The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอบครั้งที่ 1 หนังสือราชการภายนอก
นางสาว วรรณวัตร บำรุงศรี รหัส 010

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วรรณวัตร บำรุงศรี, 2019-11-26 22:07:11

สอบครั้งที่ 1 หนังสือราชการภายนอก

สอบครั้งที่ 1 หนังสือราชการภายนอก
นางสาว วรรณวัตร บำรุงศรี รหัส 010

ท่ี ศธ ๑๓๒๐.๐๓/ว.๑๒๗ มหาวทิ ยาลยั สุโขทัยธรรมาธริ าช
ตาบลบางพดู อาเภอปากเกร็ด
จงั หวดั นนทบรุ ี ๑๑๑๒

๑๒ สงิ หาคม ๒๕๖๒

เรอื่ ง ขอเรยี นเชญิ เขา้ รว่ มประชมุ ทางวชิ าการและการนาเสนอผลงานวิจยั และวิทยานิพนธ์ ดา้ นการพฒั นา
ทรพั ยากรมนุษย์

เรียน ผู้อานวยการวิทยาลยั พณชิ ยการบางนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการและกาหนดการจัดประชมุ ทางวชิ าการ
๒. ใบตอบรับเขา้ ร่วมประชมุ ทางวชิ าการ

ดว้ ย สถาบันวิจยั และพัฒนารว่ มกับสาขาศกึ ษาศาสตรม์ หาวิทยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธิราช ได้กาหนดใหม้ กี าร
จดั ประชุมทางวิชาการและการกาหนดเสนอผลงานวิจัยและวทิ ยานิพนธ์ ดา้ นการพัฒนาทรพั ยากรมนษุ ย์เน่ืองในโอกาส
วนั สถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๑๙ ปี ในวันศกุ รท์ ี่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ตง้ั แต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๔๘ อาคารสัมมนา ๒ มหาวทิ ยาลยั สุโขทัธรรมาธริ าช

สถาบันวจิ ัยและพัฒนาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชมุ ทางวชิ าการและการนาเสนอผลงานวิจัย
และวทิ ยานพิ นธด์ ังกลา่ วจะเป็นประโยชน์แกบุคลากรในหน่วยงานของท่าน จึงขอเรยี นเชญิ ทา่ นและบคุ ากรของทา่ น
เข้าร่วมประชุมทางวิชาการดังกล่าว โดยไม่ต้องเสียคา่ ลงทะเบียน สาหรับท่านที่สนใจเขา้ รว่ มการประชมุ ทางวชิ าการ
ในครง้ั น้ีกรุณาแจ้งความจานงโดยการกรอกใบตอบรบั และส่งกลบั ไปท่สี ถาบันวจิ ยั และพฒั นามหาวิทยาลัย
สุโขทยั ธรรมาธริ าช ตาบลบางพูด อาเภอปากเกรด็ จงั หวดั นนทบรุ ี ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

จงึ เรียนมาเพอ่ื โปรดพจิ ารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสมั พนั ธใ์ หบ้ ุคลากรในสงั กดั ของทา่ น
ทราบต่อไป จักขอบคุณอยา่ งยง่ิ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพล พยคั ฆันตร)
ผู้อานวยการสถาบันวจิ ัยและพฒั นา

สถาบนั วจิ ัยและพัฒนา
โทร. ๐-๒๕๐๒-๒๑๒๑-๔ ต่อ ๓๑๙๒-๕
โทรสาร. ๐-๒๕๐๓-๔๘๙๘

นางสาว วรรณวตั ร บารุงศรี รหัส 010 ปวส.1/1

ท่ี ภท.อย ๑๔๑/๒๕๕๕ ชมรมสง่ เสริมภาษาไทยจงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา
โรงเรียนสติ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั พระนครศรีอยุธยา
ถนนโรจนะ อาเภอพระนครศรอี ยุธยา
จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา ๑๓๐๐๐

๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒

เรือ่ ง ขอเชิญร่วมอบรมการสอนอ่านและการสอนวรรณคดไี ทยตามหลกั สตู รใหม่

เรยี น ผู้อานวยการ อาจารย์ใหญ่ หวั หนา้ สายวขิ าภาษาไทย อาจารยภ์ าษาไทยและผสู้ นใจ

ส่งิ ท่ีส่งมาดว้ ย กาหนดการและใบสมคั รเข้ารบั การอบรม

ตามที่ชมรมสง่ เสริมภาไทยจังหวดั พระนครศรอี ยุธยา จัดอบรมการสอนอา่ นและการสอน
วรรณคดีไทยตามหลกั สตู รใหม่แก่ครชู ั้นประถมศกึ ษาและมธั ยมศึกษา เมอ่ื ภาคเรียนทแี่ ลว้ และมผี ูส้ มคั รอบรม
ส่วนหนง่ึ ไมส่ ามารถเขา้ ร่วมอบรมในวนั ดงั กลา่ วได้ เพราะสถานท่จี ากดั น้ัน ทางชมรมจะจกั อบรมเรอ่ื ง การสอนอา่ น :
สอนภาษาไทยใหร้ ักการอา่ น และการสอนวรรณคดไี ทยตามหลกั สตู รใหมอ่ ีกคร้ังมีกาหนดการและรายละเอยี ด
ดงั ตอ่ ไปนี้

วนั ท่ี ๗ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ืองการสอนวรรณคดี : สอนภาไทยใหร้ ักการอ่าน ชน้ั ประถมศกึ ษา
และชั้นมัธยมศกึ ษา

วนั ที่ ๘ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่ืองการสอนวรรณคดี : สอนวรรณคดไี ทยใหน้ ่าเรยี น ชน้ั ประถมศกึ ษา
และชั้นมัธยมศกึ ษา

สถาที่อบรมหอประชมุ ๓๑๗ มหาวทิ ยลยั ราชภฏั พระนครศรอี ยุธยา จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา

จงึ ขอส่งรายละเอียดมาเพื่อขอความกรณุ าประชมสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจรว่ มอบรมตามรายการ
วัน เวลา และสถานท่ีดงั กล่าวตอ่ ไป ขอขอบพระคณุ อยา่ งสูง

ขอแสดงความนับถือ

(ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ประเทอื ง คลา้ ยสวุ รรณ)์

ชมรมสง่ เสรมิ ภาษาไทยจงั หวดั พระนครศรอี ยธยา
โทร. ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔ , ๐๘๖-๘๐๓
โทรสาร. ๐-๓๕๒๕-๒๓๑๔

นางสาว วรรณวัตร บารุงศรี รหสั 010 ปวส.1/1

ที่ ศธ. ๐๖๗๐.๓๐/๐๓๒๕ วิทยาลยั พนิชยการบางนา
๒๒ ถนนบางนา-ตราด ๑
เขตบางนากรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

๔ มนี าคม ๒๕๖๒

เรือ่ ง ขอเรนี เชญิ ร่วมพธิ พี ระราชทานเพลงิ ศพ่านผอู้ านวยการ ตร.ไพศาลย์ จามรมาน

เรยี น อาจารย์สุพัฒนเ์ สฏฐ พสุธาธรรม

สง่ิ ทีส่ ง่ มาด้วย กาหนกพิธพี ระราชทานเพลงิ ศพ ๑ ฉบบั

เนอื่ งด้วย ทา่ ยผู้อานวยการ ตร.ไพศาลย์ จามนมาน อดตี ท่านผูอ้ านวยการวทิ ยาลยั พรชิ ยการบางนา
ได้ถึงแก่กรรมและวิทยาลัยบางนาไดก้ าหนดใหม้ ีพธิ ีพระราชทานเพลงิ ศพในวนั ที ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ วดั มงกฏุ ษัตริยารามกรงุ เทพฯ น้นั ในโอกาสน้ี วทิ ยาลัยฯ ขอเรยี นเชยิ ท่านร่วมเปน็ เกรียรติในพธิ ีฯ ตามวัน เวลา
และสถานท่ดี งั กล่าวและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรยี นมาเพ่อื โปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถือ

(นายปฎิเวช พ่ึงอบุ ล)
ผ้อู านวยการสถานศกึ ษา วิทยาลยั พนชิ ยการบางนา

งานสารบรรณ
โทร. ๐-๒๓๖๑-๒๙๐๑-๒ ตอ่ ๑๐๕
โทรสาร. ๐-๒๓๙๓-๐๖๑๔
E-mail : [email protected]

นางสาว วรรณวตั ร บารงุ ศรี รหัส 010 ปวส.1/1


Click to View FlipBook Version