The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sari.rmzn, 2018-12-24 03:27:04

Dergi_Mizanpaj_A5

DEĞERLİ KATILIMCILARIMIZ,


Uzaktan eğitim zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenme-öğretme faaliyetlerinin yü-
rütüldüğü bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim bireye kendi istediği zamanda, kendi hızında
öğrenme olanağı sağlarken, geniş kitlelere de eğitim hizmetleri sunar. Uzaktan eğitim, fizik-
sel koşulların olumsuzluklarını ortadan kaldıracak bir eğitim sistemidir.

Temel teknolojik araç-gereçlerin gelişimi ile birlikte uzaktan eğitim teknolojileri de büyük bir
hızla gelişmektedir. Bu gelişim uzaktan eğitimi geleneksel eğitime güçlü bir alternatif haline
getirmiştir.

Biz, Uzaktan Eğitimin sizlere sağlayabileceklerini çok iyi biliyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz.
Geleceğin eğitimle inşa edileceğinin tam inancında sizleri de bu yolda durmadan ilerleyen bi-
reyler olarak görüyoruz. AkademiDuru’nun eğitimlerini keşfedin. Kendinizi ve etrafınızdakileri
geliştirin...

Saygılarımla,

MONTESSORİ EĞİTMENLİĞİ
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Okul öncesi eğitimde birçok eğitim yöntemi uygulanmaktadır. Bu eği-
tim yöntemlerinden biri de dünyada bir çok ülkede uygulanan Maria
Montessori eğitim yöntemidir. Montessori eğitimi, çocuk merkezli
olması, kullanılan materyallerinin özellikleri ve eğitim anlayışı ile ço-
cuğun gelişimini desteklemektedir. Maria Montessori tarafından ge-
liştirilen bu eğitim yaklaşımında çocuklar gerçek materyallerle birebir
çalışmakta ve bu materyaller çocukların gelişim alanlarını destekle-
mektedir. Düzenlenen bu eğitimde Montessori eğitimi ve Montessori
eğitiminin gelişim alanlarına etkisi işlenmiştir.
www.akademiduru.com

YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Yaratıcı Drama, öğrenme ve eğitim etkinlikleri içindeki en önemli
kavramdır. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘ya-
parak- yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda tartışmasız birleşmek-
tedirler. Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili
yöntemlerden biridir. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin
eyleme dönüşmesidir. Drama ile çocuk düşünür, plan yapar, organize
eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Böylece duygularını
kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konu-
şarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.
www.akademiduru.com

KODLAMA VE ROBOTİK EĞİTMENLİĞİ
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Kodlama; bir problemi çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin bir ara-
da kullanılma sürecidir. Problemi çözebilmenin ilk aşaması öncelikle
verilen problemin net olarak anlaşılması ve analiz edilmesidir. Birey-
lere; problemlere çok yönlü çözümler sunmak, sistematik düşünmek,
olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünmek, problem çözme
odaklı olmak, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi
özellikler kazandırır. Ayrıca çocukların bilgisayar başında harcadıkları
zaman göz önüne alındığında, bu zamanı onlara fayda sağlayacak ve
geliştirecek konuya yönlendirmek daha yararlı olacaktır.
3 www.akademiduru.com

MENTAL ARİTMETİK EĞİTMENLİĞİ
SERTİFİKA PROGRAMI
13 Basamaklı
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
AbaküsMental Aritmetik Eğitimi, 5-12 yaş arasındaki çocuklarda, Zekâ ge-
lişimi sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır. Önce aritmetik iş-
lemlerde abaküs kullanımının öğrenilmesi ile başlayan program, daha
sonra abaküs kullanılmadan öğrencilerin işlemleri çok hızlı bir şekilde
tamamen zihinden yapmayı öğrenmeleri ile devam eder. Mental Arit-
metik eğitimi alan öğrencilere yapılan araştırmalar öğrencilerin beyin
aktivitelerinin arttığı, sağ ve sol loblarının birlikte uyarıldığı, sayısal
zekâlarında (IQ) ve duygusal zekâlarında (EQ) oldukça önemli gelişme-
ler olduğu gözlenmiştir.
www.akademiduru.com 4

SİNGAPUR MATEMATİĞİ EĞİTMENLİĞİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Öğrenci AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
SetiSingapur, son yıllarda yapılan PISA, TIMMS ve PIRLS gibi uluslararası
öğrenci değerlendirme sınavlarında elde ettiği başarılarla dikkatleri
üzerine çeken bir ülkedir. Ülkelerin eğitim alanındaki politika ve uy-
gulamalarının sonuçları hakkında bilgi veren uluslararası sınavlarda
Singapur’un başarısı, bu ülkenin eğitim sistemine yönelik tüm dünyada
merak uyandırmıştır. Özellikle Türkiye gibi eğitim sistemini iyileştir-
mek için reform girişimlerinde bulunan ancak uluslararası değerlendir-
me çalışmalarında istenilen başarıyı yakalayamayan pek çok ülke için
Singapur eğitim sistemi sağlam bir örnek teşkil etmektedir.
5 www.akademiduru.com

ZİHİN-AKIL HARİTALARI EĞİTMENLİĞİ
SERTİFİKA PROGRAMI
Zihin Haritaları
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Programı


Beyin, insan vücudunun %2’si ağırlığında olmasına rağmen, geriye ka-
lan % 98’i yönetiyor. Fakat, çoğumuz kafamızın nasıl çalıştığı üzerine
fazla kafa yormuyoruz. Beynimiz yaklaşık 100 milyar sinir hücresinden
(nöron) oluşur. Nöronlar birbirleriyle iletişim kurarak bizim duygu, dü-
şünce ve davranış dediğimiz süreçleri oluştururlar. Bir eylem her tek-
rarlandığında nöronlar arasındaki geçiş de kuvvetlenir. Kullanılmayan
ve ya daha az yapılan eylemlerde ise nöronlar arası bağ zayıflar hatta
zamanla yok olur. Beyin biyolojik olarak; alt beyin, üst beyin ve sinir
sistemi olarak üç bölümden oluşur.
www.akademiduru.com 6

AKIL-ZEKA OYUNLARI VE SATRANÇ EĞİTMENLİĞİ
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı
yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir
deyişle yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı
şeyler düşünebilmektir. Binet ve Weschler zeka ölçme kavramını ortaya
attıklarında, zekayı doğumla belirlenmiş sabit, ölçülebilir ve değişmez
bir olgu olarak varsaymışlardır. Daha sonraki yıllarda Piaget, Vygotsky,
Feuerstein ve diğerleri çocuklar üzerinde yaptıkları uzun süreli gözlem-
ler sonucunda zekanın sabit olmadığını ortaya koymuşlardır. Oyun ise
çocukların dikkatini cezbeden bir eğitim aracıdır.
7 www.akademiduru.com

HAFIZA TEKNİKLERİ EĞİTMENLİĞİ

Hafıza Teknikleri SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
ProgramıÖğrenme, davranışlarımızda ve zihnimizde meydana gelen sürekli de-
ğişikliklerdir. İnsanın öğrenme düzeyi ve öğrenme hızı çeşitli sebepler-
den etkilenmektedir. Her insanın öğrenme özellikleri, parmak izi kadar
kendine özgüdür. Öğrenme stilleri her öğrencinin yeni ve zor bir bilgiyi
öğrenirken kendine özgü ve farklı olarak kullandığı yollardır. Öğrenme
stilleri ile zekâ arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir. Nasıl her bi-
reyin kişilik özellikleri ve ihtiyaçları birbirinden farklı ve kişiye özgü ise
öğrenme stilleri de kişiye özgü özelliklerdir ve hiçbirinin bir diğerine bir
üstünlüğü yoktur.
www.akademiduru.com 8

HIZLI OKUMA EĞİTMENLİĞİ
SERTİFİKA PROGRAMI Hızlı Okuma

Programı AkademiDuru Eğitim&DanışmanlıkKişilerin okuma hızını 2-4 kat artırmayı amaçlayan, daha kısa sürede
daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak ve kavrayabilmek amacıy-
la yapılan bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma tekniği yıllardır dünyanın
ceşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Gerekli çalışmalar yapıldığında
okuma hızınızı ve anlama oranınızı ciddi oranda arttıran bir okuma tek-
niğidir. Hızlı okuma, bilginin olduğu kadar zamanının da değerini bilen
insanların hayatlarına uygulaması gereken bir tekniktir. Çünkü birçok
insan, gün içerisinde okuyarak harcadığı zamanın en aza indirgendiğin-
de elde edilen zaman tasarrufunu gözden kaçırır.
9 www.akademiduru.com

PROFESYONEL KOÇLUK
SERTİFİKALARI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık29/6/2013 – 28692 tarihli resmi gazetede duyurulmuştur; KOÇ ulusal meslek standardı (standart kodu :
13UMS0318-6), sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İş ve Yönetim Sek-
tör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Ülkemizde de MYK tarafından standartları belirlenmiş bir meslek olarak kabul edilmiş olan koçluk, ülkemizde her
geçen gün biraz daha talep görmektedir. Bu mesleği yapabilmek için koçluk meslek standartlarının yer aldığı bir
eğitime tabii olmakla birlikte ulusal/uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifikaya sahip olmak gerekmektedir.
Koçluk eğitimlerimiz MYK standartlarıyla birlikte İngiltere merkezli olan AC (Association for Coaching) tarafından
ACCT olarak (Accredited Certificate in Coach Training ) akredite edilmiştir. Eğitimlerimiz ACCT eğitmenler, psikolog-
lar, aile danışmanları tarafından verilmektedir.

www.akademiduru.com 10

PROFESYONEL YAŞAM KOÇLUĞU
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
İnsanlar hayatlarında bazı şeyleri değiştirmek, yapmak istediklerini
daha iyi yapabilmek, örneğin kilo vermek, istemediği bazı alışkanlıklar-
dan kurtulmak değiştirmek, kendi potansiyelini daha iyi kullanabilmek,
ve bu potansiyelle istediği hayatı daha iyi daha mutlu yaşayabilmek
için koçluk hizmetine ihtiyaç duyar. İnsan yapı olarak hep daha çoğu-
nu yada daha azını ister. İnsanların yaşadıkları durumun dışına çıkarak
farklı bakış açıları kazanmalarına ve kendi iç kaynaklarındaki potan-
siyelle yüzleşmelerini sağlayarak cesurca kararlar alıp evet ve hayır
diyecekleri şeylere karar vererek yaşamlarında ileri ve derine ilerleme
sürecine “Yaşama Koçluk Etmek” diyoruz.


11 www.akademiduru.com

PROFESYONEL ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Öğrenci koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yolculukta-
ki hedef öğrencinin bulunduğu noktadan, istediği hedefine gitmesidir.
Öğrenci koçluğu başarıya doğru yapılan bir yolculuktur. Bu yolculukta-
ki hedef öğrencinin bulunduğu noktadan, istediği hedefine gitmesidir.
Öğrenci koçluğu ülkemizde seçme- yerleştirme merkezli eğitim siste-
mimizin getirdiği bazı ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmıştır. Öğrencile-
rimizin çoğu maalesef henüz 11-12 yaşında bu sistemin gerektirdikleri
ile karşı karşıya kalmaktadırlar. “Aile - Öğretmen (Okul) – Öğrenci”
arasında sırf bu nedenle farklı bir ilişki düzeyi oluşmuştur. Bu ilişki üç-
geninin temel unsuru çocuklarımızdır.


www.akademiduru.com 12

PROFESYONEL EĞİTİM KOÇLUĞU
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Eğitim koçluğu ülkemizdeki seçme-yerleştirme merkezli eğitim siste-
mimizin getirdiği bazı ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmıştır. Eğitimimiz-
de özellikle öğrenmeye motive olmadığı söylenen, harekete geçmek is-
temediği söylenen, ders çalışmaktan hoşlanmayan öğrencilere yönelik
ne tür eğitim metodları uygulanabilir bunları göreceksiniz. Öğrencinin
öğrenmesi nasıl keyifli hale gelebilir? Öğrenci nasıl motive edilir? Bu
kavramlarla da sizleri tanıştırmak istiyoruz. Eğitim koçluğu nedir peki?
Öğrencilerin özellikle okul sürecindeki başarılarına odaklı çalşma yön-
temleri geliştiren bir süreçtir. Öğrenciyle onun başarısına doğru giden
zorlu ve aynı zamanda gerekli olan bir yolculuktur.


13 www.akademiduru.com

PROFESYONEL YÖNETİCİ KOÇLUĞU
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Yönetici koçluğu, yöneticinin daha etkin bir lider olması ve işyerindeki
problemleri daha büyük bir başarıyla çözebilmesi için belirli psikolojik
ve yönetimsel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak üzerine yapılan
çalışmaları kapsar. Bu beceriler yönetimsel açıdan stratejik planlama,
uygulama, proje yönetimi, amaç belirleme, delegasyon, motivasyon,
çatışma çözümleme ve benzeri danışanın gerek duyabileceği becerileri
içerirken, psikolojik açıdan öz farkındalık, geribildirim alma ve verme,
bilişsel yeniden yapılandırma, pekiştirme, direnç yönetimi, yeniden çer-
çeveleme gibi becerileri içerir. Vizyon sahibi kurumlar üst düzey yöne-
ticilerinin gelişimi için zaman ve para harcamaktan kaçınmaz.


www.akademiduru.com 14

NLP PRACTITIONER
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
NLP nedir? Bu zor bir sorudur. NLP’yi tek bir tanımla sınırlamak im-
kansızdır. NLP’nin birçok açıklaması vardır ve bunların her biri değişik
açılardan yansıyarak konunun tüm şeklini ve gölgelerini ortaya çıkaran
ışınlar gibidir. NLP mükemmelliği ve üstün özellikleri, olağanüstü bi-
reylerin ve kurumların başarılı sonuçlara nasıl vardığını inceler. Kişileri
veya kurumları başarılı sonuçlara götüren bu yöntemler başkalarına
öğretilebilir ve böylelikle onlar da aynı güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu
işleme “modelleme” adı verilir. Modellemek için, NLP, kişisel dene-
yimlerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hak-
kındaki düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl yarattığımızı ve
deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı ele alır.
15 www.akademiduru.com

NLP MASTER PRACTITIONER
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
NLP, bilinçli ve bilinçdışı zihni, psikolojinin birçok diğer sisteminden
daha farklı ve kendine özgü bir yaklaşımla ele alır. NLP’de “bilinçli zi-
hin” terimi şuanda farkında olduğumuz şeylerin tümü anlamında kulla-
nılır. Her zaman için yedi ayrı bilgiyi bilinçli olarak aklımızda tutabiliriz.
Bu işlem, bilgiyi düzenleme şekline bağlıdır. Yedi haneli bir telefon nu-
marası düşünün. Bunu yedi tane ayrı rakam olarak ezberleyebilirsiniz,
fakat onu bir telefon numarası olarak kabul edip bir bütün halinde ha-
tırlarsanız o zaman hafızanıza yedi tane telefon numarası alabilirsiniz.
NLP’de “bilinçdışı zihin” terimi bilinçli olmayan her şeyi tanımlamak
için kullanılır. Bu nedenle, bilinçdışı zihnimiz, normal zamanlarda far-
kında olmadığımız değişik düşüncelerle dolu “konteynır” gibidir.
www.akademiduru.com 16

YETKİN SERTİFİKA
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Sertifikalar, mesleğinize, hangi yönde ilerlemek istediğinize ve ilginize
paralel olmalı. Amacımız iş olsun, cv’m dolsun değil, gerçekten kendi-
mize bir şeyler katmak olmalıdır. Sertifikaların bir artısı da, sektörlerve
pozisyonları öğreterek doğru kariyer hedefleri belirlemede yardımcı ol-
masıdır. Sertifikaların iş hayatına katkısı da olumlu ve önemlidir. Serti-
fika denilince akla ilk gelen “Geçerliliği nedir?” sorusudur. Sertifikalar,
bir eğitime katıldığımızı; bir konuda eğitim aldığınızı ispatlar nitelikteki
belgelerdir. Sistemimizden aldığınız sertifikanın geçerliliği, herhangi
bir kurumdan alacağınız sertifikanın geçerliliği ile aynı değildir. İşve-
renler açısından baktığımızda, kalifiye eleman arayan bir kurum mutla-
ka alınan eğitimlere önem verecektir.
17 www.yetkinsertifika.com

DİKKAT VE ALGI TESTLERİ UYGULAYICI
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Çocukları dikkat ve algı konusunda sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve
gelişimlerini takip edebilmek için, bir takım değerlendirme araçlarını
bilmek ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım,
bilgi ve beceriye sahip olmak oldukça önemlidir. Bu eğitimde; çocuk
ve yetişkinlerin dikkat, algı ve psikomotor gelişimleri açısından de-
ğerlendirilmesini sağlayan ve ülkemizde oldukça yaygın bir kullanım
alanına sahip 6 adet testin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl
raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri göste-
rilecektir. Eğitim içeriğinde D2 Dikkat Testi, Frostıg Gelişimsel-Görsel
Algı Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Bender
Gestalt Görsel MMotor Algı Testi, Burdon Dikkat Testi vardır.
www.akademiduru.com 18

ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Psikolojik test, bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, hakkında
bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli
bir yaklaşımdır. Çocuk Değerlendirme Testleri ise, yapılandırılmış bir
malzemenin sunulduğu, standart bir puanlama ve yorumlama prose-
dürünün olduğu testlerdir. Eğitimde katılımcılara teorik bilgiyle birlikte
uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri göste-
rilecektir. Eğitim içeriğinde Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi,
Goodenough Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteus
Labirentleri Testi, Okula Hazırlık Değerlendirme Testi, Peabody Keli-
me Anlama Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi gibi testler
bulunmaktadır.
19 www.akademiduru.com

ÇOCUK RESİMLERİ YORUMLAMA
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Çocukları gerçek anlamıyla ve bütünüyle tanımada, çizdikleri resimler
çok büyük değer taşırlar. Kaldı ki resmin psikolojik değerinin bilinmesi
pek yeni değildir. Gaugen’in “İçindeki Zeka Koşuluyla ne İstersen Çiz.”
Demesi bu değeri pek güzel vurguluyor. Resmin kişinin içindekini bir
dışarıya vurma, bir yansıtma aracı olarak belirlenince, onun kişiliği ta-
nımadaki değeri kolayca anlaşılabilir. Resim çocuk psişizmine inmenin
en doğal ve en uygun aracıdır. İnsanlığın başlangıcından bugüne değen,
uygarlığın gelişimi boyunca insanoğlu, değişik amaçlarla kendi cinsinin
yanı sıra pek çok şeyin resmini yapmıştır. Çocuk kopya etmekten hoş-
landığı için, daha ilk yıllarda eline kağıt kalem verildiğinde kalemi kağıt
üzerinde karalamalar ile iç dünyasını dışarıya aktarır.
www.akademiduru.com 20

OYUN TERAPİSİ UYGULAYICI
SERTİFİKA PROGRAMI Oyun Terapisi

Kitabı AkademiDuru Eğitim&DanışmanlıkYetişkinler için danışmanlık ne ise, çocuk için de oyun terapisi odur.
Oyun terapisi, kelimeler yerine oyuncakları koyarak/kullanarak ço-
cuklara kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olur. Oyun terapisi
çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını hedefleyen geli-
şimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisi, oyunla çocuğun kendini ifa-
de edebilmesi için doğal ortamda bulunma temeline dayanır. Oyun ve
oyuncak kullanarak çocukla iletişim kurmaya, olumsuz davranışlarını
değiştirmelerine yardımcı olunur. Çocukların oyunları ve oyuncakları
kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerinine odaklanan özel bir
süreçtir. Kendilerine güvenli bir ortam sunan oyun terapisti ile istedik-
leri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler.
21 www.akademiduru.com

WISC-R ZEKA TESTİ UYGULAYICI
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Türkiye’de standardizasyonu, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış en
önemli zeka testlerinden birisi olan Wechsler Intelligence Scale for
Children (WISC-R) zeka testi 6-16 yaş grubu bireylere uygulanır ve bu
yaş grubundaki bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır.
Test; 6 sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşmaktadır.
Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka
bölümü yani üç IQ puanı elde edilir. Sertifika programı ile farklı alanlar-
da görev yapan uygulayıcılara WISC-R zeka testi eğitimi konusunda te-
orik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaç-
lanmaktadır. Bu eğitim; katılımcılara WISC-R zeka testini uygulama,
sonuçlarını değerlendirmede yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.
www.akademiduru.com 22

GELİŞİM SERTİFİKA

AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Uzaktan Eğitim ile sertifika programlarında kendiniz için en uygun ça-
lışma programını belirleyebiliyor ve hazır video’lardan istediğiniz konu
yu, istediğiniz zaman tekrar etme fırsatı buluyorsunuz. Erzincan Binali
Yıldırım Üniversitesi ve Akademi Duru Eğitim&Danışmanlık İşbirliği ile
hayata geçirilen Gelişim Sertifika projesi de tam olarak bu anlamda
kendini geliştirmek isteyenlere bir fırsat sunuyor. Tamamen internet
ortamında üniversitenin altyapı desteğiyle sizlere HD kalitede eğitimler
sunularak video dersleri izleyerek sonunda gerçekleştirilecek sınavdan
geçerli not almanız istenmektedir. Sınav sonucunda başarılı olan aday-
ların sertifika süreçleri başlıyor. Dileyen tüm katılımcılar alacağı ser-
tifikanın inglizce halini de belirli bir ücret karşılığında alabilmektedir.
23 www.gelişimsertifika.com

PİLATES EĞİTMENLİĞİ
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Pilates, günümüzde fitness kulüplerinde, özel stüdyolarda, rehabili-
tasyon merkezlerinde ve hastanelerde çeşitli rahatsızlıkları olan in-
sanlardan profesyonel sporculara kadar herkesin sağlığını, postürünü,
bedenini, zihnini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Pilates metodlarını
kapsamlı bir şekilde öğrenerek, yetkin bir pilates eğitmeni olmanızı
amaçlayan bu program, pilateste uzmanlaşma yolunda öncelikli alma-
nız gereken temel eğitimdir. Bu eğitimde hedeflenen kazanımlar;
1. Pilates prensiplerini ile egzersizleri sağlıklı ve güvenli bir şekilde uygulatmak
2. Postür analizi yapmak, postür tiplerini bilmek
3. Kişinin ihtiyaçlarına göre kapsamlı ve güvenli pilates programları oluşturmak
4. Pilatesi, anatomik ve biyomekanik prensipler çerçevesinde analiz etmek
5. Bireyin ihtiyaçları ve amaçlarına göre egzersizlerde değişiklik yapmak
www.akademiduru.com 24

TIBBİ SEKRETERLİK ve HASTA KABUL
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek
isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sek-
reterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği
bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini alan bilgisi
diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin
bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen
teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenmeyi gerektiren bir mes-
lektir. Mesleki tanım itibariyle Tıbbi Sekreter; sağlık kurum ve kuru-
luşlarında, rapor, hasta işlemleri, evrak, istatistik ve kodlama, yazışma
ve arşiv hizmetlerini yürüten, tıbbi bilgileri toparlayıp tıbbi dokümana
dönüştürme bilgi ve becerisine sahip olan sağlık personelidir.
25 www.akademiduru.com

AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık


Unutulmamalıdır ki , öğretim materyallerinin öğretim ortamındaki en önemli rolü, öğretim ortamının, öğrenci için
daha etkin ve anlamlı kılınmasıdır. Bu nedenle, hazırlanacak öğretim materyalleri, konuyu basitleştirebilen, öğrenci
için anlaşılmasını kolaylaştıran ve gereksiz bilgilerle donanık olmayan bir özellik taşımalıdır. Materyal fazla ayrıntılı
olursa öğrencilerin belleklerinde anlamlı kodlamaları güçleşir. Hazırlanan öğretim materyalinin, gerçeğe uygunluğu
sağlanmalı, mümkünse gerçek hayatı en iyi sınıf ortamına taşıyabilecek materyallerin seçilmesi gerekir.


www.egitimmateryal.com

PROFESYONEL EVDE ÇOCUK BAKIMI
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Çocuk bakımı, kavramsal olarak pek çok unsur üzerinden şekillenen
bir süreçtir. Bu bakımın mümkün olan en profesyonel düzeyde olma-
sı, hem çocuğun sağlıklı gelişimi hem de ailenin işlerinin kolaylaşması
bakımından son derece önemlidir. Ebeveynler tarafından belirlenen ço-
cuk bakıcısı tercihlerini etkileyen pek çok dinamik bulunmaktadır. Bu
çerçevede, ailelerin en çok dikkat ettikleri nokta, “güvenilirlik, kalite,ve
performans” dörtlüsüdür. Çocuk bakımında pek çok unsurun göz önün-
de bulundurulması ise hem ailenin hem de çocuğun sağlığı ve psikolo-
jisi açısından oldukça önemlidir. Çocuk bakıcısı, çocukların ailelerinden
uzakta olduğu dönemlerde onların becerilerini geliştirmekte ve sağlıklı
birer birey olarak yetişmelerine de katkı sağlamaktadır.
27 www.akademiduru.com

YAZILIM UZMANLIĞI
SERTİFİKA PROGRAMI
AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık
Yazılım uzmanları; çalıştıkları firmanın ihtiyaçları doğrultusunda araş-
tırma çalışmaları yaparak, ihtiyaçları karşılayacak bilgisayar yazılım-
ları üretirler. Her geçen gün gelişen teknoloji ve bilişim çağının getir-
dikleriyle firmaların yazılım uzmanı ihtiyacı da artmaktadır. Bilgisayar,
mobil veya yazılımın çalıştığı herhangi bir ortam içinde; yazılım ve sis-
temlerin geliştirilmesi, bakımı, tasarımı, test edilmesi ve değerlendir-
mesi gibi prensipleri uygulama yetkinliği olan kişiler, yazılım uzmanı iş
ilanı çerçevesinde başvuru yapabilirler. Doğru teknolojiyi saptayıp ve-
rimliliği en üst düzeye çıkaracak özel programlar tasarlayabilen yazılım
uzmanları, firmanın personel verimliliğini arttırır ve verilerini arşivleyip
analiz ederek zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olurlar.
www.akademiduru.com 28

AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık


NEDEN BİZİ TER CİH ET MELİSİNİZ ?
UZAKTAN DÖKÜMAN %100 DEVLET

EĞİTİM MATERYAL ÖĞRENME ÜNİVERSİTESİ
İLE HER DESTEĞİ GARANTİSİ SERTİFİKASI

YERDE

AkademiDuru Eğitim&Danışmanlık


NEDEN BİZİ TER CİH ET MELİSİNİZ ?
ÖRGÜN DÜŞÜK TÜM 3D SECURE

EĞİTİM MALİYET KREDİ VE SSL İLE
İMKANI UYGUN KARTLARINA GÜVENLİ

FİYATLAR 12 TAKSİT ÖDEME

YIL BAZLI KATILIMCI GRAFİĞİMİZ

2016 EĞİTMENLİK SERTİFİKALARI
KİŞİSEL GELİŞİM SERTİFİKALARI
2017


PSİKOLOJİ SERTİFİKALARI

2018 MESLEK SERTİFİKALARI

BİZE ULAŞMANIN YOLLARI


ADRES E-MAİL TELEFON WEB SİTE
Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. [email protected] +90 (312) 235 3878 www.akademiduru.com
1271.Sk. Bayraktar Center A +90 (544) 235 3878 www.yetkinsertifika.com
Blok No: 17 Kat: 8 Daire: 28- +90 (542) 235 38 75 www.aktifsertifika.com
29 Balgat +90 (850) 888 38 78 www.gelisimsertifika.com
Çankaya - ANKARA www.psikolojisertifika.com
www.egitimmateryal.com


Click to View FlipBook Version