The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ปกนิเทศ On line 64ภาคเรียนที่2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jaya170, 2021-12-21 00:23:56

ปกนิเทศ On line 64ภาคเรียนที่2

ปกนิเทศ On line 64ภาคเรียนที่2

แบบบันทึกการนิเทศ On Line โรงเรียนบา้ นปากเชียร
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านปากเชยี ร
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร

แฟม้ นเิ ทศภายในโรงเรยี น
ปกี ารศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านปากเชียร
สำนักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


Click to View FlipBook Version