The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jdjen9, 2022-05-19 21:51:15

คู่มือ รุ่น RBSK1.0LNOIR

รุ่น RBSK1.0LNOIR

Keywords: กาต้ม

Instruction Manual
คูม่ ือการใช้งาน

CORDLESS KETTLE
MODEL : RBSK1.0LNOIR
POWER : 1850-2200W 220-240V~ 50Hz1

ภาษาไทย ส่ วนประกอบ
A. ฝาปิ ดดา้ นบน
กราุ่นต้มRนBํา� SไKฟ1ฟ.0้าL1N.0OลIติ Rร B. พวยกา
1850-2200 วตั ต์ 220-240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ C. ตวั เครื่อง
D. ช่องแสดงระดบั น้ำ�
ถงึ ท่านผู้มอี ุปการะคุณทุกท่าน E. ฐานกา
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีไวว้ างใจเลือกใช้ F. ป่ ุมกดเปิ ดฝา
ผลิตภณั ฑ์ CUIZIMATE ของเรา G. มือจบั
ผลิตภณั ฑ์ CUIZIMATE ถกู ออกแบบและ H. สวทิ ช์ เปิ ด/ปิ ดพร้อมไฟแสดงการทำ� งาน
ผลิตข้ึนโดยคำ� นึงถึงคุณภาพชีวิตของผูใ้ ช้
และให้ความส�ำคญั กบั การยกระดบั คุณภาพ คำ� เตอื นเพอื่ ความปลอดภยั
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนคุณประโยชน์
ใชง้ าน เพ่อื ใหม้ นั่ ใจวา่ ท่านจะมีความสุขกบั • กรุณาอ่านและทำ� ความเขา้ ใจกบั คู่มือการ
การใชผ้ ลิตภณั ฑข์ องเรา ใชง้ านน้ีใหล้ ะเอยี ด และเกบ็ รกั ษาคมู่ อื น้ีไว้
เพ่อื ใหเ้ คร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าของท่านทำ� งานดว้ ย สำ� หรับอา้ งอิงต่อไป
ประสิทธิภาพสูงสุดอยา่ งสม่ำ� เสมอ และเพื่อ • ใชง้ านกาตม้ น้ำ� น้ีเฉพาะตามคำ� แนะนำ� ท่ี
ความปลอดภยั ของผูใ้ ช้งาน ขอแนะนำ� ให้ ระบุในคู่มือการใชง้ านน้ีเท่าน้นั
ปฏิบตั ิดงั น้ี : โปรดอา่ นและทำ� ความเขา้ ใจคู่มือ • เคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าน้ี ไมใ่ ชส่ ำ� หรบั การใชง้ านโดย
การใชง้ านน้ีอยา่ งละเอียดก่อนการใชง้ านใน บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ดอ้ ยความสามารถ
คร้ังแรก และควรปฏิบตั ิตามคำ� แนะนำ� เพอื่ ทางร่างกาย, จิตใจ หรือประสาทสัมผสั
ความปลอดภยั ที่ไดก้ ล่าวไวใ้ นเบ้ืองตน้ รวม หรือบุคคลท่ีขาดความรู้ความเขา้ ใจและ
ถึงป้ ายผนึกและคำ� เตือนต่างๆ ที่ติดอยบู่ นตวั ประสบการณ์เกี่ยวกบั ผลิตภณั ฑ์ ยกเวน้
เครื่อง ควรเกบ็ รักษาคู่มือเพอ่ื ใชอ้ า้ งอิงต่อไป เป็นการใชง้ านภายใตก้ ารควบคุมดแู ลหรือ
ในอนาคต หากตอ้ งการนำ� เคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าน้ี ไดร้ ับคำ� แนะนำ� เก่ียวกบั วิธีการใช้งานท่ี
ไปใหบ้ ุคคลอ่ืนใชง้ าน ควรส่งมอบคู่มือการ ถูกตอ้ งจากผูท้ ่ีมีหนา้ รับผิดชอบต่อความ
ใชง้ านน้ีไปกบั เคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าดว้ ย ปลอดภยั ของเขาเหล่าน้นั

• ควรดูแลอยา่ งใกลช้ ิด ไม่ใหเ้ ดก็ เล่นเคร่ือง
ใชไ้ ฟฟ้ า หรือนำ� เคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าไปเป็ น
ของเลน่
2

• ห้ามเด็กทำ� ความสะอาด และบำ� รุงรักษา • บางส่วนของกาตม้ น้ำ� มคี วามรอ้ นในระหวา่ ง
กาตม้ น้ำ� ยกเวน้ เป็นเดก็ ทมี่ อี ายมุ ากกวา่ 8 ปี ใชง้ าน ห้ามสัมผสั บริเวณที่มีความร้อน
โดยอยภู่ ายใตก้ ารควบคมุ ดแู ลของผใู้ หญ่ เพอ่ื ป้ องกนั อนั ตรายจากความรอ้ นลวก

• เกบ็ กาตม้ น้ำ� และสายไฟของเครื่องใหพ้ น้ • วางกาตม้ น้ำ� ในบริเวณทส่ี ายไฟหรือปลกั๊ ไฟ
จากมอื เดก็ ที่มอี ายตุ ่ำ� กวา่ 8 ปี จะไม่สมั ผสั กบั พ้ืนผวิ ท่ีมีความร้อน เช่น
เตาไฟ, เตาแกส๊ หรือสมั ผสั กบั เปลวไฟ
• การตรวจเช็ค, ถอด, ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหลเ่ คร่ืองใชไ้ ฟฟ้ า ตอ้ งดำ� เนินการโดย • ระมดั ระวงั ไมใ่ หส้ ายไฟหรือปลก๊ั ไฟสมั ผสั
ชา่ งทมี่ คี วามชำ� นาญหรือศนู ยบ์ ริการแตง่ ต้งั กบั น้ำ� , ของเหลวทกุ ชนิด หรือความช้นื
เท่าน้นั หา้ มซ่อมแซมเคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าดว้ ย
ตวั ทา่ นเอง ระหว่างการใช้งาน
• หา้ มใชง้ านเครื่องภายนอกอาคาร หรือใชง้ าน
ข้อมูลเกย่ี วกบั ไฟฟ้ า และการทำ� ความร้อน
• กอ่ นการใชง้ านหรือเสียบปลกั๊ ของเครื่องเขา้ กลางแจง้
• วางใชง้ านกาตม้ น้ำ� ลงบนพ้นื , โตะ๊ หรือ
กบั แหลง่ จา่ ยไฟ ตรวจสอบใหแ้ นใ่ จวา่ แรงดนั
ไฟฟ้ าท่ีแหลง่ จ่ายไฟตรงกบั คุณสมบตั ิของ เคานเ์ ตอร์ที่ราบเรียบ และมน่ั คง
เคร่ืองท่ีแสดงอยบู่ นฉลากแสดงคุณสมบตั ิ • ถอดปลก๊ั กาตม้ น้ำ� ออกจากเตา้ รับเสมอหลงั
ของเคร่ือง
• ควรเสียบปลกั๊ ของเครื่องเขา้ กบั เตา้ รับท่ีมี การใชง้ าน และกอ่ นการทำ� ความสะอาด
สายดินเสมอ • ระมดั ระวงั ไมใ่ หส้ ายไฟของกาตม้ น้ำ� แขวน
• ถอดปลกั๊ กาตม้ น้ำ� ออกจากเตา้ รบั เสมอ กอ่ น
เคลอื่ นยา้ ยเครื่อง หรือเมอื่ ไมต่ อ้ งการใชง้ าน หรือพาดลงบนขอบโตะ๊ , เคานเ์ ตอร์ หรือ
กาตม้ น้ำ� อา่ งลา้ งจาน
• ถอดปลก๊ั ของกาตม้ น้ำ� ออกจากเตา้ รับบน • ห้ามสัมผสั เคร่ือง, สายไฟหรือปลกั๊ ไฟ
ผนงั โดยจบั และดึงที่หวั ปลก๊ั เทา่ น้นั หา้ ม ขณะมือเปี ยกหรือช้ืน ควรเช็ดมือให้แห้ง
ดึงท่ีสายไฟ ก่อนสัมผสั เครื่อง
• หม่ันตรวจเช็คสายไฟของเครื่องอย่าง • หา้ มใชง้ านกาตม้ น้ำ� ในหอ้ งหรือบริเวณท่ีมี
สม่ำ� เสมอ เพ่ือใหแ้ น่ใจวา่ สายไฟ และ ความช้ืนสูง
ปลกั๊ ไฟอยใู่ นสภาพดี หา้ มใชง้ านเครื่อง • หา้ มจมุ่ กาตม้ น้ำ� , ฐานเคร่ือง, ปลก๊ั ไฟและ
ใชไ้ ฟฟ้ าท่ีปลกั๊ ไฟหรือสายไฟชำ� รุด ควร สายไฟลงในน้ำ� หรือของเหลวทกุ ชนิด
ส่งเครื่องไปเปล่ียนที่ศนู ยบ์ ริการ หรือช่าง • หากเคร่ืองใชไ้ ฟฟ้ าตกลงในน้ำ� หา้ มหยบิ
3 ท่ีมีความชำ� นาญ หรือยกเคร่ืองข้นึ จากน้ำ� ใหถ้ อดปลก๊ั ออก
จากเตา้ รบั ทนั ที และหา้ มใชง้ านเครื่องอกี ตอ่
ไป ใหส้ ่งเคร่ืองไปตรวจเชค็ ทศี่ นู ยบ์ ริการ

• ใชง้ านฐานเคร่ืองเฉพาะกบั กาตม้ น้ำ� ที่มา ส�ำหรับการใช้งานต้มนำ�้
เป็นชุดพร้อมกนั เทา่ น้นั หา้ มใชง้ านฐานกา 1. วางกาตม้ น้ำ� โดยวางใหพ้ วยกาอยใู่ นทศิ ทาง
เพ่ือวตั ถุประสงคอ์ ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุ ตรงกนั ขา้ มกบั ผใู้ ชง้ าน
ในคมู่ อื น้ี 2. กดป่มุ เปิดฝากาตม้ น้ำ�
3. เตมิ น้ำ� ปริมาณตามที่ตอ้ งการลงในกาตม้ น้ำ�
• ยกตวั กาตม้ น้ำ� ข้นึ จากฐาน เตมิ น้ำ� สะอาดลง โดยเตมิ ไมน่ อ้ ยกวา่ 0.5 ลติ ร และไมเ่ กนิ 1.0
ในกา หา้ มเตมิ น้ำ� เกนิ ขดี บอกระดบั สูงสุด ลติ ร หา้ มเตมิ น้ำ� ใหเ้ กนิ ระดบั สูงสุด “Max”
‘Max’ มฉิ น้นั น้ำ� รอ้ นอาจจะกระเดน็ ออกมาจากตวั
กาในขณะทนี่ ้ำ� เดอื ด หรือน้ำ� อาจลน้ ลงมาที่
• หา้ มกดสวิทชใ์ หก้ าตม้ น้ำ� ทำ� งานโดยที่ไม่ ฐานกา ตรวจดใู หแ้ น่ใจวา่ ไมม่ นี ้ำ� ลน้ ลงมา
เตมิ น้ำ� ลงในกา เตมิ เฉพาะน้ำ� อณุ หภมู หิ อ้ ง ทฐี่ านกา
เทา่ น้นั 4. ปิดฝากาตม้ น้ำ�
5. วางกาตม้ น้ำ� ลงบนฐานกา เสียบปลก๊ั เขา้
• ปิดฝากาใหส้ นิทในระหวา่ งทกี่ ากำ� ลงั ทำ� งาน กบั เตา้ รับบนผนัง กดสวิทช์เปิ ด/ปิ ดการ
ตม้ น้ำ� มฉิ ะน้นั กาตม้ น้ำ� จะไมต่ ดั การทำ� งาน ทำ� งานลงดา้ นล่าง ไฟแสดงการทำ� งานจะ
เมอื่ น้ำ� เดือด ติดสวา่ งข้ึน
6. กาตม้ น้ำ� จะเร่ิมทำ� งานโดยจะเร่ิมตม้ น้ำ� ใน
• ห้ามเปิ ดฝากาในขณะที่กาต้มน้�ำก�ำลัง กา หลงั จากน้ำ� เดอื ดแลว้ กาตม้ น้ำ� จะตดั การ
ทำ� งาน โดยเฉพาะในขณะที่น้ำ� กำ� ลงั เดือด ทำ� งานอตั โนมตั ิ ไฟแสดงการทำ� งานจะดบั ลง
7. ยกกาตม้ น้ำ� ข้ึนจากฐานกาโดยจบั ท่ีมือจบั
• ใชก้ าตม้ น้ำ� ตม้ เฉพาะน้ำ� เปลา่ เทา่ น้นั หา้ มใช้ แลว้ คอ่ ยๆ เทน้ำ� ออกจากกา ระมดั ระวงั ไม่
ตม้ ของเหลวอน่ื ๆ สัมผสั น้ำ� ร้อนเพราะอาจทำ� ให้ไดร้ ับบาด
เจบ็ จากน้ำ� ร้อนลวก
• เติมน้ำ� ลงในกาอยา่ งนอ้ ย 0.5 ลติ ร 8. ถา้ ท่านตอ้ งการอุ่นน้�ำร้อนในกาโดยไม่
• ควรรอใหก้ าตม้ น้ำ� เยน็ สนิทลงก่อนจดั เกบ็ ตอ้ งการใหน้ ้ำ� เดอื ด ทา่ นสามารถปิดสวทิ ช์
การทำ� งานของกาตม้ น้ำ� ไดต้ ลอดเวลา โดย
เคร่ือง ยกสวทิ ชเ์ ปิ ด/ปิ ดการทำ� งานข้ึน ไฟแสดง
• กาตม้ น้ำ� น้ีไมส่ ามารถใชง้ านร่วมกบั อปุ กรณ์ การทำ� งานจะดบั ลง
9. ถอดปลกั๊ กาตม้ น้ำ� ออกจากเตา้ รบั เสมอ เมอ่ื
ต้งั เวลาจากภายนอก หรือรีโมทคอนโทรล ใชง้ านกาตม้ น้ำ� เสร็จเรียบรอ้ ยแลว้
4
วธิ ีการใช้งาน
ส�ำหรับการใช้งานเป็ นคร้ังแรก
1. กอ่ นการใชง้ านเป็นคร้งั แรก ควรทำ� ความ

สะอาดกำ� จดั คราบสกปรกที่อาจเกิดจากข้นั
ตอนการผลติ หรือการขนส่งโดยการเตมิ
น้ำ� ลงในกาจนถงึ ระดบั สูงสุด ตม้ จนกระทง่ั
น้ำ� เดอื ดแลว้ เทน้ำ� ทงิ้ โดยทำ� ซ้ำ� กนั 3 คร้งั

ระบบป้ องกนั ความร้อนสูงเกนิ ไป • ก่อนทำ� ความสะอาด ตรวจสอบใหแ้ น่ใจ
• กาตม้ น้ำ� น้ีมอี ปุ กรณป์ ้ องกนั ความรอ้ น รอ้ น ว่าถอดปล๊ักของเคร่ื องออกจากเต้ารับ
เรียบร้อยแลว้ และเครื่องเยน็ สนิทลงแลว้
สูงเกินไป ซ่ึงจะตดั การทำ� งานของเครื่อง
หากไมม่ นี ้ำ� ในกา หรือมนี ้ำ� นอ้ ยกวา่ ระดบั ตำ่� การกำ� จดั ตะกรัน
สุด “Min” ควรรอใหก้ าตม้ น้ำ� เยน็ ลงอยา่ ง กาตม้ น้ำ� น้ีมอี ปุ กรณท์ ำ� ความรอ้ นสแตนเลสสตลี
นอ้ ย 10 นาทกี อ่ นทเ่ี ร่ิมใชง้ านอกี คร้งั แบบฝงั ทา่ นควรทำ� ความสะอาดกำ� จดั ตะกรนั ที่
ตกคา้ งภายในกาตม้ น้ำ� เป็นระยะ เพราะแร่ธาตทุ ี่
ข้นั ตอนการดูแลและการรักษา อยใู่ นน้ำ� จะจบั ตวั กนั เป็นตะกรันเกาะอยภู่ ายใน
• ถอดปลกั๊ ของกาตม้ น้ำ� ออกจากเตา้ รับ และ กาตม้ น้ำ� บริเวณกน้ กา ซ่ึงตะกรันน้ีจะทำ� ให้
กาตม้ น้ำ� ทำ� งานอยา่ งไม่มีประสิทธิภาพ ท่าน
รอให้เครื่องเยน็ สนิทลงก่อนเร่ิมทำ� ความ สามารถใชน้ ้ำ� ยากำ� จดั ตะกรันท่ีมีจำ� หน่ายใน
สะอาด ทอ้ งตลาดในการความสะอาด โดยปฎบิ ตั ติ าม
• ทำ� ความสะอาดตวั กาดา้ นนอกโดยใชผ้ า้ ชุบ คำ� แนะนำ� ที่ระบุอยู่บนบรรจุภณั ฑ์ของน้ำ� ยา
น้ำ� หมาดเช็ดทำ� ความสะอาด หา้ มจุ่มหรือ กำ� จดั ตะกรนั หรือปฏบิ ตั ติ ามคำ� แนะนำ� ดงั ตอ่ ไปน้ี
ลา้ งกาตม้ น้ำ� และฐานกาในน้ำ� หา้ มนำ� กาตม้ น้ำ� โดยการใชน้ ้ำ� สม้ สายชทู ำ� ความสะอาด
ไปลา้ งในเคร่ืองลา้ งจาน ตรวจดวู า่ ปลกั๊ ไฟ, 1. ถอดปลกั๊ กาตม้ น้ำ� ออกจากเตา้ รับ รอให้
สายไฟ และขอ้ ตอ่ ระหวา่ งกาตม้ น้ำ� กบั ฐาน
กาไมเ่ ปี ยกช้ืน เคร่ืองเยน็ สนิทลง
• ถา้ สีภายในของกาตม้ น้ำ� เปล่ียนไปอย่าง 2. กาตม้ น้ำ� น้ีมีไส้กรองสำ� หรับกรองตะกอน
ชดั เจน วิธีทำ� ความสะอาดโดยการใชผ้ า้
ชุบน้ำ� หมาดร่วมกบั เบคกิ้งโซดาเล็กนอ้ ย ตะกรันในน้ำ� ควรนำ� ไสก้ รองออกก่อน
เชด็ ทำ� ความสะอาด หลงั จากทำ� ความสะอาด ทำ� ความสะอาด
เรียบรอ้ ยแลว้ ลา้ งภายในของกาตม้ น้ำ� อกี คร้งั 3. เติมน้ำ� ส้มสายชูผสมน้ำ� เปล่าในอตั ราส่วน
ข้อควรระวงั 1 ส่วน : 3 ส่วน ลงในกาตม้ น้ำ� จนถงึ ระดบั
• ห้ามใช้น้�ำยาท�ำความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิ สูงสุด “Max” แลว้ เริ่มตม้ น้ำ�
กดั กร่อน, แผน่ ขดั ทำ� ความสะอาดโลหะ 4. หลงั จากน้ำ� เดือดแลว้ ทิ้งน้ำ� ผสมน้ำ� ส้ม
หรือวตั ถุแหลมคม (เช่น มีด หรือแปรง สายชไู วภ้ ายในกาประมาณ 2-3 ชว่ั โมง
แขง็ ๆ) ในการทำ� ความสะอาดกาตม้ น้ำ� 5. เทน้ำ� ผสมน้ำ� สม้ สายชอู อกจากกา แลว้ เติม
น้ำ� สะอาดลงจนถงึ ระดบั สงู สุด “Max” ตม้ น้ำ�
5 อกี คร้ัง เทน้ำ� ออกจากกาหลงั น้ำ� เดือด ทำ� ซ้ำ�
กนั 2 คร้งั

• หา้ มใชส้ ารแอมโมเนียหรือน้ำ� ยาทำ� ความ สินค้าจะหลดุ พ้นจากการรับประกนั เมอ่ื
สะอาดอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่แนะนำ� - เสียหายจากการใชง้ านไม่ถกู ตอ้ ง
ทำ� ความสะอาดกาตม้ น้ำ� เพราะอาจเป็น
อนั ตรายต่อสุขภาพของท่าน ใชน้ ้ำ� ผสม (ไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือ) หรือดดั แปลงสินคา้
น้�ำส้มสายชูหรือน้�ำยากำ� จัดตะกรันท่ีมี - เสียหายจากการขนส่ง
จำ� หน่ายในทอ้ งตลาดเทา่ น้นั - เสียหายจากการใชง้ านเป็นประจำ� หรือขาด

เงอื่ นไขการรับประกนั สินค้า การดูแลรักษาเคร่ือง
- สญั ญาการรบั ประกนั มรี ะยะเวลา 2 ปีนบั จาก - เสียหายจากการสูญหาย หรือชิ้นส่วนบาง

วนั ทที่ า่ นซ้อื สนิ คา้ (รบั ประกนั เฉพาะฮที เตอร)์ อยา่ งหายไปจากการถอดประกอบสินคา้
- การรับประกนั จะมีผลกบั ความบกพร่องท่ี หมายเหตุ

เกิดจากความผดิ พลาดของบริษทั ฯ เท่าน้นั - รับประกนั เฉพาะในพ้นื ท่ีรับประกนั เทา่ น้นั
ทางเราจะไม่รับประกันสินคา้ ท่ีเสียหาย (รับประกนั เฉพาะฮีทเตอร์)
จากการที่ท่านไม่ปฏิบตั ิตามคำ� แนะนำ� ใน
คู่มือน้ีเดด็ ขาด รวมถึงการตกแตก และการ - เพื่อเป็ นการปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้า
สึกหรอจากการใชง้ าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง
- หากท่านดดั แปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่ รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มาเป็ นชุดของผลิตภณั ฑ์ ล่วงหนา้
การรับประกนั สินคา้ ถือวา่ เป็นโมฆะทนั ที
- หากเครื่องของท่านเกิดความเสียหายแลว้ 6
อยใู่ นเงื่อนไขการรับประกนั ท่านสามารถ
ส่งเคร่ืองคืนศูนยต์ วั แทนจัดจำ� หน่ายได้
โดยบรรจุหีบห่อผลิตภณั ฑ์ให้เรียบร้อย
แลว้ เขียนช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศพั ท์ และ
เขียนสาเหตุท่ีส่งเครื่องคืนว่าเป็ นเพราะ
เหตุใดพร้อมแนบสัญญาการรับประกัน
มาดว้ ย

7

English Tip&safety precautions
CMOodReDl:LREBSSSKK1E.0TLTNLOEIR
• eHstioyeoTUCrCmPouNarstncKwyhhfeeuoxacnseouorflhhliaeeessefecreetppltsaettuieheepeyvveihonausietraelbarfrolepbnoheerssdrtunrsryepyhadyiarfe.revenseretleniteppaallehtnhpsilbtnrdyaactnvprldfsrnieiegehaicyrrnuce.uybecseloaaraeeepai.scaydaesclannnacaatthebepoppo.tnondhwcaeaddtioenlaplqfcnehdopridersiuorbobleeu.adteenppeniehlrt(impfyanatydphhilrliakstannliitgccyaceihaihadttcbnicncifehhniissorieenhvoloeireeniseioauetsincciewlshrttbensnltdaddanceeh,deuysnloilciriinee8emnrnneapneosadteradsgtslfusnesraryanpeenengettofrtprpcrnenhlcoir,itecvuulleahneyupsapdter,aeeeinrcyroidrg.cluseevcllfixtcidsrdymetuicdnarkiwyoaicesrdistaulonobeieunauerfiononcsooonitptunsrslshonnd8neeeess.r)rfttt.
1850-2200W 220-240V~ 50Hz •
CtwaqfmsitdImChhnunarUeuahieaeasttstIsarutinoZrniearslrgIuoatuuifMcfeontupuadaDcfqTyAo,rlsapltcuueleihTelcltyfocaafaEiaieteatinnoburcananirarnsdnonoeekrettpCcueenadfnnpefwoard,ductoyl,enrrisesiworeaaoaytewt.ahunnsolrmiEnsvticdumlhwlnadeiatslfchbsu.enoeeteuehTeturn.lrypelrlihsdcsetrKpyeeahecahomadsrerheitenvossltxaoealaottidprhaodpncppleusnoedsheurer.ciidguoeatrensthsyddrlntgft.oireuhfcuninsootcceilgoeassfrltt, •

Description •

BCDEFGHA........ LBWHOTBSpoioaandaospnd/teoureydleftrilfdl-eelseawvseeitlcbihuntdwtoiicntahtoprilot light •


8

Electricity and Heat • hffabmUTDw‘btRaPDwbNMidctANpNurNcstwhsahraoMulnnlrasaooelhoeoeepeeaaeoiseolaeloyoersanddfswtawlevmmevastvtvc.faho.trwsemkgeernbeaieenneeeexdpjaeNdrlerriouodectrafr.oflioerr.tny’rol.sth,onhfvlgieotuheuovtboltslFosclwewrage.’envoeprlsgepiesyuolsorsilemeojooeivroeeolwrhloaritwwurctlllorlwhecttetnoertphditiuymtikhhghadlhkokmwiaeolnurpefsitte.eleoeetnttiuhtecuktgllsmaehoholrhitrrtatlerhjceelpea.stprhhtyapaavusppuhhdlohpnt.tlpftteeveietgtpusohieighRccwtewolqlhdlneetulernekyeeieruierpegfparatia.tgpabweohtreiohotmuoatjnnfoNpath.odtaoatuemuenihefhsphwccpspswbl.imrorgeeceeelmtpeeeepalalhe,evvpoines.elaihilaaaadreanfmfiee.nlirl.tpantnlprabuadsphrahdotpsnaendccpunocgphetieuerwmld,eoctdlopcvhableicissweiiraesbrapieuafueeaatiwdpndnrnasatfmlratanioliettitaoebecfcsitnunhhehcrmtitrlielireeleiyynygghddno.eeeeeeert,,,
• iaatdMatstmBcMcCMtpsmpRttmsACihihhhhhsnuoepopnoaaoseheeeledeeeeaaarccaaamrprrpwwnfrmenvedtykkdimhkkkkltolpaasmocpacoiiaaieeaeeeeeppoarcroaatgraoaktgtiyreretaonteppvcntniwssecweehdpinssei.csoullencctbondgpauseldaiieueetnueoraaaynps.rhuhrrdmruhtserrcetsrnneeaHhtaolooeeavsocdeaewvianmtacccprectnefchoaodcttret.dgoeekuah.tsvltotarohlnap..erDpeyhbtllttdawwetvrhdoltplahtdwllyait.ouoteebgebpsabnehi.thttafiatgaoyoueelhgethdeoDnnishftcprortnqeaahoroitefhandakwooumtusnhrmretttnhheipeopewhaicenpataneoatptnvaamllheegomtpliekukgttalgloee’ufeaouwiraplegepsyirerotasugpeptci.ldspdopcvenahfugdcuphpadslouyirldycfepogpnsalmiluvrolnreosiiateortgof,easaarihwe,ndnrecwpteemwnnuonennttthecelaahhhccoassfmoooeecaeeisili.eeeeeeessfrrrtlttttt,,. •
• •
• •
• •
• •


• •
• •

During use •
• Never use the appliance outdoors. •

9

• rAmltTUhFlihioeqtihlsreorlaluloieeaomstitunwtdohwhagstsfeepeha!owtmjpthuafealapepgrianta.peeknrNarlereeaicp.xaemtteputntvlelorcemeireaternweanbuaoycicelsntefohenoltnyioiratmttoettrtfooelsboecrltber.oaooosroouatritlglsh0beeote.5ody.rr 6. ewattTsuRBhbcWTtPaoRthhhioaunxsneumuhheeeieeenicatdthtr/smmeenoiohenkthhhnecs.gwmfojtieaoonogwayuohfndtuTntavvrtuoagnegphoyietdtheetiwtuw/eeiwfioskcwiloelwcurtehtohaurehtjfhanl,ehou.atfcttjlehloeetauqwyeugtoltllnaeryfnhiegpunmj.gfisrkudepyiisdiaIhtlryekgshilotwhosepcontutoefnucett.oonfgtwegiultaoorlmetu/wjlollonduiwt.ireflohmhgefonglrtcsfeoahhossiteakalvtswmhwtnetwlcoutheweueoowsiitwetmttttienhtbtbccltfhahibecdehhceiiosltenenahlseogeeeaiwsial.rrdstnisabnewnitTyoaahtoefooooattonbuaeh.ueetiwncfluyyodtlesrrflt,..

• 7.
• 8.
• 9.

Operating Instruction

Before use for the first time
1. DBbmyeiasfnbpouoorfieslaeifcnittrguhsrit3siunfwsguela,lptrekreroem.tcteolesvsseoprfeoswsisdaiutbeelres.
Boiling water
1. PFqaN“fMaCPiTcnaMannulirulescalneaodyalervecsaknsnrsweessxeettptarih”tattattahyfths.hhewthtimeueetleeOoeelarrbfapjreltytouihjxuhwljdouunguefitte.ugmtrhaggrowtottawhenwuimotsaneroimofttis(nyeobttyeathhorhaottoeuothtsbeluhhpeefatow.ebheea.dtiansela1ohetsbtl.trhloe00ahnros.et.see5ooveqltclisw,leuitikprdrtsiaareeopr.tetnehstiue,.)lddertl. Overheating safeguard
32.. • Twocobswovephaofeeeitoterlrcahrrdjeh.tueoeaguwdAotsifnkilnfnlegofgwttowhtslriieaettahfatetjohigusglueeagutafianijsktur.ttedge(1t.sdt0luTkefmwehfitiiiiftcstnlhieuiewttnaeititlnoss)l

54..

10

Cleaning and Care 2ap3uy•1t45onso.....aedcuukstsTcthrTspENadhpvbFLRbomhoeaeoofmooerrfooieimehheeemnogoloclasotiuiaatlkmeuevohlelldckceyhplclvr.olestt.geueeatuseooteihoeetvfhyjorElas.nttcomwoMevui,elsw.rnnttmteflegc,tdashmlktughsAhaownceUtpteotdefsttoneihwfdookXohhttteijeristyeecuamelcreelsjasedtbteesgitulnecchvtlateeapte.ail,gplralhltewinovsemlenl.ofnsllyeecaiwseuiabeTdoielwtandmttlclnrgeeilarhg,hjldjs.oewitlluufeivuaoainhyotovlsagfcahnrArniygewtfrrewtiit..hafdiohlic.oiriltaaaneoatmulaRttiubbhcpteaetndntpehalsrleeedprcseesiropenbprtonltoarvtrihmpradevugnaoufbwoiielttaeinpncnoiuoinwntwstoiavgloctytstecweeinttheehstatoaogohgttthcltialhbhhnuomaettayeeteilooeaeeeessrrrfrrrl.,

• NswRCvicsatbtIbnhhfoooeeeeleadeedcecrocmvtanayktaooaelheem.n.ermmtotlderh.htAevp,ieteeocsiehaNfmthirbcdtenrnoewleeitamdtochurvjssemauategtecreaehslgivwhplrlrhoelpsela.coerawayelrnpowryune.d.iungliotttynthnhotMfahgeefctaecr,lahtliotarkhetdaedimitpoaeepinlasepnnpsmaclsseltpwiijouihtapuapltdreniagohnlescosciuecahwlweoretnhinjheintuacatotihdalghongestlt.,
Overheating safeguard
kotiTmsDnhhpe••heteaoeteisytsurgttBc(ccNclmahhselollraaeteeudefeeaoilipofaavcloiinolnannpprhnbeenhermpiorgdleteetrnaipehwalaasgdurlepelctniesioksisaelocacnreawnesndrperaggaiicsenvcploeneuepeies.oenldfispioolnsfrtiaieprsisagsecnocomlti,aqaycrnistoslesueeihomtrlvnna.hiyatpetnicatseron.cpdhkdydooYeae.ebbcnrttrdsooahrpaYnscuspuatueuwatcsotrocorsholuiewtbeekimteuethdjesdraetcht)tihtctnhaaaoaettlatonnogeesssrft
11

Warranty:

W••• acUu2mDrasrasareyeameneonfuaaauntcfrglyalclyecyowHt.oruaderrriaerdnatrege,nfrdtteyoecoattnifhlvoeliyerrs &fhroosumesrevhicoeld
instruction

• WWheanr(rvaonidtyoifswexaprriraendty)
DDptEmLofSrhrerrooloaaipioesssmmnmmtlcubaaiotnelaanrctnerdgiugesomcdepertmenaarara.somluloreatratcsruandsnhdtgttadidhoe.eoameofchrnsefrkoeaoecimmgzwctoseetfearhdtr.fonpoearpaulmuonferasmytoelnblp.ieoyofllreetea.s,fcceoctnrrilvdlieocieecwandelt

•• Note:
• TWwCchhoiaatimhnsrrogpianueanstntatypyrlulroicrdoneterilsotyenanrioivlnmtseicsbdaeeyer.tfvbhoieerceecrhniagaorhnetitagceetod.

12จัดจ�ำหน่ายโดย
บรษิ ทั โรบินสนั จ�ำกดั (มหาชน)
9/9 ช้ัน 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์บริการ
บรษิ ัท เนสโก้ กรปุ๊ จำ� กดั
เลขที่ 12/429 ซอยนวลจนั ทร์ 36 แขวงนวลจนั ทร์ เขตบึงกุ่ม กรงุ เทพฯ 10230
โทรศพั ท์ 0-2055-9116-7


Click to View FlipBook Version