The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nanthida chatthong, 2019-12-25 02:21:46

คำสันธาน

คำสันธาน

คำสันธำน

• - ขมิ อ่ำนหนังสือพมิ พ์..................... ดูโทรทศั น์ทุกวนั และ
• - เธอจะไปชมสวนนก.....................ไปชมสวนงู หรือ
• - ข้ำวฟ่ ำงชอบฟังเพลงลกู ทุ่ง............ออมสินชอบฟังเพลงไทยเดิม แต่
• - .................ถั่วจะสุก งำ..................ไหม้ กว่ำ...ก็
• - ปลมื้ ได้รับโล่เยำวชนดเี ด่น...........ทำควำมดี เพรำะ

ควำมหมำยของคำสันธำน

หมำยถงึ คำทที่ ำหน้ำท่ีเชื่อมคำกบั คำ ประโยคกบั ประโยค
ข้อควำมกบั ข้อควำม หรือเชื่อมควำมให้สละสลวย ได้แก่คำว่ำ ก็
กบั และ จงึ เช่น คร้ัน...ก็ คร้ัน...จงึ เม่อื ...ก็ พอ...ก็ ท้งั ...กบั แต่
กว่ำ...ก็ ถึง...ก็ เพรำะ ด้วย เพรำะว่ำ หรือ ไม่ก็ มิฉะน้ัน เป็ นต้น

ผงั มโนทศั น์แสดงชนิดของคำสันธำน

เชื่อมควำม เช่ือมควำม
คล้อยตำมกนั ขัดแย้งกนั

คำสันธำน เช่ือมควำม
ทเี่ ลอื กเอำอย่ำงใด
เช่ือมควำม
เป็ นเหตุเป็ นผลกนั อย่ำงหน่ึง

๑. เชื่อมควำมคล้อยตำมกนั

คำสันธำนท่ใี ช้ ได้แก่คำว่ำ ก็ กบั และ จึง เช่น ว่ำ ให้ คือ ท้ัง
คร้ัน...ก็ คร้ัน...จงึ เม่ือ...ก็ พอ...ก็ ท้ัง...ก็ ท้ัง...กบั ท้ัง...แล กค็ ือ
กด็ ี กไ็ ด้ เท่ำกบั ฯลฯ

ตวั อย่ำงคำสันธำนเช่ือมควำมคล้อยตำมกนั และกำรใช้

- เมอ่ื ใบเตยคดิ ได้กส็ ำยเสียแล้ว
- ถ้ำวนั ใหม่มีควำมสุขฉันกย็ นิ ดีด้วย
- คร้ันได้เวลำนุ่นจงึ ออกไปแสดงหน้ำเวที
- โฟร์และมดเป็ นนักร้องทมี่ คี วำมสำมำรถมำก

๒. เชื่อมควำมขดั แย้งกนั

คำสันธำนทใ่ี ช้ ได้แก่คำว่ำ แต่ แต่ว่ำ แม้ว่ำ แต่ทว่ำ กว่ำ ... ก็
ถงึ ... ก็ ฯลฯ
ตวั อย่ำงคำสันธำนเชื่อมควำมขดั แย้งกนั และกำรใช้

- ตุ๊กกไี้ ม่สวยแต่ว่ำนิสัยดี
- โหน่งอยำกรวยแต่ใช้เงินฟ่ ุมเฟื อย
- กว่ำหม่ำจะมำถึงเท่งกเ็ ป็ นลมพอดี
- ถงึ ฝนตกหนักส้มเช้งกเ็ ดนิ ฝ่ ำสำยฝนกลบั บ้ำน

๓. เช่ือมควำมเป็ นเหตุเป็ นผลกนั

คำสันธำนท่ีใช้ ได้แก่คำว่ำ เพรำะ ด้วย จงึ ฉะน้ัน ด้วยว่ำ
เหตุเพรำะ เหตุว่ำ เพรำะว่ำ ฉะน้ัน...จึง เพรำะฉะน้ัน
เหตุฉะนี้ ฯลฯ
ตวั อย่ำงคำสันธำนเชื่อมควำมเป็ นเหตุเป็ นผลกนั และกำรใช้

- ปัญญำไม่สบำยจงึ ขำดเรียน
- วู้ดดมี้ ไี หวพริบเขำจงึ ปลอดภยั
- วทิ วัสสอบตกเพรำะไม่อ่ำนหนังสือ
- เรำเป็ นคนไทยเพรำะฉะน้ันเรำจงึ ต้องยกย่องภำษำไทย

๔. เช่ือมควำมทเี่ ลอื กเอำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง

คำสันธำนทใ่ี ช้ ได้แก่คำว่ำ หรือ ไม่ก็ ไม่เช่นน้ัน มิฉะน้ัน
หรือมฉิ ะน้ัน ฯลฯ
ตัวอย่ำงคำสันธำนเช่ือมควำมทเ่ี ลอื กเอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และกำรใช้

- ไม่ริทกบ็ ีต้ ้องจ่ำยเงนิ
- ก้งั ต้องว่ิงหรือไม่กเ็ ดนิ เร็ว
- เรำต้องเลกิ ทะเลำะกนั มฉิ ะน้ันงำนจะไม่สำเร็จ
- แก้มจะร้องเพลงไทยเดมิ หรือเพลงไทยสำกล

หน้ำทขี่ องคำสันธำน

๑. เชื่อมคำกบั คำ
- ณเดชน์กบั ญ่ำญ่ำแสดงละครคู่กนั
- แอนชอบดอกลลิ ลแี่ ละดอกกหุ ลำบ
- เธอชอบชมพ่อู ำรยำหรืออ้มั พชั รำภำ

๒. เช่ือมประโยคกบั ประโยค
- แอฟสวยแต่ปูเซ็กซ่ี
- วนั ใหม่น่ำรักจงึ มแี ฟนคลบั มำก
- บอยชอบแกงเผด็ แต่มำร์กชี้ อบแกงจดื
- หมำกไปถ่ำยโฆษณำไม่ได้เพรำะไม่สบำย

๓. เช่ือมข้อควำมกบั ข้อควำม
- กำรส่งเสียงดงั ในห้องสมุดเป็ นกำรกระทำทีไ่ ม่ดรี บกวนผู้อนื่

เพรำะฉะน้ันจงึ ต้องมีกฎห้ำมส่งเสียงดงั ตดิ ประกำศไว้
- คนเรำต้องกำรอำหำร เสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม ทอี่ ยู่อำศัย และยำ

รักษำโรคด้วยเหตุนี้ เรำจึงจำเป็ นต้องประกอบอำชีพเพอื่ ให้ได้เงนิ มำ
ซ่ึงสิ่งจำเป็ นเหล่ำนี้
๔. เช่ือมควำมให้สละสลวย

- เรำกเ็ ป็ นคนจริงคนหน่ึงเหมือนกนั
- คนเรำกต็ ้องมผี ดิ พลำดบ้ำงเป็ นธรรมดำ
- อย่ำงไรกต็ ำมฉันต้องไปกบั ท่ำนคนหนึ่งละ


Click to View FlipBook Version