The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-34280834, 2021-11-08 01:33:39

LATIHAN ESEI past year - Semester 3

LATIHAN ESEI past year - Semester 3

ANALISIS SOALAN
ESEI PENGAJIAN

AM STPM
SEMESTER 3

1

TAHUN SOALAN KEHENDAK SKEMA
2017 SOALAN
18. Malaysia telah menjalin hubungan 5+0 1. Pendidikan - ke luar negara
2016 diplomatik dengan negara luar semenjak sebab 2. Peluasan pasaran
awal kemerdekaan. Bincangkan sebab 3. Keselamatan negara – pencerobohan
Malaysia berbuat demikian. 5+0 4. Pemindahan teknologi
perubahan gaya 5. Bantuan kemanusiaan
19. Perubahan gaya hidup yang lebih 6. sumber tenaga kerja
lestari dalam kalangan penduduk Malaysia hidup 7. Menarik pelaburan asing
diperlukan untuk menangani isu kenaikan 8. Perkongsian kepakaran
harga minyak, kepupusan sumber asli, dan 5+0 1. Bijak pengurusan sumber
perubahan iklim. Huraikan. faedah 2. Mengamalkan kitar semula
pemindahan 3. Tenaga alternatif digunapakai
20. Satu daripada kepentingan hubungan teknologi 4. Penggunaan bioteknologi
dua hala antara Malaysia dengan negara dalam sektor 5. Penggunaan pengangkutan alternatif
luar ialah berlakunya pemindahan pertanian 6. Penghijauan persekitaran
teknologi ke dalam negara. Bincangkan 7. Menyediakan sendiri sumber makanan
faedah pemindahan teknologi dalam 5+0 8. Pendekatan teknologi hijau
sektor pertanian. Usaha 1. Meningkatkan pembangunan pertanian
negara
18. Malaysia komited terhadap usaha 2. memperoleh kemahiran
Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu 3. mengendalikan penggunaan sumber
(PBB) untuk menjamin keamanan dan secara mampan
keselamatan antarabangsa. Jelaskan usaha- 4. menggiatkan pembangunan rantaian lain
usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia 5. meningkatkan pengeluaran hasil
demi menunjukkan komitmennya. pertanian
6. menambah nilai kepada pengetahuan
sedia ada
7. menggalakkan pembangunan rantaian
lain
1. menjadi orang tengah untuk
menyelesaikan konflik
2. membantah pencerobohan/peperangan
3. menghantar pasukan pengaman
4. membantah eksploitasi Antartika
5. mengecam ujian nuklear
6. memperjuangkan kebebasan hak asasi
7. memainkan peranan aktif untuk
menangani isu alam sekitar

19. Kerajaan berhasrat untuk menjadikan 5+0 1. meningkatkan imej universiti dan kolej
Malaysia sebagai pusat atau hab Langkah tempatan
pendidikan antarabangsa. Huraikan 2. menjalinkan kerjasama dengan universiti
langkah yang diambil oleh Malaysia untuk negara luar
merealisasikan hasrat tersebut. 3. meningkatkan mutu pengajaran
4. memperbanyakkan pilihan kursus dan
20.Pelaburan langsung asing menjadi 3+2@ 2+3 pusat pengajian tinggi
sebahagian daripada pelaburan yang 5. menambah prasarana pendidikan
penting untuk memacu pembangunan Kepentingan 6. mengawal kualiti pengajian
2 7. menggunakan bahasa antarabangsa
sebagai bahasa pengantar utama
Kepentingan
1. peluang pekerjaan diperbanyakkan
2. pemindahan teknologi

negara. Pelbagai aspek diambil kira oleh 3. pertambahan pendapatan negara
4. pembangunan kawasan baharu
pelabur untuk membuat pelaburan asing di Aspek yang
Aspek yang diambil kira
Malaysia. Jelaskan. diambil kira 5. dasar kerajaan
6. kestabilan politik negara
U2015 18. Peranan penting Malaysia dalam 1+4 7. bahan mentah
2015 Pertubuhan ASEAN tidak terhad hanya Idea wajib 8. kemudahan infrastruktur asas yang
untuk mewujudkan kerjasama dalam sistematik
bidang ekonomi, malah melibatkan Kerjasama 1. ekonomi (idea wajib)
kerjasama dalam pelbagai aspek. dalam aspek 2. sains dan teknologi
Bincangkan. lain 3. politik
4. rundingan
19. Malaysia dikelilingi oleh beberapa 5+0 5. pendidikan
buah negara yang tidak mempunyai Kesan 6. keselamatan
kestabilan politik dalaman.
Ketidakstabilan politik negara-negara 1. menjejaskan ekonomi
tersebut telah memberikan kesan kepada 2. keselamatan negara terjejas
Malaysia. Huraikan. 3. migrasi warga asing
4. masalah sosial
20. Pembangunan teknologi pertahanan 5+0 5. hubungan diplomatik terjejas
melalui pemindahan teknologi dan Kepentingan 6. perbelanjaan pertahanan negara
perkongsian pintar dengan negara luar meningkat
memberikan banyak kepentingannya 7. budaya merusuh
kepada Malaysia. Huraikan. 1. meningkatkan imej negara
2. menarik pelabur asing
18. Malaysia mendapat banyak manfaat 5+0 3. memelihara kedaulatan
sebagai anggota pertubuhan ASEAN. Manfaat 4. menggalakkan penyelidikan dan
Huraikan. pembangunan
5. memajukan industri pertahanan
19. Jenayah rentas benua atau jenayah 3+2 @ 2+3 tempatan
transnasional dikatakan semakin 6. melahirkan tenaga pakar
berleluasa. Malaysia perlu mengambil Punca 1. Ekonomi
tindakan yang sewajarnya untuk 2. Keselamatan
membanteras jenayah ini. Bincangkan. Tindakan/ 3. Hubungan diplomatik
langkah 4. Budaya
5. Bantuan kemanusiaan/kebajikan
6. Pendidikan
7. Sains dan teknologi
8. Kesihatan
9. Sukan
10. Sumber tenaga kerja

Punca
1. Pasaran gelap
2. Kelemahan kawalan keselamatan
3. Kemajuan Pengangkutan
4. Kemajuan ICT
5. Kelonggaran Permit masuk negara
(Visa)
Tindakan/langkah
6. Menandatangani
memorandum/perjanjian persefahaman

3

20. Melalui amalan dasar berbaik-baik 5+0 7. Menjalankan penyelidikan berkaitan
dengan negara luar, Malaysia mendapat Manfaat keselamatan komunikasi
banyak menfaat dalam bidang ekonomi. 8. Menyeragamkan undang-undang
Huraikan antarabangsa
9. Melatih pihak penguatkuasa
U2014 18.Kemiskinan adalah satu fenomena 3+2 @ 2+3
global yang sangat kompleks yang 1. Sumber/bekalan bahan makanan
berpunca daripada pelbagai faktor. Faktor/ 2. Sumber tenaga kerja
Malaysia boleh membantu negara sedang Punca 3. Teknologi moden/canggih
membangun yang lain keluar daripada 4. Pasaran
belenggu kemiskinan. Bincangkan. Langkah 5. Kemasukan pelabur asing
6. Tenaga pakar
19. Kegiatan pemerdagangan manusia 3+2 @ 2+3 7. Sumber bahan mentah
berpunca daripada pelbagai faktor semakin
meningkat sehingga meninggalkan kesan Faktor/ Punca
negatif kepada Malaysia. Bincangkan Punca 1. Geografi fizikal/bmb
2. Pentadbiran yang tidak cekap
Kesan 3. Kesan bencana
4. Keterbatasan peluang
5. Penggunaan tidak sepenuhnya sumber
sedia ada

Langkah
6. menggalakkan pelabur tempatan
melabur di negara sedang membangun
7. Menawarkan khidmat kepakaran
8. Menawarkan kemudahan latihan
9. Mempertingkatkan perhubungan
perdagangan
10. Menyumbang idea dalam
perbincangan/forum/persidangan

Faktor-faktor
1. Peluang pekerjaan
2. Kegiatan sindiket haram
3. Terpedaya dengan janji manis
4. Penguatkuasaan undang-undang yang
lemah
Kesan negatif
5. Masalah sosial meningkat
6. Kos pengurusan kerajaan meningkat
7. Keselamatan negara terancam
8. Imej negara terjejas

20. Menurut Internasional Medical 3+2 @ 2+3 Risiko
Products Counterfeiting Taskforce, sekitar Risiko 1. Dijangkiti penyakit kronik/berbahaya
tiga hingga lima peratus ubat dalam Usaha 2. Berlaku perubahan tingkah laku
pasaran farmaseutikal di Malaysia yang 3. Berlaku keracunan
kebanyakkannya di bawa masuk dari luar 4. Menyebabkan ketagihan
negara adalah ubat tiruan. Pengambilan 5. Berlaku pembaziran wang
ubat-ubatan ini menimbulkan pelbagai Usaha
risiko kepada pengguna dan usaha tertentu 6. Mengadakan kerjasama antarabangsa

4

perlu diambil untuk membanteras kegiatan 7. Memperkasakan/menguatkuasakan
pengedarannya di negara ini. Bincangkan. undang-undang dan peraturan
8. Meningkatkan pendidikan dan kesedaran
2014 18. Malaysia sering terlibat dalam misi 3+2 @ 2+3 9. Membentuk pengguna yang
U2013 penghantaran bantuan kemanusiaan Sebab bertanggungjawab
kepada mangsa bencana alam di luar Masalah 10.Mengadakan kerjasama antara agensi
negara. Namun begitu, pelbagai masalah penguatkuasa tempatan
dihadapi oleh Malaysia untuk menjayakan 11. Mengadakan pemantauan secara
misi tersebut. Jelaskan. berterusan
Sebab
19. Kes wanita yang dijadikan sebagai 3+2 @ 2+3 1. Adanya perasaan tanggungjawab sosial
“keldai dadah” oleh sendikit dadah Sebab 2. Adanya kerjasama dan sokongan
antarabangsa terus meningkat. Risiko NGO/sukarela
Permasalahan ini jika tidak ditangani 3. Memiliki kepakaran dalam kerja sosial
dengan segera boleh menimbulkan 4. Menzahirkan komitmen dalam
pelbagai risiko. Bincangkan. organisasi antarabangsa yang dianggotai
Masalah
20. Penemuan dan penjanaan tenaga 3+2 @ 2+3 5. Ancaman/risiko keselamatan/dan
nuklear banyak memberikan faedah Faedah kesihatan
kepada manusia. Namun begitu, pada masa Risiko 6. Kos yang tinggi
yang sama tenaga ini juga mendatangkan 7. Karenah birokrasi
risiko kepada kehidupan sejagat. 8. Sikap tidak tegas PBB
Bincangkan. Sebab
1. Merupakan cara mudah memperolehi
18. Pertubuhan Negara-negara Asia 5+0 kemewahan
Tenggara (ASEAN) ditubuhkan untuk Cabaran 2. terpedaya dengan kekasih/teman/ejen
mempercepat proses pembangunan negara 3. menyalahgunakan kemudahan teknologi
anggota dalam pelbagai aspek serta komunikasi
mewujudkan keamanan dan kestabilan 4. menganggap beroleh keuntungan yang
politik di rantau sebelah ini. Bincangkan besar
Risiko
5. masa depan sendiri boleh/kemungkiann
terjejas
6. nama baik keluarga tercemar
7. imej negara tercalar
Faedah
1. perubatan/kesihatan
2. tenaga alternatif
3. industri
4. bidang pertanian
5. alam sekitar
6. pertahanan
Risiko
7. alam sekitar tercemar dan musnah
8. memudaratkan kesihatan
manusia/penyakit/kecacatan mutasi
9. keselamatan terancam
1. konflik serantau
2. penyeludupan
3. masalah dalaman negara anggota
4. campur tangan kuasa besar
5. konflik agama
6. persaingan ekonomi

5

cabaran yang dihadapi oleh ASEAN dalam 5+0 1. menjaga kepentingan ekonomi
usaha untuk mencapai hasrat tersebut. kepentingan 2. mengekalkan kedaulatan perairan dan
19. Malaysia sentiasa berdiri di barisan antarabangsa
hadapan dalam menyuarakan keperluan 3. menjamin keselamatan
menentang ancaman kegiatan lanun di 4. melindungi aktiviti perikanan
perairan negara dan antarabangsa. 5. memelihara hak warganegara
Huraikan. 6. meningkatkan kerjasama politik

20. Dalam menarik pelaburan asing, 5+0 1. saingan kepada firma-firma tempatan
Malaysia tidak boleh mengetepikan kesan Kesan buruk 2. imbangan pembayaran yang defisit
buruk yang boleh datang bersamanya. 3. persaingan pekerjaan dengan pekerjaan
Huraikan. temapatan
4. menjejaskan sosio budaya tempatan
5. pencemaran alam sekitar
6. bersifat keuntungan/bersifat eksploitasi

2013 18.Hubungan yang terjalin antara 5+0 1. menjana pendapatan/kerjasama ekonomi
Malaysia dengan negara lain di peringkat Kepentingan 2. pemindahan teknologi
serantau dan antarabangsa adalah penting 3. sumber tenaga buruh
kepada pembangunan dan kesejahteraan 4. keselamatan negara
negara ini. Bincangkan. 5. imej negara yang baik di mata dunia
6. latihan dan pendidikan
7. peluang pekerjaan
8. penyelidikan dan pembangunan (R&D)
9. penyelesaian masalah dalaman negara

19. Masalah yang dihadapi oleh sesebuah 3+2 @ 2+3 Sebab
negara berjiran ialah pergerakan rakyat Sebab 1. kemiskinan
melintasi sempadan tanpa kebenaran 2. kesukaran mendapat pekerjaan
yang sah yang seterusnya menimbulkan Kesan 3. keselamatan/pergolakan
pelbagai kesan buruk kepada negara politik/peperangan
penerima. Bincangkan. Kesan buruk
4. peningkatan kadar jenayah
5. ancaman dari segi ekonomi
6. masalah petempatan
7. menambah tanggungan kerajaan
8. ancaman kesihatan

20. Selain konflik yang berlaku di 1+4 1. konflik di negara jiran dan serantau
negara jiran dan serantau, terdapat Idea wajib 2. perbalahan antara negara jiran
ancaman lain yang boleh menggugat Ancaman lain 3. ancaman geostartegik/kedudukan yang
keselamatan Malaysia. Bincangkan. strategik
4. ancaman senjata pemusnah besar-
besaran
5. ancaman siber
6. ancaman idealogi

6


Click to View FlipBook Version