The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tanmoonoi14, 2022-09-06 00:13:11

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนบ้านปา่ เหมอื ด

สานักงานเขตพืน้ ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาเชยี งใหม่ เขต 1
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ

จดหมายขา่ วประชาสัมพนั ธ์

โรงเรยี นบ้านปา่ เหมอื ด

สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชยี งใหม่ เขต 1

วนั เสาร์ ที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

นายโชติ ไพจติ รกญุ ชร

ผอู้ านวยการโรงเรียน

เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้าป่าเหมือดทาทุญครบรอบ 83 ปี
ทอดผา้ ปา่ เพ่ือการศกึ ษา ทางโรงเรยี นขอขอบคุณและร่วมอนุโมทนาบุญกับ
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทาบุญในคร้ังนี้ขอให้ผลบุญกุศลทั้งหลายจง
ดลบนั ดาลใหท้ ่านและครอบครัวประสบแตค่ วามสขุ ความเจรญิ ดว้ ยเทอญ

โรงเรียนบ้านปา่ เหมือด ดอยสะเก็ด โรงเรียนบา้ นป่าเหมือด 0 530 42718
08 9261 6716

จดหมายขา่ วประชาสัมพนั ธ์

โรงเรยี นบ้านป่าเหมอื ด

สังกดั สานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 1

วันอาทิตย์ ท่ี 10 เดอื น กรกฎาคม พ.ศ.2565
นายโชติ ไพจิตรกญุ ชร

ผ้อู านวยการโรงเรยี น

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้าป่าเหมือด นาโดย นายโชติ ไพจิตรกุญชร
ผอู้ านวยการโรงเรยี น พร้อมท้งั ตวั แทนคณะครูและนักเรียน ได้ถวายมุทิตาสักการะ
พระมหาวิชัย วชิรญาโณ และร่วมตีกลองสะบัดชัยเดินขบวนในพิธีมุทิตาสักการะ
และฉลองเปรยี ญ 9 ประโยค และ 3 ประโยค
จัดโดยคณะสงฆ์สนั กาแพง ณ วดั ตน้ เปา ตาบลต้นเปา อาเภอสันกาแพง
จงั หวัดเชยี งใหม่

โรงเรียนบ้านปา่ เหมือด ดอยสะเกด็ โรงเรียนบา้ นป่าเหมอื ด 0 530 42718
08 9261 6716

จดหมายขา่ วประชาสมั พนั ธ์

โรงเรยี นบา้ นปา่ เหมอื ด

สังกดั สานกั งานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 1

วนั อังคาร ท่ี 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
นายโชติ ไพจติ รกุญชร

ผู้อานวยการโรงเรยี น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้าป่าเหมือด นาโดย นายโชติ ไพจิตรกุญชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือดและรักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านสันต้นม่วงเหนือ พร้อมท้ังคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรม “แห่เทียนพรรษา”
เสรมิ สร้าง บุญบารมี ประเพณที รงคณุ ค่า สบื ต่อมาชา้ นาน เลา่ ขานไปรุ่นต่อรนุ่ โดยแห่
เทยี นพรรษาและนาถวาย 9 วัด ได้แก่ วัดปา่ เหมือด วัดสันต้นม่วงเหนือ วัดโป่งลานทอง
วัดปา่ สักหลวง วัดพันหลงั วันสันโป่ง วดั สันมะเก๋ยี ง วดั สนั ตน้ ม่วงใต้ และวดั ต้นเปา

โรงเรยี นบา้ นป่าเหมือด ดอยสะเกด็ โรงเรยี นบ้านปา่ เหมอื ด 0 530 42718
08 9261 6716

จดหมายขา่ วประชาสัมพันธ์

โรงเรยี นบา้ นปา่ เหมือด

สงั กดั สานักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 1

วนั ศุกร์ ที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
นายโชติ ไพจติ รกญุ ชร

ผอู้ านวยการโรงเรียน

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้าป่าเหมือด นาโดย นายโชติ ไพจิตรกุญชร ผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดและรักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
พร้อมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จัดประชุมเพ่ือร่วม
วางแผนปรึกษาหารือและหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด
อย่างต่อเนอ่ื ง ณ ห้องประชมุ วิชาการโรงเรียนบา้ นปา่ เหมอื ด
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านป่าเหมือดทุก
ทา่ นมา ณ โอกาสนี้

โรงเรยี นบ้านป่าเหมอื ด ดอยสะเกด็ โรงเรียนบา้ นป่าเหมอื ด 0 530 42718
08 9261 6716

จดหมายขา่ วประชาสมั พันธ์

โรงเรียนบา้ นป่าเหมือด

สงั กัดสานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 1

วันศุกร์ ท่ี 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
นายโชติ ไพจติ รกญุ ชร

ผอู้ านวยการโรงเรยี น

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้าป่าเหมือด นาโดย นายโชติ ไพจิตรกุญชร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าเหมือดและ
รักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือพร้อมท้ังพ่ีน้องนักการภารโรงอาเภอดอยสะเก็ด ร่วมกัน
พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน ก่อสร้างต่อเติมหลังคาจนแล้วเสร็จ ในการนี้ขอขอบคุณ นายสรยุทธ กันธรรม ลูกจ้างประจา
โรงเรียนบ้านบ่อหิน(ประธานชมรมลูกจ้างประจาและลูกจ้างช่ัวคราวสพป.ชม. 1) นายสมเพชร กันทะวัง ลูกจ้างประจา
โรงเรยี นบ้านแมฮ่ อ้ ยเงนิ นายชาญ ใยสนุ โย ลกู จ้างประจาโรงเรยี นเทพเสด็จวทิ ยา นายจรัล ทาอินทร์ ลูกจ้างประจาโรงเรียน
บ้านป่าไม้แดง นายไพรัช สุรินทร์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี นายปวงชัย ใจด้วง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายอภิรักษ์ ผาอาจ พนักงานขับรถ อาจารย์วิบูลย์ บุตรน้าคา หัวหน้างานบริหารท่ัวไป ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุรีย์ ใจปัญญา
เลขานกุ ารฝา่ ยบริหารทั่วไป ท่ีช่วยกันก่อสร้างต่อเติมจนงานสาเร็จ และขอบคุณแม่นิดและทีมแม่ครัว ท่ีช่วยดูแลเรื่องอาหาร
กองทัพต้องเดินด้วยท้อง จนทาใหง้ านสาเร็จลลุ ว่ งดว้ ยดี

โรงเรยี นบ้านป่าเหมอื ด ดอยสะเก็ด โรงเรยี นบา้ นป่าเหมือด 0 530 42718
08 9261 6716

จดหมายข่าวประชาสัมพนั ธ์

โรงเรียนบา้ นป่าเหมือด

สงั กดั สานกั งานเขตพ้นื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาเชียงใหม่ เขต 1

วนั พุธ ท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

นายโชติ ไพจิตรกุญชร

ผอู้ านวยการโรงเรยี น

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายโชติ ไพจิตรกุญชร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่า
เหมือดและรักษาราชการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
จัดประชุมร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือทาความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกวดและเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานนวัตกรรมทางการศึกษา อีกทั้งพูดคุย
ถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าเหมือดอย่างต่อเน่ือง
ณ หอ้ งประชุมวชิ าการโรงเรียนบา้ นปา่ เหมือด

โรงเรียนบา้ นปา่ เหมอื ด ดอยสะเกด็ โรงเรียนบ้านปา่ เหมอื ด 0 530 42718
08 9261 6716

จดหมายข่าวประชาสมั พนั ธ์

โรงเรยี นบ้านปา่ เหมือด

สงั กัดสานกั งานเขตพืน้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

วันจันทร์ ที่ 29 เดอื น สงิ หาคม พ.ศ.2565
นายโชติ ไพจติ รกุญชร

ผอู้ านวยการโรงเรยี น

เม่ือวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สุรีย์ ใจปัญญา จัดประชุมช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment –
ITA) รว่ มกับคณะครูและบคุ ลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเหมือดและโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
ณ ห้องประชุมวิชาการ เพ่ือช้ีแจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษา สร้างความเข้าใจในการดาเนินงานและเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ในโครงการประเมิน
คณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โรงเรียนบ้านปา่ เหมือด ดอยสะเก็ด โรงเรยี นบ้านปา่ เหมือด 0 530 42718
08 9261 6716

โรงเรียนบา้ นป่าเหมอื ด

สานักงานเขตพน้ื ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร


Click to View FlipBook Version