The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tri-hexane, 2022-07-09 09:58:03

190225-2022-05-03-190327

190225-2022-05-03-190327

รายงานการประกนั คุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR
ภายใตส้ ถานการณ์ COVID – 19

การศกึ ษาปฐมวัยและระดบั การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน

รหัสสถานศึกษา ๑๐๙๐๕๕๐๒๔๑ โรงเรยี นบ้านม้างอน
สังกัดสำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธิการ
ระดบั การศกึ ษาทีเ่ ปดิ สอน ชน้ั อนุบาลปีที่ ๑ ถงึ ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี ๓

ต้ังอย่เู ลขท่ี ๑๒๒ หมู่ท่ี ๕ ตำบลนาทบั อำเภอจะนะ จงั หวดั สงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๓๐
โทรศพั ท์ ๐๖ ๑๓๒๖ ๑๕๓๕ E-mail : [email protected]

สำนกั งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ตอนท่ี ๑
สรุปขอ้ มลู เก่ียวกบั สถานศึกษา

(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑. ขอ้ มูลทว่ั ไปของสถานศกึ ษา จำนวน หมายเหตุ

ประเภท ๒๓
๑.๑ ข้อมูลผู้เรยี น ๑๖๕
เด็ก
ผเู้ รียน ๑
๑.๒ ขอ้ มลู บุคลากร ๑
ผู้บรหิ ารสถานศึกษา ๑๙
ครปู ฐมวยั ๒
ครปู ระถมศึกษา และมธั ยมศึกษา
บุคลากรสนบั สนุน ๓
๑.๓ จำนวนห้อง ๖
หอ้ งเรยี นปฐมวัย ๓
ห้องเรยี นประถมศกึ ษา ๑
หอ้ งเรยี นมัธยมศกึ ษา -
ห้องปฏบิ ัติการ ๑
ห้องพยาบาล
ห้องสมดุ จำนวน หมายเหตุ

๒. สรปุ ข้อมูลสำคญั ของสถานศกึ ษา ๑ : ๒๓
๑:๘
ประเภท
๒.๑ การศกึ ษาปฐมวยั  ครบชนั้
อัตราสว่ น ครู ต่อ เดก็  ไม่ครบชน้ั ในระดับชน้ั ......
อตั ราส่วน หอ้ ง ตอ่ เด็ก
๑:-
จำนวนครูครบชั้น ๑ : ๒๒

๒.๒ ระดบั ประถมศกึ ษา  ครบชน้ั
อัตราส่วน ครู ตอ่ ผูเ้ รียน  ไมค่ รบชน้ั ในระดับชนั้ ......
อัตราส่วน หอ้ ง ตอ่ ผ้เู รียน

จำนวนครู ครบช้นัประเภท จำนวน หมายเหตุ
๒.๓ ระดบั มธั ยมศกึ ษา
อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน ๑:-
อตั ราส่วน หอ้ ง ต่อ ผเู้ รยี น ๑ : ๑๒

จำนวนครู ครบชนั้  ครบชนั้
 ไม่ครบชนั้ ในระดบั ชนั้ ......
๒.๔ รอ้ ยละของผู้สำเรจ็ การศกึ ษา
อนุบาลปที ่ี ๓ -
ประถมศึกษาปที ี่ ๖ -
มธั ยมศึกษาปที ่ี ๓ -
๒.๕ จำนวนวนั ท่ีสถานศึกษาจัดการเรยี นการสอนจริง
ในปกี ารศึกษาทป่ี ระเมิน -
การศึกษาปฐมวัย -
ระดับประถมศึกษา -
ระดบั มธั ยมศึกษาตอนท่ี ๒
ผลการประเมนิ SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ

การพจิ ารณา ให้ทำเคร่ืองหมาย ✓ หน้าข้อที่พบข้อมูลใน SAR
ใหท้ ำเครื่องหมาย  หนา้ ขอ้ ท่ีไมพ่ บขอ้ มลู ใน SAR

การศกึ ษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเดก็

จุดเน้น เดก็ มีพัฒนาการด้าน ร่างกาย แขง็ แรง มีสขุ นสิ ัยทด่ี ี

ผลการพิจารณา ตวั ชวี้ ดั สรุปผลประเมนิ
 ควรได้รับการพัฒนาให้เป็น
✓ ๑. มกี ารระบเุ ป้าหมายคณุ ภาพของเดก็ ปฐมวยั
ไปตามเกณฑ์ท่กี ำหนด
✓ ๒. มกี ารระบวุ ิธพี ฒั นาคุณภาพของเดก็ ปฐมวยั อย่างเป็น  ปรับปรงุ (๐-๓ ขอ้ )
 พอใช้ (๔ ข้อ)
ระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นไปตามเกณฑท์ ก่ี ำหนด
ดี (๕ ขอ้ )
✓ ๓. มพี ฒั นาการสมวยั ตามเป้าหมายการพฒั นาเดก็ ปฐมวยั

✓ ๔. มกี ารนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวยั

มาพฒั นาเด็กปฐมวัยให้มีพฒั นาการสมวัย

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมนิ คณุ ภาพของ

เดก็ ปฐมวยั ตอ่ ผทู้ ่ีเกย่ี วข้อง

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ใหไ้ ดผ้ ลประเมนิ ระดบั สูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยระบุข้อความวิธีพัฒนาเด็กจาก

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นที่สถานศึกษากำหนด โดยโครงการทีด่ ำเนนิ การมวี ตั ถุประสงค์
สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กด้านร่างกาย แข็งแรง สุขนิสัยที่ดี เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมหนูน้อย
สุขภาพดี กจิ กรรมกฬี าสี เม่ือสนิ้ สุดปีการศึกษาได้ดำเนินการประเมินผลการพฒั นาการเด็กอยา่ งไร ใครมสี ่วนร่วมใช้
เคร่อื งมือวัด และประเมนิ อะไร และเดก็ ที่มีผลการพัฒนาไม่เปน็ ไปตามเป้าหมาย มวี ธิ กี ารประเมินผลการพัฒนาการ
เดก็ อย่างไร มปี ญั หา อุปสรรค แนวทางแกไ้ ขอยา่ งไร พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้ชัดเจน เพือ่ เปน็ แนวทางใน
การพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ทั้งน้คี วรเผยแพรผ่ ลการดำเนินงานเพ่อื ให้ผูเ้ ก่ียวขอ้ งไดร้ ับทราบด้วยการประชมุ ครู ผูป้ กครอง
หรอื การเผยแพรผ่ า่ นระบบออนไลน์ตามบรบิ ทของสถานศกึ ษามาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

จดุ เนน้ บริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม

ผลการพจิ ารณา ตวั ชว้ี ดั สรุปผลประเมนิ
 ควรได้รบั การพฒั นาใหเ้ ป็น
✓ ๑. มกี ารวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา
ไปตามเกณฑ์ท่กี ำหนด
✓ ๒. มกี ารนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนนิ การ  ปรับปรงุ (๐-๓ ขอ้ )
 พอใช้ (๔ ขอ้ )
✓ ๓. มกี ารประเมนิ ผลสมั ฤทธขิ์ องการดำเนนิ การตามแผน  เป็นไปตามเกณฑท์ กี่ ำหนด
ดี (๕ ขอ้ )
✓ ๔. มกี ารนำผลการประเมินไปใชใ้ นการปรบั ปรุงแกไ้ ข

ในปกี ารศึกษาต่อไป

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจดั การของสถานศึกษา

ให้ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียได้รับทราบ

ขอ้ เสนอแนะในการเขยี น SAR ใหไ้ ดผ้ ลประเมินระดบั สูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรระบุเอกสาร ในการดำเนิน

โครงการต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนดไว้โดยระบุวิธีการดำเนินงาน วิธีการประเมินผล และผลการดำเนินงานไว้ให้
ชัดเจน ใคร ทำอะไร ท่ไี หน อยา่ งไร โดยเขยี นสรุปตามวงจรบริหารคณุ ภาพ (PDCA) ให้เหน็ ภาพกระบวนการพัฒนา
ว่ามีการวางแผนอย่างไร ดำเนินการอย่างไร มีการประเมินผลอย่างไร นำผลสู่การพัฒนาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น
ในการนำโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและประเมินพัฒนาการเด็ก
กิจกรรมรักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญา เป็นต้น มาปฏิบัติเพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพนั้นมีการดำเนินการอยา่ งไร เช่น มีการแต่งต้ังคณะทำงานจากผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อดำเนนิ การ
ตามขั้นตอน ดังนี้ ๑. ข้นั เตรยี มการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒. ข้ันกำหนดเป้าหมาย ๓. ขน้ั กำหนดรายละเอียด
๔.ขั้ นจัดทำร่างหลกั สูตร ๕. ตรวจสอบคุณภาพหลักสตู ร และ ๖. นำหลักสูตรไปใช้ โดยแสดงหลักฐานที่บ่งบอกถงึ
การปฏิบัติงานให้เห็นภาพ เช่น สรุปโครงการในรูปของตาราง หรือกราฟแบบต่าง ๆ อาจจะมีภาพถ่ายประกอบ
อยู่ในส่วนของรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงการแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
ท้ังวิธีการประชุม หรือทางออนไลน์มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่เี น้นเด็กเป็นสำคัญ

จุดเน้น ครูจดั ประสบการณใ์ ห้เดก็ มีพัฒนาด้านร่างกาย แขง็ แรง มีสุขนสิ ยั ท่ีดี

ผลการพิจารณา ตวั ชี้วดั สรปุ ผลประเมนิ
 ควรได้รับการพัฒนาให้เปน็
✓ ๑. ครูมกี ารวางแผนการจัดประสบการณ์การเรยี นรู้รายปี
ไปตามเกณฑท์ ี่กำหนด
ครบทกุ หนว่ ยการเรยี นรู้ ทุกช้ันปี  ปรับปรงุ (๐-๓ ขอ้ )
 พอใช้ (๔ ข้อ)
✓ ๒. ครทู ุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ดี (๕ ข้อ)
ไปใชใ้ นการจัดประสบการณโ์ ดยใช้ส่อื เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลง่ เรยี นรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจดั ประสบการณ์

อย่างเป็นระบบ

✓ ๔. มีการนำผลการประเมนิ มาพฒั นาการจดั ประสบการณ์

ของครอู ยา่ งเปน็ ระบบ

✓ ๕. มีการแลกเปลีย่ นเรยี นรแู้ ละให้ข้อมลู ป้อนกลบั

เพ่ือพฒั นาปรบั ปรงุ การจดั ประสบการณ์

ขอ้ เสนอแนะในการเขยี น SAR ให้ได้ผลประเมินระดบั สูงข้ึน
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยระบุข้อความให้เห็นการนำผล

การประเมินคุณภาพเด็กมีพฒั นาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสัยทด่ี มี าดำเนนิ การ และเพ่มิ เติมรายละเอียดเก่ียวกับ
การสร้างชมุ ชนการเรยี นรู้ทางวชิ าชีพ (PLC) และผลการนเิ ทศภายในมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และปัญหาอะไรบ้างท่ีมี
ผลต่อการพัฒนาเด็กด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ใครมีส่วนร่วม ทำอะไร ที่ไหนอย่างไร มีวิธีการดำเนินงาน
อย่างไร และรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน เช่น กิจกรรม (PLC) ในชั้นระดับปฐมวัย ใครมีส่วนร่วม ทำอะไร
ที่ไหนอย่างไร มีวิธีการดำเนินงานอย่างไร มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขอย่างไร ตลอดจนรายงานผล
การดำเนนิ การให้ชัดเจน เพอ่ื เปน็ แนวทางในการปรับปรุง และการพฒั นาการจดั ประสบการณ์การเรยี นรู้ของครูระดับการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผ้เู รยี น

จุดเนน้ ผู้เรียนมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจติ ท่ีดี

ผลการพจิ ารณา ตัวชีว้ ัด สรปุ ผลประเมนิ

✓ ๑. มกี ารระบุเปา้ หมายคณุ ภาพของผเู้ รยี น  ควรได้รบั การพฒั นาใหเ้ ปน็

✓ ๒. มกี ารระบวุ ิธพี ัฒนาคุณภาพของผเู้ รียนอย่างเปน็ ระบบ ไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด

ตามเปา้ หมายการพฒั นาผ้เู รยี น  ปรับปรุง (๐-๓ ขอ้ )

✓ ๓. มผี ลสมั ฤทธิ์ของผูเ้ รยี นตามเปา้ หมายการพฒั นาผูเ้ รยี น  พอใช้ (๔ ข้อ)

✓ ๔. มกี ารนำผลประเมินคุณภาพของผูเ้ รยี นมาพัฒนา  เป็นไปตามเกณฑท์ ่ีกำหนด

ผ้เู รยี นดา้ นผลสมั ฤทธใิ์ หส้ งู ขน้ึ ดี (๕ ขอ้ )

✓ ๕. มกี ารนำเสนอผลการประเมนิ คณุ ภาพของผู้เรยี นตอ่ ผู้ท่ี

เก่ยี วข้อง

ขอ้ เสนอแนะในการเขียน SAR ให้ไดผ้ ลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรระบุเป้าหมายคุณภาพ

ผู้เรียนต่อเนื่อง ๓ ปีเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ และควรระบุวิธีการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ชัดเจน เช่น
ควรกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้อง กับจุดเน้น และเมื่อดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ควรมี
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน
โดยการวางแผนดำเนนิ การใหช้ ัดเจน มแี บบสอบถามผเู้ รียน ผทู้ เ่ี ก่ยี วข้อง นำผลมาวเิ คราะห์ และปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่อื ให้เกดิ ประสทิ ธิภาพและมีคณุ ภาพกบั ผ้เู รียน พร้อมท้งั นำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ รียนต่อ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ทางเฟซบ๊กุ ของสถานศึกษา เปน็ ต้นมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ

จดุ เนน้ บริหารจดั การแบบมีสว่ นรว่ ม

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวดั สรุปผลประเมิน
 ควรไดร้ บั การพฒั นาใหเ้ ปน็
✓ ๑. มกี ารวางแผนการดำเนนิ การในแตล่ ะปีการศึกษา
ไปตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด
✓ ๒. มกี ารนำแผนการดำเนนิ การไปใชด้ ำเนนิ การ  ปรับปรงุ (๐-๓ ขอ้ )
 พอใช้ (๔ ข้อ)
✓ ๓. มีการประเมนิ ผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการตามแผน  เปน็ ไปตามเกณฑท์ ่กี ำหนด
ดี (๕ ข้อ)
✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข

ในปกี ารศึกษาต่อไป

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศกึ ษา

ใหผ้ ู้มีสว่ นไดส้ ่วนเสียได้รบั ทราบ

ขอ้ เสนอแนะในการเขียน SAR ใหไ้ ด้ผลประเมนิ ระดบั สูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรระบุเอกสาร ในการดำเนิน

โครงการต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนดไว้โดยระบุวิธีการดำเนินงาน วิธีการประเมินผล และผลการดำเนินงานไว้ให้
ชัดเจน ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในขั้นตอนไหนอย่างไร โดยเขียนสรุปตามวงจรบริหาร
คุณภาพ (PDCA) ให้เห็นภาพกระบวนการพัฒนา ว่ามีการวางแผนอย่างไร ดำเนินการอย่างไร มีการประเมินผล
อย่างไร นำผลสู่การพัฒนาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
มีการดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นเตรียมการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ๒. ขั้นสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดเป้าประสงค์ ๓. ขั้นนำ
วิสัยทัศน์สู่แผนปฏิบัติ และ ๔. ขั้นประเมินวิสัยทัศน์ เป็นต้น โดยแสดงหลักฐานที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติงานให้เห็น
ภาพ เช่น สรปุ โครงการในรูปของตาราง หรอื กราฟแบบต่าง ๆ อาจจะมภี าพถ่ายประกอบอยู่ในสว่ นของรายงานผล
การดำเนินงาน รวมถึงการแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งวิธีการประชุม หรือ
ทางออนไลน์มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนที่เนน้ ผู้เรียนเปน็ สำคญั

จดุ เน้น จัดการเรยี นการเรียนการสอนเน้นผเู้ รียนเป็นสำคัญ

ผลการพจิ ารณา ตวั ช้ีวดั สรปุ ผลประเมิน

✓ ๑. ครมู กี ารวางแผนการจัดการเรยี นรคู้ รบทกุ รายวชิ า ทุก  ควรไดร้ บั การพัฒนาใหเ้ ปน็

✓ ชนั้ ปี ไปตามเกณฑ์ทีก่ ำหนด

✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ  ปรับปรุง (๐-๓ ขอ้ )

จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  พอใช้ (๔ ขอ้ )

และแหล่งเรยี นรู้ทีเ่ อ้อื ตอ่ การเรียนรู้  เป็นไปตามเกณฑ์ท่กี ำหนด

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการ ดี (๕ ขอ้ )

สอนอยา่ งเปน็ ระบบ

๔. มีการนำผลการประเมนิ มาพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของครอู ยา่ งเป็นระบบ

๕. มกี ารแลกเปลีย่ นเรยี นรแู้ ละให้ข้อมลู ป้อนกลับเพือ่

พฒั นาปรับปรงุ การจดั การเรยี นการสอน

ข้อเสนอแนะในการเขยี น SAR ให้ได้ผลประเมนิ ระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR ในปีต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยควรระบุเอกสารด้าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ ส่งเสริมใหค้ รมู ีทักษะในการวางแผนการจดั การเรียนรู้ครบ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน ทุกชั้นปี และจัดการเรียนรู้ กำหนดโครงการหรือกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครู สรุปผลการดำเนินงาน อธิบายปัญหาและอุปสรรค แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป นำสิ่งที่สถานศึกษาได้ปฏิบัติจริงมาเขียนไว้ใน SAR เพื่อ
เผยแพร่ผลการดำเนินงานเพ่ือให้ผ้ทู ีเ่ กี่ยวข้องไดร้ ับทราบข้อเสนอแนะเพม่ิ เติม
สถานศกึ ษาควรเขียน SAR ในปตี ่อไปใหม้ ีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น โดยในข้อมูลพื้นฐานที่เกีย่ วกับสภาพเศรษฐกิจ

และสังคม ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา ข้อมลู การจดั ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัตกิ ารประจำปี โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา และควรกำหนดจุดเน้นในแต่ละมาตรฐานให้มีความชัดเจน มีความสอดคล้องกับ
วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ และเป้าประสงค์ แผนงานโครงการ/กิจกรรมและผลสำเร็จทีเ่ กดิ ขึน้ พรอ้ มทง้ั มีการนำเสนอข้อมูล
สนับสนนุ ท่ีน่าเชื่อถอื ควรระบุวิธีดำเนินงาน วธิ กี ารประเมนิ ผล หลกั ฐานอ้างอิงผลการดำเนินงานในแตล่ ะมาตรฐาน
ควรมีข้อมูลสรุปการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปี รวมถึงการระบุความชัดเจนในการเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน ให้ผู้ที่เก่ียวขอ้ ง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสงั กัด ผู้ปกครอง เป็นต้น ได้รับทราบ
ท้ังในรูปแบบการประชมุ การสอ่ื สารผ่านออนไลนห์ รอื เอกสารคำรบั รอง

คณะผู้ประเมินภายนอกขอรับรองว่าได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก
บนฐานความโปรง่ ใส และยุตธิ รรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินภายนอกดงั นี้

ตำแหนง่ ช่อื - นามสกลุ ลายมือชื่อ
ประธาน นายสนทิ จนิ ดาวงศ์

กรรมการ นางวรรณี วิเชียรรักษ์

กรรมการและเลขานุการ นางรดา มบี ุญ

วนั ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐

๑๑


Click to View FlipBook Version