอำเท้ำรำนำซะงัน นนเอำไปฆำล้ำงเผ่ำพันธุ์ แล้วเหลือไว้แตเพียงเดกตัวเลกๆ แล้ว... ทำกำรสังสอน จัดวำงระบบกันใหม่ นนแหละ....จึงจะเปลียนแปลง
่ ่
ในวันนนฉนได้เหนสิงทีเรำทังหลำย ไม่ว่ำจะชนชันใด และได้คนยุคใหม่ในอนำคต เขำว่ำสำเหตุทีมันไม่ไปถึงไหนลักที

้ ่

หลงลืมกันไปหรือหันหลังให้กับมันมำนำนแล้ว นนคือกำรให้ ทังทีมีคนเข้ำไปช่วยเหลือหลำยทำง หลำยด้ำนด้วยกัน นนเปน

ควำมรู ้และควำมมันใจกับผู้ทีเปนพ่อแม่ของเดกในสลัม ลืมมอง เพรำะว่ำคนทีบอกกับตัวเองว่ำเปนผู้ใหญ่ในสลัมฯ นนแหละ ตำงเข้ำไปในปญหำอันเปนเรืองจริง ของจริงทีเกิดขึน และดู ไม่ยอมเปลียนแปลง แถมตะแบงว่ำตัวเองไม่เคยผิด มีแตถูกอยูร ำ


เหมือนว่ำพวกเรำจะแก้กันอย่ำงผิดจุดกันไปหมด หรือคิดในแง่ ไป


ลบนนคือ เรำแก้ปญหำแบบให้มันพอผ่ำนๆ ไปหรือไม่ก็ ฉนค่อนข้ำงจะตกใจในฐำนะประชำชนทีจ่ำยภำษีกับเขำ
แก้ปญหำเพียงผิวเผินเพือชือเสียงและกำรโฆษณำตัวเองกัน คนหนงในสังคม เมือได้ยินว่ำทำงมูลนธิจะได้เงินช่วยเหลือจำก
้ ้

้ ่ทังนน เมือทำผ่ำนพ้นไปแล้วไม่เคยติดตำมผลว่ำมีกำร รัฐบำล กตอเมือมีกำรเขียนจดหมำยยืนเรืองขอ ทังทีมันนำจะมี
เปลียนแปลงหรือไม่ กำรหยิบยืนให้กับองค์กรประเภทนอยูแล้ว เพรำะเปนเรืองทีรัฐ
ชำวสลัมฯ นนใช่ว่ำจะได้เรียนร้กันมำกมำยนกเพรำะชีวิต จะต้องดูแลแก้ไขจุดเสียของสังคม แตนดูเหมือนว่ำองค์กรเหล่ำน ี ้

กต้องดินรนเพือปำกท้องในแตละวัน แถมยังเจอกับพวกทีทำตัว ทำกำรส่งเสริมแก้ไขกันอยูเพียงล ำพัง เจ้ำหน้ำทีจัดกำรสัมมนำ
เปนใหญ่ในพืนที เปลียนจำกผิดเปนชอบ โดยทีทำงกำรกไม่ ได้เพียงปละ 3 ครังเทำนน เนองจำกไม่มีเงินทนพอทีจะจัด จะจัด


สำมำรถจัดกำรได้และปล่อยให้พวกเขำต้องผจญกันมำเปนระยะ ได้กตอเมือมีแรงสนบสนนมำจำกบริษัทหรือร้ำนรวงตำงๆ ทีหยิบ


นำนหลำยสิบป ยืนเข้ำมำช่วยเหลือบ้ำงข้อมูลเหล่ำนฉนได้รับมำจำกเพือนทีเคยทำงำนอยูทีกำร คุณลองคิดดูเอำเถิดว่ำ มันน้อยเกินไปหรือเปล่ำกับกำรท่ำเรือ เขำให้แนวคิดในกำรแก้ไขให้สลัมฯ หลุดจำกกำรเปน พยำยำมแก้ปญหำแบบเจำะลึกเข้ำไปถึงแก่นกลำงในครอบครัว
่ ่


แหล่งเสือมโทรมกต้อง จับพวกขำใหญ่วัยผู้ใหญ่ทังหลำย ณ ที ่ ซึงมันนำจะมีกำรสัมมนำเปนประจ ำเพือสร้ำงเสริมสิงทีดีให้คนในสลัมหรือทีใดก็ตำมได้มีควำมคิดเปลียนแปลงจำกวิถีเดิมๆ พวก

เขำตำงร้สึกโดดเดียวและมืดมน เหมือนว่ำไม่มีแสงส่องนำทำง แตกับเฉพำะคนยำกจน คนเรียนน้อยเทำนนแม้แตพวกมังมี ร ำ

่ ้พอจะมีคนเข้ำไปชีทำงให้ คนทีทำหน้ำทีชีทำงกลับต้องล ำบำก เรียนกันมำสูงๆ เปนถึงผู้นำ เปนถึงดอกเตอร ์ก็ใช่ว่ำท ำตัวเปน


ล ำบนกับกำรนำทำง แคพยำยำมเปลียนควำมคิด ควำมเคยชิน ตัวอย่ำงทีดี ลูกเดกเลกแดงของพวกเขำก็ใช่ว่ำจะไม่มีปญหำ

ของคนเหล่ำนนให้เปดกว้ำงและรับสิงใหม่เข้ำไปมันกยำกอยูแล้ว เหมือนพวกในสลัมฯ หำกแตภำพทีนำออกมำโชว์นนมันนะ เฮ้อ...!!! ซับซ ้อนซ่อนแอบกันเอำไว้เทำนน เผลอๆ ควำมเลว ควำมเสือม


อำจจะมำกกว่ำซะอีก เพรำะเรียนก็สูง เงินก็มี อำหำรก็มีมำกเกิน
ช่วยกันดูหนอยว่ำจะแก้ไขปญหำควำมรุนแรงใน ่ครอบครัวได้อย่ำงไร ใครทีเปนตัวปวนจนยำกจะแก้ไขกคงต้องมี กว่ำท้องอิม แตบ้ำงในกลุมพวกเขำกยังทำเลวได้ไม่กระดำกใจบทลงโทษให้รับรู ้ผลแห่งกำรกระท ำของเขำหรือเธอเสียหนอย ........................................................................................................

ไม่ใช่ปล่อยให้เริงร่ำทำกับลูกกับเมียได้อย่ำงเพลินใจเหมือน ..........


บ้ำนเมืองไร้ชือแปร ช่วยกันจัดวำงค่ำนยมเสียใหม่ ให้คนทก


เพศ ทกวัยนนมีควำมเทำเทียมกัน ไม่ใช่ว่ำผู้ชำยต้องเปนใหญ่

ใครๆ ในครอบครัวต้องอยู่ใต้อุ้งเท้ำ ไม่ใช่ว่ำหัวหน้ำครอบครัวจะ


สำมำรถกระท ำกำรทกอย่ำงได้โดยไม่มีควำมผิด(หำกเขำกระทำ

ผิด)ใช่ว่ำคำว่ำ แม่ จะมีสิทธ์ทังหมดในชีวิตของลูก ไม่ใช่ว่ำควำมอำวุโสจะบอกว่ำทกอย่ำงทีเขำหรือเธอทำนนถูกต้องเสมอ
หันมำนยมกับควำมลูกต้องดีกว่ำนยมควำมถูกอกถูกใจ ไม่ใช่เหนใครเขำพอมีเงินมำกหนอยก็เข้ำเลียเกำะแข้งเกำะขำเช่นทำสในเรือนเบีย ไม่ว่ำเขำจะท ำอะไรก็เหนเปนดีไปเสียหมด
มันนำจะยุติกันสักทีกับระบบทุนนยมฉนหมำยถึงทุกคน


ทกชนชันนะคะ เพรำะควำมเสือมโทรมในสังคมนันใช่ว่ำจะเกิด

เมือก่อนเรำจะมองหำซือบ้ำนเพืออยูอำศัย เรำไม่ต้อง

คำนงอะไรมำกมำย แคมันสวยและถูกพอทีเรำจะจ่ำยได้กซือกันแล้ว แตเดียวนคิดคำนงเพียงเทำนนไม่พอ ต้องคิดถึงทำเลที ่

ขโมยไม่ชุกชุม ใกล้เส้นทำงเข้ำเมืองทีสะดวก และเรืองนำทวม

ขังปจจุบันอำกำรนำทวมขังตำมหมูบ้ำนและพืนทีตำงๆ มีให้เหนไปทัว ผู้เขียนกคงจะสรปได้จำกทีเหน นนกคือ กำรสร้ำง


ถนน ขยำยถนนเส้นตำงๆ พืนทีส่วนถนนสูงขึนเพือขจัดนำมิให้
File25: ทวมขังจะได้ไม่เปนอันตรำยตอรถทีใช ้เส้นทำง ควำมกว้ำงของ
ฝนเอย...ถนนเอย ถนนเบียดร่องนำด้ำนข้ำง หรือไม่กคือมีกำรกลบส่วนร่องนำไป

เลย แล้วท ำท่อระบำยเพียงเปนรูเลกๆ เอำไว้ห่ำงกันเปนระยะ อืม

...นนมันกดี เพรำะถนนดูสวยงำมกว้ำงขวำงขึน แตควำม


ฝน...ฝน...ฝน...ฝนตกมันทกวัน อันนฉนกชอบนะฮ้ำ เดือดร้อนไปตกอยูกับบ้ำนเรือนของผู้คนทีอยูกันมำนมนำนแล้ว
เพรำะว่ำมันเยนฉำ ไม่ต้องเปดแอร ์ให้เงินหลุดลอยออกจำก ่ ้กระเปำ แตกต้องหงดหงิดกันหลำยอย่ำงนะ อย่ำงเช่น เสือผ้ำที ่ พวกเขำต้องตกอยูในสภำพบ้ำนทีตัวอำศัยอยูมีนำทวม

ตำกเอำไว้มันกไม่แห้งให้สักที พืนเฉอะแฉะ ตัวยึกยือทังหลำย ขัง ไม่นำนกมีอำกำรเนำเหมน ยุงกเยอะ โรคภัยไข้เจบกวิง

ไส้เดือน ตะขำบ กบ เขียด ฯลฯ หรือแม้แตงทีพำกันหนนำ มันก ็ ตำมมำ เหล่ำนล่ะใครล่ะจะรับผิดชอบ พวกเขำจะต้องจนลงไปเข้ำบ้ำนเรือนนะซิ นำขังตำมพืนทีตำงๆ....นแหละ!!! อีตรงนแหละ อีกเพรำะต้องแก้ปญหำด้วยกำรท ำบ้ำนใหม่ให้สูงเท่ำถนน


ทีมันแย่กว่ำอะไรทังหมด หรือไม่ก็สูงกว่ำถนนไปเลย เพรำะไม่รู ้ว่ำอนำคตทำงผู้รับผิดชอบ


ถนนหนทำงจะทำกำรปรับเปลียนถนนกันอีกหรือไม่ เพรำะ ผิดลอยนวลคอยโกงกิน และไม่รับผิดชอบต่อกำรกระท ำของ


ตลอดมำก็เหนท ำแล้ว ไม่นำนพวกเขำก็มำท ำใหม่ในเส้นทำง ตัวเอง


เดิมๆนนแหละ

กนำแปลกอยูนะว่ำ ทำไมไม่ไปทำทีตำงจังหวัดให้มันดีขึน ซึงมันกแตกตำงจำกบ้ำนเรำเหลือเกินเนำะ!!! บ้ำนเรำนะกว่ำทีเปนอยูในปจจุบัน หรือใครอยูท้องทีไหนซึงใกล้ชิดผู้มี ใครจะเดือดร้อนเพียงไหนกช่ำง ขอให้ฉนได้และส ำเร็จกับสิงทีจะ
่ ่
อำนำจจ่ำยเงินกสร้ำงงำนให้มีทำเพือกอบโกยเงิน ส่วนใครอยู ่ ทำเทำนนเปนพอ เฮ้อ...เมือไรหนอเรำจะได้รับสิทธ์ เทำเทียมกับ


ไกลปนเทียงแถมอยูหำงไกลไม่ใกล้ชิดผู้จ่ำยเงินกอดพัฒนำ ทีเรำให้สิทธิเขำไป ไม่ร้เกิดมำอีกกีชำติจะได้มีชีวิตทียุติธรรมนนท้องถินนนๆ ไป มินำเล่ำ เจ้ำสะพำนข้ำมส่วนเลก ส่วนน้อยจึงได้ สักที..................................................
ผุดกันขึนเปนดอกเหด แตกเฉพำะในเมืองเทำนน


ทีนมำพูดกันถึงปัญหำทีชำวบ้ำนร้ำนรวงต้องเดือดร้อน


จำกกำรพัฒนำทำงด้ำนวัตถุกันไม่หยุดหย่อนนล่ะ ใครจะเปนผู้


ชดใช้ควำมเสียหำยให้กับชำวบ้ำน ผู้เขียนได้รับข้อมูลมำจำกผู้ทีใช ้ชีวิตอยูในตำงประเทศ (ประเทศทีเจริญแล้วนนแหละ) ว่ำเขำ

ฟองร ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกทำงกำรหรือผู้รับผิดชอบ เพือสร้ำง
้ ้ ่


ชีวิตให้กลับมำเหมือนปกติเช่นเดิม ทังนเนองจำกระบบของเขำ

เทียงตรงยุติธรรม ไม่ล ำเอียงเข้ำข้ำงพรรคพวก ประชำชน
สำมำรถเอำคนผิดออกจำกกำรท ำงำนได้เสมอ คือใครผิดและ
สร ้ำงควำมเดือดร ้อนให้กับสังคมจะต้องถูกกันออกไป ไม่ให้คน

่ ้

ให้ทรำบว่ำทำงำนเปนอย่ำงไรกันบ้ำง กขอบคุณมำ ณ.ทีนด้วยนะคะ

จะเขียนถึงเรืองควำมจริงใจ....เรำเรียกร้องกันเหลือเกินว่ำ

อยำกให้แตละคนนนมีควำมจริงใจให้แก่กันและกัน แตในควำม
้ ้
เปนจริงนน เรำตำงหลงลืมมองเข้ำมำทีตัวเองด้วยกันทังสิน ว่ำเรำเองเล่ำได้ให้ควำมจริงใจตอผู้อืนมำกน้อยเพียงใด แม้แตตัว

ผู้เขียนเองกตำมบำงทียังต้องใส่หน้ำกำกเข้ำหำคนอืน เพียงเพรำะเข้ำใจเปนอย่ำงดีว่ำไม่มีใครหรอกทีจะยอมรับได้อย่ำงแท้จริงกับควำมเปนธรรมชำติทีตรงไปตรงมำของเรำ ซึงแนนอน

ว่ำอำจจะผิดไปบ้ำง อำจจะมีค ำเถียงว่ำ


“ไม่หรอก...ไม่ใช่ทกคนทีเปนเช่นนน ยังมีอีกมำกทีรับ
ได้กับควำมจริง”
กอำจจะจริงเช่นนน เพรำะคนในสังคมนนมีเปนจ ำนวน


File26: มำก และแตละคนกตำงควำมคิด ตำงกำรกระทำด้วยกันทังสิน
้ ้
จริงใจ..มิใช่จิงโจ้ แต่จำกประสบกำรณ์ตังแตจ ำควำมได้ส่วนใหญ่ทีพำนพบมำล้วน


ต้องกำรมองเหน ได้ยินอะไรทีถูกใจไม่ใช่ควำมจริงทีถูกต้องซะ

้ ่หลำยครังทีเขียนมำกมีทังดีและไม่ดีปะปนกันไป มีทังอำน ส่วนใหญ่


แล้วเหนด้วย กมีทังไม่เหนด้วยจนต้องเขียนมำดำว่ำตักเตือนกัน
ส่วนใหญ่กจะตัดสินคนอืนจำกกำรมองเหนเทำนน ใครแตงตัว มีข้ำวของเครืองใช ้ดูโลโซ ก็มักจะถูกมองและจัดวำง
เอำไว้อีกระดับหนงทีได้รับกำรให้เกียรติน้อยกว่ำ ส่วนทีมีควำม เหมือนกับชีวิตนเรำจะหำไม่เจอแล้วคำพูดทีเปนจริงจำกใจ แตก ็


หรูหรำ ฟูฟำ แม้ว่ำมันจะได้มำโดยมิชอบก็ได้รับเอำอกเอำใจ ให้ อีกนนแหละ พอพูดกันแบบจริงใจและจริงจังตำงกไม่อยำกรับเกียรติในระดับชัน First Class หรือไม่กรับไม่ได้ไปเลยนนแหละ เพรำะควำมจริงมักจะโหดร้ำย

้ ้
ดังนนควำมจริงใจทีคนในสังคมให้แก่กันนนมันขึนอยูกับ ในควำมร้สึกด้วยกันทังนน


วัตถุอันอยูในครอบครองของแตละคน....เช่นนนหรือ? แต่ถ้ำเรำคิดให้ดี กำรพูดหรือบอกอะไรกันอย่ำงตรงไปตรงมำมันทำให้เรำร้ข้อดีทีทำให้เรำได้ชืนใจอย่ำงแท้จริง

“เรำคอยเปนห่วงเธออยู่เสมอนะ”(ควำมจริงก็แค่พูดเหมือนไม่มี ่ ่

อะไรจะพูด) ร้ข้อเสียทีเปนปญหำซึงทำให้เรำแกไขมันได้ถูกทำง เรำจะไม่


สับสนทำงควำมคิดเลยว่ำ เอ...นเขำชมเรำมำนนมันจริงหรือ

“รักอยูตลอดนนแหละ”(ควำมจริงรักบ้ำง ลืมบ้ำงแหละ) เปล่ำหว่ำ? หรือทีเขำดำว่ำเรำมำนนมันใช่ปญหำจริงแนหรือ?


“จะติดตำมดูแลอยู่ห่ำงๆ นะ”(ควำมจริงคือลืมเรำ และดูแลเพียง กำรจริงใจให้กันและกันจะช่วยลดควำมเจบปวดใน


ตัวเองเทำนน) ควำมรู ้สึกลึกๆ ของคนในสังคมได้ คนโดนหลอกก็จะน้อยลง


“เรำติดตอไอ้น..ให้กับเธอเรำไม่ได้อะไรเลยนะ”(ควำมจริงบวก มำก ควำมเชือใจกันและกันจะมีมำกว่ำควำมระแวงสงสัย กำร

ผลประโยชน์เข้ำกระเปำไปเยอะ) ระวังตัวทีมันพอกพูนในควำมควำมร้สึกอย่ำงเช่นทีเปนอยูกันในปจจุบัน มันกจะลดลงไปบ้ำง กจะได้มีคำพูดว่ำ เรำทังหลำยตำง


“ฉนทำขำวเกียวกับเธอกเพรำะอยำกให้เธอได้สิงดีๆ”(ควำมจริง ได้อยูในสังคมทีมีควำมสงบสุข ให้เรำๆ ได้ยินกันบ้ำงไง


กได้เงินจำกขำวทีเอำไปนนแหละ)

คะ……………………………………………………………………
“ผมไม่เคยคิดโกงใครเลย”(ควำมจริงคิดโกงทุกรูปแบบ)

ยังมีอีกทีออกมำจำกปำกเสมือนว่ำจริงใจเสียเตมประดำ

หำกแต่แฝงไว้ด้วยควำมเฉยเมย ควำมหลอกลวง


แม้ว่ำจะต้องกระดุกตัวอยู่ตลอด แตทว่ำควำมทรงจ ำทีได้
เหนจำกประเทศกัมพูชำกยังผุดมำในบำงครัง บรรยำกำศของคำสิโน ควำมร้สึกของพนกงำนทีส่งมิตรไมตรีมำให้ ใบหน้ำของ
พ่อค้ำแม่ขำยทีตลำดโรงเกลือทีมีทังควำมนำกลัวบวกไมตรีจิต
คละเคล้ำกันไป แตสิงหนงทีฉนจะจ ำไม่มีวันลืมวันหนงต้องเดินทำงเข้ำฝงไทยเพือซือนมให้ลูก เดินเรือยๆจะมีเดกเลกและเดกโตเข้ำมำออกันเปนกลุม
“ฮัลโหล...วันบำท”


เปนคำพูดทีธรรมดำส ำหรับฉนและคนทัวไป เรำทังหลำยFile 27: คุ้นเคยกับกำรขอเงินจำกเดกทีมีควำมอัตคัดขัดสน มองเหนคน

เดินสวนทำงเพือข้ำมไปกัมพูชำเขำโดนเดกรุมขอเงินเช่นกัน

เพือนบ้ำน๑ เดกๆ พยำยำมเอำมือเขียกระเปำใส่โทรศัพท์ หมำยจะขโมยมันไปขำย ชำยคนนนต้องระวังตัวตลอด หันหันซ ้ำย หันขวำเพือ
เช็คข้ำวของทีถือมำด้วย


่ ่

กลับมำอยูบ้ำนทีจังหวัดนนทบุรีได้หนงอำทิตย์แล้ว มีสิงที เดกหญิงอำยุรำว 6 ขวบอุ้ม...ควำมจริงต้องเรียกว่ำแบกต้องทำมำกมำย ต้องทำเรืองทีค้ำงคำ เรืองทีต้องว่ำกันใหม่ งำน นะ เพรำะใช้ผ้ำขำวม้ำห่อแล้วแขนไขว่ไว้ทีคอ เดินขอเงินแบบกำรทีจะต้องหำทำกันตอไป ทีปอยเปตนนกเหมือนได้พักผ่อน นำสงสำร ชะลอยว่ำ พ่อแม่คงจะสอนให้เธอทำเช่นนน แล้วนเรำ
หย่อนกำรดินรนได้ช่วงหนง จะมองพ่อแม่เธอเปนเช่นไร


โอ้ย...ควำมโกรธ ควำมสงสำร ถำโถมเพรำะเข้ำใจควำม จะแย่มำกสักเพียงใดหำกลูกของเรำต้องอดอยำกจนต้อง
ทกข์ของตัวเดกรวมถึงผู้ใหญ่ทีต้องทำทกอย่ำงเพือให้ได้มำ พ่อ เทียวแย่งขโมยเขำเพือประทังชีวิต แล้วจะแย่สักเพียงใดหำก
แม่เธอเองก็คงทุกข์ใจมิใช่น้อยทีต้องปล่อยให้ลูกๆ ออกทำมำหำ เดกๆ ชำวไทยของเรำต้องตกอยูในสภำพนนกันทัง
้ ้

กินรำวสัตว์ปำ พ่อแม่ทกคนอยำกให้ลูกสุขสบำยด้วยกันทังนน เมือง…………………แหละ หำกแตเมือท้องหิว ข้ำวไม่มีติดก้นหม้อแล้วจะทำอย่ำงไร


ได้เล่ำ


ห่ำงไปไม่ไกลเสียงเดกตะโกนด่ำทอกันเซ็งแซ่ ฉนหันดู
เมือจับใจควำมได้ให้ร้สึกหดหยิง เพรำะเดกๆ ยือแย่งอำหำรเพียง


กล่องเดียวทีลุงชำวไทยใจดีคนหนงซือให้ ฉนคิดแวบขึนมำว่ำ น ่ ี


เปนกำรท ำคุณหรือทำโทษแก่มวลมนษย์ด้วยกันนะ? ถ้ำไม่มีข้ำวกล่องนนอำกำรแย่งกันรำวกับหมำบ้ำคงไม่เกิด คุณ...


เหมือนหมำหิวโซทีขูกรรโชกปกปองอำหำรทีอยูแคเอือม ฉน


ตัดสินใจไม่ให้เงินแล้วเดินจำกมำอย่ำงเศร้ำสร ้อยสุดบรรยำยเพรำะหำกให้ไปอำจจะมีอำกำรแย่งกันอย่ำงทีเหนนนอีก
ฉนก ำลังเดินไปซือนมให้ลูกของตัวเองในขณะทีลูกของ


คนอืนไม่มีแม้เศษอำหำรตกถึงท้อง ไม่ต้องพูดถึงเรืองอำหำร


สมอง กำรศึกษำนนเปนเรืองรองส ำหรับชีวิตพวกเขำ ยำรักษำร่ำงกำยให้แขงแรงและมีสุขภำพดีนนหำงไกลรำวกับควำมฝน

ชีวิตมนษย์ทำไมมันช่ำงตำงกันสุดขัวเช่นนหนอ?“เรำมำเพือทำงำน ต้องพักอำศัยอยูในห้องน มิได้หวังว่ำ
จะต้องมำลบหลูอะไร ขอให้เรำได้อำศัยอยูอย่ำงสงบสักหนง

เดือนเทำนน” ถึงไม่กลัวแตกเกรงอยูเหมือนกัน เรืองแบบน ี ้


นกวิทยำศำสตร ์เองยังหำข้อสรุปไม่ได้เลย
คืนนนผ่ำนพ้นไปโดยไม่มีสิงใดแปลกประหลำด หำกแต ่วันตอมำก ฝนเปนเรืองเปนรำวทีเดียว ฝนว่ำได้เดินทำงผ่ำนอำ

นำเขตปอมปรำกำรของนำยพลทำนหนง เหนในปำยทีทำด้วย
ไม้ว่ำ “นำยพลพยอญ” เปนตัวหนงแบบของชำวกัมพูชำนนแหละ ในควำมร้สึกคือทีปอมแหงนได้กลำยเปนอนสรณ์สถำนที ่
File 28: คนรุ่นหลังได้เข้ำเยียมชมและศึกษำประวัติควำมเปนมำครังเมือ

ปอมแหงนยังเปดใช ้งำนอยู ่

เพือนบ้ำน ๒

่ ่
ภำพในฝนนนติดตำมำกๆ โดยเฉพำะปำยชือนน ฉน


่ ่


ไหนๆ ก็พูดถึงกัมพูชำแล้วจะเล่ำอะไรให้ฟงนะคะ คืนแรก สงสัยว่ำจะมีนำยพลของกัมพูชำทีชือนอยูจริงหรือไม่ อยำกจะทีนอนในห้องพัก เวลำเคลิมๆ เรำ (หมำยถึงฉนกับสำมี) ได้ยิน ค้นหำ แตว่ำกต้องทำงำนทีรับผิดชอบไป โดยไม่ได้มุงมันทีจะเสียงกระแอมไอของใครหรืออะไรสักอย่ำงทีเรำมองไม่เหนตัว ค้นหำ ตังใจว่ำวันหนงจะลองสมมติตัวเองเปนนกสืบดูสักหนอย
เสียงนนดังอยูข้ำงเตียงลูก ฉนตกใจพอสมควรแตกไม่ได้ นำสนกอยู่เหมือนกัน
กระตำยตืนตูมอะไร คิดแคว่ำ สิงทีติดในควำมร้สึกนนไม่ใช่เรืองฝนหำกแตเปนประวัติ


่ ่

ควำมเปนมำเปนไปของประเทศน ได้รับรู ้จำกสำรคดีหลำยตอน
จำกภำพยนตร ์ทีสร้ำงขึนจำกเรืองจริงชือ “The killing field” ของตน ฉกชิงวิงรำว ขโมย ปล้นฆำ หำเรืองชกตอยกับเขำเปน

ซึงต้องยอมรับว่ำเศร้ำสลดจริงๆ มีคนตำยจ ำนวนมำก ทังผู้ชำย ว่ำเล่น หำกสักวันพวกเขำต้องไปเปนชำวกัมพูชำในช่วงเวลำ

ุ่

ผู้หญิง หนมสำว คนเฒ่ำคนแก่ คนท้อง ลูกเดกเลกแดง พวก นน เขำคงจะเข้ำใจชีวิตมำกขึน คงจะรักตัวเองและรักผู้อืนได้


เขำต้องตำยไปโดยไม่ได้มีควำมผิดใดๆ เลยนอกจำกมีผู้นำที ่ อย่ำงแท้จริง ชำวไทยเรำโชคดีแคไหน ท ำไมหนอจึงไม่ท ำควำม


เหนแก่ตัว และขีกลัว ขีระแวงตะแบงว่ำตัวเองทำถูกจนวินำที ดีตอบแทนผืนแผ่นดินทีเรำอยู…………………………….

สุดท้ำย จะตำยอยู่แล้วยังไม่มีจิตใจส ำนกร้สึกผิดเลยสักนด คนรู้หนงสือต่ำงต้องจบชีวิตอย่ำงง่ำยๆ และทรมำนจำกกำรประหำร

ซึงใช ้วิธีทบหัวแล้วหย่อนลงหลุม
คุณลองนกเหมือนอย่ำงทีฉนนกอยูซิ...หำกเรำเปนหนง

ชีวิตในจ ำนวนนน เรำจะร้สึกหวำดกลัว ร้สึกชีวิตไร้หนทำง
ก่อนตัวตำยจิตใจก็ตำยไปก่อนแล้วด้วยว่ำขำดอิสรภำพ โดนจับ


กักขังทรมำนอย่ำงไม่ร้สำเหตุด้วยซ ำไป


ประวัติศำสตร ์ทำให้เรำหันกลับมำมองชีวิตของเรำทียังหำยใจอยูทกวันน เรำทังหลำยในประเทศไทยมีบุญโขทีไม่ต้องตกอยูในสภำพเช่นนน มีอิสรเสรีภำพแก่ตัวเองร ำไป จะกินอะไร
์ ่

จะทำอะไร จะไปตรงไหน พวกเรำได้สิทธิทีมนษย์พึงมีเสมอ


หำกแตเรำส่วนใหญ่หลงลืมทีจะใช ้มันอย่ำงคุ้มคำ และ


หวงแหนเจ้ำอิสรภำพอันนเอำไว้อย่ำงดี ยังมีคนบำงกลุมทีได้

สิทธิอิสรภำพมำกจนเคยตัวแล้วมัวเอำสิทธิของคนอืนมำเปน


บำงทีเรำตำงกงงๆ ว่ำอะไรตออะไรทำไมมันแพงขึนอย่ำงรวดเร็ว


่ ่ก๋วยเตียวจำนละ 15 บำทนเพิงลิมรสเมือไม่นำนมำนเองนะคะ


ปจจุบัน30-35 บำท กมีเงินซือกินแตละมือต้องทำงำน ทำมำหำ
กินกันหนกกว่ำเดิมมำก กว่ำจะได้แตละบำท แตละร้อยเหนอยทัง
กำยและใจ


นอกเหนอจำกทีต้องล ำบำกกับกำรทำมำหำกิน ผจญ


ควำมร้อนของอำกำศทีโหดขึนทกวัน ควันรถทีหนำแนน แล้ว

ต้องระวังตัวกันตลอดเวลำ เพรำะว่ำโจรฉกชิงวิงรำวก่อกวนกัน

เปนว่ำเล่น จำกขำวทีเหนอย่ำงขโมยหมูปง ขโมยสำยไฟเอำ

ทองแดงไปขำย ไม่เว้นแม้แต่ในโรงพักโรงต ำรวจ กำรล่อลวง

ท ำอนำจำรก็มำก ลำกเขำเอำไปข่มขืน ข่มเหง นกเลงหัวไม้เกิดขึนทกท้องที และเปนวัยร่นเสียมำก ตังตัวเปนแกงค์ๆ นำจะ

เปนกำรเลียนแบบทำงอเมริกำ ซึงไม่นำเชือว่ำคนยุคใหม่บ้ำนเรำFile 29: ไม่สำมำรถแยกแยะออกได้ระหว่ำงภำพยนตร ์ทีสร้ำงขึน กับชีวิต
จริงทีทกคนต้องอยูร่วมกัน บ่งบอกได้อย่ำงหนงว่ำเดียวนผู้คน
โจรชุมจังเลยค่ะ!!!


ไม่ฝกสมองให้คิดและเข้ำใจสิงตำงๆ มีแตต้องกำรทำทกอย่ำง

ในยุคนอะไรๆ ดูจะไม่เข้ำร่องเข้ำรอย ในทุกๆ เรืองมีปัญหำ เลียนแบบ หลอกตัวเองว่ำเปนเรืองเท่
ไปหมดนะคะ โจรสมัยนกระจอกจริงๆ เพรำะของเลกน้อยกหยิบฉวยเอำ

“ข้ำวยำกหมำกแพง” เปนคำกล่ำวทีหมำยถึงว่ำเกิดควำม แถมเปนโจรชันสวะเพรำะมันไม่สนใจเลยว่ำมันได้ทำบำปทำเดือดร้อนกันถ้วนหน้ำ กำรดำรงชีวิตอยูฝดเคืองกว่ำทีเคย ซึง กรรมให้กับคนตกทกข์ได้ยำกเหมือนพวกมันนนแหละ มัน


ค ำนงถึงแต่ว่ำ “กูไม่มี กูจะเอำ เรืองของกู ตำรวจกูจะกลัวทำไม คะ สงสำรลูกเหลือเกินทีจะต้องเรียนร้และฝกฝนให้เปนมนษย์
ใครเดือดร้อนไม่ใช่เรืองของกู” ฯลฯ อีกมำกทีเปนกำรคิดเพือ เหลกต้อนรับยุคแมดแมกซ ์…………………………………


เข้ำข้ำงตัวเอง คิดเหนแก่ตัวเองเทำนน

่ ่

สิงทีเกิดขึนนคำดว่ำนำจะเปนผลมำจำก เงินทองฝดเคืองมำก เพรำะมันลอยละลิวเข้ำพกเข้ำหอของคนบำงกลุ่ม ท ำให้
้ ่พวกจนเลยยิงจน รำคำคำครองชีพพร่งพรวดๆ ทังทีกทำใน
ไทย ขำยคนไทย ไม่นำจะแพงหฉขนำดน

มีผู้ใหญ่ ผู้นำในครอบครัว ในบ้ำนเมืองเปนต้นแบบไม่ดีทีทำให้คนร่นใหม่มองว่ำ “พวกผู้ใหญ่ยังท ำกันได้เลย ท ำไมเรำ

จะท ำไม่ได้ล่ะ” ต้นแบบทีทำทกอย่ำงเพือเอือประโยชน์ให้กับ
ตัวเอง ต้นแบบทีปรับเปลียนกติกำเปนว่ำเล่นขำยของ ต้นแบบ


ทีไม่มีกำรเคำรพตอผู้อืน กฎหมำยทีออนปวกเปยก(ในควำมคิด

ของผู้เขียนนะคะ) ผู้ใหญ่ให้ท้ำยลูกหลำนโดยไม่ค ำนงถึงควำมถูกต้องเปนหลัก เดกได้ใจเลยไม่คิดกำรท ำให้ใครเดือดร้อนนน

เปนเรืองธรรมดำ เผลอๆ มันมองว่ำเหยือโง่เองด้วยซ ำ
ทกวันฉน(ผู้เขียน)เศร้ำใจ โกรธ เครียด เพรำะมองรอบตัวและมองไปในอนำคตแล้ว เมืองไทยไม่นำอยู่เหมือนแต ่
่ ่
ก่อนแล้ว แตกไปไหนไม่ได้เพรำะทีนเปนบ้ำน หวังเพียงให้พวกที ่

คิดแตตัวเองพวกน กลับใจ ตำสว่ำง สงสำรผู้อืนบ้ำงเทำนนแหละ


บทสรุป ขัวอย่ำงเข้ำใจในชีวิตมำกขึน แนวคิดหลำยอย่ำงเปลียนไป และ

ยังมีอีกหลำยส่วนทียังคงเปนเช่นเดิมงำนเขียนแตละชิน แต่ละบทนนเคยถูกบรรจุไว้ใน


หนงสือพิมพ์ ซึงปจจุบันถือว่ำเปนของโบรำณไปแล้ว เพรำะยุค


ใหม่ทกคนสำมำรถแสดงควำมคิดเหนในแอคเค้ำท์ของตนเองได้

มีทัง Facebook, Blog, Instar gram และอีกหลำยช่องทำงใน

โลกดิจิตัล ดังนนกำรเปนคอลัมนสต์จึงดูเหมือนเปนเรืองมิได้


พิเศษอะไร แตทีรวบรวมมำให้ได้อำนกันเพรำะอยำกให้เหนภำพของสังคมในช่วงนน แนวคิดของคนในวัย 30ป อยำกให้เหนวิวัฒนำกำรของภำษำในยุคนนกับยุคใหม่ทีคอนข้ำงตำงกัน

ทังหมดนนคือผลงำนกำรเขียนในช่วงวันและเวลำปพ.ศ. อย่ำงเหนได้ชัด


2549 ซึงสะท้อนสังคมในเวลำนนว่ำเกิดอะไรขึน และมันส่งผล ้ ่


ต่อหญิงสำมัญอย่ำงผู้เขียนอย่ำงไร สะท้อนว่ำสังคมได้สังสม อีกทังยังเปนบันทึกด้วยอักษรว่ำผู้เขียนมีแนวคิดเกียว
แนวควำมคิดของผู้เขียนให้ออกมำในทำงทีหลำยคนจะได้เหน กำรบ้ำนงำนเมือองมำตังแตสังคมจะเกิดกำรแบ่งแยกอย่ำงเปน

ในยุคปจจุบัน รปธรรม หลำยกระแสมองว่ำทีผู้เขียนไปวุนวำยกับกีฬำสีของ


ประเทศนน เปนเพรำะทำตำมกระแสทีเกิดในเวลำตอจำกนน ซึง


้ ่
สังคมหลังจำกนน (ซึงถึงตอนนเรำกเรียกว่ำ –อดีต) มัน ในควำมเปนจริงสิงเหล่ำนทีอยูรอบตัวผู้เขียนคิดคำนงถึงมันเฉก


หนกกว่ำมำก หลังจำกนนหลำยอย่ำงผันผวน สับสน ยังผลมำ เช่นลงหำยใจ เพรำะมันคือชีวิตทีเรำเองต้องเปน ต้องอยู เช่นคน

ให้ประชำชนอย่ำงฉนต้องพำนพบกำรเลือกแห่งชีวิตมำกมำย อืนๆอีกทังแนวทำงในกำรดำเนนชีวิตของฉนกแปรเปลียนไปเปนอีก
ผู้เขียนขอขอบคุณทีทำนได้อำนมำจนถึงบรรทัดน ขอ

ท่ำนได้รับรู ้ว่ำ ท่ำนได้ตอยอดควำมภำคภูมิใจในควำมพยำยำม
เปนนกเขียน นกบันทึก ขอท่ำนได้รับรู ้ว่ำท่ำนได้มอบควำมสุข่ ่


ให้แก่คนทีพยำยำมจะถำยทอดสิงทีคิด ซึงไม่มีกำรบอกว่ำทำน


่ ่

จะต้องมองว่ำสิงทีทำนอำนนนผิดหรือถูก เพรำะนมิใช่ตำรำเรียนหำกแต่มันเปนเพียงบทควำมแห่งชีวิตทีเดินดินกินข้ำวแกง ชีวิตทีมองเหนควำมเปนไปรอบตัว
แม้ว่ำปจจุบันผ้เขียนจะมีสถำนภำพเปลียนไปจำก


เดิมมำก แต่ควำมรักในตัวอักษรภำษำไทย ยังคงเปนมนต์เสนห์ทีดึงดูดให้เข้ำมำเดินเล่นในโลกของผ้อ่ำนอยูร ำไป


ขอขอบคุณด้วยควำมซืงใจยิง
.................................................................


Click to View FlipBook Version