The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ Commercia Iinterior Design โดยบริษัท IA89 Interior Architechs

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ia89.media, 2021-03-19 03:04:51

IA89 PORT FOLIO_A

ตัวอย่างผลงานการออกแบบ Commercia Iinterior Design โดยบริษัท IA89 Interior Architechs

Keywords: IA89,Commercia Iinterior Design,CID,Interior Architechs,Design,Iinterior

Collection of works By iA89
Professional Commercial Interior
Design Company.

1

team workact
care 2
action

enjoyive
versus lover 3
in time

1999

ราวปี 1999 บรษิ ทั Goodidea Interior Design ได้ถอื
กำ�เนดิ ข้นึ ดว้ ยการรับงานออกแบบ ตกแต่งบา้ นหรู โดย
เน้นเลอื กสรรค์แตว่ ัสดุช้ันเย่ยี มท่ีดที ส่ี ดุ และแพงทสี่ ุด
ใหก้ ับลูกคา้ จนได้รับการจดั อันดับว่าเป็นบรษิ ทั Interior
Design ชั้นน�ำ ทต่ี ดิ อนั ดบั หน่งึ ในสบิ ของไทย และไดร้ บั
ความไว้วางใจจากแบรนด์ใหญ่ระดบั ประเทศ ให้ร่วม
งานออกแบบตกแตง่ สำ�นกั งานใหญ่ ไปจนถึงช้อป รีเทล
ในหา้ งฯ ใหญ่ใจกลางเมืองมากมายเรื่อยมา

4

2019

ปีแห่งการกา้ วกระโดดครง้ั ส�ำ คัญ ท่ี CEO ตัดสนิ ใจเปดิ
บรษิ ัทใหม่ขน้ึ มาเพ่อื รองรับงาน ‘CID’ Commercial
Interior Design โดยเฉพาะ เนื่องจากได้รับความไว้
วางใจจากลูกค้าแบรนด์ใหญ่ เปน็ จำ�นวนมาก และทมี
งานมีประสบการณใ์ นงานสายนีม้ ากข้นึ จึงท�ำ ให้เรามี
ความพร้อมทจ่ี ะรองรบั งานในรูปแบบของงานออกแบบ
ตกแต่งเชงิ พานชิ ย์ ได้อย่างครบวงจร และรวดเรว็ ตอบ
โจทย์ของลูกค้าได้รอบดา้ น ด่ังทมี ฝงู หมาปา่ ทพ่ี รอ้ มโจน
ทะยานไปขา้ งหนา้ ทมี iA89 จงึ ไดถ้ อื ก�ำ เนดิ ขน้ึ ในปี 2019

5

office/
co working
space

6

7

office/co working space

ตกแต่งดว้ ยวสั ดุพื้นผวิ ปูนและไม้
โดยใช้ตวั เชื่อมเป็นธมี เขยี วทสี่ อ่ื ถงึ
ธรรมชาตซิ ่ึงเปน็ สีหลกั ของ AIS

ais digital
ribrary

การออกแบบและตกแตง่ ภายในหอ้ งสมุดดจิ ติ อล ภายในองกรณ์ ของบรษิ ทั AIS ภายใตร้ ปู แบบแนว
ความคดิ Loft + Digital Technology
โดยการโชวโ์ ครงสร้างวัสดุผวิ ทอ่ งานระบบ ปูน ไม้ หยิบมาใชแ้ บบสื่อสารตรงไปตรงมา ผนวกกบั การ
สือ่ สาร Lifestyle สมัยใหม่ เลอื กใช้นวัตกรรมวัสดกุ ่อสรา้ งแบบทดแทน มกี ารแบ่งพื้นทคี่ วามเปน็ ส่วนตัวดว้ ย
การจดั วางเฟอร์นิเจอร์ ใหร้ องรบั ทกุ ความต้องการ และออกแบบพ้ืนทสี่ �ำ หรบั ยมื คนื หนังสือแบบ e-book ให้
เหมาะกบั ยคุ สมยั ใหม่ แตย่ งั คงความสวยงามและบรรยากาศของห้องสมุดแบบดง้ั เดิมอยู่

corporation place concept

บริษัท แอดวานซ์ อนิ โฟร์ เซอรว์ ิส อาคาร เอไอเอส ทาวเวอร์ Loft
จ�ำ กัด (มหาชน) 1 เลขท่ี 414 ถ.พหลโยธนิ แขวง Digital
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ Technology

8

ออกแบบผนังแบบ Open Space เนน้ ฟงั กช์ ั่น
การใชง้ านทหี่ ลากหลาย แบ่งพื้นใชส้ อยดว้ ย
Lighting ผิววัสดุ และการยกพ้ืนเลน่ ระดับ

9

office/co working space

พ้ืนที่การท�ำ งาน ทส่ี ามารถปรับ
เปลย่ี นรูปแบบการใชง้ านไดอ้ ย่าง
ค้มุ ค่า ในบรรยากาศธรรมชาติ

ais multi
cooperation space

การออกแบบตกแต่งพ้ืนทเ่ี อนกประสงค์บนช้นั 25 ของบรษิ ทั AIS ภายใต้แนวคิด ‘Multi Cooperation
Space’ ทตี่ อ้ งการจัดสรรพ้ืนท่ีให้มีความทนั สมัย ใชง้ านไดห้ ลากหลายรูปแบบเพอ่ื ให้เกิดประโยชนใ์ ชส้ อยสงู สดุ
อยา่ งคุ้มค่า รวมถงึ เปน็ มิตรกับสิง่ แวดล้อม และประหยัดพลังงาน
โดยแบง่ พื้นท่ีเปน็ ส่วนตา่ งๆ ไดแ้ กพ่ ้ืนที่กจิ กรรมท่ีรองรับการจดั งานหลายรูปแบบ พ้ืนท่ี Co-Working
Space รองรับการท�ำ งานเปน็ กลุม่ ย่อยได้ พ้ืนท่ี Presentation สำ�หรับการน�ำ เสนอผลงาน, พื้นทีส่ ำ�หรับหอ้ ง
ประชมุ ทส่ี ามารถปรับเปลยี่ นขนาดห้อง พรอ้ มรองรับอปุ กรณเชอ่ื มตอ่ Online ในการประชุม

corporation place concept

บริษัท แอดวานซ์ อนิ โฟร์ เซอร์วิส ชั้น 25 Multi
จำ�กดั (มหาชน) อาคาร เอสซีส ทาวเวอร์ Cooperation
กรุงเทพฯ Space

10

D A
A Backdrop/Meeting Room B
B Wall Multi Function
C Co-Working Are/Pantry C
D Seminar Area/Stage Area

ใช้วสั ดธุ รรมชาตทิ ดี่ ูแลงา่ ยและเป็นมติ รกับ
สง่ิ แวดล้อม พรอ้ มติดต้ังระบบความปลอดภยั
ทไ่ี ดม้ าตรฐานของพ้ืนท่ี

11

office/co working space

การใช้ Lighting และรปู ทรงทส่ี อ่ื ถงึ
ความเป็นแบรนด์ AIS ทส่ี อดคลอ้ ง
ไปกบั พนื้ ที่ และการใช้งาน

AIS E-Sport

E-Sports Areene ทใี่ หญ่ท่ีสดุ ในเอเชียตะวนั ออกเฉยี งใต้ พร้อมออกแบบจดั วางสิ่งอ�ำ นวยความสะดวก
และโซนการใชง้ านต่างๆ ให้ตอบรบั ความต้องการของเหลา่ บรรดาเกมเมอร์ และอุตสาหกรรมธุรกจิ อ-ี สปอรต์
ทกี่ �ำ ลงั เติบโต ท้ังในส่วนหลกั ทเ่ี ปน็ เวทแี ขง่ ขันพร้อมรองรบั ทวั ร์นาเม้นตใ์ หญ่ระดับทวปี รวมถึงหอ้ งเทรนนง่ิ ท่ี
ทีมต่างๆ สามารถเข้ามาใช้บริการฝึกซอ้ มแผนการเล่น และยังรองรับการถ่ายทอดสตรีมมิ่งดว้ ยสตดู ิโอ สำ�หรบั
แคสเตอร์ ผสานส่งิ อ�ำ นวยความสะดวกดว้ ยมมุ อาหารและเคร่อื งดืม่ ทม่ี ีบริการอยู่ภายใน
ตอบสนองไลฟ์สไตล์มอบประสบการณช์ ีวิตแบบดิจิตอล ไดค้ รบวงจรในที่เดียว

corporation place concept

บรษิ ัท แอดวานซ์ อนิ โฟร์ เซอรว์ ิส ชัน้ 2 Games Zone
จำ�กัด (มหาชน) สามย่านมติ รทาวน์ Bettel Areena
กรุงเทพมหานคร

12

โซนตา่ งๆ ถกู ออกแบบ
เพอื่ การใชง้ านได้อย่างคมุ้ คา่
และไดป้ ระโยชนส์ งู สดุ
ภายในเนือ้ ที่ชน้ั สอง
ของอาคารสามย่านมติ รทาวน์
ที่เป็นศนู ยก์ ลางความทันสมยั
ของคนรุ่นใหม่

ใสใ่ จในทุกราย-
ละเอียดเพอ่ื สร้าง
ประสบการณ์ทีด่ ี
ที่สุดของเกมเมอร์

13

office/co working space

การจัดวางตำ�แหน่ง
ทีน่ ัง่ ให้ได้ความรสู้ กึ
ของการอยู่ในสนามบิน
ช้ันน�ำ

DB-SCHENKER

บนิษทั ที่เช่ียวชาญในอตุ สาหกรรมโลจิสติกส์ ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 จากประเทศเยอรมนี และตามมาดว้ ย
การรวมตัวกนั ระหวา่ ง Schenker และ Stinnes AG ในปี 2002 จนปจั จบุ ัน บรษิ ทั DB Schenker ไดก้ ลาย
เป็นผใู้ ห้บริการโลจิสติกสช์ ั้นนำ�ระดับโลก รวมถึงตลาดในเอเชียท่ไี ดเ้ ข้ามาเปดิ สาขาอย่างตอ่ เนอ่ื ง
กระทง่ั ทาง DB Schenker ได้เข้ามาเปิดสาขาในไทย และเรา iA89 ได้รบั ความไวว้ างใจใหอ้ อกแบบ
ตกแตง่ ภายใน ก่อสรา้ งอาคารส�ำ นักงาน ในธมี ของ ‘สนามบนิ ’ สอ่ื ถงึ การเคลอื่ นทอี่ ย่างไมห่ ยดุ ยั้ง ความพร้อม
และความเป็นมอื อาชีพ เพือ่ สร้างสีสนั ความรสู้ ึกของผูท้ ไ่ี ด้เขา้ มาในพ้ืนที่

corporation place concept

บรษิ ทั DB Schenker (Thai) กรงุ เทพมหานคร Airport
LTD. Logistics
Movement

14

ภาพแปลนของ
ส�ำ นักงานท้ังสองช้นั ท่ถี กู
แบ่งเป็นสดั ส่วนการใชง้ าน
การจัดวางที่น่ัง ภาพกราฟฟกิ รวมถงึ ป้ายบอก
ทางตา่ งๆ ถกู ทำ�ใหม้ คี วามร้สู กึ ราวกบั อยูใ่ นสนาม
บนิ นานาชาติชนั้ นำ� แตก่ ็ยังมฟี ังช่ันของการเปน็
ส�ำ นกั งานอย่างครบถ้วน

15

office/co working space

ANDERSON & CO

งานตกแตง่ ภายในส�ำ นกั งาน
Home offiif ce สำ�นกั งานบริษทั
Anderson & Co เปน็ งานออกแบบ
สำ�นักงานขนาดยอ่ มทต่ี ้องจดั การ
กับพนื้ ท่ีให้ทุกส่วนใช้งานได้อย่าง
เตม็ ประสิทธภาพ ผสานกบั รปู แบบ
ที่เปน็ Modern ดูทันสมยั ตอบ
สนอง Life Style ของผู้ใชง้ าน
อย่างเตม็ ท่ี

corporation place concept

บริษทั แอนเดอร์สสัน แอนด์ โค กรุงเทพมหานคร Modern
จ�ำ กดั Home offifi ce

16

CERAMIC WORLD WIDE

corporation place งานออกแบบสำ�นักงาน
Home offifi ce บริษทั Ceramic
บรษิ ัท เซรามกิ ส์ เวิลดไ์ วด์ จ�ำ กัด กรุงเทพมหานคร World Wide ที่มีขนาดยอ่ ม
และตอ้ งใช้พนื้ ท่ีการท�ำ งานอนั
หลากหลาย ทง้ั ห้องประชุม ห้อง
พนกั งาน และห้องผู้บรหิ าร ใน
บรรยากาศท่ีโปรง่ สบาย ไม่ดอู ัด
แน่นจนเกนิ ไป ในสไตล์ Modern
ทเ่ี น้นวสั ดุธรรมชาติ

concept

Modern
Home offfii ce

17

office/co working space

CO WORKING SPACE 64

โครงการตกแต่ง Multi
Function Building อาคารกว่า
4,000 ตรม. ทีเ่ ปน็ ทง้ั Coworking
Space โรงเรียนสอนทำ�อาหาร
Service Apartment และบา้ นพกั
อาศยั เราได้ท�ำ การออกแบบ
Function การใช้งาน ทุกพ้นื ที่ ใน
สไตล์ ‘Loft & Industrial look’ 

corporation place concept

บรษิ ัท แอนเดอรส์ สนั แอนด์ โค กรุงเทพมหานคร Loft & Industrial
จ�ำ กดั

18

matichon tv studio

corporation place หนังสอื พมิ พ์ท่ีมีประวตั ิ
ยาวนานและอย่คู สู่ ังคมไทยมายา
บริษทั มติชน จำ�กัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วนานอยา่ ง ‘มติชน’ ในวนั ทที่ วี ี
ดจิ ติ อล ไดถ้ อื ก�ำ เนดิ ขน้ึ ทกุ สอ่ื ใหญ่
ปรับเปล่ยี นเข้าสกู่ ารเปน็ สื่อทีวีและ
ออนไลน์ ทาง บริษัท มตชิ น จำ�กดั
(มหาชน) ได้ไวว้ างใจใหเ้ ราไดเ้ ป็น
สว่ นหนึ่งของการเปลีย่ นแปลงคร้ัง
สำ�คัญขององกรณ์

concept

Smart News

19

shop/
Restaurant

20

21

Shop/Restaurant

การออกแบบเนน้ ความโปรง่
โลง่ สบาย กบั การเจาะฝา้
ด้านบนให้เป็นเหมอื นอยู่ภาย
ใตท้ อ้ งฟา้ และกอ้ นเมฆ

Baby Hill

งานออกแบบตกแต่ง และก่อสร้างร้าน ‘Baby Hill’ ที่รวบรวมอุปกรณ์เสรมิ อ�ำ นวยความสะดวกให้กบั
ผ้ปู กครองในการดแู ลบุตรหลานด้วยอุปกรณร์ ถเข็นเดก็ , คาร์ซีท, เป้อ้มุ เด็ก เกรดพรเี มี่ยมจากแบรนด์ชนั้ น�ำ
น�ำ เขา้ จากตา่ งประเทศ
ดว้ ยหลักการท่ีวา่ “เบบี้ ฮลิ ล์ จะนำ�เขา้ และจัดจำ�หนา่ ยสินค้าเดก็ ทดี่ ีท่สี ุดจากท่วั โลก เสมอื นทุกคนเป็น
ลูกของเราเอง” ทาง iA89 จึงได้รบั ความไวว้ างใจจากทางแบรนด์ ให้ออกแบบตกแตง่ และก่อสร้างรา้ น ‘Baby
Hill’ ในสองสาขาหลกั ส�ำ คัญของการชอ้ ปป้ิงสินค้าพรีเมี่ยม

corporation place concept

บริษทั เบบี้ ฮิลล์ จ�ำ กดั ศูนยก์ ารคา้ เซ็นทรลั เวลิ ด์ Safety Outstanding
ศนู ยก์ ารคา้ เมกา บางนา Functionality & Development
Total Service

22

ชัน้ วางถกู ออกแบบให้โชวส์ นิ ค้าได้
อยา่ งมีระยะห่าง มองเห็นท่วั ถึงหยิบ
จบั ได้ง่าย มีความแข็งแรงปลอดภัย
และใช้ไลทต์ ้งิ ให้เกิดสสี นั บรรยากาศ

23

Shop/Restaurant

โทนสี และวัสดุทเ่ี ลอื กใช้เพ่อื สอ่ื
ถงึ ความเรยี บง่ายสร้างบรรยากาศ
แบบสบายๆ ใหล้ กู คา้ อิม่ เอมกบั
รสชาตขิ องอาหารไดเ้ ต็มที่

MOMO PARADISE

รา้ นสุก-้ี ชาบรู ะดับพรีเมียม ท่ีถอื ก�ำ เนดิ ข้ึนในปี 1993 ทยี่ า่ น ‘คาบกู โิ จ’ ใจกลางกรุงโตเกียว ด้วยรปู แบบ
ของ “All-You-Can-Eat” Shabu-Shabu & Sukiyaki ที่ลูกค้าสามารถเลอื กสัง่ กนิ จนกว่าจะอ่ิม จึงเป็นทีม่ า
ของคอนเซปตก์ ารขายเมนูจำ�นวนไมม่ าก แตท่ กุ เมนจู ะตอ้ งผ่านการคัดสรรมาอย่างดี และสง่ ตอ่ วัฒนธรรมการ
กินแบบญ่ีป่นุ ไปยงั ลูกคา้ ให้ไดร้ ับประสบการณ์ทีด่ เี ย่ียม
ในดา้ นการออกแบบตกแต่งภายและก่อสร้างกเ็ ชน่ เดยี วกัน ท่เี ราต้องสะทอ้ นปรชั ญาของแบรนดอ์ อกมา
ใหล้ ูกค้าได้สัมผสั ถึงในทุกคร้งั ทีเ่ ขา้ มาใช้บริการในพ้นื ที่

corporation place concept

บรษิ ัท โนเบิลเรสเตอทร์ องต์ จ�ำ กัด ศูนย์การคา้ ฟวิ เจอรพ์ าร์ค-สเปลล์ More & More
ปทมุ ธานี Mo-Mo-Paradise

24

เรียบงา่ ยแตม่ รี ายละเอยี ดทง่ี ดงาม
สะท้อนความเปน็ แกน่ แท้ ตามปรัชญา
ของทางแบรนด์ จากญ่ีปุ่น ท้ังการ
เลือกใชว้ ัสดุ และการเก็บรายละเอยี ด
ของทุกพ้ืนท่ี

25

Shop/Restaurant

สรา้ งบรรยากาศประสบการณ์
กับลกู คา้ ให้เหมือนกับการเขา้ ไป
นัง่ รับประทานอาหารอยูใ่ น
ประเทศอิตาลี

PIZZA COMPANY

งานออกแบบ รา้ นอาหาร The Pizza Company ในเครอื Minor Food Group ท่ีได้ช่อื วา่ เป็นหน่ึง
ในผบู้ กุ เบิกชนั้ นำ�ในอตุ สาหกรรมการบริการอาหารของเอเชีย โดยมพี ิซซา่ มากกว่า 20 รสชาติ และชสี รสชาติ
เยยี่ มทค่ี ดั สรรมาแลว้ เพ่อื เพ่มิ ประสบการณพ์ เิ ศษแกล่ กู คา้ ทร่ี กั พิซซา่ ทกุ คน
โดยเราได้รบั ความไวว้ างใจให้ทำ�การออกแบบ ปรับแบบ ให้เข้ากับพน้ื ทส่ี าขาตา่ งๆ ตามขอ้ ก�ำ หนดของ
Look book ทางทมี งานเราต้องเขา้ อบรมและทำ�การสอบความสามารถต่างๆ จนผา่ นมาตรฐานได้เปน็ ทีม
Vender เขา้ ไปรว่ มงานกบั อีกหน่งึ บริษัทชัน้ น�ำ ในครัง้ น้ี

corporation place concept

เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ จำ�กดั กรงุ เทพมหานคร สร้างประสบการณ์
(มหาชน) รา้ นอาหารในสไตล์อติ าเลยี น

26

นอกจากการทำ�ตามระเบียบเง่ือนไข
ของบรษิ ทั แมจ่ ากตา่ งประเทศแลว้
เรายงั ตอ้ งค�ำ นงึ ถงึ การออกแบบ
บรรยากาศภายในรา้ นท่ีผูใ้ ช้บรกิ ารต้อง
ได้ประสบการณท์ ี่ดกี ลับไป

27

Shop/Restaurant

การออกแบบให้รา้ นถกู มอง
เห็นส่วนส�ำ คญั ไดจ้ ากทกุ มุม
บนทางสญั จรของหา้ ง

subway restaurant

แบรนดเ์ ฟรนไชส์รา้ นแซนดว์ ชิ ทีม่ อี ายุกว่า 50 ปี จากเมืองบริดจ์พอรท์ รฐั คอนเนค็ ติกดั ประเทศ
สหรฐั อเมริกา ทีม่ คี วามโดดเดน่ ในเร่ืองของวัตถดุ ิบที่มคี ณุ ภาพ แถมยงั มคี ณุ ค่าทางอาหารจนเป็นอีกหนึ่งทาง
เลือกส�ำ หรับผูบ้ รโิ ภคทต่ี ระหนักถงึ สขุ ภาพ โดยแซนดว์ ชิ ทูนา่ , แฮม และไก่เทอริยากิ คอื เมนูโปรดของชาวไทย
และเปน็ อกี คร้ังหนึ่งที่ iA89 ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชนั้ น�ำ ระดบั โลกให้เข้ามารบั ผดิ ชอบการ
ออกแบบร้านสาขา ทต่ี อ้ งการความแม่นย�ำ ถกู ตอ้ งตามระเบียบข้อตกลงจากทางบริษทั แม่จากทางต่างประเทศ
โดยเราได้มีการออกแบบระบบการจดั การรับออเดอร,์ ทนี่ ัง่ , ระบบครวั ใหต้ อบสนองความต้องการของลกู คา้

corporation place concept

บริษทั ซบั เวย์ ไทยแลนด์ ศนู ย์การคา้ เซ็นทรลั เวสตเ์ กต สถานรี ถไฟใตด้ ินในอเมรกิ า
นนทบรุ ี

28

การออกแบบตกแตง่ ทั้งหมดต้องอยู่ใน
กรอบของขอ้ บังคบั จากทางบริษัทแม่
อย่างเครง่ ครดั และต้องค�ำ นงึ ถงึ
ผูบ้ ริโภคและการใช้งานท่เี ป็นระบบของ
พนักงานหน้าร้าน ได้ไม่ต่างจากร้าน
สาขาทเ่ี ป็นห้องใหญ่

29

Shop/Restaurant

BILLION BEEF

โปรเจคนเ้ี จา้ ของไดใ้ หอ้ สิ ระ
ในการท�ำ งานอยา่ งเตม็ ทเ่ี ราได้ ให้
ค�ำ ปรกึ ษาออกแบบ Artwork ตา่ งๆ
ทง้ั หมด รวมถงึ รบั เหมาผลติ งาน
ตกแตง่ ภายใน โครงการนเ้ี ปน็ การ
เรม่ิ สาขาแรก ท่ี Emporium จน
ปจั บุ นั ไดข้ ยายสาขา ไปตามหา้ ง
หรตู า่ งๆ ทง้ั Paragon Emquatia
และก�ำ ลงั ขยายสาขาตอ่ เนอ่ื ง

corporation place concept

บริษทั บลิ เล่ยี น บฟี จำ�กดั ศูนยก์ ารคา้ Emporium xxxxxxxxx
กรงุ เทพมหานคร xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

30

Kluenzang

corporation place อกี งานทต่ี อ้ งแขง่ กบั เวลา
ทง้ั รโี นเวทอาคาร เฟอรน์ เิ จอรบ์ ว้ิ อนิ
คณุ สมพล ปยิ ะพงศริ ิ กรุงเทพมหานคร เฟอรน์ เิ จอรล์ อยตวั หนา้ รา้ น ระบบ
ไฟฟา้ ระบบประปา ท�ำ งานกนั ทง้ั
กลางวนั และกลางคนื เพอ่ื เปดิ ให้
ทนั ก�ำ หนด และ โดยใชเ้ วลาเพยี ง
25 วนั ท�ำ งานเทา่ นน้ั !! ทส่ี �ำ คญั ทาง
รา้ นคนื ทนุ ภายใน 3 เดอื น นบั เปน็
อกี ความภมู ใิ จทเ่ี รามสี ว่ นรว่ ม

concept

Pub
Bar
Restaurant

31

Shop/Restaurant

SUPER HEROS MANIA

โปรเจคออกแบบตกแตง่
ภายใน รวมไปจนถงึ ท�ำ Brandage
ทกุ อยา่ ง ตง้ั แต่ ออกแบบ ตกแตง่
รา้ นคา้ โลโก,้ ถงุ , นามบตั ร, ใบเสรจ็
ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ เสอื้ ผา้ ทข่ี าย
เรยี กวา่ เรารับทำ�ต้ังแต่ตน้ จนจบ
โดยงานออกแบบทุกอย่างทุกช้ิน
จะตอ้ ง สง่ ไป Approve ตรวจสอบ
โดย Marvel USA.

corporation place concept

บริษทั ฮีโร่ เอก็ ซพ์ ีเรียนซ์ จ�ำ กดั ศูนยก์ ารค้า เมกาบางนา Hero Experience Shop
สมุทรปราการ

32

Umm!...Milk

corporation place ร้านไอสครมี และนมสด
สาขาตน้ แบบงานสนุกๆ กบั แนว
บริษทั โชคชยั ฟาร์มโปรดิวซ์ จำ�กัด กรงุ เทพมหานคร คาวมคดิ “อยากใหเ้ หน็ นมววั
มาแตไ่ กล” ท่ีเริ่มต้นจากไอเดียร์
คุณโชค บลู กุลแหง่ ฟารม์ โชคชยั
โดยทมี งานสนุกกบั การทดลอง
และร่วมพัฒนาแบบไปกับทมี การ
ตลาดและดีไซดเ์ นอร์ ของทาง
Owner

concept

อยากใหเ้ หน็ นมววั มาแตไ่ กล

33

Hotel/
Resort

34

35

Hotel/Resort

การออกแบบตกแต่ง
ที่ส่ือถงึ ความหรหู รา
สร้างประสบการณ์
ระดับพรี่เมีย่ มให้ลกู ค้า
รสู้ ึกประทับใจทุกครั้ง
ท่ีเขา้ มาใช้บริการ

Arte Hotel

โรงแรมหรูใจกลาเมอื ง อยูต่ ิดศนู ยก์ ารค้าเทอรม์ นิ อล 21 งานนเ้ี ปน็ ทำ�งานร่วม ระหวา่ ง บริษทั ออกแบบ
ชน้ั นำ� TIGON ท�ำ หน้าท่ีเป็นผอู้ อกแบบ และใหเ้ รา iA89 Interrior Architech รบั หนา้ ที่ เป็นผ้ผู ลติ งานตกแตง่
ภายใน เฟอร์นิเจอร์บิว้ อนิ ผนงั ตกแต่ง ภายในและภายนอกโรงแรม ในพื้นท่สี ว่ นกลางทงั้ หมด ทงั้ ส่วน 
Foyer, Lobby, Toilet, Restaurant, Corridor, Sky Loung 25
โดยการออกแบบกอ่ สรา้ ง เลอื กใช้วสั ดุทุกชน้ิ ในระดับพรเี มยี่ ม ลกั ซูร่ี ทีด่ ีทสี่ ดุ และเหมาะกับการใช้งาน
คุ้มค่า มคี วามทนทานต่อการใชง้ านระยะยาว

corporation place concept

Art Hotel Bangkok กรงุ เทพมหานคร Contemporary
Luxury

36

มมุ ตา่ งๆ ถกู ออกแบบตกแตง่ อย่าง
สอดคลอ้ งเมื่อลกู คา้ ไดเ้ ดนิ ผ่านไปยงั
หอ้ งต่างๆ ที่มกี ารใช้งานตา่ งกนั

37

Hotel/Resort

บรรยากาศแบบหรูหรา แฝงไปด้วย
ความเป็นกันเองและอยากทจี่ ะกลับมา
ใชบ้ รกิ ารอกี

TARIS ART HOTEL

เจ้าของแบรนด์ ‘ขา้ วไกแ่ จ’้ ไดไ้ วว้ างใจมอบหมายใหเ้ รา iA89 รบั หนา้ ท่ีออกแบบและรับเหมาปรบั ปรงุ
โรงแรมเกา่ แกท่ มี่ อี ายุกวา่ 30 ปี จาก ‘นครแพร่’ เปลี่ยนโฉมใหมเ่ ปน็ ‘ธารสิ อาร์ท โฮเทล’ ท่ีจงั หวดั แพร่
โดยเรารับเหมาโปรเจคทั้งหมดตง้ั แต่ ส�ำ รวจพ้นื ที่ วางคอนเซป็ ทำ�การออกแบบตกแต่งภายใน ร้ือถอน
ของเดมิ ทำ�งานทุกระบบใหมท่ ง้ั หมด งานสถาปตั ย์ งานตกแต่งภายใน งานตกแต่งภายนอก งานถนน งานป้าย
อาคาร ในงบประมาณ และเงือ่ นไขเวลาทต่ี อบโจทยท์ างธรุ กจิ
เพ่ือใหค้ ้มุ คา่ ในทุกการลงทนุ ของลกู ค้าตอบโจทย์ท้งั ความสวยงามและงบประมาณ

corporation place concept

Taris Group จงั หวดั แพร่ Contemporary
Luxury

38

โทนสที ่ีมคี วามอบอนุ่ สะท้อนความ
เปน็ เมืองเกา่ ที่มคี วามหรหู ราของการ
ตกแตง่ และวัสดุในธีมอย่างลงตวั

39

Hotel/Resort

NOVOTEL hotel

โปรเจคออกแบบหอ้ งประชมุ
และพื้นท่ีงานจดั เล้ียงของโรงแรม
โนโวเทล ท่ตี ้องการความหลาย
หลาย และปรบั เปล่ียนการใชง้ าน
ไดอ้ ยา่ งง่าย รวดเร็ว แต่ยงั คง
สะท้อนบุคลกิ ของแบรนด์ทม่ี ีความ
หรหู รา โฉบเฉี่ยว ทนั สมัย ซอ่ นอยู่
ในรายละเอียด และใชไ้ ลทต์ ง้ิ ใน
การปรบั เปล่ียนอารมณ์ได้

corporation place concept

บริษัท ดเิ อราวณั กรปุ๊ จำ�กดั กรงุ เทพมหานคร Modern
(มหาชน) Luxury

40

SIAM GRAND HOTEL

งานตกแตง่ ภายในโรงแรม
ทใ่ี หญท่ ส่ี ดุ ในอดุ รธานี โปรเจคน้ี
เรารบั หนา้ ท่ี ออกแบบงานตกแตง่
ภายใน เฟอรน์ เิ จอร์ บว้ิ อนิ ผนงั
ตกแตง่ ภายในโรงแรม ในพน้ื ทส่ี ว่ น
กลางท่ี ดดั แปลงจากลานจอดรถชน้ั
ใตด้ นิ เปลย่ี นใหเ้ ปน็ หอ้ งจดั เลย้ี ง
และ รา้ นอาหาร หอ้ งประชมุ

corporation place concept

บริษทั บชี ู เฮอร์เบลิ ไทยแลนด์ จงั หวดั อุดรธานี Thai Modern
Luxury

41

ceo/
team

42

43

ceo

leader
“ทีมทเี่ ช่ือมน่ั ในความสำ�เรจ็ มองไปในเป้าเดยี วกนั พฒั นางาน
ออกแบบก่อสรา้ งเชงิ พานชิ ย์ในประเทศให้กา้ วหนา้ และสร้างผลงาน
ไวใ้ ห้เป็นประโยชนต์ อ่ สว่ นรวมโดยค�ำ นึงถึงธรุ กจิ และความคุม้ คา่ ของ
ลกู คา้ เปน็ หลกั ” นค่ี อื ประโยคทส่ี องผบู้ รหิ าร ‘ธนกฤต แมน่ ศรแผลง’ และ
‘ประวทิ ย์ คงแทน่ ’ จาก iA89 ไดท้ ง้ิ ทา้ ยไวเ้ มอ่ื ถามถงึ นยิ ามของทมี เราไป
ทำ�ความรูจ้ ักแนวคดิ ของการทำ�งาน และสิง่ ที่ iA89 อยากสง่ มอบให้กบั
ลกู คา้ และมากกว่าน้ันคือสังคมที่ดขี ้ึนจากผลงานท่ีพวกเขาได้ลงมอื ท�ำ

แรงขบั เคลอ่ื นขององกรณ์ วฒั นธรรมองกรณ์ของ iA89 และ
เราต้องการใหผ้ ลงานเปน็ สิง่ ท่ีพยายามสร้างในอนาคต
ทจี่ ดจ�ำ และท�ำ ประโยนชใ์ ห้กับ เราพฒั นาคณุ ภาพทมี งานให้
วงการก่อสร้างตกแตง่ ฯ และเปน็ เปน็ มอื อาชพี มาอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง คลา้ ยๆ
ทหี่ นึ่งในใจของผู้ประกอบการไทย รูปแบบทมี ฟุตบอลท่ที ุกคนมีหน้าท่ี
ถ้าอยากพัฒนาธุรกจิ ให้นึกถึงเรา ต้องรับผิดชอบในต�ำ แหน่งของตวั
เอง แต่มีการสลบั มาชว่ ยซ้อนกัน
มุมมองตอ่ การเปลยี่ นแปลงของ ได้ในบางครง้ั แต่กต็ อ้ งแก้ปัญหา
ตลาด และวงการออกแบบตกแตง่ ตรงนัน้ ให้เร็วท่สี ดุ เพอ่ื จะไดก้ ลับไป
ทกุ วนั นเ้ี ปลย่ี นไปมากตง้ั แต่ ประจ�ำ การในหน้าที่ของตวั เองให้ ประวทิ ย์ คงแท่น
การเข้าถงึ ลกู ค้า รูปแบบการซอื้ ที่ แผนขบั เคลอ่ื นไปได้ CEO บรษิ ัท iA89

ออนไลน์เขา้ มา เราตอ้ งสร้าง
ประสบการณบ์ นพื้นทอี่ อฟไลน์ จุดมุ่งหมายสงู สุดในการออกแบบ
ทีอ่ อนไลน์ใหไ้ มไ่ ด้ และสร้าง และสร้างผลงานใหก้ ับลกู คา้
ประสบการณใ์ หม่ภายในพ้นื ท่ีท่เี รา อยากให้ลูกคา้ ประทับใจ
ออกแบบใหก้ ับลกู ค้า และน�ำ เอา และมคี วามสขุ ทุกคร้งั ทเี่ ราไดส้ ง่
เทคโนโลยเี ขา้ มาปรบั ใช้เพอ่ื สร้าง มอบผลงานออกไป มันมากกว่าแค่
ประสบการณ์ให้ลูกคา้ ช่วยอำ�นวย การออกแบบ และผลิต แต่มันคือ
ความสะดวกการใชบ้ รกิ ารไดด้ ยี ง่ิ ขน้ึ ความรัก ความทมุ่ เท ของลูกคา้ ท่มี ี

44

ธนกฤต แม่นศรแผลง
CEO บรษิ ทั iA89
CEO บริษทั Good idea
Interior Design Group.

“ ทแลมุ่ ะเทผลมขตินัอมงแลาตกูก่มกคันวา้ คา่ทอืแี่มคคตี ว่ก่อาาธมรรุ อรกกัอจิ กขคแอวบงาบเมขา“ ต่อธรุ กิจของเขา เพราะถ้าไม่เกดิ จากความรสู้ ึก
เหลา่ นั้น เขาคงไมต่ ดั สินใจลงทุนลงแรงท�ำ ส่ิงนี้
ขนึ้ มา
เปดิ โอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพ เพอ่ื
ตอ่ ยอดธรุ กจิ ของคณุ และม่ันใจว่าคุณจะรับ
ความประทบั ใจจากการรว่ มงานกบั เรา iA89 ท่ี
ค�ำ นงึ ถงึ ความรวดเรว็ แมน่ ย�ำ และความคมุ้ คา่
ในการลงทกุ ของลกู ค้าอยูเ่ สมอ

45

team

wolf pack

46

team work
อีกสว่ นส�ำ คญั ท่ถี อื เปน็ เบือ้ งหลังความสำ�เรจ็ ของทกุ โปรเจค
ทกุ ผลงานความภูมใิ จของ iA89 คือทมี งานทั้งหมดที่ถูกนิยามว่าเป็น
‘ฝูงหมาปา่ ’ กบั การออกล่า ‘ความส�ำ เรจ็ ’ ของพวกเขา...

ดรีมทีม ท่ีมี Core Value ตำ�แหน่งใด ล้วนมคี วามส�ำ คัญและ
ขององกรณ์คือ ‘Active’ ทีแ่ ตก ขาดกนั ไมไ่ ด้ เพราะเราคือทมี
ออกมาเปน็ นยิ ามคาแรคเตอร์ทีม นค่ี อื ค�ำ อธิบายตัวตนของเหล่า ‘ฝูง
แบบ iA89 ไดต้ ามคำ�วา่ หมาปา่ ’ จากหนึง่ ในทมี งาน
“TIAทVCแEneeาล้ncaaทrะjTtrosimeาเioพymuยnดsอ่ืWสeแูตนกLนoอล่ตรรoกุrสคว่ระkvสก้มูวงตeนทตบัางอืrาม�าอำ่ปรนชงนรเญัือวากอบั นรลหบับผ้นเาางปคดิ าน็วชนทาอมมีบ Action กระตือรือร้น เราเหมือนทีมฟตุ บอลท่มี ี
Care ดูแลความรบั ผดิ ชอบ ตำ�แหน่งหน้าทชี่ ัดเจน เลน่ เป็นทมี
Team Work ท�ำ งานเปน็ ทมี มีการตักเตือนกนั ไดใ้ นยามทำ�หนา้ ที่
In Time ตรงตอ่ เวลา ผดิ พลาดไป ชว่ ยเหลอื กัน แตก่ ย็ ัง
Versus Lover ชอบความ ปฏบิ ัตติ ่อกันแบบพ่ี-น้อง นคี่ อื สงิ่
ทา้ ทาย ตอ่ สกู้ บั ปญั หา ที่ท�ำ ให้ทมี เราขบั เคลอื่ นไปไดบ้ น
“ Enjoy สนกุ สนานกบั งาน ความหลากหลายของทีมงาน
และเพอ่ื นรว่ มทมี ส่งิ ส�ำ คัญอีกอย่างคือการ
หกสง่ิ ส�ำ คญั ทก่ี อ่ ตวั ดงึ ดดู พัฒนาตัวเองของทมี ทีเ่ ราจะบอก
ผคู้ นทโ่ี ดดเดน่ ในผลงานและหนา้ ท่ี ตัวเองเสมอวา่ “พรงุ่ น้เี ราจะท�ำ
ของตวั เองจากหลากหลายพน้ื ท่ี แต่ หน้าทข่ี องเราให้ดขี ึ้นได้อยา่ งไร”
มจี ดุ รว่ มกนั ทค่ี �ำ วา่ Active ทเ่ี ปน็ โดยจดุ เลก็ ๆ เหลา่ นท้ี ก่ี อ่ ใหเ้ กดิ การ
หัวใจหลักที่ท�ำ ให้ iA89 ได้ลงความ พฒั นาท่ีไม่หยดุ ยง้ั ทน่ี อกจากจะ
เหน็ ตรงกนั วา่ พวกเขาคอื ‘ฝงู หมาปา่ ’ ส่งผลดีต่อตวั พนักงานและองกรณ์
ทหี่ วิ กระหายในความส�ำ เร็จ และ แลว้ ยังส่งผลไปยังผลงานของ
พรอ้ มออกล่ากนั อย่างเป็นทีม มีรปู ลูกค้าทมี่ นั่ ใจว่าจะไดส้ ่งิ ที่ดที ีส่ ุด
แบบหนา้ ทีร่ บั ผดิ ชอบกันในแตล่ ะ สำ�หรบั ธรุ กจิ ของคุณอย่างแน่นอน
ตำ�แหนง่ ได้อย่างลนื่ ไหล
ไม่วา่ จะเปน็ หนา้ ท่ไี หน

47

scan here
for more information

place
บรษิ ัท iA 89
125 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชนั
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

contact
088-990-195
www.ia89.net
[email protected]

48

Thank
for

Watching

49


Click to View FlipBook Version