The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาว วรรณวัตร บำรุงศรี รหัส 010 ปวส.1/1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วรรณวัตร บำรุงศรี, 2020-02-19 22:57:41

ประกาศ ฉบับที่ 1

นางสาว วรรณวัตร บำรุงศรี รหัส 010 ปวส.1/1

ประกาศโรงเรยี นวัดราชบพิธ
เร่อื ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซอ้ื จัดซ้อื หนงั สอื เรยี น ระดบั มัธยมศกึ ษาปีที่ ๑-๖ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒

โดยวธิ ีการคัดเลือก
ตามท่ี โรงเรยี นวัดราชบพธิ ไดม้ ีหนงั สอื เชิญชวนสาหรบั ซอ้ื จดั ซื้อหนังสอื เรยี น ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปี
ท่ี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒โดยวธิ คี ัดเลือก น้นั
หนงั สือเรียนด้านวิชาการหรือดา้ นอาชพี (๕๕.๑๐.๑๕.๐๙) จานวน ๑ รายการ ผไู้ ดร้ บั การคัดเลือก
ไดแ้ ก่ ร้านค้าสพุ รรณบุค๊ สเตช่นั เนอรี่ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาเปน็ เงินทงั้ ส้ิน ๑,๗๖๗,๕๕๖.๐๐ บาท
(หนึง่ ลา้ นเจด็ แสนหกหมน่ื เจด็ พนั ห้ารอ้ ยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษมี ลู คา่ เพ่มิ และภาษีอน่ื ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และคา่ ใชจ้ ่ายอน่ื ท้งั ปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศรายทุ ธ รัตนปญั ญา)
ผู้อานวยการโรงเรียนวดั ราชบพิธ


Click to View FlipBook Version