The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nanthida chatthong, 2019-12-03 02:52:09

คำนาม

คำนาม

คำนำม

ควำมหมำยของคำนำม

คำนำม คือคำที่ใชเ้ รียก บุคคล สตั ว์ วตั ถุ ส่ิงของ สภำพ
ธรรมชำติ สถำนที่ ควำมคิด ควำมเชื่อคำ่ นิยม คือรวมท้งั ส่ิงมีชีวติ
และไม่มีชีวติ ท้งั ท่ีเป็นรูปธรรม และนำมธรรม

• สุนทรภู่ เป็นคำที่ใชเ้ รียก คน

• อ้มั พชั รำภำ เป็นคำที่ใชเ้ รียก คน

• พลำยประกำยมำศ เป็นคำท่ีใชเ้ รียก สัตว์

(ชำ้ งในวรรณคดีเรื่อง รำชำธิรำช)

• ปลำนีโม่ เป็นคำที่ใชเ้ รียก สัตว์

• รถยนต์ เป็นคำท่ีใชเ้ รียก สิ่งของ

• หนงั สือ เป็นคำที่ใชเ้ รียก ส่ิงของ

• ควำมสำเร็จ เป็นคำที่ใชเ้ รียก สภำพ

• ควำมสวย เป็นคำท่ีใชเ้ รียก สภำพ

• กำรละเล่น เป็นคำท่ีใชเ้ รียก อำกำร

• กำรออกกำลงั กำย เป็นคำที่ใชเ้ รียก อำกำร

ชนิดของคำนำม

คำนำม แบ่งออกเป็ น ๕ ชนิด ได้แก่
• ๑. คำนำมทัว่ ไป (สำมำนยนำม)
• ๒. คำนำมเฉพำะ (วสิ ำมำนยนำม)
• ๓. คำนำมบอกลกั ษณะ (ลกั ษณนำม)
• ๔. คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)
• ๕. คำนำมบอกอำกำร (อำกำรนำม)

๑. คำนำมทัว่ ไป (สำมำนยนำม)

หมำยถึง คำนำมทใ่ี ช้เรียกสิ่งต่ำง ๆ โดยทวั่ ไป มิได้ระบุแน่นอนว่ำ
เป็ นส่ิงนี้ มชี ่ือเรียกอย่ำงนี้ หรือสิ่งน้ันมชี ่ือเรียกอย่ำงน้ัน เช่น คน บ้ำน
วดั โรงเรียน สัตว์ ข้ำว ช้ำง ดิน นำ้ บำป บุญ ใจ แมว อำหำร
ทหำร ตำรวจ รถไฟ ไก่ย่ำง ประชำธิปไตย คุณธรรม เศรษฐกจิ
พอเพยี ง ภูมศิ ำสตร์ จติ วทิ ยำ ฯลฯ

ตวั อย่ำง

๒. คำนำมเฉพำะ (วสิ ำมำนยนำม)

หมำยถงึ คำทใ่ี ช้เป็ นช่ือเฉพำะเจำะจงของบุคคล สัตว์ พชื สถำนท่ี
หรือส่ิงของโดยเจำะจงลงไปว่ำ เป็ นใครหรือเป็ นอะไร

ตวั อย่ำง

๓. คำนำมบอกลกั ษณะ (ลกั ษณนำม)

หมำยถึง คำนำมทท่ี ำหน้ำทป่ี ระกอบนำมอน่ื เพอ่ื บอกรูปร่ำง
ลกั ษณะ ขนำด หรือปริมำณของคำนำมน้ันให้ชัดเจนยง่ิ ขนึ้ คำนำมบอก
ลกั ษณะหรือลกั ษณนำมมกั จะปรำกฏอยู่หลงั คำบอกจำนวนหรือเลขบอก
จำนวน

ตวั อย่ำง

๔. คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)

หมำยถึง คำนำมทใ่ี ช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ทอ่ี ยู่รวมกนั เป็ น
หมวดหมู่

ตัวอย่ำง๕. คำนำมบอกอำกำร (อำกำรนำม)

หมำยถงึ คำนำมทเี่ ป็ นชื่อกริยำอำกำรต่ำง ๆ ของคน สัตว์ ส่ิงของ
ซ่ึงเกดิ คำกริยำ หรือคำวเิ ศษณ์ ทม่ี คี ำว่ำ "กำร" หรือ "ควำม" นำหน้ำ
ตัวอย่ำง

ข้อสังเกต

หน้ำท่ขี องคำนำม

๑. ทำหน้ำทเ่ี ป็ นประธำนของประโยค เช่น
- ตำรวจจบั ผู้ร้ำยสถำนที่ หรือขยำยกริยำให้ชัดเจนขนึ้
- นงลกั ษณ์ชอบอ่ำนหนังสือ

๒. ทำหน้ำทเี่ ป็ นกรรมของประโยค เช่น
- พ่อตสี ุนัข
- สมชำยอ่ำนจดหมำย

๓. ทำหน้ำทเ่ี ป็ นส่วนขยำยคำนำมอน่ื เพอื่ ทำให้นำมทถี่ ูกขยำยชัดเจนขนึ้ เช่น
- สมศรีเป็ นข้ำรำชกำรครู
- นำยสมศักด์ทิ นำยควำมฟ้ องนำยปัญญำพ่อค้ำ

๔. ทำหน้ำทเี่ ป็ นส่วนเตม็ เตมิ ให้คำกริยำ เป็ น เหมอื น คล้ำย เท่ำ คอื แปลว่ำ เช่น
- พ่มุ พวงเป็ นรำชินีลูกทุ่ง
- น้องนกหน้ำตำคล้ำยพ่อมำก

๕. ทำหน้ำทเี่ ป็ นกรรมตรงและกรรมรอง โดยคำทอ่ี ยู่หลงั คำกริยำเป็ นกรรมตรง
ถ้ำมคี ำว่ำ แก่ หรือ ให้ อยู่ข้ำงหน้ำคำนำมน้ันเรียกว่ำ กรรมรอง เช่น
- แม่ให้เงนิ แก่น้องทุกวนั (เงนิ เป็ นกรรมตรง ส่วนน้อง เป็ นกรรมรอง)
- เรำส่งสิ่งของต่ำง ๆ ให้ผู้ประสบภยั นำ้ ท่วม

๖. ทำหน้ำทเี่ ป็ นคำเรียกขำน เช่น
- คุณตำรวจคะบ้ำนคุณสัญญำไปทำงไหนคะ
- คุณยำยขำทำอะไรอยู่คะ


Click to View FlipBook Version