The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by webmaster, 2019-04-02 14:59:43

Veluwse Fuchsia-bode 2019-03

Veluwse Fuchsia-bode 2019-03

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden27ste jaargang nr 2
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

Maart 2019

27ste jaargang, nr. 2 regio 7/Veluwe Maart 2019

1

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Colofon

Dit blad is een uitgave van regio 7/ Veluwe van de N.K.v.F.
27ste jaargang, nr 2 Maart 2019, oplage 125 stuks

Voorzitter:
Dhr. G. Achterkamp Chopinstraat 5 7391 SE Twello
Tel. 0571-274347 E-mail. [email protected]

Secretaris:
Dhr. H.G. Elijzen Zutphensestraat 185 7325 XH Apeldoorn
Tel. 055-3668962 E-mail [email protected]

Penningmeester Regio 7
Mevr. B. van den Brink Apeldoornseweg 30 8051 AD Hattem
Tel. 038-4443965 E-mail [email protected]
IBAN nr: NL77 RABO 0396 5185 67 tnv N.K.v.F. regio 7 Veluwe

Algemeen bestuurslid, Activiteitencoördinator en Contactpersoon S.C.C.
Mevr. M. Rekers Seringweg 14 8072 EL Nunspeet
Tel. 0341-251140 E-mail. [email protected]

Algemeen bestuurslid, Ledenraad N.K.v.F, Redactie, Eindredactie, Redactieadres en
Vormgeving “De Veluwse Fuchsiabode”

Dhr. T.J. Hop Musicaldreef 62 3845 GL Harderwijk

Tel. 06-51152656 E-mail. [email protected]

Algemeen bestuurslid,
Dhr. G.J. Wentink Wieselseweg 24 7345 CD Wenum Wiesel
Tel 06-18941345 E-mail [email protected]

Reserve ledenraad N.K.v.F.
Dhr. J. de Groot Biesenkamp 57 8081 JA Elburg
Tel. 0525-682564 E-mail. [email protected]

Redactielid en Activiteitencentrum
Dhr. J. Wagemans Groen van prinstererstraat 49 7391 KT Twello
Tel. 0571-275929 E-mail. [email protected]

De redactie draagt geen verantwoording voor de inhoud van de ingezonden kopij.
Het recht wordt voorbehouden om artikelen zo nodig in te korten of niet te plaatsen.
Overname van artikelen, mits met bronvermelding, is toegestaan.
Uiterste inleverdatum kopij voor het volgende nummer: 1 Mei 2019
Verschijningsdatum volgende nummer: omstreeks 17 Mei 2019

2

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Voorwoord van onze voorzitter

Nog even voor de komende jaarvergadering op 30 maart
een voorwoord voor de komende uitgave van de VFB be-
denken.

Omdat het winter is, is er nog niet veel fuchsia nieuws.
Wel kan ik alvast melden dat Marry Rekers ons bestuur dit
jaar gaat verlaten.
Ze zal op de genoemde voorjaarsbijeenkomst afscheid ne-
men.
Dat zal ons zwaar vallen, want Marry zat al in het bestuur
toen ik nog benoemd moest worden.
En voor mij is dit ook al vanaf 2008. In de notulen heb ik
nog kunnen vinden dat ik op 22 oktober 2008 bij Zeger
Tuytel geïnformeerd ben door Cor Wolfswinkel over de be-
stuursperikelen.
Dus laten we Marry zeer dankbaar zijn voor de vele jaren,
dat zij o.a. de reisjes en de lezingen heeft geregeld voor
onze regio.
Verder heeft ze ook alle zaaltjes besproken, die we nodig
hadden voor onze bijeenkomsten. We hebben in restaurant
De Stern in Epe, de kerk nabij de Koninginnestraat in Apel-
doorn en nu in de Regenboogkerk in Epe, daarvoor benut.
Bekend is bij jullie waarschijnlijk al, dat Germ Wentink de
taken van Marry zal overnemen.

Verder wil ik nog vermelden, dat we een uitwijkadres voor
de vergaderingen zullen zoeken, op verzoek van de huidige
koster, de heer Hassink. Hierbij denken we aan de Nieuwe
Kerk vlak bij de huidige locatie, ook in Epe.

3

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Binnenkort gaan we weer op stekkenjacht en ik zal komen-

de vrijdag ( het bezoek heeft inmiddels plaatsgevonden )

zeker nog even naar EPRIC in Huissen gaan, om nieuwe

stekken te scoren.

Afgelopen zomer zijn bij mij meerdere planten het slachtof-

fer geworden van de hitte. Dus als iemand nog stekken

overheeft neem ze mee voor mij op de komende jaarver-

gadering.

Van Germ Wentink kreeg ik een lijst voor fuchsia stekken,

die door Van Veen worden gekweekt, maar die echter per

100 stuks afgenomen moeten worden. Het gaat dan om 1

soort. Omdat we dat niet alleen kunnen, zoeken we meer-

dere deelnemers, om zo diverse soorten te kunnen uitwis-

selen, zodat je niet met veel fuchsia’s van dezelfde soort

opgescheept zit. Als er al belangstelling is onder de leden

kunnen die zich tot Germ wenden, zodat hij de keuzelijst

kan opsturen. Het is nog maar een proef in een pril stadi-

um en de stuksprijs is nog niet bekend.

Hopelijk wordt het in maart wat warmer, zodat we onze
planten uit de kas of de kuil, respectievelijk oude vrieskist
kunnen halen, om ze op te potten. Succes met de komende
werkzaamheden.

Gerrit Achterkamp

Is er iemand ziek??
Is er ergens een jubileum te vieren??
Wilt U dit dan doorgeven aan Dhr. Germ Wentink
Per mail [email protected]
of via tel. 06-18941345

4

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Nieuwjaarsreceptie 5 Januari 2019

Op 5 Januari 2019 hebben wij traditioneel onze Nieuwjaars-
receptie gehouden op onze vertrouwde locatie in Epe.
Gerrit Achterkamp heet dan ook een ieder van harte wel-
kom.
En met een 26 tal aanwezige leden was het dan ook weer
een drukke en gezellige middag. Eerst natuurlijk elkaar de
hand schudden en de beste wensen overbrengen, om daar-
na aan de koffie en oliebollen te gaan.
Dit jaar hadden wij een huisbakker genaamd de Fam. Wen-
tink, die zelf wegens ziekte afwezig was, maar toch voor
deze lekkernij had gezorgd en unaniem waren we het dit
keer eens, de oliebollen smaakten goed en we hopen dan
ook dat we een volgend jaar hier wederom op mogen en
kunnen rekenen.
Helaas waren er ook een aantal leden afwezig door ziekte
en we willen deze leden dan ook graag van harte beter-
schap wensen.

5

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Hopen ze op onze volgende activiteiten weer te mogen

ontmoeten, Ook waren er een aantal leden met vakantie,

ook hen zien we graag een volgende keer weer op onze ac-

tiviteiten.

Verder zijn er een aantal mededelingen gedaan vwbt onze
komende activiteiten, een voorstel aangeleverd en bespro-
ken voor onze busreis en ook de overige plannen bespro-
ken die wij als regio 7 voor het komende jaar gepland heb-
ben staan, maar hierover leest u in de komende regio-
blaadjes meer en ook de definitieve busreis zal in ons regi-
oblaadje gaan volgen, maar ook besproken gaan worden
op de voorjaarsvergadering.

Inmiddels is het tijd voor de jaarlijkse bingo en de lootjes
zijn verkocht en liggen op de tafels bij de leden. Wat mij
eigenlijk al jaren opvalt is dat, het is natuurlijk echt pure
toeval, er meestal een paar leden diverse malen in de prij-
zen vallen en Mevr. Meuleman was dit jaar de geluksvogel,
volgens mij is ze in alle bingorondes in de prijzen gevallen
en ging ze met diverse gewonnen prijzen huiswaarts.

Tja, als de oliebollen op zijn, ook alle andere meegebrachte
lekkernijen op zijn, de bingo prijzen vergeven zijn blijkt het
ook al weer rond de klok van 16.00 uur te zijn is het weer
tijd om huiswaarts te gaan en onze voorzitter bedankt dan
ook een ieder voor zijn en haar aanwezigheid en wenst ons
een wel thuis.

Teun-Jan Hop

6

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Activiteitencentrum

Het activiteitencentrum is er voor de leden.
Hebt u wat nodig voor uw hobby, bel of mail naar:

Jos Wagemans.
Ik heb van alles in huis. Van steeketiketten tot schrijfblok-
jes, van lusetiketten tot voeding, van watervaste stiften tot
kaarten. Een vergadering of lezing, bel ('s avonds na
18.00u) of mail en ik breng het voor u mee.
[email protected] of 0571-275929

www.fuchsiaveluwe.nl

7

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

40 Jarig jubileum Dhr. Kinket

Op 15 december 2018 zijn we naar Dhr J.Kinket geweest
aangezien hij dit jaar 40 jaar lid is van de N.K.v.F.
Daar kreeg hij het gouden speldje uitgereikt. Namens het
hoofd bestuur door Jan de Groot,
Onder getekende was aanwezig en Jos en Ria Wagemans
namens onze regio.
We werden hartelijk ontvangen met koffie en een heerlijke
koek, in hun pas betrokken andere woning en natuurlijk
werden er verhalen van vroeger naar boven gehaald.
Over shows en vele andere leden en oud leden, passeerden
de revue.
Gelukkig heeft hij op dit adres ook wel wat ruimte voor een
aantal fuchsia’s.
Het was gezellig en we hopen dat hij met zijn vrouw nog
jaren met plezier en in gezondheid daar kan wonen.

Henk Elijzen.

Van Harte

Gefeliciteerd

8

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

”Impala”

9

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Voorstellen van het hoofdbestuur

Namens het hoofdbestuur worden wij als leden van regio 7
geacht te stemmen over het volgende.

1. Goedkeuring om contributieverhoging in 2020 met € 2.00.
2. Herverkiezing Mw. Tiny v.d. Sande ledensecretaris

Hier zullen wij in onze voorjaarsvergadering over stemmen en de
uitslag zal ik op zaterdag 6 April 2019 overbrengen bij het hoofdbe-
stuur

Teun-Jan Hop
Ledenraad vertegenwoordiger regio 7

10

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Lezing van Jan Geerdink met driedimensionale dia’s

23 februari 2019

Gerrit heet iedereen welkom en vertelt nog wat over onze
leden.
Dan begint Jan met de lezing, iedereen krijgt een bril uit
gereikt waardoor je het effect van de dia’s goed kan zien.
De eerste zijn van een aantal dieren en waar je ook in de
zaal zit je kunt ze bijna aanraken zo lijkt het, zeer mooi
van dichtbij: giraffen - paarden – olifanten - vogels - vlin-
ders – bijen die in bloem kelken zitten vol met stuifmeel,
prachtige orchideeën kwamen voorbij. Ook een hele serie
over Fuchsia’s van tentoonstellingen.
Prachtige dia’s over een Arboretum bij de Lutte in Twente
van bomen en struiken en zoals Jan noemt, druppels van
gedachten op de bloemen en planten de dauw en regen en
de woorden die er bij gezegd worden je wordt er stil van,
van al dat moois. Meeldraden spinnenwebben de diepte die
je in de bloemkelken ziet.
Verscheidene series komen er voorbij, omgeving van Del-
den en Twickel en de museum boerderij verder de Keuken-
hof met al zijn bloemen pracht de geschiedenis van af het
begin tot nu toe. Paleis Soestdijk de tuinen en vijver de
balkonscènes met de Koninklijke familie en de Defilés de
beelden die erin staan en de mooie auto’s van Prins Ber-
nard.
Talrijke herfst kleuren van bomen en planten en vele pad-
denstoelen passeren de revue met gedichten en rijmen
wordt het een mooi geheel. Ook vertelt hij hoe ze worden
gemaakt die dia’s. Hij heeft een stereo camera met een
lens hart afstand van zes centimeter, voor het effect schuift
hij de dia’s een aantal millimeters over elkaar.

11

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Dit was een zeer mooie middag ( lezing ) met prachtige

plaatjes alleen viel de opkomst wat tegen, 18 leden waren

er, maar het dubbele was het wel waard, vraag maar aan

de leden die er waren.

Henk Elijzen.

12

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Wedstrijdplant regio 7 2019

“ Yeti “

Dit jaar zal bovenstaande fuchsia onze wedstrijdplant zijn,
de stek zal uitgedeeld worden op de voorjaarsvergadering
aan de aanwezige leden.
Ook zal er dit jaar weer een “mystery” uitgedeeld gaan
worden aan de aanwezige leden.

De mystery stek wordt U aangeboden door
een anonieme sponsor

13

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

14

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

Activiteitenkalender

30 Maart 2019
Voorjaarsvergadering van Regio 7 + verloting
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe
Aanvang: 14.00 uur

We houden ons aanbevolen voor het inbrengen van artikelen voor
de verloting en dan uiteraard graag artikelen die men zelf in een
verloting zou willen winnen.

22 Juni 2019
Onze jaarlijkse busreis
Verdere informatie volgt nog

13 Juli 2019
Vriendendag N.K.v.F.
Waar: Kwekerij Van der Velde

7 september 2019
Onze jaarlijkse BBQ
Locatie volgt nog

28 September 2019
Hans v.d. Beek middag
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe

23 November 2019
Stamppottenbuffet
Waar: zaal Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe

15

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 7/Veluwe

27ste jaargang nr 2 Maart 2019

16


Click to View FlipBook Version