The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jdjen9, 2022-06-08 22:56:42

คู่มือ รุ่น RBSGD30A

รุ่น RBSGD30A

Instruction Manual

คมู่ อื การใชง้ าน

GRILL
MODEL: RBSGD30A (Mint green/Pink)
POWER: 1200W 220V~ 50Hz

(MT)N0865/1764

สนิ คา้ และอปุ กรณข์ องเครอ่ื ง

ฝาปิิด ตััวเครื่�อ่ ง ปลั๊๊ก� ไฟ
x1 x1 x1

ฝาปิิดหม้้อ สว่ นประกอบของเครอ่ื ง

หม้อ้ เตาย่่าง
ปุ่ม�่ การทำำ�งานของ ช่่องเสียี บปลั๊�ก๊ ไฟ

หม้อ้ ต้้ม ปุ่ม�่ การทำ�ำ งานของเตาย่่าง
ไฟแสดงการทำ�ำ งาน ไฟแสดงการทำ�ำ งานของเตาย่่าง

ของหม้้อต้้ม -1-

ภาษาไทย

เตาย่า่ ง รุ่�น RBSGD30A (Mint green/Pink)

1200 วัตั ต์์ 220 โวลต์์ 50 เฮิริ ตซ์์

ถงึ ทา่ นผมู้ อี ปุ การะคณุ ทกุ ทา่ น
ขอขอบคณุ ทุกทา่ นที่ไวว้ างใจเลอื กใชผ้ ลติ ภณั ฑ์ CUIZIMATE ของเรา ผลติ ภณั ฑ์ CUIZIMATE

ถกู ออกแบบและผลติ ขน้ึ โดยค�ำนึงถึงคณุ ภาพชีวิตของผู้ใช้ และให้ความส�ำคัญกับการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสนิ คา้ ตลอดจนคุณประโยชน์ใชง้ าน เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีความสขุ กับการใช้ผลิตภณั ฑ์
ของเรา เพอ่ื ใหเ้ ครอื่ งใช้ไฟฟา้ ของทา่ นท�ำงานดว้ ยประสทิ ธภิ าพสงู สดุ อยา่ งสม�่ำเสมอ และเพอ่ื ความปลอดภยั
ของผู้ใชง้ าน
ขอแนะนำ� ใหป้ ฏบิ ตั ดิ งั น:้ี โปรดอา่ นและท�ำความเขา้ ใจคมู่ อื การใชง้ านนอี้ ยา่ งละเอยี ดกอ่ นการใชง้ านในครงั้
แรก และควรปฏบิ ตั ติ ามค�ำแนะน�ำเพอื่ ความปลอดภยั ที่ไดก้ ลา่ วไว้ในเบอ้ื งตน้ รวมถงึ ปา้ ยผนกึ และค�ำเตอื น
ต่างๆ ที่ติดอย่บู นตัวเคร่อื ง ควรเก็บรักษาคูม่ ือเพอ่ื ใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต หากต้องการน�ำเครื่องใช้
ไฟฟา้ นี้ไปใหบ้ คุ คลอนื่ ใชง้ าน ควรสง่ มอบคมู่ อื การใชง้ านนี้ไปกบั เครอ่ื งใช้ไฟฟา้ ดว้ ย

คำ� แนะนำ� ทสี่ ำ� คญั เพอื่ ความปลอดภยั

เพื่�่อความปลอดภััยในการใช้้งาน โปรดปฏิิบััติติ ามคำำ�แนะนำ�ำ ตามข้า้ งล่่างนี้� เพื่�่อป้อ้ งกัันอันั ตรายจาก

การใช้้งาน และควรเก็็บคู่่�มืือเล่ม่ นี้้�เพื่่อ� ใช้อ้ ้า้ งอิิงในอนาคตต่อ่ ไป

• ไม่่ควรเสีียบปลั๊๊�กร่่วมกัับเต้้าเสีียบที่่�มีีการการใช้้งานเครื่�่องใช้้ไฟฟ้้าที่่�มีีกำำ�ลัังไฟสููง และควรใช้้ปลั๊�๊กไฟ

ที่่�มีีค่่ากระแสไฟมากกว่่า 10 แอมป์์ขึ้�้นไป ตรวจเช็็คว่่ามีีการติิดตั้�งสายดิินหรืือไม่่และแรงดัันไฟฟ้้า

220โวลต์์/50 เฮิริ ตซ์์ หรืือไม่่

• ห้า้ มเปิิดเครื่อ่� งทิ้้ง� ไว้้เป็็นเวลานานโดยไม่่ใส่ว่ ัตั ถุุดิิบใดๆ ลงไป
• เครื่�่องใช้้ไฟฟ้้าเครื่่�องนี้�ใช้้กำำ�ลัังไฟฟ้้าค่่อนข้้างสููง ห้้ามเสีียบปลั๊�๊กพ่่วงหรืือใช้้ร่่วมกัับเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า

เครื่�่องอื่่�นที่่�มีีกำำ�ลัังไฟสููง

• ห้า้ มวางสิ่่�งของกดทับั สายไฟและห้า้ มวางพาดสายไฟลงบนขอบโต๊๊ะหรืือพื้้�นผิิวที่่�มีคี วามร้อ้ น ห้้ามนำำ�

สิ่่�งแปลกปลอมใส่่ในช่อ่ งระบายอากาศหรืือช่่วงว่า่ งใดๆ เพราะอาจทำ�ำ ให้้เกิดิ อัันตรายถึึงแก่ช่ ีวี ิติ ได้้

• ห้้ามหัักงอ ยืืด หรืือม้้วนพัันสายไฟและห้้ามนำำ�สิ่่�งของหนัักๆ วางทัับสายไฟเช่่นกััน ควรถอดปลั๊�๊ก

ก่่อนที่่�จะทำำ�การเคลื่่�อนย้้ายเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า ห้้ามนำำ�เครื่�่องใช้้ไฟฟ้้าและปลั๊๊�กไฟจุ่่�มลงในน้ำ�ำ �เด็็ดขาด

• หากสายไฟชำำ�รุุดเสีียหาย ควรติิดต่่อฝ่่ายบริิการลููกค้้าของบริิษััทฯ
• ห้้ามสััมผััสบริิเวณหม้้อและกระทะในขณะที่่�เครื่�่องกำำ�ลัังทำำ�งานหรืือเพิ่่�งใช้้เสร็็จหมาดๆ
• ห้้ามนำำ�วััตถุุที่่�สามารถติิดไฟได้้ เช่่น กระดาษ หรืือ พลาสติิก ลงไปในหม้้อหรืือกระทะเพราะอาจเกิิด

ไฟไหม้้ได้้

• สัญั ลักั ษณ์น์ี้� คือื หน้า้ สัมั ผัสั ของเครื่อ�่ งใช้้ไฟฟ้า้ มีคี วามร้อ้ นสูงู และหลีกี เลี่่ย� งการสัมั ผัสั บริเิ วณนั้�น
• ห้า้ มนำ�ำ เครื่่�องใช้้ไฟฟ้า้ เข้้าใกล้ก้ ับั วััตถุุไวไฟหรืือแหล่ง่ ความร้้อน ควรตั้้�งเครื่อ�่ งให้ห้ ่่างจากผ้า้ ม่า่ นเพื่อ่�

ป้อ้ งกัันไฟไหม้้ -2-

• เพื่อ�่ หลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์ไฟไหม้้ ควรวางเครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้า้ ให้้ห่า่ งจากผนััง ชั้�นวางของ หรืือวัตั ถุุไวไฟ
ทุุกชนิดิ

• ผลิติ ภัณั ฑ์น์ี้�ไม่เ่ หมาะกับั บุุคคลที่่บ� กพร่อ่ งทางร่า่ งกาย บกพร่อ่ งประสาทสัมั ผัสั หรืือบกพร่อ่ งทางจิติ ใจ
หรืือผู้�ขาดประสบการณ์ค์ วามรู้้�ใช้้งาน ยกเว้น้ เป็็นการใช้ง้ านภายใต้้การควบคุุมดูแู ลและมีคี วามเข้า้ ใจ
ตระหนักั ถึงึ ความปลอดภัยั ในการใช้ง้ านเท่า่ นั้�น และไม่อ่ นุุญาตให้เ้ ด็ก็ เล่น่ เครื่อ�่ งใช้้ไฟฟ้า้ นี้�

• หากท่่านไม่่ได้้ใช้เ้ ครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้า้ เป็น็ เวลานาน ควรถอดปลั๊�๊กไฟออกเพื่�่อป้้องกัันการเกิิดไฟช็อ็ ตหรืือ
ไฟรั่ว� จากการเสื่่�อมของฉนวนไฟฟ้้า

• ในขณะที่่เ� ครื่อ่� งกำ�ำ ลังั ทำ�ำ งาน ไม่ค่ วรเคลื่่อ� นย้า้ ยเครื่อ�่ งเพื่อ�่ หลีกี เลี่่ย� งการเกิดิ แผลไฟไหม้จ้ ากน้ำำ��มันั หรืือ
ของเหลวอื่่น� ๆ ที่่ม� ีคี วามร้อ้ นสูงู

• ก่่อนการทำ�ำ ความสะอาดหรืือเคลื่่อ� นย้้ายหรืือซ่อ่ มแซมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้า้ ควรถอดปลั๊๊�กออกให้เ้ รีียบร้อ้ ย
และควรรอให้้เครื่อ่� งเย็็นลงก่่อนทุุกครั้�ง

• ควรวางเครื่อ�่ งใช้้ไฟฟ้า้ บนพื้้�นที่่ท� ี่่ส� ามารถทนความร้อ้ นสูงู ได้้ เพื่อ่� ไม่ใ่ ห้พ้ื้้�นที่่บ� ริเิ วณนั้�นๆ เกิดิ รอยไหม้้
• ในขณะที่่เ� ครื่�อ่ งกำำ�ลังั ทำำ�งาน ห้า้ มใช้ม้ ีีดหรืืออุุปกรณ์์โลหะใดๆ หั่่น� อาหารลงบนหม้อ้ และกระทะ
• ห้า้ มนำำ�ตััวเครื่่�องแช่ล่ งในน้ำำ��เพื่�่อทำำ�ความสะอาด
• เครื่อ่� งใช้้ไฟฟ้า้ นี้้�สำ�ำ หรับั ใช้ง้ านภายในครัวั เรืือนเท่า่ นั้�น ไม่เ่ หมาะสำ�ำ หรับั การใช้ง้ านเชิงิ พาณิชิ ย์์ หรืือเพื่อ�่

วัตั ถุุประสงค์อ์ื่่น� นอกเหนือื จากที่่ร� ะบุุในคู่่�มือื การใช้ง้ านนี้�
• หลังั การใช้ง้ าน ควรใช้ค้ วามระมัดั ระวังั เนื่่อ� งจากบริเิ วณหน้า้ เตาและหม้อ้ อาจจะยังั คงมีคี วามร้อ้ นอยู่�
• คำำ�เตืือน: ควรระมัดั ระวัังน้ำ�ำ �ในหม้้ออาจจะล้น้ และทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายต่่อตัวั ท่่านได้้

เครื่่อ� งใช้้ไม่เ่ หมาะสมกัับการทํํางานด้ว้ ยตัวั ตั้้ง� เวลา ภายนอก หรืือระบบควบคุมุ ระยะไกลแยกต่า่ งหาก

วิธิ ีกี ารใช้ง้ าน

ปมุ่ การทำ�งานหมอ้ ต้ม
• วางเครื่อ�่ งใช้้ไฟฟ้า้ ในที่่ท�ี่่พ� ร้อ้ มใช้ง้ าน จากนั้�นเติมิ น้ำ�ำ �ลงในหม้อ้ ที่่อ� ยู่่�ด้า้ นซ้า้ ยของเครื่อ่� ง ควรเติมิ ประมาณ 2

ใน 3 ส่ว่ นของหม้อ้ และปิดิ ฝา
• เสียี บปลั๊ก๊� หมุุนปุ่ม�่ เมนูหู ม้อ้ ไปที่่ร� ะดับั “ High ” ไฟแสดงสถานะเมนูจู ะสว่า่ งขึ้น้� และหม้อ้ จะเริ่ม� ร้อ้ นขึ้น�้ เรื่อ่� ยๆ
• เมื่่อ� น้ำำ��ในหม้อ้ เดือื ด ท่่านสามารถใส่่อาหารและปรัับระดับั ความร้้อนได้้ตามต้้องการ
• เมื่่อ� ใช้เ้ ครื่่�องเสร็จ็ เรีียบร้อ้ ยแล้้ว ถอดปลั๊ก�๊ และรอให้เ้ ครื่อ่� งเย็็นลงก่อ่ นที่่�จะนำำ�ไปทำำ�ความสะอาด

ป่มุ การทำ�งานเตาย่าง
• วางเครื่อ�่ งใช้้ไฟฟ้้าพร้้อมใช้้งาน ใส่่น้ำ�ำ �มัันลงบนหน้า้ เตาเล็ก็ น้้อย
• เสียี บปลั๊ก๊� หมุุนปุ่ม�่ เมนูไู ปที่่ร� ะดับั “ High ” ไฟแสดงการทำ�ำ งานของเตาย่า่ งจะสว่า่ งขึ้น� หน้า้ เตาจะร้อ้ นขึ้น� เรื่อ� ยๆ
• เมื่่อ� หน้า้ เตาร้อ้ นได้ท้ ี่่� ท่า่ นสามารถนำ�ำ อาหารมาในเตาย่า่ งได้ต้ ามที่่ต� ้อ้ งการ กลับั อาหารเพื่อ่� ให้ส้ ุุกอย่า่ ง

ทั่่ว� ถึงึ
• เมื่่�อใช้เ้ ครื่�อ่ งเสร็็จเรียี บร้อ้ ยแล้้ว ถอดปลั๊�ก๊ และรอให้เ้ ครื่อ่� งเย็น็ ลงก่่อนที่่จ� ะนำ�ำ ไปทำำ�ความสะอาด

-3-

การแก้ไขปญั หาเบอ้ื งต้น

ปัญั หา สิ่่�งที่ �ควรตรวจสอบ วิธิ ีีแก้้ไขปััญหาเบื้้อ� งต้น้

ไฟแสดงสถานะไม่่ติิดและ - ตรวจสอบว่า่ เสีียบปลั๊ก๊� แล้ว้ หรืือไม่่ - หลัังจากตรวจสอบกระแสไฟฟ้้าแล้้ว

หน้า้ เตาไม่่ร้อ้ น ให้ล้ องเปิดิ การใช้้งานใหม่่

- ตรวจสอบว่่าเต้้ารัับ และสายไฟ อยู่�ใน - หากตรวจสอบสาเหตุุอย่า่ งรอบคอบ

สภาพดีีหรืือไม่่ แล้ว้ และยังั ไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาได้้

- สันั นิษิ ฐานว่่าอุุปกรณ์์ภายในเครื่�อ่ ง - โปรดติิดต่่อฝ่่ายบริิการลููกค้้าของ

อาจจะมีีปััญหา บริิษััทฯ

ไฟแสดงสถานะไม่ต่ ิดิ - ไฟแสดงสถานะอาจจะเสียี หาย - โปรดติิดต่่อฝ่่ายบริิการลููกค้้าของ
แต่ห่ น้า้ เตาทำ�ำ งานปกติิ บริิษััทฯ

เครื่่�องใช้้ ไฟฟ้้าทำ�ำ ความ -เทอร์โ์ มสตัทั อาจจะเสียี หาย และเนื่่อ� งจาก - โปรดติิดต่่อฝ่่ายบริิการลููกค้้าของ
ร้อ้ นอยู่่�ตลอด ไม่่สามารถ อุุณหภูมู ิสิ ูงู เกินิ ไปอาจทำ�ำ ให้ฟ้ ิวิ ส์ข์ าดได้้ บริิษััทฯ
ค ว บ คุุมอุุ ณ ห ภูู มิิ ไ ด้้ จ น
สุุดท้้าย เครื่อ�่ งหยุุดทำำ�งาน

มีีควัันเกิิดขึ้�้นจากการใช้้ - เกิิดจากน้ำำ��มัันที่่�เคลือื บฮีีตเตอร์์ไว้้ - จะมีคี วันั เกิดิ ขึ้�้นประมาณ 3-5 นาทีีใน

งานครั้�งแรก เป็น็ เรื่�อ่ งปกติิ การใช้้งานครั้�งแรก เป็็นเรื่อ�่ งปกติิ

คำ�ำ อธิบิ ายข้า้ งต้น้ นี้�เป็น็ เพียี งการแก้้ไขและการตรวจสอบเบื้�องต้น้ ทั่่ว� ไป ถ้า้ ปัญั หาที่่เ� กิดิ ขึ้น้� ไม่ส่ ามารถถูกู แก้้ไขได้้
ด้ว้ ยข้อ้ แนะนำ�ำ เบื้�องต้น้ กรุุณาส่ง่ ผลิติ ภัณั ฑ์์ไปยังั ศูนู ย์บ์ ริกิ ารหรืือโทรศัพั ท์เ์ ข้า้ ไปสอบถามรายละเอียี ดเพิ่ม�่ เติมิ ที่่�
ศูนู ย์บ์ ริกิ าร ไม่อ่ นุุญาตให้ถ้ อดเครื่อ�่ งด้ว้ ยตัวั ท่า่ นเองเพื่อ�่ ป้อ้ งกันั อันั ตรายหรืือความเสียี หายที่่อ� าจเกิดิ ขึ้น้�

ข้อ้ มูลู ทางเทคนิคิ ของผลิติ ภัณั ฑ์์

ชื่อ�่ ผลิติ ภัณั ฑ์์ เตาย่า่ ง

รุ่น�่ ผลิติ ภัณั ฑ์์ RBSGD30A

แรงดันั ไฟฟ้า้ และความถี่่� 220 โวลต์,์ 50 เฮิริ ตซ์์
กำ�ำ ลังั ไฟฟ้า้ 1200 วัตั ต์์
ความจุุหม้อ้ ต้ม้ 1.2 ลิติ ร

-4-

การดแู ลรกั ษาและการทำ� ความสะอาด

คำ�แนะนำ�ในการทำ�ความสะอาด
• ถอดปลั๊�ก๊ ของเครื่อ่� งออกจากเต้้ารัับออกทุุกครั้�ง และรอให้้เครื่่อ� งเย็น็ ลงก่อ่ นทำำ�ความสะอาด เพื่่�อป้อ้ งกััน

อัันตรายจากไฟฟ้้าช็็อตและอาการบาดเจ็บ็ จากความร้อ้ น
• ทำำ�ความสะอาดตััวเครื่่�องด้้านนอก โดยใช้้ผ้้าชุุบน้ำ�ำ �ยาทำำ�ความสะอาดเล็็กน้้อยเช็็ดทำำ�ความสะอาด

ด้า้ นนอกของตััวเครื่่อ� ง
• ห้้ามใช้้ฝอยขััดโลหะขััดทั้�งภายในและภายนอก ใช้้น้ำ�ำ �ล้้างทำำ�ความสะอาดหม้้อต้้มและหน้้าเตาย่่างโดย

ระมััดระวัังไม่ใ่ ห้้น้ำ�ำ �ไหลเข้้าไปในฐานเครื่�อ่ งส่่วนที่่เ� ป็็นไฟฟ้า้
• หากในขณะใช้ง้ านเครื่�่อง มีคี วันั หรืือเปลวไฟบริิเวณด้้านนอกตัวั เครื่อ�่ ง ให้ห้ ยุุดใช้้งานทัันทีีและติดิ ต่อ่ ไป

ยัังศูนู ย์บ์ ริิการ

เงือ่ นไขการรับประกันสินคา้

• สัญั ญาการรับั ประกัันมีรี ะยะเวลา 2 ปีี นับั จากวันั ที่�ซื้�อสิินค้้า (รับั ประกัันเฉพาะฮีีตเตอร์์)
• การรบั ประกนั จะมีผลกับความบกพรอ่ งทเี่ กดิ จากขน้ั ตอนการผลติ เทา่ นัน้
• บ.ขอสงวนสิทิ ธิ์์ก� ารรับั ประกันั สินิ ค้า้ ที่่เ� สียี หายจากการที่่ท� ่า่ นไม่ป่ ฏิบิ ัตั ิติ ามคำ�ำ แนะนำ�ำ ในคู่่�มือื นี้�เด็ด็ ขาด

รวมถงึ การตกแตก การสกึ หรอจากการใชง้ าน
• หากท่านดดั แปลง เปล่ี ยนชิ้นสว่ นใดๆ ที่ไม่ใช่อปุ กรณ์ที่มาเป็นชุดของผลติ ภัณฑ์ การรับประกันสินคา้

ถือวา่ เป็นโมฆะทนั ที
• หากเครื่่�องของท่่านเกิิดความเสีียหายและอยู่�ในเงื่่�อนไขการรัับประกััน ท่า่ นสามารถส่่งเครื่�อ่ งซ่่อมที่่�

ศููนย์ต์ ัวั แทนจััดจำ�ำ หน่า่ ยได้้

สินค้าจะหลุดพน้ จากการรับประกนั เม่อื

• เสยี หายจากการใชง้ านไม่ถูกตอ้ ง (ไม่ปฏิบัตติ ามคมู่ อื ) หรอื ดดั แปลงสินค้า
• เสียหายจากการขนส่ง
• เสยี หายจากการใช้งานเปน็ ประจ�ำ หรือ ขาดการดูแลรกั ษาเคร่ือง
• เสยี หายจากการสญู หาย หรือ ชิ้นสว่ นบางอย่างหายไปจากการถอดประกอบสินคา้

หมายเหตุ

• รัับประกัันเฉพาะในพื้้�นที่่ร� ัับประกัันเท่่านั้�น
• เพื่อเป็นการพัฒนาสนิ ค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยี ดของคู่มือการใช้ และ

คณุ สมบตั สิ นิ ค้าโดยไมต่ ้องแจง้ ใหท้ ราบลว่ งหนา้
• การรบั ประกนั จะสิ้นสุดลงทนั ที ในกรณีน�ำสินคา้ ไปใช้ในเชงิ พาณิชย์ หรือใชง้ านผิดประเภทนอก

เหนือจากคู่มือการใช้งานเลม่ น้ี

-5-

การรับประกนั ไม่ครอบคลุมในกรณดี ังต่อไปนี้

• หากใช้งานโดยไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในคูม่ อื การใชง้ านนี้
• หากเคร่อื งใช้ไฟฟ้าไมไ่ ดร้ ับการดูแลรกั ษาอยา่ งถกู ต้องและเหมาะสม หรอื หากเครอ่ื งถกู กระแทกอย่าง

แรง หรือถกู ท�ำใหช้ �ำรุดเสียหายด้วยวิธกี ารใดๆ
• หากเครื่องช�ำรุดซ่งึ มีผลมาจาก ขอ้ ผดิ พลาดหรอื ความผดิ พลาดเน่อื งจากข้อบกพร่องในระบบการ

จัดจ�ำหน่าย
• หากเครื่่อ� งถูกู ซ่อ่ มแซมหรืือปรัับแต่่ง หรืือเปลี่่ย� นชิ้�นส่่วน, อะไหล่่ โดยผู้้�ที่่�ไม่่มีีความรู้้�ความชำ�ำ นาญ

การก�ำจดั ผลติ ภณั ฑ์ทีห่ มดอายุการใช้งาน
หา้ มทิ้งเคร่ืองใช้ไฟฟา้ นี้ รวมกับขยะทวั่ ไปจากครัวเรือนโดยไมค่ ดั แยก
ควรคดั แยกและส่งเครอ่ื งไปกำ� จัดดว้ ยวธิ พี เิ ศษ หรอื นำ� ไปรีไซเคลิ

-6-

Products and accessories

Glass cover Body Power cord
x1 x1 x1

DESCRIPTION Grill plate

Glass cover Socket
Grill knob
Pot Grill indicator light
Hot pot knob

Pot indicator light

-7-

GRILL MODEL: RBSGD30A ENGLISH

1200W 220V~ 50Hz

Dear Customer
Thank you for having choosing Cuizimate appliance. Design, feature and technology of

this appliance, as well as the strict quality control used during manufacture, will provide full
satisfaction for many years.
Introduction: Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool
before use. Keep these instructions with the product for future reference.Ensure all persons
who use and service this product are acquainted with this manual.

TIP&SAFETY PRECAUTIONS

Warning: It’s very important that you read the instructions very carefully before you begin

operation the appliance. Keep the instructions in case you need to reference them in the future.
• This product belongs to Class I appliances. Please use 10A or above sockets separately.

make sure the grounding of the socket is valid before use. Also confirm that the input

voltage is 220 V~ 50 Hz.
• This product is forbidden to dry for a long time.
• This product is a high-power electrical appliance. It is strictly forbidden to use a flexible

cable mobile socket. It is strictly forbidden to share a socket with other electrical appliances.
• Do not wire, press or allow it to hang along the tip or sharp edge, and keep away from

heat and moisture. Do not insert foreign objects such as metal into the vents or gaps, as
this may result in damage or electric shock.
• Do not damage, bend, stretch, or twist the power cord. Do not place heavy objects on
the power cord or pinch the power cord. Please unplug the power cord before moving
the appliance do not immerse the power cord plug and the appliance in water or other
liquids to prevent the risk of melting.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• When the product is in use or just after use, the external surface temperature is high,
please do not touch.
• It is forbidden to place flammable materials such as paper or plastic in an the appliance
or store other items in an the appliance, which may cause a fire.
• The meaning of the high temperature mark is that the surface is hot and the touch is
forbidden.
• It is forbidden to place the the appliance near flammable materials or heat sources. It

-8-

should be kept away from curtains or the like to prevent fire.
• In order to avoid fire caused by soot pollution in furniture and heat, the product should be

kept at a certain distance from walls, cabinets and flammable materials.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety. children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.
• When the the appliance is used or not used for a long time, the plug should be pulled
out from the socket to avoid the risk of electric shock or leakage due to insulation aging.
• When the appliance is working, do not move it freely to avoid burns caused by high
temperature oil or high temperature liquid.
• Before cleaning, moving or repairing the the appliance, unplug the power cord and wait
for the product to cool before proceeding.
• When using this product, please use it on a high temperature resistant desktop to avoid
roasting the desktop.
• Never use a knife or metal utensil to cut food in the baking tray or pot during use.
• The appliance host is prohibited from being put into water or washed with water.
• This product is for home use only and should not be used for other purposes.
• The heating element surface is subject to residual heat after use.
• WARNING: avoid spillage on the connector. potential injury may be caused from misuse.
This appliance is not intended to work with outside timer or separate remote control.

-9-

OPERATING INSTRUCTION
INSTRUCTIONS

When using this product for the first time, it is necessary to clean the hot plate and wipe it dry.

HOT POT USE METHOD

• Place the product on the desk, and fill the hot pot on the left side of the heating plate with
water. The water volume should not exceed 2/3 of the pot and cover the glass cover.

• Plug in the power cord of the electric hot pot, turn the hot pot switch knob to be “High” the
indicator light will be on, and the hot pot will start to heat up.

• After the water in the pot boils, you can cook the food you need and adjust the firepower
according to your needs.

• After finish using, unplug the power cord and wait for the hot pot to be cool before cleaning.

GRILL USE METHOD

• Put the product on a stable desk, and apply a proper amount of cooking oil on the grill pan.
• Plug in the power cord of the grill pan, turn on the grill pan switch knob to be ”High”, the

indicator light of the grill pan will be on, and the grill pan will start to heat up.
• After the preheating is completed, the food to be grilled can be placed on the grill pan, and

the food should be turned over when frying, so that the food can be evenly heated.
• After finish using, unplug the power cord and wait for the grill pan to cool before cleaning.

-10-

ANALYSIS OF COMMON PROBLEMS

Fault phenomenon Cause Analysis Trouble shooting

The switch indicator is off - The power cord is not plugged in. - Check the plug and socket for

and the heating plate is - The plug and socket are not power, the power cord leads are

not heater. powered. intact , and the plug is plugged in.

- Internal structural damage. - Send the designated after-sales

service department for repair.

The switch indicator if off - Power switch indicator damaged. - Send the designated after-sales

and the heating plates is service department for repair.

heated.

The product is always - The thermostat fails and the - Send the designated after-sales
heated not limited to temperature is too high causing service department for repair.
temperature until the the fuse to blow.
product does not work.

It’s normal for smoke to - Oil stains when processing at the - Burn for 3-5 minutes for the first

be used for the first time. electric heating pipe. time.

After the above phenomenon analysis , the fault cannot be eliminated . Please contact our
maintenance point or dealer. it is strictly forbidden for non-processional to disassemble the
machine.

MAINTENANCE & CLEANING

BEFORE CLEANING THE APPLIANCE
• Before cleaning the product, make sure the power cord is unplugged before cleaning.
• The product body can be wiped with a clean rag and a little detergent. (do not drop the

detergent into the baking pan or hot pot, or use the steel ball to clean)
• Note: Do not rinse this product directly! When cleaning, the product still has residual heat.

please cool it before cleaning to prevent burns.
• If there is any smoke or fire from the outside of the baking tray (hot pot), please stop using it

immediately and take the product to the dealer or special maintenance office for disposal.

-11-

WARRANTY

• WARRANTY HEATER ONLY
• Damage or defective from manufacturer, dealer & service.
• 2 Year warranty for household use only.
• Use according to this instruction carefully.

Warranty is expired when (void of warranty)

• Damage or defect from misunderstand how to use or service
from non-authorized people.

• Electrical shock or electrical problem.
• Lost or damage some part by accident or natural damage
• Warranty only in service area.
• Company reserved the right to change all details before notice.

THE WARRANTY DO NOT COVER

• If the above points have not been observed.
• If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if

it has been damaged in any other way.
• Errors or faults owing to defects in the distribution system.
• If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person

not properly authorized.
DISPOSAL:
Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of
such waste separately for special treatment is necessary.

-12-
Click to View FlipBook Version