The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประเมิน พนร 2-64 (ณัฏฐ์ดนัย)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nathdanaikrw.3234, 2022-04-04 01:08:22

ประเมิน พนร 2-64 (ณัฏฐ์ดนัย)

ประเมิน พนร 2-64 (ณัฏฐ์ดนัย)

ภาคผนวก

คร้ังท่ี 2 ประจาปี การศึกษา 2564

นายณฏั ฐ์ดนัย กฤตยวงศ์
MR.NATHDANAI KRITTAYAWONG

คานา

ครู คือ ผูท้ ี่มีความสามารถให้คาแนะนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน
สาหรับนกั เรียน หรือ นกั ศึกษาในสถาบนั การศึกษาต่าง ๆ ท้งั ของรัฐและเอกชน
มีหนา้ ท่ี หรือมีอาชีพในการสอนกบั วชิ าความรู้ หลกั การคิดการอ่าน รวมถึงการ
ปฏิบตั ิและแนวทางในการทางาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกนั ออกไปโดย
คานึงถึงพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนกั เรียนแต่ละคน และ
นอกจากการสอนแลว้ ครูยงั เป็ นผูย้ กระดบั วิญญาณมนุษย์ ให้รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี
สอนในคุณงามความดีเพื่อเป็ นแม่แบบใหเ้ ด็กไดป้ ฏิบตั ิตามท้งั ต่อหนา้ และลบั
หลงั

ณฏั ฐด์ นยั กฤตยวงศ์

สารบญั

สว่ นที่ 1

ขอ้ มูลสว่ นบคุ คล ประวตั สิ ่วนตวั

สว่ นที่ 2

ผลงานทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั วชิ าชพี และวชิ าเอก

สว่ นที่ 3

การเขา้ ถงึ ชมุ ชน และจติ สาธารณะ

ส่วนที่ 1

ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล ประวตั สิ ่วนตวั

ขอ้ มูลสว่ นบุคคล
และประวตั กิ ารศกึ ษา

ประวตั ทิ างการศึกษา

ระดบั ปริญญาโท สาขาวศิ วกรรมเคร่ืองกล
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมหาบัณฑติ คอ.ม
มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2555

ระดบั ปริญญาตรี สาขาวศิ วกรรมเครื่องกล
ครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบณั ฑติ คอ.บ

มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2540

ประวัติทางการศึกษา (ปริญญาโท)

ศกึ ษาเพมิ่ พูนความรใู ้ นระดบั ปรญิ ญามหาบณั ฑติ
สาขาวศิ วกรรมเครอ่ื งกล คณะครศุ าสตรอ์ ตุ สาหกรรม

มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ ธนบรุ ี
ปี พ.ศ. 2553-2555อนั คุณครูคาน้ีมีความหมาย อนั หลากหลายคาพูดจะกล่าวถึง
คือผใู้ หท้ รัพยว์ ชิ าน่าคานึง คือผซู้ ่ึงอบรมใหท้ าดี

อีกครูน้ีเหมือนพอ่ แม่คนที่สอง ครูจึงตอ้ งอดทนต่อหนา้ ท่ี
เพียรสัง่ สอนเป็นแม่พิมพศ์ ิษยม์ ากมี เรือจา้ งน้ีน้าใจงามนามวา่ ครู

สว่ นที่ 2

ผลงานท่ีเก่ียวขอ้ งกบั วชิ าชีพ และวิชาเอก

ผลงานทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั วชิ าชพี
และวชิ าเอก

ประสบการณ์ในการทางาน

วิศวกรติดต้งั เคร่ืองยนต์
บรษิ ทั เมโทรแมชินเนอร่ี ปี 2540 ถึง 2542

วศิ วกร ระบบควบคุมมาตรฐาน
บรษิ ทั บางกอกสปรงิ ปี 2544 ถึง 2545

วิศวกรทดสอบแมพ่ ิมพ์พลาสตกิ
TOTODA GOSEI THAILANDปี 2545 ถึง 2547

ผูช้ ่วยผูจ้ ัดการฝา่ ยผลิต
LG Electronics Co., Ltd. ปี 2547 ถึง 2550

Camplas Co.,Ltd. ผู้จดั การโรงงาน
ปี 2550 ถึง 2553

ครูแผนกวชิ าช่างยนต์ วิทยาลยั เทคนิคอดุ รธานี
ปี 2553 ถงึ 2556

ประสบการณ์ในการทางาน

ผู้จดั การศนู ย์บรกิ าร บริษทั มติ ซูอุดร จากัด
ปี 2556 ถึง 2557

ผจู้ ดั การศูนยบ์ รกิ าร
บริษทั ซซู กู ิ เจยี ง ปี 2557 ถึง 2559

ผจู้ ัดการศนู ย์ซ่อม
NAT BAVARIAN MOTOR ปี 2559 ถงึ 2562

ผู้จัดการศนู ยบ์ ริการ
บรษิ ัท ณฐั นิสสัน ปี 2559 ถงึ 2562

วิทยาลยั การอาชีพอุดรธานี
ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ปี 2562 ถงึ ปัจจุบนั

ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอน

ประสบการณ์ในการทางานด้านการสอน

หลกั สูตรอบรม

ผลงานท่ีเก่ียวขอ้ งกบั วชิ าชีพ และวชิ าเอก

ทางดา้ นวิชาชีพและความเป็นครู

เข้ารับการอบรม

เข้าร่วมโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏบิ ัติ
การเขยี นบทความวจิ ยั เพื่อเข้าร่วมการประชุมวชิ าการ

ครุศาสตร์อตุ สาหกรรม ระดบั ชาติ คร้ังท่ี 14
3 เมษายน 2565

เข้ารับการอบรม

เข้าร่วมอบรมโครงการพฒั นาหลกั สูตรและกระบวนการ
เรียนการสอนให้มคี ุณภาพสูง 9 พฤศจิกายน 2564

เข้ารับการอบรม

ผ่านการอบรมหลกั สูตร การพฒั นาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดย
การพฒั นาประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ ระดบั กลาง

110 ช่ัวโมง 30 กนั ยายน 2563

เข้ารบั การอบรม

ผ่านการอบรมโครงการพฒั นาศักยภาพผ้เู รียนด้านการอบรม

(การสร้างจิตสานึกในการเป็ นผู้ประกอบการและการเขยี นแผนธุรกจิ )

18 สิงหาคม 2563

ผ่านการอบรมโครงการอบรมจิตวทิ ยาครู
29 สิงหาคม 2564

เข้ารับการอบรม

เข้ารว่ มโครงการฝกึ อบรม
เทคโนโลยยี านยนตไ์ ฟฟา้ สมยั ใหม่
เพือ่ เพิม่ ทักษะและ เป็นองค์
ความรใู้ หมใ่ หก้ ับครอู าชวี ศึกษา
27 - 28 ก.ย. 2564

ผ่านการทดสอบความรู้เรื่อง
ระบบฉีดนา้ มันเชื้อเพลงิ
อเิ ลก็ ทรอนิกส์ 2563

เขา้ รับการอบรม

ผ่านการอบรม
โครงการนเิ ทศและพฒั นาการจดั การ
เรียนรทู้ เ่ี นน้ ทักษะผเู้ รียนในศตวรรษท่ี 21
ตามมาตรฐานการอาชีวศกึ ษา พ.ศ. 2561
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

5 - 7 เม.ย. 2564

ผ่านการอบรมโครงการสมั นาเชิง
ปฏิบตั ิการพัฒนาครอู าชีวศกึ ษา
หลกั สูตรการส่อื สารภายในองคก์ รสไตล์
ญีป่ ุ่น (HO REN SO)
18 - 19 ก.ย. 2564

เขา้ รบั การอบรม

เขา้ รบั การอบรม

เขา้ รบั การอบรม

ไดร้ ับรางวลั เหรียญทอง การประกวด
ส่ือการเรียนการสอน
2 ต.ค. 2563

ผา่ นการอบรมหลกั สูตร การพฒั นา
สมรรถนะครูอาชีวศกึ ษาโดยการ
พฒั นาประสบการณ์วชิ าชีพใน
สถานประกอบการ ระดบั กลาง
110 ชวั่ โมง
13 สิงหาคม 2563

รางวลั และเกยี รตบิ ัตร

เป็ นคณะกรรมการ
การแข่งขันมวยไทย-สากล
สมคั รเล่น อศจ.อุดรธานี

24 – 28 ม.ิ ย. 2562

เป็ นคณะกรรมการ
การแข่งขนั เปตอง

อศจ.อดุ รธานี
24 – 28 ม.ิ ย. 2562

รางวลั และเกยี รตบิ ัตร

ได้รับคดั เลือกเป็ น “ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ส่งเสริมนวตั กรรมดเี ด่น” 16 ม.ค. 2564

ได้รับรางวลั เหรียญทอง การประกวดส่ือ
13 ก.ย. 2562

รางวลั และเกยี รตบิ ัตร

ไดเ้ ขา้ รว่ มสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร
หวั ขอ้ เทคโนโลยคี วามปลอดภยั
รถยนตม์ ติ ซบู ชิ ิ

29 ต.ค. 2564

ไดเ้ ขา้ รว่ มสมั มนาเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร
หวั ขอ้ การทางานของรถยนตไ์ ฟฟ้า
ปลกั๊ -อนิ ไฮบรดิ Outlander
27 ต.ค. 2564

รางวลั และเกยี รตบิ ัตร

ได้รบั คดั เลือกเป็น “ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาผสู้ ่งเสริม
นวตั กรรมสิ่งประดิษฐด์ ีเด่น 16 ม.ค. 2564

ได้รบั ผลประเมินการสอนออนไลน์ดีเยี่ยม
ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-2019

จากนักเรียน พ.ศ. 2564

รางวลั และเกยี รตบิ ัตร

ได้รับรางวลั ชมเชยเหรียญทองแดง ส่ิงประดษิ ฐ์ประเภทที่ 1 ส่ิงประดษิ ฐ์ด้าน
คุณภาพชีวติ “ลาแสงแสดงแนวเส้นเศรษฐกจิ พอเพยี ง” 13 - 14 พ.ย. 2562

ส่วนที่ 3

การเขา้ ถึงชุมชน และจิตสาธารณะ

การเขา้ ถงึ ชมุ ชน และจติ สาธารณะ

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมของสถานศึกษา
องค์กร สังคม กบั ชุมชน

สอนระยะส้นั 2562 รร. สอนระยะส้นั 2563
วก. อุดรธานี
18 ก.พ. 2554 แขง่ ขันรถประหยัด หนองหัวคู

เชื้อเพลิง ECONO 14

นานกั เรียนร่วมแข่งขันทกั ษะวชิ าชพี

ประกวดสง่ิ ประดิษฐค์ นรุ่นใหม่ ประกวดสงิ่ ประดษิ ฐค์ นรนุ่ ใหม่ วทิ ยาลัยเทคนิคอดุ รธานี
2563 วทก.อุดร ปกี ารศกึ ษา 2563
วก.บา้ นผือ ปีการศึกษา 2562

ร่วมประกวดสิ่งประดษิ ฐ์คนรุ่นใหม่ ปี เป็นกรรมการตัดสิน การแขง่ ขัน
การศกึ ษา 2563 ทกั ษะวิชาชีพ ณ. วทิ ยาลยั เทคนิคอุดร

ปกี ารศกึ ษา 2563

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมของสถานศึกษา
องค์กร สังคม กบั ชุมชน

ตรวจเย่ยี มสถาน ร่วมแนะแนวการศึกษา มทบ.24
ประกอบการ นกั เรียน ปกี ารศึกษา 2563
ฝกึ งาน ปกี ารศกึ ษา 2563
จดั สอบมาตรฐานวชิ าชีพ
มีส่วนรว่ มโครงการชวี วิถี ปกี ารศึกษา 2563
ปกี ารศึกษา 2563
รว่ มพิธเี ปดิ ศนู ย์บ่มเพาะปี
การศึกษา 2563

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมของสถานศึกษา
องค์กร สังคม กบั ชุมชน

ร่วมแสดงผลงานส่ิงประดษิ ฐ์ ร่วมลงชอื่ ถวายพระพร ร.๑๐
ปีการศกึ ษา 2563 ปกี ารศกึ ษา 2563

ร่วมการประชุมแลกเปลย่ี นเรยี นรู้ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
การจัดการการเรยี นการสอน ปีการศกึ ษา 2563
ปกี ารศกึ ษา 2563

MOU การจดั การเรยี นรู้ระบบทวภิ าคี
ปกี ารศกึ ษา 2563

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมของสถานศึกษา
องค์กร สังคม กบั ชุมชน

เข้าร่วมกจิ กรรมการกศุ ล
ก้าวคนละก้าว 15 ม.ค. 62

จติ อาสา เพื่อนร่วมวชิ าชีพ

ออกสอนระยะส้ันชุมชน ปี 2562

รณรงค์การเลือกต้ัง พ.ค. 2562

ร่วมโครงการ FIX IT CENTER เยี่ยมบ้านนกั เรยี น ต.ค. 2563

ต. เชียงหวาง อ. เพญ็

10 พ.ค. 2562

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมของสถานศึกษา
องค์กร สังคม กบั ชุมชน

ร่วมบริจาคทรัพย์ สร้างห้องนา้ วดั ดอยเสียงธรรม
จังหวดั เชียงใหม่ 22 พ.ย. 2563

ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็ นทนุ การศึกษาและพฒั นาสถานศึกษา
9 ก.ย. 2562

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมของสถานศึกษา
องค์กร สังคม กบั ชุมชน

ได้ร่วมงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน อ.นา้ โสม
(FIX IT CENTER) 1 พ.ย. 2555

เป็ นครูผู้ควบคุมนักเรียน เพื่อการแข่งขนั ทกั ษะวชิ าชีพ
6 พ.ย. 2562

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมของสถานศึกษา
องค์กร สังคม กบั ชุมชน

ร่วมโครงการ FIX IT CENTER ต. เชียงหวาง
อ. เพญ็ 10 พ.ค. 2562

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมของสถานศึกษา
องค์กร สังคม กบั ชุมชน

ร่วมโครงการ FIX IT CENTER ต. เชียงหวาง

อ. เพญ็ 11 ม.ิ ย. 2562

เข้าร่วมการแข่งขนั มวยไทย-สากลภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ทเุ รียนภูเขาไฟเกมส์
คร้ังที่ 14 พ.ศ. 2562

ผลงานวจิ ัย

ปี 2555 งานวจิ ัยเร่ือง การออกแบบและ
สร้างหัวฉีดอากาศอดั ประสิทธิภาพสูง

ปี 2563 งานวจิ ยั เร่ือง การแก้ปัญหาทกั ษะการขาด
ความแม่นยาในการเลือกใช้ประแจให้ถูกต้องกบั ขนาด
ของน๊อตและโบลต์ของนักศึกษาระดบั ช้ัน ปวช.2 ห้อง

1-2 สาขาช่างยนต์ วทิ ยาลยั บริหารธุรกจิ และ
การท่องเทยี่ วอุดรธานี

ปี 2564 งานวจิ ัยเร่ือง ปัจจยั ทม่ี ผี ลต่อการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาทวี่ ทิ ยาลยั บริหารธุรกจิ และ
การท่องเทยี่ วอุดรธานี ในโครงการกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ผลงาน งานวจิ ยั สิ่งประดษิ ฐ์
และนวตั กรรม ท่ผี ่านมา

การสร้าง ระบบขบั เคลื่อนอตั ราบริโภคเชื้อเพลงิ คงท่ี (E-Power) 2563
ไดอะแกรมการทางาน

เคร่ืองยนตเ์ ลก็
E85

ไดชาร์จ
โซล่าเซลล์

ผลงาน งานวจิ ัย ส่ิงประดษิ ฐ์
และนวตั กรรม ทผี่ ่านมา

การสร้างพดั ลมลดอณุ หภูมริ ่างกาย 2563

ได้รับทุนวจิ ัย นวตั กรรม ปี 2564

ได้รับ ทุนวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเข้าสู่ระบบ
อตุ สาหกรรมและพาณชิ ยกรรม จานวน 6 โครงการ ในปี 2564

อปุ กรณ์ฆ่าเชื้อโรคฟุ้งกระจาย เครื่องฆ่าเชื้อภาชนะสาหรับ
ในรถยนต์ อาหารอตั โนมตั ิ

หุ่นยนต์ฉายรังษฆี ่าเชื้อ ตู้ดลิ เิ วอรี่พลงั งาน
โรคบนพืน้ เรียบ แสงอาทติ ย์ปลอดเชื้อโรค

อปุ กรณ์กาจัดเชื้อโรคในอากาศ บ้าน ห้องพกั

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมจิตอาสา

เป็ นสมาชิกจติ อาสา 904 วปร.
27 ก.ค. 2562

การมสี ่วนร่วมในกจิ กรรมจติ อาสา

เขา้ ร่วมกิจกรรมศูนยซ์ ่อมสร้าง เพื่อชุมชน FIX IT CENTER
จิตอาสาบริการ ซ่อม อุปกรณ์ เคร่ืองมือเพื่อการเกษตรแก่ชุมชน

ทานุบารุงพระพทุ ธศาสนา

การมีส่วนร่วมในกจิ กรรมจิตอาสา

ร่วมกจิ กรรมอาหาร
กลางวนั บ้านเหล่าดอนเงนิ

ร่วมกจิ กรรมศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชนบ้านโคกน้อย

ให้บริการนา้ ด่ืมผู้ร่วมกจิ กรรมก้าวคนละก้าว
15 ม.ค. 61

ออกให้ความรู้นักเรียนเรื่อง
นวตั กรรม และสิ่งประดษิ ฐ์

พ.ย. 2564

ออกรณรงค์เลือกต้งั ส.ส.
14 ม.ี ค. 2561


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Tauhid Tahun 3
Next Book
หลักสูตรสถานศึกษา ม.ต้น