The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jdjen9, 2022-06-05 21:51:47

คู่มือ รุ่น RBSBF650 (3in1)

รุ่น RBSBF650 (3in1)

Instruction Manual

คมู่ อื การใชง้ าน

3 IN 1 BREAKFAST MAKER (COOKER)
MODEL: RBSBF650
OVEN POWER: 650W 220V~ 50Hz
KETTLE POWER: 450W 220V~ 50Hz

สนิ คา้ และอปุ กรณข์ องเครอ่ื ง

ฝาครอบกระทะ กระทะ
X1 x1

ฝาเหยอื กแกว้
X1

ตวั เครอื่ ง ถาดอบ เหยอื กแกว้
X1 x1 X1

ตะแกรง
x1

-1-

สว่ นประกอบ

ฝาครอบกระทะ
กระทะ

มอื จบั ประตกู ระจก ปมุ่ หมนุ ตง้ั เวลา
ประตกู ระจก ฝาเหยอื กแกว้

มอื จบั เหยอื กแกว้

ถาดอบ เหยอื กแกว้
ตะแกรง ปมุ่ หมนุ ตงั้ อณุ หภมู ิ

ไฟแสดงสถานะการทำ� งานของเตาอบ
ปมุ่ หมนุ เลอื กการทำ� งาน อนุ่ นำ้�

หรอื ตม้ นำ้�

-2-

ภาษาไทย

เตาอบและเครอ่ื งนงึ่ อเนกประสงค์ รนุ่ RBSBF650

เตาอบ กำ� ลงั ไฟฟา้ : 650 วตั ต์ 220 โวลต์ 50 เฮริ ตซ์
กาตม้ นำ้� กำ� ลงั ไฟฟา้ : 450 วตั ต์ 220 โวลต์ 50 เฮริ ตซ์

ถงึ ทา่ นผมู้ อี ปุ การะคณุ ทกุ ทา่ น

ขอขอบคณุ ทกุ ทา่ นท่ีไวว้ างใจเลอื กใชผ้ ลติ ภณั ฑ์ CUIZIMATE ของเรา ผลติ ภณั ฑ์ CUIZIMATE
ถกู ออกแบบและผลิตขึ้นโดยคำ� นึงถงึ คณุ ภาพชีวติ ของผู้ใช้ และให้ความส�ำคัญกบั การยกระดบั คณุ ภาพ
มาตรฐานของสินคา้ ตลอดจนคณุ ประโยชน์ใช้งาน เพ่อื ให้ม่นั ใจว่าทา่ นจะมคี วามสุขกับการใชผ้ ลิตภณั ฑ์
ของเรา เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่าน ท�ำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดอย่างสม�่ำเสมอ และเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ขอแนะนำ� ใหป้ ฏบิ ตั ดิ งั น:ี้ โปรดอา่ นและทำ� ความเขา้ ใจคมู่ อื การใชง้ านนอ้ี ยา่ งละเอยี ดกอ่ นการใชง้ านในครง้ั
แรก และควรปฏบิ ตั ติ ามคำ� แนะนำ� เพอ่ื ความปลอดภยั ท่ีไดก้ ลา่ วไว้ในเบอื้ งตน้ รวมถงึ ปา้ ยผนกึ และคำ� เตอื น
ตา่ งๆ ทตี่ ดิ อยบู่ นตวั เครอ่ื ง ควรเกบ็ รกั ษาคมู่ อื เพอ่ื ใชอ้ า้ งองิ ตอ่ ไปในอนาคต หากตอ้ งการนำ� เครอ่ื งใช้ไฟฟา้
นี้ไปใหบ้ คุ คลอนื่ ใชง้ าน ควรสง่ มอบคมู่ อื การใชง้ านนี้ไปกบั เครอื่ งใช้ไฟฟา้ ดว้ ย

คำ� แนะนำ� เพอื่ ความปลอดภยั

• อา่ นและทำ� ความเขา้ ใจกบั คมู่ อื การใชง้ านนใ้ี หล้ ะเอยี ดกอ่ นการใชง้ านครง้ั แรก
• เพอ่ื ปอ้ งกนั โอกาสเกดิ ไฟฟา้ ชอ็ ต หา้ มจมุ่ สายไฟ ปลก๊ั ไฟ หรอื สว่ นใดๆ ของเครอื่ งลงในนำ�้ หรอื ของเหลว

ทกุ ชนดิ
• ไมค่ วรสมั ผสั ตวั เครอื่ งขณะทม่ี คี วามรอ้ น
• ควรเลอื กใชท้ จ่ี บั ใหเ้ หมาะสมในการนำ� อาหารออกมา
• ควรดแู ลอยา่ งใกลช้ ดิ เมอ่ื อนญุ าตใหเ้ ดก็ ใชง้ านเครอื่ งใช้ไฟฟา้ หรอื เมอื่ ใชง้ านเครอื่ งใช้ไฟฟา้ ใกลเ้ ดก็ ไม่

วางเครอ่ื งใช้ไฟฟา้ ไว้ในทที่ เี่ ดก็ สามารถเออ้ื มจบั ถงึ
• หา้ มใชง้ านเครอื่ งใช้ไฟฟา้ ทสี่ ายไฟหรอื ปลก๊ั ไฟชำ� รดุ เสยี หายหรอื เครอ่ื งทท่ี ำ� งานผดิ ปกติหรอื เครอ่ื งทช่ี ำ� รดุ

เสยี หายไมว่ า่ กรณใี ดๆ ควรสง่ เครอ่ื งไปยงั ศนู ยบ์ รกิ าร บรษิ ทั ฯ เพอื่ ทำ� การตรวจสอบเครอื่ งเพอื่ ซอ่ มแซม
• หา้ มหกั หรอื ทำ� ใหส้ ายไฟงอ หรอื ดงึ สายไฟจนตงึ เกนิ ไป หรอื มว้ นพนั สายไฟ หา้ มนำ� สง่ิ ของหนกั วาง

ทบั สายไฟ หรอื หา้ มนำ� สงิ่ ใดมาหนบี สายไฟ
• ถอดปลก๊ั ออกจากเต้ารบั เสมอเมือ่ ไมไ่ ด้ใชง้ านเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และกอ่ นทำ� ความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟา้

ควรรอใหเ้ ครอ่ื งเย็นลงก่อน น�ำอุปกรณอ์ อกไปทำ� ความสะอาด
• ควรเลอื กใชอ้ ปุ กรณ์ใหเ้ หมาะสมกบั เครอื่ งใช้ไฟฟา้ เพอื่ หลกี เลยี่ งอนั ตรายทอี่ าจเกดิ ขนึ้ ได้
• ไมค่ วรใชง้ านภายนอกอาคาร หรอื ใชง้ านกลางแจง้ ผลติ ภณั ฑน์ สี้ ำ� หรบั ใชง้ านภายในครวั เรอื นเทา่ นน้ั
• ในการใชง้ านเครอื่ งใช้ไฟฟา้ ควรเวน้ ระยะระหวา่ งตวั เครอ่ื งกบั ผนงั ทกุ ดา้ นอยา่ งนอ้ ย 4 นว้ิ เพอื่ ใหอ้ ากาศ

สามารถหมนุ เวยี นและระบายความรอ้ นไดด้ ี

-3-

• หา้ มวาง หรอื ใชง้ านเครอ่ื งใช้ไฟฟา้ บนเตา หรอื ใกลเ้ ตาแกส๊ หรอื เตาไฟฟา้ หรอื วางใชง้ านในเตาอบ หรอื เตา
อบไมโครเวฟ

• หา้ มใสอ่ าหารทมี่ ขี นาดใหญเ่ กนิ ไป หรอื อปุ กรณโ์ ลหะเขา้ ไปในตวั เตาอบ เพราะอาหารขนาดใหญห่ รอื อปุ กรณ์
โลหะอาจเขา้ ไปสมั ผสั กบั ขดลวดทำ� ความรอ้ น ทำ� ใหเ้ กดิ เปลวไฟหรอื ไฟฟา้ ชอ็ ตได้

• หา้ มใสว่ สั ดดุ งั ตอ่ ไปนเ้ี ขา้ ไปในตวั เตาอบ: กระดาษแขง็ พลาสตกิ กระดาษ หรอื วสั ดอุ น่ื ๆ ทมี่ ลี กั ษณะใกลเ้ คยี งกนั
• อาจเกดิ เพลงิ ไหม้ได้ หากเตาอบถูกห่อหมุ้ หรอื คลุม หรอื สัมผสั กับวสั ดตุ ิดไฟงา่ ย ในขณะที่เตาอบก�ำลัง

ทำ� งาน
• เมอ่ื ทา่ นใชง้ านเตาอบควรใชค้ วามระมดั ระวงั ในการนำ� ถาดอาหารหรอื อปุ กรณอ์ น่ื ๆ ออกจากเตาเนอ่ื งจาก

ขณะนนั้ จะมคี วามรอ้ นสงู หา้ มนำ� ถาดออกขณะทเี่ ครอื่ งใช้ไฟฟา้ กำ� ลงั ทำ� งาน เมอื่ ไมต่ อ้ งการใชง้ านหมนุ ปมุ่
ควบคมุ การทำ� งานทกุ ปมุ่ ไปทตี่ ำ� แหนง่ ปดิ “ OFF ” แลว้ จงึ ถอดปลก๊ั ออกจากเตา้ รบั โดยจบั และดงึ ทห่ี วั ปลก๊ั
หา้ มดงึ สายไฟพอ่ื ถอดปลกั๊
• ควรระมดั ระวงั ขอบมมุ ของเครอื่ งใช้ไฟฟา้ เนอื่ งจากมคี วามคม
• หา้ มนำ� สง่ิ ของวางลงบนเตาอบ หรอื บนประตกู ระจกของเตาอบ หา้ มครอบ หรอื ปดิ กน้ั ตำ� แหนง่ รรู ะบายความ
รอ้ นของเตาอบ
• เนอ่ื งจากเตาอบใชก้ ำ� ลงั ไฟคอ่ นขา้ งมาก ควรเสยี บปลกั๊ แยกกบั อปุ กรณอ์ นื่ ไมอ่ นญุ าตให้ใชป้ ลกั๊ พว่ ง
• ผลติ ภณั ฑช์ ดุ นใ้ี ช้ในครวั เรอื นเทา่ นน้ั หา้ มนำ� ไปใชเ้ ชงิ พานชิ ย์
• การบำ� รงุ รกั ษาเครอ่ื งใช้ไฟฟา้ ควรกระทำ� โดยผเู้ ชยี่ วชาญเทา่ นน้ั
เครอื่ งใช้ไฟฟา้ นี้ไมเ่ หมาะสมใชง้ านรว่ มกบั อปุ กรณต์ ง้ั เวลาภายนอก หรอื ระบบควบคมุ ระยะไกลแยกตา่ งหาก

วธิ กี ารใชง้ าน

กอ่ นการใชง้ านครง้ั แรก

• กรณุ าอา่ นคมู่ อื อยา่ งละเอยี ด
• นำ� วสั ดทุ ห่ี อ่ หมุ้ เครอ่ื งใช้ไฟฟา้ ออกใหห้ มด
• ตรวจเชค็ ปมุ่ การทำ� งานของเครอื่ งใช้ไฟฟา้ และตรวจใหแ้ นใ่ จวา่ ปมุ่ ตงั้ เวลาอยใู่ นตำ� แหนง่ “ OFF ”
• ตรวจเชค็ สายไฟมแี รงดนั ไฟฟา้ ทส่ี ามารถรบั กบั ตวั เครอื่ งใช้ไฟฟา้ ได้
• กอ่ นทจ่ี ะเสยี บปลก๊ั ใชง้ าน ใหแ้ นใ่ จวา่ ภายใน และภายนอกของตวั เครอื่ ง และอปุ กรณต์ า่ งๆ ตอ้ งแหง้ สนทิ
• กอ่ นจะใชเ้ ตาอบ ควรปรบั หมนุ ปมุ่ ปรบั อณุ หภมู สิ งู สดุ เพอื่ เปน็ การวอรม์ เตาอบ ประมาณ 5-10 นาที

-4-

วธิ ใี ช้งานอปุ กรณต์ า่ งๆ

• ฝาครอบกระทะ : ใชก้ บั กระทะ
• กระทะ : นำ� วตั ถดุ บิ ทต่ี อ้ งการมาปรงุ ในน้ี
• ปมุ่ หมนุ ตงั้ เวลา : หมนุ ปมุ่ นเี้ พอื่ ตงั้ เวลาและจะมเี สยี ง “ ตง๊ิ ” เมอ่ื เตาอบทำ� งานเสรจ็ เรยี บรอ้ ย
• ไฟแสดงสถานะการทำ� งานของเตาอบ : ไฟจะสวา่ งเมอ่ื เตาอบทำ� งาน
• มอื จบั เหยอื กแกว้
• ฝาเหยอื กแกว้
• ประตกู ระจก
• มอื จบั ประตกู ระจก
• ถาดอบ : สำ� หรบั วางอาหารเพอ่ื อบ
• ปมุ่ หมนุ เลอื กการทำ� งานสำ� หรบั ใชก้ บั เหยอื กแกว้ : มใี หเ้ ลอื ก 2 รปู แบบการทำ� งาน คอื Keep Warm (อนุ่ นำ�้

ทตี่ ม้ ใหอ้ ณุ หภมู พิ ออนุ่ ๆ ) และ Boil (ตม้ นำ้� ใหเ้ ดอื ด) สามารถปรบั ไดท้ ป่ี มุ่ น้ี
• ปมุ่ หมนุ ตงั้ อณุ หภมู ิ : เลอื กปรบั อณุ หภมู ติ ามความเหมาะสมของอาหารแตล่ ะชนดิ อณุ หภมู จิ ะอยรู่ ะหวา่ ง

100 - 230 องศาเซลเซยี ส
• ไฟแสดงสถานะการทำ� งานของการตม้ : ไฟจะสวา่ งเมอ่ื ฟงั กช์ นั่ Boil ทำ� งาน
• เหยอื กแกว้ ตม้ นำ้� : สำ� หรบั ใสน่ ำ้� เพอื่ ตม้ ในฟงั กช์ น่ั Keep warm หรอื Boil
• ตระแกรง : สำ� หรบั วางอาหารปง้ิ ยา่ ง
• เครอื่ งนส้ี ามารถใชง้ าน ปง้ิ ยา่ ง ผดั ทอด อาหาร และใชเ้ หยอื กแกว้ ตม้ นำ้� ( Boil ) พรอ้ มกนั ได้ในครง้ั เดยี ว

วิธีการใช้งานการ ปิง้ ย่าง

เลอื กปรบั อณุ หภมู ติ ามความเหมาะสมของอาหารแตล่ ะชนดิ อณุ หภมู จิ ะอยรู่ ะหวา่ ง 100-230 องศาเซลเซยี ส

• ใสต่ ะแกรงในเตาอบแลว้ ปดิ ประตเู ตาอบ
• ปรบั อณุ หภมู ไิ ปท่ี 230 องศาเซลเซยี ส
• หมนุ ตง้ั เวลาเพอ่ื วอรม์ เตาประมาณ 5-10 นาที
• นำ� อาหารวางบนถาดอบ จากนนั้ นำ� ถาดอบวางลงบนตะแกรงเพอื่ ทำ� การยา่ ง
• หากวตั ถดุ บิ เปน็ ขนมปงั สามารถวางลงบนตะแกรงไดเ้ ลยโดยไมต่ อ้ งวางลงบนถาด
• หมนุ ปมุ่ ตง้ั เวลาตามตอ้ งการ
• ปลอ่ ยใหเ้ ครอ่ื งทำ� งานจนกวา่ จะมเี สยี ง “ ตงิ๊ ” ซง่ึ หมายถงึ เตาอบทำ� งานเสรจ็ สน้ิ แลว้

คำ� แนะนำ� : เพอื่ ใหอ้ าหารทย่ี า่ งสกุ เทา่ กนั ควรกลบั อาหารอยา่ งนอ้ ย 1 ครง้ั หรอื หลายๆ ครงั้ ในขณะทำ� การ
ปง้ิ ยา่ ง

วธิ ีการใช้งานการ ผัด ทอด

เลอื กปรบั อณุ หภมู ติ ามความเหมาะสมของอาหารแตล่ ะชนดิ อณุ หภมู จิ ะอยรู่ ะหวา่ ง 100 - 230 องศาเซลเซยี ส
• ทำ� ความสะอาดกระทะและวางในตำ� แหนง่ ทถ่ี กู ตอ้ ง
• ปรบั อณุ หภมู ทิ เ่ี หมาะสมตามตอ้ งการ

-5-

• หมนุ ตง้ั เวลาเพอื่ วอรม์ กระทะประมาณ 5-10 นาที
• ใสน่ ำ้� มนั เลก็ นอ้ ย จากนน้ั ใสอ่ าหารลงไปผดั หรอื ทอด
• หมนุ ปมุ่ ตงั้ เวลาตามจำ� นวนอาหาร ความหนา และชนดิ ของอาหาร ตามตอ้ งการ
• ควรเฝา้ สงั เกตตลอดระยะเวลาทท่ี ำ� การผดั หรอื ทอดอาหาร เพอ่ื ใหอ้ าหารออกมาสกุ พอดี

วิธกี ารใช้งานการ อ่นุ น้ำ� (Keep warm) และการ ต้ม (Boil)

ควรใชค้ วามระมดั ระวงั เปน็ พเิ ศษในการใชง้ านฟงั กช์ น่ั การอนุ่ นำ้� และการตม้ นี้
• ตรวจสอบใหแ้ นใ่ จวา่ แรงดนั ไฟฟา้ สามารถรบั กบั ตวั เครอื่ งใช้ไฟฟา้ ได้
• หา้ มเดก็ ๆ ท่ีไมส่ ามารถดแู ลตวั เองเขา้ ใกล้
• หา้ มใชอ้ ณุ หภมู สิ งู เกนิ ไป
• เมอื่ ใชเ้ ครอื่ งใช้ไฟฟา้ เรยี บรอ้ ยแลว้ ควรถอดปลกั๊ และปลอ่ ยใหเ้ ครอื่ งเยน็ ลงกอ่ นทจี่ ะนำ� อปุ กรณส์ ว่ นตา่ งๆ ไป

ทำ� ความสะอาด
• หา้ มใชง้ านเครอื่ งใช้ไฟฟา้ ทส่ี ายไฟ หรอื ปลก๊ั ไฟชำ� รดุ เสยี หาย หรอื หลงั จากทเ่ี ครอ่ื งทำ� งานผดิ ปกติ หรอื

หลงั จากทเ่ี ครอ่ื งชำ� รดุ เสยี หายไมว่ า่ กรณใี ดๆ ควรสง่ เครอ่ื งไปยงั บรษิ ทั ฯ เพอ่ื ทำ� การตรวจสอบเครอื่ ง
ซอ่ มแซม หรอื ปรบั แตง่ การทำ� งาน
• หากฟงั กช์ น่ั Boil ไมท่ ำ� งาน หา้ มแกะรอ้ื เครอื่ งดว้ ยตวั เอง ควรสง่ ใหฝ้ า่ ยบรกิ ารลกู คา้ ของบรษิ ทั ฯ ตรวจ
สอบซอ่ มแซม เพอ่ื ความปลอดภยั ของตวั ทา่ นเอง
• หา้ มนำ� อปุ กรณต์ า่ งรนุ่ ตา่ งยหี่ อ้ มาใช้ เพราะอาจจะทำ� ใหเ้ กดิ อนั ตรายถงึ ชวี ติ ได้
• หา้ มนำ� เครอื่ งใช้ไฟฟา้ ไปใชน้ อกครวั เรอื น และควรใช้ในพนื้ ทแี่ หง้ สนทิ เทา่ นน้ั
• ควรนำ� เหยอื กแกว้ วางบนโตะ๊ หรอื พน้ื ราบ ไมค่ วรพาดสายไฟบรเิ วณขอบมมุ โตะ๊
• หา้ มปลอ่ ยให้ นำ�้ ในเหยอื กแกว้ แหง้
• อนญุ าตให้ใชเ้ หยอื กแกว้ ทม่ี ากบั ผลติ ภณั ฑน์ เ้ี ทา่ นน้ั ควรเกบ็ ดว้ ยความระมดั ระวงั หา้ มใชเ้ หยอื กแกว้ หาก
เกดิ รอยรา้ ว
• หา้ มวางเหยอื กแกว้ บนเตาอบ หรอื สง่ิ ใดกต็ ามทม่ี คี วามรอ้ น
• ไมค่ วรปลอ่ ยใหน้ ำ้� ในเหยอื กแกว้ แหง้ เปน็ เวลานาน ควรจะเตมิ นำ้� มเิ ชน่ นนั้ เหยอื กแกว้ จะแตกไดง้ า่ ย
• เสยี บปลกั๊ กอ่ นใชง้ าน กดปดิ ปมุ่ สวทิ ช์ มาที่ “ Off ” กอ่ น จากนน้ั คอ่ ยดงึ ปลก๊ั ออก
• เกบ็ คมู่ อื การใชง้ านนเ้ี พอ่ื ใช้ในอนาคต
ขอ้ แนะนำ� เพม่ิ เตมิ การใชฟ้ งั กช์ นั่ การ อนุ่ นำ้� (Keep Warm) และการ ตม้ ( Boil )
• ในการใชง้ านครงั้ แรก กรณุ าตม้ ดว้ ยนำ้� สะอาด และเทออกเมอื่ นำ�้ เดอื ด
• ควรใสน่ ำ�้ ลงในเหยอื กแกว้ ในระดบั ท่ีไมต่ ำ�่ กวา่ กำ� หนด และไมค่ วรใสน่ ำ�้ เกนิ ขดี ทก่ี ำ� หนดเชน่ กนั
• เมอื่ ตอ้ งการทำ� ความสะอาดเหยอื กแกว้ ไมค่ วรแชเ่ หยอื กแกว้ ลงในนำ�้ เพราะอาจจะทำ� ใหส้ ว่ นประกอบทาง
อเิ ลค็ ทรอนคิ สเ์ สยี หายได้ เนอื่ งจากอปุ กรณด์ งั กลา่ วตดิ อยขู่ า้ งใตเ้ หยอื กแกว้ ควรดงึ ฝาครอบเหยอื กแกว้
ทวี่ างไข่ และสว่ นอนื่ ๆ ออกกอ่ น และทำ� ความสะอาดดว้ ยผา้ สะอาดชบุ นำ้� บดิ หมาดๆ

-6-

วธิ ใี ชง้ านฟงั กช์ นั่ Boil
• เปดิ ฝาเหยอื กแกว้ ออก นำ� วตั ถดุ บิ ใสล่ งไปจากนนั้ เตมิ นำ้� ใหพ้ อดี และปดิ ฝา
• หมนุ ปมุ่ ไปทฟี่ งั กช์ นั่ Boil ไฟแสดงสถานะจะสวา่ งขณะทเี่ ครอ่ื งกำ� ลงั ทำ� งาน
• เมอื่ วตั ถดุ บิ สกุ ไดท้ ี่ หมนุ ปมุ่ กลบั มาท่ี “ OFF ” เปน็ อนั เสรจ็ สนิ้
วธิ ใี ชง้ านฟงั กช์ นั่ Keep Warm
• เปดิ ฝาเหยอื กแกว้ ออก ใสส่ ง่ิ ทตี่ อ้ งการอนุ่ ลงไป เชน่ นม ลงไปและปดิ ฝา
• หมนุ ปมุ่ ไปทฟ่ี งั กช์ น่ั Keep Warm ไฟแสดงสถานะจะสวา่ งขณะทเี่ ครอ่ื งกำ� ลงั ทำ� งาน
• ใชเ้ วลาประมาณ 3.5 นาที หมนุ สวทิ ชก์ ลบั มาที่ “ OFF ” เปน็ อนั เสรจ็ สน้ิ

การดแู ลรกั ษาและการทำ� ความสะอาด

• ถอดปลกั๊ เมอื่ ใชเ้ ครอ่ื งใช้ไฟฟา้ เรยี บรอ้ ยแลว้ และควรปลอ่ ยใหเ้ ครอื่ งเยน็ ลงกอ่ นทจ่ี ะทำ� ความสะอาด หรอื
กอ่ นทจี่ ะเกบ็ เขา้ ที่

• เชด็ ทำ� ความสะอาดเครอ่ื งใช้ไฟฟา้ ทงั้ ดา้ นนอก และดา้ นในดว้ ยผา้ สะอาด หรอื ฟองนำ้� ชบุ นำ้� ยาทำ� ความสะอาด
• ทำ� ความสะอาดกระทะ ถาดอบ ตะแกรง และฝาครอบดว้ ยนำ�้ อนุ่ และเชด็ ดว้ ยผา้ สะอาด สว่ นเหยอื กแกว้

สามารถลา้ งนำ�้ ไดด้ ว้ ยความระมดั ระวงั แตไ่ มค่ วรแชล่ งในนำ้� เนอ่ื งจากมอี ปุ กรณอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ อยดู่ า้ นลา่ ง
• หา้ มใชฝ้ อยขดั หมอ้ แปรงแขง็ หรอื สารทำ� ความสะอาดทเ่ี ปน็ กรดทำ� ความสะอาด เนอ่ื งจากจะทำ� ลายสารท่ี

เคลอื บปอ้ งกนั ไว้
• หา้ มใชน้ ำ้� ยาทำ� ความสะอาดทม่ี ฤี ทธก์ิ ดั กรอ่ น หรอื มพี ษิ เชน่ นำ�้ มนั เชอื้ เบนซนิ นำ�้ ยาขดั เงา เปน็ ตน้ มา

ทำ� ความสะอาดเครอ่ื งใช้ไฟฟา้
• หา้ มทำ� ความสะอาดเครอ่ื งใช้ไฟฟา้ โดยการแชเ่ ครอ่ื งลงในนำ�้

เงื่อนไขการรับประกนั สินค้า

• สญั ญาการรับประกนั มรี ะยะเวลา 2 ปี นับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า
• การรบั ประกันจะมผี ลกบั ความบกพร่องท่เี กดิ จากความผิดพลาดของบริษัทเทา่ น้นั
• ทางเราจะไม่รบั ประกันสินค้าท่ีเสียหายจากการที่ทา่ นไมป่ ฏบิ ัติตามคำ� แนะนำ� ในคูม่ อื นเ้ี ด็ดขาด

รวมถงึ การตกแตก การสกึ หรอจากการใช้งาน
• หากท่านดดั แปลง เปล่ยี นช้นิ ส่วนใดๆ ที่ไม่ใชอ่ ุปกรณท์ ่ีมาเปน็ ชุดของผลิตภณั ฑ์ การรบั ประกนั สินค้า

ถอื วา่ เป็นโมฆะทนั ที
• หากเครอื่ งของทา่ นเกดิ ความเสยี หายแลว้ อยใู่ นเงอ่ื นไขการรบั ประกนั ทา่ นสามารถสง่ เครอื่ งซอ่ มทศ่ี นู ย์

ตวั แทนจดั จำ� หนา่ ยได้ โดยบรรจหุ บี หอ่ ผลติ ภณั ฑ์ใหเ้ รยี บรอ้ ยแลว้ เขยี นชอื่ ทอี่ ยู่ เบอร์ โทรศพั ท์ และเขยี น
สาเหตทุ ส่ี ง่ เครอื่ งวา่ เปน็ เพราะสาเหตใุ ดพรอ้ มแนบสญั ญาการรบั ประกนั มาดว้ ย

-7-

สนิ ค้าจะหลุดพ้นจากการรบั ประกันเมื่อ

• เสียหายจากการใชง้ านไมถ่ กู ต้อง (ไมป่ ฏิบัติตามคู่มือ) หรอื ดัดแปลงสินคา้
• เสยี หายจากการขนสง่
• เสียหายจากการใช้งานเปน็ ประจำ� หรือขาดการดแู ลรักษาเครื่อง
• เสยี หายจากการสญู หาย หรอื ชนิ้ สว่ นบางอย่างหายไปจากการถอดประกอบสินคา้

หมายเหตุ

• รับประกันเฉพาะฮีตเตอร์เท่านัน้
• เพอ่ื เป็นการพัฒนาสนิ คา้ บรษิ ัทขอสงวนสทิ ธ์ใิ นการเปลยี่ นแปลงรายละเอยี ดของคูม่ อื การใชแ้ ละคุณ

สมบตั สิ ินค้าโดยไม่ตอ้ งแจ้งใหท้ ราบล่วงหน้า
• การรับประกันจะส้นิ สุดลงทันที ในกรณีนำ� สินค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใชง้ านผิดประเภทนอกเหนือ

จากค่มู ือการใชง้ านเลม่ นี้

การรบั ประกนั ไม่ครอบคลมุ ในกรณดี งั ต่อไปนี้

• หากใช้งานโดยไมป่ ฏิบตั ติ ามคำ� แนะนำ� ในคู่มอื การใช้งานนี้
• หากเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม หรอื หากเครื่องถกู กระแทกอย่าง

แรง หรอื ถกู ทำ� ให้ช�ำรดุ เสียหายดว้ ยวธิ กี ารใดๆ
• หากเครอื่ งชำ� รดุ ซงึ่ มผี ลมาจากขอ้ ผดิ พลาดหรอื ความผดิ พลาดเนอ่ื งจากขอ้ บกพรอ่ งในระบบการจดั

จำ� หนา่ ย
• หากเครอ่ื งถูกซ่อมแซมหรือปรบั แต่ง หรอื เปล่ยี นชน้ิ ส่วน, อะไหล่ โดยผูท้ ่ีไม่มีความรคู้ วาช�ำนาญ

-8-

Products and accessories

Glass lid Frying pan
X1 x1

Kettle cover
X1

Body Back tray Glass kettle
x1 X1

X1 Wire Rack

x1

-9-

DISCRIPTION

Glass lid
Frying pan

Glass lid handle Timer
Glass door
Kettle cover
Handle for kettle

Back tray Glass kettle
Wire Rack Temp knob

Oven indicator light

Switch

-10-

3 IN 1 BREAKFAST MAKER (COOKER) ENGLISH
MODEL: RBSBF650

OVEN POWER: 650W 220V~ 50Hz
KETTLE POWER: 450W 220V~ 50Hz

Dear Customer
Thank you for having choosing Cuizimate appliance. Design, feature and technology

of this appliance, as well as the strict quality controls used during manufacture, will provide
full satisfaction for many years.
Introduction: Carefully read and understand this manual and any label attached to the tool
before use. Keep these instructions with the product for future reference.Ensure all persons
who use and service this product are acquainted with this manual.

TIP&SAFETY PRECAUTIONS

• Read the relevant instructions carefully before using the electric oven.
• Do not immerse power cord, plug and electric oven in water or other liquid to prevent electric

shock.
• The working process of the electric oven or just after use, the external surface temperature

is high do not touch.
• Should use a matching handle or handle to remove food.
• If have children around, use the product more carefully. Do not allow the child to use alone,

do not place the electric oven where the baby’s hands can touch.
• Often check if the electric oven, power cord, plug is damaged, once the electric oven, power

cord or plug has signs of damage, should stop using, find professional repair or replacement.
• If the power supply soft wire is damaged, to avoid danger, it must be replaced by the

manufacturer or its maintenance department or similar professional personnel.
• Do not damage, excessive bending, stretch, twist the power cord; do not put heavy objects

on the power cord or clamp the power cord.
• When the electric oven is not in use, the plug should be pulled out from the socket to avoid
• Electric shock and leakage fire due to aging insulation.
• Proper use of matching electric oven accessories should be made to avoid fire or injury

caused by human operation.
• Electric ovens should be placed in a dry environment and this product should not be used

outdoors.
• Maintain 50 mm distance around the oven during use

-11-

• Use the electric oven in a stable place, not near flammable materials.
• Food can only be consumed by baking. Large pieces of food or metal items may not be placed

in electric ovens for barbecue to avoid fire or danger.
• The following items shall not be placed in an oven for barbecue: paper, cards, plastic, cloth,

flammable plastics, etc.
• Do not heat sealed containers in an oven, or there may be a risk of explosion.
• It is strictly forbidden to pull the power cord, move or overhaul the electric oven, should first

unplug the power cord, wait for the electric oven to cool before proceeding.
• When working in an electric oven, care must be taken to move the food tray or other accessories

to avoid burns due to high temperature oil or high temperature liquid. Do not remove the chip tray
while working.
• After using the electric oven, turn the switch knob and timer knob to the “ OFF ” position.
• Avoid scratching by sharp edges when using electric ovens.
• Do not place any items on the electric oven, do not cover or block the heat dissipation position of
the electric oven. When the electric oven door is fully open, do not place food on the glass door.
• Because the electric oven is too powerful, use a separate power outlet to ensure safety.
• This product is for domestic use only. Do not use this electric oven for any other purpose not
specified.
• All maintenance matters shall be carried out by professional maintenance personnel.
• Work can not be performed under an external timer or remote control system.

OPERATING INSTRUCTION

Before use:

• Read all your instructions carefully.
• Remove the protective film of electric oven and remove all packing materials in electric oven.
• Checkthatthefunctionknobandtimerknoboftheelectricovenallcorrespondtothe“OFF”position.
• Check that your power supply should match the rated voltage indicated in the oven.
• Before you using the electric oven please dry it and plug in.
• Before using the electric oven, set the thermostat to maximum and preheat for 5~10 minutes

-12-

Operational guidelines

• Glass lid : used with frying pan.
• Frying plate : When frying, use to put all kinds of food.
• Timing knob : Rotate clockwise to set cooking time. Hearing a crisp bell indicates that the

electric oven is over.
• Oven indicator light : the power indicator light will always be on during the oven operation.
• Bake tray : food used for various barbecues.
• Boil function knob : the function has boil and warm milk function, through this knob adjustment.
• Temperature knob : Choose different temperature according to different food. Optional range

(100~230 C ํ )
• Oven indicator light : the power indicator light will always be on during the working of the boil.
• Glass kettle : container for boil function.
• Wire Rack : Food and food plates used for various barbecues.
• Barbecue and frying, and boil can be done at the same time.

Barbecue operation method

Select different temperature ranges according to different foods (100~230 C ํ )

Operational steps:
• Place the baking net on the shelf and close the oven door
• Temperature knob to 230 C ํ position;
• The timing knob to rotate to preheat the electric oven for 5~10 minutes.
• Food on a food tray, then place the tray on a baking net for barbecue. Put bread directly on the

baking net when baking bread.
• Rotate the timing knob clockwise to set the baking time according to the size, thickness and

color effect of the food.
• Set up into the barbecue stage, heard a crisp bell, indicating the end of the electric oven work.

Note : In order to bake the barbecue food evenly, the food should be flipped once during the
barbecue.

Frying operation method

Select different temperature ranges according to different foods (100~230 C ํ )

Operational steps:
• Clean the pan and place it in the designated position adjust
• Temperature knob to fit temperature

-13-

• The timing knob to rotate to preheat the electric oven for 5~10 minutes.
• A small amount of cooking oil into the pan, then put the food on the pan and bake
• According to food size, thickness and baking color effect, clockwise rotation of the timing knob set

frying time;
• Should be guarded throughout the frying process, and the ingredients should be moderately fried.

Bake

• According to food size, thickness and baking color effect, clockwise rotation of the timing knob
set frying time;

• Should be guarded throughout the frying process, and the ingredients should be moderately fried.

Boiling

The following safety precautions must be observed when using this product:
• Check that the voltage you use is in accordance with the rated voltage of the product.
• The use of boil should be monitored, do not let children and self-care people close to boil
• Do not use at high temperature.
• Don’t use or clean the kattle, remove the socket. Let the kettle cool before installing or removing

the parts and cleaning.
• Stop using immediately when the power cord, plug is damaged, in order to avoid danger, it must

be replaced by manufacturer, maintenance department or similar department professional.
• Boil failure or other causes can not work properly, please do not take apart, boil to the designated

retail or agency service center for testing, repair, so as not to cause danger.
• Do not use accessories provided by non-suppliers, so as not to damage the health pot and

cause personal injury or danger.
• Do not use outdoors and put the boil in a dry environment.
• Should put the boil on the table or flat place. Do not hang the power cord on the edge of the

table or table.
• Don’t let the kettle dry.
• Use only the glasses attached to this product. Please put them carefully to avoid damaging

them. If the glass is cracked, please stop using it.
• Do not place glasses on the stove or other hot places. Don’t put the glass on the hot surface

of the object.
• The glass can not be dried on a heat preservation plate for a long time without water, otherwise

the glass will break easily.

-14-

• Plug the plug into the power outlet before use, press the button to the switch position before
cutting off the power supply, then unplug from the socket.

• Keep this manual for future use.

Operational guidelines

• The first use, please use clear water to boil water once to do automatic cleaning, and the boiled
water poured out.

• Like most kitchen household appliances, the boil can not be burned empty: the minimum
amount of water added must not be lower than the minimum water level line, the maximum
amount of water added must not exceed the maximum water level line.

• Pay attention to waterproof: when cleaning the boil, the pot body can not be directly immersed
in water, so as not to damage the electrical parts and control mechanism, but to take out the lid
of the pot, egg rack and other cleaning, other parts with clean soft cloth wipe.
Boil function operation:

• Open the lid of the pot, put in the ingredients, put in the right amount of water, cover the lid of
the pot.

• Turn the health knob to the health gear, the indicator light, that is, into the working state.
• When the ingredients are cooked, turn off the power switch. Then you can enjoy the delicious

soup!
Keep warm function operation:
• Open the lid, pour in the keepwarm and cover the lid.
• Turn the keep warm knob to the warm milk gear, the indicator light, that is, into the working
state.After 3.5 minutes, turn off the power switch. Then you can enjoy the sweet milk!

MAINTENANCE & CLEANING

• The power plug should be unplugged before cleaning the product to ensure complete cooling
before cleaning or collection.

• Inside and outside surface can be used dry soft cloth or sponge dip on neutral cleaner wipe.
• Frying pan, baking pan, baking net, glass cover, kettle cover can be washed with warm

water, then wipe with cloth; glass pot can be washed with water, the whole cup body can not
be washed with water.
• Shall not use wire brushes, hard brushes or other corrosive liquids to clean, so as not to
damage the protective layer on the inner and outer surfaces.

-15-

• Must not use gasoline, Tianna water, polishing agent and other toxic or corrosive cleaning
agent for cleaning.

• Shall not rinse the product with water, let alone immerse in water.

WARRANTY

• Warranty Heater Only

• Damage or defective from manufacturer, dealer & service.
• 2 Year warranty for household use only.
• Use according to this instruction carefully.

warranty is expired when (void of warranty)

• Damage or defect from misunderstand how to use or service from non-authorized people.
• Electrical shock or electrical problem.
• Lost or damage some part by accident or natural damage
• Warranty only in service area.
• Company reserved the right to change all details before notice.

Note

• Warranty only in service area.
• This instruction may be changed without prior notices.
• Company reserved the right to change all details before notice.

THE WARRANTY DO NOT COVER

• If the above points have not been observed.
• If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if

it has been damaged in any other way.
• Errors or faults owing to defects in the distribution system.
• If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person

not properly authorized.

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal
waste. Collection of such waste separately for special treatment is
necessary.

-16-


Click to View FlipBook Version