The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mybaifern, 2019-01-20 06:59:14

จรรยาบรรณของนักขาย-หน่วยที่10

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา


หลักการขาย รหัสวิชา 3200-0002 เรื่อง จรรยาบรรณของนักขาย


ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ


ของพนักขายที่มีต่อกิจการ จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อลูกค้า จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อตนเอง จรรยาบรรณของ


พนักขายที่มีต่อสังคม จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อคู่แข่งขัน


และ จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก


ข้าพเจ้าและคณะหวังว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)


เล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้

หทัยชนก สัตย์ซื่อ


20 มกราคม 2562

ความหมายของจรรยาบรรณ 4

จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อกิจการ 5

จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อลูกค้า 6
จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อตนเอง 8
จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อสังคม 9
จรรยาบรรณของพนักขายที่มีต่อคู่แข่งขัน 10

จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลก 11บรรณานุกรม 17

4
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักเกณฑ์ที่ควรประพฤติ ปฏิบัติที่แต่ละกลุ่มอาชีพก าหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมเกียรติคุณของวิชาชีพของตนพนักงานขายที่ดีควรมีจรรยาบรรณอย่างน้อย 10 ประการดังนี้1.มีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้า เพื่อนร่วมอาชีพและกิจการ


2.ให้บริการดีสม ่าเสมอ และชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิ และสิ่งที่


ควรปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า


3.รักษาความลับของลูกค้า


4.ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดราคาสินค้า เพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อ


5.ไม่กล่าวให้ร้าย นักขายคนอื่นหรือกิจการอื่น6.ไม่แย่งลูกค้าคนอื่น ซึ่งก าลังติดต่อซื้อขายกันอยู่


7.เสนอขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึง


ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง


8.หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ9.ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อประโยชน์


ในการพัฒนาความรู้และความสามารถทุกครั้ง


10.ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ประเพณีอันดีงาม ทั้งธ ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรมแห่งอาชีพขาย

5


พนักงานยังต้องมีจรรยาบรรณต่อองค์กรหรือนายจ้าง โดย


พยายามปฏิบัติหน้าที่ อุทิศเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร


และปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนของบริษัทเต็มความสามารถ ความรับผิดชอบของพนักงานขายที่มีต่อบริษัทเป็นสิ่งที่ส าคัญ


พนักงานขายที่มีจรรยาบรรณควรปฏิบัติดังนี้


1.ไม่เอาเปรียบกิจการ พนักงานขายเป็นงานอิสระ พนักงานจึง


ต้องควบคุมเวลาการท างานของตนเอง ไม่เอาเปรียบ การเขียนรายงานการขายต้องเป็นความจริง

2.จงรักภักดี ควรท างานด้วยความจริงใจมุ่งความส าเร็จตาม


เป้าหมายของกิจการและไม่ควรขายสินค้าของหลายๆกิจการในเวลาเดียวกัน


3.รักษาความลับของกิจการ ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับที่ไม่


ควรเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก พนักงานขายต้องรักษาความลับ


เหล่านั้น4.รักษาทรัพย์สินของกิจการ ต้องดูแลทรัพย์สินของกิจการให้


อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน


5.รักษาภาพลักษณ์ของกิจการ ด้วยการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า

6

เนื่องจากงานขายเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย และเป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและส่วนรวม


จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อลูกค้า มีดังนี้


1.ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า


การด าเนินการขายนั้นความซื่อตรงต่อลูกค้า เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็น


อย่างมากของพนักงานขาย ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่หลอกขายสินค้าที่ขาดคุณภาพ


2.ให้บริการที่ดีสม ่าเสมอ


พนักงานขายควรให้บริการที่ดีต่อลูกค้าทุกคน เอาใจใส่ อาจดูแล


ด้วยตนเอง โทรศัพท์หรือบัตรอวยพรในวาระต่างๆ3.รักษาความลับของลูกค้า

ลูกค้าบางรายมีความลับที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบ พนักงานขายไม่ควรน ามาเปิดเผย


4.เสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ


การเสนอขายสินค้า พนักงานขายจะต้องบอกคุณสมบัติของสินค้าอย่างละเอียด เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง

7

5.รักษาสัญญาต่อลูกค้า พนักงานขายต้องแน่ใจว่าสมารถ


ปฏิบัติได้ก่อนที่จะให้สัญญากับลูกค้า เช่น สัญญาว่าจะส่งสินค้า


ภายใน 3 วัน ต้องดูว่ารถที่ใช้ในการขนส่งว่างหรือไม่


6.การมอบของแก่ลูกค้า การมอบของให้ลูกค้า การให้


ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองลูกค้าจะต้องท าอย่างถูกต้องและ


เหมาะสม อาจมอบของที่ระลึกในเทศกาลต่างๆ หรือเมื่อเข้าเยี่ยมลูกค้าอาจมีการมอบของที่ระลึกของกิจการ เช่น ปากกา


ปฏิทิน กระเช้าผลไม้ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

8พนักงานต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเองด้วย เนื่องจากการ


รักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและองค์กรจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่


ส าคัญมาก จรรยาบรรณของพนักงานขายที่มีต่อตนเอง มีดังนี้1.มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ พนักงานขายที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ


ตนเอง


ย่อมก่อให้เกิดความก้าวหน้ากับตนเอง


2.มีการพัฒนาตนเอง พนักงานขายที่รู้จักพัฒนาตนเอง


ปฏิบัติงานและท าตามแผนอย่างเคร่งครัด จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ


3.มีความรับผิดชอบ พนักงานขายที่มีความรับผิดชอบจะควบคุมการท างานได้ทุกเรื่อง ท าให้งานที่ปฏิบัติมีคุณภาพ

4.มีวินัยในตนเอง การมีวินัยในตนเองด้านการท างาน เป็นจรรยาบรรณที่กิจการและลูกค้าต้องการ ส่งผลให้ก้าวหน้าในอาชีพ


5.มีใจรักความก้าวหน้า พนักงานขายควรมีเป้าหมายในการ


เดินต่อไปข้างหน้า ในต าแหน่งที่สูงขึ้น และรายได้มากขึ้น

9

พนักงานขายที่ดีนั้นสิ่งที่ลืมไม่ได้คือการมีจรรยาบรรณ


ทางการขายต่อสังคม ส าหรับการปฏิบัติต่อสังคม ดังนี้1.ควรมุ่งขายสินค้าที่มีคุณภาพและไม่เป็นโทษต่อสังคม


2.รักษาผลประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับจากการซื้อสินค้า เช่น


การบริการ ของแถม การลดราคา เป็นต้น


3.ไม่ขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ต่อสังคม


4.ไม่โฆษณาเกินจริง เพื่อหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ


5.จริงใจ ซื่อสัตย์ ศรัทธาต่ออาชีพ6. พนักงานต้องไม่ขัดแย้งกับความพอใจหรือบรรทัดฐานของ


สังคม ไม่มุ่งหวังด าเนินการขายสินค้าโดยไม่สนใจถึงผลกระทบ


ที่จะตามมา อันอาจสร้างความเดือดร้อน เสียหายให้กับลูกค้าที่


เคยซื้อสินค้าของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขายต้องมีความพร้อมอยู่เสมอในทุกๆ ด้านที่จ าเป็น

10


พนักงานต้องมีจรรยาบรรณต่อคู่แข่งขันของบริษัท


โดยงดเว้นพฤติกรรมที่ไม่ถูกจริยธรรม เช่น หลีกเลี่ยงการโจมตีคู่


แข่งขัน กล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือนโยบายของคู่แข่งขันในแง่ลบเปรียบเทียบคู่แข่งขันอย่างไม่ยุติธรรม การกระท าดังกล่าวถือ


เป็นกระท าที่ผิดจรรยาบรรณ และอาจท าให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพนักงานและบริษัทได้

กรณีที่ลูกค้าถามถึงสินค้าของคู่แข่ง พนักงานขายควรตอบเฉพาะสิ่งที่รู้และเป็นความจริง หลักเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์


หรือกล่าวถึงข้อมูลที่ท าให้คู่แข่ง ได้รับความเสียหาย หรือแสดงว่า


สินค้าของคู่แข่งคุณภาพต ่า เพราะลูกค้าอาจสันนิษฐานว่า


พนักงานขายมีอคติกับคู่แข่ง และเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อพนักงานขาย ส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อของลูกค้าด้วย

11
จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกบัญญัติขึ้น โดยสมาพันธ์การขายโดยตรงแห่งโลก (World Federation of Direct


Selling Associations) ร่วมกับสมาคมการขายโดยตรงใน


ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ โดยถือเป็นข้อปฏิบัติข้อ


หนึ่งของการสมัครเป็นสมาชิกและการด ารงสมาชิกภาพใน


สมาพันธ์ ซึ่งบริษัทที่เป็น สมาชิกของสมาคมการขายโดยตรง ต้อง


ยอมรับและให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของจรรยาบรรณทุก ประการ


จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงโลกต่อผู้บริโภค

ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่ประกอบธุรกิจขายตรง


และผู้ขายตรงฝ่ายหนึ่งกับผู้บริโภคอีกฝ่ายหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อ


ส่งเสริมการแข่งขันอย่าง ยุติธรรมในขอบเขตของธุรกิจการค้าเสรี


และเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงในสายตาของ


สาธารณชนทั่วไป

12
1. การปฏิบัติที่ต้องห้าม


ผู้ขายตรงต้องไม่ใช้วิธีการลวงล่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น ไม่โอ้อวด


สรรพคุณของสินค้าเกินความจริง รวมทั้งไม่เอารัดเอาเปรียบ


ผู้บริโภคในด้านราคาบริการ และสิทธิพิเศษอื่นใดที่ผู้บริโภคควรจะได้รับ


2. การแสดงตัว


ผู้ขายตรงต้องแนะน าตัวให้ผู้บริโภครู้จักตั้งแต่ต้น โดยบอกกล่าวถึง


ชื่อบริษัทต้นสังกัด สินค้าที่แนะน า จุดประสงค์ ในการจัดประชุม


หรือสาธิตสินค้าให้ผู้บริโภคและเจ้าของสถานที่ทราบอย่างชัดเจน


เพื่อแสดง ความจริงใจและเจตนาอันชัดแจ้ง โดยไม่ปิดบังอ าพรางหรือหลอกลวงแต่อย่างใด


3. การอธิบายและการสาธิต


ผู้ขายตรงต้องอธิบายคุณลักษณะและคุณประโยชน์ตลอดจนสาธิต


สินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยเฉพาะ ราคาจ าหน่าย ที่เป็น


เงินสดหรือเงินเชื่อในกรณีพิเศษ วิธีการช าระเงิน ช่วงเวลาการ


พิจารณาสินค้าหรือ ตัดสินใจ ว่าจะซื้อสินค้าไว้ใช้หรือไม่ สิทธิและเงื่อนไขในการคืนสินค้า ระยะเวลาการรับประกันสินค้า การ


รับประกันความพอใจ บริการหลังการขายที่มีให้ รวมทั้ง


ก าหนดเวลาในการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

13

4. การตอบค าถาม


ผู้ขายตรงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริษัท และอื่นๆ ที่ผู้บริโภค


ต้องการทราบอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และหากผู้บริโภคมี


ค าถามที่ข้องใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ขายตรงต้องอธิบายให้เป็นที่เข้าใจอย่าง ชัดเจนโดยทั่วกัน


5. ใบสั่งซื้อ


ผู้ขายตรงต้องมอบใบสั่งซื้อที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บริโภค เมื่อ


แนะน าและเสนอขายสินค้า โดยใบสั่งซื้อ ต้องระบุชื่อบริษัทและและ


ชื่อผู้ขายตรงอย่างสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดที่อยู่และหมายเลข


โทรศัพท์ที่ติดต่อ ได้สะดวกของบริษัทหรือของผู้ขายตรง รวมถึงเงื่อนไขการจ าหน่ายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริโภค ทราบเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า


6. การให้สัญญาด้วยวาจา

ผู้ขายตรงต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามความเป็นจริง ดังข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ซึ่ง ได้รับการรับรองจาก


บริษัทแล้วว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ


ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า นั้นๆ

14
7. ระยะเวลาการพิจารณาสินค้าและการคืนสินค้า

บริษัทและผู้ขายต้องคุ้มครองและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ


ขาย ตรง ด้วยการแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการ


พิจารณาสินคาและการคืนสินค้าอย่างชัดเจน หากผู้บริโภคต้องการคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด


8. การรับประกันและการบริการหลังการขาย


ผู้ขายตรงต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงเงื่อนไขและระยะเวลาการ


รับประกันสินค้า ทั้งการรับประกันคุณภาพ และการรับประกัน


ความพอใจ (ถ้ามี) รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของบริษัทและผู้ขายตรงช่วยเหลือผู้บริโภคในเรื่องการบริการหลังการขาย

โดยข้อความการรับประกัน และการบริการหลังการขายนี้ต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในเอกสาร ต่างๆ ของบริษัทที่มี


ไปถึงผู้บริโภค9. เอกสารประกอบการขาย

บริษัทต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณประโยชน์


ตลอดจนภาพประกอบของสินค้าตามความ เป็นจริงโดยไม่โอ้อวดสรรคุณของสินค้าให้เกิดความเข้าใจผิดแด่ผู้บริโภค โดยเอกสารที่


เผยแพร่นั้นต้อง ระบุชื่อและที่อยู่ หรือหมายเลข โทรศัพท์ของบริษัท


หรือของผู้ขายตรงไว้อย่างชัดเจน

10. ค าอวดอ้าง 15


บริษัทและผู้ขายต้องรักษาจรรยาบรรณและปฏิบัติตาม


กฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด โดยไม่กล่าวค า อวดอ้างหรือ


ค ายืนยันใดๆ ที่มิได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ


ข้อความนั้นๆ มีลักษณะที่ไม่เป็น ความจริงล้าสมัย ไม่สามารถ


น ามาใช้ได้อีกต่อไป ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่น าเสนอ หรือมีลักษณะชี้น าที่ท าให้ ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด11. การเปรียบเทียบและการให้ร้าย

ธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานนของความยุติธรรมต่อ


ผู้บริโภคผู้ขายตรงและเพื่อร่วมธุรกิจ ผู้ขาย ตรงจึงต้องอธิบาย


คุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของสินค้าให้ผู้บริโภครับทราบด้ายการมีใจเป็นกลาง โดยไม่ เปรียบเทียบด้วยการให้ร้ายป้ายสีบริษัท


หรือสินค้าใดๆ อย่างไม่ยุติธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้อง


ไม่ น าชื่อหรอสัญลักษณ์ทางการค้าของสินค้าหรือบริษัทอื่นๆ เพื่อหาผลประโยชน์อย่างไม่ยุติธรรม


12. การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว


ผู้ขายตรงต้องเคารพสิทธิของผู้บริโภคและมีมารยาทในการติดต่อ


แนะน าหรือสาธิตสินค้าทั้งด้วยตนเองและ ทางโทรศัพท์อย่างรู้


กาลเทศะ โดยจะติดต่อในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาสิทธิ


ความเป็นส่วนตัวของผู้- บริโภคและจะหยุดการแนะน าหรือสาธิต


สินค้าทันที เมื่อผู้บริโภคแจ้งให้ทราบ

16
13. ความยุติธรรม


ความไว้วางใจจากผู้บริโภคคือสิ่งแสดงคุณค่าของการเป็นผู้ขาย


ตรง เพราะการที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ ย่อมหมายถึงการได้


บริการที่ซื้อสัตย์และจริงใจ ผู้ขายตรงจึงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ


สินค้าอย่างถูกต้องตาม ความเป็นจริงและให้บริการแก่ผู้บริโภค


โดยไม่ฉวยโอกาสหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการขาดความรู้และประสบการณ์ของผู้บริโภคไม่ว่าในกรณีใดๆ14. การขายด้วยการขอรายชื่อแนะน า

บริษัทและผู้ขายตรงต้องไม่ใช้วิธีการโน้มน้าวโดยใช้ผลประโยชน์


ลวงล่อผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าของตน เช่น การอ้างว่าผู้บริโภค จะได้รับส่วนลด ของแถม หรือผละประโยชน์อื่นใด หากสามารถชัก


ขวนให้ผู้อื่นซื้อ สินค้าที่ผู้ขายตรงต้องการเสนอขาย ซึ่งการลด


ราคาหรือการคืนสินค้าราคาดังกล่าวอาจเป็นเพียงเงื่อนไขที่ไม่สามารถยืนยันหรือรับรองได้ในอนาคต


15.การส่งมอบสินค้า

การตรงต่อเวลาคือคุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้ขายตรงผู้ขายตรงจึงต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้บริโภค อย่างครบถ้วนและ


ตรงเวลา อันจะเป็นการสร้างความประทับใจและสัมพันธภาพที่ดีแก่ผู้บริโภคในบริการที่ ได้รับ

17
เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา และคณะ.หลักการขาย


(3200-0002).พิมพ์ครั้งที่1. นนทบุรี: บริษัทส านักพิมพ์เอมพันธ์ จ ากัด ,2558.


บทความจากเว็บไซต์


https://sites.google.com/site/karkhaypwch1/hnwy-thi-11-


crrya-brrn-khxng-phnakngan-khay?fbclid=IwAR2dAbl_Hp1hz2o00Vbj3BkutBqW0lqkWWqD


s2ErzfAtAfGFJrqA4wdOXz8


https://sites.google.com/site/pmtckornchanok/bth-thi2-crrya-


brrn-khxng-nak-khay?fbclid=IwAR2bl-


5Jl4c3N5urxVLH5sGo1jaOIWWgmz-FA-


A5mHl07e1KwGdIIeptYMIนางสาวฮิลมีย์ สร้างบุญ (ฮิล)


เลขที่ 9 ปวส.1/5 แผนกการบัญชีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านค่ายปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาการบัญชีเกิดวันที่ : 6 ตุลาคม 2542ศาสนา : อิสลาม

นางสาวพัชรี วงศ์แสนสาน (จอย)เลขที่ 28 ปวส.1/5 แผนกการบัญชีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม


จังหวัดสระแก้วปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาการบัญชีเกิดวันที่ : 8 มกราคม 2543

นางสาวหทัยชนก สัตย์ซื่อ (ใบเฟิร์น)


เลขที่ 40 ปวส.1/5 แผนกการบัญชีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ


ปัจจุบันศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาการบัญชีเกิดวันที่ : 28 สิงหาคม 2539


Click to View FlipBook Version