The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mybaifern, 2019-01-20 08:39:28

บทที่10-จรรยาบรรณของนักขาย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา


หลักการขาย รหัสวิชา 3200-0002 เรื่อง จรรยาบรรณของนักขาย


ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ


ของพนักขายที่มีต่อกิจการ จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อลูกค้า จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อตนเอง จรรยาบรรณของ


พนักขายที่มีต่อสังคม จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อคู่แข่งขัน


และ จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก


ข้าพเจ้าและคณะหวังว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)


เล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้

หทัยชนก สัตย์ซื่อ


20 มกราคม 2562

ความหมายของจรรยาบรรณ 1

จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อกิจการ 2

จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อลูกค้า 3
จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อตนเอง 5
จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อสังคม 6
จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อคู่แข่งขัน 7

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก 8บรรณานุกรม 14

1
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติ ปฏิบัติที่แต่ละกลุ่มอาชีพก าหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพของตนพนักงานขายที่ดีควรมีจรรยาบรรณอย่างน้อย 10 ประการดังนี้1.มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพและกิจการ


2.ให้บริการดีสม ่าเสมอ และชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิ และสิ่งที่


ควรปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า


3.รักษาความลับของลูกค้า


4.ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดราคาสินค้า เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อ


5.ไม่กล่าวให้ร้าย นักขายคนอื่นหรือกิจการอื่น6.ไม่แย่งลูกค้าคนอื่น ซึ่งก าลังติดต่อซื้อขายกันอยู่


7.เสนอขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึง


ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง


8.หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ9.ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อประโยชน์


ในการพัฒนาความรู้และความสามารถทุกครั้ง


10.ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีพขาย

2


พนักงานยังต้องมีจรรยาบรรณต่อองค์กรหรือนายจ้าง โดย


พยายามปฏิบัติหน้าที่ อุทิศเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร


และปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนของบริษัทเต็มความสามารถ ความรับผิดชอบของพนักงานขายที่มีต่อบริษัทเป็นสิ่งที่ส าคัญ


พนักงานขายที่มีจรรยาบรรณควรปฏิบัติดังนี้


1.ไม่เอาเปรียบกิจการ พนักงานขายเป็นงานอิสระ พนักงานจึง


ต้องควบคุมเวลาการท างานของตนเอง ไม่เอาเปรียบ การเขียนรายงานการขายต้องเป็นความจริง

2.จงรักภักดี ควรท างานด้วยความจริงใจมุ่งความส าเร็จตาม


เป้าหมายของกิจการและไม่ควรขายสินค้าของหลายๆกิจการในเวลาเดียวกัน


3.รักษาความลับของกิจการ ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับที่ไม่


ควรเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก พนักงานขายต้องรักษาความลับ


เหล่านั้น4.รักษาทรัพย์สินของกิจการ ต้องดูแลทรัพย์สินของกิจการให้


อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน


5.รักษาภาพลักษณ์ของกิจการ ด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า

3

เนื่องจากงานขายเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย และเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและส่วนรวม


จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อลูกค้า มีดังนี้


1.ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า


การด าเนินการขายนั้นความซื่อตรงต่อลูกค้า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น


อย่างมากของพนักงานขาย ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่หลอกขายสินค้าที่ขาดคุณภาพ


2.ให้บริการที่ดีสม ่าเสมอ


พนักงานขายควรให้บริการที่ดีต่อลูกค้าทุกคน เอาใจใส่ อาจดูแล


ด้วยตนเอง โทรศัพท์หรือบัตรอวยพรในวาระต่างๆ3.รักษาความลับของลูกค้า

ลูกค้าบางรายมีความลับที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบ พนักงานขายไม่ควรน ามาเปิดเผย


4.เสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ


การเสนอขายสินค้า พนักงานขายจะต้องบอกคุณสมบัติของสินค้าอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง

4

5.รักษาสัญญาต่อลูกค้า พนักงานขายต้องแน่ใจว่าสมารถ


ปฏิบัติได้ก่อนที่จะให้สัญญากับลูกค้า เช่น สัญญาว่าจะส่งสินค้า


ภายใน 3 วัน ต้องดูว่ารถที่ใช้ในการขนส่งว่างหรือไม่


6.การมอบของแก่ลูกค้า การมอบของให้ลูกค้า การให้


ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองลูกค้าจะต้องท าอย่างถูกต้องและ


เหมาะสม อาจมอบของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ หรือเมื่อเข้าเยี่ยมลูกค้าอาจมีการมอบของที่ระลึกของกิจการ เช่น ปากกา


ปฏิทิน กระเช้าผลไม้ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

5
พนักงานต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเองด้วย เนื่องจากการ


รักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและองค์กรจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อตนเอง มีดังนี้


1.มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ พนักงานขายที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตนเอง ย่อมก่อให้เกิดความก้าวหน้ากับตนเอง

2.มีการพัฒนาตนเอง พนักงานขายที่รู้จักพัฒนาตนเอง


ปฏิบัติงานและท าตามแผนอย่างเคร่งครัด จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ


3.มีความรับผิดชอบ พนักงานขายที่มีความรับผิดชอบจะควบคุมการท างานได้ทุกเรื่อง ท าให้งานที่ปฏิบัติมีคุณภาพ

4.มีวินัยในตนเอง การมีวินัยในตนเองด้านการท างาน เป็นจรรยาบรรณที่กิจการและลูกค้าต้องการ ส่งผลให้ก้าวหน้าในอาชีพ


5.มีใจรักความก้าวหน้า พนักงานขายควรมีเป้าหมายในการ


เดินต่อไปข้างหน้า ในต าแหน่งที่สูงขึ้น และรายได้มากขึ้น

6

พนักงานขายที่ดีนั้นสิ่งที่ลืมไม่ได้คือการมีจรรยาบรรณ


ทางการขายต่อสังคม ส าหรับการปฏิบัติต่อสังคม ดังนี้1.ควรมุ่งขายสินค้าที่มีคุณภาพและไม่เป็นโทษต่อสังคม


2.รักษาผลประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับจากการซื้อสินค้า เช่น


การบริการ ของแถม การลดราคา เป็นต้น


3.ไม่ขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ต่อสังคม


4.ไม่โฆษณาเกินจริง เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ


5.จริงใจ ซื่อสัตย์ ศรัทธาต่ออาชีพ6. พนักงานต้องไม่ขัดแย้งกับความพอใจหรือบรรทัดฐานของ


สังคม ไม่มุ่งหวังด าเนินการขายสินค้าโดยไม่สนใจถึงผลกระทบ


ที่จะตามมา อันอาจสร้างความเดือดร้อน เสียหายให้กับลูกค้าที่


เคยซื้อสินค้าของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขายต้องมีความพร้อมอยู่เสมอในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น

7


พนักงานต้องมีจรรยาบรรณต่อคู่แข่งขันของบริษัท


โดยงดเว้นพฤติกรรมที่ไม่ถูกจริยธรรม เช่น หลีกเลี่ยงการโจมตีคู่


แข่งขัน กล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือนโยบายของคู่แข่งขันในแง่ลบเปรียบเทียบคู่แข่งขันอย่างไม่ยุติธรรม การกระท าดังกล่าวถือ


เป็นกระท าที่ผิดจรรยาบรรณ และอาจท าให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพนักงานและบริษัทได้

กรณีที่ลูกค้าถามถึงสินค้าของคู่แข่ง พนักงานขายควรตอบเฉพาะสิ่งที่รู้และเป็นความจริง หลักเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์


หรือกล่าวถึงข้อมูลที่ท าให้คู่แข่ง ได้รับความเสียหาย หรือแสดงว่า


สินค้าของคู่แข่งคุณภาพต ่า เพราะลูกค้าอาจสันนิษฐานว่า


พนักงานขายมีอคติกับคู่แข่ง และเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อพนักงานขาย ส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อของลูกค้าด้วย

8
จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกบัญญัติขึ้น โดยสมาพันธ์การขายโดยตรงแห่งโลก (World Federation of Direct


Selling Associations) ร่วมกับสมาคมการขายโดยตรงใน


ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ โดยถือเป็นข้อปฏิบัติข้อ


หนึ่งของการสมัครเป็นสมาชิกและการด ารงสมาชิกภาพใน


สมาพันธ์ ซึ่งบริษัทที่เป็น สมาชิกของสมาคมการขายโดยตรง ต้อง


ยอมรับและให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของจรรยาบรรณทุก ประการ


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกต่อผู้บริโภค

ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายตรง


และผู้ขายตรงฝ่ายหนึ่งกับผู้บริโภคอีกฝ่ายหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อ


ส่งเสริมการแข่งขันอย่าง ยุติธรรมในขอบเขตของธุรกิจการค้าเสรี


และเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงในสายตาของ


สาธารณชนทั่วไป

9
1. การปฏิบัติที่ต้องห้าม


ผู้ขายตรงต้องไม่ใช้วิธีการลวงล่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น ไม่โอ้อวด


สรรพคุณของสินค้าเกินความจริง รวมทั้งไม่เอารัดเอาเปรียบ


ผู้บริโภคในด้านราคาบริการ และสิทธิพิเศษอื่นใดที่ผู้บริโภคควรจะได้รับ


2. การแสดงตัว


ผู้ขายตรงต้องแนะน าตัวให้ผู้บริโภครู้จักตั้งแต่ต้น โดยบอกกล่าวถึง


ชื่อบริษัทต้นสังกัด สินค้าที่แนะน า จุดประสงค์ ในการจัดประชุม


หรือสาธิตสินค้าให้ผู้บริโภคและเจ้าของสถานที่ทราบอย่างชัดเจน


เพื่อแสดง ความจริงใจและเจตนาอันชัดแจ้ง โดยไม่ปิดบังอ าพรางหรือหลอกลวงแต่อย่างใด


3. การอธิบายและการสาธิต


ผู้ขายตรงต้องอธิบายคุณลักษณะและคุณประโยชน์ตลอดจนสาธิต


สินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยเฉพาะ ราคาจ าหน่าย ที่เป็น


เงินสดหรือเงินเชื่อในกรณีพิเศษ วิธีการช าระเงิน ช่วงเวลาการ


พิจารณาสินค้าหรือ ตัดสินใจ ว่าจะซื้อสินค้าไว้ใช้หรือไม่ สิทธิและเงื่อนไขในการคืนสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า การ


รับประกันความพอใจ บริการหลังการขายที่มีให้ รวมทั้ง


ก าหนดเวลาในการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

10

4. การตอบค าถาม


ผู้ขายตรงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริษัท และอื่นๆ ที่ผู้บริโภค


ต้องการทราบอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และหากผู้บริโภคมี


ค าถามที่ข้องใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ขายตรงต้องอธิบายให้เป็นที่เข้าใจอย่าง ชัดเจนโดยทั่วกัน


5. ใบสั่งซื้อ


ผู้ขายตรงต้องมอบใบสั่งซื้อที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บริโภค เมื่อ


แนะน าและเสนอขายสินค้า โดยใบสั่งซื้อ ต้องระบุชื่อบริษัทและและ


ชื่อผู้ขายตรงอย่างสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดที่อยู่และหมายเลข


โทรศัพท์ที่ติดต่อ ได้สะดวกของบริษัทหรือของผู้ขายตรง รวมถึงเงื่อนไขการจ าหน่ายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภค ทราบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า


6. การให้สัญญาด้วยวาจา

ผู้ขายตรงต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามความเป็นจริง ดังข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ซึ่ง ได้รับการรับรองจาก


บริษัทแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ


ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า นั้นๆ

11
7. ระยะเวลาการพิจารณาสินค้าและการคืนสินค้า

บริษัทและผู้ขายต้องคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ


ขาย ตรง ด้วยการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการ


พิจารณาสินคาและการคืนสินค้าอย่างชัดเจน หากผู้บริโภคต้องการคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด


8. การรับประกันและการบริการหลังการขาย


ผู้ขายตรงต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงเงื่อนไขและระยะเวลาการ


รับประกันสินค้า ทั้งการรับประกันคุณภาพ และการรับประกัน


ความพอใจ (ถ้ามี) รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของบริษัทและผู้ขายตรงช่วยเหลือผู้บริโภคในเรื่องการบริการหลังการขาย

โดยข้อความการรับประกัน และการบริการหลังการขายนี้ต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในเอกสาร ต่างๆ ของบริษัทที่มี


ไปถึงผู้บริโภค9. เอกสารประกอบการขาย

บริษัทต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณประโยชน์


ตลอดจนภาพประกอบของสินค้าตามความ เป็นจริงโดยไม่โอ้อวดสรรคุณของสินค้าให้เกิดความเข้าใจผิดแด่ผู้บริโภค โดยเอกสารที่


เผยแพร่นั้นต้อง ระบุชื่อและที่อยู่ หรือหมายเลข โทรศัพท์ของบริษัท


หรือของผู้ขายตรงไว้อย่างชัดเจน

10. ค าอวดอ้าง 12


บริษัทและผู้ขายต้องรักษาจรรยาบรรณและปฏิบัติตาม


กฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด โดยไม่กล่าวค า อวดอ้างหรือ


ค ายืนยันใดๆ ที่มิได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ


ข้อความนั้นๆ มีลักษณะที่ไม่เป็น ความจริงล้าสมัย ไม่สามารถ


น ามาใช้ได้อีกต่อไป ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่น าเสนอ หรือมีลักษณะชี้น าที่ท าให้ ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด11. การเปรียบเทียบและการให้ร้าย

ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานนของความยุติธรรมต่อ


ผู้บริโภคผู้ขายตรงและเพื่อร่วมธุรกิจ ผู้ขาย ตรงจึงต้องอธิบาย


คุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของสินค้าให้ผู้บริโภครับทราบด้ายการมีใจเป็นกลาง โดยไม่ เปรียบเทียบด้วยการให้ร้ายป้ายสีบริษัท


หรือสินค้าใดๆ อย่างไม่ยุติธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้อง


ไม่ น าชื่อหรอสัญลักษณ์ทางการค้าของสินค้าหรือบริษัทอื่นๆ เพื่อหาผลประโยชน์อย่างไม่ยุติธรรม


12. การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว


ผู้ขายตรงต้องเคารพสิทธิของผู้บริโภคและมีมารยาทในการติดต่อ


แนะน าหรือสาธิตสินค้าทั้งด้วยตนเองและ ทางโทรศัพท์อย่างรู้


กาลเทศะ โดยจะติดต่อในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาสิทธิ


ความเป็นส่วนตัวของผู้- บริโภคและจะหยุดการแนะน าหรือสาธิต


สินค้าทันที เมื่อผู้บริโภคแจ้งให้ทราบ

13
13. ความยุติธรรม


ความไว้วางใจจากผู้บริโภคคือสิ่งแสดงคุณค่าของการเป็นผู้ขาย


ตรง เพราะการที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ ย่อมหมายถึงการได้


บริการที่ซื้อสัตย์และจริงใจ ผู้ขายตรงจึงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ


สินค้าอย่างถูกต้องตาม ความเป็นจริงและให้บริการแก่ผู้บริโภค


โดยไม่ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการขาดความรู้และประสบการณ์ของผู้บริโภคไม่ว่าในกรณีใดๆ14. การขายด้วยการขอรายชื่อแนะน า

บริษัทและผู้ขายตรงต้องไม่ใช้วิธีการโน้มน้าวโดยใช้ผลประโยชน์


ลวงล่อผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าของตน เช่น การอ้างว่าผู้บริโภค จะได้รับส่วนลด ของแถม หรือผละประโยชน์อื่นใด หากสามารถชัก


ขวนให้ผู้อื่นซื้อ สินค้าที่ผู้ขายตรงต้องการเสนอขาย ซึ่งการลด


ราคาหรือการคืนสินค้าราคาดังกล่าวอาจเป็นเพียงเงื่อนไขที่ไม่สามารถยืนยันหรือรับรองได้ในอนาคต


15.การส่งมอบสินค้า

การตรงต่อเวลาคือคุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ขายตรงผู้ขายตรงจึงต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้บริโภค อย่างครบถ้วนและ


ตรงเวลา อันจะเป็นการสร้างความประทับใจและสัมพันธภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคในบริการที่ ได้รับ

14
เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และคณะ.หลักการขาย


(3200-0002).พิมพ์ครั้งที่1. นนทบุรี: บริษัทส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด ,2558.


บทความจากเว็บไซต์


https://sites.google.com/site/karkhaypwch1/hnwy-thi-11-


crrya-brrn-khxng-phnakngan-khay?fbclid=IwAR2dAbl_Hp1hz2o00Vbj3BkutBqW0lqkWWqD


s2ErzfAtAfGFJrqA4wdOXz8


https://sites.google.com/site/pmtckornchanok/bth-thi2-crrya-


brrn-khxng-nak-khay?fbclid=IwAR2bl-


5Jl4c3N5urxVLH5sGo1jaOIWWgmz-FA-


A5mHl07e1KwGdIIeptYMIนางสาวฮิลมีย์ สร้างบุญ (ฮิล)


เลขที่ 9 ปวส.1/5 แผนกการบัญชีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านค่ายปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาการบัญชีเกิดวันที่ : 6 ตุลาคม 2542ศาสนา : อิสลาม

นางสาวพัชรี วงศ์แสนสาน (จอย)เลขที่ 28 ปวส.1/5 แผนกการบัญชีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม


จังหวัดสระแก้วปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาการบัญชีเกิดวันที่ : 8 มกราคม 2543

นางสาวหทัยชนก สัตย์ซื่อ (ใบเฟิร์น)


เลขที่ 40 ปวส.1/5 แผนกการบัญชีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ


ปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาการบัญชีเกิดวันที่ : 28 สิงหาคม 2539


Click to View FlipBook Version