The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Apple Whan, 2022-09-05 09:21:42

การหารชุดที่ 2

การหารชุดที่ 2

ชุดกจิ กรรมการเรียนรู้

เรื่อง “การหาร” ร่วมกบั เทคนคิ การแข่งขันเป็ นทมี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 3

ชุดท่ี 2

การหารที่ตวั ต้งั เป็ นจานวนที่มสี องหลัก
และตวั หารเป็ นจานวนทม่ี ี 1 หลัก (หารไม่ลงตวั )

นางสาวนุจรี ทิพย์ศิริ
ครู วิทยฐานะ ชานาญการ

โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
สังกดั สานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาสมทุ รสาคร

คาชี้แจง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการหาร ร่วมกบั เทคนิคการแข่งขนั เป็นทีม
ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 3 ชุดที่ 2 การหารซ่ึงตวั ต้งั เป็นจานวนท่ีมสี องหลกั และตวั หารเป็น
จานวนท่ีมีหน่ึงหลกั (หารไม่ลงตวั ) ผจู้ ดั ไดศ้ ึกษาและวเิ คราะห์เน้ือหาจากหนงั สือเรียน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้นั ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ซ่ึงผจู้ ดั มีจดุ ประสงคใ์ ชส้ าหรบั เป็น
เครื่องมอื ให้นกั เรียนไดเ้ รียนรู้เน้ือหาเรื่องการหาร ดว้ ยกิจกรรมที่สนุกสนาน ในแต่ละ
ชุดกิจกรรมมสี ่วนประกอบคือ

1. คานา
2. สารบญั
3. คาช้ีแจงในการใชช้ ุดกิจกรรม
4. แบบทดสอบก่อนเรียน
5. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการหาร โดยใชเ้ ทคนิคการแข่งขนั เป็นทมี
6. แบบทดสอบหลงั เรียน
7. เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน
8. เฉลยแบบทดสอบหลงั เรียน

คาชี้แจงสาหรับครู

1. การปฏิบตั ิกิจกรรมในแตล่ ะชุดกิจกรรม ใชเ้ วลา 2 ชว่ั โมง
2. กอ่ นใชค้ วรศกึ ษาชุดกิจกรรมใหเ้ ขา้ ใจ
3. ศกึ ษาจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การวดั ผล
และประเมินผล
4. กอ่ นใชช้ ุดฝึกครูควรช้ีแจงบทบาทและหนา้ ท่ีของนกั เรียนและกาหนด
ขอ้ ตกลงร่วมกนั
5. ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบกอ่ นเรียนจานวน 10 ขอ้ เพือ่ ประเมนิ ความรู้
พ้นื ฐานของนกั เรียน
6. ขณะท่นี กั เรียนปฏิบตั ิกิจกรรม ครูควรเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนานกั เรียน
อยา่ งใกลช้ ิด
7. เม่ือนกั เรียนปฏิบตั กิ ิจกรรมครบทกุ กิจกรรมแลว้ ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบ
หลงั เรียน เพื่อทราบผลการพฒั นาการเรียนรู้ของนกั เรียน

คาชีแ้ จงสาหรับนกั เรียน

1. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนเพอื่ วดั ความรู้พ้ืนฐาน จานวน 10 ขอ้
2. นกั เรียนศึกษาทาความเขา้ ใจใบความรู้อยา่ งต้งั ใจ
3. นกั เรียนปฏบิ ตั ิกิจกรรมตามใบกิจกรรมทกี่ าหนดใหค้ รบทุกกิจกรรม
4. นกั เรียนทาแบบทดสอบหลงั เรียนจานวน 10 ขอ้
5. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงั เรียนจากเฉลย
6. สรุปผลคะแนนท่ีได้ เพือ่ ทราบผลการพฒั นาการเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน

ชุดกิจกรรมท่ี 2
เรื่อง การหารซ่ึงตวั ต้ังเป็ นจานวนที่มสี องหลกั และตวั หารเป็ นจานวนทม่ี ีหนึ่งหลกั

(หารไม่ลงตัว)

คาชี้แจง 1. แบบทดสอบมีท้งั หมด 10 ขอ้ คะแนน 10 คะแนน
2. เวลาในการทา 15 นาที
3. ใหน้ กั เรียนเลือกคาตอบทเ่ี ห็นวา่ ถกู ท่สี ุดเพยี งคาตอบเดียว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 23 ÷ 2 ข้นั ตอนท่ี 1 คิดอยา่ งไร

ก. นา 2 หาร 3 ในหลกั หน่วย
ข. นา 2 หาร 3 ในหลกั สิบ
ค. นา 2 หาร 2 ในหลกั หน่วย
ง. นา 2 หาร 2 ในหลกั สิบ
2. 49 ÷ 4 ข้นั ตอนที่ 2 คิดอยา่ งไร
ก. นา 4 หาร 4 ในหลกั หน่วย
ข. นา 4 หาร 9 ในหลกั หน่วย
ค. นา 4 หาร 4 ในหลกั สิบ
ง. นา 4 หาร 9 ในหลกั สิบ
3. 67 ÷ 5 เหลือเศษเท่าไร
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
4. ขอ้ ใดเป็นโจทยก์ ารหารท่ีตวั ต้งั มสี องหลกั และตวั หารมีหน่ึงหลกั (มีเศษ)
ก. 5 ÷ 27
ข. 26 ÷ 2
ค. 27 ÷ 4
ง. 60 ÷ 5

5. ขอ้ ใดเป็นโจทยก์ ารหารท่ีมเี ศษเป็น 1

ก. 24 ÷ 3 ข. 49 ÷ 5

ค. 19 ÷ 4 ง. 13 ÷ 6

6. 45 ÷ 2 เทา่ กบั เทา่ ไร

ก. 22 เศษ 1 ข. 22 เศษ 2

ค. 22 เศษ 3 ง. 22 เศษ 4

7. 35 ÷ 3 เท่ากบั เทา่ ไร

ก. 11 เศษ 3 ข. 13 เศษ 1

ค. 13 เศษ 3 ง. 11 เศษ 2

8. 67 ÷ 4 เท่ากบั เท่าไร

ก. 15 เศษ 3 ข. 16 เศษ 3

ค. 17 เศษ 3 ง. 18 เศษ 3

9. 11 ÷ 2 เท่ากบั เทา่ ไร

ก. 5 เศษ 1 ข. 5 เศษ 2

ค. 5 เศษ 3 ง. 5 เศษ 4

10. 12 ÷ 5 เทา่ กบั เทา่ ไร

ก. 2 เศษ 2 ข. 2 เศษ 3

ค. 3 เศษ 2 ง. 3 เศษ 3

กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียน
เพลง สนุกกบั การหาร

ทานอง เพลงลกู เสือไม่จบั มือขวา

การหารเขาไม่หารด้านขวา
เร่ิมจากซ้ายมาหลักเลขใหญ่ ใหญ่ (ซ้า)
หารไปทลี ะหลักจงเข้าใจ ๆ
ถ้าหารไม่ได้ให้เติมศูนย์ทนั ที ๆ

ใบความรู้ที่ 1
การหารไม่ลงตวั

การหารไม่ลงตัว หมายถึง การหารทมี่ ีเศษ หรือ มีเศษมากกว่า 0

ตัวอย่าง

18  5 =  ผลลพั ธ์

ตวั หาร 5 3 ตวั ต้งั
18

15 3  5 ( ผลคณู ของตวั หารกบั จานวนนบั 5 )

3 เศษ

18  5 ไดผ้ ลลพั ธ์ 3 เศษ 3 กล่าวไดว้ า่ 5 หาร 18 ไมล่ งตวั

วธิ ีการหารไม่ลงตัว ทาไดโ้ ดยการนา ตวั หาร ไปคณู กบั จานวนนบั ใดๆแลว้
ไม่มีจานวนนบั ใดมผี ลคูณเทา่ กบั ตวั ต้งั แต่ไดผ้ ลคณู นอ้ ยกว่า ตวั ต้งั
เมอื่ นาไปลบออกจากตวั ต้งั จะมีเศษ มากกวา่ ศูนย์

ใบความรู้ท่ี 2
เร่ือง การหารซึ่งตัวต้งั เป็ นจานวนทีม่ ีสองหลักและตัวหาร

เป็ นจานวนท่ีมีหน่ึงหลกั (หารไม่ลงตัว)

การหาผลหารจานวนท่ตี วั ต้งั มสี องหลกั และตวั หารมีหน่ึงหลกั ทาไดโ้ ดยใชก้ าร
ต้งั หารโดยวธิ ีการหารทีละหลกั (วธิ ีลดั )

การหารยาวเป็นวธิ ีการหาผลหารอีกแบบหน่ึง โดยการเขยี นตวั หารไวด้ า้ นหนา้

ของเครื่องหมาย ......... ผลหารจะเขยี นไวข้ า้ งบน และตวั ต้งั จะเขยี นขา้ งใน

เคร่ืองหมายหาร วิธีการหารจะตอ้ งหารทลี ะหลกั จากซา้ ยไปขวา

ตวั อยา่ ง 64 ÷ 3 = 

วิธีทา

3 21
64

60. 3  2 สิบ ได้ 6 สิบ 3  20

4

3 3  1 หน่วย ได้ 3 3 1
1 หน่วย

ดงั น้นั 64 ÷ 3 = 21 เศษ 1
ตรวจคาตอบ (21  3) + 1 = 64
ตอบ ๒๑ เศษ ๑
ตรวจคาตอบทกุ คร้ัง โดยใชค้ วามสมั พนั ธร์ ะหวา่ งการคูณกบั การหารดงั น้ี

(ผลหาร  ตวั หาร) + เศษ = ตวั ต้งั

กจิ กรรมที่ 1
เกม “ว่ิงผลัดการหาร”

จดุ ประสงค์ เพื่อฝึกทกั ษะการหารซ่ึงตวั ต้งั เป็นจานวนที่มสี องหลกั และตวั หาร
เป็นจานวนท่ีมีหน่ึงหลกั (หารไมล่ งตวั ) โดยใชว้ ิธีการต้งั หารยาว
ผ้เู ล่น วธิ ีลดั
เวลาในการเล่น แบ่งนกั เรียนออกเป็น 3 – 4 กลมุ่ เท่าๆกนั
อุปกรณ์การเล่น 20 นาที
แถบประโยคสญั ลกั ษณ์การหาร

19  2 =  37  3 = 
53  2 =  77  5 = 
69  4 =  85 4 = 
62  6 =  43  5 = 
35  2 =  78  7 = 

กตกิ าการแข่งขัน
1. ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มเขา้ แถวตอนลึกห่างจากกระดาน 2 – 3 เมตร

แจกชอลก์ ใหก้ ล่มุ ละ 1 แท่ง
2. แบง่ พ้ืนท่กี ระดานออกเป็น 4 ช่องเท่าๆกนั เขียนช่ือกล่มุ ในแตล่ ะช่อง

ใหช้ ดั เจน
3. ติดแถบประโยคสัญลกั ษณก์ ารหารบนกระดาน 1 ขอ้
4. ครูเป่ านกหวีดใหน้ กั เรียนคนแรกของกลุ่มวง่ิ ออกมาเขยี นแสดงวิธีทาการหา

ผลหารบนกระดาน ครูจบั เวลา 5 วนิ าที จากน้นั เป่ านกหวดี 1 คร้งั
5. เมอ่ื ไดย้ ินเสียงสัญญาณนกหวดี ใหน้ กั เรียนคนแรกถือชอลก์ ว่ิงกลบั ไป

ทกี่ ลุ่ม ส่งชอลก์ ใหส้ มาชิกคนที่ 2 ว่งิ ออกมาเขยี นแสดงวิธีทาต่อจากคนแรก ครูจบั เวลา
อกี 5 วินาที แลว้ เป่ าสญั ญาณนกหวดี

6. ผเู้ ล่นคนท่ี 2 ให้ถอื ชอลก์ วิ่งกลบั ไปยงั กลมุ่ ส่งชอลก์ ให้สมาชิกคนท่ี 3
วงิ่ ออกมาเขียนแสดงวธิ ีทาตอ่ กนั ไปเร่ือยๆ จนกลุ่มใดกลมุ่ หน่ึงเขยี นแสดงวธิ ีทาไดส้ าเร็จ
และถกู ตอ้ งกอ่ น จะไดค้ ะแนนสะสม 1 คะแนน

7. เล่นตามกติกาเดมิ จนครบท้งั 10 ขอ้
8. กลมุ่ ที่ไดค้ ะแนนสะสมมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะ

19  2 = 

กล่มุ 1 กลุ่ม 2 กลุม่ 3 กลุ่ม 4

จดุ ประสงค์ กิจกรรมที่ 2

ผ้เู ล่น เกม “เก้าอดี้ นตรี”
เวลาในการเล่น
อุปกรณ์การเล่น ลหาร”

เพ่อื ฝึกทกั ษะการหารซ่ึงตวั ต้งั เป็นจานวนที่มสี องหลกั และตวั หาร
เป็นจานวนท่ีมีหน่ึงหลกั (หารไมล่ งตวั )
แบ่งนกั เรียนออกเป็น 3 – 4 กลุ่มเทา่ ๆกนั
15 นาที
1. แถบประโยคสญั ลกั ษณก์ ารหาร
2. บตั รคาตอบ
3. เกา้ อ้จี านวน 10 ตวั
4. เทปเพลง

53  2 =  74  7 = 
98  9 =  21  2 = 
33  4 =  65 6 = 
57  5 =  74  3 = 
31  2 =  68  6 = 

กตกิ าการแข่งขัน
1. จดั เกา้ อ้ีเรียงตอ่ กนั ให้เป็นรูปวงกลม นาบตั รคาตอบติดบนเกา้ อ้ีตวั ละ

1 บตั รให้ชดั เจน
2. ใหแ้ ต่ละกลมุ่ ส่งตวั แทนออกมาเลน่ คร้ังละ 1 คน
3. เร่ิมเลน่ รอบที่ 1 ครูเปิ ดเพลงให้ตวั แทนของแต่ละกลมุ่ เตน้ ราเดินเวียนรอบ

เกา้ อ้เี ป็นวงกลม พร้อมท้งั สงั เกตคาตอบบนเกา้ อ้ี
4. ครูเป่ านกหวดี ปิ ดเพลงพร้อมกบั ชูแถบประโยคสัญลกั ษณก์ ารหาร

ให้นกั เรียนแขง่ ขนั กนั หาคาตอบ แลว้ ใหน้ ง่ั ทบั บนเกา้ อ้ีทเี่ ป็นคาตอบทถ่ี กู ตอ้ ง
5. นกั เรียนร่วมกนั เฉลยคาตอบบนกระดาน กลุ่มที่นง่ั บนเกา้ อ้ตี วั ทเ่ี ป็ นคาตอบ

ท่ถี กู ตอ้ งจะไดค้ ะแนนสะสม 1 คะแนน
6. แตล่ ะกลุ่มหมนุ เวียนผลดั เปล่ียนกนั ส่งตวั แทนออกมาเล่นรอบต่อไป

ทีละคน จนครบท้งั 10 ขอ้
7. กลุ่มท่ไี ดค้ ะแนนสะสมมากทีส่ ุดเป็นฝ่ายชนะ

กจิ กรรมท่ี 3
“การหารหรรษา”

ลหาร”

คาชี้แจง ให้นกั เรียนแตล่ ะกลมุ่ ร่วมกนั เขยี นแสดงวิธีทาและหาคาตอบจากโจทยก์ ารหาร
ท่ีกาหนดให้ (10 คะแนน)

ตวั อย่าง 64 ÷ 5 = 

วธิ ีทา 5 12
64

5

14

10

4

ตอบ 12 เศษ 4

ตอบ =

1. 31 ÷ 3 =  ………………………………2….……4.7. ÷ 4 = 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

ตอบ ……………………………………….. ตอบ ………………………………………..

3. 67 ÷ 5 =  4. 43 ÷ 3 = 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

ตอบ ……………………………………….. ตอบ ………………………………………..

5. 97 ÷ 6 =  6. 91 ÷ 4 = 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

ตอบ ……………………………………….. ตอบ ………………………………………..

7. 55 ÷ 2 =  8. 97 ÷ 8 = 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

ตอบ ……………………………………….. ตอบ ………………………………………..

9. 44 ÷ 5 =  10. 59 ÷ 7 = 

……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………………………… ………………………………………………………………

ตอบ ……………………………………….. ตอบ ………………………………………..

กิจกรรมท่ี 4
“จับค่กู ารหาร”
คาชี้แจง ใหน้ กั เรียนโยงเส้นจบั คปู่ ระโยลคหสัญารล”กั ษณ์และคาตอบใหถ้ กู ตอ้ ง (10 คะแนน)

1. 66 ÷ 4 2 เศษ 5
2. 75 ÷ 2 3 เศษ 5
3. 27 ÷ 5 13 เศษ 1
4. 17 ÷ 6 16 เศษ 2
5. 82 ÷ 4 3 เศษ 4
6. 26 ÷ 7 5 เศษ 2
7. 91 ÷ 6 11 เศษ 4
8. 27 ÷ 2 37 เศษ 1
9. 59 ÷ 5 15 เศษ 1
10. 31 ÷ 9 20 เศษ 2

แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดกิจกรรมท่ี 2
เรื่อง การหารซึ่งตัวต้ังเป็ นจานวนที่มีสองหลกั และตวั หารเป็ นจานวนท่ีมีหน่ึงหลัก

(หารไม่ลงตัว)

คาชีแ้ จง 1. แบบทดสอบมีท้งั หมด 10 ขอ้ คะแนน 10 คะแนน
2. เวลาในการทา 15 นาที
3. ให้นกั เรียนเลือกคาตอบทเ่ี ห็นวา่ ถูกท่ีสุดเพียงคาตอบเดียว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ขอ้ ใดเป็นโจทยก์ ารหารท่ีตวั ต้งั มสี องหลกั และตวั หารมหี น่ึงหลกั (มีเศษ)

ก. 60 ÷ 5
ข. 5 ÷ 27
ค. 27 ÷ 4
ง. 26 ÷ 2
2. 23 ÷ 2 ข้นั ตอนที่ 1 คดิ อยา่ งไร
ก. นา 2 หาร 2 ในหลกั หน่วย
ข. นา 2 หาร 2 ในหลกั สิบ
ค. นา 2 หาร 3 ในหลกั หน่วย
ง. นา 2 หาร 3 ในหลกั สิบ
3. 49 ÷ 4 ข้นั ตอนท่ี 2 คดิ อยา่ งไร
ก. นา 4 หาร 9 ในหลกั สิบ
ข. นา 4 หาร 4 ในหลกั หน่วย
ค. นา 4 หาร 9 ในหลกั หน่วย
ง. นา 4 หาร 4 ในหลกั สิบ
4. 67 ÷ 5 เหลอื เศษเทา่ ไร
ก. 3
ข. 4
ค. 1
ง. 2

5. 45 ÷ 2 เทา่ กบั เทา่ ไร

ก. 22 เศษ 3 ข. 22 เศษ 4

ค. 22 เศษ 1 ง. 22 เศษ 2

6. 12 ÷ 5 เท่ากบั เท่าไร

ก. 3 เศษ 2 ข. 3 เศษ 3

ค. 2 เศษ 2 ง. 2 เศษ 3

7. ขอ้ ใดเป็นโจทยก์ ารหารท่ีมเี ศษเป็น 1

ก. 19 ÷ 4 ข. 13 ÷ 6

ค. 24 ÷ 3 ง. 49 ÷ 5

8. 67 ÷ 4 เทา่ กบั เท่าไร

ก. 17 เศษ 3 ข. 18 เศษ 3

ค. 15 เศษ 3 ง. 16 เศษ 3

9. 35 ÷ 3 เท่ากบั เท่าไร

ก. 11 เศษ 2 ข. 13 เศษ 3

ค. 11 เศษ 3 ง. 13 เศษ 1

10. 11 ÷ 2 เทา่ กบั เทา่ ไร

ก. 5 เศษ 3 ข. 5 เศษ 4

ค. 5 เศษ 1 ง. 5 เศษ 2

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมท่ี 2

เร่ือง การหารซึ่งตวั ต้ังเป็ นจานวนทีม่ สี องหลกั และตวั หารเป็ นจานวนท่ีมีหนึ่งหลัก
(หารไม่ลงตัว)

1. ง
2. ข
3. ข
4. ค
5. ง
6. ค
7. ง
8. ข
9. ก
10. ก

เฉลยแบบทดสอบหลงั เรียน
ชุดกจิ กรรมท่ี 2

เร่ือง การหารซึ่งตวั ต้ังเป็ นจานวนทีม่ สี องหลกั และตวั หารเป็ นจานวนทมี่ ีหนึ่งหลัก
(หารไม่ลงตัว)

1. ค
2. ข
3. ค
4. ง
5. ง
6. ค
7. ข
8. ง
9. ก
10. ค

เฉลยกจิ กรรมที่ 3
เร่ือง “การหารหรรษา”

1. 10 เศษ 1
2. 11 เศษ 3
3. 13 เศษ 2
4. 14 เศษ 1
5. 16 เศษ 1
6. 22 เศษ 3
7. 27 เศษ 1
8. 12 เศษ 1
9. 8 เศษ 4
10. 8 เศษ 3

รายละเอียดเกณฑก์ ารใหค้ ะแนน

แบบฝึกจานวน 10 ขอ้ คะแนนรวม 10 คะแนน

ประเดน็ การประเมนิ เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อ
10

การหารจานวนทีต่ วั ต้งั มสี อง แสดงวธิ ีทาไดค้ รบถว้ น แสดงวธิ ีทาไมค่ รบถว้ น

หลกั และตวั หารมีหน่ึงหลกั คาตอบถกู ตอ้ ง คาตอบไม่ถูกตอ้ ง

(หารไม่ลงตวั )

เฉลยกิจกรรมท่ี 4
เร่ือง “จบั คู่การหาร”

1. 66 ÷ 4 2 เศษ 5
2. 75 ÷ 2 3 เศษ 5
3. 27 ÷ 5 13 เศษ 1
4. 17 ÷ 6 16 เศษ 2
5. 82 ÷ 4 3 เศษ 4
6. 26 ÷ 7 5 เศษ 2
7. 91 ÷ 6 11 เศษ 4
8. 27 ÷ 2 37 เศษ 1
9. 59 ÷ 5 15 เศษ 1
10. 31 ÷ 9 20 เศษ 2

รายละเอียดเกณฑก์ ารให้คะแนน

แบบฝึกจานวน 10 ขอ้ คะแนนรวม 10 คะแนน

- จบั ค่โู จทยก์ ารหารและคาตอบไดถ้ ูกตอ้ ง ใหค้ ะแนนขอ้ ละ 1 คะแนน

เอกสารอ้างองิ

กรมวิชาการ. ค่มู ือกล่มุ สาระการเรียนรู้คณติ ศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : กรมฯ, 2544.
_______. แนวทางการวัดผลประเมินผลในช้ันเรยี นกล่มุ สาระคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :

กรมฯ, 2544.
_______. หลักสูตรการศึกษาข้นั พื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร : กรมฯ, 2544.
นิรมล ชยดุ ลาหกิจ. การจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้โดยยึดผ้เู รียนเป็ นสาคญั . กรุงเทพมหานคร : ตน้ ออ้ ,

2544.
ชยั วฒั น์ สุทธิรัตน.์ 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคญั . พิษณุโลก : โปรแกรม

2550
จรินทร์ ธานีรัตน์. ค่มู ือเกม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2544.
จารัส นอ้ ยแสงสรี. ค่มู ือการศึกษาเทคนิคและวิธสี อนของครู. กรุงเทพมหานคร : มหาวทิ ยาลยั ศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมติ ร, 2540.
ชยั พร รูปนอ้ ย. ค่มู ือเกม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2540.


Click to View FlipBook Version