The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปท. LT-RN-C 6407000010 -เปลี่ยนฝ้าทาสี จำนวน 8 จุด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lumpini.ddd, 2021-08-16 22:10:22

ปท. LT-RN-C 6407000010 -เปลี่ยนฝ้าทาสี จำนวน 8 จุด

ปท. LT-RN-C 6407000010 -เปลี่ยนฝ้าทาสี จำนวน 8 จุด

นิติบคุ คลอาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน รามอินทรา-นวมนิ ทร ซี ใบเปรียบเทียบราคา
งานจดั ซอ้ื - จดั จา ง
89 ชั้น1 ถ.นวมนิ ทร แขวงรามอินทรา เขตคนั นายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท : 02-130-3400-1 โทรสาร : 02-130-3402 LINE ID: lpnkm8c เลขทอี่ า งองิ ใบคําขอ : 6407000010
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0994000775512 วันที่ : 11/8/2564

รายท่ี 1 รายท่ี 2 รายที่ 3

ลาํ ดบั รายการ จาํ นวน หนวย นายนรินทร ชวยแสง นายมงคล บุญธรรม นางจนั ทรเ์ พญ็ วไิ ธสง

1 งานซอ มแซม ราคา/หนว ย รวม ราคา/หนวย รวม ราคา/หนวย รวม
-เปล่ียนฝา-ทาสี 1.00 งาน 36,300.00 36,300.00 39,600.00 39,600.00 66,000.00 66,000.00
ทาสีฝาทีเ่ ปนรอยครบนํา้
จาํ นวน 66 ตร.ม. ราคารวม TAX แล้ว ราคารวม TAX แลว้ ราคารวม TAX แลว้

2 คาแรงดาํ เนินการ 1.00 งาน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
(รายละเอยี ดตามเอกสารแนบทาย)

ราคารวม 38,300.00 41,600.00 68,000.00

สวนลด 2,800.00 0.00 3,000.00
ภาษีมลู คาเพิ่ม 0.00 0.00 0.00

จํานวนเงนิ ทง้ั ส้นิ 35,500.00 41,600.00 65,000.00

เงือ่ นไขการชําระเงิน เครดิต 15 วนั ดําเนินการเสรจ็ รบั เงินสด เครดิต 15 วัน

การรบั ประกัน 1 ป 6 เดอื น 6 เดือน

กาํ หนดสง 10-15 วัน 10-15 วัน 10-15 วัน

กําหนดยืนยนั ราคา 30/8/2564 30/8/2564 30/8/2564

หมายเหตุ : เพือ่ เรยี นนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนมุ ัติ ไมีม่ ีผลการประเมนิ ISO ไมี่มผี ลการประเมนิ ISO ไมีม่ ีผลการประเมนิ ISO
-Supplier ขอสงวนสทิ ธ์ใิ นการทํางานตามรูปแบบของแต่ละบริษัทเทา่ น้ัน -รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ผู้รับเหมารายใหม่
-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลยี่ นแปลงรายละเอยี ดงาน

(รายละเอยี ดสนิ คาเพิม่ เติม : ตามเอกสารแนบ)

............................................................
ลงนามรับรอง

(ผูจดั การฝา ยจดั ซือ้ นิติฯ)

หมายเหตุ
-นายนรินทร์ ชว่ ยแสง เสนอราคา 35,500 บาท ตา่ กว่ารายอื่น รบั บประกนั ผลงาน 1 ปี (โดยใหเ้ ครดติ 15 วัน) ราคารวม TAX แล้ว
-ผลงานท่ผี า่ นมา งานปกู ระเบ้อื ง ทาสีซ่อมฝ้า หอ้ งเจ้าของร่วม และปกู ระเบอื้ งสว่ นกลาง นิตฯิ ลุมพนิ ี คอนโดทาวน์ รามอนิ ทรา-นวมินทร์ เปน็ ตน้
-กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทกุ คร้งั กอ่ นทา่ การสงั่ ซือ้ -ส่งั จ้าง เพ่ือใหไ้ ด้สินค้าทถ่ี กู ต้องตรงตามการใช้งาน
**(หากมีการอนุมัติจดั ซื้อ-จดั จ้าง หลงั ใบเสนอราคาหมดอายุ กรณุ าตรวจสอบราคาปจั จุบนั )**

วรรณวสิ า 11/8/64
พรสวรรค์ 11/8/64

ผพู ิมพ : วรรณวสิ า สังขง าม วันท่ี 11/8/2564 เวลา 13:59:28 หนาท่ี 1

นติ ิบุคคลอาคารชุด ลมุ พินี คอนโดทาวน รามอินทรา-นวมนิ ทร ซี เสนอคณะกรรมการ

89 ชั้น1 ถ.นวมนิ ทร แขวงรามอนิ ทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 เลขท่อี างองิ ใบคําขอ : 6407000010
โทรศพั ท : 02-130-3400-1 โทรสาร : 02-130-3402 LINE ID: lpnkm8c สวนที่ 1 สวนแนบทา ยตารางเปรียบเทียบ
เลขประจําตัวผเู สียภาษี 0994000775512 วนั ท่ี : 11/8/2564
เรอ่ื ง : ขอเปรียบเทยี บราคา ..จ..ัด...จ..้า..ง.ง..า..น..เ..ป..ล..่ยี..น...ฝ..า้..-.ท...า..ส..ี .จ.าํ นวน 66 ตร.ม.

เรียน : คณะกรรมการนิติบคุ คลอาคารชดุ ณ วันท่ี -
หมวดงบประมาณ ...........................-...................................... งบประมาณทใี่ ช ......................................................................-............................................................
งบประมาณคงเหลอื .........................-........................................

สาเหตุ : ซอ มแซมฝา เพดานสวนกลาง จาํ นวน 8 จุด เน่อื งจากกรีดฝาซอ มทอน้าํ ดีภายในอาคาร ตามทางเดนิ สว นกลาง ชัน้ 1 , ชัน้ 4 , ชั้น 10 , ช้นั 16

ผลสรุปเลือกส่งั ซ้อื จาก ................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

............................................................ ............................................................
ลงนามรบั รอง ลงนามรบั รอง

(ชางNETWORK/ผูจัดการแผนกงานบาํ รุงรกั ษา) (ผชู ว ย/ผูจ ัดการชุมชน)

สวนท่ี 2 สวนคณะกรรมการพิจารณาลงนามอนุมัติ
จึงเรียนมาเพอ่ื ใหคณะกรรมการโปรดพิจารณาอนมุ ตั ิ หากมีขอ เสนอแนะอ่ืนใดในขอมลู ทจ่ี ัดหามานน้ั จะนําไปปรับปรงุ เพื่อเสนอพิจารณาตอ ไป

ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมตั จิ ัดซ้ือจดั จา ง ไมอ นุมตั ิจดั ซอ้ื จัดจา ง

กรรมการทา นท่ี 1 ............................................................................. รายที่ ............. เนอ่ื งจาก.................
(............................................................) ..............

กรรมการทานที่ 2 ............................................................................. รายที่ ............. เนื่องจาก.................
(............................................................) ..............

กรรมการทานท่ี 3 ............................................................................. รายท่ี ............. เนอ่ื งจาก.................
(............................................................) ..............

กรรมการทา นท่ี 4 ............................................................................. รายที่ ............. เนื่องจาก.................
(............................................................) ..............

กรรมการทา นที่ 5 ............................................................................. รายท่ี ............. เนื่องจาก.................
(............................................................) ..............

กรรมการทา นท่ี 6 ............................................................................. รายที่ ............. เนอ่ื งจาก.................
(............................................................) ..............

กรรมการทานที่ 7 ............................................................................. รายท่ี ............. เนอื่ งจาก.................
(............................................................) ..............

กรรมการทานที่ 8 ............................................................................. รายที่ ............. เนอ่ื งจาก.................
(............................................................) ..............

กรรมการทานที่ 9 ............................................................................. รายที่ ............. เนื่องจาก.................
..............
(............................................................)
ลงนามรบั รอง คณะกรรมการ/ท่ีปรึกษาดา นเทคนิค
ความคิดเหน็ ทป่ี รึกษาดา นเทคนิค : .................................................................................... ()

............................................................................................................................................ หนา ที่ 2

ผพู ิมพ : วรรณวสิ า สังขง าม วนั ท่ี 11/8/2564 เวลา 13:59:28082-068-0014

รบั ประกนั ผลงาน 1 ปี
เครดิต 15 วัน

35,500

ฝา่ ยจัดซื้อนติ ฯิ ตอ่ รองราคาแล้ว
ตอ่ รองราคาคงเหลอื 35,500 บาท (ราคารวม TAX แล้ว)
สง่ สินค้าภายใน 10-15 วนั
ยนื ยนั ราคาถึง 30/8/64
ยืนยันโดย คุณต้ัม (หวั หน้าช่างนรนิ ทร์)
จนท.จัดซอ้ื วรรณวิสา
อน่ื ๆ เครดิต 15 วัน
ครั้งท1ี่ วรรณวิสา ต่อรองราคาคงเหลือ 35,500 บาท (ราคารวม TAX แล้ว)
คร้ังที2่ พรสวรรค์ ตอ่ รองรับประกันผลงาน 1 ปี

**ผลงานท่ผี ่านมา งานปกู ระเบ้อื ง ทาสซี อ่ มฝา้ ห้องเจ้าของร่วม และปกู ระเบ้ืองสว่ นกลาง นติ ฯิ ลมุ พินี คอนโดทาวน์ รามอนิ ทรา-นวมนิ ทร์

/ 095-120-4590

600 39,600

41,600
41,600

ฝ่ายจดั ซ้อื นิตฯิ ต่อรองราคาแล้ว
ตอ่ รองราคาคงเหลือ 41,600 บาท (ราคารวม TAX แลว้ )
สง่ สนิ ค้าภายใน 10-15 วัน
ยนื ยนั ราคาถงึ 30/8/64
ยนื ยันโดย คณุ มงคล
จนท.จัดซือ้ วรรณวิสา
อน่ื ๆ ดําเนินการพร้อมรับเงินสด,รบั ประกนั ผลงาน 6 เดอื น (ในสว่ นทดี่ าํ เนินการ)
ครงั้ ท1่ี วรรณวสิ า ต่อรองราคาคงเหลือ 41,600 บาท (ราคารวม TAX แล้ว)
ครง้ั ที่2 พรสวรรค์ ตอ่ รองราคายนื ยันราคาเดมิ

โทร 098-091-2361

15 65,000
65,000
ฝา่ ยจดั ซือ้ นิติฯต่อรองราคาแล้ว
ต่อรองราคายนื ยนั ราคาเดมิ
สง่ สนิ ค้าภายใน 10-15 วนั
ยนื ยนั ราคาถงึ 30/8/64
ยนื ยันโดย คณุ จันทร์เพญ็
จนท.จดั ซ้อื วรรณวิสา
อน่ื ๆ เครดิต 15 วนั ,รับประกันผลงาน 6 เดอื น (ในสว่ นทีด่ ําเนนิ การ)
คร้ังท1ี่ วรรณวสิ า ตอ่ รองราคาคงเหลือ 65,000 บาท (ราคารวม TAX แล้ว)
ครัง้ ท่ี2 พรสวรรค์ ตอ่ รองราคายนื ยนั ราคาเดมิ


Click to View FlipBook Version