The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ANITHA XAVIOR, 2022-05-22 10:15:54

சீரமைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்

தமிழ்மொழி ஆண்டு 4

KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4

¿¡ ¿£ ¦¿ À Àா¨ÄÅைம் ÒÄன் §À
À¡Ð¸¡ÅÄ÷ Òகுமு¸ம்
நாசம் ந£ங்¸ள் ¦நசவு Àĺ¡Ä¢ Ò¸லி¼ம் §ÀðÊ
நாðÊÂம் ந£îசø ¦நருக்¸Ê À¸ø À¢ Ò¸ா÷ §ÀÃõ
நாணம் ந£ðடு ¦¿Ã¢ Àகுதி Òò¾ாண்டு §ÀÃú÷
நா¾ம் ந£óது ¦நம்Òல¸ாø Àசு À¢î¨ச ÒĨÁ §À¨Æ
நாளி¾ழ் ந£÷நி¨Ä ¦நÊø À¼À¼ôÒ À¢ÊôÒ
¿¡ÂýÁ¡÷ ந£று ¦நð¦¼ழுòது À¨¼ò¾ø À¢ைôÒ பூ ¦À¡
ந£÷Âா¨ை ¦நடுங்¸ணக்கு Àð¼¾ாரி பின்ைணி
¿¢ ÀðÊனி À¢¾ா பூîசðÊ ¦À¡ÍìÌ
Ñ §¿ Àணி À¢ÊÅா¾ம் பூî¦சÊ ¦À¡ÎÌ
நி¸ழ்வு Àணிவு À¢ர¸ாசம் பூî¦சண்டு ¦À¡ð¼½õ
ந¢தி நுðÀம் லநசி Àண்¼ம் À¢òது பூÅாளி ¦À¡óÐ
ந¢ரÀராதி நு¨Æவுîசீðடு லந÷க்ல¸ாடு Àண்¨ண À¢ரÒ ¦À¡õÁÄ¡ð¼õ
ந¢ருÀ÷ Ññ¦ÀÕ츢 Àண்Ò ¦À ¦À¡ÚôÒ
ந¢Äîசரிவு ¦¿¡ À£ ¦À¡õÁø
ந¢Äநடுக்¸ம் á À¡ ¦ÀÂ÷
ந¢Äக்¸¼¨Ä ¦நாறுக்கு À£ôÀாய் ¦Àரணி §À¡
ந¢¨Ä áÄ¡¨¼ Àா¸ம் ¦ÀரிÂôÀா
ந¢¨ÄÂம் áற்ைாண்டு §¿¡ Àாகு Ò ¦ÀரிÂம்Áா §À¡ìÌ
ந¢றுòது Àா¾ம் ¦ÀÕǢ §À¡¨¾
ந¢றுÅைம் லநாவு ÀாதிôÒ Ò¨¸யி¨Ä ¦ÀÕí¸¼ø §À¡Ã¡ð¼õ
லநாக்கு¾ø ÀாÂசம் ÒதிÂது §À¡÷ì¸Çõ
Àாய்îசø Òதிைா
À¡¨ÅÅ¢ÇìÌ Òரðசி

37

KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4

Á Á¢ ÓÕí¨¸ §Áü§¸¡û ŠŢ ¦ÅÌÇ¢
ÓÆõ §Á¾¡Å¢ ¦Åñ¸Äõ
ÁÄ÷ Á¢ïÍ Å츣ø Ţ̾¢
Á¸× Á¢îºõ ã ¨Á ÅÊÅõ Å¢ðÊø லÅ
ÁÌÊ Á¢¾¢ÂÊ ¨ÁòÐÉ÷ ÅΠŢñÁ£ý
Áí̾ø Á¢Õ¾í¸õ ãÎÀÉ¢ ¦Á¡ Å¾ó¾¢ விÀòது §ÅðÎ
ÁïÍ Á¢ÛÁ¢ÛôÒ ãôÒ ¦Á¡ö ÅÃ× Å¢Á¡É¢ §Åû
Á¼íÌ Á¢ýº¡Ãõ ãľÉõ ¦Á¡ð¨¼Á¡Ê ÅÕÁ¡Éõ Å¢õÁø §Åð¨¸
ÁÎ ãħ¿¡ö ÅÆì¸õ Å¢ÂôÒ §ÅÇ¡ñ¨Á
Á½Á¸ý Á£ ã÷ì¸õ ÅÇ÷ Å¢¼¡ÓÂüº¢ §Å¾õ
மூÄô¦Àாருள் ÅÉõ Ţþõ §Åô¦Àñ¦½ö
Á¡ Á£ð¼ø ãШà ÅÉôÒ Å¢ò¨¾ §Å¨Ç
Á£Éõ
Á¡Í Á£ûÀ¡÷¨Å ¦Á §Á¡ Å¡ வீ ¨Å
Á¡¨Äì¸ñ
Á¡ðξø Ó ¦ÁîÍ §Á¡¨Æ š츢Âõ Å£îºõ ¨Åக்ல¸ாø
Á¡ñÎ ¦ÁÐ §Á¡ºÊ Å¡¨¸ ţáôÒ ¨Åராக்¸¢Âம்
Á¡ñÒ Ó¸Á¾¢Â÷ ¦ÁÄ¢× Å¡Â¢ø ¨Åடூர¢Âம்
Á¡ÖÁ¢ Ó측ø ¦ÁÇ Å¡ö측ø ¦Å
Óîºó¾¢ §Á Å¡û
Ó¼õ ¦ÁÇÍ Å¡¾õ ¦ÅðÎ츢Ǣ
Ó¾øÅ÷ லÁம்Àாடு Å¡ú× ¦ÅÚ¨Á
Ӿ־Ţ §ÁõÀ¡Äõ Å¡ÉõÀ¡Ê ¦ÅÈ¢
ÓШÁ §ÁÄ¡¨¼ Å¡½¢Àõ

38

KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4

PANEL PENGGUBAL

1. Ramanathan A/L Nagarathinam Bahagian Pembangunan Kurikulum
2. Vanaja A/P Ratnam Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Usharani A/P Arumugam Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Haridass A/L Kantaswamy Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Tamil Selvan A/L Perumal Bahagian Buku Teks
6. Prof. Madya. Dr. Sababathy A/L Venugopal Universiti Malaya
7. Vijayan A/L Ramasamy Jabatan Pendidikan Negeri Johor
8. Anantha Kumarl A/L A. Vellasamy Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
9. Sathianarayanan A/L Krishna Iyer Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
10. Poobalan A/L Manickam Jabatan Pendidikan Pahang
11. Sivalingam A/L P Seenivasan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
12. Rajam A/P Suppiah IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan
13. Saminathan A/L Govindasamy IPG Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang
14. Shanti A/P Arul Dass SJKT Ladang Bukit Jalil, Kuala Lumpur
15. Parvathy A/P Ponniah SJKT Ladang Semenyih, Semenyih, Selangor
16. Suthagar A/L Periannan SJKT Ladang Tumbuk, Tanjung Sepat, Selangor
17. Ranjini Thevi A/P Shanmugam SJKT Nilai, Nilai, Negeri Sembilan
18. Partiven A/L Muniandy SJKT Sentul, Sentul, Kuala Lumpur
19. Sagunthaladevi A/P Thanimalai SJKT St. Joseph, Sentul, Kuala Lumpur

39

KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4

TURUT MENYUMBANG

1. Thana Balan A/L Narayanan Bahagian Buku Teks
2. Mannar Mannan A/L Maruthai Universiti Malaya
3. Dr. Samikkanu Jabamoney A/L Ishak Samuel Universiti Pendidikan Sultan Idris
4. Dr. Paramasivam A/L Muthusamy Universiti Putra Malaysia
5. Narayanasamy A/L Kuppusamy IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan
6. Paneer Selvan A/L Anthony IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah
7. Vengadammal A/P Rajoo IPG Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang

40

KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4

PENGHARGAAN

Shazali bin Ahmad Penasihat
Datin Dr. Ng Soo Boon - Pengarah
Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Timbalan Pengarah (STEM)
- Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Penasihat Editorial

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor

Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor

Fazlinah binti Said - Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor

Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus - Ketua Sektor

Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

41

KSSR BAHASA TAMIL SJK(T) TAHUN 4

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi
Saripah Faridah binti Syed Khalid
Nur Fadia binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin
Pereka Grafik
Siti Zulikha binti Zelkepli

42
Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM HARI GURU 2022
Next Book
buku program watikah pelantikan